The service
Messages on page
En boolesk parameter förväntades.
預期布林值參數。
Предполагается логический параметр (Boolean).
应有布尔参数。
부울 매개 변수가 와야 합니다.
Paramètre booléen attendu.
ブール値のパラメータが必要です。
Se esperaba un parámetro booleano.
Previsto parametro booleano.
Boole-parameter verwacht.
Boolescher Parameter erwartet.
Parâmetro booleano esperado.
Boole parametresi bekleniyor.
Očekivao se logički parametar.
Pričakovan je logični parameter.
ต้องมีพารามิเตอร์บูลีน
Očakával sa booleovský parameter.
Esperado parâmetro booleano.
Очікувався логічний параметр.
Oczekiwano parametru typu logicznego.
Eeldati kahendparameetrit.
Forventet boolsk parameter.
En boolesk parameter var forventet.
Logikai paraméter megadása szükséges.
Bija jābūt Būla parametram.
Očekivao se logički parametar.
Numatomas loginio kintamojo parametras.
Byl očekáván booleovský parametr.
‏‏צפוי פרמטר מסוג Bulean‏.
Vaaditaan totuusarvoparametri.
Parametru boolean aşteptat.
Очаква се булев параметър.
Αναμένεται παράμετρος δυαδικής τιμής.
‏‏توقع معلمة منطقية.
En nummerparameter förväntades.
預期數目參數。
Предполагается численный параметр.
应有数字参数。
숫자 매개 변수가 와야 합니다.
Paramètre de nombre attendu.
Zahlenparameter erwartet.
Number パラメータが必要です。
Es esperaba un parámetro numérico.
Previsto parametro numerico.
Nummerparameter verwacht.
Parâmetro numérico esperado.
Numara parametresi bekleniyor.
Očekivao se brojčani parametar.
Pričakovan je številski parameter.
ต้องมีพารามิเตอร์ตัวเลข
Očakával sa číselný parameter.
Esperado parâmetro numérico.
Очікувався числовий параметр.
Oczekiwano parametru liczbowego.
Eeldati arvparameetrit.
Forventet tallparameter.
En talparameter var forventet.
Számparaméter megadása szükséges.
Bija jābūt skaitliskam parametram.
Očekivao se brojčani parametar.
Numatomas skaičiaus parametras.
Byl očekáván číselný parametr.
‏‏צפוי פרמטר מסוג Number‏.
Vaaditaan numeroparametri.
Parametru numeric aşteptat.
Очаква се числен параметър.
Αναμένεται αριθμητική παράμετρος.
‏‏توقع معلمة رقمية.
Ett argument till operanden är ogiltigt.
運算元的引數無效。
Недопустимый аргумент для операнда.
到操作数的参数无效。
피연산자에 대한 인수가 유효하지 않습니다.
Un argument pour l'opérande n'est pas valide.
Ein Argument des Operanden ist ungültig.
オペランドへの引数が有効ではありません。
Un argumento del operando no es válido.
Un argomento dell'operando non è valido.
Een argument naar de operand is ongeldig.
Um argumento do operando é inválido.
İşlenenin bağımsız değişkeni geçerli değil.
Argument operanda nije važeći.
Argument operanda ni veljaven.
อาร์กิวเมนต์ของตัวถูกดำเนินการไม่ถูกต้อง
Argument operanda nie je platný.
Não é válido um argumento para o operando.
Неприпустимий аргумент для операнда.
Argument dla operandu jest nieprawidłowy.
Operandi argument ei sobi.
Et argument til operanden er ugyldig.
Et argument til operanden er ugyldigt.
Az operandus valamelyik argumentuma nem érvényes.
Nav derīgs kāds operanda arguments.
Argument operanda nije valjan.
Argumentas operandui nėra tinkamas.
Argument operandu je neplatný.
‏‏ארגומנט לאופרנד אינו חוקי.
Operandin argumentti ei kelpaa.
Un argument pentru operand nu este valid.
Невалиден аргумент към операнда.
Δεν είναι έγκυρο ένα όρισμα για τον τελεστή.
‏‏وسيطة معامل غير صالحة.
Det gick inte att tolka variabeln.
當嘗試解析變數時發生錯誤。
Ошибка при попытке определить переменную.
在尝试解析变量时发生错误。
변수를 확인하려는 중 오류가 발생했습니다.
