The service
Messages on page
Det gick inte att tolka %1. %2
當剖析 "%1" 時發生錯誤。%2
Ошибка при анализе "%1". %2
在分析 "%1" 时发生错误。%2
"%1"을(를) 구문 분석하는 동안 오류가 발생했습니다. %2
Erreur lors de l'analyse de « %1 ». %2
Fehler beim Analysieren von "%1". %2
"%1" の解析中にエラーが発生しました。%2
Error al analizar "%1". %2
Errore durante l'analisi di "%1". %2
Fout bij het parseren van %1. %2
Erro ao analisar "%1". %2
"%1" ayrıştırılırken hata oluştu. %2
Greška pri analiziranju "%1". %2
Napaka pri razčlenjevanju »%1«. %2
เกิดข้อผิดพลาดขณะแยกวิเคราะห์ "%1". %2
Chyba pri analýze prvku %1. %2
Erro ao analisar "%1". %2
Помилка під час розбору ''%1''. %2
Błąd podczas analizowania składni "%1". %2
Tõrge üksuse %1 sõelumisel. %2
Det oppstod en feil under analysen av %1. %2
Der opstod en fejl under analyse af "%1". %2
Hiba történt a(z) "%1" elemzése során. %2
Parsējot "%1", radās kļūda. %2
Greška prilikom raščlanjivanja 2%1". %2
Klaida analizuojant "%1". %2
Při analýze %1 došlo k chybě. %2
‏‏שגיאה במהלך ניתוח מבנה טקסט של "%1".‏ %2
Virhe kohtaa %1 jäsenneltäessä. %2
Eroare în timpul analizei "%1". %2
Грешка при прочитане на "%1". %2
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την ανάλυση του "%1". %2
‏‏حدث خطأ أثناء تحليل "%1" لغوياً. %2
%1 är inte ett giltigt prioritetsvärde.
'%1' 不是有效的內容值。
"%1" - недопустимое значение приоритета.
'%1' 不是一个有效的优先级值。
'%1'은(는) 유효한 우선 순위 값이 아닙니다.
« %1 » n'est pas une valeur de priorité valide.
'%1' ist kein gültiger Prioritätswert.
'%1' は有効な優先値ではありません。
'%1' no es un valor de prioridad válido.
"%1" non è un valore di priorità valido.
%1 is geen geldige prioriteitswaarde.
'%1' não é um valor de prioridade válido.
'%1', geçerli bir öncelik değeri değil.
'%1' nije važeća vrednost prioriteta.
»%1« ni veljavna vrednost prednosti.
'%1' ไม่ใช่ค่าลำดับความสำคัญที่ถูกต้อง
'%1' não é um valor de prioridade válido.
'%1' не є припустимим значенням властивості.
%1 nie je platnou hodnotou priority.
'%1' nie jest prawidłową wartością priorytetu.
%1 pole sobiv prioriteediväärtus.
%1 er ikke en gyldig prioritetsverdi.
"%1" er ikke en gyldig prioritetsværdi.
A(z) '%1' nem érvényes prioritásérték.
'%1' nav derīga prioritātes vērtība.
'%1' nije valjana vrijednost prioriteta.
'%1' nėra tinkama prioriteto reikšmė.
%1 není platná hodnota priority.
‏‏'%1' אינו ערך עדיפות חוקי.
Arvo %1 ei kelpaa prioriteetin arvoksi.
Невалидна за приоритет стойност '%1'.
Η τιμή '%1' δεν είναι μια έγκυρη τιμή προτεραιότητας.
‏‏'%1' ليست قيمة أولى صالحة.
'%1' nu este o valoare validă de prioritate.
Referensen till variabeln eller parametern %1 måste resultera i en nodlista.
參照變數或參數 '%1' 必須評價節點清單。
Ссылка на переменную или параметр "%1" должна выдавать список узлов.
