The service
Messages on page
無法排清資料。錯誤碼: <var>X</var>
Zápis dat se nezdařil. Kód chyby: <var>X</var>
Dataene kunne ikke ryddes. Fejlkode: <var>X</var>
Legen van gegevens is mislukt. Foutcode: <var>X</var>
Tietojen tyhjentäminen epäonnistui. Virhekoodi: <var>X</var>
Impossible de vider les données. Code d’erreur : <var>X</var>
Fehler beim Entleeren von Daten. Fehlercode: <var>X</var>
Αποτυχία της εκκένωσης δεδομένων. Κωδικός σφάλματος: <var>X</var>
‏‏ריקון הנתונים נכשל. קוד שגיאה: <var>X</var>
Nem sikerült az adatok kiürítése. Hibakód: <var>X</var>
Impossibile scaricare i dati. Codice di errore: <var>X</var>
データをフラッシュできませんでした。エラー コード: <var>X</var>
데이터를 플러시하지 못했습니다. 오류 코드: <var>X</var>
Kan ikke tømme data. Feilkode: <var>X</var>
Nie można opróżnić danych. Kod błędu: <var>X</var>
Falha ao mover dados. Código de erro: <var>X</var>
Не удалось очистить данные. Код ошибки: <var>X</var>
No se pudieron vaciar los datos. Código de error: <var>X</var>
Det gick inte att rensa data. Felkod: <var>X</var>
Verileri temizleme başarısız oldu. Hata kodu: <var>X</var>
فشل حذف البيانات. رمز الخطأ: <var>X</var>
无法刷新数据。错误代码: <var>X</var>
無法排清資料。錯誤碼: <var>X</var>
无法刷新数据。错误代码: <var>X</var>
تعذّر فك ارتباط شهادة SSL بمنفذ HTTPS. رمز الخطأ: <var>X</var>
无法解除 SSL 证书与以前的 HTTPS 端口的绑定。错误代码: <var>X</var>
無法從先前的 HTTPS 連接埠將 SSL 憑證解除繫結。錯誤碼: <var>X</var>
Nelze zrušit vazbu certifikátu SSL s předchozím portem HTTPS. Kód chyby: <var>X</var>
Bindingen af SSL-certifikatet kunne ikke fjernes fra den tidligere HTTPS-port. Fejlkode: <var>X</var>
Kan de binding van het SSL-certificaat met de eerdere HTTPS-poort niet verwijderen. Foutcode: <var>X</var>
SSL-varmenteen sidontaa ei voitu poistaa aiemamsta HTTPS-portista. Virhekoodi: <var>X</var>
Impossible de délier le certificat SSL du port HTTPS précédent. Code d’erreur : <var>X</var>
Die Bindung des SSL-Zertifikats an den vorherigen HTTPS-Anschluss konnte nicht aufgehoben werden. Fehlercode: <var>X</var>
Δεν ήταν δυνατή η κατάργηση της σύνδεσης του πιστοποιητικού SSL από την προηγούμενη θύρα HTTPS. Κωδικός σφάλματος: <var>X</var>
‏‏לא היתה אפשרות לבטל איגוד של אישור SSL מיציאת ה- HTTPS הקודמת. קוד שגיאה: <var>X</var>
Nem sikerült az SSL-tanúsítványt leválasztani az előző HTTPS-portról. Hibakód: <var>X</var>
Impossibile rimuovere il binding del certificato SSL dalla porta HTTPS precedente. Codice di errore: <var>X</var>
SSL 証明書を前回の HTTPS ポートからバインド解除できませんでした。エラー コード: <var>X</var>
이전 HTTPS 포트에서 SSL 인증서의 바인딩을 해제할 수 없습니다. 오류 코드: <var>X</var>
Kan ikke fjerne bindingen av SSL-sertifikatet fra den forrige HTTPS-porten. Feilkode: <var>X</var>
Nie można usunąć powiązania certyfikatu SSL z poprzedniego portu HTTPS. Kod błędu: <var>X</var>
Não foi possível remover a vinculação do certificado SSL da porta HTTPS anterior. Código de erro: <var>X</var>
Не удалось отменить привязку SSL-сертификата к предыдущему HTTPS-порту. Код ошибки: <var>X</var>
No se pudo separar el certificado SSL del puerto HTTPS anterior. Código de error: <var>X</var>
Det gick inte att ta bort SSL-certifikatet från den tidigare https-porten. Felkod: <var>X</var>
Önceki HTTPS bağlantı noktasından olan SSL sertifikası çözülemedi. Hata kodu: <var>X</var>
無法從先前的 HTTPS 連接埠將 SSL 憑證解除繫結。錯誤碼: <var>X</var>
无法解除 SSL 证书与以前的 HTTPS 端口的绑定。错误代码: <var>X</var>
Käyttää koneen varmennetta tai muuta paikallista päätepistevarmennetta, jonka määrittää allekirjoitus tai Issuer\SubjectName -pari. Käytä aiheen nimelle {EMPTY}-arvoa, jos nimi on tyhjä.
