The service
Messages on page
تمكين اعتماد شبكة WS-AtomicTransaction أو تعطيله
启用或禁用 WS-AtomicTransaction 网络支持
啟用或停用 WS-AtomicTransaction 網路支援
Povoluje nebo zakazuje podporu sítě WS-AtomicTransaction
Aktiverer eller deaktiverer WS-AtomicTransaction-netværksunderstøttelse
Schakelt WS-AtomicTransaction-netwerkondersteuning in of uit
Ottaa WS-AtomicTransaction-verkkotuen käyttöön tai poistaa sen käytöstä
Active ou désactive le support réseau WS-AtomicTransaction
Aktiviert oder deaktiviert die WS-AtomicTransaction-Netzwerkunterstützung.
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την υποστήριξη δικτύου WS-AtomicTransaction
‏‏מפעיל או מבטל את תמיכת הרשת של WS-AtomicTransaction
A WS-AtomicTransaction hálózati támogatásának engedélyezése vagy letiltása
Attiva o disattiva il supporto di rete WS-AtomicTransaction
WS-AtomicTransaction ネットワーク サポートを有効または無効にします
WS-AtomicTransaction 네트워크 지원을 사용하거나 사용하지 않습니다.
Aktiverer eller deaktiverer WS-AtomicTransaction-nettverksstøtte
Włącza lub wyłącza obsługę sieci WS-AtomicTransaction
Habilita ou desabilita o suporte de rede WS-AtomicTransaction
Включает или отключает сетевую поддержку WS-AtomicTransaction.
Habilita o deshabilita la compatibilidad con redes de WS-AtomicTransaction
Aktiverar eller inaktiverar nätverksstöd för WS-AtomicTransaction
WS-AtomicTransaction ağ desteğini etkinleştirir ya da devreden çıkarır
啟用或停用 WS-AtomicTransaction 網路支援
启用或禁用 WS-AtomicTransaction 网络支持
تعذّر الحصول على إعدادات الوصول إلى شبكة MS DTC Network. الوصول مرفوض.
无法获取 MS DTC 网络访问设置。访问被拒绝。
無法取得 MS DTC 網路存取設定。存取遭拒。
Nelze získat nastavení síťového přístupu MS DTC. Přístup byl odmítnut.
Indstillingerne for MS DTC-netværksadgang kunne ikke hentes. Adgang nægtet.
Kan de instellingen voor MS DTC-netwerktoegang niet ophalen. Toegang is geweigerd.
MS DTC -verkkokäyttöasetuksia ei voitu hakea. Käyttö on estetty.
Impossible d’obtenir les paramètres d’accès au réseau MS DTC. L’accès est refusé.
Die Einstellungen für den MS DTC-Netzwerkzugriff konnten nicht abgerufen werden. Der Zugriff wurde verweigert.
Δεν ήταν δυνατή η λήψη των ρυθμίσεων πρόσβασης δικτύου του MS DTC. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση.
‏‏אין אפשרות לקבל הגדרות גישה לרשת MS DTC. הגישה נדחתה.
Nem sikerült megszerezni az MS DTC hálózat-hozzáférési beállításait. A hozzáférés megtagadva.
Impossibile ottenere le impostazioni dell'accesso di rete MS DTC. Accesso negato.
MS DTC ネットワーク アクセスの設定を取得できません。アクセスが拒否されました。
MS DTC 네트워크 액세스 설정을 가져올 수 없습니다. 액세스가 거부되었습니다.
Kan ikke hente MS DTC Network Access-innstillinger. Ingen tilgang.
Nie można uzyskać ustawień usługi MS DTC Network Access. Odmowa dostępu.
Não é possível obter as configurações de Acesso a Rede MS DTC. Acesso negado.
Не удается получить настройки сетевого доступа по протоколу MS DTC. Отказано в доступе.
No se pudo obtener la configuración de acceso a redes de MS DTC. Acceso denegado.
