The service
Messages on page
Internal event: The security descriptor propagation task has completed the propagation starting from the following container. However, it was unable to propagate to some objects in the subtree. The propagations starting from these objects will be tried again in thirty minutes or when a security descriptor on any object changes, whichever comes first. Starting container: %1 Objects processed: %2 Propagations waiting in queue: %3
Internal event: The security descriptor propagation task has completed the propagation starting from the following container. However, it was unable to propagate to some objects in the subtree. The propagations starting from these objects will be tried again in thirty minutes or when a security descriptor on any object changes, whichever comes first. Starting container: %1 Objects processed: %2 Propagations waiting in queue: %3
Internal event: The security descriptor propagation task has completed the propagation starting from the following container. However, it was unable to propagate to some objects in the subtree. The propagations starting from these objects will be tried again in thirty minutes or when a security descriptor on any object changes, whichever comes first. Starting container: %1 Objects processed: %2 Propagations waiting in queue: %3
Internal event: The security descriptor propagation task has completed the propagation starting from the following container. However, it was unable to propagate to some objects in the subtree. The propagations starting from these objects will be tried again in thirty minutes or when a security descriptor on any object changes, whichever comes first. Starting container: %1 Objects processed: %2 Propagations waiting in queue: %3
Internal event: The security descriptor propagation task has completed the propagation starting from the following container. However, it was unable to propagate to some objects in the subtree. The propagations starting from these objects will be tried again in thirty minutes or when a security descriptor on any object changes, whichever comes first. Starting container: %1 Objects processed: %2 Propagations waiting in queue: %3
Internal event: The security descriptor propagation task has completed the propagation starting from the following container. However, it was unable to propagate to some objects in the subtree. The propagations starting from these objects will be tried again in thirty minutes or when a security descriptor on any object changes, whichever comes first. Starting container: %1 Objects processed: %2 Propagations waiting in queue: %3
Internal event: The security descriptor propagation task has completed the propagation starting from the following container. However, it was unable to propagate to some objects in the subtree. The propagations starting from these objects will be tried again in thirty minutes or when a security descriptor on any object changes, whichever comes first. Starting container: %1 Objects processed: %2 Propagations waiting in queue: %3
Internal event: The security descriptor propagation task has completed the propagation starting from the following container. However, it was unable to propagate to some objects in the subtree. The propagations starting from these objects will be tried again in thirty minutes or when a security descriptor on any object changes, whichever comes first. Starting container: %1 Objects processed: %2 Propagations waiting in queue: %3
Internal event: The security descriptor propagation task has completed the propagation starting from the following container. However, it was unable to propagate to some objects in the subtree. The propagations starting from these objects will be tried again in thirty minutes or when a security descriptor on any object changes, whichever comes first. Starting container: %1 Objects processed: %2 Propagations waiting in queue: %3
Internal event: The security descriptor propagation task has completed the propagation starting from the following container. However, it was unable to propagate to some objects in the subtree. The propagations starting from these objects will be tried again in thirty minutes or when a security descriptor on any object changes, whichever comes first. Starting container: %1 Objects processed: %2 Propagations waiting in queue: %3
Internal event: The security descriptor propagation task has completed the propagation starting from the following container. However, it was unable to propagate to some objects in the subtree. The propagations starting from these objects will be tried again in thirty minutes or when a security descriptor on any object changes, whichever comes first. Starting container: %1 Objects processed: %2 Propagations waiting in queue: %3
Internal event: The security descriptor propagation task has completed the propagation starting from the following container. However, it was unable to propagate to some objects in the subtree. The propagations starting from these objects will be tried again in thirty minutes or when a security descriptor on any object changes, whichever comes first. Starting container: %1 Objects processed: %2 Propagations waiting in queue: %3
Internal event: The security descriptor propagation task has completed the propagation starting from the following container. However, it was unable to propagate to some objects in the subtree. The propagations starting from these objects will be tried again in thirty minutes or when a security descriptor on any object changes, whichever comes first. Starting container: %1 Objects processed: %2 Propagations waiting in queue: %3
Internal event: The security descriptor propagation task has completed the propagation starting from the following container. However, it was unable to propagate to some objects in the subtree. The propagations starting from these objects will be tried again in thirty minutes or when a security descriptor on any object changes, whichever comes first. Starting container: %1 Objects processed: %2 Propagations waiting in queue: %3
Internal event: The security descriptor propagation task has completed the propagation starting from the following container. However, it was unable to propagate to some objects in the subtree. The propagations starting from these objects will be tried again in thirty minutes or when a security descriptor on any object changes, whichever comes first. Starting container: %1 Objects processed: %2 Propagations waiting in queue: %3
