The service
Messages on page
群組成員資格快取重新整理工作偵測出找到通用類別目錄的下列站台,並不是最便宜的站台之一,正如公佈的站台連結資訊所指出。 站台: %1 這個事件日誌訊息可能是暫時的網路中斷所造成。 使用者動作 如果這個情況繼續發生,請確認複寫排程及站台連結的正確性。
A tarefa de actualização da cache de membros do grupo detectou que o seguinte local no qual foi localizado um catálogo global é um dos locais menos dispendiosos, tal como indicado pelas informações da ligação para o local publicado. Local: %1 Esta mensagem de registo de evento pode ser provocada por falhas de rede temporárias. Acção do utilizador Se esta condição persistir, verifique as agendas de replicação e a exactidão de ligações de locais.
组成员身份缓存刷新任务检测到在其中找到全局编录的下列站点不是最便宜的站点之一,就象在发布的连接性信息中指明的那样。 站点: %1 此事件日志可能是由于暂时的网络问题所造成的。 用户操作 如果此情况持续出现,请验证复制计划和站点链接的准确性。
Grup üyelik önbelleği yenileme görevi, genel kataloğun bulunduğu aşağıdaki sitenin yayınlanan site bağlantı bilgilerinde belirtildiği gibi en hesaplı sitelerden biri olmadığını saptadı. Site: %1 Bu olay günlüğü iletisi, geçici ağ kaybı nedeniyle gönderilmiş olabilir. Kullanıcı Eylemi Bu durum devam ederse, çoğaltma zamanlamalarını ve site bağlantılarının doğruluklarını denetleyin.
Aktiviteten för uppdatering av cachen med gruppmedlemskap upptäckte att följande plats där en global katalog hittades inte är en av de billigaste platserna, vilket angavs av den publicerade platslänkinformationen. Plats: %1 Detta meddelande kan bero på ett tillfälligt problem med nätverket. Användaråtgärd Om detta problem kvarstår bör du kontrollera att replikeringsscheman och platslänkar är korrekta.
Zadanie odświeżania pamięci podręcznej członkostwa grupy wykryło, że następująca lokacja, w której odnaleziono wykaz globalny, nie jest jedną z najtańszych lokacji wbrew informacjom o opublikowanych łączach lokacji. Lokacja: %1 Przyczyną pojawienia się tego komunikatu dziennika zdarzeń mogą być tymczasowe awarie sieci. Akcja użytkownika Jeżeli ten stan będzie się utrzymywał, sprawdź harmonogramy replikacji i dokładność łączy lokacji.
A csoporttagság-gyorsítótárat frissítő feladat azt észlelte, hogy a következő hely, amelyben globális katalógus is található, nem a legolcsóbb helyek közé tartozik, amint ezt a közzétett helykapcsolati adatok mutatják. Hely: %1 Ezt az eseménynaplóba való üzenetet pillanatnyi hálózati kapcsolatkimaradás okozhatta. Felhasználói beavatkozás Ha ez az állapot továbbra is fennáll, ellenőrizze a replikációk ütemezését és a helykapcsolatok pontosságát.
La tâche d’actualisation de l’appartenance au groupe a détecté que le site suivant contenant un catalogue global n’est pas un des sites les moins chers, tel qu’indiqué par les informations de liaison de site publiées. Site : %1 Ce message du Journal des événements a pu être causé par des problèmes réseau temporaires. Action utilisateur Si cette condition persiste, vérifiez la planification des réplications et si les liens du site sont corrects.
A tarefa de atualização de cache de associação de grupo detectou que o site a seguir em que um catálogo global foi encontrado não é um dos sites mais baratos, conforme indicado pelas informações do link do site publicado. Site: %1 Esta mensagem do log de eventos pode ser causada por panes temporárias da rede. Ação do usuário Se esta condição continuar, verifique os agendamentos de replicação e a precisão dos links de sites.
Задача кэширования членства в группах обнаружила, что сайт, в котором был найден глобальный каталог, не является самым выгодным из сайтов, как это указано в опубликованных данных о связности. Сайт: %1 Это сообщение журнала событий может быть вызвано краткими перебоями в работе сети. Действие пользователя Если эта ошибка продолжает появляться, проверьте расписания репликации и правильность связей сайтов.
グループ メンバシップ キャッシュの更新タスクにより、グローバル カタログが見つかった次のサイトは、公開されたサイト リンク情報に示されているようにコストが最も低いサイトの 1 つではないことが検出されました。 サイト: %1 このイベント ログ メッセージは一時的なネットワークの停止のために表示された可能性があります。 ユーザー操作 この状況が解決されない場合は、レプリケーションのスケジュールを確認し、サイト リンクが正確であることを確かめてください。
La tarea de actualización de la caché de pertenencia a grupos detectó que el siguiente sitio, en el que se encontró un catálogo global, no es uno de los sitios más baratos, como indica la información del vínculo al sitio publicada. Sitio: %1 Este mensaje de registro de eventos puede deberse a pérdidas de red temporales. Acción del usuario Si continúa esta condición, compruebe la programación de replicación y la precisión de los vínculos a sitios.
De vernieuwingstaak van de groepslidmaatschapscache heeft vastgesteld dat de volgende site waarin een globale catalogus is gevonden niet de goedkoopste site is, zoals uit de gepubliceerde koppelingsgegevens blijkt. Site: %1 Dit logboekbericht wordt mogelijk veroorzaakt door tijdelijke netwerkuitvallen. Aanbevolen handeling Controleer de geplande replicaties en de accuratesse van sitekoppelingen als deze toestand blijft bestaan.
Úloha aktualizace mezipaměti členství ve skupině zjistila, že následující lokalita, ve které byl nalezen globální katalog, není jednou z nejlevnějších lokalit, jak je uvedeno v publikovaných informacích o propojení lokalit. Lokalita: %1 Tato zpráva protokolu událostí může být způsobena dočasnými odpojeními sítě. Akce uživatele Pokud tento stav potrvá, ověřte plány replikací a přesnost propojení lokalit.