Erreur lors de la tentative de résolution de la variable.
Fehler bei dem Versuch, die Variable zu lösen.
変数の解決でエラーが発生しました。
Error al intentar resolver la variable.
Errore durante la risoluzione della variabile.
Fout bij het oplossen van de variabele.
Erro ao tentar resolver a variável.
Değişken çözülmeye çalışılırken hata oluştu.
Greška pri pokušaju tumačenja promenljive.
Napaka pri poskusu razreševanja spremenljivke.
เกิดข้อผิดพลาดในการแปลค่าตัวแปร
Pri pokuse o preklad premennej sa vyskytla chyba.
Erro ao tentar resolver a variável.
Помилка при спробі розв'язати змінну.
Błąd podczas próby uzyskania zmiennej.
Tõrge muutuja lahendamise katsel.
Det oppstod en feil under forsøk på å løse variabelen.
Der opstod en fejl under forsøg på at genkende variablen.
Hiba történt a változó feloldásakor.
Mēģinot atrisināt mainīgo, radās kļūda.
Pogreška pri pokušaju tumačenja varijable.
Įvyko klaida bandant išspręsti kintamąjį.
Při pokusu o vyřešení proměnné došlo k chybě.
‏‏שגיאה בעת ניסיון לפענח את המשתנה.
Virhe muuttujaa selvitettäessä.
Eroare la încercarea de rezolvare a variabilei.
Грешка при опита за преобразуване на променливата.
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια επίλυσης της μεταβλητής.
‏‏خطأ في محاولة تحليل المتغير.
Ett uttryck förväntades.
預期運算式。
Предполагается выражение.
应有表达式。
식이 와야 합니다.
Expression attendue.
Ausdruck erwartet.
式が必要です。
Se esperaba una expresión.
Prevista espressione.
Expressie verwacht.
Expressão esperada.
İfade bekleniyor.
Očekivao se izraz.
Pričakovan je izraz.
ต้องมีนิพจน์
Očakával sa výraz.
Esperada expressão.
Очікувався вираз.
Oczekiwano wyrażenia.
Eeldati avaldist.
Forventet uttrykk.
Et udtryk var forventet.
Kifejezés megadása szükséges.
Tika gaidīta izteiksme.
Očekivao se izraz.
Numatoma išraiška.
Byl očekáván výraz.
‏‏צפוי ביטוי.
Vaaditaan lauseke.
Expresie aşteptată.
Очаква се израз.
Αναμένεται παράσταση.
‏‏توقع تعبير.
Ogiltigt axelnamn.
無效的軸名稱。
Недопустимое имя оси.
无效的轴名称。
축 이름이 잘못되었습니다.
Nom d'axes non valide.
Ungültiger Achsenname.
無効な軸の名前です。
Nombre de eje no válido.
Nome di assi non valido.
Ongeldige asnaam.
Nome de eixos inválido.
Geçersiz eksen adı.
Nevažeće ime ose.
Neveljavno ime osi.
ชื่อแกนไม่ถูกต้อง
Neplatný názov osí.
Nome de eixos inválido.
Неприпустиме ім'я осей.
Nieprawidłowa nazwa osi.
Sobimatu teljenimi.
Ugyldig aksenavn.
Ugyldigt aksenavn.
Érvénytelen tengelynév.
Nederīgs ass nosaukums.
Nevaljan naziv osi.
Netinkami ašių pavadinimai.
Atribut Axisname je neplatný.
‏‏שם ציר לא חוקי.
Akselin nimi ei kelpaa.
Nume de axe nevalid.
Невалидно име на осите.
Το όνομα των αξόνων δεν είναι έγκυρο.
‏‏اسم المحاور غير صالح.
Strängvärden på den här platsen måste resultera i ett QName.
此位置的字串值必須以 QName 評估。
Строковое значение в данном месте должно давать QName.
在此位置的字符串值必须到 QName 求值。
이 위치에서 문자열 값은 QName이 되어야 합니다.
La valeur de chaîne à cet endroit doit correspondre à un QName.
Der Zeichenfolgenwert an dieser Stelle muss zu QName ausgewertet werden.
この場所での String Value は QName へ evaluate されなければなりません。
Un valor de cadena en esta ubicación se debe evaluar como un QName.
