The service
Messages on page
MC3087: 无法设置元素“<var>X</var>”上的内容属性“<var>Property Name</var>”。“<var>Property Name</var>”具有不正确的访问级别,或者其程序集不允许访问。
MC3087: 無法在 '<var>X</var>' 上設定內容屬性 '<var>Property Name</var>'。'<var>Property Name</var>' 具有不正確的存取層級,或其組件不允許存取。
MC3087: Nelze nastavit vlastnost obsahu souboru <var>Property Name</var> na prvku <var>X</var>. Soubor <var>Property Name</var> obsahuje nesprávnou úroveň přístupu nebo jeho sestava přístup neumožňuje.
MC3087: Indholdsegenskaben <var>Property Name</var> kan ikke angives for elementet <var>X</var>. <var>Property Name</var> har ikke korrekt adgangsniveau, eller dets assembly tillader ikke adgang.
MC3087: kan inhoudseigenschap <var>Property Name</var> niet instellen in element <var>X</var>. <var>Property Name</var> heeft een onjuist toegangsniveau of de assembly ervan staat geen toegang toe.
MC3087: Sisältöominaisuutta <var>Property Name</var> ei voi asettaa elementille <var>X</var>. Ominaisuuden <var>Property Name</var> käyttöoikeustaso on virheellinen tai sen kokoonpano ei salli käyttöä.
MC3087 : impossible de définir la propriété de contenu '<var>Property Name</var>' sur l'élément '<var>X</var>'. '<var>Property Name</var>' possède un niveau d'accès incorrect ou son assembly n'autorise pas l'accès.
MC3087: Die Inhaltseigenschaft "<var>Property Name</var>" kann nicht für das Element "<var>X</var>" festgelegt werden. "<var>Property Name</var>" hat eine falsche Zugriffsebene, oder die zugehörige Assembly lässt den Zugriff nicht zu.
MC3087: Δεν είναι δυνατόν να οριστεί η ιδιότητα περιεχομένου '<var>Property Name</var>' στο στοιχείο '<var>X</var>'. Το '<var>Property Name</var>' έχει εσφαλμένο επίπεδο πρόσβασης ή η συγκρότησή του δεν επιτρέπει την πρόσβαση.
MC3087: Cannot set content property '<var>Property Name</var>' on element '<var>X</var>'. '<var>Property Name</var>' has incorrect access level or its assembly does not allow access.
MC3087: Nem állítható be a(z) „<var>X</var>” elem „<var>Property Name</var>” tartalomtulajdonsága. A(z) „<var>Property Name</var>” érvénytelen hozzáférési szinttel rendelkezik, vagy szerelvénye nem engedélyezi a hozzáférést.
MC3087: impossibile impostare la proprietà di contenuto '<var>Property Name</var>' per l'elemento '<var>X</var>'. Il livello di accesso di '<var>Property Name</var>' non è corretto oppure l'assembly corrispondente non consente l'accesso.
MC3087: 要素 '<var>X</var>' のコンテンツ プロパティ '<var>Property Name</var>' を設定できません。'<var>Property Name</var>' のアクセス レベルが正しくないか、アセンブリでアクセスが許可されていません。
MC3087: '<var>X</var>' 요소의 콘텐츠 속성 '<var>Property Name</var>'을(를) 설정할 수 없습니다. '<var>Property Name</var>'의 액세스 수준이 잘못되었거나 해당 어셈블리에서 액세스를 허용하지 않습니다.
MC3087: Kan ikke angi innholdsegenskap <var>Property Name</var> for elementet <var>X</var>. <var>Property Name</var> har feil tilgangsnivå eller en samling som ikke gir tilgang.
MC3087: Nie można ustawić właściwości zawartości „<var>Property Name</var>” dla elementu „<var>X</var>”. Właściwość „<var>Property Name</var>” ma nieprawidłowy poziom dostępu lub jej zestaw nie zezwala na uzyskanie dostępu.
MC3087: невозможно задать свойство содержимого "<var>Property Name</var>" для элемента "<var>X</var>", так как "<var>Property Name</var>" имеет неверный уровень доступа или его сборке доступ не разрешен.