到变量或参数 '%1'的引用必须到节点列表求值。
변수 또는 매개 변수 '%1'에 대한 참조는 노드 목록이 되어야 합니다.
La référence à une variable ou un paramètre « %1 » doit correspondre à une liste de noeuds.
Der Verweis auf Variable oder Parameter '%1' muss sich auf eine Knotenliste beziehen.
変数またはパラメータ '%1' への参照はノード リストへ評価する必要があります。
La referencia a la variable o parámetro %1 se debe evaluar como una lista de nodos.
Il riferimento alla variabile o al parametro "%1" deve corrispondere a un elenco di nodi.
De verwijzing naar de variabele of parameter %1 moet een lijst met knooppunten opleveren.
A referência à variável ou ao parâmetro '%1' deve ser avaliada como uma lista de nós.
'%1' değişkenine veya parametresine yapılan başvuru düğüm listesinde değerlendirilmelidir.
Referenca na promenljivu ili parametar '%1' mora da bude lista čvorova.
Sklic na spremenljivko ali parameter »%1« se mora ovrednotiti v seznam vozlišč.
การอ้างอิงตัวแปรหรือพารามิเตอร์ '%1' ต้องประเมินเป็นลิสต์ของโหนด
A referência à variável ou ao parâmetro '%1' tem de ser avaliada para uma lista de nós.
Посилання на змінну або параметр '%1' мусить указувати на список вузлів.
Cieľom odkazu na premennú alebo parameter %1 musí byť zoznam uzlov.
Odwołanie do zmiennej lub parametru '%1' musi być szacowane na listę węzłów.
Viide muutujale või parameetrile %1 peab väärtuseks andma sõlmeloendi.
Referansen til variabelen eller parameteren %1 må vurderes som en nodeliste.
Referencen til variablen eller parameteren "%1" skal evalueres som en nodeliste.
A(z) '%1' változóra vagy paraméterre történő hivatkozásnál csomópontlistának kell szerepelnie.
Atsauce uz mainīgo vai parametru '%1' ir jānovērtē, lai būtu mezglu saraksts.
Rezultat reference na varijablu ili parametar '%1' mora biti popis čvorova.
Nuoroda į kintamąjį arba parametrą '%1' turi atitikti mazgų sąrašą.
Výsledkem odkazu na proměnnou nebo parametr %1 musí být seznam uzlů.
‏‏הפניה למשתנה או לפרמטר '%1' צריכה להתייחס לרשימת צמתים.
Viittauksen muuttujaan tai parametriin %1 on saatava arvoksi solmuluettelo.
Referinţa la variabila sau parametrul '%1' trebuie să fie evaluată ca listă de noduri.
Обръщението към променливата или параметъра '%1' трябва да даде като резултат списък от възли.
Η αναφορά στη μεταβλητή ή στην παράμετρο '%1' πρέπει να αποτιμηθεί σε μια λίστα κόμβων.
‏‏يجب تقييم مرجع المتغير أو المعلمة '%1' بقائمة عقد.
Det går inte att definiera variabeln eller parametern %1 två gånger inom samma mall.
相同的範本內不可定義變數或參數 '%1' 兩次。
Переменная или параметр "%1" не могут быть определены дважды в пределах одного шаблона.
在同样的模板内,变量或参数 '%1' 不能被定义两次。
변수 또는 매개 변수 '%1'을(를) 같은 템플릿 내에서 두 번 정의할 수 없습니다.
Impossible de définir deux fois la variable ou le paramètre '%1' au sein du même modèle.
Variable oder Parameter '%1' kann nicht zweimal innerhalb der gleichen Vorlage definiert werden.
La variable o parámetro '%1' no puede definirse dos veces en la misma plantilla.
Nello stesso modello non è consentito definire due volte la variabile o il parametro "%1".
De variabele of parameter %1 kan niet tweemaal binnen dezelfde sjabloon worden gedefinieerd.
変数またはパラメータ '%1' を同じテンプレートで 2 回定義することはできません。
A variável ou o parâmetro '%1' não pode ser definido duas vezes no mesmo modelo.