그룹 구성원 캐시 새로 고침 작업이 글로벌 카탈로그가 검색된 사이트가 게시된 사이트 연결 정보에 의해 지시에 따라 가장 값싸지 않은 것으로 검색되었습니다. 사이트: %1 이 이벤트 로그 메시지는 일시적인 네트워크 중단 상태에 의한 것일 수도 있습니다. 사용자 작업 이 상태가 계속되면 복제 일정과 사이트 연결이 정확한 지 확인해 보십시오.
群組成員資格快取重新整理工作在慣用站台中找不到通用類別目錄,但是可以在下列可用站台中找到通用類別目錄。 慣用站台: %1 可用站台: %2 這個事件日誌訊息可能是暫時的網路中斷所造成。 使用者動作 如果這個情況繼續發生,請確認排程資訊是否正確,或考慮重新設定慣用的通用類別目錄站台。
组成员身份缓存刷新任务不能在首选的站点中定位全局编录,但是可以在下列可用站点中找到全局编录。 首选站点: %1 可用站点: %2 此事件日志可能是由于暂时的网络问题所造成的。 用户操作 如果此情况持续出现,请验证计划信息的正确性或考虑重新配置首选的全局编录站点。
Grup üyelik önbelleği yenileme görevi, tercih edilen sitede bir genel katalog bulamadı, ancak aşağıdaki kullanılabilir sitede buldu. Tercih edilen site: %1 Kullanılabilir site: %2 Bu olay günlüğü iletisi, geçici ağ kaybı nedeniyle gönderilmiş olabilir. Kullanıcı Eylemi Bu durum devam ederse, zamanlama bilgilerinin doğru olup olmadığını denetleyin veya tercih edilen genel katalog sitesini yeniden yapılandırmayı deneyin.
Aktiviteten för uppdatering av cachen med gruppmedlemskap kunde inte hitta någon global katalog i den önskade platsen men hittade en global katalog i följande tillgängliga plats. Önskad plats: %1 Tillgänglig plats: %2 Detta meddelande kan bero på ett tillfälligt problem med nätverket. Användaråtgärd Om detta problem kvarstår bör du kontrollera att schemainformationen är korrekt eller konfigurera om den önskade globala katalogen.
A csoporttagság-gyorsítótárat frissítő feladat az elsődlegesként megjelölt helyen nem talált globális katalógust, az alábbi elérhető helyen viszont igen. Elsődleges hely: %1 Elérhető hely: %2 Ezt az eseménynaplóba való üzenetet pillanatnyi hálózati kapcsolatkimaradás okozhatta. Felhasználói beavatkozás Ha ez az állapot továbbra is fennáll, ellenőrizze, hogy helyes-e az ütemezési információ, vagy gondolkozzon el az elsődleges globális katalógushely újrabeállításán.
A tarefa de atualização de cache de associação de grupo não localizou um catálogo global no site preferencial, mas localizou um catálogo global no site disponível a seguir. Site preferencial: %1 Site disponível: %2 Esta mensagem do log de eventos pode ser causada por panes temporárias de rede. Ação do usuário Se esta condição continuar, verifique se as informações de agendamento estão corretas ou considere a reconfiguração do site de catálogo global preferencial.
Задаче кэширования членства в группах не удалось обнаружить глобальный каталог в предпочтительном сайте, но удалось его обнаружить в следующем сайте. Предпочтительный сайт: %1 Доступный сайт: %2 Это сообщение может быть вызвано временными неполадками в сети. Действие пользователя Если это будет повторяться, проверьте правильность расписания либо перенастройте предпочтительный сайт глобального каталога.
グループ メンバシップ キャッシュの更新タスクにより、グローバル カタログは優先されるサイトで検出されませんでしたが、利用可能な次のサイトで見つかりました。 優先されるサイト: %1 利用可能なサイト: %2 このイベント ログ メッセージは一時的なネットワークの停止のために表示された可能性があります。 ユーザー操作 この状況が解決されない場合は、スケジュール情報が正しいことを確認し、優先されるグローバル カタログ サイトを構成し直すことを検討してください。
De vernieuwingstaak van de groepslidmaatschapscache heeft geen globale catalogus op de voorkeurssite kunnen vinden, maar wel op de volgende beschikbare site. Voorkeurssite: %1 Beschikbare site: %2 Dit logboekbericht wordt mogelijk veroorzaakt door tijdelijke netwerkuitvallen. Aanbevolen handeling Controleer of de taakplannergegevens correct zijn of overweeg het herconfigureren van de globale voorkeurscatalogussite als deze toestand blijft bestaan.
Úloha aktualizace mezipaměti členství ve skupině nenašla globální katalog v upřednostňované lokalitě, ale vyhledala jej v následující dostupné lokalitě. Upřednostňovaná lokalita: %1 Dostupná lokalita: %2 Tato zpráva protokolu událostí může být způsobena dočasnými odpojeními sítě. Akce uživatele Pokud tento stav potrvá, ověřte, zda jsou správné informace o plánování, nebo zvažte možnost překonfigurování upřednostňované lokality globálního katalogu.
그룹 구성원 캐시 새로 고침 작업이 기본 사이트가 아닌 다음 사용 가능한 사이트에서 글로벌 카탈로그를 찾았습니다. 기본 사이트: %1 사용 가능한 사이트: %2 이 이벤트 로그 메시지는 일시적인 네트워크 중단 상태에 의한 것일 수도 있습니다. 사용자 작업 이 상태가 계속되면 일정 정보가 올바른지 확인하거나 기본 글로벌 카탈로그 사이트를 다시 구성해 보십시오.