Internal event: The security descriptor propagation task has completed the propagation starting from the following container. However, it was unable to propagate to some objects in the subtree. The propagations starting from these objects will be tried again in thirty minutes or when a security descriptor on any object changes, whichever comes first. Starting container: %1 Objects processed: %2 Propagations waiting in queue: %3
Internal event: The security descriptor propagation task has completed the propagation starting from the following container. However, it was unable to propagate to some objects in the subtree. The propagations starting from these objects will be tried again in thirty minutes or when a security descriptor on any object changes, whichever comes first. Starting container: %1 Objects processed: %2 Propagations waiting in queue: %3
因為工作目錄的磁碟空間不足,所以 Active Directory 輕量型目錄服務無法重建下列數目的索引。索引重建程序正以下列的新批次大小重新啟動,以減少這個過程中暫存磁碟空間的使用量。 索引: %1 新批次大小: %2
Os Serviços LDS do Active Directory não conseguiram reconstruir o seguinte número de índices devido ao espaço em disco insuficiente no directório de trabalho. Para reduzir temporariamente a utilização do espaço em disco durante este processo, o processo de reconstrução do índice é reiniciado com o seguinte tamanho novo do lote. Índices: %1 Novo tamanho do lote: %2
由于工作目录中的磁盘空间不足,Active Directory 轻型目录服务无法重建下列数量的索引。若要减少此过程中的临时磁盘空间使用量,将重新启动索引重建过程,新的批处理大小如下。 索引: %1 新的批处理大小: %2
Active Directory Basit Dizin Hizmetleri, çalışma dizininde yeterli disk alanı olmadığı için aşağıda belirtilen sayıda dizini yeniden oluşturamadı. Bu işlem sırasında kullanılan geçici disk alanını azaltmak için dizini yeniden oluşturma işlemi aşağıdaki yeni toplu iş boyutuyla yeniden başlatılıyor. Dizin sayısı: %1 Yeni toplu iş boyutu: %2
Active Directory Lightweight Directory Services kunde inte återskapa följande antal index på grund av otillräckligt diskutrymme i arbetskatalogen. För att minska mängden diskutrymme som används för temporära filer under processen kommer processen att startas om med följande nya gruppstorlek. Index: %1 Ny gruppstorlek: %2
Usługi LDS w usłudze Active Directory nie mogą ponownie skonstruować następującej liczby indeksów, ponieważ w katalogu roboczym jest za mało miejsca na dysku. Aby zmniejszyć wykorzystanie tymczasowego miejsca na dysku w czasie trwania tego procesu, proces ponownego konstruowania indeksu jest uruchamiany ponownie przy użyciu wsadu o następującym nowym rozmiarze. Indeksy: %1 Nowy rozmiar wsadu: %2
Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem tudta újra létrehozni a következő számú indexet, mert kevés lemezterület állt rendelkezésre a munkakönyvtárban. A folyamathoz használt ideiglenes lemezterület csökkentéséhez az indexkészítési folyamat a lenti, új kötegmérettel indul újra. Indexek: %1Új kötegméret: %2
Les services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) n’ont pas pu recréer le nombre d’index suivants en raison d’un espace disque faible dans le répertoire de travail. Afin de réduire l’utilisation de l’espace disque temporaire lors de ce processus, le processus de recréation d’index est redémarré avec la nouvelle taille de lot suivante. Index : %1 Nouvelle taille de lot : %2
O Active Directory Lightweight Directory Services não pôde recriar o seguinte número de índices porque havia pouco espaço em disco no diretório de trabalho. Para reduzir o uso de espaço temporário em disco durante este processo, o processo de recriação de índice está sendo reiniciado com este novo tamanho de lote. Índices: %1 Novo tamanho de lote: %2
Службам Active Directory облегченного доступа к каталогам не удалось построить следующее количество индексов из-за недостатка места в рабочем каталоге. Чтобы уменьшить объем дискового пространства, необходимый для этого процесса, процесс построения индексов будет перезапущен со следующим новым размером пакета. Индексов: %1 Новый размер пакета: %2
Active Directory ライトウェイト ディレクトリ サービスは、作業ディレクトリのディスクの空き領域が少ないために次の数のインデックスを再構築できませんでした。この処理の最中にディスク領域の使用量を一時的に減らすために、インデックスの再構築処理は次の新しいバッチ サイズで再起動されています。 インデックス: %1 新しいバッチ サイズ: %2
Los Servicios de directorio ligero de Active Directory no pudieron volver a generar la siguiente cantidad de índices debido a espacio en disco insuficiente en el directorio de trabajo. A fin de reducir el uso de espacio en disco temporal durante este proceso, se reinició el proceso para volver a generar índices con este nuevo tamaño de lote. Índices: %1 Nuevo tamaño de lote: %2
Die folgende Anzahl von Indizes konnte von Active Directory Lightweight Directory Services aufgrund von unzureichendem Speicher im Arbeitsverzeichnis nicht erneut erstellt werden. Die Indexneuerstellung wird mit der folgenden neuen Batchgröße neu gestartet, um die Verwendung von temporärem Speicher während des Vorgangs zu reduzieren. Indizes: %1 Neue Batchgröße: %2
Doordat er niet voldoende vrije schijfruimte is in de werkmap, is het volgende aantal indexen niet opnieuw samengesteld in AD LDS. Het indexproces wordt opnieuw gestart met de volgende nieuwe batchgrootte om het gebruik van tijdelijke schijfruimte tijdens dit proces te beperken. Indexen: %1 Nieuwe batchgrootte: %2
작업 디렉터리에 디스크 공간이 부족하여 Active Directory LDS(Lightweight Directory Services)가 다음 개수의 인덱스를 다시 만들지 못했습니다. 인덱스를 다시 만드는 동안 임시 디스크 공간의 사용을 줄이기 위하여, 다음 새 배치 크기로 인덱스를 다시 만듭니다. 인덱스: %1 새 배치 크기: %2
Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) neobnovila následující počet indexů z důvodu nedostatku místa na disku v pracovním adresáři. Chcete-li během tohoto procesu snížit využití dočasného místa na disku, bude proces obnovení indexu restartován s následující novou velikostí dávky. Indexy: %1 Nová velikost dávky: %2
Active Directory Lightweight Directory Services: impossibile ricostruire il numero di indici seguente a causa di spazio su disco insufficiente nella directory di lavoro. Per ridurre l'utilizzo dello spazio su disco temporaneo durante questo processo, il processo di ricostruzione degli indici viene riavviato con la nuova dimensione batch seguente. Indici: %1 Nuova dimensione batch: %2
下列連線物件的 transportType 屬性值不正確。將從連線物件移除這個值。處理程序將繼續進行。 連線物件 DN: %1 不正確的 transportType 值: %2
O seguinte objecto de ligação não tinha um valor de atributo transportType válido. Este valor será removido do objecto de ligação. O processo vai continuar. DN do objecto de ligação: %1 Valor transportType inválido: %2