Det gick inte att hämta inställningarna för MSDTC-nätverksåtkomst. Åtkomst nekas.
MS DTC Ağ Erişim ayarları alınamıyor. Erişim engellendi.
無法取得 MS DTC 網路存取設定。存取遭拒。
无法获取 MS DTC 网络访问设置。访问被拒绝。
تمكين تتبّع أحداث النشر أو تعطيله
启用或禁用对传播事件的跟踪
啟用或停用傳播事件追蹤
Povoluje nebo zakazuje trasování událostí šíření
Aktiverer eller deaktiverer sporing af overførselshændelser
Schakelt tracering van doorgiftegebeurtenissen in of uit
Ottaa välitystapahtumien jäljityksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä
Active ou désactive le suivi d’événements de propagation
Aktiviert oder deaktiviert die Ablaufverfolgung von Propagierungsereignissen.
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον εντοπισμό συμβάντων μεταβίβασης
‏‏מפעיל או מבטל את המעקב אחר אירועי הפצה
A terjesztési események nyomkövetésének engedélyezése vagy letiltása
Attiva o disattiva la traccia degli eventi di propagazione
伝達イベントのトレースを有効または無効にします
전파 이벤트의 추적을 사용하거나 사용하지 않습니다.
Aktiverer eller deaktiverer sporing av overføringshendelser
Włącza lub wyłącza śledzenie zdarzeń propagacji
Habilita ou desabilita o rastreamento de eventos de propagação
Включает или отключает трассировку событий, связанных с распространением.
Habilita o deshabilita el seguimiento de los eventos de propagación
Aktiverar eller inaktiverar spårning av spridningshändelser
Doldurma olaylarını izlemeyi etkinleştirir ya da devre dışı bırakır
啟用或停用傳播事件追蹤
启用或禁用对传播事件的跟踪
Virheellinen accounts-argumentti. Tili <var>X</var> ei kelpaa.
Argument de comptes non valide. Le compte « <var>X</var> » n’est pas valide.
Ungültiges Kontoargument. Das Konto "<var>X</var>" ist ungültig.
Μη έγκυρο όρισμα λογαριασμών. Ο λογαριασμός '<var>X</var>' δεν είναι έγκυρος.
‏‏ארגומנט חשבונות לא חוקי. החשבון '<var>X</var>' אינו חוקי.
Érvénytelen „fiók” argumentum. A(z) „<var>X</var>” fiók érvénytelen.
Argomento non valido per gli account. Account '<var>X</var>' non valido.
無効なアカウント引数です。アカウント '<var>X</var>' は無効です。
잘못된 계정 인수입니다. '<var>X</var>' 계정이 잘못되었습니다.
Ugyldig kontoargument. Kontoen <var>X</var> er ugyldig.
Nieprawidłowy argument konta. Konto „<var>X</var>” jest nieprawidłowe.
Argumento de contas inválido. A conta '<var>X</var>' é inválida.
Недопустимый аргумент учетных записей. Учетная запись "<var>X</var>" не является допустимой.
Argumento de cuentas no válido. La cuenta '<var>X</var>' no es válida.
Ogiltigt kontoargument. Konto <var>X</var> är ogiltigt.
Geçersiz hesap bağımsız değişkeni. '<var>X</var>' hesabı geçersiz.
وسيطة الحسابات غير صالحة. الحساب '<var>X</var>' غير صالح.
帐户参数无效。帐户“<var>X</var>”无效。
無效的帳戶引數。帳戶 '<var>X</var>' 無效。
Neplatný argument účtů. Účet <var>X</var> není platný.
Kontoargumentet er ikke gyldigt, da kontoen <var>X</var> ikke er gyldig.
Ongeldig account-argument. Account <var>X</var> is ongeldig.
