The service
Messages on page
The document does not contain a valid FixedDocumentSequence.
文档不包含有效的 FixedDocumentSequence。
文件未包含有效的 FixedDocumentSequence。
Dokument neobsahuje platnou třídu FixedDocumentSequence.
Dokumentet indeholder ikke en gyldig FixedDocumentSequence.
Het document bevat geen geldige FixedDocumentSequence.
Asiakirja ei sisällä kelvollista FixedDocumentSequence-ominaisuutta.
Le document ne contient pas de FixedDocumentSequence valide.
Das Dokument enthält keine gültige "FixedDocumentSequence".
Το έγγραφο δεν περιέχει έγκυρη FixedDocumentSequence.
The document does not contain a valid FixedDocumentSequence.
A dokumentum nem tartalmaz érvényes FixedDocumentSequence elemet.
Il documento non contiene una FixedDocumentSequence valida.
このドキュメントには、有効な FixedDocumentSequence がありません。
문서에 올바른 FixedDocumentSequence가 없습니다.
Dokumentet inneholder ikke en gyldig FixedDocumentSequence.
Ten dokument nie zawiera prawidłowego elementu FixedDocumentSequence.
Данный документ не содержит допустимой последовательности FixedDocumentSequence.
El documento no contiene una FixedDocumentSequence válida.
Dokumentet innehåller inte någon giltig FixedDocumentSequence.
Belge geçerli bir FixedDocumentSequence içermiyor.
文档不包含有效的 FixedDocumentSequence。
文件未包含有效的 FixedDocumentSequence。
O documento não contém um FixedDocumentSequence válido.
Chcete tento dokument teď podepsat?Právě jste definovali informace o tom, kdo má podepsat tento dokument. Dokument byste měli opatřit digitálním podpisem, abyste zajistili důkaz pro případ, že by se jej někdo pokusil změnit. Pokud chcete tento dokument dále upravovat, pak byste jej zatím neměli podepisovat.
Vil du signere dette dokument nu?Du har netop defineret oplysninger om, hvem der skal signere dette dokument. Du skal signere dokumentet digitalt for at registrere, om der redigeres i det. Hvis du stadig vil redigere dette dokument, skal du ikke signere det nu.
Wilt u dit document nu ondertekenen?U hebt zojuist informatie opgegeven over wie verplicht is dit document te ondertekenen. U moet het document digitaal ondertekenen zodat u bewijs heeft van onrechtmatige wijzigingen als iemand het probeert te wijzigen. Als u dit document verder wilt bewerken, moet u het nu niet ondertekenen.
Haluatko allekirjoittaa tämän asiakirjan nyt?Olet juuri määrittänyt tiedot käyttäjistä, joiden on allekirjoittava tämä asiakirja. Asiakirja tulisi allekirjoittaa digitaalisesti, jotta saataisiin todistusaineistoa siinä tapauksessa, että joku yrittää muokata asiakirjaa. Jos haluat vielä muokata tätä asiakirjaa, älä allekirjoita sitä nyt.
Voulez-vous signer ce document maintenant ?Vous venez de définir les informations sur les personnes autorisées à signer ce document. Vous devez signer le document numériquement pour avoir des preuves de falsification si quelqu'un tente de le modifier. Si vous voulez continuer à modifier ce document, alors ne le signez pas maintenant.
Möchten Sie dieses Dokument jetzt signieren?Sie haben gerade Informationen dazu definiert, wer dieses Dokument signieren muss. Sie sollten das Dokument digital signieren, um sicherzustellen, dass Sie über einen Manipulationsbeweis verfügen, falls jemand das Dokument ändert. Falls Sie noch weitere Änderungen an diesem Dokument ausführen möchten, sollten Sie es jetzt nicht signieren.
Θέλετε να υπογράψετε αυτό το έγγραφο τώρα;Μόλις ορίσατε πληροφορίες σχετικά με τον υπογράφοντα αυτού του εγγράφου. Θα πρέπει να υπογράψετε το έγγραφο ψηφιακά για να διασφαλίσετε αποδείξεις παρεμβάσεων αν προσπαθήσει κάποιος να το τροποποιήσει. Αν εξακολουθείτε θα θέλετε να τροποποιήσετε αυτό το έγγραφο τότε δεν θα πρέπει να το υπογράψετε τώρα.
‏‏האם ברצונך לחתום על מסמך זה כעת?הגדרת כעת מידע המציין מי נדרש לחתום על מסמך זה. עליך לחתום דיגיטלית על המסמך כדי להבטיח עדות לטיפול שלא כדין במקרה שמישהו ינסה לשנות את המסמך. אם ברצונך עדיין לשנות מסמך זה, אל תחתום עליו כעת.
