The service
Messages on page
授予程序集对下列注册表项的访问权限(&A):
授與組件存取下列登錄機碼(&A):
Udělit sestavením &přístup k následujícím klíčům registru:
&Giv assemblies adgang til følgende registreringsdatabasenøgler:
A&ssembly's toegang tot de volgende registersleutels verlenen:
&Myönnä kokoonpanoille seuraavien rekisteriavainten käyttöoikeus:
&Donner aux assemblys l'accès aux clés de Registre suivantes :
A&ssemblys den Zugriff auf folgende Registrierungsschlüssel gewähren:
Εκχώρηση πρό&σβασης στις συγκροτήσεις για τα παρακάτω κλειδιά μητρώου:
A kódösszeállítások a következő rendszerleíró kulcsokhoz férhetnek &hozzá:
&Concedi agli assembly l'accesso alle seguenti chiavi del Registro di sistema:
アセンブリに次のレジストリ キーへのアクセスを許可する(&A):
어셈블리에 다음 레지스트리 키 액세스 허용(&A):
&Gi samlinger tilgang til følgende registernøkler:
U&dziel zestawom prawa dostępu do następujących kluczy rejestru:
Conceder aos conjuntos de módulos (assemblies) &acesso às seguintes chaves do Registro:
C&onceder às assemblagens acesso às seguintes chaves de registo:
&Предоставить сборкам доступ к следующим разделам реестра:
Conceder a los ensamblados &acceso a las siguientes claves de Registro:
Ge sammansättningar &åtkomst till följande registernycklar:
Derle&melere, aşağıdaki kayıt anahtarları için erişim ver:
无法添加选定的程序集。程序集必须具有一个强名称(名称、版本和公钥)。
無法加入選取的組件。組件必須具有強式名稱 (名稱、版本和公開金鑰)。
Vybrané sestavení nelze přidat. Sestavení musí mít silný název (název, verze a veřejný klíč).
Den valgte assembly kan ikke tilføjes. Assemblyen skal have et sikkert navn (navn, versionsnummer og offentlig nøgle).
Kan de geselecteerde assembly niet toevoegen. De assembly moet een sterke naam hebben (naam, versie en openbare sleutel).
Valitun kokoonpanon lisääminen ei onnistu. Kokoonpanolla pitää olla täysi nimi (nimi, versio ja julkinen avain).
Impossible d'ajouter l'assembly sélectionné. L'assembly doit avoir un nom fort (nom, version et clé publique).
Die ausgewählte Assembly kann nicht hinzugefügt werden. Die Assembly muss einen starken Namen haben (Name, Version und öffentlicher Schlüssel).
Δεν είναι δυνατή η προσθήκη της επιλεγμένης συγκρότησης. Η συγκρότηση πρέπει να διαθέτει ένα ισχυρό όνομα (όνομα, έκδοση και δημόσιο κλειδί).
A kijelölt kódösszeállítás nem adható hozzá. A kódösszeállításnak szigorú elnevezéssel (névvel, verziószámmal és nyilvános kulccsal) kell rendelkeznie.
Impossibile aggiungere l'assembly selezionato. L'assembly deve avere un nome sicuro (nome, versione e chiave pubblica).
選択したアセンブリを追加できません。アセンブリには厳密な名前を指定する必要があります (名前、バージョンおよび公開キー)。
선택한 어셈블리를 추가할 수 없습니다. 어셈블리에 강력한 이름(이름, 버전 및 공개 키)이 있어야 합니다.
Kan ikke legge til den merkede samlingen. Samlingen må ha et sterkt navn (navn, versjon og fellesnøkkel).
Nie można dodać wybranego zestawu. Dla tego zestawu musi być określona nazwa jednoznaczna (nazwa, wersja i klucz publiczny).
Não é possível adicionar o conjunto de módulos (assembly) selecionado. O conjunto de módulos deve ter um nome de alta segurança (nome, versão e chave pública).
Impossível adicionar a assemblagem seleccionada. A assemblagem tem de ter um nome seguro (nome, versão e chave pública).
Не удалось добавить выбранную сборку. Сборка должна иметь строгое имя (имя, версию и открытый ключ).
No se puede agregar el ensamblado seleccionado. Éste debe tener un nombre seguro (nombre, versión y clave pública).
Det gick inte att lägga till den valda sammansättningen. Sammansättningen måste ha ett starkt krypterat namn (namn, version och offentlig nyckel).