群組成員資格快取重新整理工作已達到本機網域控制站的最多使用者數目。 最多使用者數目: %1 使用者動作 考慮藉由變更下列的登錄值來增加最多數目限制: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\ <已快取的成員資格重新整理限制></已快取的成員資格重新整理限制>
A tarefa de actualização da cache de membros de grupo atingiu o número máximo de utilizadores para o controlador de domínio local. Número máximo de utilizadores: %1 Acção do utilizador Considere a hipótese de criar um limite máximo ao alterar o seguinte valor de registo: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\ <limite de="" actualização="" de="" membros="" em="" cache=""></limite>
组成员身份缓存刷新任务已经达到本地域控制器的用户最大数。 用户最大数: %1 用户操作 考虑通过改变下列注册表值来增加此最大限制: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\ <缓存的成员身份更新限制></缓存的成员身份更新限制>
Grup üyelik önbelleği yenileme görevi, yerel etki alanı denetleyicisi için kullanıcı sayısı üst sınırına erişti. Kullanıcı sayısı üst sınırı: %1 Kullanıcı Eylemi Aşağıdaki kayıt defteri değerini değiştirerek üst sınırı artırabilirsiniz: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\ <önbelleğe alınan="" üyelik="" yenileme="" sınırı=""></önbelleğe>
Aktiviteten för uppdatering av cache med gruppmedlemskap har nått det högsta antalet användare för den lokala domänkontrollanten. Högsta antal användare: %1 AnvändaråtgärdÖverväg att öka gränsen genom att ändra följande registervärde: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\ <cached membership="" refresh="" limit=""></cached>
Zadanie odświeżania pamięci podręcznej członkostwa grupy osiągnęło maksymalną liczbę użytkowników lokalnego kontrolera domeny. Maksymalna liczba użytkowników: %1 Akcja użytkownika Rozważ zwiększenie limitu przez zmianę następującej wartości rejestru: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\ <cached membership="" refresh="" limit=""></cached>
A csoporttagság-gyorsítótárat frissítő feladat elérte a helyi tartományvezérlőre megszabott maximális felhasználószámot. Maximális felhasználószám: %1 Teendő:Vegye fontolóra a korlát megemelését. Ehhez a következő beállításazonosítót kell megváltoztatnia: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\ <gyorsítótárazott tagsági="" információk="" frissítési="" időköze=""></gyorsítótárazott>
La tâche d’actualisation de l’appartenance au groupe a atteint le nombre maximal d’utilisateurs pour le contrôleur de domaine local. Nombre maximal d’utilisateurs : %1 Action utilisateur Essayez d’augmenter la limite maximale en modifiant la valeur de Registre suivante : HKLM\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\ <cached membership="" refresh="" limit=""></cached>
A tarefa de atualização de cache de associação de grupo atingiu o número máximo de usuários para o controlador de domínio local. Número máximo de usuários: %1 Ação do usuário Considere a opção de aumentar o limite máximo alterando o seguinte valor do Registro: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Settings\ <limite de="" atualização="" de="" associação="" de="" grupos="" armazenado="" em="" cache=""></limite>
Задачей кэширования членства в группах достигнуто наибольшее возможное количество пользователей локального контроллера домена. Наибольшее количество пользователей: %1 Действие пользователя Попробуйте увеличить максимальное количество, изменив значение следующего параметра реестра: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\ <cached membership="" refresh="" limit=""></cached>
グループ メンバシップ キャッシュの更新タスクで、ローカル ドメイン コントローラの最大ユーザー数に達しています。 最大ユーザー数: %1 ユーザー操作 次のレジストリ値を変更して最大数の制限を増やすことを検討してください: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\ <cached membership="" refresh="" limit=""></cached>
La tarea de actualización de la caché de pertenencia a grupos alcanzó el número máximo de usuarios para el controlador de dominio local. Número máximo de usuarios: %1 Acción del usuario Considere aumentar el límite máximo cambiando el siguiente valor del Registro: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\ <límite de="" actualización="" de="" caché="" de="" pertenencia=""></límite>
Der Gruppenmitgliedschaftcache-Aktualisierungsdienst hat die maximale Anzahl der Benutzer für den lokalen Domänencontroller erreicht. Maximale Anzahl der Benutzer: %1 Benutzeraktion Sie sollten die maximale Anzahl erhöhen, indem Sie den folgenden Registrierungswert erhöhen: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\ <cached membership="" refresh="" limit=""></cached>
Úloha aktualizace mezipaměti členství ve skupině dosáhla maximálního počtu uživatelů místního řadiče domény. Maximální počet uživatelů: %1 Akce uživatele Zvažte zvýšení maximálního limitu změnou následující hodnoty registru: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\ <cached membership="" refresh="" limit=""></cached>
그룹 구성원 캐시 새로 고침 작업이 로컬 도메인 컨트롤러에 대한 최대 사용자 수에 도달했습니다. 최대 사용자 수: %1 사용자 작업 다음 레지스트리 값을 변경하여 최대 사용자 제한 수를 증가시킬 수 있습니다. HKLM\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\ <캐시된 구성원="" 새로="" 고침="" 제한=""></캐시된>
De vernieuwingstaak voor de groepslidmaatschapscache heeft het maximale aantal gebruikers voor de lokale domeincontroller bereikt. Max. aantal gebruikers: %1 Aanbevolen handeling Overweeg om de maximale limiet te verhogen door de volgende registerwaarde te wijzigen: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\ <vernieuwingslimiet voor="" lidmaatschappen="" in="" cache=""></vernieuwingslimiet>
L'operazione di aggiornamento della cache di appartenenza a gruppi ha raggiunto il numero massimo di utenti per il controller di dominio locale. Numero massimo di utenti: %1 Azione utente Aumentare il limite massimo modificando il seguente valore del Registro: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\ <cached membership="" refresh="" limit=""></cached>
成員資格快取更新工作排程已落後。 使用者動作 請考慮執行強制成員資格快取更新。
A tarefa de actualização da cache de membros de grupo está atrasada. Acção do utilizador Considere a hipótese de forçar uma actualização da cache de membros de grupo.
组成员身份缓存刷新任务落后于计划。 用户操作 考虑强制一次组成员身份缓存更新。
Grup üyelik önbelleği yenileme görevi, zamanlamanın gerisinde. Kullanıcı Eylemi Grup üyelik önbelleği güncelleştirmesini zorlayabilirsiniz.
Aktiviteten för uppdatering av cache med gruppmedlemskap har halkat efter sitt schema. AnvändaråtgärdÖverväg att framtvinga en uppdatering av cachen med gruppmedlemskap.