下列连接对象的 transportType 属性值无效。将从连接对象删除该值。处理将继续。 连接对象 DN: %1 无效 transportType 值: %2
Aşağıdaki bağlantı nesnesi geçerli bir transportType öznitelik değerine sahip değildi. Bu değer bağlantı nesnesinden kaldırılacak. İşlem devam edecek. Bağlantı nesnesi DN: %1 Geçersiz transportType değeri: %2
Följande anslutningsobjekt har inget giltigt värde för attributet transportType. Detta värde kommer att tas bort från anslutningsobjektet. Processen kommer att fortsätta. Anslutningsobjektets unika namn: %1 Felaktigt värde för transportType: %2
Następujący obiekt połączenia ma nieprawidłową wartość atrybutu transportType. Wartość zostanie usunięta z obiektu połączenia. Proces będzie kontynuowany. Nazwa domeny obiektu połączenia: %1 Nieprawidłowa wartość: %2
Az alábbi kapcsolatobjektum nem rendelkezett érvényes transportType attribútumértékkel. Ez az érték el lesz távolítva a kapcsolatobjektumból. A folyamat folytatódik. Kapcsolatobjektum tartományneve: %1Érvénytelen transportType érték: %2
L’objet connexion suivant n’a pas une valeur d’attribut transportType valide. Cette valeur sera supprimée de l’objet connexion. Le processus va continuer. Nom unique de l’objet Connexion : %1 Valeur transportType non valide : %2
O objeto de conexão a seguir não tinha um valor de atributo transportType válido. Esse valor será removido do objeto de conexão. O processo continuará. DN de objeto de conexão: %1 Valor inválido de transportType: %2
Атрибут transportType следующего объекта подключения имеет недопустимое значение. Это значение будет удалено из объекта подключения. . Имя объекта подключения: %1 Недопустимое значение transportType: %2
次の接続オブジェクトには有効な transportType 属性値がありませんでした。この値は接続オブジェクトから削除されます。この処理は続行されます。 接続オブジェクト DN: %1 無効な transportType 値: %2
El siguiente objeto de conexión no tenía un valor de atributo transportType válido. Este valor se quitará del objeto de conexión. El proceso continuará. DN de objeto de conexión: %1 Valor transportType no válido: %2
Das folgende Verbindungsobjekt hat keinen gültigen transportType-Attributwert. Dieser Wert wird vom Verbindungsobjekt entfernt. Der Vorgang wird fortgesetzt. Verbindungsobjekt-DN: %1 Ungültiger transportType-Wert: %2
Het volgende verbindingsobject bevat geen geldige waarde voor het kenmerk transportType. Deze waarde wordt uit het verbindingsobject verwijderd. Het proces wordt voortgezet. DN van verbindingsobject: %1 Ongeldige waarde voor transportType: %2
Následující objekt připojení neměl správnou hodnotu atributu transportType. Tato hodnota bude z objektu připojení odebrána. Zpracování bude pokračovat. Rozlišující název objektu připojení: %1 Neplatná hodnota transportType: %2
다음 연결 개체가 올바른 transportType 특성 값을 가지고 있지 않습니다. 이 값은 연결 개체에서 제거 됩니다. 작업이 계속 진행됩니다. 연결 개체 DN: %1 잘못된 transportType value: %2
Il seguente oggetto Connessione non possedeva un valore dell'attributo transportType valido. Questo valore verrà rimosso dall'oggetto Connessione e il processo continuerà. Nome distinto dell'oggetto Connessione: %1 Valore transportType non valido: %2
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services was unable to replicate the following object from the following remote directory server. Object: %2 Remote directory server: %1 This directory server will try another method for retrieving and replicating the desired object. User Action Ensure that replication can succeed between these two directory servers. Additional Data Error value: %3 Extended error value: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services was unable to replicate the following object from the following remote directory server. Object: %2 Remote directory server: %1 This directory server will try another method for retrieving and replicating the desired object. User Action Ensure that replication can succeed between these two directory servers. Additional Data Error value: %3 Extended error value: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services was unable to replicate the following object from the following remote directory server. Object: %2 Remote directory server: %1 This directory server will try another method for retrieving and replicating the desired object. User Action Ensure that replication can succeed between these two directory servers. Additional Data Error value: %3 Extended error value: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services was unable to replicate the following object from the following remote directory server. Object: %2 Remote directory server: %1 This directory server will try another method for retrieving and replicating the desired object. User Action Ensure that replication can succeed between these two directory servers. Additional Data Error value: %3 Extended error value: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services was unable to replicate the following object from the following remote directory server. Object: %2 Remote directory server: %1 This directory server will try another method for retrieving and replicating the desired object. User Action Ensure that replication can succeed between these two directory servers. Additional Data Error value: %3 Extended error value: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services was unable to replicate the following object from the following remote directory server. Object: %2 Remote directory server: %1 This directory server will try another method for retrieving and replicating the desired object. User Action Ensure that replication can succeed between these two directory servers. Additional Data Error value: %3 Extended error value: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services was unable to replicate the following object from the following remote directory server. Object: %2 Remote directory server: %1 This directory server will try another method for retrieving and replicating the desired object. User Action Ensure that replication can succeed between these two directory servers. Additional Data Error value: %3 Extended error value: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services was unable to replicate the following object from the following remote directory server. Object: %2 Remote directory server: %1 This directory server will try another method for retrieving and replicating the desired object. User Action Ensure that replication can succeed between these two directory servers. Additional Data Error