The service
Messages on page
授予程序集对所有性能计数器的无限制访问权限(&U)
授與組件無限制存取所有效能計數器(&U)
Udělit sestavením &neomezený přístup ke všem čítačům výkonu
Giv assemblies &ubegrænset adgang til alle ydelsestællere
Assembly's &onbeperkte toegang tot alle prestatiemeteritems verlenen
Myönnä kokoonpanoille kaikkien suorituskykylaskureiden &rajoittamaton käyttöoikeus
Donner aux assemblys &un accès illimité à tous les compteurs de performance
Assemblys &uneingeschränkten Zugriff auf alle Leistungsindikatoren gewähren
Εκχώρηση &απεριόριστης πρόσβασης στις συγκροτήσεις για όλους τους μετρητές επιδόσεων
A kódösszeállítások &korlátlanul hozzáférhetnek az összes teljesítményszámlálóhoz.
Concedi agli assembl&y libero accesso a tutti i contatori di prestazioni
アセンブリにパフォーマンス カウンタへの無制限のアクセスを許可(&U)
어셈블리에 모든 성능 카운터 무제한 액세스 허용(&U)
Gi samlinger &ubegrenset tilgang til alle ytelsestellere
Udziel zestawom prawa &nieograniczonego dostępu do wszystkich liczników wydajności
Conceder aos conjuntos de módulos (assemblies) acesso i&rrestrito a todos os contadores de desempenho
Conceder às assemblagens acesso ilimitado a todos os contadores de desempe&nho
Предоставить с&боркам неограниченный доступ ко всем счетчикам производительности
Conceder a los e&nsamblados acceso no restringido a todos los contadores de rendimiento
Ge sammansättningar &obegränsad åtkomst till alla prestandaräknare
Derlemelere tüm performans sayaçları için &sınırsız erişim ver
Kan beveiligingsbestanden niet installeren. .NET Framework is niet geïnstalleerd.
Suojaustiedostojen asentaminen ei onnistu. .NET Frameworkia ei ole asennettu.
Impossible d'installer les fichiers de sécurité. Le .NET Framework n'est pas installé.
Die Sicherheitsdateien können nicht installiert werden. .NET Framework ist nicht installiert.
Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση των αρχείων ασφάλειας. Το .NET Framework δεν έχει εγκατασταθεί.
A biztonsági fájlok nem telepíthetők. Nincs telepítve a .NET-keretrendszer.
Impossibile installare i file di protezione. .NET Framework non è installato.
セキュリティ ファイルをインストールできません。.NET Framework がインストールされていません。
Unable to install security files. The .NET Framework is not installed.
Kan ikke installere sikkerhetsfiler. .NET Framework er ikke installert.
Nie można zainstalować plików zabezpieczeń. Platforma .NET Framework nie została zainstalowana.
Não é possível copiar os arquivos de segurança. O .NET Framework não está instalado.
Impossível instalar os ficheiros de segurança. O .NET Framework não está instalado.
Не удалось установить файлы безопасности. Платформа .NET Framework не установлена.
No se pueden instalar los archivos de seguridad. No está instalado .NET Framework.
Det gick inte att installera säkerhetsfiler. .NET Framework är inte installerat.
Güvenlik dosyaları yüklenemiyor. .NET Framework yüklü değil.
无法安装安全性文件。未安装 .NET Framework。
無法安裝安全性檔案。.NET Framework 並未安裝。
Soubory zabezpečení nelze nainstalovat. Platforma .NET Framework není nainstalována.
Sikkerhedsfilerne kan ikke installeres. .NET Framework blev ikke installeret.
导入失败
匯入失敗
Import se nezdařil
Importen mislykkedes.
Het importeren is mislukt
Tuonti epäonnistui
Échec de l'importation
Fehler beim Importieren
Η εισαγωγή απέτυχε
Az importálás sikertelen.
