The service
Messages on page
程序集可以浏览并删除整个用户存储。
組件可以瀏覽和刪除整個使用者存放區。
Sestavení mohou procházet a odstraňovat celé úložiště uživatele.
Assemblies kan gennemse og slette hele brugerlageret.
Assembly's kunnen in het gehele gebruikersarchief bladeren en het hele archief verwijderen.
Kokoonpanot voivat selata käyttäjän koko säilöä ja poistaa sen.
Les assemblys peuvent parcourir et supprimer entièrement le magasin d'utilisateurs.
Assemblys können den gesamten Benutzerspeicher durchsuchen und löschen.
Οι συγκροτήσεις έχουν δυνατότητα περιήγησης και διαγραφής όλων των χώρων αποθήκευσης χρήστη.
A kódösszeállítások tallózhatnak és törölhetnek a teljes felhasználói tárból.
Gli assembly sono in grado di cercare nell'intero archivio utente e di eliminarlo.
アセンブリはユーザー ストアのすべてを参照および削除することができます。
어셈블리가 모든 사용자 저장 내용을 찾아보고 삭제할 수 있습니다.
Samlinger kan bla gjennom og slette hele brukerlageret.
Zestawy mogą przeglądać i usuwać cały magazyn użytkownika.
Os conjuntos de módulos (assemblies) podem procurar e excluir o armazenamento inteiro do usuário.
As assemblagens podem pesquisar e eliminar o arquivo de utilizadores completo.
Сборки могут просматривать и удалять хранилище пользователя полностью.
Los ensamblados pueden explorar y eliminar todo el almacén del usuario.
Sammansättningar kan bläddra och ta bort hela användararkivet.
Derlemeler kullanıcı deposunun tamamına göz atabilir ve silebilir.
需要的主机名
必須有主機名稱
Povinný název hostitele
Der kræves et værtsnavn.
Host-naam is vereist
Tarvitaan isännän nimi
Nom d'hôte requis
Hostname erforderlich
Απαιτείται όνομα κεντρικού υπολογιστή
Meg kell adni az állomás nevét.
Richiesto nome host
ホスト名が必要です
호스트 이름 필요
Krever vertsnavn
Wymagana nazwa hosta
Nome do Host Obrigatório
Nome do anfitrião requerido
Требуется имя главного узла
Nombre de host requerido
Värddatornamn krävs
Ana Makine Adı Gerekiyor
信任此發行者的這一個組件或所有組件?
Chcete důvěřovat tomuto sestavení nebo všem sestavením od vydavatele?
Vil du have tillid til denne assembly eller til alle assemblies fra denne udgiver?
Wilt u deze assembly of alle assembly's van deze uitgever vertrouwen?
Luotetaanko tähän kokoonpanoon vai kaikkiin kokoonpanoihin?
Faire confiance à cet assembly ou à tous les assemblys de cet éditeur ?
Dieser Assembly oder allen Assemblys dieses Publishers vertrauen?
Να θεωρoύνται αξιόπιστες οι συγκροτήσεις από αυτόν τον εκδότη;
E kódösszeállításban bízik meg vagy az e gyártótól származó összesben?
Considerare attendibile l'assembly corrente o tutti gli assembly dell'editore?
この発行者からのアセンブリ、またはすべてのアセンブリを信頼しますか?
이 어셈블리나 해당 게시자의 모든 어셈블리 중에서 신뢰 대상을 선택하십시오.
Vil du klarere denne samlingen eller alle samlinger fra denne utgiveren?
Czy ufać temu zestawowi i wszystkim zestawom tego wydawcy?
Confiar neste ou em todos os conjuntos de módulos (assembly) deste editor?
Confiar nesta assemblagem ou em todas as assemblagens desta editora?
Доверять этой или всем сборкам от этого издателя?
¿Desea confiar en este o en todos los ensamblados de esta compañía?
Ange vilka sammansättningar från utgivaren som du anser vara betrodda.
Bu yayıncıdan gelen bu derlemeye mi, tüm derlemelere mi güvenilecek?
信任该程序集还是来自此发行者的所有程序集?
代码组列表
程式碼群組清單
Seznam kódových skupin
Liste over kodegrupper
Lijst met codegroepen
Koodiryhmien luettelo
Liste des groupes de codes
Liste der Codegruppen
Λίστα ενοτήτων κώδικα
Kódcsoportok listája
Elenco dei gruppi di codice
コード グループの一覧
코드 그룹 목록
Liste over kodegrupper
Lista grup kodów
Lista de Grupos de Códigos
Lista de grupos de código
Список групп кода
Lista de grupos de código
Lista över kodgrupper
Kod Grupları Listesi
创建代码组
建立程式碼群組
Vytvoření kódové skupiny
Opret kodegruppe
Een codegroep maken
Luo koodiryhmä
Créer un groupe de codes
Codegruppe erstellen
Δημιουργία ενότητας κώδικα
Kódcsoport létrehozása
Creazione gruppo di codice
コード グループの作成
코드 그룹 만들기
Opprett kodegruppe
Utwórz grupę kodów
Criar Grupo de Códigos
Criar grupo de código
Создать группу кода
Crear grupo de códigos
Skapa kodgrupp
Kod Grubu Oluştur
与此代码组成员条件匹配的程序集不会在较低的策略级别上计算。
符合這個程式碼群組成員資格條件的組件,不會在較低的原則層級被評估。
Sestavení, která vyhovují podmínce členství této kódové skupiny, nebudou vyhodnocena v nižších úrovních zásad.