Utilise le certificat de machine ou un autre certificat de point de terminaison local spécifié par empreinte numérique ou paire Émetteur\NomSujet. Utilisez {EMPTY} pour le nom de sujet s’il est vide.
Verwendet das Computerzertifikat oder ein anderes, vom Fingerabdruck oder Aussteller-\Antragstellernamen-Paar angegebenes lokales Endpunktzertifikat. Verwenden Sie {EMPTY} für den Antragstellernamen, wenn er leer ist.
Χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό διακομιστή ή πιστοποιητικό άλλου τελικού σημείου που καθορίζεται από ζεύγος αποτύπωσης ή Εκδότη\ΌνομαΘέματος. Χρησιμοποιήστε {EMPTY} για το όνομα θέματος εάν είναι κενό.
‏‏משתמש באישור המחשב או באישור אחר של נקודת קצה מקומית שצוין על-ידי טביעת אצבע או צמד מנפיק\שם נושא. השתמש באפשרות {{ריק}} עבור שם הנושא אם הוא ריק.
A számítógép tanúsítványát vagy másik helyi végponttanúsítványt használ, amelyet ujjlenyomat vagy kiállító\tárgynév pár ad meg. Ha a tárgynév üres, használja az {EMPTY} értéket.
Utilizza il certificato del computer o un altro certificato di endpoint locale specificato dall'identificazione personale o dalla coppia Emittente\NomeSoggetto. Utilizzare {EMPTY} per il nome del soggetto se questo è vuoto.
拇印または Issuer\SubjectName の組み合わせによって指定された、コンピュータ証明書または別のローカル エンドポイントの証明書を使用します。空の場合はサブジェクト名に {EMPTY} を使用します。
지문 또는 Issuer\SubjectName 쌍으로 지정된 다른 로컬 끝점 인증서 또는 시스템 인증서를 사용합니다. 비어 있으면 제목 이름으로 {EMPTY}를 사용하십시오.
Bruker maskinsertifikatet eller et annet lokalt endepunktsertifikat angitt med avtrykk eller paret Utsteder\Emnenavn. Bruk {EMPTY} for emnenavnet hvis det er tomt.
Używa certyfikatu komputera lub innego lokalnego certyfikatu punktu końcowego określonego przez odcisk palca lub parę Issuer\SubjectName. Użyj wartości {EMPTY} jako tematu, jeśli jest pusty.
Usa o certificado da máquina ou outro certificado local de ponto de extremidade especificado pela impressão digital ou pelo par Issuer\SubjectName. Use {EMPTY} para o nome da entidade se ele estiver vazio.
Использует сертификат компьютера или другой сертификат локальной конечной точки, указанный отпечатком или парой Issuer\SubjectName. В качестве пустого имени субъекта используйте {EMPTY}.
Usa el certificado de equipo u otro certificado de extremo local que especifique la huella digital o el par Emisor\nombreDeSujeto. Use {EMPTY} para el nombre de sujeto si está vacío.
Använder datorcertifikat eller annat lokalt slutpunktscertifikat som angetts via stämpel eller Issuer\SubjectName. Använd {EMPTY} för ämnesnamnet om det är tomt.
Virgülle ayrılmış parmak izleri ya da Issuer\SubjectName çifti tarafından belirtilen makine sertifikasını veya başka bir yerel bitiş noktası sertifikasını kullanır. Boşsa, konu adı için {EMPTY} kullanın.
استخدام شهادة الجهاز أو شهادة نقطة نهاية محلية أخرى يحددها زوج بصمة الإبهام أو المُصدّر \اسم الموضوع. استخدم {EMPTY} لاسم الموضوع إذا كان فارغاً.
