The service
Messages on page
打开安全策略文件
開啟安全性原則檔
Otevřít soubor zásad zabezpečení
Åbn en sikkerhedspolitikfil
Een beveiligingsbeleidsbestand openen
Avaa suojauskäytäntötiedosto
Ouvrir un fichier de stratégie de sécurité
Sicherheitsrichtliniendatei öffnen
Άνοιγμα αρχείου της πολιτικής ασφάλειας
Biztonsági házirendfájl megnyitása
Apri file criteri di protezione
セキュリティ ポリシー ファイルを開く
보안 정책 파일을 엽니다.
Åpne en sikkerhetspolicyfil
Otwórz plik zasad zabezpieczeń
Abrir um arquivo de diretiva de segurança
Abrir ficheiro da política de segurança
Открыть файл политики безопасности
Abrir un archivo de directivas de seguridad
Öppna en säkerhetsprincipfil
Bir güvenlik ilkesi dosyası açın
此向导已确定要为程序集授予权限的代码组。
這個精靈已經決定了要授與組件使用權限的程式碼群組。
Tento průvodce určil kódové skupiny, které udělí oprávnění tomuto sestavení.
Denne guide har identificeret de kodegrupper, der giver tilladelser til assemblyen.
Deze wizard heeft de codegroepen bepaald die machtigingen aan de assembly verlenen.
Tämä ohjattu toiminto on määrittänyt koodiryhmät, jotka myöntävät oikeudet kokoonpanolle.
L'Assistant a déterminé les groupes de codes qui accorderont des autorisations à l'assembly.
Der Assistent hat die Codegruppen festgelegt, die der Assembly Berechtigungen gewähren.
Αυτός ο οδηγός προσδιόρισε τις ενότητες κώδικα που πρόκειται να εκχωρήσουν δικαιώματα στη συγκρότηση.
A varázsló megállapította, hogy mely kódcsoportok adnak majd engedélyeket a kódösszeállításnak.
Questa procedura ha determinato i gruppi di codice che concederanno le autorizzazioni all'assembly.
ウィザードはアセンブリにアクセスを許可するコードグループを指定しました。
어셈블리에 권한을 허용하는 코드 그룹을 결정했습니다.
Denne veiviseren har bestemt kodegruppene som gir tillatelser til samlingen.
Kreator określił grupy kodów, które udzielą temu zestawowi uprawnień.
Este assistente determinou os grupos de códigos que concederão permissões ao conjunto de módulos (assembly).
Este assistente determinou os grupos de código que concederão permissões à assemblagem.
Этот мастер определил группы кода, которые будут предоставлять разрешения данной сборке.
Este asistente determinó los grupos de código que concederán permisos al ensamblado.
Guiden har avgjort vilka kodgrupper som kommer att tilldela sammansättningen behörigheter.
Bu sihirbaz, derlemeye izinleri verecek olan kod gruplarını belirledi.
允许域策略控制
允許網域原則控制
Povolit řízení zásad domény
Tillad kontrol af domænepolitik
Beleidsbeheer voor domeinen toestaan
Salli ohjaus toimialuekäytännön perusteella
Autoriser le contrôle de la stratégie de domaine
Domänenrichtliniensteuerung zulassen
Επιτρέπεται ο έλεγχος πολιτικής τομέα
Tartományi házirend felügyeletének engedélyezése
Consenti controllo dei criteri del dominio
ドメイン ポリシーによる制御を許可する
도메인 정책 제어 허용
Tillat kontroll av domenepolicy
Zezwalaj na kontrolę zasad domeny
Permitir Controle de Diretivas de Domínio
Permitir controlo de políticas de domínio
Разрешить управления политикой области
Permitir control de directivas de dominio
Tillåt domänprincipskontroll
Etki Alanı İlkesi Denetimine İzin Ver
授予程序集对文件对话框的无限制访问权限(&U)
授與組件無限制存取所有檔案對話方塊(&U)
Udělit sestavením &neomezený přístup k dialogovým oknům pro práci se soubory
Giv assemblies &ubegrænset adgang til fildialogboksene
Assembly's &onbeperkte toegang tot de bestandsdialoogvensters verlenen
Myönnä kokoonpanoille kaikkien tiedostovalintaikkunoiden &rajoittamaton käyttöoikeus
Donner aux assemblys &un accès illimité aux boîtes de dialogue Fichier
Assemblys &uneingeschränkten Zugriff auf die Datei-Dialogfelder gewähren
Εκχώρηση απ&εριόριστης πρόσβασης στις συγκροτήσεις για τα παράθυρα διαλόγου αρχείων
A kódösszeállítások &korlátlanul hozzáférhetnek az összes fájlkezelési párbeszédpanelhez.
