The service
Messages on page
下列目錄分割在下列網路位址的目錄服務上無法再使用。 目錄分割: %1 目錄服務: %3 網路位址: %2 因此,本機目錄服務將不再從這個目錄服務複寫這個目錄分割。
A seguinte partição de directório já não está disponível no serviço de directório no seguinte endereço de rede. Partição de directório: %1 Serviço de directório: %3 Endereço de rede: %2 Como resultado, o serviço de directório local deixará de replicar esta partição de directório deste serviço de directório.
下列目录分区在如下网络地址的目录服务上不再可用。 目录分区: %1 目录服务: %3 网络地址: %2 因此本地目录服务不再从此目录服务复制目录分区。
Aşağıdaki dizin bölümü, yine aşağıdaki ağ adresindeki dizin hizmetinde artık kullanılabilir durumda değil. Dizin bölümü: %1 Dizin hizmeti: %3 Ağ adresi: %2 Sonuç olarak, yerel dizin hizmeti bundan sonra bu dizin bölümünü bu dizin hizmetinden çoğaltmayacak.
Följande programkatalogpartition är inte längre tillgänglig på katalogtjänsten vid följande nätverksadress. Katalogpartition: %1 Katalogtjänst: %3 Nätverksadress: %2 På grund av detta kommer den lokala katalogtjänsten inte längre att replikera den här katalogpartitionen från den här katalogtjänsten.
Następująca partycja katalogu jest już niedostępna w usłudze katalogowej pod podanym adresem sieciowym. Partycja katalogu: %1 Usługa katalogowa: %3 Adres sieciowy: %2 W rezultacie lokalna usługa katalogowa nie będzie już replikować partycji katalogu z tej usługi katalogowej.
Az alábbi címtárpartíció már nem érhető el az alábbi hálózati címen található címtárszolgáltatásban. Címtárpartíció: %1 Címtárszolgáltatás: %3 Hálózati cím: %2 Ebben az esetben a helyi címtárszolgáltatás a továbbiakban nem fogja replikálni ezt a címtárpartíciót ebből a címtárszolgáltatásból.
La partition de répertoire suivante n’est plus disponible dans le service d’annuaire à l’adresse réseau suivante. Partition d’annuaire : %1 Service d’annuaire : %3 Adresse réseau : %2 Par conséquent, le service d’annuaire local ne répliquera plus cette partition de répertoire à partir de ce service d’annuaire.
A partição de diretório a seguir não está mais disponível no serviço de diretório no endereço de rede a seguir. Partição de diretório: %1 Serviço de diretório: %3 Endereço de rede: %2 Como resultado, o serviço de diretório local não replicará mais esta partição de diretório neste serviço de diretório.
Следующий раздел каталога теперь недоступен на сервере службы каталогов по следующему сетевому адресу. Раздел каталога: %1 Сервер службы каталогов: %3 Сетевой адрес: %2 Этот сервер службы каталогов больше не будет реплицировать этот раздел каталога с данного сервера службы каталогов.
次のディレクトリ パーティションは、次のネットワーク アドレスのディレクトリ サービスで利用できなくなりました。 ディレクトリ パーティション: %1 ディレクトリ サービス: %3 ネットワーク アドレス: %2 このため、ローカル ディレクトリ サービスは、このディレクトリ サービスからこのディレクトリ パーティションをレプリケートしなくなりました。
La siguiente partición de directorio ya no está disponible en el servicio de directorio en la siguiente dirección de red. Partición de directorio: %1 Servicio de directorio: %3 Dirección de red: %2 Como resultado, el servicio de directorio local ya no replicará esta partición de directorio desde este servicio de directorio.
Die folgende Verzeichnispartition steht auf dem Domänencontroller der folgenden Netzwerkadresse nicht mehr zur Verfügung. Verzeichnispartition: %1 Domänencontroller: %3 Netzwerkadresse: %2 Der lokale Domänencontroller wird daher diese Verzeichnispartition von diesem Domänencontroller nicht mehr replizieren.