使用指纹或颁发者\SubjectName 对指定的计算机证书或其他本地终结点证书。如果主题名称为空,则使用 {EMPTY} 作为主题名称。
使用由指紋或 Issuer\SubjectName 配對所指定的電腦憑證或另一個本機端點憑證。如果是空白的,請使用 {EMPTY} 作為主體名稱。
Používá certifikát počítače nebo certifikát jiného místního koncového bodu určeného kryptografickým otiskem nebo párem Issuer\SubjectName. Pokud je název předmětu prázdný, použijte hodnotu {EMPTY}.
Bruger computercertifikatet eller et andet lokalt slutpunktscertifikat, som er angivet med en miniature eller et Issuer\SubjectName-par. Brug {EMPTY} for emnenavnet, hvis det er tomt.
Gebruikt het computercertificaat of een ander lokaal eindpuntcertificaat dat wordt opgegeven door de vingerafdruk of het paar Issuer\SubjectName. Gebruik {EMPTY} voor de onderwerpsnaam als deze leeg is.
使用由指紋或 Issuer\SubjectName 配對所指定的電腦憑證或另一個本機端點憑證。如果是空白的,請使用 {EMPTY} 作為主體名稱。
使用指纹或颁发者\SubjectName 对指定的计算机证书或其他本地终结点证书。如果主题名称为空,则使用 {EMPTY} 作为主题名称。
Valitun päätepisteen varmenteen yksityistä avainta ei voi muokata. Valitse varmenne, jonka yksityinen avain voidaan ottaa käyttöön MSDTC-prosessin lukuoikeutta varten.
Impossible de modifier la clé privée du certificat de point de terminaison sélectionné. Sélectionnez un certificat doté d’une clé privée pouvant être activée pour un accès en lecture par le processus MSDTC.
Der private Schlüssel für das ausgewählte Endpunktzertifikat kann nicht geändert werden. Wählen Sie ein Zertifikat mit einem privaten Schlüssel aus, der für den Lesezugriff durch den MSDTC-Prozess aktiviert werden kann.
Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση του ιδιωτικού κλειδιού για το επιλεγμένο πιστοποιητικό τελικού σημείου. Επιλέξτε ένα πιστοποιητικό με ιδιωτικό κλειδί που μπορεί να ενεργοποιηθεί για πρόσβαση για ανάγνωση από τη διεργασία MSDTC.
‏‏אין אפשרות לשנות את המפתח הפרטי עבור אישור נקודת הקצה שנבחר. בחר אישור עם מפתח פרטי שיכול להפוך לזמין לגישת קריאה על-ידי התהליך MSDTC.
Nem sikerül módosítani a kijelölt végponttanúsítvány titkos kulcsát. Válasszon olyan tanúsítványt, amelyben engedélyezhető az MSDTC folyamat hozzáférése a titkos kulcshoz.
Impossibile modificare la chiave privata per il certificato dell'endpoint selezionato. Selezionare un certificato con una chiave privata che possa essere attivata per l'accesso in lettura da parte del processo MSDTC.
選択したエンドポイントの証明書の秘密キーを変更できません。MSDTC プロセスによって読み取りアクセスを有効にできる秘密キーを持つ証明書を選択してください。
선택한 끝점 인증서에 대한 개인 키를 수정할 수 없습니다. MSDTC 프로세스의 읽기 권한을 위해 사용할 수 있는 개인 키가 있는 인증서를 선택하십시오.
Kan ikke endre den private nøkkelen for det valgte endepunktsertifikatet. Velg et sertifikat med en privatnøkkel som kan aktiveres for lesetilgang med MSDTC-prosessen.
Nie można zmienić klucza prywatnego dla wybranego certyfikatu punktu końcowego. Wybierz certyfikat z kluczem prywatnym, który można włączyć dla dostępu do odczytu przez proces MSDTC.
تعذّر تعديل المفتاح الخاص لشهادة نقطة النهاية المحددة. حدد شهادة ذات مفتاح خاص يمكن تمكنيها للوصول إلى القراءة بواسطة عملية MSDTC.
无法修改所选终结点证书的私钥。请选择具有可由 MSDTC 进程为读取访问启用的私钥的证书。
無法為選取的端點憑證修改私密金鑰。請選取其私密金鑰可由 MSDTC 程序啟用以供讀取的憑證。
Nelze změnit soukromý klíč pro vybraný certifikát koncového bodu. Vyberte certifikát se soukromým klíčem, u kterého lze povolit přístup pro čtení procesem MSDTC.
Det var ikke muligt at ændre den private nøgle for det valgte slutpunktscertifikat. Vælg et certifikat med en privat nøgle, der kan aktiveres til læseadgang af MSDTC-processen.
