The service
Messages on page
Det gick inte att hämta en dialogslutpunkt för frågemeddelandeprenumerationen. Det gick inte att öppna Service Broker-dialogen för tjänsten %1 för Service Broker-instansen %2.
查詢通知訂閱無法取得對話端點。無法為服務名稱 '%1' 的 Broker 執行個體 '%2' 開啟服務 Broker 對話。
Подписке на уведомления о запросах не удалось получить конечную точку диалога. Не удалось открыть диалоговое окно компонента Service Broker для службы с именем "%1" экземпляра компонента Service Broker "%2".
查询通知订阅无法获取对话端点。无法打开 Broker 实例 '%2'的服务名称 '%1' 的 Service Broker 对话。
쿼리 알림 구독이 대화 끝점을 가져올 수 없습니다. Broker 인스턴스 '%2'의 서비스 이름이 '%1'인 Service Broker 대화를 열 수 없습니다.
L'abonnement aux notifications de requête n'a pas pu obtenir le point de terminaison du dialogue. Impossible d'ouvrir le dialogue de Service Broker pour le nom de service '%1' de l'instance de Service Broker '%2'.
クエリ通知サブスクリプションはダイアログ エンドポイントを取得できませんでした。ブローカ インスタンス '%2' のサービス名 '%1' の Service Broker ダイアログを開けませんでした。
La suscripción a notificaciones de consulta no pudo obtener el extremo del diálogo. No se pudo abrir el cuadro de diálogo de Service Broker para el nombre de servicio '%1' de la instancia de broker '%2'.
Das Abfragebenachrichtigungsabonnement konnte den Dialogendpunkt nicht abrufen. Der Service Broker-Dialog für den Dienstnamen '%1' der Broker-Instanz '%2' konnte nicht geöffnet werden.
La sottoscrizione di notifica delle query non è riuscita a ottenere l'endpoint del dialogo. Impossibile aprire il dialogo con Service Broker per il servizio con il nome '%1' dell'istanza di Service Broker '%2'.
Het abonnement op querymeldingen kan het eindpunt van een dialoog niet bepalen. Kan de dialoog van de Service Broker voor de servicenaam %1 van het Broker-exemplaar %2 niet openen.
Inscrição de notificação de consulta não pôde obter ponto de extremidade da caixa de diálogo. Não foi possível abrir a caixa de diálogo do agente de serviços para o nome de serviço '%1' da instância de agente '%2'.
Det gick inte att påbörja dialogen med tjänsten %1 för Service Broker-instansen %2.
查詢通知訂閱無法和服務名稱為 '%1' 的 Broker 執行個體 '%2' 開始對話。
Подписке на уведомления о запросах не удалось открыть диалог с именем службы "%1" экземпляра компонента Service Broker "%2".
쿼리 알림 구독이 Broker 인스턴스 '%2'의 서비스 이름이 '%1'인 대화를 시작할 수 없습니다.
L'abonnement aux notifications de requête n'a pas pu commencer le dialogue avec le nom de service '%1' de l'instance de Service Broker '%2'.
查询通知订阅无法启动 Broker 实例 '%2' 的服务名称'%1'的对话。
クエリ通知サブスクリプションはブローカ インスタンス '%2' のサービス名 '%1' のダイアログを開始できませんでした。
La suscripción a notificaciones de consulta no pudo iniciar el cuadro de diálogo con el nombre de servicio '%1' de la instancia de broker '%2'.
Das Abfragebenachrichtigungsabonnement konnte den Dialog mit dem Dienstnamen '%1' der Broker-Instanz '%2' nicht beginnen.
La sottoscrizione di notifica delle query non è riuscita a iniziare il dialogo con il servizio con il nome '%1' dell'istanza di Service Broker '%2'.
Het abonnement op querymeldingen kan de dialoog met de servicenaam %1 van het Broker-exemplaar %2 niet starten.
Inscrição de notificação de consulta não pôde iniciar caixa de diálogo com o nome de serviço '%1' da instância de agente '%2'.
Det gick inte att avkoda felmeddelandet från Service Broker vid frågemeddelandeleveransen.
查詢通知傳遞無法從 Service Broker 解碼錯誤訊息。
Системе доставки уведомлений о запросах не удалось расшифровать сообщение об ошибке, полученное от компонента Service Broker.
查询通知传递无法解码来自 Service Broker 的错误消息。
쿼리 알림 배달이 Service Broker의 오류 메시지를 디코딩하지 못했습니다.
Le service de remise des notifications de requête n'a pas pu décoder le message d'erreur Service Broker.
クエリ通知の配信は、Service Broker からのエラー メッセージのデコードに失敗しました。
La entrega de notificaciones de consulta no pudo descodificar el mensaje de error de Service Broker.
Fehler beim Decodieren der Fehlermeldung von Service Broker durch die Abfragebenachrichtigungsübermittlung.
La funzionalità di recapito delle notifiche delle query non è riuscita a decodificare il messaggio di errore da Service Broker.
