The service
Messages on page
安裝程式讀取這個伺服器的產品類型時遇到錯誤, 無法繼續。
O programa de configuração detectou um erro ao ler o tipo de produto deste servidor e não pode continuar.
安装程序在读取此服务器的产品类型时发生了一个错误, 不能继续。
Kur, bu Server ürününün türünü okurken bir hatayla karşılaştı ve devam edemiyor.
Ett fel påträffades vid inläsning av den här serverns produkttyp och åtgärden kan inte fortsättas.
Instalator napotkał błąd podczas czytania typu produktu tego serwera i nie może kontynuować.
A telepítő hibába ütközött a kiszolgáló terméktípusának kiolvasása során. A folytatás nem lehetséges.
Le programme d’installation a rencontré une erreur lors de la lecture du type de produit de ce serveur et ne peut pas continuer.
A instalação encontrou um erro durante a leitura do tipo de produto deste Servidor e não pode prosseguir.
Программа установки обнаружила ошибку при чтении типа продукта для этого сервера и не может продолжить работу.
このサーバー製品の種類の読み取り中にエラーが発生したため、 セットアップを続行できません。
El programa de instalación encontró un error al leer el tipo de producto de este servidor y no puede continuar.
Beim Lesen des Produkttyps dieses Servers wurde ein Fehler ermittelt. Setup kann nicht fortgesetzt werden.
Setup heeft een fout gevonden bij het lezen van het producttype van deze server en kan niet worden voortgezet.
Při načítání typu produktu tohoto serveru zjistil instalační program chybu a nemůže pokračovat.
이 서버의 제품 종류를 읽는 도중 오류가 발생하여 계속 진행할 수 없습니다.
Errore dell'installazione durante la lettura del tipo di prodotto di questo server, impossibile continuare.
命名主機已被刪除。收回操作主機角色並重試安裝。
O mestre de atribuição de nomes foi eliminado. Obtenha a função de mestre de operações e tente novamente a instalação.
命名主机被删除。获取操作主机角色,然后重试此安装。
Adlandırma yöneticisi silindi. İşlem yöneticisi rolünü alın ve yüklemeyi yeniden deneyin.
Rollen som ansvarig för namngivning har tagits bort. Ta rollen som verksamhetshanterare och försök sedan installera igen.
Wzorzec nazw został usunięty. Przejmij rolę wzorca operacji i ponów próbę instalacji.
A névkiosztási főkiszolgálót törölték. Zárolja a műveleti főkiszolgáló szerepkört, és kísérelje meg ismét a telepítést.
Le maître d’attribution de noms a été supprimé. Prenez le rôle de maître d’opérations et retentez l’installation.
O mestre de nomenclatura foi excluído. Execute a função de mestre de operações e tente novamente a instalação.
Хозяин именования был удален. Следует получить роль хозяина операций и повторить установку.
名前付けマスタが削除されました。操作マスタ役割を強制して再インストールしてください。
Se eliminó el maestro de nombres. Asuma la función de maestro de operaciones y vuelva a instalar.
Das Namenmaster wurde gelöscht. Verwenden Sie die Betriebsmasterfunktion für einen weiteren Installationsversuch.
De naamgevings-master is verwijderd. Neem de naamgevings-master-rol over en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.
Hlavní server pro pojmenování byl odstraněn. Převezměte roli hlavního serveru a opakujte instalaci.
명명 마스터가 삭제되었습니다. 작업 마스터 역할을 점유하고 설치를 다시 시도하십시오.
Il master per la denominazione è stato eliminato. Assegnare il ruolo di master operazioni e ripetere l'installazione.
