The service
Messages on page
Internal event: The following local directory service received an exception from a remote procedure call (RPC) connection. Extensive RPC information was requested. This is intermediate information and might not contain a possible cause. Process ID: %7 Reported error information:Error value: %1 (%2) directory service: %3 Extensive error information:Error value: %4 %5 directory service: %6 Additional Data Internal ID: %8
Internal event: The following local directory service received an exception from a remote procedure call (RPC) connection. Extensive RPC information was requested. This is intermediate information and might not contain a possible cause. Process ID: %7 Reported error information:Error value: %1 (%2) directory service: %3 Extensive error information:Error value: %4 %5 directory service: %6 Additional Data Internal ID: %8
Internal event: The following local directory service received an exception from a remote procedure call (RPC) connection. Extensive RPC information was requested. This is intermediate information and might not contain a possible cause. Process ID: %7 Reported error information:Error value: %1 (%2) directory service: %3 Extensive error information:Error value: %4 %5 directory service: %6 Additional Data Internal ID: %8
Internal event: The following local directory service received an exception from a remote procedure call (RPC) connection. Extensive RPC information was requested. This is intermediate information and might not contain a possible cause. Process ID: %7 Reported error information:Error value: %1 (%2) directory service: %3 Extensive error information:Error value: %4 %5 directory service: %6 Additional Data Internal ID: %8
Internal event: The following local directory service received an exception from a remote procedure call (RPC) connection. Extensive RPC information was requested. This is intermediate information and might not contain a possible cause. Process ID: %7 Reported error information:Error value: %1 (%2) directory service: %3 Extensive error information:Error value: %4 %5 directory service: %6 Additional Data Internal ID: %8
Internal event: The following local directory service received an exception from a remote procedure call (RPC) connection. Extensive RPC information was requested. This is intermediate information and might not contain a possible cause. Process ID: %7 Reported error information:Error value: %1 (%2) directory service: %3 Extensive error information:Error value: %4 %5 directory service: %6 Additional Data Internal ID: %8
Internal event: The following local directory service received an exception from a remote procedure call (RPC) connection. Extensive RPC information was requested. This is intermediate information and might not contain a possible cause. Process ID: %7 Reported error information:Error value: %1 (%2) directory service: %3 Extensive error information:Error value: %4 %5 directory service: %6 Additional Data Internal ID: %8
Internal event: The following local directory service received an exception from a remote procedure call (RPC) connection. Extensive RPC information was requested. This is intermediate information and might not contain a possible cause. Process ID: %7 Reported error information:Error value: %1 (%2) directory service: %3 Extensive error information:Error value: %4 %5 directory service: %6 Additional Data Internal ID: %8
Internal event: The following local directory service received an exception from a remote procedure call (RPC) connection. Extensive RPC information was requested. This is intermediate information and might not contain a possible cause. Process ID: %7 Reported error information:Error value: %1 (%2) directory service: %3 Extensive error information:Error value: %4 %5 directory service: %6 Additional Data Internal ID: %8
Internal event: The following local directory service received an exception from a remote procedure call (RPC) connection. Extensive RPC information was requested. This is intermediate information and might not contain a possible cause. Process ID: %7 Reported error information:Error value: %1 (%2) directory service: %3 Extensive error information:Error value: %4 %5 directory service: %6 Additional Data Internal ID: %8
Internal event: The following local directory service received an exception from a remote procedure call (RPC) connection. Extensive RPC information was requested. This is intermediate information and might not contain a possible cause. Process ID: %7 Reported error information:Error value: %1 (%2) directory service: %3 Extensive error information:Error value: %4 %5 directory service: %6 Additional Data Internal ID: %8
Internal event: The following local directory service received an exception from a remote procedure call (RPC) connection. Extensive RPC information was requested. This is intermediate information and might not contain a possible cause. Process ID: %7 Reported error information:Error value: %1 (%2) directory service: %3 Extensive error information:Error value: %4 %5 directory service: %6 Additional Data Internal ID: %8
Internal event: The following local directory service received an exception from a remote procedure call (RPC) connection. Extensive RPC information was requested. This is intermediate information and might not contain a possible cause. Process ID: %7 Reported error information:Error value: %1 (%2) directory service: %3 Extensive error information:Error value: %4 %5 directory service: %6 Additional Data Internal ID: %8
Internal event: The following local directory service received an exception from a remote procedure call (RPC) connection. Extensive RPC information was requested. This is intermediate information and might not contain a possible cause. Process ID: %7 Reported error information:Error value: %1 (%2) directory service: %3 Extensive error information:Error value: %4 %5 directory service: %6 Additional Data Internal ID: %8
Internal event: The following local directory service received an exception from a remote procedure call (RPC) connection. Extensive RPC information was requested. This is intermediate information and might not contain a possible cause. Process ID: %7 Reported error information:Error value: %1 (%2) directory service: %3 Extensive error information:Error value: %4 %5 directory service: %6 Additional Data Internal ID: %8
Internal event: The following local directory service received an exception from a remote procedure call (RPC) connection. Extensive RPC information was requested. This is intermediate information and might not contain a possible cause. Process ID: %7 Reported error information:Error value: %1 (%2) directory service: %3 Extensive error information:Error value: %4 %5 directory service: %6 Additional Data Internal ID: %8
Internal event: The following local directory service received an exception from a remote procedure call (RPC) connection. Extensive RPC information was requested. This is intermediate information and might not contain a possible cause. Process ID: %7 Reported error information:Error value: %1 (%2) directory service: %3 Extensive error information:Error value: %4 %5 directory service: %6 Additional Data Internal ID: %8
本機目錄服務已拒絕下列目錄分割上的複寫嘗試。下列目錄服務要求從未授權的目錄分割複寫一些物件,嘗試失敗。 目錄服務: %1 目錄分割: %2 這樣可能會造成安全性風險。
O serviço de directório local negou uma tentativa de replicação na seguinte partição de directório. O seguinte serviço de directório pediu para replicar um ou mais objectos de uma partição de directório não autorizada e a tentativa falhou. Serviço de directório: %1 Partição de directório: %2 Isto pode colocar um risco de segurança.