Alá kívánja írni a dokumentumot most?Épp most adott meg információt arról, hogy ki kérelmezte a dokumentum aláírását. Ajánlott a dokumentum digitális aláírása annak érdekében, hogy módosítás esetén bizonyítható legyen a módosítás ténye. Ha még szeretné módosítani a dokumentumot, ne írja most alá.
Firmare il documento?Sono appena state definite informazioni sui requisiti di firma per il documento. È consigliabile firmare digitalmente il documento per assicurarsi di disporre di evidenze di manomissione nel caso qualcuno tenti di modificare i dati. Se si desidera apportare ulteriori modifiche al documento, è consigliabile non firmarlo adesso.
今すぐこのドキュメントに署名しますか?このドキュメントへの署名を求められるユーザーに関する情報が定義されました。このドキュメントをだれかが変更しようとした場合に、変更した証拠を残すために、このドキュメントにデジタル署名する必要があります。このドキュメントをまだ変更する場合は、すぐには署名しないでください。
지금 이 문서에 서명하시겠습니까?이 문서에 서명해야 하는 사람들에 대한 정보를 정의했습니다. 다른 사람이 문서를 수정하려고 할 때 무단으로 변경되는 것을 방지하려면 문서에 디지털 서명해야 합니다. 아직 이 문서의 수정이 끝나지 않았으면 지금 문서에 서명하지 마십시오.
Vil du signere dette dokumentet nå?Du har nettopp definert informasjon om hvem som må signere dette dokumentet. Du bør signere dette dokumentet digitalt for å sikre bevis hvis noen prøver å endre det. Hvis du fremdeles vil endre dette dokumentet, bør du ikke signere det nå.
Czy chcesz podpisać ten dokument teraz?Zdefiniowano właśnie, kto powinien podpisać ten dokument. Dane należy podpisać cyfrowo, aby w razie próby ich modyfikowania przez inną osobę można było wykazać, że naruszono ich integralność. Jeśli chcesz wprowadzić w tym dokumencie dodatkowe zmiany, nie podpisuj go teraz.
Хотите подписать этот документ сейчас?Вы только что определили, кто должен подписывать этот документ. Необходимо добавить свою цифровую подпись к документу, чтобы сохранить информацию о нарушении безопасности, если кто-либо попробует изменить документ. Если вы собираетесь вносить в документ изменения, его не следует подписывать сейчас.
¿Desea firmar este documento ahora?Acaba de definir información acerca de quién debe firmar este documento. Debe firmar digitalmente el documento para garantizar la evidencia de alteración en caso de que alguien intente modificarlo. Si todavía desea modificar este documento, no debe firmarlo ahora.
Vill du signera detta dokument nu?Du har just angivit vem som måste signera detta dokument. Du bör signera dokumentet digitalt för att försäkra dig om att du har bevis om någon försöker ändra det. Om du fortfarande vill göra ändringar i detta dokument ska du inte signera det ännu.
‏‏هل ترغب في توقيع المستند الحالي الآن؟ لقد قمت للتو بتحديد معلومات حول هوية الشخص الذي يجب أن يقوم بتوقيع المستند الحالي. يجب أن تقوم بتوقيع المستند رقمياً لضمان وجود دليل على التلاعب في حالة محاولة أحد الأشخاص تعديله. إذا كنت لا تزال ترغب في تعديل المستند الحالي يجب عدم توقيعه الآن.
是否要现在对此文档进行签名?您刚刚定义了要求谁对此文档进行签名的信息。您应该对文档进行数字签名,以确保在他人试图对其进行修改的情况下获得篡改证据。如果您仍然要修改此文档,则不应现在签名。
是否要立即簽署此文件?您剛剛定義哪些人需要簽署此文件。您必須為此文件加上數位簽章,才能確保您能在此文件遭受竄改時能提出證明。若仍要修改此文件,則不應該現在就簽署此文件。
Bu belgeyi şimdi imzalamak istiyor musunuz?Bu belgeyi kimin imzalaması gerektiğiyle ilgili bilgileri tanımlamış bulunuyorsunuz. Birileri değiştirmeyi denediği takdirde müdahale kanıtı elde etmek için belgeyi dijital olarak imzalamanız gerekir. Bu belgede hala değişiklik yapmak istiyorsanız, şimdi imzalamamalısınız.
是否现在对此文档进行签名?您刚刚定义了要求谁对此文档进行签名的信息。您应该对文档进行数字签名,以确保在他人尝试对其进行修改的情况下获得篡改证据。如果您仍然要修改此文档,则不应现在签名。
是否要立即簽署此文件?您剛剛定義哪些人需要簽署此文件。您必須為此文件加上數位簽章,才能確保您能在此文件遭受竄改時能提出證明。若仍要修改此文件,則不應該現在就簽署此文件。
Deseja assinar este documento agora?Você acabou de definir as informações sobre quem deve assinar este documento. Você deve assinar este documento digitalmente para garantir uma prova de falsificação se alguém tentar modificá-lo. Se ainda quiser modificar este documento, não o assine agora.
