The service
Messages on page
确实要删除此基本代码项吗?
您確定要刪除這個程式碼基底項目嗎?
Opravdu chcete odstranit tuto položku základu kódu?
Vil du slette denne kodebasepost?
Weet u zeker dat u dit codebasisitem wilt verwijderen?
Haluatko varmasti poistaa tämän koodikantamerkinnän?
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette entrée de code base ?
Soll dieser CodeBase-Eintrag wirklich gelöscht werden?
Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να διαγράψετε αυτή την καταχώρηση της βάσης κώδικα;
Biztosan törli ezt a kódbázisbejegyzést?
Eliminare la voce della base di codici?
このコードベースの入力を削除しますか?
이 코드베이스 엔트리를 삭제하시겠습니까?
Er du sikker på at du vil slette denne kodebaseoppføringen?
Czy na pewno chcesz usunąć ten wpis bazy kodu?
Tem certeza de que deseja excluir esta entrada de base de código?
Tem a certeza de que pretende eliminar esta entrada da base de código?
Подтвердите удаление этой записи базы кода.
¿Realmente desea eliminar esta entrada de código base?
Vill du ta bort den här kodbasposten?
Bu kod temeli girişini silmek istediğinizden emin misiniz?
这些程序集中的一部分已经具有配置信息。确实要改写现有配置信息吗?
這些組件有些已經有組態資訊。您確定要覆寫現有的組態資訊嗎?
Pro některá z těchto sestavení již existují informace o konfiguraci. Opravdu chcete stávající informace o konfiguraci přepsat?
Der findes allerede konfigurationsoplysninger om nogle af disse assemblies. Vil du overskrive de eksisterende konfigurationsoplysninger?
Er bestaat al configuratie-informatie voor enkele van deze assembly's. Weet u zeker dat u de bestaande informatie wilt overschrijven?
Joillakin näistä kokoonpanoista on jo määritystiedot. Haluatko varmasti korvata nämä määritystiedot?
Il existe déjà des informations de configuration pour certains de ces assemblys. Êtes-vous sûr de vouloir remplacer les informations de configuration ?
Für einige Assemblys sind bereits Konfigurationsinformationen vorhanden. Möchten Sie die vorhandenen Konfigurationsinformationen wirklich überschreiben?
Υπάρχουν ήδη πληροφορίες της ρύθμισης παραμέτρων για μερικές από αυτές τις συγκροτήσεις. Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να αντικαταστήσετε τις υπάρχουσες πληροφορίες ρύθμισης παραμέτρων;
E kódösszeállítások némelyikéhez már tartozik konfigurációs információ. Biztosan felülírja a létező konfigurációs információt?
Per alcuni di questi assembly esistono già delle informazioni sulla configurazione. Sovrascriverle?
これらのいくつかのアセンブリに関する構成情報が既に存在します。既存の構成情報を上書きしますか?
일부 어셈블리에 대한 구성 정보가 이미 있습니다. 기존 구성 정보를 덮어쓰시겠습니까?
Det finnes allerede konfigurasjonsinformasjon for noen av disse samlingene. Er du sikker på at du vil overskrive eksisterende konfigurasjonsinformasjon?
Dla niektórych spośród tych zestawów istnieją już informacje konfiguracyjne. Czy na pewno chcesz zastąpić istniejące informacje konfiguracyjne?
Já existem informações de configuração para alguns desses conjuntos de módulos (assemblies). Tem certeza de que deseja substituir as informações de configuração existentes?
Já existem informações de configuração para algumas destas assemblagens. Tem a certeza de que pretende substituir as informações de configuração existentes?
Часть этих сборок уже содержит информацию о конфигурации. Действительно требуется перезаписать существующую информацию о конфигурации?
Ya existe información de configuración referente a algunos de estos ensamblados. ¿Realmente desea sobrescribir la información de configuración existente?
Det finns redan konfigurationsinformation för vissa av dessa sammansättningar. Vill du skriva över den aktuella konfigurationsinformationen?
Bu derlemelerden bazılarının yapılandırma bilgileri var. Varolan yapılandırma bilgilerinin üzerine yazmak istediğinizden emin misiniz?
重置所有安全策略文件
重設所有安全性原則檔
Obnovit všechny soubory zásad zabezpečení
Nulstiller alle sikkerhedspolitikfiler
Alle beveiligingsbeleidsbestanden opnieuw instellen
Palauta kaikki suojauskäytäntötiedostot
Réinitialiser tous les fichiers de stratégie de sécurité
Alle Sicherheitsrichtliniendateien zurücksetzen
Επαναφορά όλων των αρχείων πολιτικής ασφάλειας
Az összes biztonsági házirendfájl alaphelyzetbe állítása
Reimposta tutti i file di criteri di protezione
すべてのセキュリティ ポリシー ファイルをリセットする
모든 보안 정책 파일을 다시 설정합니다.