value: %3 Extended error value: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services was unable to replicate the following object from the following remote directory server. Object: %2 Remote directory server: %1 This directory server will try another method for retrieving and replicating the desired object. User Action Ensure that replication can succeed between these two directory servers. Additional Data Error value: %3 Extended error value: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services was unable to replicate the following object from the following remote directory server. Object: %2 Remote directory server: %1 This directory server will try another method for retrieving and replicating the desired object. User Action Ensure that replication can succeed between these two directory servers. Additional Data Error value: %3 Extended error value: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services was unable to replicate the following object from the following remote directory server. Object: %2 Remote directory server: %1 This directory server will try another method for retrieving and replicating the desired object. User Action Ensure that replication can succeed between these two directory servers. Additional Data Error value: %3 Extended error value: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services was unable to replicate the following object from the following remote directory server. Object: %2 Remote directory server: %1 This directory server will try another method for retrieving and replicating the desired object. User Action Ensure that replication can succeed between these two directory servers. Additional Data Error value: %3 Extended error value: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services was unable to replicate the following object from the following remote directory server. Object: %2 Remote directory server: %1 This directory server will try another method for retrieving and replicating the desired object. User Action Ensure that replication can succeed between these two directory servers. Additional Data Error value: %3 Extended error value: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services was unable to replicate the following object from the following remote directory server. Object: %2 Remote directory server: %1 This directory server will try another method for retrieving and replicating the desired object. User Action Ensure that replication can succeed between these two directory servers. Additional Data Error value: %3 Extended error value: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services was unable to replicate the following object from the following remote directory server. Object: %2 Remote directory server: %1 This directory server will try another method for retrieving and replicating the desired object. User Action Ensure that replication can succeed between these two directory servers. Additional Data Error value: %3 Extended error value: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services was unable to replicate the following object from the following remote directory server. Object: %2 Remote directory server: %1 This directory server will try another method for retrieving and replicating the desired object. User Action Ensure that replication can succeed between these two directory servers. Additional Data Error value: %3 Extended error value: %4
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services was unable to replicate the following object from the following remote directory server. Object: %2 Remote directory server: %1 This directory server will try another method for retrieving and replicating the desired object. User Action Ensure that replication can succeed between these two directory servers. Additional Data Error value: %3 Extended error value: %4
在備份時找不到 USN。Active Directory 輕量型目錄服務會讀取資料庫,嘗試找到最好的 USN 來使用。
Não foi encontrado o USN durante a execução da cópia de segurança. Os Serviços LDS do Active Directory vão ler a base de dados para tentar localizar o USN mais correcto a utilizar.
没有找到备份时的 USN。Active Directory 轻型目录服务将读取数据库以尝试定位要使用的最佳 USN。
Yedekleme sırasındaki USN bulunamadı. Active Directory Basit Dizin Hizmetleri kullanılacak en iyi USN'yi bulmak için veritabanını okuyacak.
USN vid säkerhetskopians tid kunde inte hittas. Active Directory Lightweight Directory Services kommer att läsa databasen för att försöka hitta det USN som bör användas.
Podczas wykonywania kopii zapasowej nie odnaleziono numeru USN. Usługi LDS w usłudze Active Directory odczytają bazę danych w celu podjęcia próby zlokalizowania numeru USN najlepszego do użycia.
Nem található a biztonsági másolat készítésekor érvényes USN. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások kísérletet tesz a legmegfelelőbb USN megkeresésére az adatbázisban.
Le numéro USN était introuvable au moment de la sauvegarde. Les services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) liront la base de données afin de trouver le meilleur numéro USN à utiliser.
O USN no momento da execução do backup não foi encontrado. O Active Directory Lightweight Directory Services fará uma leitura no banco de dados para tentar localizar o melhor USN a ser utilizado.
USN в момент архивации не обнаружен. Службы Active Directory облегченного доступа к каталогам прочитают базу данных для поиска наиболее подходящего USN.
バックアップ時の USN が見つかりませんでした。Active Directory ライトウェイト ディレクトリ サービスがデータベースを読み取って、使用に最適な USN を検索します。
No se encontró el USN en el momento de la copia de seguridad. Los Servicios de directorio ligero de Active Directory leerán la base de datos para intentar encontrar el mejor USN para usar.
Der USN wurde während der Sicherung nicht gefunden. Von Active Directory Lightweight Directory Services wird versucht, den optimalen USN in der Datenbank zu finden.
Het USN ten tijde van de back-up is niet gevonden. De AD LDS-database wordt gelezen om te proberen het meest geschikte USN te vinden.
Číslo USN v době zálohování nebylo nalezeno. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) přečte databázi a pokusí se vyhledat nejvhodnější číslo USN.
백업을 실행했을 때의 USN을 찾을 수 없습니다. Active Directory LDS(Lightweight Directory Services)가 데이터베이스를 읽어 가장 사용하기 좋은 USN을 찾으려고 합니다.
Impossibile trovare l'USN al momento del backup. Active Directory Lightweight Directory Services leggerà il database per individuare il miglior USN da utilizzare.