De voorziening voor het bezorgen van querymeldingen kan het foutbericht van de Service Broker niet decoderen.
A entrega da notificação de consulta não pôde decodificar a mensagem de erro do Agente de Serviços.
Det gick inte att avkoda meddelandet vid frågemeddelandeleveransen. Leveransen misslyckades för meddelandet %1.
查詢通知傳遞無法解碼訊息。通知 '%1' 的傳遞失敗。
Системе доставки уведомлений о запросах не удалось закодировать сообщение. Ошибка доставки уведомления "%1".
查询通知传递无法对消息进行编码。通知 '%1' 传递失败。
쿼리 알림 배달이 메시지를 인코딩하지 못했습니다. 알림 '%1'에 대한 전달이 실패했습니다.
Le service de remise des notifications de requête n'a pas pu coder le message. Échec de la remise de la notification '%1'.
クエリ通知の配信はメッセージをエンコードできませんでした。通知 '%1' を配信できませんでした。
La entrega de notificaciones de consulta no pudo codificar el mensaje. Error en la entrega de la notificación '%1'.
Fehler beim Codieren der Nachricht durch die Abfragebenachrichtigungsübermittlung. Fehler bei der Übermittlung für die Benachrichtigung '%1'.
La funzionalità di recapito delle notifiche delle query non è riuscita a codificare il messaggio. Impossibile recapitare la notifica '%1'.
De voorziening voor het bezorgen van querymeldingen kan het bericht niet coderen. Het bezorgen van de melding %1 is mislukt.
A entrega da notificação de consulta não pôde codificar a mensagem. Falha na entrega da notificação '%1'.
Den interna gränsen för maximalt antal objekt har uppnåtts för frågemeddelanden.
查詢通知到達最大物件數目的內部限制。
Уведомления о запросах достигли внутреннего предела максимального числа объектов.
查询通知达到最大对象数的内部限制。
쿼리 알림이 최대 개체 수의 내부 제한에 도달했습니다.
Les notifications de requête ont dépassé la limite interne du nombre maximal d'objets.
クエリ通知が最大オブジェクト数の内部制限に達しました。
La notificaciones de consulta alcanzaron el límite interno del número máximo de objetos.
Die Abfragebenachrichtigungen haben das interne Limit für die maximale Objektanzahl erreicht.
Le notifiche delle query hanno raggiunto il limite interno per il numero massimo di oggetti.
Het aantal querymeldingen heeft de interne limiet van het maximum aantal objecten bereikt.
Notificações de consulta atingiram o limite interno de número máximo de objetos.
Rensningen av frågemeddelandeprenumerationer misslyckades. Mer information finns i tidigare felmeddelanden.
查詢通知訂閱清理作業失敗。請查看先前的錯誤以取得詳細資料。
Ошибка операции очистки подписки на уведомления о запросах. Дополнительные сведения см. в описании предыдущих ошибок.
查询通知订阅清除操作失败。有关详细信息,请参阅以前的错误消息。
쿼리 알림 구독의 정리 작업이 실패했습니다. 자세한 내용은 이전 오류를 참조하십시오.
Échec de l'opération de nettoyage des abonnements aux notifications de requête. Pour plus d'informations, consultez les erreurs précédentes.
クエリ通知サブスクリプションのクリーンアップ操作に失敗しました。詳細については、以前のエラーを参照してください。
Error en la operación de limpieza de suscripciones a notificaciones de consulta. Vea los errores anteriores para obtener información detallada.
Fehler beim Cleanup der Abfragebenachrichtigungsabonnements. Weitere Informationen finden Sie in vorherigen Fehlern.
Operazione di pulitura delle sottoscrizioni di notifica delle query non riuscita. Per ulteriori informazioni, vedere gli errori precedenti.
Het opruimen van de abonnementen op querymeldingen is mislukt. Zie vorige fouten voor meer informatie.
Falha na operação de limpeza das inscrições de notificação de consulta. Consulte erros anteriores para obter detalhes.
Den interna frågemeddelandetabellen har ett föråldrat schema och tabellen har släppts. Frågemeddelanderensning har inte utförts för den här tabellen.
內部查詢通知資料表具有過期的結構描述,且資料表已卸除。此資料表並未執行查詢通知清除。
Схема таблицы внутренних уведомлений о запросах устарела, и таблица была удалена. Очистка уведомлений о запросах не была проведена для этой таблицы.
内部查询通知表的架构已过时,已删除该表。未执行此表的查询通知清除。
내부 쿼리 알림 테이블에 오래된 스키마가 있으며 테이블이 삭제되었습니다. 이 테이블에 대해 쿼리 알림 정리를 수행하지 않았습니다.
Le schéma de la table interne des notifications de requête est obsolète et la table a été supprimée. Le nettoyage des notifications de requête n'a pas été effectué pour cette table.
内部クエリ通知テーブルに古いスキーマがあり、テーブルが削除されています。このテーブルでは、クエリ通知のクリーンアップは実行されていません。
La tabla de notificaciones de consulta interna tiene un esquema obsoleto y se ha eliminado la tabla. No se ha realizado la limpieza de notificaciones de consulta para esta tabla.