本地目录服务已经拒绝在下列目录分区上的复制尝试。下列目录服务请求复制一个或多个来自未授权目录分区的对象,尝试已经失败。 目录服务: %1 目录分区: %2 这可能造成安全危险。
Yerel dizin hizmeti, aşağıdaki dizin bölümündeki bir çoğaltma denemesini reddetti. Aşağıdaki dizin hizmeti, yetkisiz bir dizin bölümünden bir veya birkaç nesne çoğaltmak istedi ve deneme başarısız oldu. Dizin hizmeti: %1 Dizin bölümü: %2 Bu, güvenlik riski oluşturabilirdi.
Den lokala katalogtjänsten har nekat ett replikeringsförsök på följande katalogpartition. Följande katalogtjänst begärde att replikera minst ett objekt från en icke-auktoriserad katalogpartition. Försöket misslyckades. Katalogtjänst: %1 Katalogpartition: %2 Detta kan innebära en säkerhetsrisk.
Lokalny usługa katalogowa odmówiła podjęcia próby replikacji w następującej partycji katalogu. Następująca usługa katalogowa zażądała replikacji jednego lub kilku obiektów z nieautoryzowanej partycji katalogu i próba nie powiodła się. Usługa katalogowa: %1 Partycja katalogu: %2 Może to stworzyć ryzyko dla zabezpieczeń.
A helyi címtárszolgáltatás megtagadott egy replikációs próbálkozást az alábbi címtárpartíción. Az alábbi címtárszolgáltatás egy nem engedélyezett címtárpartíció egy vagy több objektumára vonatkozó replikációs kérést küldött, és a próbálkozás sikertelen volt. Címtárszolgáltatás: %1 Címtárpartíció: %2 Ez biztonsági kockázatot jelenthet.
Le service d’annuaire local a refusé une tentative de réplication sur la partition d’annuaire suivante. Le service d’annuaire suivant a demandé la réplication d’un ou plusieurs objets à partir d’une partition d’annuaire non autorisée et la tentative a échoué. Service d’annuaire : %1 Partition d’annuaire : %2 Cela peut poser un risque de sécurité.
O serviço de diretório local negou uma tentativa de replicação na partição de diretório a seguir. O seguinte serviço de diretório solicitou a replicação de um ou mais objetos a partir de uma partição de diretório não autorizada, e houve uma falha na tentativa. Serviço de diretório: %1 Partição de diretório: %2 Isso pode implicar um risco de segurança.
Этот сервер службы каталогов отверг попытку репликации следующего раздела каталога. Репликация не выполнена, поскольку следующий сервер службы каталогов запросил репликацию одного или нескольких объектов из несанкционированного раздела каталога. Сервер службы каталогов: %1 Раздел каталога: %2 Это может представлять угрозу безопасности.
ローカル ディレクトリ サービスは、次のディレクトリ パーティションでレプリケーションをしようとして拒否されました。次のディレクトリ サービスは、承認されていないディレクトリ パーティションから 1 つ以上のオブジェクをレプリケートするように要求されましたが失敗しました。 ディレクトリ サービス: %1 ディレクトリ パーティション: %2 これによりセキュリティ上の問題が引き起こされる可能性があります。
El servicio de directorio local ha denegado un intento de replicación en la siguiente partición de directorio. El siguiente servicio de directorio ha solicitado replicar uno o más objetos desde una partición de directorio no autorizada y ha habido un error en el intento. Servicio de directorio: %1 Partición de directorio: %2 Esto podría suponer un riesgo de seguridad.
Der lokale Verzeichnisdienst hat einen Replikationsversuch auf der folgenden Verzeichnispartition verweigert. Der folgende Verzeichnisdienst hat die Replikation eines oder mehrerer Objekte von einer nicht autorisierten Verzeichnispartition angefordert, und beim Versuch ist Fehler aufgetreten. Verzeichnisdienst: %1 Verzeichnispartition: %2 Dies kann ein Sicherheitsrisiko darstellen.
De lokale directoryservice heeft een replicatiepoging op de volgende mappartitie geweigerd. De volgende directoryservice heeft geprobeerd om een of meer objecten te repliceren vanaf een niet-geautoriseerde mappartitie. Deze poging is mislukt. directoryservice: %1 Mappartitie: %2 Dit kan een beveiligingsrisico vormen.
Místní adresářová služba odmítla pokus o replikaci v následujícím oddílu adresáře. Následující adresářová služba požadovala replikaci jednoho nebo více objektů z neověřeného oddílu adresáře a tento pokus se nezdařil. Adresářová služba: %1 Oddíl adresáře: %2 To může představovat riziko pro zabezpečení.
디렉터리 서비스가 다음 디렉터리 파티션에서 복제 시도를 거부했습니다. 다음 디렉터리 서비스가 인증되지 않은 디렉터리 파티션으로부터 하나 이상의 개체를 복제하도록 요청하였지만, 복제 시도에 실패했습니다. 디렉터리 서비스: %1 디렉터리 파티션: %2 이로 인해 보안 문제가 발생할 수도 있습니다.