Zadanie odświeżania pamięci podręcznej członkostwa grupy jest niezgodne z harmonogramem. Akcja użytkownika Rozważ wymuszenie aktualizacji pamięci podręcznej członkostwa grupy.
A csoporttagság-gyorsítótárat frissítő feladat az ütemezési szerinti időn túl van. Felhasználói beavatkozás Gondolkozzon el a csoporttagság-gyorsítótárat frissítésének kényszerítésén.
La tâche d’actualisation de l’appartenance au groupe est en retard. Action utilisateur Essayez de forcer une mise à jour du cache d’appartenance au groupe.
A tarefa de atualização de cache de associação de grupo está atrasada em relação ao agendamento. Ação do usuário Considere a opção de forçar uma atualização da cache de associação de grupo.
Задача кэширования членства в группах отстает от расписания. Действие пользователя Попробуйте принудительно обновить кэш членства в группах.
グループ メンバシップ キャッシュの更新タスクが遅れています。 ユーザー操作 グループ メンバシップ キャッシュの更新を強制的に実行することを検討してください。
La tarea de actualización de la caché de pertenencia a grupos lleva retraso. Acción del usuario Considere realizar una actualización de caché de pertenencia a grupos.
Die Gruppenmitgliedschafts-Cache-Aktualisierungsaufgabe ist in Verzug geraten. Benutzeraktion Sie sollten das Ausführen der Gruppenmitgliedschafts-Zwischenspeicherungsaktualisierung erzwingen.
De vernieuwingstaak voor groepslidmaatschappen ligt achter op schema. Aanbevolen handeling Overweeg om een update van de groepslidmaatschapscache af te dwingen.
Plánuje se úloha aktualizace mezipaměti členství ve skupině. Akce uživatele Zvažte vynucení aktualizace mezipaměti členství ve skupině.
그룹 구성원 캐시 새로 고침 작업이 일정보다 늦어졌습니다. 사용자 작업 그룹 구성원 캐시 업데이트 수행을 고려해 보십시오.
L'operazione di aggiornamento della cache di appartenenza a gruppi è in ritardo. Azione utente Forzare l'aggiornamento della cache di appartenenza a gruppi.
成員資格快取更新工作找不到下一個可用的時間介面槽來連線到下列站台。 站台: %1 在下列時間間隔後將重新嘗試這個操作。 間隔 (小時): %2
A tarefa de actualização da cache de membros de grupo não conseguiu localizar o horário seguinte disponível de ligação para o seguinte local. Local: %1 Esta operação será repetida no seguinte intervalo. Intervalo (horas): %2
组成员身份缓存刷新任务无法找到连接到下列站点的下一个可用的时间段。 站点: %1 此操作将在下列时间间隔重试。 时间间隔(小时): %2
Grup üyelik önbelleği yenileme görevi, aşağıdaki site için bir sonraki bağlanabilirlik zaman dilimini bulamadı. Site: %1 Bu işlem aşağıda belirtilen aralıkta yinelenecek. Aralık (saat): %2
Aktiviteten för uppdatering av cache med gruppmedlemskap kunde inte hitta nästa tillgängliga tidpunkt med tillgänglig anslutning till följande plats. Plats: %1 Ett nytt försök att utföra den här åtgärden kommer att göras efter följande intervall. Intervall (timmar): %2
Zadanie odświeżania pamięci podręcznej członkostwa grupy nie może odnaleźć następnego dostępnego odstępu czasu łączności z następującą lokacją. Lokacja: %1 Ponowna próba wykonania tej operacji zostanie podjęta w następującym interwale. Interwał (w godzinach): %2
A csoporttagság-gyorsítótárat frissítő feladat nem találja a következő elérhető időszeletet a következő helyhez való kapcsolódáshoz. Hely: %1 A program a következő ütemezett időpontban újra megpróbálja végrehajtani ezt a műveletet. Időköz (óra): %2
La tâche d’actualisation de l’appartenance au groupe n’a pas pu trouver la prochaine plage de temps disponible pour la connectivité au site suivant. Site : %1 Cette opération sera tentée à nouveau dans l’intervalle suivant. Intervalle (heures) : %2
A tarefa de atualização de cache de associação de grupo não pôde localizar o próximo horário de conectividade disponível para o site a seguir. Site: %1 Esta operação será tentada novamente no intervalo a seguir. Intervalo (horas): %2
Задаче кэширования членства в группах не удалось найти следующий доступный интервал подключения к следующему сайту. Сайт: %1 Эта операция будет выполнена снова через определенный интервал. Интервал (в часах): %2
グループ メンバシップ キャッシュの更新タスクにより、以下のサイトへの接続のために、次に利用できる時間が見つかりませんでした。 サイト: %1 この操作は次の間隔で再実行されます。 間隔 (時間): %2
La tarea de actualización de la caché de pertenencia a grupos no pudo encontrar la próxima franja temporal de conectividad disponible para el siguiente sitio. Sitio: %1 Esta operación se intentará de nuevo en el siguiente intervalo. Intervalo (horas): %2
Die Gruppenmitgliedschafts-Cacheaufgabe konnte den nächst verfügbaren Zeitraum für die Konnektivität des folgenden Standortes nicht ermitteln. Standort: %1 Dieser Vorgang wird während des folgenden Intervalls wiederholt. Intervall (Stunden): %2
Úloha aktualizace mezipaměti členství ve skupině nevyhledala další dostupný časový úsek připojení k následující lokalitě. Lokalita: %1 Tato operace bude zopakována v následujícím intervalu. Interval (hodiny): %2
그룹 구성원 캐시 새로 고침 작업이 다음 사이트로의 연결을 위한 다음으로 사용 가능한 시간 슬롯을 찾을 수 없습니다. 사이트: %1 다음 간격으로 작업을 다시 시도합니다. 간격(시간): %2
De vernieuwingstaak voor de groepslidmaatschapscache kan het volgende beschikbare tijdsvenster voor het verbinden met de volgende site niet vinden. Site: %1 De bewerking wordt tijdens het volgende interval opnieuw geprobeerd. Interval (in uren): %2
L'operazione di aggiornamento della cache di appartenenza a gruppi non è riuscita a trovare la successiva fascia oraria di connettività disponibile per il seguente sito. Site: %1 L'operazione verrà ritentata dopo il seguente intervallo. Intervallo (ore): %2
成員資格快取工作無法取得下列喜好站台的連線排程。 喜好站台: %1 使用者動作 請使用 [Active Directory 站台及服務] 來檢查站台連線能力設定。
A tarefa da cache de membros de grupo não conseguiu obter uma agenda de ligação para o seguinte local preferido. Local preferido: %1 Acção do utilizador Utilize os 'Serviços e locais do Active Directory' para verificar as definições de conectividade do local.