Kan de persoonlijke sleutel voor het geselecteerde eindpuntcertifcaat niet aanpassen. Selecteer een certificaat met een persoonlijke sleutel waarvoor leestoegang door het MSDTC-proces kan worden ingeschakeld.
Não foi possível modificar a chave privada para o certificado de ponto de extremidade selecionado. Selecione um certificado com uma chave privada que possa ser ativada para acesso de leitura pelo processo MSDTC.
Не удается изменить закрытый ключ для выбранного сертификата конечной точки. Выберите сертификат с закрытым ключом, который может быть активирован процессом MSDTC для доступа на чтение.
No se pudo modificar la clave privada del certificado de extremo seleccionado. Seleccione un certificado con una clave privada que el proceso MSDTC pueda habilitar para el acceso de lectura.
Det går inte att ändra den privata nyckeln för det valda slutpunktcertifikatet. Välj ett certifikat med en privat nyckel som kan aktiveras för läsåtkomst av MSDTC-processen.
Seçilen bitiş noktası sertifikası özel anahtarı değiştirilemiyor. MSDTC işleminin okumak için erişebileceği biçimde etkinleştirilebilen özel anahtara sahip bir sertifika seçin.
無法為選取的端點憑證修改私密金鑰。請選取其私密金鑰可由 MSDTC 程序啟用以供讀取的憑證。
无法修改所选终结点证书的私钥。请选择具有可由 MSDTC 进程为读取访问启用的私钥的证书。
La communication WMI n’est pas configurée pour le pare-feu. Vérifiez que WMI est débloqué.
Die WMI-Kommunikation ist nicht für die Firewall konfiguriert. Stellen Sie sicher, dass WMI nicht blockiert ist.
Η επικοινωνία WMI δεν είναι ρυθμισμένη για το τείχος προστασίας. Ελέγξτε ότι το WMI δεν είναι αποκλεισμένο.
‏‏תקשורת WMI אינה מוגדרת עבור ה- Firewall. ודא ש- WMI אינו חסום.
A tűzfalon nincs beállítva a WMI-kommunikáció. Győződjön meg arról, hogy a WMI nincs kommunikációja nincs gátolva.
Comunicazione WMI non configurata per il firewall. Verificare che WMI sia sbloccato.
WMI 通信はファイアウォール向けに構成されていません。WMI のブロックが解除されていることを確認してください。
WMI 통신이 방화벽을 사용하도록 구성되지 않았습니다. WMI의 차단이 해제되었는지 확인하십시오.
WMI-kommunikasjon er ikke konfigurert for brannmuren. Kontroller at WMI ikke er blokkert.
Komunikacja WMI nie jest skonfigurowana dla zapory. Upewnij się, że komunikacja WMI została odblokowana.
A comunicação WMI não está configurada para o firewall. Verifique se o WMI está desbloqueado.
Взаимодействие посредством WMI не настроено для данного межсетевого экрана. Убедитесь, что инструментарий WMI не заблокирован.
La comunicación WMI no está configurada para el firewall. Asegúrese de que no está bloqueada.
WMI-kommunikation har inte ställts in för brandväggen. Kontrollera att WMI inte är blockerat.
WMI iletişim aracı, güvenlik duvarına uygun biçimde yapılandırılmamış. WMI'nin engellenmemiş olduğundan emin olun.
إصدار WMI غير مكوّن لجدار الحماية. تأكد من إلغاء حظر WMI.
没有为防火墙配置 WMI 通信。请确保 WMI 已取消阻止。
未對防火牆設定 WMI 通訊。請確定 WMI 已解除封鎖。
Komunikace WMI není nakonfigurována pro bránu firewall. Zkontrolujte, zda je komunikace WMI odblokována.
WMI-kommunikation er ikke konfigureret for firewallen. Kontroller, at WMI ikke er blokeret.
WMI-communicatie is niet geconfigureerd voor de firewall. Zorg dat WMI niet is geblokkeerd.
Palomuurille ei ole määritetty WMI-tiedonsiirtoa. Varmista, että WMI-esto on poistettu.
未對防火牆設定 WMI 通訊。請確定 WMI 已解除封鎖。
没有为防火墙配置 WMI 通信。请确保 WMI 已取消阻止。
تعذّر استخدام شهادة SSL لأنها لا تعتمد مصادقة الملقم.
