The service
Messages on page
已經達到使用者的 NSPI 連線數目上限。 您必須在進行新連線之前,執行舊連線的 NSPI 取消繫結。 其他資料 每一使用者 NSPI 連線數目上限: %1 使用者: %2
Foi atingido o limite máximo de ligação de NSPI para o utilizador. Tem de desvincular o NSPI em ligações antigas antes de efectuar novas ligações. Dados Adicionais Ligações máx. de NSPI por utilizador: %1 Utilizador: %2
已达到用户的 NSPI 最大连接限制。 进行新连接之前,需要对旧连接执行 NSPI 取消绑定。 其他数据 每用户的最大 NSPI 连接: %1 用户: %2
Kullanıcı için NSPI en çok bağlantı sayısı sınırına erişildi. Yeni bağlantı yapmadan önce eski bağlantılardaki NSPI bağlantılarını kesmeniz gerekir. Ek Veriler Kullanıcı başına en çok NSPI bağlantı sayısı: %1 Kullanıcı: %2
Den maximala gränsen för NSPI-anslutningar för användaren har uppnåtts. Du måste utföra NSPI unbind för gamla anslutningar innan du startar nya anslutningar. Ytterligare data Maximalt antal NSPI-anslutningar per användare: %1 Användare: %2
Osiągnięto limit maksymalnej liczby połączeń NSPI dla użytkownika. Usuń powiązania NSPI starych połączeń przed ustanowieniem nowych połączeń. Dodatkowe dane Maksymalna liczba połączeń NSPI na użytkownika: %1 Użytkownik: %2
Az NSPI elérte a felhasználóhoz a maximális kapcsolatszámot. Új kapcsolat létrehozása előtt az NSPI használatával meg kell szüntetni a régi kapcsolatok kötését. További adatok NSPI-kapcsolatok maximális száma felhasználónként: %1 Felhasználó: %2
La limite maximale de connexions NSPI pour l’utilisateur a été atteinte. Il faut supprimer des liaisons NSPI sur d’anciennes connexions avant d’en créer de nouvelles. Données supplémentaires Nombre maximal de connexions NSPI par utilisateur : %1 Utilisateur : %2
O limite máximo de conexões NSPI foi atingido. Você precisa desligar conexões NSPI antigas antes de fazer novas ligações. Dados Adicionais: Máx. de conexões NSPI por usuário: %1 Usuário: %2
Достигнуто наибольшее количество подключений NSPI для данного пользователя. Необходимо отменить привязку NSPI на старых подключениях перед установкой новых. Дополнительные данные Наибольшее количество подключений NSPI для каждого пользователя: %1 Пользователь: %2
ユーザーの NSPI の最大接続制限に達しました。 新しく接続する前に、古い接続で NSPI のバインドを解除する必要があります。 追加データ ユーザーごとの最大 NSPI 接続数: %1 ユーザー: %2
Se alcanzó el límite máximo de conexiones NSPI del usuario. Para poder realizar nuevas conexiones, debe cancelar el enlace NSPI en las conexiones anteriores. Datos adicionales Número máximo de conexiones NSPI por usuario: %1 Usuario: %2
Die max. Verbindungsgrenze von NSPI für den Benutzer wurde erreicht. Alte NSPI-Verbindungen müssen aufgehoben werden, bevor neue Verbindungen hergestellt werden können. Zusätzliche Daten Max. Anzahl der NSPI-Verbindungen pro Benutzer: %1 Benutzer: %2
Limiet voor maximale aantal verbindingen voor NSPI voor de gebruiker is bereikt. Voer NSPI unbind uit voor oude verbindingen voordat u nieuwe verbindingen maakt. Aanvullende gegevens Maximale aantal NSPI-verbindingen per gebruiker: %1 Gebruiker: %2
Bylo dosaženo maximálního počtu připojení NSPI pro daného uživatele. Před vytvořením nových připojení je třeba provést zrušení vazby NSPI u starých připojení. Další data Maximální počet připojení NSPI na uživatele: %1 Uživatel: %2
사용자에 대한 NSPI 최대 연결 제한에 도달했습니다. 새로 연결하기 전에 이전 연결에 대해 NSPI 바인딩을 해제해야 합니다. 추가 데이터 사용자당 최대 NSPI 연결 수: %1 사용자: %2
È stato raggiunto il limite massimo di connessioni NSPI per l'utente. È necessario eseguire la rimozione del binding NSPI nelle connessioni precedenti prima di eseguire nuove connessioni. Dati aggiuntivi Numero massimo connessioni NSPI per utente: %1 Utente: %2