Die interne Abfragebenachrichtigungstabelle weist ein veraltetes Schema auf, und die Tabelle wurde gelöscht. Der Abfragebenachrichtigungscleanup wurde für diese Tabelle nicht ausgeführt.
La tabella interna delle notifiche delle query è stata eliminata perché ha uno schema obsoleto. Pulitura delle notifiche delle query non eseguita per questa tabella.
De interne tabel voor querymeldingen heeft een verouderd schema en de tabel is weggehaald. Het opruimen van querymeldingen is niet uitgevoerd voor deze tabel.
Tabela de notificação de consulta interna contém um esquema desatualizado e foi cancelada. A limpeza de notificação de consulta não foi executada para essa tabela.
Strängen för meddelandealternatividentifieraren innehåller %1 tecken. Den får högst innehålla %2 tecken.
通知選項識別碼字串有 %1 個字元。允許的最大長度為 %2 個字元。
Строка идентификатора параметров уведомления содержит %1 символов. Максимально разрешенная длина - %2 символов.
通知选项标识符字符串包含 %1 个字符。允许的最大长度是 %2 个字符。
알림 옵션 식별자의 문자열 길이가 %1자입니다. 최대 허용 길이는 %2자입니다.
La chaîne de l'identificateur des options de notification comporte %1 caractères. La longueur maximale autorisée est de %2 caractères.
通知オプション ID 文字列が %1 文字です。許容最大長は %2 文字です。
La cadena de identificador de las opciones de notificación tiene %1 caracteres. La longitud máxima permitida es de %2 caracteres.
Die Bezeichnerzeichenfolge für Benachrichtigungsoptionen enthält %1 Zeichen. Zulässig sind jedoch höchstens %2 Zeichen.
La stringa dell'identificatore delle opzioni di notifica include %1 caratteri. La lunghezza massima consentita è di %2 caratteri.
De id voor de meldingsopties heeft %1 tekens. De maximaal toegestane lengte is %2 tekens.
A seqüência do identificador de opções de notificação tem %1 caracteres. O comprimento máximo permitido é de %2 caracteres.
Ett strängvärde i meddelandealternatividentifieraren är för långt. Strängen med prefixet %1 får högst innehålla %2 tecken.
通知選項識別碼內的字串值太長。前置詞 '%1' 的字串必須不超過 %2 個字元。
Строковое значение в идентификаторе параметров уведомления слишком длинное. Строка с префиксом "%1" должна содержать не более %2 символов.
通知选项标识符内的某个字符串值太长。带前缀 '%1' 的字符串的长度必须等于或小于 %2 个字符。
알림 옵션 식별자 내의 문자열 값이 너무 깁니다. 접두사 '%1'이(가) 있는 문자열은 %2자 이하여야 합니다.
Une valeur de chaîne de l'identificateur des options de notification est trop longue. Les chaînes avec le préfixe '%1' doivent comporter %2 caractères au maximum.
通知オプション ID に含まれている文字列値が長すぎます。プレフィックス '%1' の文字列を %2 文字未満にしてください。
Un valor de la cadena del identificador de las opciones de notificación es demasiado largo. La cadena con el prefijo '%1' debe tener %2 caracteres o menos.
Ein Zeichenfolgenwert im Bezeichner für Benachrichtigungsoptionen ist zu lang. Die Zeichenfolge mit dem Präfix '%1' darf höchstens %2 Zeichen enthalten.
Un valore di tipo stringa nell'identificatore delle opzioni di notifica è troppo lungo. Una stringa con prefisso '%1' deve includere al massimo %2 caratteri.
Een tekenreekswaarde binnen de id voor de meldingsopties is te lang. De tekenreeks met het voorvoegsel %1 mag maximaal %2 tekens lang zijn.
Um valor de seqüência no identificador de opções de notificação é muito extenso. Seqüência com prefixo '%1' deve ter %2 caracteres ou menos.
Citattecken saknas i strängen för meddelandealternatividentifieraren.
通知選項識別碼字串中的引號不相符。
Несогласованные кавычки в строке идентификатора параметров уведомления.
通知选项标识符字符串中的引号不成对。
알림 옵션 식별자 문자열에 짝이 맞지 않는 따옴표가 있습니다.
Guillemet sans correspondant dans la chaîne de l'identificateur des options de notification.
通知オプション ID 文字列の引用符が一致していません。
Comilla suelta en la cadena del identificador de las opciones de notificación.
Die Bezeichnerzeichenfolge für Benachrichtigungsoptionen enthält ein öffnendes ohne schließendes Anführungszeichen.
Mancata corrispondenza di virgolette nella stringa dell'identificatore delle opzioni di notifica.
Geen bijbehorende aanhalingstekens in id voor de meldingsopties.
Aspa incompatível na seqüência do identificador de opções de notificação.
See catalog page for all messages.