Active Directory 輕量型目錄服務無法使用下列的 RPC 通訊協定順序。 RPC 通訊協定順序: %1 這個 RPC 通訊協定順序似乎尚未安裝。Active Directory 輕量型目錄服務嘗試使用這個通 訊協定順序來登錄 RPC,但並未成功,因此無法使用這個通訊協定順序來進行通訊。 其他資料 錯誤值: %2 %3
Os Serviços LDS do Active Directory não conseguiram utilizar a seguinte sequência do protocolo de RPC. Sequência do protocolo de RPC: %1 Esta sequência do protocolo de RPC parece não estar instalada. Os Serviços LDS do Active Directory tentaram sem êxito efectuar o registo com o RPC utilizando esta sequência de protocolo, não podendo, por isso, utilizar a mesma para comunicação. Dados Adicionais Valor do erro: %2 %3
Active Directory 轻型目录服务无法使用下列 RPC 协议序列。 RPC 协议序列: %1 似乎没有安装此 RPC 协议序列。Active Directory 轻型目录服务尝试使用此协议序列 注册 RPC,但是没有成功;因此不能使用此协议序列进行通信。 其他数据 错误值: %2 %3
Active Directory Basit Dizin Hizmetleri aşağıdaki RPC protokol sırasını kullanamadı. RPC protokol sırası: %1 RPC protokol sırası yüklü görünmüyor. Active Directory Basit Dizin Hizmetleri'nin bu protokol sırasını kullanarak RPC'ye kaydolma girişimi başarısız oldu, bu nedenle iletişim kurmak için bu protokol sırası kullanılamıyor. Ek Veriler Hata değeri: %2 %3
Active Directory Lightweight Directory Services kunde inte använda följande RPC-protokollsekvens. RPC-protokollsekvens: %1 Denna RPC-protokollsekvens verkar inte vara installerad. Active Directory Lightweight Directory Services försökte registrera med RPC genom att använda den här protokollsekvens och kan därför inte använda den för kommunikation. Ytterligare data Felvärde: %2 %3
Usługi LDS w usłudze Active Directory nie mogą użyć następującej sekwencji protokołu RPC. Sekwencja protokołu RPC: %1 Wydaje się, że ta sekwencja protokołu RPC nie jest zainstalowana. Próba rejestracji usług LDS w usłudze Active Directory za pośrednictwem zdalnego wywołania procedury przy użyciu tej sekwencji protokołu nie powiodła się i dlatego nie można używać tej sekwencji protokołu do komunikowania się. Dodatkowe dane Wartość błędu: %2 %3
Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem tudta használni a következő RPC protokollsorrendet. RPC protokollsorrend: %1 Ez az RPC protokollsorrend valószínűleg nincs telepítve. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások sikertelenül próbálta meg az RPC- regisztrációt a fenti protokollsorrend használatával, ezért a protokollsorrendet nem használhatja kommunikációhoz. További adatok Hibaérték: %2 %3
O Active Directory Lightweight Directory Services não pôde usar esta seqüência de protocolo RPC. Seqüência de protocolo RPC: %1 Esta seqüência de protocolo RPC parece não estar instalada. O Active Directory Lightweight Directory Services tentou sem êxito registrar-se no RPC, usando esta seqüência de protocolo e, assim, não pode usar essa seqüência de protocolo para comunicação. Dados Adicionais Valor do erro: %2 %3
Службам Active Directory облегченного доступа к каталогам (AD LDS) не удается использовать следующую последовательность протокола RPC. Последовательность протокола RPC: %1 Эта последовательность протокола RPC не установлена. Попытка AD LDS зарегистрировать RPC, используя эту последовательность протокола, завершилась неудачей, поэтому эта последовательность протокола использоваться не будет. Дополнительные данные Значение ошибки: %2 %3
Active Directory ライトウェイト ディレクトリ サービスは、次の RPC プロトコル シーケンスを使用できませんでした。 RPC プロトコル シーケンス: %1 この RPC プロトコル シーケンスはインストールされていません。Active Directory ライトウェイト ディレクトリ サービスは、このプロトコル シーケンスを使って RPC に 登録しようとしましたが成功しませんでした。このため、このプロトコル シーケンスを通信に使用できません。 追加データ エラー値: %2 %3
Los Servicios de directorio ligero de Active Directory no pudieron usar la siguiente secuencia de protocolo RPC. Secuencia de protocolo RPC: %1 Esta secuencia de protocolo RPC no parece estar instalada. Los Servicios de directorio ligero de Active Directory intentaron registrarse con RPC mediante esta secuencia de protocolo, pero no lo consiguieron y, por lo tanto, no pueden usarla para comunicarse. Datos adicionales Valor de error: %2 %3
Die folgende RPC-Protokollsequenz konnte von Active Directory Lightweight Directory Services nicht verwendet werden. RPC-Protokollsequenz: %1 Diese RPC-Protokollsequenz ist wahrscheinlich nicht installiert. Von Active Directory Lightweight Directory Services wurde erfolglos versucht, den RPC mithilfe dieser Protokollsequenz zu registrieren, und kann daher diese Protokollsequenz nicht für die Kommunikation verwenden. Zusätzliche Daten Fehlerwert: %2 %3
In AD LDS kan de volgende RPC-protocolreeks niet worden gebruikt. RPC-protocolreeks: %1 Kennelijk is deze RPC-protocolreeks niet geïnstalleerd. Het is niet gelukt deze RPC-protocolreeks te gebruiken om AD LDS te registreren, dus deze protocolreeks kan niet voor communicatiedoeleinden worden gebruikt. Aanvullende gegevens Foutwaarde: %2 %3
Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nepoužila následující sekvenci protokolů RPC. Sekvence protokolů RPC: %1 Tato sekvence pravděpodobně nebyla nainstalována. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) se neúspěšně pokusila o registraci protokolu RPC pomocí této sekvence, a proto ji nemůže použít ke komunikaci. Další data Chybová hodnota: %2 %3
Active Directory LDS(Lightweight Directory Services)가 다음 RPC 프로토콜 시퀀스를 사용하지 못했습니다. RPC 프로토콜 시퀀스: %1 이 RPC 프로토콜 시퀀스가 설치되지 않은 것 같습니다. Active Directory LDS(Lightweight Directory Services)가 이 프로토콜 시퀀스를 사용하여 RPC에 등록하지 못했으므로 이 프로토콜 시퀀스를 통신에 사용할 수 없습니다. 추가 데이터 오류 값: %2 %3
Active Directory Lightweight Directory Services: impossibile utilizzare la sequenza di protocollo RPC seguente. Sequenza di protocollo RPC: %1 La sequenza di protocollo RPC potrebbe non essere installata. Active Directory Lightweight Directory Services non è stato in grado di eseguire la registrazione con RPC utilizzando questa sequenza di protocollo, che pertanto non può essere utilizzata per la comunicazione. Dati aggiuntivi Valore errore: %2 %3
因為記憶體的限制,所以 Active Directory 輕量型目錄服務無法使用使用者定義的 TCP 連接埠。將使用動態的 RPC 選取連接埠來代替。
Os Serviços LDS do Active Directory não podem utilizar a porta TCP definida pelo utilizador devido a restrições da memória. Em vez disso, será utilizada uma porta escolhida por uma RPC dinâmica.