Il servizio directory locale ha rifiutato un tentativo di replica sulla seguente partizione di directory. Il servizio directory seguente ha richiesto la replica di uno o più oggetti da una partizione di directory non autorizzata ma il tentativo non è riuscito. Servizio directory: %1 Partizione di directory: %2 Ciò potrebbe causare un rischio per la protezione.
Active Directory 輕量型目錄服務無法存取與 Enterprise Domain Controllers 群組與 Enterprise Read-only Domain Controllers 群組相關的安全性識別元 (SID)。
Os Serviços LDS do Active Directory não conseguiram aceder ao identificador de segurança (SID) associado ao grupo Controladores de Domínio da Empresa ou ao grupo Controladores de Domínio Só de Leitura da Empresa.
Active Directory 轻型目录服务无法访问与企业域控制器组或企业只读域控制器组相关的安全标识符(SID)。
Active Directory Basit Dizin Hizmetleri, Enterprise Domain Controllers grubuyla veya Enterprise Read-only Domain Controllers grubuyla ilişkilendirilmiş güvenlik tanımlayıcısına (SID) erişemedi.
Active Directory Lightweight Directory Services kunde inte läsa den säkerhetsidentifierare som är associerad med gruppen Företagets domänkontrollanter eller gruppen Skrivskyddade företagsdomänkontrollanter.
Usługi LDS w usłudze Active Directory nie mogą uzyskać dostępu do identyfikatora zabezpieczeń (SID) skojarzonego z grupą Kontrolery domeny przedsiębiorstwa lub grupą Kontrolery domeny tylko do odczytu na poziomie organizacji.
Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem tudott hozzáférni a Vállalati tartományvezérlők vagy az Írásvédett vállalati tartományvezérlők csoporthoz társított biztonsági azonosítóhoz (SID).
Les services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) n’ont pas pu accéder à l’identificateur de sécurité associé au groupe Enterprise Domain Controllers ou au groupe Contrôleurs de domaine d’entreprise en lecture seule.
O Active Directory Lightweight Directory Services não pôde acessar o SID (identificador de segurança) associado ao grupo Controladores de Domínio de Empresa ou ao grupo Controladores de Domínio de Empresa Somente Leitura.
Службам Active Directory облегченного доступа к каталогам не удалось получить доступ к идентификатору безопасности (SID), связанному с группой "Контроллеры домена предприятия" или "Контроллеры домена предприятия только для чтения".
Active Directory ライトウェイト ディレクトリ サービスは、Enterprise Domain Controllers グループまたは Enterprise Read-only Domain Controllers グループに関連付けられたセキュリティ識別子 (SID) にアクセスできませんでした。
Los Servicios de directorio ligero de Active Directory no pudieron obtener acceso al identificador de seguridad (SID) asociado con el grupo Enterprise Domain Controllers o con el grupo Enterprise Domain Controllers de sólo lectura.
Von Active Directory Lightweight Directory Services konnte nicht auf die Sicherheits-ID (SID) zugegriffen werden, die mit der Gruppe der Unternehmensdomänencontroller oder der Gruppe der schreibgeschützten Unternehmensdomänencontroller verknüpft ist.
Er kan in AD LDS geen toegang worden verkregen tot de beveiligings-id die aan de groep Ondernemingsdomeincontrollers of de groep Alleen-lezen domeincontrollers in de onderneming is gekoppeld.
Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nezískala přístup k identifikátoru zabezpečení (SID) spojenému se skupinou Enterprise Domain Controllers nebo Enterprise Read-only Domain Controllers.
Active Directory LDS(Lightweight Directory Services)가 Enterprise Domain Controllers 그룹 또는 Enterprise Read-only Domain Controllers 그룹과 연결된 SID(보안 식별자)에 액세스하지 못했습니다.
Active Directory Lightweight Directory Services: impossibile accedere all'ID di protezione (SID) associato al gruppo Controller di dominio organizzazione o Controller di dominio di sola lettura organizzazione.
Internal error: Active Directory Lightweight Directory Services was unable to register this domain controller as a global catalog. This domain controller will not advertise itself as a global catalog until the error is resolved and the domain controller is restarted. Additional Data Error value: %1 %2
Internal error: Active Directory Lightweight Directory Services was unable to register this domain controller as a global catalog. This domain controller will not advertise itself as a global catalog until the error is resolved and the domain controller is restarted. Additional Data Error value: %1 %2
Internal error: Active Directory Lightweight Directory Services was unable to register this domain controller as a global catalog. This domain controller will not advertise itself as a global catalog until the error is resolved and the domain controller is restarted. Additional Data Error value: %1 %2
Internal error: Active Directory Lightweight Directory Services was unable to register this domain controller as a global catalog. This domain controller will not advertise itself as a global catalog until the error is resolved and the domain controller is restarted. Additional Data Error value: %1 %2
Internal error: Active Directory Lightweight Directory Services was unable to register this domain controller as a global catalog. This domain controller will not advertise itself as a global catalog until the error is resolved and the domain controller is restarted. Additional Data Error value: %1 %2
Internal error: Active Directory Lightweight Directory Services was unable to register this domain controller as a global catalog. This domain controller will not advertise itself as a global catalog until the error is resolved and the domain controller is restarted. Additional Data Error value: %1 %2
Internal error: Active Directory Lightweight Directory Services was unable to register this domain controller as a global catalog. This domain controller will not advertise itself as a global catalog until the error is resolved and the domain controller is restarted. Additional Data Error value: %1 %2
Internal error: Active Directory Lightweight Directory Services was unable to register this domain controller as a global catalog. This domain controller will not advertise itself as a global catalog until the error is resolved and the domain controller is restarted. Additional Data Error value: %1 %2