无法使用 SSL 证书,因为该证书不支持服务器身份验证。
因為 SSL 憑證不支援伺服器驗證,所以無法使用 SSL 憑證。
Nelze použít certifikát SSL, protože nepodporuje ověření serveru.
SSL-certifikatet kunne ikke bruges, da det ikke understøtter servergodkendelse.
Kan het SSL-certificaat niet gebruiken omdat het geen serververificatie ondersteunt.
SSL-varmennetta ei voitu käyttää, koska se ei tue palvelintodennusta.
Impossible d’utiliser le certificat SSL car il ne prend pas en charge l’authentification de serveur.
Das SSL-Zertifikat konnte nicht verwendet werden, da es die Serverauthentifizierung nicht unterstützt.
Δεν ήταν δυνατή η χρήση του πιστοποιητικού SSL επειδή δεν υποστηρίζει έλεγχο ταυτότητας του διακομιστή.
‏‏לא היתה אפשרות להשתמש באישור ה- SSL כיוון שהוא אינו תומך באימות שרת.
Az SSL-tanúsítvány nem használható, mert nem támogatja a kiszolgálóhitelesítést.
Impossibile utilizzare il certificato SSL perché non supporta l'autenticazione server.
サーバー認証をサポートしていないため、SSL 証明書を使用できませんでした。
서버 인증을 지원하지 않으므로 SSL 인증서를 사용할 수 없습니다.
Kan ikke bruke SSL-sertifikatet fordi det ikke støtter servergodkjenning.
Nie można użyć certyfikatu SSL, ponieważ nie obsługuje on uwierzytelniania serwera.
Não foi possível usar o certificado SSL porque ele não oferece suporte à autenticação de servidor.
Не удалось использовать данный SSL-сертификат, так как он не поддерживает проверку подлинности серверов.
No se pudo usar el certificado SSL porque no admite la autenticación de servidores.
Det gick inte att använda SSL-certifikatet eftersom det inte stöder serverautentisering.
Sunucu kimlik doğrulamasını desteklemediğinden, SSL sertifikası kullanılamadı.
因為 SSL 憑證不支援伺服器驗證,所以無法使用 SSL 憑證。
无法使用 SSL 证书,因为该证书不支持服务器身份验证。
وسيطة TraceActivity غير صالحة.
TraceActivity 参数无效。
無效的 TraceActivity 引數。
Neplatný argument TraceActivity.
Argumentet for TraceActivity er ikke gyldigt.
Ongeldig TraceActivity-argument.
Virheellinen TraceActivity-argumentti.
Argument TraceActivity non valide.
Ungültiges TraceActivity-Argument.
Μη έγκυρο όρισμα TraceActivity.
‏‏ארגומנט TraceActivity לא חוקי.
Érvénytelen TraceActivity argumentum.
Argomento TraceActivity non valido.
無効な TraceActivity 引数です。
잘못된 TraceActivity 인수입니다.
Ugyldig TraceActivity-argument.
Nieprawidłowy argument TraceActivity.
Argumento TraceActivity inválido.
Недопустимый аргумент TraceActivity.
Argumento TraceActivity no válido.
Ogiltigt TraceActivity-argument.
Geçersiz TraceActivity bağımsız değişkeni.
無效的 TraceActivity 引數。
TraceActivity 参数无效。
Virheellinen TracePII-argumentti.
Argument TracePII non valide.
Ungültiges TracePII-Argument.
Μη έγκυρο όρισμα TracePII.
‏‏ארגומנט TracePII לא חוקי.
Érvénytelen TracePII argumentum.
Argomento TracePII non valido.
無効な TracePII 引数です。
잘못된 TracePII 인수입니다.
Ugyldig TracePII-argument.
Nieprawidłowy argument TracePII.
Argumento TracePII inválido.
Недопустимый аргумент TracePII.
Argumento TracePII no válido.
Ogiltigt TracePII-argument.
Geçersiz TracePII bağımsız değişkeni.
وسيطة TracePIIغير صالحة.
TracePII 参数无效。
無效的 TracePII 引數。
Neplatný argument TracePII.
Argumentet for TracePII er ikke gyldigt.
Ongeldig TracePII-argument.
無效的 TracePII 引數。
TracePII 参数无效。
تعذّر تحديد شهادة الجهاز تلقائياً. حدد شهادة واضحة.
无法自动确定计算机证书。请指定明确的证书。
無法自動判定電腦憑證。請指定明確的憑證。
Nelze automaticky určit certifikát počítače. Určete explicitní certifikát.