由于内存限制,Active Directory 轻型目录服务无法使用用户定义的 TCP 端口,而将使用动态 RPC 选择的 端口。
Active Directory Basit Dizin Hizmetleri, bellek kısıtlamaları nedeniyle kullanıcı tanımlı TCP bağlantı noktasını kullanamıyor. Bunun yerine dinamik olarak RPC tarafından seçilen bir bağlantı noktası kullanılacak.
Active Directory Lightweight Directory Services kan inte använda den definierade TCP-porten på grund av minnesbegränsningar. En RPC-port som väljs dynamiskt kommer att användas istället.
Usługi LDS w usłudze Active Directory nie mogą używać portu TCP zdefiniowanego przez użytkownika z powodu ograniczenia pamięci. Zamiast tego zostanie użyty dynamiczny port wybrany przez protokół RPC.
Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások memóriakorlátozások miatt nem tudja használni a felhasználó által definiált TCP-portot. Ehelyett egy dinamikus, RPC által kiválasztott portot használ.
Les services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) ne peuvent pas utiliser le port TCP défini par l’utilisateur en raison de contraintes mémoire. Un port RPC dynamique sera utiliséà la place.
O Active Directory Lightweight Directory Services não pode usar a porta TCP definida pelo usuário porque há restrições de memória. Em vez disso, uma porta dinâmica escolhida pelo RPC será usada.
Службам Active Directory облегченного доступа к каталогам не удается использовать заданный пользователем порт TCP из-за нехватки памяти. Будет использоваться выбираемый динамически порт RPC.
Active Directory ライトウェイト ディレクトリ サービスは、メモリの制約により、ユーザーが定義した TCP ポートを使用できません。動的 RPC に選択されたポートが 代わりに使用されます。
Los Servicios de directorio ligero de Active Directory no pueden usar el puerto TCP definido por el usuario debido a restricciones de memoria. En su lugar, se usaráun puerto elegido dinámicamente por RPC.
Der benutzerdefinierte TCP-Port kann aufgrund von Speicherbeschränkungen nicht verwendet werden. Stattdessen wird ein dynamischer, vom RPC gewählter Port verwendet.
De TCP-poort die door de gebruiker is gedefinieerd, kan niet worden gebruikt in AD LDS vanwege geheugenbeperkingen. In plaats daarvan wordt een dynamisch gekozen RPC-poort gebruikt.
Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nemohla použít port TCP definovaný uživatelem z důvodu omezení paměti. Místo toho bude použit vybraný dynamickýport RPC.
메모리 제약 조건으로 인해 Active Directory LDS(Lightweight Directory Services)에서 사용자가 지정한 TCP 포트를 사용할 수 없습니다. 동적 RPC 선택 포트가 대신 사용됩니다.
Active Directory Lightweight Directory Services: impossibile utilizzare la porta TCP definita dall'utente a causa delle limitazioni della memoria. In alternativa verrà utilizzata una porta RPC dinamica.
在初始化過程中,Active Directory 輕量型目錄服務已刪除所有的 Unicode 索引。 將重建這些刪除的索引。
Os Serviços LDS do Active Directory eliminaram todos os índices Unicode como parte da inicialização. Estes índices eliminados serão reconstruídos.
作为初始化的一部分,Active Directory 轻型目录服务已经删除了所有 Unicode 索引。 将重建这些已删除的索引。
Active Directory Basit Dizin Hizmetleri, başlatmanın bir parçası olarak tüm Unicode dizinlerini sildi. Silinen bu dizinler yeniden oluşturulacak.
Active Directory Lightweight Directory Services har tagit bort alla Unicode-index som en del av initieringen. Dessa borttagna index kommer att återskapas.
Usługi LDS w usłudze Active Directory usunęły w ramach inicjowania wszystkie indeksy Unicode. Usunięte indeksy zostaną ponownie skonstruowane.
Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások az inicializálás részeként törölt minden Unicode indexet. Ezek a törölt indexek újra lesznek építve.
Les services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) ont supprimé tous les indices Unicode lors de l’initialisation. Ces indices supprimés seront recréés.
O Active Directory Lightweight Directory Services excluiu todos os índices Unicode como parte da inicialização. Esses índices excluídos serão recriados.
В ходе инициализации служб Active Directory облегченного доступа к каталогам были удалены все индексы в кодировке Юникода. Эти индексы будут построены заново.
初期化操作の一部として、Active Directory ライトウェイト ディレクトリ サービスは Unicode インデックスをすべて削除しました。 削除されたインデックスは再構築されます。
Los Servicios de directorio ligero de Active Directory eliminaron todos los índices Unicode como parte de la inicialización. Los índices eliminados volverán a generarse.
Als Teil der Initialisierung wurden von Active Directory Lightweight Directory Services alle Unicode-Indizes gelöscht. Diese gelöschten Indizes werden neu erstellt.