Internal error: Active Directory Lightweight Directory Services was unable to register this domain controller as a global catalog. This domain controller will not advertise itself as a global catalog until the error is resolved and the domain controller is restarted. Additional Data Error value: %1 %2
Internal error: Active Directory Lightweight Directory Services was unable to register this domain controller as a global catalog. This domain controller will not advertise itself as a global catalog until the error is resolved and the domain controller is restarted. Additional Data Error value: %1 %2
Internal error: Active Directory Lightweight Directory Services was unable to register this domain controller as a global catalog. This domain controller will not advertise itself as a global catalog until the error is resolved and the domain controller is restarted. Additional Data Error value: %1 %2
Internal error: Active Directory Lightweight Directory Services was unable to register this domain controller as a global catalog. This domain controller will not advertise itself as a global catalog until the error is resolved and the domain controller is restarted. Additional Data Error value: %1 %2
Internal error: Active Directory Lightweight Directory Services was unable to register this domain controller as a global catalog. This domain controller will not advertise itself as a global catalog until the error is resolved and the domain controller is restarted. Additional Data Error value: %1 %2
Internal error: Active Directory Lightweight Directory Services was unable to register this domain controller as a global catalog. This domain controller will not advertise itself as a global catalog until the error is resolved and the domain controller is restarted. Additional Data Error value: %1 %2
Internal error: Active Directory Lightweight Directory Services was unable to register this domain controller as a global catalog. This domain controller will not advertise itself as a global catalog until the error is resolved and the domain controller is restarted. Additional Data Error value: %1 %2
Internal error: Active Directory Lightweight Directory Services was unable to register this domain controller as a global catalog. This domain controller will not advertise itself as a global catalog until the error is resolved and the domain controller is restarted. Additional Data Error value: %1 %2
Internal error: Active Directory Lightweight Directory Services was unable to register this domain controller as a global catalog. This domain controller will not advertise itself as a global catalog until the error is resolved and the domain controller is restarted. Additional Data Error value: %1 %2
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services failed to refresh the Kerberos security tickets. This directory service may be unable to gain proper authorization until the Kerberos security tickets automatically refresh. Additional Data Error value: %1 %2
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services failed to refresh the Kerberos security tickets. This directory service may be unable to gain proper authorization until the Kerberos security tickets automatically refresh. Additional Data Error value: %1 %2
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services failed to refresh the Kerberos security tickets. This directory service may be unable to gain proper authorization until the Kerberos security tickets automatically refresh. Additional Data Error value: %1 %2
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services failed to refresh the Kerberos security tickets. This directory service may be unable to gain proper authorization until the Kerberos security tickets automatically refresh. Additional Data Error value: %1 %2
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services failed to refresh the Kerberos security tickets. This directory service may be unable to gain proper authorization until the Kerberos security tickets automatically refresh. Additional Data Error value: %1 %2
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services failed to refresh the Kerberos security tickets. This directory service may be unable to gain proper authorization until the Kerberos security tickets automatically refresh. Additional Data Error value: %1 %2
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services failed to refresh the Kerberos security tickets. This directory service may be unable to gain proper authorization until the Kerberos security tickets automatically refresh. Additional Data Error value: %1 %2
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services failed to refresh the Kerberos security tickets. This directory service may be unable to gain proper authorization until the Kerberos security tickets automatically refresh. Additional Data Error value: %1 %2
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services failed to refresh the Kerberos security tickets. This directory service may be unable to gain proper authorization until the Kerberos security tickets automatically refresh. Additional Data Error value: %1 %2
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services failed to refresh the Kerberos security tickets. This directory service may be unable to gain proper authorization until the Kerberos security tickets automatically refresh. Additional Data Error value: %1 %2
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services failed to refresh the Kerberos security tickets. This directory service may be unable to gain proper authorization until the Kerberos security tickets automatically refresh. Additional Data Error value: %1 %2
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services failed to refresh the Kerberos security tickets. This directory service may be unable to gain proper authorization until the Kerberos security tickets automatically refresh. Additional Data Error value: %1 %2
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services failed to refresh the Kerberos security tickets. This directory service may be unable to gain proper authorization until the Kerberos security tickets automatically refresh. Additional Data Error value: %1 %2