Seçili derleme eklenemiyor. Derlemenin kesin adı olması (ad, sürüm ve genel anahtar) gerekir.
Zásady zabezpečení přístupu k uživatelskému kódu platformy .NET Framework
CAS-politik i .NET Framework - bruger
.NET Framework-beveiligingsbeleid op basis van codetoegangsrechten voor gebruikers
.NET Framework, käyttäjän koodin käyttämisen suojauskäytäntö
Stratégie de sécurité d'accès du code utilisateur du .NET Framework
.NET Framework-Sicherheitsrichtlinie für den Codezugriff auf Benutzerebene
Πολιτική ασφάλειας πρόσβασης σε κώδικα χρήστη του .NET Framework
.NET-keretrendszer — felhasználói kódhozzáférési biztonsági házirend
Criteri di protezione dall'accesso di codice utente di .NET Framework
.NET Framework ユーザー (User) コード アクセス セキュリティ ポリシー
.NET Framework User Code Access Security Policy
Sikkerhetspolicy for kodetilgang for .NET Framework-bruker
Zasady zabezpieczeń dostępu do kodu użytkownika platformy .NET Framework
Diretiva de Segurança para Acesso ao Código de Usuário do .NET Framework
Política de segurança de acesso ao código do utilizador do .NET Framework
Политика разграничения доступа кода для платформы .NET Framework на уровне пользователя
Directiva de seguridad de acceso al código de usuario de .NET Framework
.NET Framework CAS-princip (Code Access Security) på användarnivå
.NET Framework Kullanıcı Kod Erişim Güvenliği İlkesi
.NET Framework 用户代码访问安全策略
.NET Framework 使用者程式碼存取安全性原則
添加策略程序集
加入原則組件
Přidá sestavení zásad.
Tilføjer en politikassembly
Beleids-assembly toevoegen
Lisää käytäntökokoonpano
Ajouter un assembly de stratégie
Richtlinienassembly hinzufügen
Προσθήκη συγκρότησης πολιτικής
Házirend-összeállítás hozzáadása
Aggiunge un assembly ai criteri
ポリシー アセンブリを追加する
정책 어셈블리 추가
Legg til policysamling
Dodaj zestaw zasad
Adicionar Conjunto de Módulos (Assembly) de Diretiva
Adicionar assemblagem da política
Добавить сборку политики
Agregar ensamblado de directiva
Lägg till en principsammansättning
İlke Derlemesi Ekle
Beveiligingscontroles worden niet uitgevoerd en programma's hebben toegang tot en kunnen gebruikmaken van alle bronnen op de computer. Gebruik deze instelling alleen als u er zeker van bent dat er uit de geselecteerde zone geen programma's worden uitgevoerd die schadelijk kunnen zijn of problemen veroorzaken.
Suojaustarkistuksia ei tehdä, ja ohjelmat voivat käyttää kaikkia tietokoneesi resursseja. Älä käytä tätä asetusta, jos et ole varma, että mitään mahdollisesti vahingollisia tai virhetilanteita aiheuttavia sovelluksia ei suoriteta valitulta alueelta.
Les contrôles de sécurité ne sont pas effectués et les programmes peuvent ouvrir et utiliser toutes les ressources de votre ordinateur. Évitez ce paramètre sauf si vous êtes certain qu'aucun programme potentiellement dangereux ou susceptible d'engendrer des erreurs peut s'exécuter dans la zone sélectionnée.
Es werden keine Sicherheitsüberprüfungen ausgeführt und Programme können auf alle Ressourcen auf dem Computer zugreifen. Vermeiden Sie diese Einstellung, außer wenn Sie sicher sind, dass keine fehlerhaften oder Fehler verursachenden Programme in der ausgewählten Zone ausgeführt werden können.
Δεν πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι ασφάλειας. Είναι δυνατή η πρόσβαση και η χρήση όλων των πόρων του υπολογιστή σας από τα προγράμματα. Αποφύγετε αυτή τη ρύθμιση εκτός εάν είστε βέβαιοι ότι δεν είναι δυνατό να εκτελεστούν πιθανώς επιζήμια ή εσφαλμένα προγράμματα από την επιλεγμένη ζώνη.
A rendszer nem végez biztonsági ellenőrzést, és a programok a gép összes erőforrását elérhetik és használhatják. Ezt a beállítást csak akkor használja, ha biztos abban, hogy a kiválasztott zónában nincs esetlegesen veszélyt jelentő vagy hibás végrehajtásra hajlamos program.