SMTP 網域系統管理命名空間目前無法使用。必須等到這個情況解決後,才能設定郵件複寫。 因此,使用 SMTP 傳輸介於本機網域控制站及其他站台上的所有網域控制站間的站台間複寫將會失敗。 稍後將會重試使用 SMTP 的複寫。 其他資料 錯誤值: %2 %1
O espaço de nomes de domínio administrativo SMTP não se encontra disponível neste momento. A replicação baseada em correio não poderá ser configurada até esta situação ser corrigida. Como resultado, a replicação entre locais utilizando o transporte SMTP entre o controlador de domínio local e todos os controladores de domínio noutros locais vai falhar. A replicação utilizando SMTP será repetida mais tarde. Dados adicionais Valor do erro: %2 %1
SMTP 域管理命名空间此时不可用。在此情况被纠正之前不能配置基于邮件的复制。 因此通过 SMTP 传输的本地域控制器和其他站点内的所有域控制器之间的站点间复制都将失败。 使用 SMTP 的复制稍候将重试。 其他数据 错误值: %2 %1
SMTP etki alanı yönetimsel ad boşluğu bu kez kullanılamıyor. Bu durum düzeltilene kadar, posta tabanlı çoğaltma yapılandırılamaz. Sonuç olarak, yerel etki alanı denetleyicisi ve diğer sitelerdeki tüm etki alanı denetleyicileri arasında SMTP taşıyıcısı kullanılarak siteler arası çoğaltma gerçekleştirilmeyecek. SMTP kullanarak çoğaltma işlemi daha sonra yeniden denenecek. Ek Veriler Hata değeri: %2 %1
Det administrativa namnområdet för SMTP-domänen är för tillfället inte tillgänglig. E-postbaserad replikering kan inte konfigureras förrän detta rättats till. På grund av detta kommer replikering mellan platser över transporten SMTP mellan den lokala domänkontrollanten och alla domänkontrollanter i andra platser att misslyckas. Ett nytt försök att replikera över SMTP kommer att göras senare. Ytterligare data Felvärde: %2 %1
Administracyjny obszar nazw domeny SMTP jest teraz niedostępny. Nie będzie można konfigurować replikacji opartej na poczcie, dopóki ten stan nie zniknie. Z tego powodu replikacja międzylokacyjna korzystająca z transportu SMTP między lokalnym kontrolerem domeny i wszystkimi kontrolerami domeny w innych lokacjach nie powiedzie się. Ponowna próba wykonania replikacji przy użyciu protokołu SMTP zostanie podjęta później. Dodatkowe dane Wartość błędu: %2 %1
Az SMTP tartományi felügyeleti névtér jelenleg nem elérhető. A levélalapú replikáció nem konfigurálható, amíg ez az állapot fennáll. Ebben a helyzetben a helyi tartományvezérlő és bármely, más helyen található tartományvezérlő között nem lehet helyközi replikációt végezni SMTP-átvitellel. A rendszer később ismét megkísérli az SMTP protokoll használatával történő replikációt. További adatok Hibaérték: %2 %1
L’espace de noms administratif du domaine SMTP n’est pas disponible actuellement. La réplication par message ne peut pas être configurée tant que cette condition n’est pas corrigée. En conséquence, la réplication intersite utilisant le transport SMTP entre le contrôleur de domaine local et tous les contrôleurs de domaine dans les autres sites échouera. La réplication utilisant SMTP sera tenté à nouveau ultérieurement. Données supplémentaires Valeur d’erreur : %2 %1
Административное пространство имен домена SMTP в данный момент недоступно. Пока это не будет исправлено, настройка репликации на базе почтовой службы невозможна. Межсайтовая репликация с использованием транспорта SMTP между локальным контроллером домена и контроллерами домена в других сайтах будет невозможна. Репликация с использованием транспорта SMTP будет снова запущена позже. Дополнительные данные Значение ошибки: %2 %1
SMTP ドメイン管理の名前空間は、現在利用できません。この状況が訂正されるまで、メール ベースのレプリケーションを構成できません。 このため、ローカル ドメイン コントローラとほかのサイトのすべてのドメイン コントローラの間で SMTP トランスポートを使用しているサイト間レプリケーションに失敗します。 SMTP を使用するレプリケーションは、後で再試行されます。 追加データ エラー値: %2 %1
Der SMTP-Domänenverwaltungsnamespace ist zurzeit nicht verfügbar. Mail-basierte Replikation kann nicht konfiguriert werden. solange dieser Konflikt nicht behoben ist. Daher wird standortübergreifende Replikation über den SMTP-Transport zwischen dem lokalen Domänencontroller und allen Domänencontrollern an anderen Standorten fehlgeschlagen. Die Replikation mithilfe von SMTP wird später erneut versucht. Zusätzliche Daten Fehlerwert: %2 %1
De naamruimte voor het beheren van het SMTP-domein is momenteel niet beschikbaar. Op e-mail gebaseerde replicatie kan niet worden geconfigureerd voordat dit probleem is opgelost. Hierdoor kan er geen intersitereplicatie via het SMTP-transport plaatsvinden tussen de lokale domeincontroller en domeincontrollers in andere sites. De replicatie via SMTP-transport wordt later opnieuw geprobeerd. Aanvullende gegevens Foutwaarde: %2 %1