Importazione non riuscita
インポートに失敗しました。
가져오기 실패
Importen mislyktes
Importowanie nie powiodło się
Falha na Importação
Falha ao importar
Сбой при импорте
No se pudo importar
Importen misslyckades
Alma İşlemi Başarısız Oldu
单击“完成”进行下面列出的更改。
按一下 [完成] 以進行下列的變更。
Chcete-li provést změny uvedené níže, klepněte na tlačítko Dokončit.
Klik på Udfør for at foretage de ændringer, der er vist nedenfor.
Klik op Voltooien om onderstaande wijzigingen door te voeren.
Tee alla luetellut muutokset valitsemalla Valmis.
Cliquez sur Terminer pour effectuer les modifications répertoriées ci-dessous.
Klicken Sie auf 'Fertig stellen', um die aufgelisteten Änderungen vorzunehmen.
Επιλέξτε "Τέλος" για να πραγματοποιήσετε τις αλλαγές που καταγράφονται παρακάτω.
Az alábbi változtatások végrehajtásához kattintson a „Befejezés” gombra.
Per eseguire le modifiche elencate di seguito, scegliere Fine.
[完了] をクリックして下記に挙げた変更を行ってください。
아래 표시된 내용으로 변경하려면 [마침]을 클릭하십시오.
Klikk Fullfør for å utføre endringen som er oppført nedenfor.
Kliknij przycisk Zakończ, aby dokonać modyfikacji wymienionych na następującej liście.
Clique em Concluir para fazer as alterações listadas abaixo.
Clique em 'Concluir' para fazer as alterações listadas abaixo.
Для выполнения перечисленных ниже изменений нажмите кнопку 'Готово'.
Haga clic en Finalizar para realizar los cambios enumerados a continuación.
Klicka på Slutför om du vill utföra de ändringar som visas nedan.
Aşağıda listelenen değişiklikleri yapmak için Son'u tıklatın.
Programy pravděpodobně nebudou schopny přistupovat k většině chráněných prostředků, jako jsou registr nebo nastavení zásad zabezpečení, nebo přistupovat k místnímu systému souborů bez interakce s uživatelem. Programy budou schopny připojit se zpět k původnímu serveru, překládat názvy domén a používat všechny prostředky grafického uživatelského rozhraní.
Programmerne kan muligvis ikke få adgang til de fleste beskyttede ressourcer, f.eks. registreringsdatabasen eller indstillingerne for sikkerhedspolitik, eller få adgang til dit lokale filsystem uden brugerens medvirken. Programmerne kan oprette forbindelse til deres oprindelsessted, genkende domænenavne og bruge alle de Windows-baserede ressourcer.
Mogelijk hebben programma's geen toegang tot de best beschermde bronnen zoals het register of de beveiligingsbeleidsinstellingen, of hebben ze geen toegang tot het lokale bestandssysteem zonder interactie van de gebruiker. Programma's kunnen verbinding maken met de oorspronkelijke site, domeinnamen ophalen en alle vensterbronnen gebruiken.
Ohjelmat eivät välttämättä pysty käyttämään useimpia suojattuja resursseja, kuten rekisteriä tai suojauskäytännön asetuksia, tai käyttämään paikallista tiedostojärjestelmää ilman käyttäjän suorittamia toimia. Ohjelmat pystyvät muodostamaan yhteyden alkuperäiseen saittiinsa, ratkaisemaan toimialuenimiä ja käyttämään kaikkia ikkunontiresursseja.
Il est possible que les programmes ne puissent pas accéder aux ressources les plus protégées, comme la base de registres ou les paramètres de la stratégie de sécurité, ou accéder à votre système de fichiers local sans intervention de l'utilisateur. Les programmes peuvent se reconnecter à leur site d'origine, résoudre les noms de domaine et utiliser toutes les ressources de fenêtrage.
Programme können möglicherweise nicht auf die geschützten Ressourcen, z.B. die Registrierung oder die Sicherheitsrichtlinieneinstellungen, oder auf das lokale Dateisystem zugreifen. Die Programme können die Verbindung mit der ursprünglichen Site herstellen, Domänennamen auflösen und alle Windowing-Ressourcen verwenden.
Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβαση των προγραμμάτων στους περισσότερους προστατευμένους πόρους, όπως το μητρώο ή οι ρυθμίσεις πολιτικής ασφάλειας ή ενδέχεται τα προγράμματα να μην έχουν πρόσβαση στο τοπικό σύστημα αρχείων χωρίς αλληλεπίδραση του χρήστη. Τα προγράμματα θα μπορούν να συνδεθούν με την τοποθεσία προέλευσής τους, να επιλύουν ονόματα τομέων και να χρησιμοποιούν όλους τους πόρους για χρήση παραθύρων.
A programok esetleg nem férhetnek hozzá a legszigorúbban védett erőforrásokhoz, például a rendszerleíró adatbázishoz és a biztonsági házirend beállításaihoz, illetve felhasználói beavatkozás nélkül nem érhetik el a helyi fájlrendszert. A programok azonban elérhetik eredeti forráshelyüket, fel tudják majd oldani a tartományneveket, és korlátlanul használhatják az ablakkezelési erőforrásokat.
如果没有用户交互,程序可能无法访问大多数受保护的资源(如注册表或安全策略设置),也可能无法访问本地文件系统。程序将能够连接回其源站点,解析域名,并使用所有窗口化的资源。
這些程式可能無法存取大部分保護的資源 (例如登錄或安全性原則設定),或在沒有使用者互動情況下存取您的本機檔案系統。這些程式可以連接回它們的原始站台、解析網域名稱,並且使用所有視窗化資源。
I programmi potrebbero non essere in grado di accedere alle risorse con livello di protezione più elevato, quali il Registro di sistema e i criteri di protezione, o al file system locale senza l'interazione dell'utente. I programmi potranno connettersi ai propri siti di origine, risolvere i nomi di dominio e usare tutte le risorse basate su Windows.
プログラムは、レジストリまたはセキュリティ ポリシー設定などの保護された大部分のリソース、あるいはユーザーの操作なしではユーザーのローカル ファイルにアクセスできない可能性があります。プログラムは、元のサイトに再接続し、ドメイン名を解決してウィンドウ リソースのすべてを使用することができます。
프로그램이 레지스트리 또는 보안 정책 설정과 같은 대부분의 보호되는 리소스에 액세스할 수 없으며 사용자 상호 작용 없이 사용자의 로컬 파일 시스템에 액세스할 수 없습니다. 프로그램이 자신의 원본 사이트에 다시 접속하고, 도메인 이름을 확인하고, 모든 창 작업 리소스를 사용할 수 있습니다.
Det kan hende programmer ikke får tilgang til de fleste beskyttede ressurser, for eksempel registret eller sikkerhetspolicyinnstillinger, eller ikke har tilgang til det lokale filsystemet uten brukermedvirkning. Programmer kan kobles tilbake til de opprinnelige områdene, løse domenenavn og bruke alle vindusressurser.
Uzyskanie przez programy dostępu do najbardziej chronionych zasobów, takich jak ustawienia rejestru lub zasad zabezpieczeń, jak również dostępu do lokalnego systemu plików może być niemożliwe bez interakcji z użytkownikiem. Programy będą mogły nawiązywać połączenie zwrotne z ich źródłową lokacją, rozpoznawać nazwy domen oraz używać wszystkich zasobów związanych z obsługą okien.
Talvez os programas não possam acessar os recursos mais protegidos, como o Registro e as configurações de diretiva de segurança, ou acessar o sistema de arquivos local sem interação com o usuário. Os programas poderão conectar novamente seu site de origem, resolver nomes de domínio e usar todos os recursos de janelas.
É possível que os programas não consigam aceder à maioria dos recursos protegidos como o registo ou as definições de política de segurança, nem aceder ao sistema de ficheiros local sem interacção do utilizador. Os programas conseguirão restabelecer ligação com o respectivo site de origem, resolver nomes de domínio e utilizar todos os recursos de windowing.