Concedi agli assembl&y libero accesso alle finestre di dialogo dei file
アセンブリにファイル ダイアログ ボックスへ無制限のアクセスを許可(&U)
어셈블리에 파일 대화 상자 무제한 액세스 허용(&U)
Gi samlinger &ubegrenset tilgang til fildialogbokser
U&dziel zestawom prawa nieograniczonego dostępu do okien dialogowych plików
Conceder aos conjuntos de módulos (assemblies) acesso i&rrestrito às caixas de diálogo de arquivo
Conceder às assemblagens acesso ilimitado às cai&xas de diálogo de ficheiro
Предоставить с&боркам неограниченный доступ к диалоговым окнам работы с файлами
Conceder a los e&nsamblados acceso no restringido a los cuadros de diálogo de archivo
Ge sammansättningar &obegränsad åtkomst till fildialogrutor
Derlemelere dosya iletişim kutuları için &sınırsız erişim ver
从程序集缓存中选择程序集
從組件快取中選擇組件
Zvolit sestavení z mezipaměti sestavení
Vælg en assembly fra assemblycachen
Een assembly uit de assembly-cache kiezen
Valitse kokoonpano kokoonpanovälimuistista
Choisir un assembly dans le cache d'assemblys
Assembly aus dem Assemblycache auswählen
Επιλέξτε συγκρότηση από το cache συγκροτήσεων
Kódösszeállítás választása a kódösszeállítási gyorsítótárból
Scegliere un assembly dalla cache dell'assembly
アセンブリ キャッシュからアセンブリを選択する
어셈블리 캐시에서 어셈블리 선택
Velg samling fra samlingsbufferen
Wybierz zestaw w pamięci podręcznej zestawów
Escolher Conjunto de Módulos (Assembly) do Cache de Conjuntos de Módulos
Escolher assemblagem da cache de assemblagem
Выбрать сборку из кэша сборок
Elegir ensamblado de caché de ensamblados
Välj en sammansättning från sammansättningscachen
Derleme Önbelleğinden Derlemeyi Seç
查看此权限集中的权限。
檢視這個使用權限集合中的使用權限。
Zobrazí oprávnění v této sadě oprávnění.
Viser tilladelserne i dette tilladelsessæt
De machtigingen in deze machtigingenset weergeven.
Näytä tämän oikeusryhmän oikeudet.
Afficher les autorisations dans ce jeu d'autorisations.
Die Berechtigungen in diesem Berechtigungssatz anzeigen.
Προβολή των δικαιωμάτων που περιέχονται σε αυτό το σύνολο δικαιωμάτων.
Az engedélycsoportban szereplő engedélyek megtekintése
Visualizza le autorizzazioni incluse nel set.
このアクセス許可セットにあるアクセス許可を表示します。
이 권한 집합의 권한을 표시합니다.
Vis tillatelsene i dette tillatelsessettet.
Wyświetl uprawnienia w tym zestawie uprawnień.
Exibir as permissões deste conjunto de permissões.
Veja as permissões neste conjunto de permissões.
Просмотреть разрешения в этом наборе разрешений.
Ver los permisos de este conjunto de permisos.
Visa behörigheterna i behörighetsgruppen.
Bu izin kümesindeki izinleri görüntüle.
“性能计数器权限”是不受限制的。
效能計數器使用權限不受限制。
Oprávnění čítače výkonu je neomezené.
Tilladelsen til ydelsestæller er ubegrænset.
De machtiging voor het prestatiemeteritem is onbeperkt.
Suorituskykylaskurin oikeus on rajoittamaton.
L'autorisation Compteur de performance est illimitée.
Die Leistungsindikator-Berechtigung ist nicht eingeschränkt.
Το δικαίωμα μετρητή επιδόσεων είναι απεριόριστο.
A teljesítményszámláló-használati engedély nem korlátozott.
L'autorizzazione Contatore di prestazioni è senza restrizioni.
パフォーマンス カウンタのアクセス許可は無制限です。
성능 카운터 권한은 무제한입니다.
Tillatelsen for ytelsesteller er ubegrenset.
Uprawnienie do licznika wydajności jest nieograniczone.
A Permissão de Contador de Desempenho é irrestrita.
A permissão de contador de desempenho é ilimitada.
Разрешение доступа к счетчику производительности не ограничено.
El permiso del contador de rendimiento no está restringido.
Behörigheten för prestandaräknaren är obegränsad.
Performans Sayacı İzni sınırsız.
该区域包含来自 Internet Explorer 的受限站点列表的所有应用程序。
這個區域包含來自 Internet Explorer 限制的網站清單的所有應用程式。
Tato zóna obsahuje všechny aplikace, které pocházejí ze seznamu serverů s omezeným přístupem aplikace Internet Explorer.