In questa posizione il valore stringa deve corrispondere a un valore QName.
De tekenreekswaarde op deze locatie moet een QName opleveren.
O valor da seqüência neste local deve ser avaliado como um QName.
Bu konumda Dize Değeri QName değerine göre değerlendirilmelidir.
Vrednost niske na ovom mjestu mora dati QName.
Vrednost niza na tem mestu se mora ovrednotiti v vrednost QName.
ค่าสตริงที่ตำแหน่งนี้ต้องประเมินเป็น QName
Reťazcová hodnota na tomto mieste musí zodpovedať názvu QName.
O valor da cadeia nesta localização tem de ser avaliado para um QName.
Рядкове значення має розв'язуватися в QName.
Wartość ciągu w tym miejscu musi być QName.
Stringi väärtus peab selles asukohas andma väärtuseks QName.
Strengverdien på denne plasseringen må vurderes som QName.
Strengværdien på dette sted skal evalueres som et QName.
Az ezen a helyen lévő karakterláncértéknél QName névnek kell szerepelnie.
Virknes vērtībai šajā atrašanās vietā jābūt novērtētai kā QName.
Vrijednost niza na ovom mjestu mora dati QName.
Eilutės reikšmė šioje vietoje turi atitikti QName.
Výsledkem hodnoty typu String v tomto umístění musí být atribut QName.
‏‏ערך מחרוזת במיקום זה חייב להתייחס ל- QName‏.
Tässä olevan merkkijonoarvon täytyy saada arvoksi QName-arvo.
Valoarea de tip şir din acest loc trebuie evaluată ca un QName.
Стойността на низ на това място трябва да се преобразува в QName.
Η τιμή συμβολοσειράς σε αυτή τη θέση πρέπει να αποτιμηθεί σε ένα QName.
‏‏يجب أن تصل قيمة السلسلة في هذا الموقع إلى QNmae.
Formatsymbolen %1 kan inte följa formatsymbolen %2 i det här avsnittet av ett formatmönster.
'%1' 格式符號可能未依照格式模式的這個區段的 '%2' 格式符號。
Символ формата "%1" может не следовать за символом "%2" в данном разделе формата.
在此节的格式模式中,格式符号 '%1' 不能跟随格式符号 '%2'。
이 형식 패턴 영역에서 '%1' 형식 기호가 '%2' 형식 기호 다음에 올 수 없습니다.
Le symbole du format '%1' ne doit pas suivre le symbole du format '%2' dans cette section du modèle de format.
Das Formatsymbol '%1' kann in diesem Abschnitt des Formatmusters nicht dem Formatsymbol '%2' folgen.
このセクションのフォーマット パターンで '%1' のフォーマット シンボルに続けて '%2' のフォーマット シンボルを使用することはできません。
El símbolo de formato '%2' no puede ir seguido del símbolo de formato '%1' en esta sección de un modelo de formato.
Il simbolo di formattazione "%1" non può seguire il simbolo di formattazione "%2" in questa sezione di uno schema di formattazione.
Het opmaaksymbool %1 mag in deze sectie van een opmaakpatroon niet volgen op het opmaaksymbool %2.
O símbolo de formato '%1' não pode vir depois do símbolo de formato '%2' nesta seção de um padrão de formato.
Biçim deseninin bu bölümünde, '%1' biçim simgesi '%2' biçim simgesinin ardından gelemez.
Simbol oblika '%1' ne može da se nalazi iza simbola oblika '%2' u ovom odeljku uzorka oblika.
Znak oblike »%1« ne sme biti po znaku oblike »%2« v tem razdelku vzorca oblike.
สัญลักษณ์ของรูปแบบ '%1' ต้องไม่อยู่หลังสัญลักษณ์ของรูปแบบ '%2' ในส่วนนี้
Formátovací symbol %1 nesmie na tomto mieste vzoru formátu nasledovať za formátovacím symbolom %2.
O símbolo do formato '%1' pode não seguir o símbolo do formato '%2' nesta secção de um padrão de formato.
Символ формату '%1' не може бути після символу '%2' у цьому розділі шаблона формату.
Symbol formatu '%2' nie może poprzedzać symbolu '%1' w zaznaczonej części wzorca formatu.
Vormingusümbol %1 ei tohi vormingumustri selles sektsioonis järgneda vormingusümbolile %2.