Obor názvů domény SMTP pro správce není v současné době k dispozici. Dokud nebude tento stav opraven, nelze konfigurovat poštovní zprávy o replikaci. Proto se replikace mezi lokalitami využívající přenosy SMTP mezi místním řadičem domény a všemi řadiči domény v dalších lokalitách nezdaří. Replikace pomocí protokolu SMTP bude zopakována později. Další data Chybová hodnota: %2 %1
SMTP 도메인 관리 네임스페이스를 현재 사용할 수 없습니다. 문제가 해결되기 전에는 메일 기반 복제를 구성할 수 없습니다. 그 결과, 로컬 도메인 컨트롤러와 다른 사이트의 모든 도메인 컨트롤러 간의 SMTP 전송을 사용하는 사이트 간 복제를 실행할 수 없습니다. SMTP를 사용하는 복제를 나중에 다시 시도합니다. 추가 데이터 오류 값: %2 %1
O namespace administrativo do domínio SMTP não está disponível neste momento. Não será possível configurar a replicação com base em mensagens até que essa condição seja corrigida. Como resultado, haverá uma falha na replicação entre sites que utiliza o transporte SMTP entre o controlador de domínio local e todos os controladores de domínio em outros sites. A replicação que utiliza o SMTP será repetida mais tarde. Dados Adicionais Valor do erro: %2 %1
Lo spazio dei nomi dell'amministrazione di dominio SMTP non è disponibile in questo momento. Impossibile configurare una replica mediante la posta finché questa condizione non verrà corretta. Di conseguenza, non sarà possibile eseguire alcuna replica tra siti mediante il trasporto SMTP tra il controller di dominio locale e i controller di dominio di altri siti. La replica mediante SMTP verrà tentata in un secondo momento. Dati aggiuntivi Valore di errore: %2 %1
站台間訊息服務無法啟動 RPC 伺服器,因為它無法登錄驗證資訊。 其他資料 錯誤值: %2%1
O serviço de mensagens entre locais não conseguiu iniciar o serviço de RPC uma vez que não conseguiu registar as informações de autenticação. Dados adicionais Valor do erro: %2 %1
站点间消息服务无法启动 RPC 服务器因为无法注册身份验证信息。 额外数据 错误值: %2 %1
Kimlik doğrulama bilgilerini kaydedemediğinden, Siteler Arası İleti Gönderme hizmeti RPC sunucusunu başlatamadı. Ek Veriler Hata değeri: %2 %1
Tjänsten Intersite Messaging kunde inte starta RPC-servern eftersom den inte kunde registrera autentiseringsinformation. Ytterligare data Felvärde: %2 %1
Usługa Komunikacja międzylokacyjna nie może uruchomić serwera RPC, ponieważ nie można zarejestrować informacji o uwierzytelnianiu. Dodatkowe dane Wartość błędu: %2 %1
A helyek közötti üzenetküldő szolgáltatás nem tudta elindítani az RPC-kiszolgálót, mivel nem sikerült a hitelesítő információ regisztrálása. További adatok Hibaérték: %2 %1
Le service Messagerie intersite n’a pas pu démarrer le serveur RPC car il n’a pas pu inscrire les informations d’authentification. Données supplémentaires Valeur d’erreur : %2 %1
Службе межсайтовых сообщений не удалось запустить RPC-сервер, поскольку ему не удалось зарегистрировать информацию проверки подлинности. Дополнительные данные Значение ошибки: %2 %1
サイト間メッセージング サービスは、認証情報を登録できなかったために RPC サービスを開始できませんでした。 追加データ エラー値: %2 %1
El servicio de mensajería entre sitios no pudo iniciar el servidor RPC porque no pudo registrar la información de autenticación. Datos adicionales Valor de error: %2 %1
Der standortübergreifende Messagingdienst konnte den RPC-Server nicht starten, weil die Authentifizierungsinformationen nicht registriert werden konnten. Zusätzliche Daten Fehlerwert: %2%1
De Intersite Messaging-service kan de RPC-server niet starten omdat er geen verificatiegegevens zijn geregistreerd. Aanvullende gegevens Foutwaarde: %2 %1
Službě zasílání zpráv mezi lokalitami se nepodařilo spustit server RPC, protože nemohla zaregistrovat informace o ověření. Další data Chybová hodnota: %2 %1
인증 정보를 등록할 수 없어, 사이트 간 메시징 서비스에서 RPC 서버를 시작할 수 없습니다. 추가 데이터 오류 값: %2 %1
Houve falha do serviço de mensagens entre sites na inicialização do servidor RPC porque não foi possível registrar as informações de autenticação. Dados Adicionais Valor do erro: %2 %1
Il servizio di messaggistica tra siti non ha avviato il server RPC a causa di un errore nella registrazione delle informazioni di autenticazione. Dati aggiuntivi Valore errore: %2 %1
站台間訊息服務從 LDAP 收到下列延伸錯誤字串資訊。 延伸錯誤字串: %1 其他資料 LDAP 錯誤值: %5 %4 WIN32 延伸錯誤值: %3 %2
O serviço de mensagens entre locais recebeu as seguintes informações da cadeia de erro expandida de LDAP. Cadeia de erro expandida: %1 Dados adicionais Valor do erro de LDAP: %5 %4 Valor do erro expandido WIN32: %3 %2
站点间消息服务从 LDAP 接收了下列扩展错误字符串信息。 扩展错误字符串: %1 额外数据 LDAP 错误值: %5 %4 WIN32 扩展错误值: %3 %2
Siteler Arası İleti Gönderme hizmeti, LDAP'den aşağıdaki genişletilmiş hata dizesi bilgilerini aldı. Genişletilmiş hata dizesi: %1 Ek Veriler LDAP hata değeri: %5 %4 WIN32 genişletilmiş hata değeri: %3 %2