组成员身份缓存刷新任务无法获得下列首选站点的连接计划。 首选站点: %1 用户操作 使用 Active Directory 站点和服务以检查站点连接性设置。
Grup üyelik önbelleği yenileme görevi aşağıdaki tercih edilen siteye bir bağlantı zamanlaması elde edemedi. Tercih edilen site: %1 Kullanıcı Eylemi Site bağlanabilirlik ayarlarını denetlemek için Active Directory Siteleri ve Hizmetleri'ni kullanın.
Aktiviteten för uppdatering av cache med gruppmedlemskap kunde inte läsa anslutningsschemat till följande önskade plats. Önskad plats: %1 Användaråtgärd Använd Active Directory - platser och tjänster för att kontrollera inställningar för anslutning till platsen.
Zadanie pamięci podręcznej członkostwa grupy nie może uzyskać harmonogramu połączenia z następującą preferowaną lokacją. Preferowana lokacja: %1 Akcja użytkownika Użyj przystawki Lokacje i usługi Active Directory, aby sprawdzić ustawienie łączności lokacji.
A csoporttagság-gyorsítótárat frissítő feladat nem tudott kapcsolódási időpontot szerezni a következő elsődleges helyhez. Elsődleges hely: %1 Felhasználói beavatkozás Az Active Directory - helyek és szolgáltatások szolgáltatása segítségével ellenőrizze a hely kapcsolatbeállításait.
La tâche d’actualisation de l’appartenance au groupe n’a pas pu obtenir une planification de connexion au site préféré suivant. Site préféré : %1 Action utilisateur Utilisez Sites et services Active Directory afin de vérifier les paramètres de connectivité au site.
A tarefa de atualização de cache de associação de grupo não pôde obter um agendamento de conexão para o site preferencial a seguir. Site preferencial: %1 Ação do usuário Use a opção 'Sites e serviços' do Active Directory para verificar as configurações de conectividade de site.
Задаче кэширования членства в группах не удалось получить график подключения к следующему предпочтительному сайту. Предпочтительный сайт: %1 Действие пользователя Воспользуйтесь оснасткой "Active Directory - сайты и службы" для проверки параметров подключения к сайту.
グループ メンバシップ キャッシュ タスクで、次の優先されるサイトへの接続スケジュールを取得できませんでした。 優先されるサイト: %1 ユーザー操作 Active Directory サイトとサービスを使用してサイトの接続設定を確認してください。
La tarea de actualización de la caché de pertenencia a grupos no pudo obtener un programa de conexión para el siguiente sitio preferido. Sitio preferido: %1 Acción del usuario Use los sitios y servicios de Active Directory para comprobar la configuración de conectividad del sitio.
Der Gruppenmitgliedschafts-Cachedienst konnte einen Verbindungszeitplan zu dem folgenden bevorzugten Standort nicht ermitteln. Bevorzugter Standort: %1 Benutzeraktion Verwenden Sie die Active Directory-Standorte und Dienste, um die Standortkonnektivätseinstellungen zu überprüfen.
De taak voor de groepslidmaatschapscache kan geen verbindingsplan voor de volgende site vinden. Voorkeurssite: %1 Aanbevolen handeling Gebruik Active Directory - sites en services voor het controleren van de verbindingsinstellingen van de site.
Úloha mezipaměti členství ve skupině nezískala plán připojení k následující upřednostňované lokalitě. Upřednostňovaná lokalita: %1 Akce uživatele Pomocí modulu snap-in Lokality a služby Active Directory zkontrolujte nastavení propojení lokalit.
그룹 구성원 캐시 작업이 다음 기본 사이트로의 연결 일정을 얻을 수 없습니다. 기본 사이트: %1 사용자 작업 Active Directory 사이트 및 서비스를 사용하여 사이트 연결 설정을 확인해 보십시오.
L'operazione di aggiornamento della cache di appartenenza a gruppi non è riuscita a ottenere una pianificazione di connessione per il seguente sito preferito. Sito preferito: %1 Azione utente Utilizzare Siti e servizi di Active Directory per controllare le impostazioni di connettività dei siti.