Tilbakestill alle sikkerhetspolicyfiler
Zresetuj wszystkie pliki zasad zabezpieczeń
Redefinir todos os arquivos de diretiva de segurança
Redefinir todos os ficheiros de política de segurança
Сбросить настройку всех файлов политики безопасности
Restablecer todos los archivos de directivas de seguridad
Återställ alla säkerhetsprincipfiler
Tüm ilke dosyalarını sıfırla
Määritä yksittäisiä oikeuksia oikeusryhmään
Assigner des autorisations individuelles au jeu d'autorisations
Individuelle Berechtigungen zum Berechtigungssatz hinzufügen
Αντιστοίχιση μεμονωμένων δικαιωμάτων σε σύνολο δικαιωμάτων
Egyedi engedélyek hozzáadása az engedélycsoporthoz
Assegnare singole autorizzazioni ai set di autorizzazioni
アクセス許可セットに個々のアクセス許可を割り当てます。
권한 집합에 개별 권한 할당
Tilordne individuelle tillatelser til tillatelsessettet
Przypisz poszczególne uprawnienia do zestawu uprawnień
Atribuir Permissões Individuais ao Conjunto de Permissões
Atribuir permissões individuais ao conjunto de permissões
Назначить отдельные разрешения этому набору разрешений
Asignar permisos individuales al conjunto de permisos
Tilldela behörighetsgruppen individuella behörigheter
Tek İzinleri İzin Kümesine Ata
将单个权限分配给权限集
指派個別使用權限到使用權限集合
Přiřazení jednotlivých oprávnění do sady oprávnění
Tildel individuelle tilladelser til tilladelsessættet
Afzonderlijke machtigingen aan een machtigingenset toewijzen
该区域包含您单位的 Intranet 上的所有应用程序。
這個區域包含公司 Intranet 的所有應用程式。
Tato zóna obsahuje všechny aplikace v podnikovém intranetu.
Denne zone indeholder alle de programmer, der findes på virksomhedens intranet.
Deze zone bevat alle toepassingen op het intranet van de onderneming.
Tämä alue sisältää kaikki yrityksesi intranetissä olevat sovellukset.
Cette zone contient toutes les applications de l'intranet de votre organisation.
Diese Zone enthält alle Anwendung im Internet Ihrer Organisation.
Αυτή η ζώνη περιέχει όλες τις εφαρμογές στο intranet του οργανισμού σας.
Ez a zóna tartalmazza a vállalati intraneten található összes alkalmazást.
Questa zona contiene tutte le applicazioni della rete Intranet della società.
このゾーンには組織のイントラネットにあるすべてのアプリケーションを含みます。
이 영역에는 회사 인트라넷에 있는 모든 응용 프로그램이 포함됩니다.
Sonen inneholder alle programmer på organisasjonens intranett.
Do tej strefy należą wszystkie aplikacje używane w firmowym intranecie.
Esta zona contém todos os aplicativos na intranet da sua organização.
Esta zona contém todas as aplicações na intranet da sua organização.
Эта зона содержит все приложения, находящиеся в интрасети Вашей организации.
Esta zona contiene todas las aplicaciones de la intranet de la organización.
Den här zonen innehåller alla tillämpningsprogram på företagets intranät.
Bu alan, şirket intranetinizdeki tüm uygulamaları içerir.
按一下 [完成] 以建立新程式碼群組。
Klepnutím na tlačítko Dokončit vytvoříte novou kódovou skupinu.
Klik på Udfør for at oprette den nye kodegruppe.
Klik op Voltooien om de nieuwe codegroep te voltooien.
Luo uusi koodiryhmä valitsemalla Valmis.
Cliquez sur Terminer pour créer le nouveau groupe de codes.
Klicken Sie auf 'Fertig stellen', um die neue Codegruppe zu erstellen.
Επιλέξτε "Τέλος" για να δημιουργήσετε τη νέα ενότητα κώδικα.
Az új kódcsoport létrehozásához kattintson a „Befejezés” gombra.
Per creare il nuovo gruppo di codice, scegliere Fine.
[完了] をクリックして新しいコード グループを作成します。
새 코드 그룹을 만들려면 [마침]을 클릭하십시오.
Klikk Fullfør for å opprette den nye kodegruppen.
Kliknij przycisk Zakończ, aby utworzyć nową grupę kodów.
Clique em Concluir para criar um novo grupo de códigos.
Clique em 'Concluir' para criar o novo grupo de código.
Для создания новой группы кода нажмите кнопку 'Готово'.
Haga clic en Finalizar para crear un nuevo grupo de códigos.
Klicka på Slutför och skapa den nya kodgruppen.
Yeni kod grubu oluşturmak için Son'u tıklatın.