Tjänsten Intersite Messaging erhöll följande utökade felsträngsinformation från LDAP. Utökad felsträng: %1 Ytterligare data LDAP-felvärde: %5 %4 Utökat Win32-felvärde: %3 %2
Usługa Komunikacja międzylokacyjna odebrała następujące rozszerzone informacje o ciągu błędu od usługi LDAP. Rozszerzony ciąg błędu: %1 Dodatkowe dane Wartość błędu usługi LDAP: %5 %4 Rozszerzona wartość błędu WIN32: %3 %2
A helyek közötti üzenetküldő szolgáltatás a következő kibővített hibainformációs karakterláncot kapta az LDAP-tól. Kibővített hibaüzenet: %1 További adatok LDAP-hibaérték: %5 %4 WIN32 kibővített hibaérték: %3 %2
Le service Messagerie intersite a reçu les informations de chaîne d’erreur étendue suivante à partir de LDAP. Chaîne étendue de l’erreur : %1 Données supplémentaires Valeur d’erreur LDAP : %5 %4 Valeur d’erreur étendue win32 : %3 %2
Служба межсайтовых сообщений получила из LDAP следующую расширенную строку ошибки. Расширенная строка ошибки: %1 Дополнительные данные Значение ошибки LDAP: %5 %4 Расширенное значение ошибки WIN32: %3 %2
サイト間メッセージング サービスは、LDAP から次の拡張エラー文字列の情報を受信しました。 拡張エラー文字列: %1 追加データ LDAP エラー値: %5 %4 WIN32 拡張エラー値: %3 %2
El servicio de mensajería entre sitios ha recibido la siguiente información de cadena de error extendida de LDAP. Cadena de error extendida: %1 Datos adicionales Valor de error de LDAP: %5 %4 Valor de error extendido de WIN32: %3 %2
Der standortübergreifende Messagingdienst hat die folgenden erweiterten Fehlerzeichenfolgen-Informationen von LDAP empfangen. Erweiterte Fehlerzeichenfolge: %1 Zusätzliche Daten LDAP-Fehlerwert: %5%4 Erweiterter WIN32-Fehlerwert: %3%2
De Intersite Messaging-service heeft de volgende uitgebreide foutreeksgegevens ontvangen van LDAP. Uitgebreide foutreeks: %1 Aanvullende gegevens LDAP -foutwaarde: %5 %4 Uitgebreide foutwaarde WIN32: %3 %2
Služba zasílání zpráv mezi lokalitami obdržela následující rozšířené informace o chybovém řetězci ze serveru LDAP. Rozšířený chybový řetězec: %1 Další data Chybová hodnota protokolu LDAP: %5 %4 Rozšířená chybová hodnota WIN32: %3 %2
사이트 간 메시징 서비스가 LDAP로부터 다음 확장 오류 문자열 정보를 받았습니다. 확장 오류 문자열: %1 추가 데이터 LDAP 오류 값: %5 %4 WIN32 확장 오류 값: %3 %2
O serviço de mensagens entre sites recebeu as seguintes informações de cadeia de caracteres de erro estendido a partir do LDAP. Cadeia de caracteres de erro estendido: %1 Dados Adicionais Valor do erro LDAP: %5 %4 Valor do erro estendido WIN32: %3 %2
Il servizio Messaggistica tra siti (ISM) ha ricevuto da LDAP le seguenti informazioni sulla stringa di errore estesa. Stringa di errore estesa: %1 Dati aggiuntivi Valore di errore LDAP: %5 %4 Valore di errore esteso WIN32: %3 %2
因為精靈無法將還原的 AD LDS 檔案從 %1 複製到 %2,所以 Active Directory 輕量型目錄服務無法從還原檔案進行安裝。
Os Serviços LDS do Active Directory não conseguiram efectuar a instalação a partir de ficheiros restaurados uma vez que o assistente não conseguiu copiar os ficheiros restaurados do AD LDS de %1 para %2.
Active Directory 轻型目录服务无法从已还原的文件安装,原因是向导无法将已还原的 AD LDS 文件从 %1 复制到 %2。
Sihirbaz geri yüklenen AD LDS dosyalarını %1 dizininden %2 dizinine kopyalayamadığından, Active Directory Basit Dizin Hizmetleri geri yüklenen dosyalardan yükleme yapamadı.
Det gick inte att installera Active Directory Lightweight Directory Services från återställda filer eftersom guiden inte kunde kopiera de återställda AD LDS-filerna från %1 till %2.
Usługi LDS w usłudze Active Directory nie mogą instalować z przywróconych plików, ponieważ kreator nie może skopiować przywróconych plików usług LDS w usłudze AD z %1 do %2.
Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem telepíthető helyreállított fájlokból, mert a varázsló nem tudta másolni az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások helyreállított fájljait (forrás: %1, cél: %2).
Les services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) n’ont pas pu s’installer à partir de fichiers restaurés car l’Assistant n’a pas pu copier les fichiers des services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) restaurés de %1 vers %2.
O Active Directory Lightweight Directory Services não pôde ser instalado com base nos arquivos restaurados porque o assistente não conseguiu copiar os arquivos AD LDS restaurados de %1 para %2.
Установка служб Active Directory облегченного доступа к каталогам из восстановленных файлов не выполнена, поскольку не удалось скопировать восстановленные файлы AD LDS с %1 на %2.