'%1' değişkeni veya parametresi, aynı şablon içinde iki kez tanımlanamaz.
Promenljiva ili parametar '%1' ne mogu dvaput da se definišu u sklopu istog predloška.
Spremenljivka ali parameter »%1« ne more biti dvakrat definiran v isti predlogi.
ไม่สามารถกำหนดตัวแปรหรือพารามิเตอร์ '%1' สองครั้งภายในเทมเพลทเดียว
Premenná alebo parameter %1 nemôžu byť v rámci rovnakej šablóny definované dvakrát.
Não é possível definir uma variável ou um parâmetro '%1' duas vezes no mesmo modelo.
Змінну або параметр '%1' не дозволяється означати двічі в одному й тому самому шаблоні.
Zmienna lub parametr '%1' nie może być dwukrotnie zdefiniowany w tym samym szablonie.
Muutujat või parameetrit %1 ei saa samas mallis kaks korda määratleda.
Variabelen eller parameteren %1 kan ikke defineres to ganger innenfor samme mal.
Variablen eller parameteren '%1' må ikke defineres to gange inden for samme skabelon.
A(z) '%1' változó vagy paraméter nem definiálható kétszer ugyanabban a sablonban.
Mainīgo vai parametru '%1' vienā veidnē divreiz nevar definēt.
Varijablu ili parametar '%1' nije moguće definirati dvaput u sklopu istog predloška.
Kintamojo arba parametro '%1' tame pačiame šablone du kartus apibrėžti negalima.
Proměnnou nebo parametr %1 nelze v rámci jedné šablony definovat dvakrát.
‏‏אין אפשרות להגדיר את המשתנה או הפרמטר '%1' פעמיים באותה תבנית.
Muuttujaa tai parametria %1 ei voi määrittää kahdesti samassa mallissa.
Variabila sau parametrul '%1' nu se pot defini de două ori în acelaşi şablon.
Променливата или параметърът '%1' не може да бъде дефиниран двукратно в един и същи шаблон.
Η μεταβλητή ή η παράμετρος '%1' δεν είναι δυνατό να καθοριστεί δυο φορές μέσα στο ίδιο πρότυπο.
‏‏لا يمكن تعريف المتغير أو المعلمة '%1' مرتين في نفس القالب.
Det gick inte att tolka en referens till variabeln eller parametern %1. Variabeln eller parametern har kanske inte definierats eller är inte i definitionsområdet.
無法解析變數或參數 '%1' 的參照。此變數或參數可能尚未被定義或不在範圍之內。
Ссылка на переменную или параметр "%1" не может быть разрешена. Переменная или параметр не могут быть определены или отсутствуют в области определения.
无法解析到变量或参数 '%1'的引用。变量或参数可能没有被定义,或它可能不在范围内。
변수 또는 매개 변수 '%1'에 대한 참조를 확인할 수 없습니다. 변수 또는 매개 변수를 정의할 수 없거나 범위 내에 없을 수 있습니다.
Impossible de résoudre une référence à une variable ou un paramètre « %1 ». La variable ou le paramètre ne sont peut être pas définis ou sont absents de la portée.
Ein Verweis auf Variable oder Parameter '%1' kann nicht gelöst werden. Die Variable bzw. der Parameter ist möglicherweise nicht definiert oder befindet sich außerhalb des Gültigkeitsbereichs.
変数またはパラメータ '%1' への参照が解決できません。変数またはパラメータが定義されていないか、スコープにない可能性があります。
No se puede resolver una referencia a la variable o parámetro '%1'. Es posible que la variable o el parámetro no estén definidos o que no estén dentro del ámbito.
Impossibile risolvere un riferimento alla variabile o al parametro "%1". La variabile o il parametro non sono definiti oppure non sono inclusi nell'ambito valido.