De volgende mappartitie is niet meer beschikbaar op de directoryservice op het volgende netwerkadres. Mappartitie: %1 Directoryservice: %3 Netwerkadres: %2 Als gevolg hiervan wordt de mappartitie op deze directoryservice niet meer gerepliceerd van de lokale directoryservice.
Následující oddíl adresáře již není k dispozici v adresářové službě na následující síťové adrese. Oddíl adresáře: %1 Adresářové služba: %3 Síťová adresa: %2 Proto místní adresářová služba nebude nadále replikovat tento oddíl adresáře z této adresářové služby.
다음 디렉터리 파티션이 다음 네트워크 주소의 디렉터리 서비스에 더 이상 존재하지 않습니다. 디렉터리 파티션: %1 디렉터리 서비스: %3 네트워크 주소: %2 따라서 로컬 디렉터리 서비스가 이 디렉터리 서비스에서 디렉터리 파티션을 더 이상 복제하지 않습니다.
La seguente partizione di directory non è più disponibile sul servizio directory nel seguente indirizzo di rete. Partizione di directory: %1 Servizio directory: %3 Indirizzo di rete: %2 Di conseguenza, il servizio directory locale non eseguirà più la replica di questa partizione di directory da questo servizio directory.
下列目錄分割在下列來源目錄伺服器上無法再使用。因此,知識一致性檢查程式 (KCC) 嘗試刪除本機目錄服務上的複寫連結,但嘗試失敗。 目錄分割: %1 來源目錄服務: %4 網路位址: %2 下次 KCC 更新時將會重試這個操作。 其他資料 錯誤值: %5 %3
A seguinte partição de directório já não está disponível no seguinte servidor de directório de origem. Como resultado, o verificador de consistência de conhecimento (KCC) tentou eliminar a ligação de replicação no serviço de directório local, mas a tentativa falhou. Partição de directório: %1 Serviço de directório de origem: %4 Endereço de rede: %2 Esta operação será repetida na próxima actualização do KCC. Dados adicionais Valor do erro: %5 %3
下列目录分区在如下源目录服务器上不再可用。因此知识一致性检查器(KCC)尝试删除本地目录服务上的复制链接,但是尝试失败。 目录分区: %1 源目录服务: %4 网络地址: %2 此操作将在下一次 KCC 更新时重试。 其他数据 错误值: %5 %3
Aşağıdaki dizin bölümü, yine aşağıdaki kaynak dizin sunucusunda artık kullanılabilir durumda değil. Sonuç olarak, Bilgi Tutarlılığı Denetleyicisi (KCC) yerel dizin hizmetindeki çoğaltma bağlantısını silmeyi denedi, ancak deneme başarısız oldu. Dizin bölümü: %1 Kaynak dizin hizmeti: %4 Ağ adresi: %2 Bu işlem, sonraki KCC güncelleştirmesinde yeniden denenecek. Ek Veri Hata değeri: %5 %3
Följande katalogpartition är inte längre tillgänglig på följande källkatalogtjänst. På grund av detta försökte KCC (Knowledge Consistency Checker) ta bort replikeringslänken på den lokala katalogtjänsten, men försöket misslyckades. Katalogpartition: %1 Källkatalogtjänst: %4 Nätverksadress: %2 Ett nytt försök att utföra den här åtgärden kommer att göras vid nästa KCC-uppdatering. Ytterligare data Felvärde: %5 %3
Następująca partycja katalogu jest już niedostępna na źródłowym serwerze katalogowym. W rezultacie narzędzie sprawdzania spójności informacji (KCC) podjęło próbę usunięcia łącza replikacji w lokalnej usłudze katalogowej, która się nie powiodła. Partycja katalogu: %1 Źródłowa usługa katalogowa: %4 Adres sieciowy: %2 Ta operacja zostanie ponowiona podczas następnej aktualizacji narzędzia KCC. Dodatkowe dane Wartość błędu: %5 %3