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services encountered an error while attempting to remove the following expired, deleted attribute value from the following object. Object: %2 Attribute value: %1 Additional Data Error value: %3 %5 Internal ID: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services encountered an error while attempting to remove the following expired, deleted attribute value from the following object. Object: %2 Attribute value: %1 Additional Data Error value: %3 %5 Internal ID: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services encountered an error while attempting to remove the following expired, deleted attribute value from the following object. Object: %2 Attribute value: %1 Additional Data Error value: %3 %5 Internal ID: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services encountered an error while attempting to remove the following expired, deleted attribute value from the following object. Object: %2 Attribute value: %1 Additional Data Error value: %3 %5 Internal ID: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services encountered an error while attempting to remove the following expired, deleted attribute value from the following object. Object: %2 Attribute value: %1 Additional Data Error value: %3 %5 Internal ID: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services encountered an error while attempting to remove the following expired, deleted attribute value from the following object. Object: %2 Attribute value: %1 Additional Data Error value: %3 %5 Internal ID: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services encountered an error while attempting to remove the following expired, deleted attribute value from the following object. Object: %2 Attribute value: %1 Additional Data Error value: %3 %5 Internal ID: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services encountered an error while attempting to remove the following expired, deleted attribute value from the following object. Object: %2 Attribute value: %1 Additional Data Error value: %3 %5 Internal ID: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services encountered an error while attempting to remove the following expired, deleted attribute value from the following object. Object: %2 Attribute value: %1 Additional Data Error value: %3 %5 Internal ID: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services encountered an error while attempting to remove the following expired, deleted attribute value from the following object. Object: %2 Attribute value: %1 Additional Data Error value: %3 %5 Internal ID: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services encountered an error while attempting to remove the following expired, deleted attribute value from the following object. Object: %2 Attribute value: %1 Additional Data Error value: %3 %5 Internal ID: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services encountered an error while attempting to remove the following expired, deleted attribute value from the following object. Object: %2 Attribute value: %1 Additional Data Error value: %3 %5 Internal ID: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services encountered an error while attempting to remove the following expired, deleted attribute value from the following object. Object: %2 Attribute value: %1 Additional Data Error value: %3 %5 Internal ID: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services encountered an error while attempting to remove the following expired, deleted attribute value from the following object. Object: %2 Attribute value: %1 Additional Data Error value: %3 %5 Internal ID: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services encountered an error while attempting to remove the following expired, deleted attribute value from the following object. Object: %2 Attribute value: %1 Additional Data Error value: %3 %5 Internal ID: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services encountered an error while attempting to remove the following expired, deleted attribute value from the following object. Object: %2 Attribute value: %1 Additional Data Error value: %3 %5 Internal ID: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services encountered an error while attempting to remove the following expired, deleted attribute value from the following object. Object: %2 Attribute value: %1 Additional Data Error value: %3 %5 Internal ID: %4
通用類別目錄找不到任何來源網域控制站,來複寫下列目錄分割的部分屬性組。 目錄分割: %1 在下次排定的複寫時,將會重試這個操作。因為新增一些屬性到部分屬性組中,因此這是一個特殊的複寫循環。 其他資料 錯誤值: %2 %3
O catálogo global não conseguiu localizar nenhum controlador de domínio de origem para replicar o conjunto de atributos parcial para a seguinte partição de directório. Partição de directório: %1 Esta operação será repetida na replicação agendada seguinte. Trata-se de um ciclo de replicação especial devido à adição de um ou mais atributos para o conjunto de atributos parcial. Dados adicionais Valor do erro: %2 %3
全局编录无法打开任何源域控制器以复制下列目录分区的部分属性。 目录分区: %1 此操作将在下一次计划复制时重试。由于一个或多个属性添加到部分属性集,这是一个特定的复制循环。 额外数据 错误值: %2 %3
Genel katalog, aşağıdaki dizin bölümü için ayarlanan kısmi öznitelik kümesini çoğaltmak için herhangi bir kaynak etki alanı denetleyicisi bulamadı. Dizin bölümü: %1 Bu işlem bir sonraki zamanlanmış çoğaltmada yeniden denenecek. Bu, bir veya birkaç özniteliğin kısmi öznitelik döngüsüne eklenmesinden kaynaklanan, özel bir çoğaltma döngüsüdür. Ek Veriler Hata değeri: %2 %3
Den globala katalogen kunde inte hitta någon källdomänkontrollant för att replikera den ofullständiga attributuppsättningen för följande katalogpartition. Katalogpartition: %1 Ett nytt försök att utföra den här åtgärden kommer att göras vid nästa schemalagda replikering. Detta är en speciell replikeringscykel på grund av att ett eller fler attribut har lagts till i den ofullständiga attributuppsättningen. Ytterligare data Felvärde: %2 %3