MC3087: No se puede establecer la propiedad de contenido '<var>Property Name</var>' en el elemento '<var>X</var>'. '<var>Property Name</var>' tiene un nivel de acceso incorrecto o su ensamblado no permite el acceso.
MC3087: Kan inte ange innehållsegenskapen '<var>Property Name</var>' för elementet '<var>X</var>'. '<var>Property Name</var>' har fel åtkomstnivå eller dess paket tillåter inte åtkomst.
MC3087: '<var>X</var>' öğesinde '<var>Property Name</var>' içerik özelliği ayarlanamaz. '<var>Property Name</var>' yanlış erişim düzeyine sahip veya derlemesi erişime izin vermiyor.
MC3087: Cannot set content property '<var>Property Name</var>' on element '<var>X</var>'. '<var>Property Name</var>' has incorrect access level or its assembly does not allow access.
MC3087: 无法设置元素“<var>X</var>”上的内容属性“<var>Property Name</var>”。“<var>Property Name</var>”具有不正确的访问级别,或者其程序集不允许访问。
MC3087: 無法在 '<var>X</var>' 上設定內容屬性 '<var>Property Name</var>'。'<var>Property Name</var>' 具有不正確的存取層級,或其組件不允許存取。
MC3087: não é possível definir a propriedade de conteúdo '<var>Property Name</var>' no elemento '<var>X</var>'. '<var>Property Name</var>' tem nível de acesso incorreto ou seu assembly não permite acesso.
MC7001: Premature string termination encountered.
MC7001: 遇到字符串过早终止的情况。
MC7001: 字串過早結束。
MC7001: Program narazil na předčasné ukončení řetězce.
MC7001: Der blev fundet en for tidlig afslutning af strengen.
MC7001: er is een voortijdige beëindiging van een tekenreeks aangetroffen.
MC7001: Havaittiin ennenaikaisesti päättyvä merkkijono.
MC7001 : fin de chaîne prématurée rencontrée.
MC7001: Es wurde ein vorzeitiger Zeichenfolgenabschluss erkannt.
MC7001: Παρουσιάστηκε πρόωρος τερματισμός συμβολοσειράς.
MC7001: Premature string termination encountered.
MC7001: A karakterlánc a vártnál korábban ért véget.
MC7001: rilevata fine prematura della stringa.
MC7001: 終了が不完全な文字列が見つかりました。
MC7001: 중간 문자열 종료가 발생했습니다.
MC7001: For tidlig strengavslutning funnet.
MC7001: Napotkano przedwczesne zakończenie ciągu.
MC7001: обнаружено преждевременное завершение строки.
MC7001: se encontró un cierre de cadena prematuro.
MC7001: En sträng avslutades för tidigt.
MC7001: Erken dize sonu bulundu.
分析“{0}”时遇到字符串过早终止的情况。
剖析 '{0}' 時發現字串過早結束。
MC7001: encontrado um término prematuro da cadeia de caracteres.
MC3056: No NamespaceURI is defined for the object '<var>Object Name</var>'.
MC3056: 未为对象“<var>Object Name</var>”定义 NamespaceURI。
MC3056: 尚未針對物件 '<var>Object Name</var>' 定義 NamespaceURI。
MC3056: pro objekt <var>Object Name</var> není definována třída NamespaceURI.
MC3056: Der er ikke defineret nogen NamespaceURI for objektet <var>Object Name</var>.
MC3056: er is geen NamespaceURI gedefinieerd voor het object <var>Object Name</var>.
MC3056: Objektille <var>Object Name</var> ei ole määritetty NamespaceURI-arvoa.
MC3056 : aucune définition de NamespaceURI pour l'objet '<var>Object Name</var>'.
MC3056: Für das Objekt "<var>Object Name</var>" wurde kein "NamespaceURI" definiert.
MC3056: Δεν καθορίζεται NamespaceURI για το αντικείμενο '<var>Object Name</var>'.
MC3056: No NamespaceURI is defined for the object '<var>Object Name</var>'.
MC3056: Nincs NamespaceURI elem definiálva a(z) „<var>Object Name</var>” objektumhoz.
MC3056: nessun NamespaceURI definito per l'oggetto '<var>Object Name</var>'.