Denne zone indeholder alle de programmer, der kommer fra listen over klassificerede websteder i Internet Explorer.
Deze zone bevat alle toepassingen uit de lijst met sites met beperkte toegang van Internet Explorer.
Tämä alue sisältää kaikki Internet Explorerin rajoitettujen saittien luettelossa mainittujen saittien sovellukset.
Cette zone contient toutes les applications provenant de la liste Sites sensibles de Microsoft Internet Explorer.
Diese Zone enthält alle Anwendungen aus der Liste der eingeschränkten Sites des Internet Explorers.
Αυτή η ζώνη περιέχει όλες τις εφαρμογές που προέρχονται από τη λίστα ελεγχόμενων τοποθεσιών του Internet Explorer.
Ez a zóna tartalmazza az Internet Explorer Tiltott helyek zónájának webhelyeiről származó összes alkalmazást.
Questa zona contiene tutte le applicazioni provenienti dall'elenco dei siti con restrizioni di Internet Explorer.
このゾーンには Internet Explorer の制限付きサイトの一覧からのすべてのアプリケーションを含みます。
이 영역에는 Internet Explorer의 제한된 사이트 목록에서 전달된 모든 응용 프로그램이 포함됩니다.
Sonen inneholder alle programmer som kommer fra Internet Explorers liste over begrensede områder.
Do tej strefy należą wszystkie aplikacje wymienione na liście witryn z ograniczeniami programu Internet Explorer.
Esta zona contém todos os aplicativos provenientes da lista de sites restritos do Internet Explorer.
Esta zona contém todas as aplicações provenientes da lista de sites restritos do Internet Explorer.
Эта зона содержит все приложения, полученные с веб-узлов из списка узлов с ограниченным доверием в Internet Explorer.
Esta zona contiene todas las aplicaciones que provienen de la lista de sitios con restricciones de Internet Explorer.
Den här zonen innehåller alla tillämpningsprogram som kommer från listan över ej tillförlitliga platser i Internet Explorer.
Bu alan, Internet Explorer'ın yasak siteler listesinden alınan tüm uygulamaları içerir.
企业策略
企業原則
Zásady rozlehlé sítě
Virksomhedspolitik
Ondernemingsbeleid
Yrityskäytäntö
Stratégie d'entreprise
Organisationsrichtlinie
Πολιτική εταιρείας
Vállalati házirend
Criteri Enterprise
エンタープライズ (Enterprise) ポリシー
엔터프라이즈 정책
Organisasjonspolicy
Zasady przedsiębiorstwa
Diretiva da Empresa
Política empresarial
Политика предприятия
Directiva de empresa
Företagsprincip
Kuruluş İlkesi
导入失败。发行者证书只能从程序集导入。
匯入失敗。發行者憑證只能從組件匯入。
Import se nezdařil. Certifikáty vydavatele lze importovat pouze ze sestavení.
Importen mislykkedes. Der kan kun importeres udgivercertifikater fra assemblies.
Het importeren is mislukt. Uitgeverscertificaten kunnen alleen uit assembly's worden geïmporteerd.
Tuonti epäonnistui. Julkaisijan sertifikaatit voidaan tuoda ainoastaan kokoonpanoista.
Échec de l'importation. Les certificats d'éditeur ne peuvent être importés qu'à partir d'assemblys.
Fehler beim Importiervorgang. Publisherzertifikat können nur aus Assemblys importiert werden.
Η εισαγωγή απέτυχε. Η εισαγωγή των πιστοποιητικών εκδότη μπορεί να γίνει μόνο από συγκροτήσεις.
Az importálás sikertelen. Gyártói tanúsítvány csak kódösszeállításból importálható.
Importazione non riuscita. È possibile importare i certificati dell'editore solo dagli assembly.
インポートに失敗しました。発行者証明書がインポートできるのはアセンブリからのみです。
가져오지 못했습니다. 게시자 인증서는 어셈블리에서만 가져올 수 있습니다.
Importen mislyktes. Utgiversertifikater kan bare importeres fra samlinger.
Importowanie nie powiodło się. Certyfikaty wydawców mogą zostać zaimportowane tylko z zestawów.
Falha na importação. Certificados de Editor só podem ser importados de conjuntos de módulos (assemblies).
Falha ao importar. Só é possível importar certificados de assemblagens.
Сбой при импорте. Сертификаты издателей могут импортироваться только из сборок.
Error al importar. Sólo se pueden importar certificados de compañía de software desde ensamblados.
Importen misslyckades. Det går bara att importera certifikat från sammansättningar.
Alma işlemi başarısız. Yayıncı Sertifikaları yalnızca derlemelerden alınabilir.
See catalog page for all messages.