Возможно, программы не смогут получить доступ к наиболее защищенным ресурсам, таким как реестр и параметры политики безопасности, а также к файловой системе без вмешательства пользователя. Программы смогут устанавливать соединение с веб-узлами, с которых они были получены, разрешать имена доменов и использовать все ресурсы окон.
Puede que los programas no puedan obtener acceso a la mayoría de los recursos protegidos, como el Registro o la configuración de la directiva de seguridad, o al sistema de archivos local sin la interacción del usuario. Los programas podrán volver a conectar con su sitio de origen, resolver nombres de dominios y utilizar todos los recursos basados en ventanas.
Programmen kommer eventuellt inte åt skyddade resurser, t ex registret och inställningarna för säkerhetsprinciper, eller det lokala filsystemet utan åtgärder från användaren. Programmen kan återansluta till sin ursprungsplats, matcha domännamn och använda alla fönsterhanteringsresurser.
Programlar, kayıt defteri veya güvenlik ilkesi ayarları gibi en çok korunan kaynaklara ya da kullanıcı etkileşimi olmadan yerel dosya sisteminize erişemeyebilir. Programlar kaynak sitelerine geri bağlanarak etki alanı adlarını çözebilir ve tüm pencere oluşturma kaynaklarını kullanabilirler.
无法创建注册表项 <var>X</var>。
無法建立登錄機碼 <var>X</var>。
Klíče registru <var>X</var> nelze vytvořit.
Registreringsdatabasenøglen <var>X</var> kan ikke oprettes.
Kan registersleutel <var>X</var> niet maken.
Rekisteriavaimen <var>X</var> luominen ei onnistu.
Impossible de créer une clé de Registre <var>X</var>.
Der Registrierungsschlüssel <var>X</var> kann nicht erstellt werden.
Δεν είναι δυνατή η δημιουργία κλειδιού μητρώου <var>X</var>.
A rendszerleíró kulcs nem hozható létre: <var>X</var>.
Impossibile creare la chiave <var>X</var> del Registro di sistema.
レジストリ キー <var>X</var> を作成できません。
<var>X</var> 레지스트리 키를 만들 수 없습니다.
Kan ikke opprette registernøkkelen <var>X</var>.
Nie można utworzyć klucza rejestru <var>X</var>.
Não é possível criar chave do Registro <var>X</var>.
Impossível criar a chave de registo <var>X</var>.
Не удалось создать подраздел реестра <var>X</var>.
No se puede crear la clave de Registro <var>X</var>.
Det gick inte att skapa registernyckeln <var>X</var>.
<var>X</var> kayıt anahtarı oluşturulamıyor.
從組件匯入強式名稱
Import silného názvu ze sestavení
Importer sikkert navn fra assembly
Sterke naam uit assembly importeren
Tuo täysi nimi kokoonpanosta
Importer le nom fort à partir de l'assembly
Strong Name aus Assembly importieren
Εισαγωγή ισχυρού ονόματος από συγκρότηση
Szigorú elnevezés importálása kódösszeállításból
Importa nome sicuro dall'assembly
アセンブリから厳密な名前のインポート
어셈블리에서 강력한 이름 가져오기
Importer sterkt navn fra samling
Importuj nazwę jednoznaczną z zestawu
Importar Nome de Alta Segurança do Conjunto de Módulos (Assembly)
Importar nome seguro de assemblagem
Импортировать строгое имя из сборки
Importar nombre seguro desde un ensamblado
Importera ett starkt krypterat namn från en sammansättning
Derlemeden Kesin Ad Al
从程序集导入强名称
“文件对话框权限”是不受限制的。
檔案對話方塊使用權限不受限制。
Oprávnění dialogových oken pro práci se soubory je neomezené.
Tilladelsen til fildialogboks er ubegrænset.
De machtiging voor bestandsdialoogvenster is onbeperkt.