لقد قمت بمراجعة محتويات المستند الحالي.
我已经查看此文档的内容。
我已經檢視此文件的內容。
Zkontroloval jsem obsah tohoto dokumentu.
Jeg har korrekturlæst indholdet af dette dokument.
Ik heb de inhoud van dit document beoordeeld.
Olen tarkistanut tämän asiakirjan sisällön.
J'ai révisé le contenu de ce document.
Ich habe den Inhalt dieses Dokuments überprüft.
Έχω ελέγξει τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου.
סקרתי את התוכן של מסמך זה.
Átnéztem a dokumentum tartalmát.
Revisore del contenuto del documento.
このドキュメントの内容を確認しました。
이 문서의 콘텐츠를 검토했습니다.
Jeg har vurdert innholdet i dette dokumentet.
Zawartość tego dokumentu została przejrzana przeze mnie.
Я ознакомился с содержимым этого документа.
He revisado el contenido de este documento.
Jag har gått igenom innehållet i detta dokument.
Bu belgenin içeriğini gözden geçirdim.
我已经查看此文档的内容。
我已經檢視此文件的內容。
Revisei o conteúdo deste documento.
أصدق على دقة وسلامة المستند الحالي.
我证明此文档的精确性和完整性。
我可以證明此文件的正確性與完整性。
Potvrzuji přesnost a správnost tohoto dokumentu.
Jeg attesterer nøjagtigheden og rigtigheden af dette dokument.
Ik sta in voor de nauwkeurigheid en integriteit van dit document.
Todistan, että tämän asiakirjan tiedot ovat oikeita ja että asiakirja on alkuperäinen.
J'atteste de l'exactitude et de l'intégrité de ce document.
Ich bestätige die Richtigkeit und Integrität dieses Dokuments.
Πιστοποιώ την ακρίβεια και ακεραιότητα αυτού του εγγράφου.
אני מאשר את הדיוק ואת התקינות של מסמך זה.
Tanúsítom a dokumentum sértetlenségét és pontosságát.
Attestazione dell'accuratezza e integrità del documento.
このドキュメントの正確さと整合性を証明します。
이 문서의 정확성 및 무결성을 보증합니다.
Jeg attesterer nøyaktigheten og integriteten i dette dokumentet.
Potwierdzam zgodność i integralność tego dokumentu.
Я подтверждаю точность и целостность этого документа.
Doy fe de la exactitud e integridad de este documento.
Jag intygar riktigheten och integriteten för detta dokument.
Bu belgenin doğruluğunu ve tutarlılığını onaylıyorum.
我证明此文档的精确性和完整性。
我可以證明此文件的正確性與完整性。
Atesto a exatidão e integridade deste documento.
أوافق على الشروط المحددة في المستند الحالي.
我同意此文档中定义的条款。
我同意此文件中定義的條款。
Souhlasím s podmínkami stanovenými tímto dokumentem.
Jeg accepterer betingelserne i dette dokument.
Ik ga akkoord met de in dit document gedefinieerde voorwaarden.
Hyväksyn tässä asiakirjassa määritetyt ehdot.
Je suis d'accord avec les termes définis dans ce document.
Ich stimme den in diesem Dokument definierten Bedingungen zu.
Συμφωνώ με τους όρους που καθορίζονται σε αυτό το έγγραφο.
אני מסכים לתנאים המוגדרים במסמך זה.
Elfogadom a dokumentumban megadott feltételeket.
Accettazione delle condizioni definite nel documento.
このドキュメントに定義された条件に同意します。
이 문서에 정의된 약관에 동의합니다.
Jeg er enig i vilkårene som er definert i dette dokumentet.
Akceptuję warunki zdefiniowane w tym dokumencie.
Я принимаю условия, определенные в этом документе.
Estoy de acuerdo con los términos definidos en este documento.
Jag accepterar de villkor som anges i detta dokument.
Bu belgede tanımlanan koşulları kabul ediyorum.
我同意此文档中定义的条款。
我同意此文件中定義的條款。
Concordo com os termos definidos neste documento.
لقد قمت بمراجعة محتويات المستند الحالي واعتمادها.
我已经查看和批准此文档的内容。
我已經檢視並核准此文件的內容。
Zkontroloval a schválil jsem obsah tohoto dokumentu.
Jeg har korrekturlæst og godkendt indholdet af dette dokument.
Ik heb de inhoud van dit document beoordeeld en goedgekeurd.
Olen tarkistanut ja hyväksynyt tämän asiakirjan sisällön.
J'ai révisé le contenu de ce document et je l'approuve.
Ich habe den Inhalt dieses Dokuments überprüft und genehmigt.
Έχω ελέγξει και εγκρίνει τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου.