復元した AD LDS ファイルをウィザードで %1 から %2 にコピーできなかったため、Active Directory ライトウェイト ディレクトリ サービスを復元ファイルからインストールできませんでした。
No pudieron instalarse los Servicios de directorio ligero de Active Directory a partir de los archivos restaurados porque el asistente no pudo copiar los archivos restaurados de AD LDS de %1 a %2.
Active Directory Lightweight Directory Services konnte von den wiederhergestellten Dateien nicht installiert werden, da die wiederhergestellten AD LDS-Dateien vom Assistenten nicht von %1 nach %2 kopiert werden konnten.
AD LDS kan niet worden geïnstalleerd aan de hand van teruggezette bestanden, omdat de wizard de teruggezette AD LDS-bestanden niet van %1 naar %2 kan kopiëren.
Službu AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nelze nainstalovat z obnovených souborů, protože průvodce nezkopíroval obnovené soubory adresáře služby AD LDS z %1 do %2.
마법사가 복원된 AD LDS 파일을 %1에서 %2(으)로 복사할 수 없어서 복원된 파일로부터 Active Directory LDS(Lightweight Directory Services)를 설치하지 못했습니다.
Impossibile eseguire l'installazione di Active Directory Lightweight Directory Services dai file ripristinati. Durante la procedura guidata non è stato possibile copiare i file ripristinati di Active Directory Lightweight Directory Services da %1 a %2.
使用者沒有權限來執行網域重新命名的操作。 其他資料 錯誤值: %1 %2
O utilizador não tem o direito de invocar uma operação de mudança de nome de um domínio. Dados adicionais Valor do erro: %1 %2
用户没有权限调用域重命名操作。 其他数据 错误值: %1 %2
Kullanıcının etki alanı yeniden adlandırma işlemi çağırma yetkisi bulunmuyor. Ek Veriler Hata değeri: %1 %2
Användaren har inte behörighet för att påbörja en domännamnsändring. Ytterligare data Felvärde: %1 %2
Użytkownik nie ma uprawnień do wywoływania operacji zmiany nazwy domeny. Dodatkowe dane Wartość błędu: %1 %2
A felhasználó nem rendelkezik megfelelő jogosultsággal a tartomány átnevezéséhez. További adatok Hibaérték: %1 %2
L’utilisateur n’est pas autorisé à invoquer une opération permettant de renommer un domaine. Données supplémentaires Valeur d’erreur : %1 %2
O usuário não possui o direito de invocar uma operação de renomeação de domínio. Dados Adicionais Valor do erro: %1 %2
Этот пользователь не имеет права запускать операцию переименования домена. Дополнительные данные Значение ошибки: %1 %2
ユーザーにはドメイン名の変更操作を呼び出す権利がありません。 追加データ エラー値: %1 %2
El usuario no tiene el derecho de invocar una operación de cambio de nombre de dominio. Datos adicionales Valor de error: %1 %2
Der Benutzer hat keine ausreichenden Berechtigungen, um einen Domänenumbenennungsvorgang aufzurufen. Zusätzliche Daten Fehlerwert: %1 %2
De gebruiker is niet gemachtigd om een domeinnaam te wijzigen. Aanvullende gegevens Foutwaarde: %1 %2
Uživatel nemá oprávnění vyvolat operaci přejmenování domény. Další data Chybová hodnota: %1 %2
사용자에게 도메인 이름 변경 작업을 수행할 수 있는 권한이 없습니다. 추가 데이터 오류 값: %1 %2
L'utente non dispone dei diritti necessari per avviare un'operazione di ridenominazione del dominio. Dati addizionali Valore errore: %1 %2
Active Directory 輕量型目錄服務在執行網域重新命名操作時發生錯誤。 使用者動作 如需詳細資訊,請參閱記錄檔 %windir%\debug\scriptlog.log。請重試網域重新命名操作。 其他資料 錯誤值: %1 %2 內部識別碼: %3
Os Serviços LDS do Active Directory detectaram um erro ao executar uma operação de mudança de nome de um domínio. Acção do Utilizador Para mais informações, consulte o ficheiro de registo %windir%\debug\scriptlog.log. Repita a operação de mudança de nome de um domínio. Dados Adicionais Valor do erro: %1 %2 ID interno: %3
Active Directory 轻型目录服务执行域重命名操作时遇到错误。 用户操作 有关详细信息,请参阅日志文件 %windir%\debug\scriptlog.log。请重试域重命名操作。 其他数据 错误值: %1 %2 内部 ID: %3
Active Directory Basit Dizin Hizmetleri, etki alanı yeniden adlandırma işlemini gerçekleştirirken bir hatayla karşılaştı. Kullanıcı Eylemi Ek bilgi için %windir%\debug\scriptlog.log günlük dosyasına bakın. Etki alanı yeniden adlandırma işlemini yeniden deneyin. Ek Veriler Hata değeri: %1 %2 İç kimlik: %3
Active Directory Lightweight Directory Services upptäckte ett fel när en domännamnändring skulle utföras. Användaråtgärd Ytterligare information finns i loggfilen %windir%\debug\scriptlog.log. Försök utföra åtgärden igen. Ytterligare data Felvärde: %1 %2 Internt ID: %3