Az alábbi címtárpartíció már nem érhető el az alábbi forrás-címtárkiszolgálón. Ennek következtében a tudáskonzisztencia-ellenőrző (KCC) megkísérelte törölni a replikációs hivatkozást a helyi címtárszolgáltatásból, de a művelet nem sikerült. Címtárpartíció: %1 Forrás-címtárszolgáltatás: %4 Hálózati cím: %2 A rendszer a következő KCC-frissítéskor ismét megkísérli a műveletet. További adatok Hibaérték: %5 %3
A partição de diretório a seguir não está mais disponível no servidor de diretório de origem a seguir. Como resultado, o KCC (Knowledge Consistency Checker) tentou excluir o vínculo de replicação no Serviço de diretório local, mas houve falha na tentativa. Partição de diretório: %1 Serviço de diretório de origem: %4 Endereço de rede: %2 Esta operação será repetida na próxima atualização do KCC. Dados Adicionais Valor de erro: %5 %3
Следующий раздел каталога теперь недоступен на следующем исходном сервере службы каталогов. В ходе проверки согласованности знаний была предпринята попытка удаления связи репликации на локальном сервере службы каталогов, но она завершилась ошибкой. Раздел каталога: %1 Исходный сервер службы каталогов: %4 Сетевой адрес: %2 Эта операция снова будет запущена при следующей проверке согласованности знаний. Дополнительные данные Значение ошибки: %5 %3
次のディレクトリ パーティションは、次のソース ディレクトリ サーバーで既に利用不可能です。このため、知識整合性チェッカー (KCC) で、ローカル ディレクトリ サービスのレプリケーション リンクを削除しようとしましたが、削除できませんでした。 ディレクトリ パーティション: %1 ソース ディレクトリ サーバー: %4 ネットワーク アドレス: %2 この操作は次の KCC 更新で再実行されます。 追加データ エラー値: %5 %3
De volgende mappartitie is niet meer beschikbaar op de volgende brondirectory service. Als gevolg hiervan probeerde de Knowledge Consistency Checker (KCC) de replicatiekoppeling op de lokale directory service te verwijderen, maar dat is mislukt. Mappartitie: %1 Brondirectory service: %4 Netwerkadres: %2 Deze bewerking wordt opnieuw geprobeerd wanneer KCC weer wordt uitgevoerd. Aanvullende gegevens Foutwaarde: %5 %3
Následující oddíl adresáře již není k dispozici v následujícím zdrojovém adresářovém serveru. Proto se Kontrola konzistence znalostí pokusila odstranit toto replikační propojení z místní adresářové služby, ale tento pokus se nezdařil. Oddíl adresáře: %1 Zdrojový adresářový server: %4 Síťová adresa: %2 Tato operace bude zopakována při příští aktualizaci kontroly KCC. Další data Chybová hodnota: %5 %3
다음 디렉터리 파티션이 다음 원본 디렉터리 서버에 없습니다. 그 결과, KCC(정보 일관성 검사기)에서 로컬 디렉터리 서비스의 복제 링크를 삭제하려 했으나 실패되었습니다. 디렉터리 파티션: %1 원본 디렉터리 서비스: %4 네트워크 주소: %2 이 작업은 다음 KCC 업데이트를 실행할 때 다시 시도됩니다. 추가 데이터 오류 값: %5 %3
La seguente partizione di directory non è più disponibile sul seguente server directory di origine. Di conseguenza, Controllo di coerenza informazioni (KCC) ha tentato di eliminare il collegamento di replica sul servizio directory locale ma questa operazione non è riuscita. Partizione di directory: %1 Servizio directory di origine: %4 Indirizzo di rete: %2 L'operazione verrà ritentata nel successivo aggiornamento KCC. Dati aggiuntivi Valore di errore: %5 %3
Active Directory 輕量型目錄服務無法連絡命名主機 %1。
Os Serviços LDS do Active Directory não conseguiram contactar o mestre de atribuição de nomes %1.