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services failed to refresh the Kerberos security tickets. This directory service may be unable to gain proper authorization until the Kerberos security tickets automatically refresh. Additional Data Error value: %1 %2
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services failed to refresh the Kerberos security tickets. This directory service may be unable to gain proper authorization until the Kerberos security tickets automatically refresh. Additional Data Error value: %1 %2
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services failed to refresh the Kerberos security tickets. This directory service may be unable to gain proper authorization until the Kerberos security tickets automatically refresh. Additional Data Error value: %1 %2
Internal event: Active Directory Lightweight Directory Services failed to refresh the Kerberos security tickets. This directory service may be unable to gain proper authorization until the Kerberos security tickets automatically refresh. Additional Data Error value: %1 %2
預設的 NTFS 安全性設定尚未套用到 Active Directory 輕量型目錄服務資料夾。 使用者動作 嘗試使用 Ntdsutil 命令列工具重新設定預設的安全性設定。 其他資料 錯誤值: %1 %2 內部識別碼: %3
As predefinições de segurança de NTFS não foram aplicadas às pastas dos Serviços LDS do Active Directory. Acção do Utilizador Tente definir novamente as predefinições de segurança utilizando a ferramenta da linha de comandos Ntdsutil. Dados Adicionais Valor do erro: %1 %2 ID interno: %3
默认 NTFS 安全性设置尚未应用到 Active Directory 轻型目录服务文件夹。 用户操作 使用 Ntdsutil 命令行工具再次尝试设置默认安全性设置。 其他数据 错误值: %1 %2 内部 ID: %3
Varsayılan NTFS güvenlik ayarları, Active Directory Basit Dizin Hizmetleri klasörlerine uygulanmadı. Kullanıcı Eylemi Ntdsutil komut satırı aracını kullanarak varsayılan güvenlik ayarlarını yeniden belirlemeyi deneyin. Ek Veriler Hata değeri: %1 %2 İç kimlik: %3
Standardinställningar för NTFS-säkerhet har inte tillämpats i Active Directory Lightweight Directory Services-mapparna. Användaråtgärd Försök ange standardinställningar för säkerhet genom att använda kommandoradsverktyet Ntdsutil. Ytterligare data Felvärde: %1 %2 Internt ID: %3
Domyślne ustawienia zabezpieczeń NTFS nie zostały zastosowane do folderów usług LDS w usłudze Active Directory. Akcja użytkownika Spróbuj ponownie ustawić domyślne ustawienia zabezpieczeń, używając narzędzia wiersza polecenia Ntdsutil. Dodatkowe dane Wartość błędu: %1 %2 Identyfikator wewnętrzny: %3
Az alapértelmezett NTFS-biztonsági beállítások nem lettek alkalmazva az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások mappáira. Teendő Az Ntdsutil parancssori eszköz segítségével próbálja ismét megadni az alapértelmezett biztonsági beállításokat. További adatok Hibaérték: %1 %2 Belső azonosító: %3
Les paramètres de sécurité NTFS par défaut n’ont pas été appliqués aux dossiers des services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services). Action utilisateur Essayez à nouveau de définir les paramètres de sécurité par défaut en utilisant l’outil en ligne de commande Ntdsutil. Données supplémentaires Valeur d’erreur : %1 %2 ID interne : %3
As configurações de segurança padrão de NTFS não foram aplicadas às pastas do Active Directory Lightweight Directory Services. Ação do Usuário Tente definir novamente as configurações de segurança padrão, usando a ferramenta de linha de comando Ntdsutil. Dados Adicionais Valor do erro: %1 %2 ID Interna: %3
К папкам служб Active Directory облегченного доступа к каталогам не применены используемые по умолчанию параметры безопасности NTFS. Действие пользователя Примените используемые по умолчанию параметры безопасности с помощью программы командной строки Ntdsutil. Дополнительные данные Значение ошибки: %1 %2 Внутренний ID: %3
既定の NTFS セキュリティ設定が Active Directory ライトウェイト ディレクトリ サービスのフォルダに適用されていません。 ユーザー操作 Ntdsuti コマンドライン ツールを使って既定のセキュリティ設定を再び設定してみてください。 追加データ エラー値: %1 %2 内部 ID: %3
La configuración de seguridad NTFS predeterminada no se aplicó a las carpetas de los Servicios de directorio ligero de Active Directory. Acción del usuario Intente establecer de nuevo la configuración de seguridad predeterminada con la herramienta de línea de comandos Ntdsutil. Datos adicionales Valor de error: %1 %2 Identificador interno: %3
Die Standard-NTFS-Sicherheitseinstellungen sind nicht für die Active Directory Lightweight Directory Services-Ordner übernommen worden. Benutzeraktion Legen Sie die Standardsicherheitseinstellungen erneut mithilfe des Befehlszeilensprogramms Ntdsutil fest. Zusätzliche Daten Fehlerwert: %1 %2 Interne ID: %3
De standaardinstellingen voor NTFS-beveiliging zijn niet toegepast op AD LDS-mappen. Gebruikersactie Probeer de standaardbeveiligingsinstellingen opnieuw in te stellen met het opdrachtregelprogramma Ntdsutil. Aanvullende gegevens Foutwaarde: %1 %2 Interne id: %3
Výchozí nastavení zabezpečení NTFS nebylo použito ve složkách služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services). Akce uživatele Pokuste se znovu nastavit výchozí zabezpečení pomocí nástroje příkazového řádku Ntdsutil. Další data Chybová hodnota: %1 %2 Vnitřní ID: %3
기본 NTFS 보안 설정이 Active Directory LDS(Lightweight Directory Services) 폴더에 적용되지 않았습니다. 사용자 작업 Ntdsutil 명령줄 도구를 사용하여 기본 보안 설정을 다시 시도하십시오. 추가 데이터 오류 값: %1 %2 내부 ID: %3
Impossibile applicare le impostazioni di protezione NTFS predefinite alle cartelle di Active Directory Lightweight Directory Services. Azione utente Configurare nuovamente le impostazioni di protezione predefinite tramite lo strumento da riga di comando Ntdsutil. Dati aggiuntivi Valore errore: %1 %2 ID interno: %3
知識一致性檢查程式 (KCC) 無法成功地執行,因為下列物件的屬性沒有足夠的值。 物件: %1 屬性名稱: %2% 在下次排定的複寫時,將會重試複寫這個屬性。 使用者動作 如果這個情況繼續發生,請確認複寫是否正確地運作中。
O verificador de consistência de conhecimento (KCC) não foi executado com êxito porque o atributo no seguinte objecto não tinha valores suficientes. Objecto: %1 Nome do atributo: %2% Uma tentativa de replicação deste atributo será repetida mais tarde na replicação agendada seguinte. Acção do utilizador Se esta condição persistir, verifique se a replicação está a funcionar correctamente.