Usługi LDS w usłudze Active Directory napotkały błąd podczas wykonywania operacji zmiany nazwy domeny. Akcja użytkownika Aby uzyskać więcej informacji, zobacz plik dziennika %windir%\debug\scriptlog.log. Ponów próbę wykonania operacji zmiany nazwy domeny. Dodatkowe dane Wartość błędu: %1 %2 Identyfikator wewnętrzny: %3
Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások egy tartomány átnevezése során hibába ütközött. Teendő További információt a %windir%\debug\scriptlog.log naplófájlban találhat. Próbálja meg ismét végrehajtani a tartomány-átnevezési műveletet. További adatok Hibaérték: %1 %2 Belső azonosító: %3
Les services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) ont rencontré une erreur lors d’une opération de changement de nom de domaine. Action utilisateur Pour plus d’informations, voir le fichier journal %windir%\debug\scriptlog.log. Recommencez l’opération de changement de nom du domaine. Données supplémentaires Valeur d’erreur : %1 %2 ID interne : %3
O Active Directory Lightweight Directory Services encontrou um erro ao executar uma operação de renomeação de domínio. Ação do Usuário Para obter mais informações, consulte o arquivo de log %windir%\debug\scriptlog.log. Repita a operação de renomeação de domínio. Dados Adicionais Valor do erro: %1 %2 ID Interna: %3
Ошибка служб Active Directory облегченного доступа к каталогам при выполнении переименования домена. Действие пользователя Дополнительные сведения см. в файле журнала %windir%\debug\scriptlog.log. Повторите операцию переименования домена. Дополнительные данные Значение ошибки: %1 %2 Внутренний ID: %3
ドメイン名の変更操作を実行中に、Active Directory ライトウェイト ディレクトリ サービスでエラーが発生しました。 ユーザー操作 詳細情報については、ログ ファイル %windir%\debug\scriptlog.log を参照してください。ドメイン名の変更操作を再試行してください。 追加データ エラー値: %1 %2 内部 ID: %3
Los Servicios de directorio ligero de Active Directory encontraron un error mientras ejecutaban una operación de cambio de nombre de dominio. Acción del usuario Para obtener más información, consulte el archivo de registro %windir%\debug\scriptlog.log. Vuelva a intentar la operación de cambio de nombre de dominio. Datos adicionales Valor de error: %1 %2 Identificador interno: %3
Fehler beim Durchführen eines Domänenumbenennungsvorgangs. Benutzeraktion Weitere Informationen finden Sie in der Protokolldatei "%windir%\debug\scriptlog.log". Wiederholen Sie den Domänenumbenennungsvorgang. Zusätzliche Daten Fehlerwert: %1 %2 Interne ID: %3
Er is een fout aangetroffen bij het uitvoeren van een domeinnaamwijziging in AD LDS. Gebruikersactie Zie het logboekbestand %windir%\debug\scriptlog.log voor meer informatie. Probeer de domeinnaamwijziging opnieuw uit te voeren. Aanvullende gegevens Foutwaarde: %1 %2 Interne id: %3
Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) zjistila během operace přejmenování domény chybu. Akce uživatele Další informace získáte v souboru protokolu %windir%\debug\scriptlog.log. Opakujte operaci přejmenování domény. Další data Chybová hodnota: %1 %2 Vnitřní ID: %3
도메인 이름 바꾸기 작업을 수행하는 동안 Active Directory LDS(Lightweight Directory Services)에서 오류가 발생했습니다. 사용자 작업 자세한 내용은 %windir%\debug\scriptlog.log 로그 파일을 참조하십시오. 도메인 이름 바꾸기 작업을 다시 시도하십시오. 추가 데이터 오류 값: %1 %2 내부 ID: %3
Active Directory Lightweight Directory Services: errore durante l'esecuzione di un'operazione di ridenominazione del dominio. Azione utente Per ulteriori informazioni, vedere il file di registro %windir%\debug\scriptlog.log. Riprovare l'operazione di ridenominazione del dominio. Dati aggiuntivi Valore errore: %1 %2 ID interno: %3
Active Directory 輕量型目錄服務讀取網域重新命名指令碼時發生錯誤。 使用者動作 如需詳細資訊,請參閱記錄檔 %windir%\debug\scriptlog.log。請重試網域重新命名操作。 其他資料 錯誤值: %1 %2
Os Serviços LDS do Active Directory detectaram um erro ao ler o script de mudança de nome de um domínio. Acção do Utilizador Para mais informações, consulte o ficheiro de registo %windir%\debug\scriptlog.log. Repita a operação de mudança de nome de um domínio. Dados Adicionais Valor do erro: %1 %2
Active Directory 轻型目录服务读取域重命名脚本时遇到错误。 用户操作 有关详细信息,请参阅日志文件 %windir%\debug\scriptlog.log。请重试域重命名操作。 其他数据 错误值: %1 %2
Active Directory Basit Dizin Hizmetleri, etki alanını yeniden adlandırma komut dosyasını okurken bir hatayla karşılaştı. Kullanıcı Eylemi Ek bilgi için %windir%\debug\scriptlog.log günlük dosyasına bakın. Etki alanını yeniden adlandırma işlemini yeniden deneyin. Ek Veriler Hata değeri: %1 %2