MC3056: オブジェクト '<var>Object Name</var>' に対して NamespaceURI が定義されていません。
MC3056: '<var>Object Name</var>' 개체에 대해 정의된 NamespaceURI가 없습니다.
MC3056: Ingen NamespaceURI er definert for objektet <var>Object Name</var>.
MC3056: Brak zdefiniowanego identyfikatora NamespaceURI dla obiektu „<var>Object Name</var>”.
MC3056: для объекта "<var>Object Name</var>" не определен ни один NamespaceURI.
MC3056: no se ha definido ningún elemento NamespaceURI para el objeto '<var>Object Name</var>'.
MC3056: Inget NamespaceURI har definierats för objektet '<var>Object Name</var>'.
MC3056: '<var>Object Name</var>' nesnesi için NamespaceURI tanımlanmadı.
MC3056: 未为对象“<var>Object Name</var>”定义 NamespaceURI。
MC3056: 尚未針對物件 '<var>Object Name</var>' 定義 NamespaceURI。
MC3056: nenhum NamespaceURI está definido para o objeto '<var>Object Name</var>'.
MC3027: EntityReference &<var>X</var>; ei ole tunnistettu.
MC3027 : EntityReference &<var>X</var>; non reconnue.
MC3027: "EntityReference &<var>X</var>;" ist unbekannt.
MC3027: Το EntityReference &<var>X</var>; δεν αναγνωρίζεται.
MC3027: The EntityReference &<var>X</var>; is not recognized.
MC3027: A(z) &<var>X</var>; EntityReference elemet nem sikerült felismerni.
MC3027: EntityReference &<var>X</var>; non riconosciuto.
MC3027: EntityReference &<var>X</var>; は認識されません。
MC3027: EntityReference &<var>X</var>;이(가) 인식되지 않습니다.
MC3027: EntityReference &<var>X</var>; gjenkjennes ikke.
MC3027: Element EntityReference &<var>X</var>; nie został rozpoznany.
MC3027: нераспознанная ссылка EntityReference &<var>X</var>;.
MC3027: no se reconoce el elemento EntityReference &<var>X</var>;
MC3027: EntityReference &<var>X</var>; är okänd.
MC3027: EntityReference &<var>X</var>; tanınmıyor.
MC3027: The EntityReference &<var>X</var>; is not recognized.
MC3027: 无法识别 EntityReference &<var>X</var>;。
MC3027: 無法識別 EntityReference &<var>X</var>;。
MC3027: Třída EntityReference &<var>X</var>; nebyla rozpoznána.
MC3027: EntityReference &<var>X</var>; blev ikke genkendt.
MC3027: de EntityReference &<var>X</var>; wordt niet herkend.
MC3027: 无法识别 EntityReference &<var>X</var>;。
MC3027: 無法識別 EntityReference &<var>X</var>;。
MC3027: EntityReference &<var>X</var>; não é reconhecido.
Recompiled XAML file : '<var>File Name</var>'.
重新编译的 XAML 文件:“<var>File Name</var>”。
已重新編譯 XAML 檔案: '<var>File Name</var>'。
Znovu kompilovaný soubor XAML: <var>File Name</var>.
Rekompileret XAML-fil: <var>File Name</var>.
Gehercompileerd XAML-bestand: <var>File Name</var>.
Uudelleen käännetty XAML-tiedosto: <var>File Name</var>.
Fichier XAML recompilé : '<var>File Name</var>'.
Neukompilierte XAML-Datei: "<var>File Name</var>".
Έγινε ξανά μεταγλώττιση του αρχείου XAML: '<var>File Name</var>'.
Recompiled XAML file : '<var>File Name</var>'.
Újrafordított XAML-fájl: „<var>File Name</var>”.
File XAML ricompilato: '<var>File Name</var>'.
XAML ファイル '<var>File Name</var>' を再コンパイルしました。
XAML 파일 '<var>File Name</var>'을(를) 다시 컴파일했습니다.
Omkompilert XAML-fil: <var>File Name</var>.
Ponownie skompilowany plik XAML: „<var>File Name</var>”.
Перекомпилированный файл XAML: "<var>File Name</var>".
Archivo XAML compilado de nuevo: '<var>File Name</var>'.