Active Directory 轻型目录服务无法与命名主机 %1 联系。
Active Directory Basit Dizin Hizmetleri, %1 adlandırma yöneticisi ile iletişim kuramadı.
Usługi LDS w usłudze Active Directory nie mogą skontaktować się ze wzorcem nazw %1.
Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem tudott kapcsolódni a következő névkiosztási főkiszolgálóhoz: %1.
Les services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) ne peuvent pas contacter le maître des noms %1.
O Active Directory Lightweight Directory Services não pôde contatar o mestre de nomenclatura %1.
Службам Active Directory облегченного доступа к каталогам не удалось связаться с хозяином именования доменов %1.
Active Directory ライトウェイト ディレクトリ サービスは、名前付けマスタ %1 と接続できませんでした。
Los Servicios de directorio ligero de Active Directory no pudieron establecer contacto con el maestro de nomenclatura %1.
Active Directory Lightweight Directory Services konnte sich nicht mit dem Domänennamenmaster "%1" in Verbindung setzen.
De naamgevingsmaster %1 kan niet worden bereikt in AD LDS.
Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nekontaktovala hlavní názvový server %1.
Active Directory LDS(Lightweight Directory Services)에서 %1 명명 마스터에 연결하지 못했습니다.
Active Directory Lightweight Directory Services kunde inte kontakta namngivningshanteraren %1.
Active Directory Lightweight Directory Services: impossibile contattare il master per la denominazione %1.
Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) task has started.
Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) task has started.
Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) task has started.
Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) task has started.
Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) task has started.
Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) task has started.
Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) task has started.
Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) task has started.
Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) task has started.
Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) task has started.
Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) task has started.
Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) task has started.
Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) task has started.
Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) task has started.
Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) task has started.
Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) task has started.
Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) task has started.
Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) task has ended.
Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) task has ended.
Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) task has ended.
Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) task has ended.
Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) task has ended.
Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) task has ended.
Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) task has ended.
Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) task has ended.
Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) task has ended.
Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) task has ended.
Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) task has ended.
Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) task has ended.
Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) task has ended.
Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) task has ended.
Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) task has ended.
Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) task has ended.
Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) task has ended.
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request to begin inbound replication with the following parameters. Directory partition: %1 Source directory system agent address: %2 Source directory system agent GUID: %3 Flags: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request to begin inbound replication with the following parameters. Directory partition: %1 Source directory system agent address: %2 Source directory system agent GUID: %3 Flags: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request to begin inbound replication with the following parameters. Directory partition: %1 Source directory system agent address: %2 Source directory system agent GUID: %3 Flags: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request to begin inbound replication with the following parameters. Directory partition: %1 Source directory system agent address: %2 Source directory system agent GUID: %3 Flags: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request to begin inbound replication with the following parameters. Directory partition: %1 Source directory system agent address: %2 Source directory system agent GUID: %3 Flags: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request to begin inbound replication with the following parameters. Directory partition: %1 Source directory system agent address: %2 Source directory system agent GUID: %3 Flags: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request to begin inbound replication with the following parameters. Directory partition: %1 Source directory system agent address: %2 Source directory system agent GUID: %3 Flags: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request to begin inbound replication with the following parameters. Directory partition: %1 Source directory system agent address: %2 Source directory system agent GUID: %3 Flags: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request to begin inbound replication with the following parameters. Directory partition: %1 Source directory system agent address: %2 Source directory system agent GUID: %3 Flags: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request to begin inbound replication with the following parameters. Directory partition: %1 Source directory system agent address: %2 Source directory system agent GUID: %3 Flags: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request to begin inbound