单击“完成”以创建新代码组。
导入发行者证书
匯入發行者憑證
Import certifikátu vydavatele
Importer udgivercertifikat
Uitgeverscertificaat importeren
Tuo julkaisijan sertifikaatti
Importer le certificat de l'éditeur
Publisherzertifikat importieren
Εισαγωγή πιστοποιητικού εκδότη
Gyártói tanúsítvány importálása
Importa certificato editore
発行者の証明書のインポート
게시자 인증서 가져오기
Importer utgiversertifikat
Importuj certyfikat wydawcy
Importar Certificado de Editor
Importar certificado da editora
Импортировать сертификат издателя
Importar certificado de compañía de software
Importera ett certifikat
Yayıncı Sertifikasını Al
此文件不是有效的程序集。只能从程序集导入哈希值。
這個檔案不是有效的組件。雜湊只能從組件匯入。
Soubor není platným sestavením. Algoritmy hash lze importovat pouze ze sestavení.
Filen er ikke en gyldig assembly. Der kan kun importeres hasher fra assemblies.
Het bestand is geen geldige assembly. Hashes kunnen alleen uit assembly's worden geïmporteerd.
Tiedosto ei ole kelvollinen kokoonpano. Hajautukset voidaan tuoda vain kokoonpanoista.
Le fichier n'est pas un assembly valide. Les hachages ne peuvent être importés qu'à partir des assemblys.
Die Datei ist keine gültige Assembly. Hashs können nur aus Assemblys importiert werden.
Το αρχείο δεν αποτελεί έγκυρη συγκρότηση. Η εισαγωγή κατακερματισμών είναι δυνατό να γίνει μόνο από συγκροτήσεις.
A fájl nem egy érvényes kódösszeállítás. Kivonat csak kódösszeállításból importálható.
Il file non è un assembly valido. È possibile importare hash solo dagli assembly.
ファイルは有効なアセンブリではありません。ハッシュインポートできるのはアセンブリからのみです。
파일이 올바른 어셈블리가 아닙니다. 해시는 어셈블리에서만 가져올 수 있습니다.
Filen er ikke en gyldig samling. Nummererte meldinger kan bare importeres fra samlinger.
Ten plik nie jest prawidłowym zestawem. Mieszania można importować tylko z zestawów.
O arquivo não é um conjunto de módulos (assembly) válido. Hashes só podem ser importados de conjuntos de módulos.
O ficheiro não é uma assemblagem válida. Só é possível importar hashes de assemblagens.
Файл не задает действительную сборку. Хэш-коды могут импортироваться только из сборок.
El archivo no es un ensamblado válido. Sólo se pueden importar hash desde ensamblados.
Filen är inte en giltig sammansättning. Det går bara att importera Hash-värden från sammansättningar.
Dosya, geçerli bir derleme değil. Karmalar yalnızca derlemelerden alınabilir.
读/写/创建
讀取/寫入/建立
Čtení, zápis a vytvoření
Læse/skrive/oprette
Lezen/schrijven/maken
Luku/kirjoitus/luonti
Lire/Écrire/Créer
Lesen/Schreiben/Erstellen
Ανάγνωση/Εγγραφή/Δημιουργία
Olvasás/írás/létrehozás
Lettura/Scrittura/Creazione
読み取り/書き込み/作成
읽기/쓰기/만들기
Les/skriv/opprett
Odczyt/zapis/tworzenie
Leitura/Gravação/Criação
Leitura/escrita/criação
Чтение/запись/создание
Leer, escribir o crear
Läsa/skriva/skapa
Okuma/Yazma/Oluşturma
您不能更改此区域的安全级别:
您不能變更這個區域的安全性層級:
Úroveň zabezpečení pro tuto zónu nelze změnit:
Du kan ikke ændre sikkerhedsniveauet for denne zone:
Het beveiligingsniveau voor deze zone kan niet worden gewijzigd:
Et voi muuttaa tämän alueen suojausasetusta:
Vous ne pouvez pas modifier le niveau de sécurité de cette zone :
Sie können die Sicherheitsebene für diese Zone nicht ändern:
Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του επιπέδου ασφάλειας για αυτήν τη ζώνη:
A következő zóna biztonsági szintje nem módosítható:
Impossibile modificare il livello di protezione per questa zona:
このゾーンのセキュリティ レベルは変更できません :
이 영역에 대한 보안 수준을 변경할 수 없습니다.
Du kan ikke endre sikkerhetsnivået for denne sonen:
Nie można zmienić poziomu zabezpieczeń dla tej strefy:
Não é possível alterar o nível de segurança desta zona:
Não é possível alterar o nível de segurança para esta zona:
Для этой зоны невозможно изменить уровень безопасности:
No puede cambiar el nivel de seguridad de esta zona:
Det går inte att ändra säkerhetsnivån för den här zonen:
Bu bölge için güvenlik düzeyi değiştirilemiyor:
See catalog page for all messages.