Active Directory Lightweight Directory Services upptäckte ett fel när skriptet för domännamnändring lästes. Användaråtgärd Ytterligare information finns i loggfilen %windir%\debug\scriptlog.log. Försök utföra åtgärden igen. Ytterligare data Felvärde: %1 %2
Usługi LDS w usłudze Active Directory napotkały błąd podczas czytania skryptu zmiany nazwy domeny. Akcja użytkownika Aby uzyskać więcej informacji, zobacz plik dziennika %windir%\debug\scriptlog.log. Ponów próbę wykonania operacji zmiany nazwy domeny. Dodatkowe dane Wartość błędu: %1 %2
Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások hibába ütközött a tartomány-átnevezési parancsfájl olvasása közben. Teendő További információt a %windir%\debug\scriptlog.log naplófájlban talál. Próbálja meg ismét végrehajtani a tartomány-átnevezési műveletet. További adatok Hibaérték: %1 %2
Les services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) ont rencontré une erreur lors de la lecture du script de changement de nom de domaine. Action utilisateur Pour plus d’informations, voir le fichier journal %windir%\debug\scriptlog.log. Recommencez l’opération de changement de nom du domaine. Données supplémentaires Valeur d’erreur : %1 %2
O Active Directory Lightweight Directory Services encontrou um erro ao ler o script de renomeação de domínio. Ação do Usuário Para obter mais informações, consulte o arquivo de log %windir%\debug\scriptlog.log. Repita a operação de renomeação de domínio. Dados Adicionais Valor do erro: %1 %2
Ошибка служб Active Directory облегченного доступа к каталогам при чтении сценария переименования домена. Действие пользователя Дополнительные сведения см. в файле журнала %windir%\debug\scriptlog.log. Повторите операцию переименования домена. Дополнительные данные Значение ошибки: %1 %2
ドメイン名の変更スクリプトの読み込み中に、Active Directory ライトウェイト ディレクトリ サービスでエラーが発生しました。 ユーザー操作 詳細情報については、ログ ファイル %windir%\debug\scriptlog.log を参照してください。ドメイン名の変更操作を再試行してください。 追加データ エラー値: %1 %2
Los Servicios de directorio ligero de Active Directory encontraron un error mientras leían el script para el cambio de nombre de dominio. Acción del usuario Para obtener más información, consulte el archivo de registro %windir%\debug\scriptlog.log. Vuelva a intentar la operación de cambio de nombre de dominio. Datos adicionales Valor de error: %1 %2
Fehler beim Lesen des Domänenumbenennungsskripts. Benutzeraktion Weitere Informationen finden Sie in der Protokolldatei "%windir%\debug\scriptlog.log". Wiederholen Sie den Domänenumbenennungsvorgang. Zusätzliche Daten Fehlerwert: %1 %2
Er is een fout aangetroffen bij het lezen van het script voor domeinnaamwijziging in AD LDS. Gebruikersactie Zie het logboekbestand %windir%\debug\scriptlog.log voor meer informatie. Probeer de domeinnaamwijziging opnieuw uit te voeren. Aanvullende gegevens Foutwaarde: %1 %2
Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) zjistila chybu při načítání skriptu přejmenování domény. Akce uživatele:Další informace získáte v souboru protokolu %windir%\debug\scriptlog.log. Opakujte operaci přejmenování domény. Další data Chybová hodnota: %1 %2
도메인 이름 바꾸기 스크립트를 읽는 동안 Active Directory LDS(Lightweight Directory Services)에서 오류가 발생했습니다. 사용자 작업 자세한 내용은 %windir%\debug\scriptlog.log 로그 파일을 참조하십시오. 도메인 이름 바꾸기 작업을 다시 시도하십시오. 추가 데이터 오류 값: %1 %2
Active Directory Lightweight Directory Services: errore durante la lettura dello script di ridenominazione del dominio. Azione utente Per ulteriori informazioni, vedere il file di registro %windir%\debug\scriptlog.log. Riprovare l'operazione di ridenominazione del dominio. Dati aggiuntivi Valore errore: %1 %2
Active Directory 輕量型目錄服務在執行網域重新命名指令碼時發生錯誤。 使用者動作 如需詳細資訊,請參閱記錄檔 %windir%\debug\scriptlog.log。請重試網域重新命名操作。 其他資料 錯誤值: %1 內部識別碼: %2
Os Serviços LDS do Active Directory detectaram um erro ao executar o script de mudança de nome de um domínio. Acção do Utilizador Para mais informações, consulte o ficheiro de registo %windir%\debug\scriptlog.log. Repita a operação de mudança de nome de um domínio. Dados Adicionais Valor do erro: %1 ID interno: %2
Active Directory 轻型目录服务运行域重命名脚本时遇到错误。 用户操作 有关详细信息,请参阅日志文件 %windir%\debug\scriptlog.log。请重试域重命名操作。 其他数据 错误值: %1 内部 ID: %2