啟動的評估過渡篩選。 其他資料 基本連結識別碼: %1 連結類型: %2 屬性: %3
Avaliação do filtro transitório iniciada. Dados Adicionais ID da ligação de base: %1 Tipo de ligação: %2 Atributo: %3
已开始评估可传递的筛选器。 其他数据 基本链接 ID: %1 链接类型: %2 属性: %3
Geçişli filtre değerlendirilmeye başlandı. Ek Veriler Temel bağlantı kimliği: %1 Bağlantı türü: %2 Öznitelik: %3
Utvärdering av det transitiva filtret har startats. Ytterligare data Baslänk-ID: %1 Länktyp: %2 Attribut: %3
Rozpoczęte szacowanie filtru przechodniego. Dodatkowe dane Identyfikator łącza podstawowego: %1 Typ łącza: %2 Atrybut: %3
A tranzitív szűrő értékelése megkezdődött. További adatok Alaphivatkozás azonosítója: %1 Hivatkozás típusa: %2 Attribútum: %3
L’évaluation du filtre transitif a démarré. Données supplémentaires ID de lien de base : %1 Type de lien : %2 Attribut : %3
Iniciada a avaliação de filtro transitivo. Dados Adicionais: Id do link básico: %1 Tipo de link: %2 Atributo: %3
Начало проверки переходного фильтра. Дополнительные данные Основной код ссылки: %1 Тип ссылки: %2 Атрибут: %3
推移性のフィルタの評価を開始しました。 追加データ ベース リンク ID: %1 リンクの種類: %2 属性: %3
Se inició la evaluación del filtro transitivo. Datos adicionales Identificador del vínculo base: %1 Tipo de vínculo: %2 Atributo: %3
Auswertung des transitiven Filters wurde gestartet. Zusätzliche Daten Baselink-ID: %1 Linktyp: %2 Attribut: %3
Evaluatie van transitief filter is gestart. Aanvullende gegevens Basiskoppelings-id: %1 Koppelingstype: %2 Kenmerk: %3
Bylo zahájeno vyhodnocení přenosného filtru. Další data ID základního odkazu: %1 Typ odkazu: %2 Atribut: %3
전이 필터 평가를 시작했습니다. 추가 데이터 기본 링크 ID: %1 링크 종류: %2 특성: %3
Valutazione del filtro transitivo avviata. Dati aggiuntivi ID collegamento di base: %1 Tipo di collegamento: %2 Attributo: %3
完成的評估過渡篩選。 其他資料 瀏覽的物件: %1
Avaliação do filtro transitório terminada. Dados Adicionais Objectos visitados: %1
已完成评估可传递的筛选器。 其他数据 访问的对象: %1
Geçişli filtrenin değerlendirmesi bitti. Ek Veriler Ziyaret edilen nesneler: %1
Utvärderingen av det transitiva filtret har slutförts. Ytterligare data Besökta objekt: %1
Zakończone szacowanie filtru przechodniego. Dodatkowe dane Obiekty odwiedzone: %1
A tranzitív szűrő értékelése befejeződött. További adatok Felkeresett objektumok: %1
L’évaluation du filtre transitif est terminée. Données supplémentaires Objets visités : %1
Avaliação de filtro transitivo concluída. Dados Adicionais: Objetos visitados: %1
Проверки переходного фильтра завершена. Дополнительные данные Просмотрено объектов: %1
推移性のフィルタの評価を完了しました。 追加データ 参照したオブジェクト: %1
Finalizó la evaluación del filtro transitivo. Datos adicionales Objetos visitados: %1
Die Auswertung des transitiven Filters ist abgeschlossen. Zusätzliche Daten Besuchte Objekte: %1
Evaluatie van transitief filter is beëindigd. Aanvullende gegevens Bezochte objecten: %1
Vyhodnocení přenosného filtru bylo dokončeno. Další data Navštívené objekty: %1
전이 필터 평가를 끝냈습니다. 추가 데이터 방문한 개체: %1
Valutazione del filtro transitivo completata. Dati aggiuntivi Oggetti visitati: %1
在升級唯讀網域控制站時,無法設定視需要顯示和/或從不顯示群組。
Falha ao definir os grupos de revelação ao pedido e/ou de nunca revelar durante a promoção do Controlador de Domínio Só de Leitura.
升级只读域控制器时,设置根据需要显示和/或从不显示组失败。
Salt Okunur Etki Alanı Denetleyicisi yükseltilirken, istek üzerine gösterilen ve/veya hiçbir zaman gösterilmeyen gruplar ayarlanamadı.