replication with the following parameters. Directory partition: %1 Source directory system agent address: %2 Source directory system agent GUID: %3 Flags: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request to begin inbound replication with the following parameters. Directory partition: %1 Source directory system agent address: %2 Source directory system agent GUID: %3 Flags: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request to begin inbound replication with the following parameters. Directory partition: %1 Source directory system agent address: %2 Source directory system agent GUID: %3 Flags: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request to begin inbound replication with the following parameters. Directory partition: %1 Source directory system agent address: %2 Source directory system agent GUID: %3 Flags: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request to begin inbound replication with the following parameters. Directory partition: %1 Source directory system agent address: %2 Source directory system agent GUID: %3 Flags: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request to begin inbound replication with the following parameters. Directory partition: %1 Source directory system agent address: %2 Source directory system agent GUID: %3 Flags: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request to begin inbound replication with the following parameters. Directory partition: %1 Source directory system agent address: %2 Source directory system agent GUID: %3 Flags: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services completed the request to begin inbound replication. Additional Data Error value: %1 %2
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services completed the request to begin inbound replication. Additional Data Error value: %1 %2
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services completed the request to begin inbound replication. Additional Data Error value: %1 %2
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services completed the request to begin inbound replication. Additional Data Error value: %1 %2
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services completed the request to begin inbound replication. Additional Data Error value: %1 %2
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services completed the request to begin inbound replication. Additional Data Error value: %1 %2
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services completed the request to begin inbound replication. Additional Data Error value: %1 %2
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services completed the request to begin inbound replication. Additional Data Error value: %1 %2
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services completed the request to begin inbound replication. Additional Data Error value: %1 %2
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services completed the request to begin inbound replication. Additional Data Error value: %1 %2
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services completed the request to begin inbound replication. Additional Data Error value: %1 %2
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services completed the request to begin inbound replication. Additional Data Error value: %1 %2
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services completed the request to begin inbound replication. Additional Data Error value: %1 %2
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services completed the request to begin inbound replication. Additional Data Error value: %1 %2
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services completed the request to begin inbound replication. Additional Data Error value: %1 %2
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services completed the request to begin inbound replication. Additional Data Error value: %1 %2
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services completed the request to begin inbound replication. Additional Data Error value: %1 %2
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request for outbound changes with the following parameters. Destination directory system agent: %1 Directory partition: %2 Object update sequence number (USN): %3 Attribute filter USN: %4 Flags: %5 Object limit: %6 Byte limit: %7 Extended operation: %8
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request for outbound changes with the following parameters. Destination directory system agent: %1 Directory partition: %2 Object update sequence number (USN): %3 Attribute filter USN: %4 Flags: %5 Object limit: %6 Byte limit: %7 Extended operation: %8
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request for outbound changes with the following parameters. Destination directory system agent: %1 Directory partition: %2 Object update sequence number (USN): %3 Attribute filter USN: %4 Flags: %5 Object limit: %6 Byte limit: %7 Extended operation: %8
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request for outbound changes with the following parameters. Destination directory system agent: %1 Directory partition: %2 Object update sequence number (USN): %3 Attribute filter USN: %4 Flags: %5 Object limit: %6 Byte limit: %7 Extended operation: %8
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request for outbound changes with the following parameters. Destination directory system agent: %1 Directory partition: %2 Object update sequence number (USN): %3 Attribute filter USN: %4 Flags: %5 Object limit: %6 Byte limit: %7 Extended operation: %8
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request for outbound changes with the following parameters. Destination directory system agent: %1 Directory partition: %2 Object update sequence number (USN): %3 Attribute filter USN: %4 Flags: %5 Object limit: %6 Byte limit: %7 Extended operation: %8
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request for outbound changes with the following parameters. Destination directory system agent: %1 Directory partition: %2 Object update sequence number (USN): %3 Attribute filter USN: %4 Flags: %5 Object limit: %6 Byte limit: %7 Extended operation: %8