Kan een verwijzing naar de variabele of parameter %1 niet oplossen. De variabele of parameter is mogelijk niet gedefinieerd of deze valt niet binnen het bereik.
Uma referência à variável ou ao parâmetro '%1' não pode ser resolvida. A variável ou o parâmetro pode não ter sido definido ou não estar no escopo.
'%1' değişkeni veya parametresi çözülemedi. Değişken veya parametre tanımlanmamış veya kapsam dışında olabilir.
Referenca na promenljivu ili parametar %1' ne može da se protumači. Promenljiva ili parametar možda nisu definisani ili se ne nalaze unutar opsega.
Sklica na spremenljivko ali parameter »%1« ni mogoče razrešiti. Spremenljivke ali parametra ni mogoče definirati ali pa ni v obsegu.
ไม่สามารถแปลค่าการอ้างอิงตัวแปรหรือพารามิเตอร์ '%1' อาจไม่ได้กำหนดตัวแปรหรือพารามิเตอร์ หรือไม่อยู่ในขอบเขต
Odkaz na premennú alebo parameter %1 sa nedá preložiť. Premenná alebo parameter pravdepodobne nie sú definované alebo nespadajú do rozsahu.
Não é possível resolver uma referência à variável ou parâmetro '%1'. Não é possível definir a variável ou o parâmetro ou pode não estar no âmbito.
Не вдається обчислити посилання на змінну або параметр '%1'. Можливо, змінна або параметр не означені або перебувають за межами області означення.
Nie można uzyskać odwołania do zmiennej lub parametru '%1'. Zmienna lub parametr mogą nie być zdefiniowane lub znajdować się w innym zakresie.
Viidet muutujale või parameetrile %1 ei saa lahendada. Võimalik, et muutujat või parameetrit pole määratletud või see pole kehtivuspiirkonnas.
Kan ikke løse referanse til variabelen eller parameteren %1. Det kan hende variabelen eller parameteren ikke kan defineres eller ikke er i området.
En reference til variablen eller parameteren "%1" kan ikke genkendes. Variablen eller parameteren er måske ikke defineret eller befinder sig måske ikke i området.
A(z) '%1' változóra vagy paraméterre történő hivatkozás nem oldható fel. A változó vagy paraméter valószínűleg nincs definiálva vagy nem esik a hatókörbe.
Atsauci par mainīgo vai parametru '%1' nevar pārveidot. Iespējams, ka mainīgais vai parametrs nav definēts vai arī tas nav iekļauts tvērumā.
Nije moguće protumačiti referencu na varijablu ili parametar '%1'. Varijabla ili parametar možda nisu definirani ili nisu unutar raspona.
Nuorodos į kintamąjį arba parametrą '%1' neįmanoma išspręsti. Kintamojo arba parametro negalima apibrėžti arba jo nėra apimtyje.
Odkaz na proměnnou nebo parametr %1 nelze vyřešit. Proměnná nebo parametr pravděpodobně nejsou definovány nebo se nachází mimo obor hodnot.
‏‏אין אפשרות לפענח הפניה למשתנה או לפרמטר '%1'. ייתכן כי המשתנה או הפרמטר אינם מוגדרים, או שאינם נמצאים בטווח.
Viitettä muuttujaan tai parametriin %1 ei voi selvittää. Muuttujaa tai parametria ei ole määritetty, tai se ei ole alueella.
Nu se poate rezolva o referinţă la variabila sau parametrul '%1'. Variabila sau parametrul pot să nu fie definite sau nu sunt în domeniu.
Обръщението към променливата или параметъра '%1' не може да се преобразува. Вероятно променливата или параметърът не са дефинирани или не са в областта.
Δεν είναι δυνατό να επιλυθεί μια αναφορά στη μεταβλητή ή στην παράμετρο '%1'. Η μεταβλητή ή η παράμετρος μπορεί να μην είναι καθορισμένη ή μπορεί να βρίσκεται εκτός εμβέλειας.