無效的帳戶引數。帳戶 '<var>X</var>' 無效。
帐户参数无效。帐户“<var>X</var>”无效。
المهلة الصادرة الافتراضية غير صالحة. يجب أن تكون القيمة ضمن نطاق من 1 إلى 3600 ثانية.
默认传出超时无效。该值必须在 1 - 3600 秒之间。
無效的預設傳出逾時。值必須介於 1 到 3600 秒的範圍之間。
Neplatný výchozí odchozí časový limit. Hodnota musí být v rozsahu 1 - 3600 sekund.
Standardtimeouten for udgående er ikke gyldig. Værdien skal være inden for intervallet 1-3600 sekunder.
Ongeldige standaard uitgaande time-out. De waarde moet tussen 1 en 3600 seconden liggen.
Virheellinen lähtevän liikenteen oletusaikakatkaisu. Arvon täytyy olla välillä 1 - 3600 sekuntia.
Délai d’attente sortant par défaut non valide. La valeur doit être comprise entre 1 et 3 600 secondes.
Ungültige ausgehende Standardzeitüberschreitung. Der Wert muss zwischen 1 und 3600 Sekunden liegen.
Μη έγκυρο προεπιλεγμένο χρονικό όριο εξερχομένων. Η τιμή πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 1 - 3600 δευτερολέπτων.
‏‏זמן קצוב לא חוקי המוגדר כברירת מחדל של יציאה. הערך חייב להיות בטווח שבין 1 - 3600 שניות.
Érvénytelen alapértelmezett kimenő időtúllépés. Az értéknek 1 és 3600 másodperc közé kell esnie.
Valore non valido per il timeout predefinito in uscita. Il valore deve essere compreso tra 1 e 3600 secondi.
既定の送信タイムアウトは無効です。1 ~ 3600 秒の範囲内の値である必要があります。
잘못된 기본 보내기 시간 제한입니다. 값은 1 - 3600초 범위 안에 있어야 합니다.
Ugyldig standard utgående tidsavbrudd. Verdien må være i området 1 - 3600 sekunder.
Nieprawidłowy domyślny limit czasu operacji wychodzących. Wartość musi należeć do przedziału od 1 do 3600 sekund.
Tempo limite de saída padrão inválido. O valor deve estar dentro do intervalo de 1 a 3600 segundos.
Недопустимый исходящий тайм-аут по умолчанию. Его значение должно быть в диапазоне 1 - 3600 секунд.
Tiempo de espera de salida predeterminado no válido. El valor debe estar dentro del intervalo entre 1 y 3600 segundos.
Ogiltig utgående standardtidsgräns. Värdet måste ligga inom intervallet från 1 till 3 600 sekunder.
Geçersiz varsayılan giden süre sonu değeri. Değer, 1 - 3600 saniye aralığında olmalı.
無效的預設傳出逾時。值必須介於 1 到 3600 秒的範圍之間。
默认传出超时无效。该值必须在 1 - 3600 秒之间。
فشل بدء جلسة العمل. تعذّر العثور على ملف المسار '<var>X</var>'.
无法启动会话。找不到日志文件路径“<var>X</var>”。
無法啟動工作階段。找不到記錄檔路徑 '<var>X</var>'。
Relace nebyla zahájena. Nelze nalézt cestu souboru protokolu <var>X</var>.
Sessionen kunne ikke startes. Stien <var>X</var> til logfilen blev ikke fundet.
Kan de sessie niet starten. Het logboekbestandpad <var>X</var> is niet gevonden.
Ei voitu käynnistää istuntoa. Lokitiedoston polkua <var>X</var> ei löydy.
Impossible de démarrer la session. Le chemin d’accès au fichier journal « <var>X</var> » est introuvable.
Fehler beim Starten der Sitzung. Der Protokolldateipfad "<var>X</var>" wurde nicht gefunden.
Αποτυχία έναρξης της περιόδου λειτουργίας. Δεν είναι δυνατή η εύρεση της διαδρομής του αρχείου καταγραφής '<var>X</var>'.