Assemblies, der opfylder denne kodegruppes medlemsbetingelse, evalueres ikke på lavere politikniveauer.
Assembly's die met de lidmaatschapsvoorwaarde van deze codegroep overeenkomen, worden op lagere beleidsniveaus niet geëvalueerd.
Tämän koodiryhmän jäsenyysehtoa vastaavia kokoonpanoja ei arvioida alemmilla käytäntötasoilla.
Les assemblys qui correspondent à la condition d'appartenance de ce groupe de codes ne seront pas évalués à des niveaux de stratégie inférieurs.
Assemblys, die die Mitgliedschaftsbedingungen dieser Codegruppe erfüllen, werden auf niedrigeren Richtlinienebenen nicht ausgewertet.
Οι συγκροτήσεις που συμφωνούν με αυτή τη συνθήκη συμμετοχής ενοτήτων κώδικα δεν θα αξιολογηθούν σε κατώτερα επίπεδα πολιτικής.
Az e kódcsoport tagsági feltételének megfelelő kódösszeállításokat a rendszer nem értékeli ki alacsonyabb házirendszinteken.
Gli assembly che soddisfano questa condizione di appartenenza del gruppo di codice non verranno valutati sui livelli dei criteri inferiori.
このコード グループのメンバシップ条件を満たすアセンブリに対しては、より低いポリシー レベルでの評価は適用されません。
이 코드 그룹 멤버 조건과 일치하는 어셈블리는 낮은 정책 수준에서 확인할 수 없습니다.
Samlinger som oppfyller medlemskapsvilkåret for denne kodegruppen, blir ikke evaluert på lavere policynivåer.
Zestawy, które spełniają warunek członkostwa tej grupy kodów, nie będą oceniane na niższych poziomach zasad.
Os conjuntos de módulos (assemblies) que correspondem à condição de membro deste grupo de códigos não serão avaliados em níveis de diretiva inferiores.
As assemblagens que correspondem à condição de membro deste grupo de código não serão avaliadas em níveis de política inferiores.
Сборки, которые удовлетворяют этому условию членства в группе кода, не проверяются на более низких уровнях политики.
Los ensamblados que coinciden con esta condición de pertenencia de grupos de código no se evaluarán en directivas inferiores.
Sammansättningar som matchar den här kodgruppens villkor för medlemskap tilldelas enbart den här kodgruppens behörighetsgrupp även om andra kodgrupper matchar.
Bu kod gruplarının üyelik koşuluyla eşleşen derlemeler, daha düşük ilke düzeylerinde değerlendirilmeyecektir.
程序集对网络中的所有打印机都具有完全访问权限,并能够枚举所有打印机。
組件具有存取網路上所有印表機的完整權限,並且有能力列舉所有印表機。
Sestavení mají plný přístup ke všem tiskárnám v síti a mohou vytvořit výčet všech tiskáren.
Assemblies har fuld adgang til alle printerne på netværket og kan optælle alle printerne.
Assembly's hebben volledige toegang tot alle netwerkprinters en kunnen alle printers inventariseren.
Kokoonpanoilla on täydet oikeudet kaikkiin verkon tulostimiin ja kyky luetteloida kaikki tulostimet.
Les assemblys ont un accès total à toutes les imprimantes du réseau et peuvent toutes les énumérer.
Assemblys haben vollen Zugriff auf alle Drucker und können diese auflisten.
Οι συγκροτήσεις έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλους τους εκτυπωτές του δικτύου και τη δυνατότητα απαρίθμησης όλων των εκτυπωτών.
A kódösszeállítások korlátlanul hozzáférhetnek a hálózaton található összes nyomtatóhoz, és listázhatják az összes nyomtatót.
Agli assembly è consentito l'accesso completo a tutte le stampanti disponibili in rete e la possibilità di enumerarle.
アセンブリはネットワーク上のすべてのプリンタへのフル アクセスを持っています。またプリンタすべてを列挙する機能も持っています。
어셈블리가 네트워크에 있는 모든 프린터에 액세스할 수 있으며 모든 프린터를 열거할 수 있습니다.
Samlinger har full tilgang til alle skrivere på nettverket og kan liste opp alle skriverne.
Zestawy mają pełen dostęp do wszystkich drukarek w sieci oraz możliwość wyliczania wszystkich drukarek.
Os conjuntos de módulos (assemblies) têm acesso total a todas as impressoras da rede e a capacidade de enumerar todas elas.
As assemblagens têm acesso total a todas as impressoras na rede e a capacidade de enumerar todas as impressoras.
Сборки имеют полный доступ ко всем принтерам в сети и могут составлять перечень всех принтеров.