‏‏تعذر تحليل مرجع المتغير أو المعلمة '%1'. قد لا يكون قد تم تعريف المتغير أو المعلمة، أو قد لا يكون ضمن النطاق.
Namnområdet %1 kan inte innehålla skriptblock med olika värden för språkattributet.
具名區 '%1' 不能包含有不同語言屬性值的指令碼區塊。
Пространство имен "%1" не может содержать блоки сценариев с разными значениями атрибута языка.
名称空间 '%1' 不能包含带有不同值语言属性的脚本块。
'%1' 이름 공간은 언어 특성의 값이 서로 다른 스크립트 블록을 포함할 수 없습니다.
L'espace de noms « %1 » ne peut contenir des scripts de bloc avec différentes valeurs d'attribut de langage.
Namespace '%1' kann keine Skriptblocks mit verschieden Werten des Sprachattributs enthalten.
名前空間 '%1' は言語属性値の異なるスクリプト ブロックを含むことができません。
El espacio de nombres '%1' no puede contener bloques de secuencias de comandos con diferentes valores para el atributo de idioma.
Lo spazio dei nomi "%1" non può contenere blocchi di script con valori diversi per l'attributo del linguaggio.
Naamruimte %1 mag geen scriptblokken bevatten met andere waarden van het kenmerk 'taal'.
O espaço para nome '%1' não pode conter blocos de script com valores diferentes do atributo de idioma.
'%1' ad alanı, dil özniteliğinin farklı değerlerine sahip komut dosyası bloklarını içeremez.
Prostor za ime '%1' ne može da sadrži skriptne blokove sa različitim vrednostima atributa jezika.
Imenski prostor »%1« ne more vsebovati skriptnih blokov z različnimi vrednostmi jezikovnega atributa.
เนมสเปซ '%1' ต้องไม่มีบล็อคของสคริปต์ที่มีค่าอื่นของแอตทริบิวต์ภาษา
O espaço de nomenclatura '%1' não pode conter blocos de script com valores diferentes do atributo de idioma.
Простір імен '%1' не може містити блоки сценарію з різними значеннями одного й того самого атрибута.
Priestor názvov %1 nemôže obsahovať bloky skriptu s rôznymi hodnotami atribútu jazyka.
Obszar nazw '%1' nie może zawierać bloków skryptów o różnych wartościach parametru "language".
Nimeruum %1 ei saa sisaldada skriptiplokke, mille keeleatribuudi väärtused erinevad.
Navneområdet %1 kan ikke inneholde skriptblokker med forskjellige verdier for språkattributtet.
Navneområdet "%1" må ikke indeholde scriptblokke med forskellige sprogattributværdier.
A(z) '%1' névtér nem tartalmazhat különböző nyelvattribútum-értékkel rendelkező parancsblokkokat.
Nosaukumvietā '%1' nevar iekļaut skriptu blokus ar dažādām valodas atribūta vērtībām.
Prostor naziva '%1' ne može sadržavati skriptne blokove s različitim vrijednostima atributa jezika.
Vardų srityje '%1' negali būti scenarijaus blokų su skirtingomis kalbos atributų reikšmėmis.
Obor názvů %1 nemůže obsahovat bloky skriptu s rozdílnými hodnotami atributu jazyka.
‏‏טווח השמות '%1' אינו יכול להכיל בלוקים של Script עם ערכים שונים של תכונת השפה.
Nimitilassa %1 ei voi olla komentosarjalohkoja, joiden kielimääritteiden arvot eroavat toisistaan.
Spaţiul de nume '%1' nu poate conţine blocuri de script cu valori diferite ale atributului limbaj.
Мястото за имена '%1' не може да съдържа скриптови блокове с различни стойности на атрибута за език.
Το πεδίο ονόματος '%1' δεν είναι δυνατό να περιέχει μπλοκ δέσμης ενεργειών με διαφορετικές τιμές του χαρακτηριστικού της γλώσσας.