Det gick inte att ange grupperna reveal on demand och/eller never reveal när den skrivskyddade domänkontrollanten skulle befordras.
Podczas podwyższania poziomu kontrolera domeny tylko do odczytu nie powiodło się ustawienie grup ujawniania na żądanie oraz/lub grup, które nigdy nie będą ujawniane.
Az írásvédett tartományvezérlő előléptetésekor nem sikerült beállítani a kérésre felfedhető és/vagy a fel nem fedhető csoportokat.
Lors de la promotion du contrôleur de domaine en lecture seule, la définition des groupes de révélation à la demande et/ou des groupes de non-révélation a échoué.
Durante a promoção do controlador de domínio somente leitura, houve falha em definir quanto a revelar sob demanda e/ou nunca revelar grupos.
В ходе повышения роли контроллера домена только для чтения не удалось задать группы выявления по требованию и/или невыявления.
読み取り専用ドメイン コントローラの昇格中に、Reveal On Demand グループまたは Never Reveal グループ、あるいはその両方を設定できませんでした。
Durante la promoción del controlador de dominio de sólo lectura, no se pudieron establecer los grupos para mostrar a petición y/o no mostrar nunca.
Beim Heraufstufen eines schreibgeschützten Domänencontrollers wurde das Anzeigen von Gruppen bei Bedarf und/oder das Nichtanzeigen von Gruppen nicht konfiguriert.
Tijdens het promoveren van een alleen-lezen domeincontroller konden de groepen 'reveal on demand' en/of 'never reveal' niet worden ingesteld.
Při zvyšování úrovně řadiče domény jen pro čtení se nezdařilo nastavení skupiny pro odkrytí na požádání a skupiny, která nebude odkryta.
읽기 전용 도메인 컨트롤러의 수준을 올리는 동안 주문형 표시 및/또는 표시 안 함 그룹을 설정하지 못했습니다.
Impossibile impostare i gruppi di dissolvenza su richiesta e/o di non dissolvenza durante l'innalzamento di livello del controller di dominio di sola lettura.
檢查唯讀網域控制站的狀態物件。
A verificar objectos de estado para o Controlador de Domínio Só de Leitura.
检查只读域控制器的状态对象。
Salt Okunur Etki Alanı Denetleyicisi için durum nesneleri denetleniyor.
Tillståndsobjekt för den skrivskyddade domänkontrollanten kontrolleras.
Sprawdzanie obiektów stanu dla kontrolera domeny tylko do odczytu.
Állapotobjektumok ellenőrzése az írásvédett tartományvezérlőhöz.
Vérification des objets d’état pour le contrôleur de domaine en lecture seule.
Verificando objetos de estado referentes ao controlador de domínio somente leitura.
Проверка объектов состояния для контроллера домена только для чтения.
読み取り専用ドメイン コントローラの状態オブジェクトをチェックしています。
Comprobando los objetos de estados para el controlador de dominio de sólo lectura.
Statusobjekte für schreibgeschützte Domänencontroller werden überprüft.
Controleren van statusobjecten voor alleen-lezen domeincontroller.
Kontrola stavových objektů řadiče domény jen pro čtení.
읽기 전용 도메인 컨트롤러에 대한 상태 개체를 검사하는 중입니다.
Controllo degli oggetti stato per il controller di dominio di sola lettura.
找不到這個 Active Directory Lightweight Directory Services 執行個體的預期伺服器物件。
Não foi possível localizar o objecto de servidor esperado para esta instância dos Serviços LDS do Active Directory.
找不到此 Active Directory 轻型目录服务实例的所需服务器对象。
Bu Active Directory Basit Dizin Hizmetleri örneği için beklenen sunucu nesnesi bulunamadı.
Det gick inte att hitta det förväntade serverobjektet för den här Active Directory Lightweight Directory Services-instansen.
Nie można odnaleźć oczekiwanego obiektu serwera tego wystąpienia usług LDS w usłudze Active Directory.
Nem található a várt kiszolgálóobjektum az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások ezen példányához.
L’objet Serveur attendu pour cette instance AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) est introuvable.
Não foi possível localizar o objeto de servidor esperado para esta instância do Active Directory Lightweight Directory Services.
Не удается найти ожидаемый объект-сервер для данного экземпляра служб Active Directory облегченного доступа к каталогам.
この Active Directory ライトウェイト ディレクトリ サービス インスタンスに対する予期されたサーバー オブジェクトが見つかりませんでした。
No se encontró el objeto de servidor esperado para esta instancia de los Servicios de directorio ligero de Active Directory.