Formateringssymbolet %1 kan ikke komme etter formateringssymbolet %2 i denne delen av et formateringsmønster.
Formateringssymbolet '%1' må ikke komme efter formateringssymbolet '%2' i dette afsnit af et formateringsmønster.
Formátumminta ezen szakaszában a(z) '%1' szimbólum nem állhat a(z) '%2' szimbólum után.
Šajā formāta tēla sekcijā formāta simbols '%1' nevar sekot formāta simbolam '%2'.
Simbol oblika '%1' u ovom odjeljku uzorka oblika ne može slijediti iza simbola oblika '%2'.
'%1' formato simbolio po '%2' formato simbolio šioje pavyzdžių formatų dalyje gali nebūti.
Symbol formátu %1 nemůže v této části vzoru formátu následovat po symbolu formátu %2.
‏‏סימן התבנית '%1' אינו יכול להופיע לאחר סימן התבנית '%2' בקטע זה של התבנית.
Muotoilumerkki %1 ei ehkä seuraa muotoilukuvion tämän osan muotoilumerkkiä %2.
Simbolul de format '%1' nu poate urma simbolul de format '%2' în această secţiune a modelului de format.
Символът за формат '%1' не може да следва символа за формат '%2' в този раздел на образец за формат.
Το σύμβολο μορφής '%1' δεν επιτρέπεται να ακολουθεί το σύμβολο μορφής '%2' σε αυτήν την ενότητα μοτίβου μορφής.
‏‏قد لا يتبع رمز التنسيق '%1' رمز التنسيق '%2' الموجود في هذا القسم من نقش التنسيق.
Ogiltigt antal argument.
引數的數目無效。
Недопустимое число аргументов.
无效的参数个数。
인수 번호가 잘못되었습니다.
Nombre d'arguments non valide.
Ungültige Anzahl von Argumenten.
引数の数が無効です。
Número de argumentos no válido.
Numero di argomenti non valido.
Ongeldig aantal argumenten.
Número de argumentos inválido.
Geçersiz bağımsız değişken sayısı.
Nevažeći broj argumenata.
Neveljavno število argumentov.
จำนวนอาร์กิวเมนต์ไม่ถูกต้อง
Neplatný počet argumentov.
Número inválido de argumentos.
Неправильна кількість аргументів.
Nieprawidłowa liczba argumentów.
Sobimatu arv argumente.
Ugyldig antall argumenter.
Ugyldigt antal argumenter.
Érvénytelen számú argumentum.
Nederīgs argumentu skaits.
Nevaljan broj argumenata.
Netinkamas argumentų skaičius.
Neplatný počet argumentů
‏‏מספר לא חוקי של ארגומנטים.
Virheellinen argumenttien määrä.
Număr de argumente nevalid.
Невалиден брой аргументи.
Ο αριθμός ορισμάτων δεν είναι έγκυρος.
‏‏عدد غير صالح من المعلمات.
Antalet är utanför giltigt intervall.
數目超出範圍。
Число выходит за пределы допустимого диапазона.
数字在范围以外。
번호가 범위를 벗어났습니다.
Le nombre est hors de portée.
Die Anzahl ist außerhalb des Gültigkeitsbereichs.
数が範囲外です。
El número está fuera del intervalo.
Numero non compreso nell'intervallo valido.
Het getal valt buiten het bereik.
Número fora do intervalo.
Sayı aralık dışında.
Broj je van opsega.
Število je zunaj obsega.
ตัวเลขไม่อยู่ในช่วง
Číslo je mimo rozsah.
O número está fora do intervalo.
Число поза межами припустимого діапазону.
Liczba poza zakresem.
Arv on vahemikus väljas.
Ugyldig tall.
Tallet er uden for det gyldige område.
A szám kívül esik a megengedett tartományon.
Skaitlis ir ārpus atbilstošā diapazona.
Broj izlazi iz raspona.
Skaičius nepatenka į diapazoną.
Číselná hodnota je mimo povolený rozsah.
‏‏המספר נמצא מחוץ לטווח.
Numero on alueen ulkopuolella.
Numărul este în afara intervalului.
Числото е извън диапазона.
Ο αριθμός βρίσκεται εκτός εμβέλειας.
‏‏الرقم خارج النطاق.
See catalog page for all messages.