Active Directory Basit Dizin Hizmetleri, etki alanı yeniden adlandırma komut dosyasını çalıştırırken bir hatayla karşılaştı. Kullanıcı Eylemi Ek bilgi için %windir%\debug\scriptlog.log günlük dosyasına bakın. Etki alanını yeniden adlandırma işlemini yeniden deneyin. Ek Veriler Hata değeri: %1 İç kimlik: %2
Active Directory Lightweight Directory Services upptäckte ett fel när skriptet för domännamnändring kördes. Användaråtgärd Ytterligare information finns i loggfilen %windir%\debug\scriptlog.log. Försök utföra åtgärden igen. Ytterligare data Felvärde: %1 Internt ID: %2
Usługi LDS w usłudze Active Directory napotkały błąd podczas uruchamiania skryptu zmiany nazwy domeny. Akcja użytkownika Aby uzyskać więcej informacji, zobacz plik dziennika %windir%\debug\scriptlog.log. Ponów próbę wykonania operacji zmiany nazwy domeny. Dodatkowe dane Wartość błędu: %1 Identyfikator wewnętrzny: %2
Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások hibába ütközött a tartomány-átnevezési parancsfájl futtatása közben. Teendő További információt a %windir%\debug\scriptlog.log naplófájlban találhat. Próbálja meg ismét végrehajtani a tartomány-átnevezési műveletet. További adatok Hibaérték: %1 Belső azonosító: %2
Les services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) ont rencontré une erreur lors de l’exécution du script de changement de nom de domaine. Action utilisateur Pour plus d’informations, voir le fichier journal %windir%\debug\scriptlog.log. Recommencez l’opération de changement de nom du domaine. Données supplémentaires Valeur d’erreur : %1 ID interne : %2
O Active Directory Lightweight Directory Services encontrou um erro ao executar o script de renomeação de domínio. Ação do Usuário Para obter mais informações, consulte o arquivo de log %windir%\debug\scriptlog.log. Repita a operação de renomeação de domínio. Dados Adicionais Valor do erro: %1 ID Interna: %2
Ошибка служб Active Directory облегченного доступа к каталогам при выполнении сценария переименования домена. Действие пользователя Дополнительные сведения см. в файле журнала %windir%\debug\scriptlog.log. Повторите операцию переименования домена. Дополнительные данные Значение ошибки: %1 Внутренний ID: %2
ドメイン名の変更スクリプトを実行中に、Active Directory ライトウェイト ディレクトリ サービスでエラーが発生しました。 ユーザー操作 詳細情報については、ログ ファイル %windir%\debug\scriptlog.log を参照してください。ドメイン名の変更操作を再試行してください。 追加データ エラー値: %1 内部 ID: %2
Los Servicios de directorio ligero de Active Directory encontraron un error mientras ejecutaban el script para el cambio de nombre de dominio. Acción del usuario Para obtener más información, consulte el archivo de registro %windir%\debug\scriptlog.log. Vuelva a intentar la operación de cambio de nombre de dominio. Datos adicionales Valor de error: %1 Identificador interno: %2
Fehler beim Ausführen des Domänenumbenennungsskripts. Benutzeraktion Weitere Informationen finden Sie in der Protokolldatei "%windir%\debug\scriptlog.log". Wiederholen Sie den Domänenumbenennungsvorgang. Zusätzliche Daten Fehlerwert: %1 Interne ID: %2
Er is een fout aangetroffen bij het uitvoeren van het script voor domeinnaamwijziging in AD LDS. Gebruikersactie Zie het logboekbestand %windir%\debug\scriptlog.log voor meer informatie. Probeer de domeinnaamwijziging opnieuw uit te voeren. Aanvullende gegevens Foutwaarde: %1 Interne id: %2
Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) zjistila chybu při spouštění skriptu přejmenování domény. Akce uživatele:Další informace získáte v souboru protokolu %windir%\debug\scriptlog.log. Opakujte operaci přejmenování domény. Další data Chybová hodnota: %1 Vnitřní ID: %2
도메인 이름 바꾸기 스크립트를 실행하는 동안 Active Directory LDS(Lightweight Directory Services)에서 오류가 발생했습니다. 사용자 작업 자세한 내용은 %windir%\debug\scriptlog.log 로그 파일을 참조하십시오. 도메인 이름 바꾸기 작업을 다시 시도하십시오. 추가 데이터 오류 값: %1 내부 ID: %2
Active Directory Lightweight Directory Services: errore durante l'esecuzione dello script di ridenominazione del dominio. Azione utente Per ulteriori informazioni, vedere il file di registro %windir%\debug\scriptlog.log. Riprovare l'operazione di ridenominazione del dominio. Dati aggiuntivi Valore errore: %1 ID interno: %2
See catalog page for all messages.