知识一致性检查器(KCC)无法成功运行,因为下列对象上的属性没有足够的值。 对象: %1 属性名称: %2% 下一次计划的复制时将再一次尝试复制此属性。 用户操作 如果此情况持续存在,请验证复制是否工作正常。
Aşağıdaki nesnedeki öznitelik yeterli değere sahip olmadığından, Bilgi Tutarlılığı Denetleyicisi (KCC) başarılı bir şekilde çalışamadı. Nesne: %1Öznitelik adı: %2% Zamanlanan bir sonraki çoğaltmada, bu öznitelik yeniden çoğaltılmaya çalışılacaktır. Kullanıcı Eylemi Bu durum devam ederse, çoğaltmanın düzgün çalıştığını doğrulayın.
KCC kunde inte köras eftersom attributet på följande objekt inte hade tillräckliga värden. Objekt: %1 Attributets namn: %2 Ett nytt försök att replikera det här attributet kommer att göras igen vid nästa schemalagda replikering. Användaråtgärd Om det här problemet kvarstår bör du kontrollera att replikering fungerar korrekt.
Narzędzie sprawdzania spójności informacji (KCC) nie może działać poprawnie, ponieważ atrybut dotyczący następującego obiektu nie ma wystarczającej liczby wartości. Obiekt: %1 Nazwa atrybutu: %2% Próba replikacji atrybutu zostanie ponowiona podczas następnej zaplanowanej replikacji. Akcja użytkownika Jeśli stan ten będzie trwać nadal, sprawdź, czy replikacja przebiega poprawnie.
A tudáskonzisztencia-ellenőrző (KCC) nem tudott sikeresen lefutni, mert az alábbi objektum attribútuma nem rendelkezik elegendő értékkel. Objektum: %1 Attribútum neve: %2% A következő ütemezett replikáció időpontjában a rendszer ismét megkísérli replikálni ezt az attribútumot. Felhasználói beavatkozás Ha a probléma továbbra is fennáll, ellenőrizze, hogy a replikáció megfelelően működik-e.
Le vérificateur de cohérence des données n’a pas pu être exécuté correctement car l’attribut sur l’objet suivant n’a pas suffisamment de valeurs. Objet : %1 Nom de l’attribut : %2% La réplication de cet attribut sera tentée à nouveau lors de la prochaine réplication planifiée. Action utilisateur Si cette condition persiste, vérifiez que la réplication fonctionne correctement.
O KCC (Knowledge Consistency Checker) não pôde ser executado com êxito porque o atributo no objeto a seguir não possuía valores suficientes. Objeto: %1 Nome do atributo: %2% Uma tentativa de replicar esse atributo será repetida na próxima replicação agendada. Ação do Usuário Se essa condição persistir, verifique se a replicação está funcionando corretamente.
Проверка согласованности знаний не выполнена, поскольку атрибут следующего объекта имеет недостаточно значений. Объект: %1 Имя атрибута: %2% Попытка репликации этого атрибута будет предпринята снова в ходе следующей запланированной репликации. Действие пользователя Если эта ситуация сохранится, проверьте правильность выполнения репликации.
次のオブジェクトの属性の値が足りなかったために、知識整合性チェッカー (KCC) が正常に実行できませんでした。 オブジェクト: %1 属性名: %2% この属性を次回のスケジュールされたレプリケーション時に再びレプリケートしようとします。 ユーザー操作 この状況が引き続き発生する場合は、レプリケーションが正常に動作しているかどうかを確認してください。
El Comprobador de coherencia de la información (KCC) no ha podido ejecutarse correctamente porque el atributo del siguiente objeto no tenía suficientes valores. Objeto: %1 Nombre del atributo: %2% Se intentará de nuevo replicar este atributo en la siguiente replicación programada. Acción del usuario Si continúa esta condición, compruebe que la replicación funciona correctamente.
Die Konsistenzprüfung konnte nicht erfolgreich ausgeführt werden, weil das Attribut für das folgende Objekt nicht genügend Werte hat. Objekt: %1 Attributname: %2 Bei der nächsten geplanten Replikation wird erneut versucht, dieses Attribut zu replizieren. BenutzeraktionÜberprüfen Sie, ob die Replikation ordnungsgemäß funktioniert, wenn dieser Zustand weiterhin besteht.
Knowledge Consistency Checker (KCC) kan niet worden uitgevoerd omdat het kenmerk van het volgende object niet voldoende waarden bevat. Object: %1 Kenmerk: %2% Bij de volgende geplande replicatie wordt een nieuwe poging gedaan om dit kenmerk te repliceren. Aanbevolen handeling Controleer of het replicatieproces goed werkt als dit probleem zich blijft voordoen.
Kontrolu konzistence znalostí (KCC) nebylo možné úspěšně spustit, protože atribut v následujícím objektu neobsahoval dostatek hodnot. Objekt: %1 Název atributu: %2% Pokus replikovat tento atribut bude zopakován při příští plánované replikaci. Akce uživatele Pokud tento stav přetrvává, ověřte, zda replikace funguje správně.
다음 개체의 특성에 충분한 값이 없어서 KCC(정보 일관성 검사기)가 성공적으로 실행되지 않았습니다. 개체: %1 특성 이름: %2% 이 특성 복제 작업을 다음 예정된 복제 시에 다시 시도합니다. 사용자 작업 이 상태가 계속되면 복제가 올바르게 작동하는지 확인해 보십시오.
Impossibile eseguire Controllo di coerenza informazioni (KCC) poiché l'attributo del seguente oggetto non possiede valori sufficienti. Oggetto: %1 Nome attributo: %2% La replica di questo attributo verrà ritentata in un secondo momento in base alla pianificazione effettuata. Azione utente Se questo problema persiste, verificare il corretto funzionamento della replica.