I controlli di protezione non vengono eseguiti e ai programmi è consentito l'accesso e l'utilizzo di tutte le risorse disponibili sul computer. È consigliabile evitare questa impostazione a meno che non si abbia la certezza che dalla zona selezionata non vengano eseguiti programmi potenzialmente pericolosi o tendenti all'errore.
セキュリティ チェックは実行されません。プログラムはコンピュータのすべてのリソースにアクセスして使用できます。この設定を使用するときは、選択ゾーンから害を及ぼしたりエラーが発生しそうなプログラムは何も実行しないことを確認してから行ってください。
보안 검사를 수행하지 않으며 프로그램이 컴퓨터의 모든 리소스를 액세스하고 사용할 수 있습니다. 선택한 영역에서 위험하거나 오류를 발생시킬 수 있는 프로그램이 실행될 수 있는 경우 이 설정을 사용하지 마십시오.
Sikkerhetskontroller er ikke utført, og programmer har tilgang til og kan bruke alle ressursene på din maskin. Unngå denne innstillingen med mindre du er sikker på at ingen programmer med mulige skader eller feil kan kjøres fra den merkede sonen.
Sprawdzenia zabezpieczeń nie są wykonywane i programy mogą uzyskać dostęp do wszystkich zasobów na używanym komputerze oraz korzystać z nich. Należy unikać używania tego ustawienia, jeśli nie ma pewności, że w określonej strefie nie mogą zostać uruchomione żadne potencjalnie niebezpieczne lub błędnie działające programy.
Não são realizadas verificações de segurança e os programas podem acessar e usar todos os recursos na máquina. Só utilize essa configuração se tiver certeza de que nenhum programa perigoso ou que induza a erro possa ser executado a partir da zona selecionada.
不执行安全检查,而且程序可访问并使用计算机上的所有资源。请避免此设置,除非您确信从选定区域不会执行任何可能有害或易于出错的程序。
未執行安全性檢查而且程式可以存取和使用您電腦上的所有資源。除非您確定不會有任何具有潛在危害或可能有錯誤的程式可以從選取的區域執行,否則請避免這種設定。
Kontroly zabezpečení nejsou prováděny a programy mohou přistupovat ke všem prostředkům počítače a používat je. Toto nastavení používejte pouze v případě, že si jste jisti, že z vybrané zóny nelze spustit žádné potenciálně nebezpečné programy nebo programy náchylné k chybám.
Der foretages ikke sikkerhedskontrol, og programmerne har adgang til og kan bruge alle ressourcerne på computeren. Undgå denne indstilling, medmindre du er sikker på, at der ikke kan køres potentielt skadelige eller ustabile programmer fra den valgte zone.
As verificações de segurança não são executadas e os programas podem aceder e utilizar todos os recursos no computador. Evite esta definição, a menos que esteja certo de que não é possível executar programas possivelmente prejudiciais ou passíveis de erro a partir da zona seleccionada.
Проверка безопасности не выполняется. Программы имеют доступ ко всем ресурсам на данном компьютере и могут их использовать. Не используйте этот режим, если не уверены в том, что в выбранной зоне не могут выполняться потенциально опасные или содержащие ошибки программы.
No se realizan las comprobaciones de seguridad y los programas pueden obtener acceso y utilizar todos los recursos del equipo. Evite esta configuración a menos que esté seguro de que ningún programa dañado o erróneo se puede ejecutar desde la zona seleccionada.
Säkerhetskontroller utförs inte och program har åtkomst till alla resurser på datorn. Undvik den här inställningen om du inte är helt säker på att inga skadliga program eller program som innehåller fel kan köras från den valda zonen.
Güvenlik denetimleri gerçekleştirilmedi, programlar makinenizdeki tüm kaynaklara erişip onları kullanabilir. Seçilen bölgeden sisteminize zarar verebilecek veya hatalı çalışacak bir program yürütülmeyeceğinden emin olmadığınız sürece bu ayarı kullanmayın.