‏‏لا يمكن أن تحتوي مساحة أسماء المصادر '%1' على كتل برامج نصية بقيم مختلفة للسمة language.
Namnområdet %1 innehåller inga funktioner.
具名區 '%1' 不包含任何函數。
Пространство имен "%1" не содержит никаких функций.
名称空间 '%1' 不包含任何函数。
'%1' 이름 공간에 함수가 없습니다.
L'espace de noms « %1 » ne contient pas de fonctions.
Namespace '%1' enthält keine Funktionen.
名前空間 '%1' は関数を含んでいません。
El espacio de nombres '%1' no contiene ninguna función.
Lo spazio dei nomi "%1" non contiene alcuna funzione.
Naamruimte %1 bevat geen functies.
O espaço para nome '%1' não contém nenhuma função.
'%1' ad alanı hiçbir işlev içermiyor.
Prostor za ime '%1' ne sadrži nijednu funkciju.
Imenski prostor »%1« ne vsebuje nobenih funkcij.
เนมสเปซ '%1' ไม่มีฟังก์ชันอยู่
Priestor názvov %1 neobsahuje žiadne funkcie.
O espaço de nomenclatura '%1' não contém funções.
Простір імен '%1' не містить жодної функції.
Obszar nazw '%1' nie zawiera żadnych funkcji.
Nimeruum %1 ei sisalda funktsioone.
Navneområdet %1 inneholder ingen funksjoner.
Navneområdet "%1" indeholder ingen funktioner.
A(z) '%1' névtér nem tartalmaz függvényt.
Nosaukumvietā '%1' nav nekādu funkciju.
Prostor naziva '%1' ne sadrži nijednu funkciju.
Vardų srityje '%1' nėra jokių funkcijų.
Obor názvů %1 neobsahuje žádné funkce.
‏‏טווח השמות '%1' אינו מכיל פונקציות כלשהן.
Nimitilassa %1 ei ole yhtään funktiota.
Spaţiul de nume '%1' nu conţine nici o funcţie.
Мястото за имена '%1' не съдържа функции.
Το πεδίο ονόματος '%1' δεν περιέχει συναρτήσεις.
‏‏لا تحتوي مساحة أسماء المصادر '%1' على أية دالات.
Namnområdet %1 innehåller inte funktionen %2.
具名區 '%1' 不包含任何函數 '%2'。
Пространство имен "%1" не содержит функцию "%2".
名称空间 '%1' 不包含函数 '%2'。
'%1' 이름 공간에 '%2' 함수가 없습니다.
L'espace de noms « %1 » ne contient pas la fonction « %2 ».
Namespace '%1' enthält nicht Funktion '%2'.
名前空間 '%1' は関数 '%2' を含んでいません。
El espacio de nombres '%1' no contiene la función '%2'.
Lo spazio dei nomi "%1" non contiene la funzione "%2".
Naamruimte %1 bevat functie %2 niet.
O espaço para nome '%1' não contém a função '%2'.
'%1' ad alanı '%2' işlevini içermiyor.
Prostor za ime '%1' ne sadrži funkciju '%2'.
Imenski prostor »%1« ne vsebuje funkcije »%2«.
เนมสเปซ '%1' ไม่มีฟังก์ชัน '%2'
Priestor názvov %1 neobsahuje funkciu %2.
O espaço de nomenclatura '%1' não contém funções '%2'.
Простір імен '%1' не містить функцію '%2'.
Obszar nazw '%1' nie zawiera funkcji '%2'.
Nimeruum %1 ei sisalda funktsiooni %2.
Navneområdet %1 inneholder ikke funksjonen %2.
Navneområdet "%1" indeholder ikke funktionen "%2".
A(z) '%1' névtér nem tartalmazza a(z) '%2' függvényt.
Nosaukumvietā '%1' nav funkcijas '%2'.
Prostor naziva '%1' ne sadrži funkciju '%2'.
Vardų srityje '%1' nėra funkcijos '%2'.