סקרתי ואני מאשר את התוכן של מסמך זה.
Átnéztem és jóváhagytam a dokumentum tartalmát.
Revisore e responsabile dell'approvazione del contenuto del documento.
このドキュメントの内容を確認したので、承認します。
이 문서의 콘텐츠를 검토하고 승인했습니다.
Jeg har vurdert og godkjenner innholdet i dette dokumentet.
Zawartość tego dokumentu została przejrzana i zatwierdzona przeze mnie.
Я ознакомился с содержимым этого документа и утверждаю его.
He revisado y aprobado el contenido de este documento.
Jag har granskat och godkänner innehållet i detta dokument.
Bu belgenin içeriğini gözden geçirdim ve içeriği onaylıyorum.
我已经查看和批准此文档的内容。
我已經檢視並核准此文件的內容。
Revisei este documento e aprovo seu conteúdo.
يتم التحقق من صحة المحتوى. الرجاء الانتظار.
正在验证内容。请等待。
正在驗證內容,請稍候。
Ověřování obsahu. Prosím čekejte.
Validerer indhold. Vent et øjeblik.
Inhoud wordt gevalideerd. Een ogenblik geduld.
Tarkistetaan sisältöä. Odota.
Validation en cours du contenu. Veuillez patienter.
Der Inhalt wird überprüft. Bitte warten.
Επικύρωση περιεχομένου. Περιμένετε.
‏‏מאמת תוכן. נא המתן.
A tartalom érvényességének ellenőrzése folyamatban. Várjon.
Convalida del contenuto in corso. Attendere.
コンテンツを検証しています。お待ちください。
콘텐츠를 확인합니다. 잠시 기다려 주십시오.
Validerer innholdet. Vent litt.
Sprawdzanie poprawności zawartości. Czekaj.
Проверка содержимого. Подождите.
Validando el contenido. Espere.
Verifierar innehåll. Vänta.
İçerik doğrulanıyor. Lütfen bekleyin.
正在验证内容。请等待。
正在驗證內容,請稍候。
Validando conteúdo. Aguarde.
تم إبطال الشهادة
证书已吊销
憑證已撤銷
Certifikát byl odvolán.
Certifikatet er tilbagekaldt.
Het certificaat is ingetrokken
Varmenne on kumottu
Le certificat a été révoqué
Das Zertifikat wurde gesperrt.
Το πιστοποιητικό έχει ανακληθεί
‏‏האישור בוטל
A tanúsítványt visszavonták
Certificato revocato
証明書は失効しています
인증서가 해지됨
Sertifikatet er trukket tilbake
Certyfikat został odwołany.
Сертификат отозван
Se ha revocado el certificado
Certifikatet har återkallats
Sertifika iptal edildi
证书已吊销
憑證已撤銷
O certificado foi revogado
طلب تواقيع رقمية
请求数字签名
要求數位簽章
Požadavek digitálních podpisů
Anmod om digitale signaturer
Digitale handtekeningen aanvragen
Digitaalisten allekirjoitusten pyytäminen
Demander les signatures numériques
Digitale Signaturen anfordern
Αίτηση για ψηφιακές υπογραφές
בקשת חתימות דיגיטליות
Digitális aláírások kérése
Richiedi firme digitali
デジタル署名の要求
디지털 서명 요청
Be om digitale signaturer
Żądanie podpisów cyfrowych
Запрос цифровых подписей
Solicitar firmas digitales
Begär digitala signaturer
Dijital İmza İste
请求数字签名
要求數位簽章
Solicitar assinaturas digitais
لم يتم تعديل المستند منذ أن تم توقيعه
自签名后文档未修改。
文件在簽署後未遭修改
Dokument nebyl od podpisu upraven.
Dokumentet er ikke blevet ændret, siden det blev signeret
Het document is sinds de ondertekening ervan niet gewijzigd
Asiakirjaa ei ole muokattu allekirjoituksen jälkeen
Le document n'a pas été modifié depuis sa signature
Das Dokument wurde nicht geändert, nachdem es signiert wurde.
Το έγγραφο δεν έχει τροποποιηθεί μετά από την υπογραφή του
‏‏המסמך לא השתנה מאז שנחתם
A dokumentumot az aláírása óta nem módosították
Documento non modificato dopo la firma
署名後、ドキュメントは変更されていません
서명한 후에 문서를 수정하지 않음
Dokumentet har ikke blitt endret etter at det ble signert
Dokument nie został zmodyfikowany od czasu podpisania
Документ не был изменен после подписания
El documento no se ha modificado desde que se firmó
Dokumentet har inte ändrats sedan det undertecknades
Belge imzalandıktan sonra değiştirilmemiş
自签名后文档未修改。
文件在簽署後未遭修改
O documento não foi modificado depois de assinado
See catalog page for all messages.