Internal event: During intersite replication, Active Directory Lightweight Directory Services received an update request message for a writeable directory partition from the following domain controller. However, this request cannot be serviced through mail-based replication and the updates will be ignored. Directory partition: %1 Domain controller: %2
Internal event: During intersite replication, Active Directory Lightweight Directory Services received an update request message for a writeable directory partition from the following domain controller. However, this request cannot be serviced through mail-based replication and the updates will be ignored. Directory partition: %1 Domain controller: %2
Internal event: During intersite replication, Active Directory Lightweight Directory Services received an update request message for a writeable directory partition from the following domain controller. However, this request cannot be serviced through mail-based replication and the updates will be ignored. Directory partition: %1 Domain controller: %2
Internal event: During intersite replication, Active Directory Lightweight Directory Services received an update request message for a writeable directory partition from the following domain controller. However, this request cannot be serviced through mail-based replication and the updates will be ignored. Directory partition: %1 Domain controller: %2
Internal event: During intersite replication, Active Directory Lightweight Directory Services received an update request message for a writeable directory partition from the following domain controller. However, this request cannot be serviced through mail-based replication and the updates will be ignored. Directory partition: %1 Domain controller: %2
Internal event: During intersite replication, Active Directory Lightweight Directory Services received an update request message for a writeable directory partition from the following domain controller. However, this request cannot be serviced through mail-based replication and the updates will be ignored. Directory partition: %1 Domain controller: %2
Internal event: During intersite replication, Active Directory Lightweight Directory Services received an update request message for a writeable directory partition from the following domain controller. However, this request cannot be serviced through mail-based replication and the updates will be ignored. Directory partition: %1 Domain controller: %2
Internal event: During intersite replication, Active Directory Lightweight Directory Services received an update request message for a writeable directory partition from the following domain controller. However, this request cannot be serviced through mail-based replication and the updates will be ignored. Directory partition: %1 Domain controller: %2
Internal event: During intersite replication, Active Directory Lightweight Directory Services received an update request message for a writeable directory partition from the following domain controller. However, this request cannot be serviced through mail-based replication and the updates will be ignored. Directory partition: %1 Domain controller: %2
Internal event: During intersite replication, Active Directory Lightweight Directory Services received an update request message for a writeable directory partition from the following domain controller. However, this request cannot be serviced through mail-based replication and the updates will be ignored. Directory partition: %1 Domain controller: %2
Internal event: During intersite replication, Active Directory Lightweight Directory Services received an update request message for a writeable directory partition from the following domain controller. However, this request cannot be serviced through mail-based replication and the updates will be ignored. Directory partition: %1 Domain controller: %2
Internal event: During intersite replication, Active Directory Lightweight Directory Services received an update request message for a writeable directory partition from the following domain controller. However, this request cannot be serviced through mail-based replication and the updates will be ignored. Directory partition: %1 Domain controller: %2
Internal event: During intersite replication, Active Directory Lightweight Directory Services received an update request message for a writeable directory partition from the following domain controller. However, this request cannot be serviced through mail-based replication and the updates will be ignored. Directory partition: %1 Domain controller: %2
Internal event: During intersite replication, Active Directory Lightweight Directory Services received an update request message for a writeable directory partition from the following domain controller. However, this request cannot be serviced through mail-based replication and the updates will be ignored. Directory partition: %1 Domain controller: %2
Internal event: During intersite replication, Active Directory Lightweight Directory Services received an update request message for a writeable directory partition from the following domain controller. However, this request cannot be serviced through mail-based replication and the updates will be ignored. Directory partition: %1 Domain controller: %2
Internal event: During intersite replication, Active Directory Lightweight Directory Services received an update request message for a writeable directory partition from the following domain controller. However, this request cannot be serviced through mail-based replication and the updates will be ignored. Directory partition: %1 Domain controller: %2
Internal event: During intersite replication, Active Directory Lightweight Directory Services received an update request message for a writeable directory partition from the following domain controller. However, this request cannot be serviced through mail-based replication and the updates will be ignored. Directory partition: %1 Domain controller: %2
Internal event: During intersite replication, Active Directory Lightweight Directory Services received an update reply message for the following directory partition from the following domain controller. However, the request cannot be serviced through mail-based replication and the updates will be ignored. Directory partition: %1 Domain controller: %2
Internal event: During intersite replication, Active Directory Lightweight Directory Services received an update reply message for the following directory partition from the following domain controller. However, the request cannot be serviced through mail-based replication and the updates will be ignored. Directory partition: %1 Domain controller: %2
Internal event: During intersite replication, Active Directory Lightweight Directory Services received an update reply message for the following directory partition from the following domain controller. However, the request cannot be serviced through mail-based replication and the updates will be ignored. Directory partition: %1 Domain controller: %2
Internal event: During intersite replication, Active Directory Lightweight Directory Services received an update reply message for the following directory partition from the following domain controller. However, the request cannot be serviced through mail-based replication and the updates will be ignored. Directory partition: %1 Domain controller: %2
Internal event: During intersite replication, Active Directory Lightweight Directory Services received an update reply message for the following directory partition from the following domain controller. However, the request cannot be serviced through mail-based replication and the updates will be ignored. Directory partition: %1 Domain controller: %2
Internal event: During intersite replication, Active Directory Lightweight Directory Services received an update reply message for the following directory partition from the following domain controller. However, the request cannot be serviced through mail-based replication and the updates will be ignored. Directory partition: %1 Domain controller: %2
Internal event: During intersite replication, Active Directory Lightweight Directory Services received an update reply message for the following directory partition from the following domain controller. However, the request cannot be serviced through mail-based replication and the updates will be ignored. Directory partition: %1 Domain controller: %2