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request for outbound changes with the following parameters. Destination directory system agent: %1 Directory partition: %2 Object update sequence number (USN): %3 Attribute filter USN: %4 Flags: %5 Object limit: %6 Byte limit: %7 Extended operation: %8
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request for outbound changes with the following parameters. Destination directory system agent: %1 Directory partition: %2 Object update sequence number (USN): %3 Attribute filter USN: %4 Flags: %5 Object limit: %6 Byte limit: %7 Extended operation: %8
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request for outbound changes with the following parameters. Destination directory system agent: %1 Directory partition: %2 Object update sequence number (USN): %3 Attribute filter USN: %4 Flags: %5 Object limit: %6 Byte limit: %7 Extended operation: %8
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request for outbound changes with the following parameters. Destination directory system agent: %1 Directory partition: %2 Object update sequence number (USN): %3 Attribute filter USN: %4 Flags: %5 Object limit: %6 Byte limit: %7 Extended operation: %8
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request for outbound changes with the following parameters. Destination directory system agent: %1 Directory partition: %2 Object update sequence number (USN): %3 Attribute filter USN: %4 Flags: %5 Object limit: %6 Byte limit: %7 Extended operation: %8
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request for outbound changes with the following parameters. Destination directory system agent: %1 Directory partition: %2 Object update sequence number (USN): %3 Attribute filter USN: %4 Flags: %5 Object limit: %6 Byte limit: %7 Extended operation: %8
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request for outbound changes with the following parameters. Destination directory system agent: %1 Directory partition: %2 Object update sequence number (USN): %3 Attribute filter USN: %4 Flags: %5 Object limit: %6 Byte limit: %7 Extended operation: %8
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request for outbound changes with the following parameters. Destination directory system agent: %1 Directory partition: %2 Object update sequence number (USN): %3 Attribute filter USN: %4 Flags: %5 Object limit: %6 Byte limit: %7 Extended operation: %8
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request for outbound changes with the following parameters. Destination directory system agent: %1 Directory partition: %2 Object update sequence number (USN): %3 Attribute filter USN: %4 Flags: %5 Object limit: %6 Byte limit: %7 Extended operation: %8
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request for outbound changes with the following parameters. Destination directory system agent: %1 Directory partition: %2 Object update sequence number (USN): %3 Attribute filter USN: %4 Flags: %5 Object limit: %6 Byte limit: %7 Extended operation: %8
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services completed the request for outbound changes with the following results. Object update sequence number (USN): %1 Attribute filter USN: %2 Object count: %3 Byte count: %4 Extended operation result: %5 Status: %6
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services completed the request for outbound changes with the following results. Object update sequence number (USN): %1 Attribute filter USN: %2 Object count: %3 Byte count: %4 Extended operation result: %5 Status: %6
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services completed the request for outbound changes with the following results. Object update sequence number (USN): %1 Attribute filter USN: %2 Object count: %3 Byte count: %4 Extended operation result: %5 Status: %6
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services completed the request for outbound changes with the following results. Object update sequence number (USN): %1 Attribute filter USN: %2 Object count: %3 Byte count: %4 Extended operation result: %5 Status: %6
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services completed the request for outbound changes with the following results. Object update sequence number (USN): %1 Attribute filter USN: %2 Object count: %3 Byte count: %4 Extended operation result: %5 Status: %6
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services completed the request for outbound changes with the following results. Object update sequence number (USN): %1 Attribute filter USN: %2 Object count: %3 Byte count: %4 Extended operation result: %5 Status: %6
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services completed the request for outbound changes with the following results. Object update sequence number (USN): %1 Attribute filter USN: %2 Object count: %3 Byte count: %4 Extended operation result: %5 Status: %6
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services completed the request for outbound changes with the following results. Object update sequence number (USN): %1 Attribute filter USN: %2 Object count: %3 Byte count: %4 Extended operation result: %5 Status: %6
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services completed the request for outbound changes with the following results. Object update sequence number (USN): %1 Attribute filter USN: %2 Object count: %3 Byte count: %4 Extended operation result: %5 Status: %6
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services completed the request for outbound changes with the following results. Object update sequence number (USN): %1 Attribute filter USN: %2 Object count: %3 Byte count: %4 Extended operation result: %5 Status: %6
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services completed the request for outbound changes with the following results. Object update sequence number (USN): %1 Attribute filter USN: %2 Object count: %3 Byte count: %4 Extended operation result: %5 Status: %6
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services completed the request for outbound changes with the following results. Object update sequence number (USN): %1 Attribute filter USN: %2 Object count: %3 Byte count: %4 Extended operation result: %5 Status: %6