Als onderdeel van het initialisatieproces zijn alle Unicode-indexen in AD LDS verwijderd. De verwijderde indexen worden opnieuw samengesteld.
Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) odstranila při inicializaci všechny indexy Unicode. Tyto odstraněné indexy budou znovu vytvořeny.
Active Directory LDS(Lightweight Directory Services)가 초기화의 일부로 모든 유니코드 인덱스를 삭제했습니다. 삭제된 인덱스는 다시 만들어집니다.
Active Directory Lightweight Directory Services: tutti gli indici Unicode sono stati eliminati nell'ambito dell'inizializzazione. Gli indici eliminati verranno ricostruiti.
知識一致性檢查程式 (KCC) 建立了一個新的 bridgehead 容錯移轉連線,因為現有站台連線所使用的下列 bridgehead 並未回應或進行複寫。 伺服器:%1%2%3%4%5%6%7%8
O verificador de consistência de conhecimento (KCC) criou uma nova ligação de activação pós-falha de bridgehead porque os seguintes bridgeheads utilizados pelas ligações de locais existentes não respondiam ou replicavam. Servidores:%1%2%3%4%5%6%7%8
知识一致性检查器(KCC)创建了新桥头故障转移连接,因为已有的站点连接使用的下列桥头没有响应或复制。 服务器:%1%2%3%4%5%6%7%8
Varolan site bağlantıları tarafından kullanılan aşağıdaki köprü kurucular yanıt vermediğinden veya çoğaltılmadığından Bilgi Tutarlılığı Denetleyicisi (KCC) yeni bir köprü kurucu yük devretme bağlantısı oluşturdu. Sunucular:%1%2%3%4%5%6%7%8
KCC (Knowledge Consistency Checker) skapade en ny reserverbrygghuvudserveranslutning eftersom följande brygghuvuden som användes av befintliga platsanslutningar inte svarade eller replikerade. Servrar:%1%2%3%4%5%6%7%8
Narzędzie sprawdzania spójności informacji (KCC) utworzyło nowe połączenie pracy awaryjnej, ponieważ następujące serwery czołowe używane przez istniejące połączenia lokacji nie odpowiadały lub nie replikowały. Serwery:%1%2%3%4%5%6%7%8
A tudáskonzisztencia-ellenőrző (KCC) új hídfőátváltási kapcsolatot hozott létre, mert az alábbi, létező helyek kapcsolataihoz használt hídfők nem válaszoltak, vagy nem tudtak replikációt végezni. Kiszolgálók:%1%2%3%4%5%6%7%8
Le vérificateur de cohérence des données a créé une nouvelle connexion de basculement du serveur pont car les serveurs ponts suivants, utilisés par des connexions de site existantes, ne répondaient ou ne répliquaient pas. Serveurs :%1%2%3%4%5%6%7%8
O KCC (Knowledge Consistency Checker) criou uma nova conexão com failover de ponte porque as pontes a seguir, usadas pelas conexões de site existentes, não estavam respondendo ou replicando. Servidores:%1%2%3%4%5%6%7%8
В ходе проверки согласованности знаний (KCC) было создано новое аварийное подключение потому, что следующие серверы-плацдармы, используемые подключениями узлов, не отвечают или не реплицируются. Серверы:%1%2%3%4%5%6%7%8
既存のサイト接続で使われている次のブリッジヘッドが、応答またはレプリケートしていなかったため、知識整合性チェッカー (KCC) が新しいブリッジヘッド フェールオーバー接続を作成しました。 サーバー:%1%2%3%4%5%6%7%8
El Comprobador de coherencia de conocimientos (KCC) creó una nueva conexión de conmutación por error de cabeza de puente porque las siguientes cabezas de puente utilizadas por las conexiones de sitio existentes no respondían o no se replicaban. Servidores:%1%2%3%4%5%6%7%8
Die Konsistenzprüfung hat eine neuen Bridgeheadfailoververbindung erstellt, weil die folgenden Bridgeheads, die von vorhandenen Standortverbindungen verwendet wurden, nicht geantwortet oder repliziert haben. Server:%1%2%3%4%5%6%7%8
De Knowledge Consistency Checker (KCC) heeft een nieuwe failover-verbinding voor bruggenhoofden gemaakt omdat de volgende bruggenhoofden die door de bestaande siteverbindingen worden gebruikt, niet reageren of repliceren. Servers:%1%2%3%4%5%6%7%8
Kontrola konzistence znalostí (KCC) vytvořila nové připojení se zabezpečením před selháním bridgehead serveru, protože následující bridgehead servery používané existujícími spojeními lokalit nereagovaly nebo neprováděly replikaci. Servery:%1%2%3%4%5%6%7%8
기존 사이트 연결에 사용되는 브리지헤드가 응답하지 않거나 복제되지 않아서 정보 일관성 검사기에서 새 브리지헤드 장애 조치 연결을 생성했습니다. 서버:%1%2%3%4%5%6%7%8
Controllo di coerenza informazioni (KCC) ha creato una nuova connessione failover con il server testa di ponte. I seguenti server testa di ponte utilizzati da connessioni di sito esistenti non rispondono o non eseguono repliche. Server:%1%2%3%4%5%6%7%8
在備份操作過程中,Active Directory 輕量型目錄服務無法變更資料庫的狀態。因此,在下一次重新開機時,這個目錄服務會不必要地變更它的呼叫識別碼。 使用者動作 如果這個事件經常發生,它會造成這個目錄服務的 Uptodateness 向量大小快速增加。 其他資料 錯誤值: %1 %2
Durante uma operação de cópia de segurança, os Serviços LDS do Active Directory não conseguiram alterar o estado da base de dados. Assim, da próxima vez que o computador for reiniciado, este serviço de directório alterará desnecessariamente o ID de invocação. Acção do Utilizador Se este evento ocorrer frequentemente, poderá fazer com que o tamanho do vector de actualização Uptodateness neste serviço de directório aumente rapidamente. Dados Adicionais Valor do erro: %1 %2