Tiedostovalintaikkunan oikeus on rajoittamaton.
L'autorisation Boîte de dialogue Fichier est illimitée.
Die Dateidialogfeld-Berechtigung ist nicht eingeschränkt.
Το δικαίωμα του παράθυρου διαλόγου αρχείων είναι απεριόριστο.
A fájlkezelési párbeszédpanelre vonatkozó engedély nem korlátozott.
L'autorizzazione Finestra di dialogo file è senza restrizioni.
ファイル ダイアログのアクセス許可は無制限です。
파일 대화 상자 권한은 무제한입니다.
Tillatelsen for fildialog er ubegrenset.
Uprawnienie do okna plików jest nieograniczone.
A Permissão de Caixa de Diálogo de Arquivo é irrestrita.
A permissão de caixa de diálogo de ficheiro é ilimitada.
Разрешение доступа к диалогам работы с файлами не ограничено.
El permiso del cuadro de diálogo de archivo no está restringido.
Behörigheten för fildialogrutan är obegränsad.
Dosya İletişim Kutusu İzni sınırsız.
此信任级别将不允许程序集执行。
這個信任層級不允許組件執行。
Tato úroveň důvěryhodnosti neumožní spuštění sestavení.
Dette tillidsniveau tillader ikke kørsel af assemblies.
Met dit vertrouwensniveau kunnen assembly's niet worden uitgevoerd.
Tämä luottamustaso ei salli kokoonpanojen suorittamista.
Ce niveau de confiance ne permet pas aux assemblys de s'exécuter.
Diese Vertrauensebene läßt das Ausführen der Assemblys nicht zu.
Αυτό το επίπεδο αξιοπιστίας δεν θα επιτρέψει την εκτέλεση των συγκροτήσεων.
Ez a megbízhatósági szint nem engedélyezi a kódösszeállítások futását.
Questo livello di attendibilità non consentirà l'esecuzione degli assembly.
このレベルの信頼はアセンブリが実行することを許可しません。
이 신뢰 수준에서는 어셈블리 실행이 허용되지 않습니다.
Dette klareringsnivået tillater ikke at samlinger kjøres.
Użycie tego poziomu zaufania uniemożliwi wykonywanie zestawów.
Este nível de confiança não permitirá que conjuntos de módulos (assemblies) sejam executados.
Este nível de fidedignidade não permitirá a execução das assemblagens.
Этот уровень доверия запрещает выполнение сборок.
Este nivel de confianza no permite que se ejecuten ensamblados.
Den här förtroendenivån tillåter inte att sammansättningar körs.
Bu güven düzeyi derlemelerin yürütülmesine olanak vermez.
Tuntematon suojaustyyppi: <var>Type Name</var>
Type de sécurité inconnu : <var>Type Name</var>
Unbekannter Sicherheitstyp: <var>Type Name</var>
Άγνωστος τύπος ασφάλειας: <var>Type Name</var>
Ismeretlen biztonsági típus: <var>Type Name</var>
Tipo di protezione sconosciuto: <var>Type Name</var>
セキュリティの種類が不明です : <var>Type Name</var>
알 수 없는 보안 형식: <var>Type Name</var>
Ukjent sikkerhetstype: <var>Type Name</var>
Nieznany typ zabezpieczeń: <var>Type Name</var>
Tipo de segurança desconhecido: <var>Type Name</var>
Tipo de segurança desconhecido: <var>Type Name</var>
Неизвестный тип безопасности: <var>Type Name</var>
Tipo de seguridad desconocido: <var>Type Name</var>
Okänd säkerhetstyp: <var>Type Name</var>
Bilinmeyen güvenlik türü: <var>Type Name</var>
未知的安全类型: <var>Type Name</var>
未知的安全性類型: <var>Type Name</var>
Neznámý typ zabezpečení: <var>Type Name</var>
Ukendt sikkerhedstype: <var>Type Name</var>
Onbekend beveiligingstype: <var>Type Name</var>
See catalog page for all messages.