Wykaz globalny nie może zlokalizować żadnego źródłowego kontrolera domeny, aby zreplikować częściowy zestaw atrybutów do następującej partycji katalogu. Partycja katalogu: %1 Ponowna próba wykonania tej operacji zostanie podjęta podczas następnej zaplanowanej replikacji. Jest to specjalny cykl replikacji stosowany w przypadku, gdy do zbioru częściowego atrybutów zostanie dodany jeden lub kilka atrybutów. Dodatkowe dane Wartość błędu: %2 %3
A globális katalógus nem talált egyetlen forrás-tartományvezérlőt sem a következő címtárpartíció részleges attribútumkészletének replikációjához. Címtárpartíció: %1 A műveletet a program a következő ütemezett replikáció időpontjában megpróbálja újra végrehajtani. Ez egy különleges replikációs ciklus, amely egy vagy több attribútumnak a részleges attribútumkészletbe való felvétele miatt jött létre. További adatok Hibaérték: %2 %3
Le catalogue global n’a pas pu trouver de contrôleur de domaine source pour répliquer le jeu d’attributs partiel pour la partition d’annuaire suivante. Partition d’annuaire : %1 Cette opération sera tentée à nouveau lors de la prochaine réplication planifiée. Ce cycle de réplication spécial est provoqué par l’ajout d’un ou plusieurs attributs au jeu d’attributs partiel. Données supplémentaires Valeur d’erreur : %2 %3
O catálogo global não localizou nenhum controlador de domínio para replicar o atributo parcial definido para a partição de diretório a seguir. Partição de diretório: %1 Esta operação será tentada novamente na próxima replicação agendada. Este é um ciclo de replicação especial devido à adição de um ou mais atributos ao conjunto de atributos parcial. Dados adicionais Valor de erro: %2 %3
Глобальному каталогу не удалось найти ни один исходный контроллер домена для репликации частичного набора атрибутов следующего раздела каталога. Раздел каталога: %1 Эта операция будет выполнена позже при следующей запланированной репликации. Это особый цикл репликации, обусловленный добавлением одного или нескольких атрибутов к частичному набору атрибутов. Дополнительные данные Значение ошибки: %2 %3
グローバル カタログは、次のディレクトリ パーティションの部分的な属性セットをレプリケートするためのソース ドメイン コントローラを検出できませんでした。 ディレクトリ パーティション: %1 この操作は次にスケジュールされたレプリケーションのときに再実行されます。これは部分的な属性セットに属性が追加されたための、特別なレプリケーション サイクルです。 追加データ エラー値: %2 %3
Error al buscar el catálogo global controladores de dominio de origen para replicar el grupo de atributos parcial para la siguiente partición de directorio. Partición de directorio: %1 Esta operación se intentará de nuevo en la siguiente replicación programada. Este es un ciclo de replicación especial por la adición de uno o más atributos al grupo de atributos parcial. Datos adicionales Valor de error: %2 %3
Der globale Katalog konnte keinen Quelldomänencontroller zum Replizieren des Teilattributsatzes für die folgende Verzeichnispartition ermitteln. Verzeichnispartition: %1 Der Vorgang wird in regelmäßigen Abständen wiederholt. Es handelt sich aufgrund der Hinzufügung ein oder mehrerer Attribute zu dem Teilattributsatz um einen Sonderreplikationszyklus. Zusätzliche Daten Fehlerwert: %2 %3
De globale catalogus kan geen brondomeincontroller vinden voor het repliceren van de gedeeltelijke kenmerkset voor de volgende mappartitie. Mappartitie: %1 De bewerking wordt tijdens de volgende geplande replicatie opnieuw geprobeerd. Dit is een speciale replicatiecyclus vanwege de toevoeging van een of meer kenmerken aan de gedeeltelijke kenmerkset. Extra gegevens:Foutwaarde: %2 %3
Globálnímu katalogu se nezdařilo vyhledat žádný zdrojový řadič domény k replikaci neúplné sady atributů oddílu pro následující oddíl adresáře. Oddíl adresáře: %1 Tato operace bude zopakována při příští plánované replikaci. Tento cyklus replikace je zvláštní z důvodu přidání jednoho nebo více atributů do neúplné sady atributů oddílu. Další data Chybová hodnota: %2 %3
글로벌 카탈로그가 다음 디렉터리 파티션에 대한 부분 특성 세트의 복제를 위한 어떤 원본 도메인 컨트롤러도 찾지 못했습니다. 디렉터리 파티션: %1 이 작업을 다음 예정된 복제 시에 다시 시도합니다. 이것은 하나 이상의 특성이 부분 특성 세트에 추가됨으로 인한 특수 복제 주기입니다. 추가 데이터 오류 값: %2 %3
Il catalogo globale non è riuscito a individuare un controller di dominio di origine per replicare il gruppo di attributi parziali per la seguente partizione di directory. Partizione di directory: %1 L'operazione verrà ritentata nella successiva replica pianificata. Si tratta di un ciclo di replica speciale dovuto all'aggiunta di uno o più attributi al gruppo di attributi parziali. Dati aggiuntivi Valore di errore: %2 %3
更新連結值的工作因發生錯誤而結束。 稍後將會重試這個操作。 使用者動作 如果這個事件繼續發生,請重新啟動這個目錄服務。 其他資料 錯誤值: %3 %1 內部識別碼: %2
A tarefa que actualiza valores de ligação terminou com um erro. Esta operação será repetida mais tarde. Acção do utilizador Se este evento persistir, reinicie este serviço de directório. Dados adicionais Valor do erro: %3 %1 ID interno: %2
更新链接值的任务结束,但有错误。 此操作稍候将重试。 用户操作 如果此事件持续发生,重新启动目录服务。 额外数据 错误值: %3 %1 内部 ID: %2
Bağlantı değerlerini güncelleştiren görev hatayla sonlandı. Bu işlem daha sonra yeniden denenecek. Kullanıcı Eylemi Bu olay devam ederse, bu dizin hizmetini yeniden başlatın. Ek Veriler Hata değeri: %3 %1 İç kimlik: %2
Aktiviteten som uppdaterar länkvärden slutfördes med ett fel. Ett nytt försök att utföra den här åtgärden kommer att göras senare. Användaråtgärd Om den här händelsen fortsätter inträffa bör du starta om katalogtjänsten. Ytterligare data Felvärde: %3 %1 Internt ID: %2
Zadanie aktualizujące wartości łącza zakończyło się błędem. Ponowna próba wykonania tej operacji zostanie podjęta później. Akcja użytkownika Jeżeli to zdarzenie się powtarza, ponownie uruchom usługę katalogową. Dodatkowe dane Wartość błędu: %3 %1 Identyfikator wewnętrzny: %2
A hivatkozások értékeit frissítő feladat hibával ért véget. A műveletet a program később újra megpróbálja végrehajtani. Felhasználói beavatkozás Ha ez az esemény ismételten is előfordul, indítsa újra ezt a címtárszolgáltatást. További adatok Hibaérték: %3 %1 Belső azonosító: %2
La tâche qui met à jour les valeurs de liens s’est terminée avec une erreur. Cette opération sera tentée à nouveau ultérieurement. Action utilisateur Si cet événement persiste, redémarrez ce service d’annuaire. Données supplémentaires Valeur d’erreur : %3 %1 ID interne : %2