部署包向导
部署套件精靈
Průvodce zavedením
Guiden Implementeringspakke
Wizard Distributiepakket
Ohjattu käyttöönottopaketin luominen
Assistant Deployment Package Wizard
Weitergabepaket-Assistent
Οδηγός σύνθεσης διανεμητέου πακέτου
Telepítőcsomag varázsló
Creazione guidata Package di distribuzione
配置パッケージ ウィザード
배포 패키지 마법사
Veiviser for distribusjonspakke
Kreator pakietu rozmieszczania
Assistente de Pacote de Implantação
Assistente de pacotes de implementação
Мастер подготовки пакета развертывания
Asistente para el paquete de implementación
Guiden Distribuera paket
Dağıtım Paketi Sihirbazı
Povolit spuštění kódu
Aktiver kørsel af kode
Code-uitvoering inschakelen
Ota koodin suorittaminen käyttöön
Activer l'exécution du code
Codeausführung aktivieren
Ενεργοποίηση εκτέλεσης κώδικα
Kód végrehajtásának engedélyezése
Attiva esecuzione codice
コードの実行を有効にする
코드 실행 사용
Aktiver kodekjøring
Włącz wykonywanie kodu
Ativar Execução de Código
Activar execução do código
Разрешить выполнение кода
Habilitar ejecución de código
Aktivera kodkörning
Kod Yürütmeyi Etkinleştir
启用代码执行
啟用程式碼執行
添加要配置的应用程序
加入要設定的應用程式
Přidat aplikaci, která má být konfigurována
Tilføj et program, der skal konfigureres
Een te configureren toepassing toevoegen
Lisää määritettävä sovellus
Ajouter une application à configurer
Füge eine Anwendung zum Konfigurieren hinzu
Προσθήκη εφαρμογής προς ρύθμιση
Konfigurálandó alkalmazás hozzáadása
Aggiungi un'applicazione da configurare
構成するアプリケーションを追加する
구성할 응용 프로그램을 추가합니다.
Legg til et program som skal konfigureres
Dodaj aplikację, która ma zostać skonfigurowana
Adicionar um Aplicativo a ser configurado
Adicionar aplicação para configuração
Добавить приложение для настройки
Agregue la aplicación que desea configurar
Lägg till ett tillämpningsprogram att konfigurera
Yapılandırılacak Uygulamayı ekle
重置所有策略级别
重設所有原則層級
Obnovení všech úrovní zásad
Nulstil alle politikniveauer
Alle beleidsniveaus opnieuw instellen
Palauta kaikki käytäntötasot
Réinitialiser tous les niveaux de stratégie
Alle Richtlinienebenen zurücksetzen
Επαναφορά όλων των επιπέδων πολιτικής
Az összes házirendszint alaphelyzetbe állítása
Reimposta tutti i livelli dei criteri
すべてのポリシー レベルをリセットする
모든 정책 수준 다시 설정
Tilbakestill alle policynivåer
Resetuj ustawienia wszystkich poziomów zasad
Redefinir Todos os Níveis de Diretiva
Redefinir todos os níveis de política
Сбросить настройку всех уровней политики
Restablecer todos los niveles de directivas
Återställ alla principnivåer
Tüm İlke Düzeylerini Sıfırla
授予程序集对下列环境变量的访问权限(&A):
授與組件存取下列環境變數(&A):
Udělit sestavením &přístup k následujícím proměnným prostředí:
&Giv assemblies adgang til følgende miljøvariabler:
A&ssembly's toegang tot de volgende omgevingsvariabelen verlenen:
Myönnä kokoonpanoille seuraavien ympäristömuuttujien käyttöoike&us:
&Donner aux assemblys l'accès aux variables d'environnement suivantes :
A&ssemblys den Zugriff auf folgende Umgebungsvariablen gewähren:
Εκχώρηση πρόσ&βασης στις συγκροτήσεις για τις παρακάτω μεταβλητές περιβάλλοντος:
A kódösszeállítások a következő környezeti változókhoz férhetnek &hozzá:
Concedi agli a&ssembly l'accesso alle seguenti variabili di ambiente:
アセンブリに以下の環境変数へのアクセスを許可する(&A):
어셈블리에 다음 환경 변수 액세스 허용(&A):
&Gi samlinger tilgang til følgende miljøvariabler:
Udziel zestawom prawa &dostępu do następujących zmiennych środowiskowych:
Conceder aos conjuntos de módulos (assemblies) &acesso às seguintes variáveis de ambiente:
Conceder às assem&blagens acesso às seguintes variáveis de ambiente:
&Предоставить сборкам доступ к следующим переменным среды:
Conceder a los ensamblados &acceso a las siguientes variables de entorno:
Ge sammansättningar &åtkomst till följande miljövariabler:
Derlemelere aşağıdaki ortam değişkenleri için &erişim ver:
See catalog page for all messages.