Obor názvů %1 neobsahuje funkci %2.
‏‏טווח השמות '%1' אינו מכיל את הפונקציה '%2'.
Nimitilassa %1 ei ole funktiota %2.
Spaţiul de nume '%1' nu conţine funcţia '%2'.
Мястото за имена '%1' не съдържа функцията '%2'.
Το πεδίο ονόματος '%1' δεν περιέχει τη συνάρτηση '%2'.
‏‏لا تحتوي مساحة أسماء المصادر '%1' على الدالة '%2'.
Funktionen %1 returnerade inte ett värde eller så returnerades ett värde som inte kan konverteras till en XSL-datatyp.
函數 '%1' 不能傳回值,或其傳回的值不能被轉換成 XSL 資料型別。
Функция "%1" не вернула значение или вернула значение, которое не может быть преобразовано в тип данных XSL.
函数 '%1' 没有返回值,或其返回了一个无法转换为 XSL 数据类型的值。
'%1' 함수가 값을 반환하지 않았거나 XSL 데이터 형식으로 변환될 수 없는 값을 반환했습니다.
La fonction « %1 » n'a pas renvoyé de valeur ou a renvoyé une valeur qui ne peut être convertie en type de données XSL.
Funktion '%1' gab keinen Wert zurück, oder gab einen Wert zurück, der nicht in einen XSL-Datentyp konvertiert werden kann.
関数 '%1' は値を返さなかったか、XSL データ型に変換できない値を返しました。
La función '%1' no devolvió un valor o devolvió un valor que no se puede convertir en un tipo de datos XSL.
La funzione "%1" non ha restituito alcun valore oppure il valore restituito non può essere convertito in un tipo di dati XSL.
Functie %1 heeft geen waarde geretourneerd, of deze heeft een waarde geretourneerd die niet naar een XSL-gegevenstype kan worden geconverteerd.
A função '%1' não retornou um valor ou retornou um que não pode ser convertido em um tipo de dados XSL.
'%1' işlevi değer döndürmedi veya XSL veri türüne dönüştürülemeyen bir değer döndürdü.
Funkcija '%1' nije vratila vrednost ili je vratila vrednost koja ne može da se pretvori u tip podataka XSL.
Funkcija »%1« ni vrnila vrednosti ali pa je vrnila vrednost, ki je ni mogoče pretvoriti v podatkovni tip XSL.
ฟังก์ชัน '%1' ไม่ได้แสดงผลเป็นค่า หรือแสดงผลเป็นค่าที่ไม่สามารถแปลงเป็นประเภทข้อมูล XSL
Funkcia %1 nevrátila hodnotu, alebo vrátila hodnotu, ktorú nie je možné konvertovať na typ údajov XSL.
A função '%1' não devolveu um valor ou devolveu um valor que não pode ser convertido para um tipo de dados XSL.
Функція '%1' не повернула значення або повернула значення, яке неможливо перетворити на тип даних XSL.
Funkcja '%1' nie zwróciła żadnej wartości lub zwróciła wartość, która nie może być konwertowana na typ danych XLS.
Funktsioon %1 ei tagastanud väärtust või tagastas väärtuse, mida ei saa XSL-andmetüübiks teisendada.
Funksjonen %1 returnerte ikke noen verdi, eller den returnerte en verdi som ikke kan konverteres til en XSL-datatype.
Funktionen "%1" returnerede ikke en værdi eller returnerede en værdi, der ikke kan konverteres til en XSL-datatype.
A(z) '%1' függvény nem adott vissza értéket, vagy a visszaadott érték nem konvertálható XSL-adattípussá.
Funkcija '%1' neatgrieza vērtību vai arī tā atgrieza vērtību, ko nevar pārvērst par XSL datu tipu.
Funkcija '%1' nije vratila vrijednost ili je vratila vrijednost koju nije moguće pretvoriti u vrstu podataka XSL.