Das erwartete Serverobjekt für diese Instanz von Active Directory Lightweight Directory Services konnte nicht gefunden werden.
Kan het verwachte serverobject voor deze AD LDS-instantie niet vinden.
Nelze nalézt očekávaný objekt serveru pro tuto instanci služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services).
이 Active Directory LDS(Lightweight Directory Services) 인스턴스에 필요한 서버 개체를 찾지 못했습니다.
Impossibile trovare l'oggetto server previsto per questa istanza di Active Directory Lightweight Directory Services.
找不到這個 Active Directory Lightweight Directory Services 執行個體的預期 NTDS 設定物件。
Não foi possível localizar o objecto de Definições de NTDS esperado para esta instância dos Serviços LDS do Active Directory.
找不到此 Active Directory 轻型目录服务实例的所需 NTDS 设置对象。
Bu Active Directory Basit Dizin Hizmetleri örneği için beklenen NTDS Ayarları nesnesi bulunamadı.
Det gick inte att hitta det förväntade NTDS-inställningsobjektet för den här Active Directory Lightweight Directory Services-instansen.
Nie można odnaleźć oczekiwanego obiektu ustawień NTDS tego wystąpienia usług LDS w usłudze Active Directory.
Nem található az NTDS Settings objektum ehhez az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások ezen példányához.
L’objet Paramètres NTDS attendu pour cette instance AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) est introuvable.
Não foi possível localizar o objeto de configurações NTDS esperado para esta instância do Active Directory Lightweight Directory Services.
Не удается найти ожидаемый объект параметров NTDS для данного экземпляра служб Active Directory облегченного доступа к каталогам.
この Active Directory ライトウェイト ディレクトリ サービス インスタンスに対する予期された NTDS 設定オブジェクトが見つかりませんでした。
No se encontró el objeto de configuración NTDS esperado para esta instancia de los Servicios de directorio ligero de Active Directory.
Das erwartete NTDS-Einstellungsobjekt für diese Instanz von Active Directory Lightweight Directory Services konnte nicht gefunden werden.
Kan het verwachte NTDS-instellingenobject voor deze AD LDS-instantie niet vinden.
Nelze nalézt očekávaný objekt NTDS Settings pro tuto instanci služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services).
이 Active Directory LDS(Lightweight Directory Services) 인스턴스에 필요한 NTDS 설정 개체를 찾지 못했습니다.
Impossibile trovare l'oggetto Impostazioni NTDS previsto per questa istanza di Active Directory Lightweight Directory Services.
Active Directory Lightweight Directory Services 執行個體無法在遠端 AD LDS 執行個體 %2 找到這個 AD LDS 執行個體 %1 的 NTDS 設定物件。
A instância dos Serviços LDS do Active Directory não conseguiu localizar o objecto de Definições de NTDS para esta instância do AD LDS %1 na instância remota do AD LDS %2.
Active Directory 轻型目录服务实例在远程 AD LDS 实例 %2 上找不到此 AD LDS 实例 %1 的 NTDS 设置对象。
Active Directory Basit Dizin Hizmetleri örneği, uzak %2 AD LDS örneği üzerinde bu %1 AD LDS örneğinin NTDS Ayarları nesnesini bulamadı.
Active Directory Lightweight Directory Services-instansen kunde inte hitta NTDS-inställningsobjektet för den här AD LDS-instansen %1 på AD LSD-instansen %2.
Wystąpienie usług LDS w usłudze Active Directory nie może odnaleźć obiektu ustawień NTDS dla tego wystąpienia usług LDS w usłudze AD %1 w zdalnym wystąpieniu usług LDS w usłudze AD %2.
Az Active Directory-tartományvezérlő nem találta az NTDS Settings objektumot az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások %1 példányához az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások távoli %2 példányán.
L’instance AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) n’a pas pu trouver l’objet Paramètres NTDS pour cette instance AD LDS %1 sur l’instance AD LDS distante %2.
A instância do Active Directory Lightweight Directory Services não conseguiu localizar o objeto de configurações NTDS referente a esta instância %1 do AD LDS na instância remota %2 do AD LDS.
Active Directory ライトウェイト ディレクトリ サービス インスタンスは、リモート AD LDS インスタンス %2 上にこの AD LDS %1 の NTDS 設定オブジェクトを見つけられませんでした。
La instancia de los Servicios de directorio ligero de Active Directory no encontró el objeto de configuración NTDS para esta instancia de AD LDS %1 en la instancia remota %2 de AD LDS.