Los ensamblados tienen acceso total a todas las impresoras de la red y la capacidad de enumerar todas las impresoras.
Sammansättningar har fullständig åtkomst till alla skrivare i nätverket och möjlighet att numrera alla skrivare.
Derlemeler, ağ üzerindeki tüm yazıcılara tam erişim hakkına ve tüm yazıcıları numaralandırma olanağına sahiptir.
检测到 .NET Framework 配置工具的多个实例!
偵測到多個 .NET Framework 組態工具的執行個體!
Bylo zjištěno několik instancí nástroje .NET Framework Configuration.
Der blev fundet flere forekomster af konfigurationsværktøjet i .NET Framework!
Er zijn meerdere exemplaren van het configuratiehulpprogramma van .NET Framework gedetecteerd.
Havaittiin useita .NET Framework -määritystyökalun esiintymiä.
Plusieurs instances de l'outil .NET Framework Configuration tool détectées !
Es wurden mehrere Instanzen des .NET Framework-Konfigurationstools gefunden.
Εντοπίστηκαν πολλαπλές παρουσίες του εργαλείου ρύθμισης παραμέτρων του .NET Framework!
A rendszer a .NET-keretrendszer konfigurációs eszközének több példányát észlelte!
Rilevate più istanze dello strumento di configurazione di .NET Framework.
.NET Framework 構成ツールに複数のインスタンスが検出されました!
여러 .NET Framework 구성 도구 인스턴스 발견
Oppdaget flere forekomster av konfigurasjonsverktøyet for .NET Framework.
Wykryto wiele wystąpień narzędzia konfiguracyjnego .NET Framework!
Foram detectadas várias instâncias da Ferramenta .NET Framework Configuration em execução!
Múltiplas instâncias da Ferramenta 'Configuração do .NET Framework' detectadas!
Обнаружено несколько экземпляров средства настройки платформы .NET Framework!
Se detectaron varias instancias de la herramienta Configuración de .NET Framework
Flera instanser av konfigurationsverktyget för .NET Framework påträffades!
Birden fazla .NET Framework Yapılandırma aracı kopyası algılandı!
无法加载程序集: <var>Assembly Name </var>
無法載入組件: <var>Assembly Name </var>
Sestavení nelze načíst: <var>Assembly Name </var>
Assemblyen kan ikke indlæses: <var>Assembly Name </var>
Kan de assembly niet laden: <var>Assembly Name </var>
Kokoonpanon lataaminen ei onnistu: <var>Assembly Name </var>
Impossible de charger l'assembly : <var>Assembly Name </var>
Die Assembly <var>Assembly Name </var> kann nicht geladen werden.
Δεν είναι δυνατό να φορτωθεί η συγκρότηση: <var>Assembly Name </var>
A kódösszeállítás nem tölthető be: <var>Assembly Name </var>
Impossibile caricare l'assembly: <var>Assembly Name </var>
アセンブリを読み込めません : <var>Assembly Name </var>
어셈블리를 로드할 수 없습니다. <var>Assembly Name </var>
Kan ikke laste inn samlingen: <var>Assembly Name </var>
Nie można załadować zestawu: <var>Assembly Name </var>.
Não é possível carregar o conjunto de módulos (assembly): <var>Assembly Name </var>
Impossível carregar a assemblagem: <var>Assembly Name </var>
Не удалось загрузить сборку: <var>Assembly Name </var>
No se puede cargar el ensamblado: <var>Assembly Name </var>
Det gick inte att ladda sammansättningen: <var>Assembly Name </var>
Derleme yüklenemiyor: <var>Assembly Name </var>
授予程序集对打印机的下列访问权限(&A):
授與組件下列印表機存取權(&A):
Udělit sestavením &přístup k následujícím tiskárnám:
&Giv assemblies følgende adgang til printere:
A&ssembly's de volgende toegang tot printers verlenen:
Myönnä kokoonpanoille seur&aava käyttöoikeus tulostimiin:
&Donner aux assemblys l'accès suivant aux imprimantes :
Assemblys &folgende Zugriffsrechte auf die Drucker gewähren:
Εκχώρηση &πρόσβασης στις συγκροτήσεις για τους παρακάτω εκτυπωτές:
A kódösszeállítások a következő &hozzáférési jogokat kapják a nyomtatókhoz:
Concedi agli a&ssembly l'accesso alle seguenti stampanti:
アセンブリにプリンタへの以下のアクセスを許可する(&A):
어셈블리에 다음 프린터 액세스 허용(&A):
&Gi samlinger følgende tilgang til skrivere:
&Udziel zestawom następującego prawa dostępu do drukarek:
Conceder aos conjuntos de módulos (assemblies) &acesso às seguintes impressoras:
Conceder às assem&blagens o seguinte acesso às impressoras:
Предост&авить сборкам следующий тип доступа к принтерам:
Conceder a los ensamblados el siguiente &acceso a las impresoras:
Ge sammansättningar följande &åtkomst till skrivare:
Derlemelere aşağıdaki yazıcılar için &erişim ver:
See catalog page for all messages.