Computercertifikatet kunne ikke bestemmes automatisk. Angiv et eksplicit certifikat.
Kan het computercertificaat niet automatisch bepalen. Geef een expliciet certificaat op.
Koneen varmennetta ei voitu määrittää automaattisesti. Määritä eksplisiittinen varmenne.
Impossible de déterminer automatiquement le certificat de l’ordinateur. Spécifiez un certificat explicite.
Das Computerzertifikat konnte nicht automatisch ermittelt werden. Geben Sie ein explizites Zertifikat an.
Δεν ήταν δυνατός ο αυτόματος προσδιορισμός του πιστοποιητικού υπολογιστή. Καθορίστε ένα ρητό πιστοποιητικό.
‏‏לא היתה אפשרות לקבוע אוטומטית את אישור המחשב. ציין אישור מפורש.
Nem sikerült automatikusan meghatározni a számítógép-tanúsítványt. Adjon meg explicit tanúsítványt.
Impossibile determinare automaticamente il certificato del computer. Specificare un certificato esplicito.
コンピュータ証明書を自動的に特定できませんでした。明示的な証明書を指定してください。
시스템 인증서를 자동으로 확인할 수 없습니다. 명시적 인증서를 지정하십시오.
Finner ikke maskinsertifikatet automatisk. Angi et eksplisitt sertifikat.
Nie można automatycznie określić certyfikatu komputera. Określ jawny certyfikat.
Não foi possível determinar automaticamente o certificado do computador. Especifique um certificado explícito.
Не удалось автоматически определить сертификат компьютера. Укажите явный сертификат.
No se pudo determinar automáticamente el certificado del equipo. Especifique un certificado explícito.
Det gick inte att avgöra datorcertifikatet automatiskt. Ange ett explicit certifikat.
Makine sertifikası otomatik olarak belirlenemedi. Açık bir sertifika belirtin.
無法自動判定電腦憑證。請指定明確的憑證。
无法自动确定计算机证书。请指定明确的证书。
فشل بدء جلسة العمل. لا يوجد مساحة حرة كافية لملف السجل على محرك الأقراص.
无法启动会话。日志文件的驱动器上的可用空间不足。
無法啟動工作階段。記錄檔所在的磁碟機可用空間不足。
Relace nebyla zahájena. Na jednotce není dostatek volného místa pro soubor protokolu.
Sessionen kunne ikke startes. Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på drevet til logfilen.
Kan de sessie niet starten. Er is onvoldoende schijfruimte beschikbaar op het station voor het logboekbestand.
Ei voitu käynnistää istuntoa. Asemassa ei ole riittävästi vapaata tilaa lokitiedostolle.
Impossible de démarrer la session. Espace insuffisant sur le lecteur pour le fichier journal.
Fehler beim Starten der Sitzung. Es ist nicht genügend freier Speicherplatz auf dem Laufwerk für die Protokolldatei verfügbar.
Αποτυχία έναρξης της περιόδου λειτουργίας. Δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στη μονάδα για το αρχείο καταγραφής.
‏‏התחלת הפעלה נכשלה. אין די שטח פנוי בכונן עבור קובץ היומן.
Nem sikerült elindítani a munkamenetet. Nincs elég szabad hely a meghajtón a naplófájl számára.
Impossibile avviare la sessione. Spazio insufficiente nell'unità per il file di registro.
セッションを開始できませんでした。ドライブにログ ファイルに必要な空き容量がありません。
세션을 시작하지 못했습니다. 드라이브에 로그 파일을 위한 여유 공간이 충분하지 않습니다.
Kan ikke starte økt. Ikke nok ledig plass på stasjonen for loggfilen.
Nie można rozpocząć sesji. Brak wystarczającej ilości wolnego miejsca na dysku dla pliku dziennika.
Falha ao iniciar sessão. Espaço livre insuficiente na unidade para o arquivo de log.
Не удалось начать сеанс. На диске недостаточно свободного пространства для файла журнала.
No se pudo iniciar la sesión. No hay suficiente espacio disponible en la unidad para el archivo de registro.
Det gick inte att starta sessionen. Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme på enheten för loggfilen.
Oturum başlatılamadı. Günlük dosyası için sürücüde yeterli boş alan yok.
無法啟動工作階段。記錄檔所在的磁碟機可用空間不足。
无法启动会话。日志文件的驱动器上的可用空间不足。
See catalog page for all messages.