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services completed the request for outbound changes with the following results. Object update sequence number (USN): %1 Attribute filter USN: %2 Object count: %3 Byte count: %4 Extended operation result: %5 Status: %6
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services completed the request for outbound changes with the following results. Object update sequence number (USN): %1 Attribute filter USN: %2 Object count: %3 Byte count: %4 Extended operation result: %5 Status: %6
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services completed the request for outbound changes with the following results. Object update sequence number (USN): %1 Attribute filter USN: %2 Object count: %3 Byte count: %4 Extended operation result: %5 Status: %6
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services completed the request for outbound changes with the following results. Object update sequence number (USN): %1 Attribute filter USN: %2 Object count: %3 Byte count: %4 Extended operation result: %5 Status: %6
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services completed the request for outbound changes with the following results. Object update sequence number (USN): %1 Attribute filter USN: %2 Object count: %3 Byte count: %4 Extended operation result: %5 Status: %6
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request to update the list of directory servers to which it sends change notifications with the following parameters. Directory partition: %1 Destination directory service address: %2 Destination directory service GUID: %3 Flags: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request to update the list of directory servers to which it sends change notifications with the following parameters. Directory partition: %1 Destination directory service address: %2 Destination directory service GUID: %3 Flags: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request to update the list of directory servers to which it sends change notifications with the following parameters. Directory partition: %1 Destination directory service address: %2 Destination directory service GUID: %3 Flags: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request to update the list of directory servers to which it sends change notifications with the following parameters. Directory partition: %1 Destination directory service address: %2 Destination directory service GUID: %3 Flags: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request to update the list of directory servers to which it sends change notifications with the following parameters. Directory partition: %1 Destination directory service address: %2 Destination directory service GUID: %3 Flags: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request to update the list of directory servers to which it sends change notifications with the following parameters. Directory partition: %1 Destination directory service address: %2 Destination directory service GUID: %3 Flags: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request to update the list of directory servers to which it sends change notifications with the following parameters. Directory partition: %1 Destination directory service address: %2 Destination directory service GUID: %3 Flags: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request to update the list of directory servers to which it sends change notifications with the following parameters. Directory partition: %1 Destination directory service address: %2 Destination directory service GUID: %3 Flags: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request to update the list of directory servers to which it sends change notifications with the following parameters. Directory partition: %1 Destination directory service address: %2 Destination directory service GUID: %3 Flags: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request to update the list of directory servers to which it sends change notifications with the following parameters. Directory partition: %1 Destination directory service address: %2 Destination directory service GUID: %3 Flags: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request to update the list of directory servers to which it sends change notifications with the following parameters. Directory partition: %1 Destination directory service address: %2 Destination directory service GUID: %3 Flags: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request to update the list of directory servers to which it sends change notifications with the following parameters. Directory partition: %1 Destination directory service address: %2 Destination directory service GUID: %3 Flags: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request to update the list of directory servers to which it sends change notifications with the following parameters. Directory partition: %1 Destination directory service address: %2 Destination directory service GUID: %3 Flags: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request to update the list of directory servers to which it sends change notifications with the following parameters. Directory partition: %1 Destination directory service address: %2 Destination directory service GUID: %3 Flags: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request to update the list of directory servers to which it sends change notifications with the following parameters. Directory partition: %1 Destination directory service address: %2 Destination directory service GUID: %3 Flags: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request to update the list of directory servers to which it sends change notifications with the following parameters. Directory partition: %1 Destination directory service address: %2 Destination directory service GUID: %3 Flags: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services received a request to update the list of directory servers to which it sends change notifications with the following parameters. Directory partition: %1 Destination directory service address: %2 Destination directory service GUID: %3 Flags: %4
See catalog page for all messages.