备份操作过程中,Active Directory 轻型目录服务无法更改数据库的状态。因此,下次重新启动时,此目录服务将不需要更改其调用 ID。 用户操作 如果此事件频繁发生,可能导致此目录服务上的 Uptodateness Vector 的大小快速增加。 其他数据 错误值: %1 %2
Yedekleme işlemi sırasında, Active Directory Basit Dizin Hizmetleri veritabanının durumunu değiştiremedi. Bunun sonucunda bir sonraki yeniden yüklemede bu dizin hizmeti gerekmediği halde çağırma kimliğini değiştirecek. Kullanıcı Eylemi Bu olay sık gerçekleşirse bu dizin hizmetindeki Güncellik Vektörü boyutunun hızla artmasına neden olabilir. Ek Veriler Hata değeri: %1 %2
Det gick inte att ändra tillstånd för Active Directory Lightweight Directory Services-databasen under en säkerhetskopiering. På grund av detta kommer katalogtjänsten att ändra sitt anropande-ID i onödan vid nästa omstart. Användaråtgärd Om detta sker ofta kan aktualitetsvektorn på den här katalogtjänsten växa snabbt. Ytterligare data Felvärde: %1 %2
Podczas operacji wykonywania kopii zapasowej usługi LDS w usłudze Active Directory nie mogły zmienić stanu bazy danych. Z tego powodu przy następnym ponownym rozruchu ta usługa katalogowa niepotrzebnie zmieni swój identyfikator wywołania. Akcja użytkownika Jeżeli to zdarzenie często się powtarza, może być przyczyną szybkiego powiększenia rozmiaru wektora aktualności w tej usłudze katalogowej. Dodatkowe dane Wartość błędu: %1 %2
Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások biztonsági mentés közben nem tudta módosítani az adatbázis állapotát. Ezért a következő újraindításkor ez a címtárszolgáltatás feleslegesen módosítani fogja meghívási azonosítóját. Teendő Ha ez az esemény gyakran bekövetkezik, az a címtárszolgáltatás frissítési vektorának gyors növekedéséhez vezethet. További adatok Hibaérték: %1 %2
Durante uma operação de backup, o Active Directory Lightweight Directory Services não pôde alterar o estado do banco de dados. Dessa forma, na próxima reinicialização, este serviço de diretório irá alterar desnecessariamente sua ID de invocação. Ação do Usuário Se esse evento ocorrer com freqüência, ele poderá fazer com que o tamanho do Vetor de Atualização neste serviço de diretório aumente rapidamente. Dados Adicionais Valor do erro: %1 %2
Во время создания архивной копии службам Active Directory облегченного доступа к каталогам не удалось изменить состояние базы данных. Поэтому при следующей загрузке данный сервер службы каталогов без необходимости изменит код вызова. Действие пользователя Если это событие часто повторяется, то вектор "Uptodateness Vector" данного сервера службы каталогов быстро увеличивается в размере. Дополнительные данные Значение ошибки: %1 %2
バックアップ操作の最中に、Active Directory ライトウェイト ディレクトリ サービスはデータベースの状態を変更できませんでした。この結果、再動時、起動 ID はこのディレクトリ サービスによって不必要に変更されます。 ユーザー操作 このイベントが頻繁に起こる場合は、このディレクトリ サービスの Uptodateness ベクタのサイズが急に大きくなります。 追加データ エラー値: %1 %2
Während eines Sicherungsvorgangs konnte der Status der Datenbank nicht geändert werden. Daher wird dieser Verzeichnisdienst beim nächsten Neustart unnötigerweise die Aufruf-ID ändern. Benutzeraktion Tritt dieses Ereignis häufig auf, kann der Aktualitätsvektor dieses Verzeichnisdiensts schnell an Größe zunehmen. Zusätzliche Daten Fehlerwert: %1 %2
Het is niet gelukt de status van de AD LDS-database te wijzigen tijdens een back-upbewerking. Hierdoor wordt de aanroep-id van deze directoryservice onnodig gewijzigd wanneer de computer opnieuw wordt opgestart. Gebruikersactie Als dit vaak voorkomt, kan de actualiteitsvector voor deze directoryservice snel groeien. Aanvullende gegevens Foutwaarde: %1 %2
V průběhu operace zálohování služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nemohla změnit stav databáze. Následkem toho při dalším restartování tento adresářový server zbytečně změní své ID vyvolání. Akce uživatele Pokud k této události dochází často, může nastat rychlý nárůst velikosti vektoru aktuálnosti u této adresářové služby. Další data Chybová hodnota: %1 %2
백업 작업을 수행하는 중에 Active Directory LDS(Lightweight Directory Services)에서 데이터베이스의 상태를 변경하지 못했습니다. 그 결과 컴퓨터를 다시 시작할 때 이 디렉터리 서비스가 컴퓨터의 호출 ID를 불필요하게 변경합니다. 사용자 작업 이 이벤트가 자주 발생하면 이 디렉터리 서비스의 Uptodateness 벡터의 크기가 빠르게 증가할 수 있습니다. 추가 데이터 오류 값: %1 %2
Active Directory Lightweight Directory Services: impossibile modificare lo stato del database durante un'operazione di backup. Al successivo riavvio, il servizio directory modificherà il proprio ID di chiamata. Azione utente Se questo evento si verifica di frequente, le dimensioni del vettore di aggiornamento nel servizio directory potrebbero aumentare rapidamente. Dati aggiuntivi Valore errore: %1 %2
See catalog page for all messages.