A tarefa que atualiza valores de vínculo foi finalizada com um erro. Esta operação será repetida mais tarde. Ação do Usuário Se esse evento persistir, reinicie este serviço de diretório. Dados Adicionais Valor do erro: %3 %1 Identificação Interna: %2
Задача, обновляющая значения ссылок, завершилась ошибкой. Эта операция будет повторена позже. Действие пользователя Если это событие будет повторяться, перезапустите эту службу каталогов. Дополнительные данные Значение ошибки: %3 %1 Внутренний ID: %2
リンクの値を更新するタスクは、エラーで終了しました。 この操作は後で再実行されます。 ユーザー操作 このイベントが引き続き発生する場合は、このディレクトリ サービスを再起動してください。 追加データ エラー値: %3 %1 内部 ID: %2
La tarea que actualiza valores de vínculos ha terminado con un error. Esta operación se intentará de nuevo más tarde. Acción del usuario Si sigue ocurriendo este evento, reinicie este servicio de directorio. Datos adicionales Valor de error: %3 %1 Id. interno: %2
Der Dienst der Verknüpfungswerte aktualisiert wurde mit einem Fehler beendet. Dieser Vorgang wird später erneut ausgeführt. Benutzeraktion Wenn das Problem weiterhin besteht, müssen Sie den Verzeichnisdienst beenden und neu starten. Zusätzliche Daten Fehlerwert: %3 %1 Interne ID: %2
De taak voor het bijwerken van koppelingswaarden is geëindigd met een fout. De bewerking wordt later opnieuw geprobeerd. Aanbevolen handeling Start de directory service opnieuw als deze gebeurtenis blijft voorkomen. Extra gegevens:Foutwaarde: %3 %1 Interne id: %2
Úloha, která slouží k aktualizaci hodnot připojení, byla ukončena s chybou. Tato operace bude později zopakována. Akce uživatele Pokud tato situace přetrvává, restartujte tuto adresářovou službu. Další data Chybová hodnota: %3 %1 Vnitřní ID: %2
연결 값을 업데이트하는 작업에 오류가 발생하여 종료되었습니다. 이 작업을 나중에 다시 시도합니다. 사용자 작업 이 이벤트가 계속 발생하면 이 디렉터리 서비스를 다시 시작해 보십시오. 추가 데이터 오류 값: %3 %1 내부 ID: %2
L'operazione che aggiorna i valori dei collegamenti è terminata con un errore. L'operazione verrà ritentata in un secondo momento. Azione utente Se il problema persiste, riavviare il servizio directory. Dati aggiuntivi Valore di errore: %3 %1 ID interno: %2
因為下列網域控制站的功能等級較低,所以 Active Directory 輕量型目錄服務無法提高網域或樹系的功能等級。 物件 (樹系或網域): %1 網域控制站的 NTDS 設定物件: %2
Os Serviços LDS do Active Directory não conseguiram aumentar o nível de funcionalidade do domínio ou da floresta, uma vez que o seguinte controlador de domínio se encontra num nível funcional inferior. Objecto (floresta ou domínio): %1 Objecto Definições de NTDS do controlador de domínio: %2
Active Directory 轻型目录服务未能提升域或林的功能级别,因为下列域控制器的功能级别较低。 对象(林或域): %1 域控制器的 NTDS 设置对象: %2
Aşağıdaki etki alanı denetleyicisi daha düşük bir işlev düzeyinde olduğu için, Active Directory Basit Dizin Hizmetleri etki alanının veya ormanın işlev düzeyini yükseltemedi. Nesne (orman veya etki alanı): %1 Etki alanı denetleyicisinin NTDS Ayarları nesnesi: %2
Active Directory Lightweight Directory Services kunde inte öka domänens eller skogens funktionalitetsnivå eftersom följande domänkontrollant använder en lägre funktionalitetsnivå. Objekt (skog eller domän): %1 Domänkontrollantens NTDS-inställningar: %2
Usługi LDS w usłudze Active Directory nie mogą podnieść poziomu funkcjonalności domeny lub lasu, ponieważ następujący kontroler domeny ma niższy poziom funkcjonalności. Obiekt (las lub domena): %1 Obiekt ustawień NTDS kontrolera domeny: %2
Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem tudta megemelni a tartomány vagy erdő működési szintjét, mert a következő tartományvezérlő alacsonyabb működési szinten van. Objektum (erdő vagy tartomány): %1 A tartományvezérlő NTDS-beállító objektuma: %2
Les services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) n’ont pas pu élever le niveau fonctionnel du domaine ou de la forêt car le contrôleur de domaine suivant est à un niveau fonctionnel inférieur. Objet (forêt ou domaine) : %1 Objet Paramètres NTDS du contrôleur de domaine : %2
O Active Directory Lightweight Directory Services não pôde elevar o nível funcional do domínio ou da floresta porque o controlador de domínio a seguir está em um nível funcional inferior. Objeto (floresta ou domínio): %1 Objeto de Configurações NTDS de controlador de domínio: %2
Службам Active Directory облегченного доступа к каталогам не удалось повысить режим работы домена или леса, поскольку следующий контроллер домена работает в более низком режиме. Объект (лес или домен): %1 Объект параметров NTDS контроллера домена: %2
Active Directory ライトウェイト ディレクトリ サービスは、ドメインまたはフォレストの機能レベルを上げられませんでした。次のドメイン コントローラの機能レベルがこれより低いためです。 オブジェクト (フォレストまたはドメイン): %1 ドメイン コントローラの NTDS 設定オブジェクト: %2
Los Servicios de directorio ligero de Active Directory no pudieron aumentar el nivel funcional del dominio o bosque porque el siguiente controlador de dominio se encuentra en un nivel funcional inferior. Objeto (bosque o dominio): %1 Objeto de configuración NTDS del controlador de dominio: %2
Die Funktionsebene der Domäne oder der Gesamtstruktur konnte von Active Directory Lightweight Directory Services nicht heraufgestuft werden, da der folgende Domänencontroller sich auf einer niedrigeren Funktionsebene befindet. Objekt (Gesamtstruktur oder Domäne): %1 NTDS-Einstellungsobjekt des Domänencontrollers: %2
Het functionaliteitsniveau van het domein of forest kan in AD LDS niet worden verhoogd, omdat de volgende domeincontroller op een lager functionaliteitsniveau werkt. Object (forest of domein): %1 Object met NTDS-instellingen van domeincontroller: %2
Službě AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) se nezdařilo zvýšit úroveň funkčnosti domény nebo doménové struktury, protože následující řadič domény má nízkou úroveň funkčnosti. Objekt (doménová struktura nebo doména): %1 Objekt NTDS Settings řadiče domény: %2
다음 도메인 컨트롤러가 낮은 기능 수준에 있기 때문에 Active Directory LDS(Lightweight Directory Services)가 도메인 또는 포리스트의 기능 수준을 올리지 못했습니다. 개체(포리스트 또는 도메인): %1 도메인 컨트롤러의 NTDS 설정 개체: %2
Active Directory Lightweight Directory Services: impossibile aumentare il livello di funzionalità del dominio o della foresta perché il controller di dominio seguente è associato a un livello di funzionalità inferiore. Oggetto (foresta o dominio): %1 Oggetto Impostazioni NTDS del controller di dominio: %2
See catalog page for all messages.