Internal event: During intersite replication, Active Directory Lightweight Directory Services received an update reply message for the following directory partition from the following domain controller. However, the request cannot be serviced through mail-based replication and the updates will be ignored. Directory partition: %1 Domain controller: %2
Internal event: During intersite replication, Active Directory Lightweight Directory Services received an update reply message for the following directory partition from the following domain controller. However, the request cannot be serviced through mail-based replication and the updates will be ignored. Directory partition: %1 Domain controller: %2
Internal event: During intersite replication, Active Directory Lightweight Directory Services received an update reply message for the following directory partition from the following domain controller. However, the request cannot be serviced through mail-based replication and the updates will be ignored. Directory partition: %1 Domain controller: %2
Internal event: During intersite replication, Active Directory Lightweight Directory Services received an update reply message for the following directory partition from the following domain controller. However, the request cannot be serviced through mail-based replication and the updates will be ignored. Directory partition: %1 Domain controller: %2
Internal event: During intersite replication, Active Directory Lightweight Directory Services received an update reply message for the following directory partition from the following domain controller. However, the request cannot be serviced through mail-based replication and the updates will be ignored. Directory partition: %1 Domain controller: %2
Internal event: During intersite replication, Active Directory Lightweight Directory Services received an update reply message for the following directory partition from the following domain controller. However, the request cannot be serviced through mail-based replication and the updates will be ignored. Directory partition: %1 Domain controller: %2
Internal event: During intersite replication, Active Directory Lightweight Directory Services received an update reply message for the following directory partition from the following domain controller. However, the request cannot be serviced through mail-based replication and the updates will be ignored. Directory partition: %1 Domain controller: %2
Internal event: During intersite replication, Active Directory Lightweight Directory Services received an update reply message for the following directory partition from the following domain controller. However, the request cannot be serviced through mail-based replication and the updates will be ignored. Directory partition: %1 Domain controller: %2
Internal event: During intersite replication, Active Directory Lightweight Directory Services received an update reply message for the following directory partition from the following domain controller. However, the request cannot be serviced through mail-based replication and the updates will be ignored. Directory partition: %1 Domain controller: %2
Internal event: During intersite replication, Active Directory Lightweight Directory Services received an update reply message for the following directory partition from the following domain controller. However, the request cannot be serviced through mail-based replication and the updates will be ignored. Directory partition: %1 Domain controller: %2
Internal error: The security descriptor propagation task encountered an error while processing the following object. The propagation of security descriptors may not be possible until the problem is corrected. Object: %4 Additional Data Error value: %1 %2 Internal ID: %3
Internal error: The security descriptor propagation task encountered an error while processing the following object. The propagation of security descriptors may not be possible until the problem is corrected. Object: %4 Additional Data Error value: %1 %2 Internal ID: %3
Internal error: The security descriptor propagation task encountered an error while processing the following object. The propagation of security descriptors may not be possible until the problem is corrected. Object: %4 Additional Data Error value: %1 %2 Internal ID: %3
Internal error: The security descriptor propagation task encountered an error while processing the following object. The propagation of security descriptors may not be possible until the problem is corrected. Object: %4 Additional Data Error value: %1 %2 Internal ID: %3
Internal error: The security descriptor propagation task encountered an error while processing the following object. The propagation of security descriptors may not be possible until the problem is corrected. Object: %4 Additional Data Error value: %1 %2 Internal ID: %3
Internal error: The security descriptor propagation task encountered an error while processing the following object. The propagation of security descriptors may not be possible until the problem is corrected. Object: %4 Additional Data Error value: %1 %2 Internal ID: %3
Internal error: The security descriptor propagation task encountered an error while processing the following object. The propagation of security descriptors may not be possible until the problem is corrected. Object: %4 Additional Data Error value: %1 %2 Internal ID: %3
Internal error: The security descriptor propagation task encountered an error while processing the following object. The propagation of security descriptors may not be possible until the problem is corrected. Object: %4 Additional Data Error value: %1 %2 Internal ID: %3
Internal error: The security descriptor propagation task encountered an error while processing the following object. The propagation of security descriptors may not be possible until the problem is corrected. Object: %4 Additional Data Error value: %1 %2 Internal ID: %3
Internal error: The security descriptor propagation task encountered an error while processing the following object. The propagation of security descriptors may not be possible until the problem is corrected. Object: %4 Additional Data Error value: %1 %2 Internal ID: %3
Internal error: The security descriptor propagation task encountered an error while processing the following object. The propagation of security descriptors may not be possible until the problem is corrected. Object: %4 Additional Data Error value: %1 %2 Internal ID: %3
Internal error: The security descriptor propagation task encountered an error while processing the following object. The propagation of security descriptors may not be possible until the problem is corrected. Object: %4 Additional Data Error value: %1 %2 Internal ID: %3
Internal error: The security descriptor propagation task encountered an error while processing the following object. The propagation of security descriptors may not be possible until the problem is corrected. Object: %4 Additional Data Error value: %1 %2 Internal ID: %3
Internal error: The security descriptor propagation task encountered an error while processing the following object. The propagation of security descriptors may not be possible until the problem is corrected. Object: %4 Additional Data Error value: %1 %2 Internal ID: %3
Internal error: The security descriptor propagation task encountered an error while processing the following object. The propagation of security descriptors may not be possible until the problem is corrected. Object: %4 Additional Data Error value: %1 %2 Internal ID: %3
Internal error: The security descriptor propagation task encountered an error while processing the following object. The propagation of security descriptors may not be possible until the problem is corrected. Object: %4 Additional Data Error value: %1 %2 Internal ID: %3
Internal error: The security descriptor propagation task encountered an error while processing the following object. The propagation of security descriptors may not be possible until the problem is corrected. Object: %4 Additional Data Error value: %1 %2 Internal ID: %3
See catalog page for all messages.