Omkompilerad XAML-fil: '<var>File Name</var>'.
XAML dosyası yeniden derlendi : '<var>File Name</var>'.
重新编译的 XAML 文件:“<var>File Name</var>”。
已重新編譯 XAML 檔案: '<var>File Name</var>'。
Arquivo XAML recompilado : '<var>File Name</var>'.
MC3000: '<var>X</var>' XML is not valid.
MC3000:“<var>X</var>”XML 无效。
MC3000: '<var>X</var>' XML 無效。
MC3000: Atribut <var>X</var> XML není platný.
MC3000: <var>X</var> XML er ikke gyldig.
MC3000: <var>X</var> XML is niet geldig.
MC3000: XML (<var>X</var>) ei kelpaa.
MC3000 : XML '<var>X</var>' non valide.
MC3000: "<var>X</var>"- XML ist nicht gültig.
MC3000: Το '<var>X</var>' XML δεν είναι έγκυρο.
MC3000: '<var>X</var>' XML is not valid.
MC3000: A(z) „<var>X</var>” XML érvénytelen.
MC3000: XML '<var>X</var>' non valido.
MC3000: '<var>X</var>' XML が無効です。
MC3000: '<var>X</var>' XML이 잘못되었습니다.
MC3000: <var>X</var> XML er ugyldig.
MC3000: Prefiks „<var>X</var>” XML jest nieprawidłowy.
MC3000: недопустимый код XML "<var>X</var>".
MC3000: el elemento XML '<var>X</var>' no es válido.
MC3000: <var>X</var> XML är ogiltig.
MC3000: '<var>X</var>' XML geçerli değil.
MC3000:“<var>X</var>”XML 无效。
MC3000: '<var>X</var>' XML 無效。
MC3000: XML '<var>X</var>' não é válido.
MC3032: '<var>Y</var>' cannot be used as a value for '<var>X</var>'. Numbers are not valid enumeration values.
MC3032:“<var>Y</var>”无法用作“<var>X</var>”的值。数字不是有效的枚举值。
MC3032: '<var>Y</var>' 無法用做為 '<var>X</var>' 的值。數字不是有效的列舉值。
MC3032: <var>Y</var> nelze použít jako hodnotu pro <var>X</var>. Čísla nejsou platnými hodnotami pro výčet.
MC3032: <var>Y</var> kan ikke bruges som en værdi for <var>X</var>. Tal er ikke gyldige tællerværdier.
MC3032: <var>Y</var> kan niet worden gebruikt als een waarde voor <var>X</var>. Cijfers zijn geen geldige inventarisatiewaarden.
MC3032: <var>Y</var> ei kelpaa arvoksi kohteelle <var>X</var>. Numerot eivät ole kelvollisia luettelointiarvoja.
MC3032 : '<var>Y</var>' ne peut pas être utilisé comme valeur de '<var>X</var>'. Les nombres ne sont pas des valeurs d'énumération valides.
MC3032: "<var>Y</var>" kann nicht als Wert für "<var>X</var>" verwendet werden. Zahlen sind keine gültigen Aufzählungswerte.
MC3032: Το '<var>Y</var>' δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ως τιμή για το '<var>X</var>'. Οι αριθμοί δεν είναι έγκυρες τιμές απαρίθμησης.
MC3032: '<var>Y</var>' cannot be used as a value for '<var>X</var>'. Numbers are not valid enumeration values.
MC3032: A(z) „<var>Y</var>” nem használható „<var>X</var>” értékeként. A számok nem érvényes enumerációs értékek.
MC3032: impossibile utilizzare '<var>Y</var>' come valore per '<var>X</var>'. I numeri non sono valori di enumerazione validi.
MC3032: '<var>Y</var>' は、'<var>X</var>' の値として使用できません。数字は有効な列挙値ではありません。
MC3032: '<var>Y</var>'을(를) '<var>X</var>'에 대한 값으로 사용할 수 없습니다. 번호가 올바른 열거형 값이 아닙니다.
MC3032: <var>Y</var> kan ikke brukes som verdi for <var>X</var>. Tall er ugyldige nummereringsverdier.