‏‏התחלת הפעלה נכשלה. אין אפשרות למצוא את נתיב קובץ היומן '<var>X</var>'.
Nem sikerült elindítani a munkamenetet. Nem található a(z) „<var>X</var>” naplófájl útvonala.
Impossibile avviare la sessione. Percorso del file di registro '<var>X</var>' non trovato.
セッションを開始できませんでした。ログ ファイルのパス '<var>X</var>' が見つかりません。
세션을 시작하지 못했습니다. 로그 파일 경로 '<var>X</var>'이(가) 없습니다.
Kan ikke starte økt. Finner ikke loggfilbanen <var>X</var>.
Nie można rozpocząć sesji. Nie można znaleźć ścieżki pliku dziennika „<var>X</var>”.
Falha ao iniciar sessão. O caminho do arquivo de log '<var>X</var>' não foi encontrado.
Не удалось начать сеанс. Не удается найти путь к файлу журнала "<var>X</var>".
No se pudo iniciar la sesión. No se encontró la ruta de acceso del archivo de registro '<var>X</var>'.
Det gick inte att starta sessionen. Det gick inte att hitta sökvägen <var>X</var> för loggfilen.
Oturum başlatılamadı. '<var>X</var>' günlük dosyası yolu bulunamıyor.
無法啟動工作階段。找不到記錄檔路徑 '<var>X</var>'。
无法启动会话。找不到日志文件路径“<var>X</var>”。
La configuration WS-AT a été mise à jour.
Die WS-AT-Konfiguration wurde aktualisiert.
Η ρύθμιση παραμέτρων του WS-AT έχει ενημερωθεί.
‏‏ תצורת WS-AT עודכנה.
A WS-AT konfiguráció frissült.
Aggiornamento configurazione WS-AT completato.
WS-AT 構成が更新されました。
WS-AT 구성이 업데이트되었습니다.
WS-AT-konfigurasjonen er oppdatert.
Konfiguracja WS-AT została zaktualizowana.
A configuração WS-AT foi atualizada.
Обновлена конфигурация WS-AT.
Se actualizó la configuración de WS-AT.
WS-AT-konfigurationen har uppdaterats.
WS-AT yapılandırması güncelleştirildi.
تم تحديث تكوين WS-AT.
WS-AT 配置已更新。
已更新 WS-AT 設定。
Konfigurace WS-AT byla aktualizována.
WS-AT-konfigurationen er blevet opdateret.
De WS-AT-configuratie is bijgewerkt.
WS-AT-määritys on päivitetty.
已更新 WS-AT 設定。
WS-AT 配置已更新。
تعيين مستوى التتبّع
设置跟踪级别
設定追蹤層級
Nastavuje úroveň trasování
Angiver sporingsniveauet
Stelt het traceringsniveau in
Asettaa jäljitystason
Définit le niveau de suivi
Legt die Ablaufverfolgungsebene fest.
Ορίζει το επίπεδο ανίχνευσης
‏‏מגדיר את רמת המעקב
A nyomkövetési szint beállítása
Imposta il livello di traccia
トレース レベルを設定します
추적 수준을 설정합니다.
Angir sporingsnivået
Ustawia poziom śledzenia
Define o nível de rastreamento
Задает уровень трассировки.
Establece el nivel de seguimiento
Anger spårningsnivå
İzleme düzeyini ayarlar
設定追蹤層級
设置跟踪级别
وسيطة TraceProp غير صالحة.
TraceProp 参数无效。
無效的 TraceProp 引數。
Neplatný argument TraceProp.
Argumentet for TraceProp er ikke gyldigt.
Ongeldig TraceProp-argument.
Virheellinen TraceProp-argumentti.
Argument TraceProp non valide.
Ungültiges TraceProp-Argument.
Μη έγκυρο όρισμα TraceProp.