Funkcija '%1' negrąžino reikšmės arba grąžino tokią, kurios negalima keisti į XSL duomenų tipą.
Funkce %1 nevrátila hodnotu, anebo vrátila hodnotu, kterou nelze převést na typ dat XSL.
‏‏הפונקציה '%1' לא החזירה ערך, או שהחזירה ערך שלא ניתן להמירו לסוג הנתונים XSL‏.
Toiminto %1 ei palauttanut arvoa, tai se palautti arvon, jota ei voi muuttaa XSL-tiedoksi.
Funcţia '%1' nu returnează o valoare sau a returnat o valoare care nu se poate converti la un tip de date XSL.
Функцията '%1' не връща стойност или връща стойност, която не може да бъде преобразувана в XSL тип данни.
Η συνάρτηση '%1' δεν επέστρεψε τιμή ή επέστρεψε τιμή που δεν είναι δυνατό να μετατραπεί σε τύπο δεδομένων XSL.
‏‏لا تقم الدالة '%1' بإرجاع أية قيم، أو قامت بإرجاع قيمة لا يمكن تحويلها إلى نوع بيانات XSL.
%1 Ett fel uppstod under ett anrop till egenskapen eller metoden %2.
%1 當內容或方法 '%2' 呼叫時發生錯誤。
%1 Произошла ошибка во время вызова свойства или метода "%2".
%1 在调用属性或方法 '%2' 时发生错误。
%1'%2' 속성 또는 메서드를 호출하는 동안 오류가 발생했습니다.
%1 Erreur lors de l'appel d'une propriété ou d'une méthode « %2 ».
%1 Fehler während eines Aufrufs der Eigenschaft oder Methode '%2'.
%1 プロパティまたはメソッド '%2' の呼び出し中にエラーが発生しました。
%1 Error durante una llamada a la propiedad o método '%2'.
%1 Errore durante una chiamata alla proprietà o al metodo "%2".
%1 Er is een fout opgetreden tijdens een aanroep van eigenschap of methode %2.
%1 Erro durante chamada a propriedade ou método '%2'.
%1'%2' özelliğine veya yöntemine yapılan çağrı sırasında hata oluştu.
%1 Došlo je do greške tokom poziva svojstva ili metoda '%2'.
%1 Napaka pri klicu lastnosti ali metode »%2«.
%1 เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการเรียกคุณสมบัติหรือเมธอด '%2'
%1 Počas volania vlastnosti alebo metódy %2 sa vyskytla chyba.
%1 Ocorreu um erro durante uma chamada para a propriedade ou método '%2'.
%1 Error occurred during a call to property or method '%2'.
%1 Wystąpił błąd podczas odwołania do właściwości lub metody '%2'.
%1 Tõrge ilmnes atribuudi või meetodi %2 kutsumisel.
%1 Det oppstod en feil under et kall til egenskapen eller metoden %2.
%1 Der opstod en fejl under kald til egenskaben eller metoden "%2".
%1 Hiba történt a(z) '%2' tulajdonság vagy metódus hívásakor.
%1 Veicot rekvizīta vai metodes izsaukšanu '%2', radās kļūda.
%1 Došlo je do pogreške prilikom pozivanja svojstva ili metode '%2'.
%1 Ypatybės ar metodo '%2' iškvietimo metu įvyko klaida.
%1 Při volání vlastnosti nebo metody %2 došlo k chybě.
‏‏%1 אירעה שגיאה במהלך קריאה למאפיין או לפעולת שירות '%2'.
%1 Virhe kutsuttaessa ominaisuutta tai menetelmää %2.
%1 Eroare produsă în timpul apelării proprietăţii sau metodei '%2'.
%1 Възникна грешка при извикване на свойството или метода '%2'.
%1 Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη διάρκεια κλήσης στην ιδιότητα ή μέθοδο '%2'.
%1 حدث خطأ أثناء عملية استدعاء الخاصية أو الأسلوب '%2'.
See catalog page for all messages.