MC3032: Nie można użyć elementu „<var>Y</var>” jako wartości dla parametru „<var>X</var>”. Liczby nie są poprawnymi wartościami wyliczania.
MC3032: "<var>Y</var>" нельзя использовать в качестве значения для "<var>X</var>". Числа не являются допустимыми значениями перечисления.
MC3032: no se puede usar '<var>Y</var>' como valor para '<var>X</var>'. Los números no son valores de enumeración válidos.
MC3032: '<var>Y</var>' kan inte användas som värde för '<var>X</var>'. Nummer är inte giltiga som uppräkningsvärden.
MC3032: '<var>X</var>' için '<var>Y</var>' değer olarak kullanılamaz. Sayılar geçerli numaralandırma değeri değildir.
MC3032:“<var>Y</var>”无法用作“<var>X</var>”的值。数字不是有效的枚举值。
MC3032: '<var>Y</var>' 無法用做為 '<var>X</var>' 的值。數字不是有效的列舉值。
MC3032: '<var>Y</var>' não pode ser usado como valor de '<var>X</var>'. Os números não são valores válidos de enumeração.
MC4103: The template property tag '<var>X</var>' can only be specified immediately after a ControlTemplate tag.
MC4103: 只能在 ControlTemplate 标记之后紧跟着指定模板属性标记“<var>X</var>”。
MC4103: 樣板屬性標記 '<var>X</var>' 只能緊接在 ControlTemplate 標記之後指定。
MC4103: Tag vlastnosti šablony <var>X</var> může být určen pouze hned za tagem ControlTemplate.
MC4103: Skabelonegenskabstaggen <var>X</var> kan kun angives umiddelbart efter en ControlTemplate-tag.
MC4103: de sjablooneigenschapcode <var>X</var> kan alleen direct na een ControlTemplate-code worden opgegeven.
MC4103: Mallin ominaisuustunniste <var>X</var> voidaan määrittää vain heti ControlTemplate-tunnisteen jälkeen.
MC4103 : la balise de propriété du modèle '<var>X</var>' ne peut être spécifiée qu'immédiatement après une balise ControlTemplate.
MC4103: Das Vorlageneigenschaftstag "<var>X</var>" kann nur direkt nach einem ControlTemplate-Tag angegeben werden.
MC4103: Η ετικέτα ιδιοτήτων προτύπου '<var>X</var>' είναι δυνατόν να οριστεί μόνο αμέσως μετά από μια ετικέτα ControlTemplate.
MC4103: The template property tag '<var>X</var>' can only be specified immediately after a ControlTemplate tag.
MC4103: A(z) „<var>X</var>” sablontulajdonság-címke csak közvetlenül a ControlTemplate címke után adható meg.
MC4103: il tag della proprietà di modello '<var>X</var>' può essere specificato solo subito dopo un tag ControlTemplate.
MC4103: テンプレート プロパティ タグ '<var>X</var>' は、ControlTemplate タグの直後にのみ指定できます。
MC4103: ControlTemplate 태그 바로 뒤에는 템플릿 속성 태그 '<var>X</var>'만 지정할 수 있습니다.
MC4103: Malegenskapskoden <var>X</var> kan bare angis umiddelbart etter en ControlTemplate-kode.
MC4103: Tag „<var>X</var>” właściwości szablonu można określić jedynie bezpośrednio po tagu ControlTemplate.
MC4103: тег свойства шаблона "<var>X</var>" может быть указан только сразу после тега ControlTemplate.
MC4103: la etiqueta de propiedad de plantilla '<var>X</var>' sólo se puede especificar inmediatamente después de una etiqueta ControlTemplate.
MC4103: Mallegenskapstaggen '<var>X</var>' kan endast anges omedelbart efter en ControlTemplate-tagg.
MC4103: '<var>X</var>' şablon özellik etiketi yalnızca bir ControlTemplate etiketinden hemen sonra belirtilebilir.
MC4103: 只能在 ControlTemplate 标记之后紧跟着指定模板属性标记“<var>X</var>”。
MC4103: 樣板屬性標記 '<var>X</var>' 只能緊接在 ControlTemplate 標記之後指定。
MC4103: a marca de propriedade de modelo '<var>X</var>' somente pode ser especificada imediatamente após uma marca ControlTemplate.