Das NTDS-Einstellungsobjekt für die AD LDS-Instanz %1 konnte auf der Remoteinstanz %2 von AD LDS nicht gefunden werden.
De AD LDS-instantie kan het NTDS-instellingenobject voor deze AD LDS-instantie %1 niet vinden op de externe AD LDS-instantie %2.
V instanci služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nelze nalézt objekt NTDS Settings pro tuto instanci služby AD LDS %1 ve vzdálené instanci služby AD LDS %2.
Active Directory LDS(Lightweight Directory Services) 인스턴스가 원격 AD LDS 인스턴스 %2에서 이 AD LDS 인스턴스 %1에 대한 NTDS 설정 개체를 찾지 못했습니다.
Экземпляру служб Active Directory облегченного доступа к каталогам не удалось найти объект параметров NTDS для данного экземпляра служб AD LDS %1 на удаленном экземпляре служб AD LDS %2.
Active Directory Lightweight Directory Services: impossibile trovare l'oggetto Impostazioni NTDS per l'istanza di Active Directory Lightweight Directory Services %1 nell'istanza remota di Active Directory Lightweight Directory Services %2.
在升級唯讀網域控制站時,找不到預期的狀態物件。
Não foi possível localizar os objectos de estado esperados durante a promoção do Controlador de Domínio Só de Leitura.
升级只读域控制器时,找不到所需的状态对象。
Salt Okunur Etki Alanı Denetleyicisi yükseltilirken beklenen durum nesneleri bulunamadı.
Det gick inte att hitta de förväntade tillståndsobjekten när den skrivskyddade domänkontrollanten skulle befordras.
Nie można odnaleźć oczekiwanych obiektów stanu podczas podwyższania poziomu kontrolera domeny tylko do odczytu.
Az írásvédett tartományvezérlő előléptetésekor a rendszer nem találta a várt állapotobjektumokat.
Lors de la promotion du contrôleur de domaine en lecture seule, les objets d’état attendus n’ont pas pu être trouvés.
Não foi possível localizar os objetos de estado esperados durante a promoção do controlador de domínio somente leitura.
В ходе повышения роли контроллера домена только для чтения не удается найти ожидаемые объекты состояния.
読み取り専用ドメイン コントローラの昇格中に、予期された状態オブジェクトが見つかりませんでした。
Durante la promoción del controlador de dominio de sólo lectura, no se encontraron los objetos de estados esperados.
Beim Heraufstufen des schreibgeschützten Domänencontrollers konnten die erwarteten Statusobjekte nicht gefunden werden.
Tijdens het promoveren van een alleen-lezen domeincontroller werden de verwachte statusobjecten niet aangetroffen.
Při zvyšování úrovně řadiče domény jen pro čtení nebylo možné nalézt očekávané stavové objekty.
읽기 전용 도메인 컨트롤러의 수준을 올리는 동안 필요한 상태 개체를 찾지 못했습니다.
Impossibile trovare gli oggetti stato previsti durante l'innalzamento di livello del controller di dominio di sola lettura.
無法重新整理 NTDS 設定物件上的呼叫識別碼。
Não foi possível actualizar o ID de invocação no objecto de Definições de NTDS.
无法刷新 NTDS 设置对象上的调用 ID。
NTDS Ayarları nesnesi üzerindeki çağırma kimliği yenilenemedi.
Det gick inte att uppdatera anrops-ID för NTDS-inställningsobjektet.
Nie można odświeżyć identyfikatora wywołania w obiekcie ustawień NTDS.
Az NTDS Settings objektum hívásazonosítóját nem sikerült frissíteni.
Impossible d’actualiser l’ID d’appel sur l’objet Paramètres NTDS.
Não foi possível atualizar a ID de invocação no objeto de configurações NTDS.
Невозможно обновить код вызова на объекте параметров NTDS.
NTDS 設定オブジェクトの起動 ID を更新できませんでした。
No se pudo actualizar el identificador de invocación del objeto de configuración NTDS.
Die Aufruf-ID für das NTDS-Einstellungsobjekt konnte nicht aktualisiert werden.
De aanroep-id bij het NTDS-instellingenobject kon niet worden vernieuwd.
Nelze obnovit ID vyvolání v objektu nastavení NTDS.
NTDS 설정 개체의 호출 ID를 새로 고치지 못했습니다.
Impossibile aggiornare l'ID di chiamata nell'oggetto Impostazioni NTDS.
See catalog page for all messages.