‏‏ארגומנט TraceProp לא חוקי.
Érvénytelen TraceProp argumentum.
Argomento TraceProp non valido.
無効な TraceProp 引数です。
잘못된 TraceProp 인수입니다.
Ugyldig TraceProp-argument.
Nieprawidłowy argument TraceProp.
Argumento TraceProp inválido.
Недопустимый аргумент TraceProp.
Argumento TraceProp no válido.
Ogiltigt TraceProp-argument.
Geçersiz TraceProp bağımsız değişkeni.
無效的 TraceProp 引數。
TraceProp 参数无效。
تعذّر ربط شهادة SSL بمنفذ HTTPS. هناك ارتباط SSL سابق بالمنفذ المحدد.
无法将 SSL 证书绑定到 HTTPS 端口。指定端口存在以前的 SSL 绑定。
無法將 SSL 憑證繫結到 HTTPS 連接埠。指定的連接埠仍有先前的 SSL 繫結。
Nelze svázat certifikát SSL s portem HTTPS. Pro zadaný port existuje předchozí vazba SSL.
SSL-certifikatet kunne ikke bindes til HTTPS-porten. Der findes en tidligere SSL-binding for den angivne port.
Kan het SSL-certificaat niet aan de HTTPS-poort binden. Er bestaat een eerdere SSL-binding voor de opgegeven poort.
SSL-varmennetta ei voitu sitoa HTTPS-porttiin. Määritetylle portille on jo aiempi SSL-sidonta.
Impossible de lier le certificat SSL au port HTTPS. Une liaison SSL précédente existe pour le port spécifié.
Das SSL-Zertifikat konnte nicht an den HTTPS-Anschluss gebunden werden. Für den angegebenen Anschluss ist eine vorherige SSL-Bindung vorhanden.
Δεν ήταν δυνατή η σύνδεση του πιστοποιητικού SSL με τη θύρα HTTPS. Υπάρχει μια προηγούμενη σύνδεση SSL για την καθορισμένη θύρα.
‏‏לא היתה אפשרות לאגד אישור SSL אל יציאת ה- HTTPS. איגוד SSL קודם קיים עבור היציאה שצוינה.
Nem sikerült SSL-tanúsítványt kötni a HTTPS-porthoz. A megadott portnak már van SSL-kötése.
Impossibile eseguire il binding del certificato SSL alla porta HTTPS. È presente un binding SSL precedente per la porta specificata.
SSL 証明書を HTTPS ポートにバインドできませんでした。指定したポートには前の SSL バインドが存在します。
SSL 인증서를 HTTPS 포트에 바인딩할 수 없습니다. 지정된 포트에 대해 이전 SSL 바인딩이 있습니다.
Kan ikke binde SSL-sertifikatet til HTTPS-porten. Det finnes en tidligere SSL-binding for den angitte porten.
Nie można powiązać certyfikatu SSL z portem HTTPS. Poprzednie powiązanie SSL istnieje dla określonego portu.
Não foi possível vincular o certificado SSL à porta HTTPS. Há uma vinculação SSL anterior na porta especificada.
Не удалось привязать SSL-сертификат к HTTPS-порту. Для указанного порта имеется предыдущая привязка SSL.
No se pudo enlazar el certificado SSL al puerto HTTPS. Ya existe un enlace SSL anterior para el puerto especificado.
Det gick inte att koppla SSL-certifikatet till https-porten. En tidigare SSL-bindning finns för den angivna porten.
SSL sertifikası HTTPS bağlantı noktasına bağlanamadı. Belirtilen bağlantı noktası için daha önceki bir SSL bağlaması var.
無法將 SSL 憑證繫結到 HTTPS 連接埠。指定的連接埠仍有先前的 SSL 繫結。
无法将 SSL 证书绑定到 HTTPS 端口。指定端口存在以前的 SSL 绑定。
See catalog page for all messages.