MC3075: Unrecognized XML node type '<var>Type Name</var>' found when determining if the current tag is a property element.
MC3075: 确定当前标记是否为属性元素时发现无法识别的 XML 节点类型“<var>Type Name</var>”。
MC3075: 判斷目前的標記是否為屬性項目時,發現無法識別的 XML 節點類型 '<var>Type Name</var>'。
MC3075: Nalezen neznámý typ uzlu XML <var>Type Name</var> při určování, zda je aktuální tag prvkem vlastnosti.
MC3075: Den ikke-genkendte XML-nodetype <var>Type Name</var> blev fundet under bestemmelse af, om den aktuelle tag er et egenskabselement.
MC3075: er is een niet-herkend XML-knooppunt van het type <var>Type Name</var> aangetroffen tijdens het vaststellen of de huidige code een eigenschapselement is.
MC3075: Tunnistamaton XML-solmutyyppi <var>Type Name</var> löytyi määritettäessä, onko nykyinen tunniste ominaisuuselementti.
MC3075 : type de nœud XML non identifié '<var>Type Name</var>' rencontré pendant l'analyse visant à déterminer si la balise en cours est un élément de propriété.
MC3075: Beim Bestimmen, ob es sich beim aktuellen Tag um ein Eigenschaftselement handelt, wurde der unbekannte XML-Knotentyp "<var>Type Name</var>" gefunden.
MC3075: Βρέθηκε μη αναγνωρίσιμος τύπος κόμβου XML '<var>Type Name</var>' όταν προσδιορίστηκε εάν η τρέχουσα ετικέτα είναι ένα στοιχείο ιδιότητας.
MC3075: Unrecognized XML node type '<var>Type Name</var>' found when determining if the current tag is a property element.
MC3075: A rendszer ismeretlen XML-csomóponttípust („<var>Type Name</var>”) talált annak meghatározása során, hogy az aktuális címke tulajdonságelem-e.
MC3075: rilevato tipo di nodo XML '<var>Type Name</var>' non riconosciuto durante il controllo del tag corrente per determinare se si tratta di un elemento proprietà.
MC3075: 現在のタグがプロパティ要素かどうかを判断しているときに、認識不能な XML ノード型 '<var>Type Name</var>' が見つかりました。
MC3075: 현재 태그가 속성 요소인지 여부를 결정할 때 인식할 수 없는 XML 노드 형식 '<var>Type Name</var>'을(를) 찾았습니다.
MC3075: Ukjent XML-nodetype <var>Type Name</var> funnet ved bestemmelse av om gjeldene kode er et egenskapselement.
MC3075: Podczas sprawdzania, czy bieżący tag jest elementem właściwości, znaleziono nierozpoznany węzeł XML typu „<var>Type Name</var>”.
MC3075: обнаружен нераспознанный тип узла XML "<var>Type Name</var>" при попытке определить, является ли текущий тег элементом свойства.
MC3075: se encontró el tipo de nodo XML '<var>Type Name</var>' no reconocido al determinar si la etiqueta actual es un elemento de propiedad.
MC3075: Okänd XML-nodtyp '<var>Type Name</var>' hittades vid kontroll om den aktuella taggen är ett egenskapselement.
MC3075: Geçerli etiketin bir özellik öğesi olup olmadığı belirlenirken tanınmayan XML düğüm türü '<var>Type Name</var>' bulundu.
MC3075: 确定当前标记是否为属性元素时发现无法识别的 XML 节点类型“<var>Type Name</var>”。
MC3075: 判斷目前的標記是否為屬性項目時,發現無法識別的 XML 節點類型 '<var>Type Name</var>'。
MC3075: tipo de nó XML '<var>Type Name</var>' não reconhecido encontrado ao determinar se a marca atual é um elemento de propriedade.
MC3088: 屬性項目不能位於項目內容的中間。它們必須位於內容的前面或後面。
MC3088: Prvky vlastnosti nemohou být uprostřed obsahu prvku. Musejí být buď před, nebo za obsahem.
MC3088: Egenskabselementer kan ikke forekomme i midten af et elements indhold. De skal forekomme før eller efter indholdet.
MC3088:eigenschapselementen kunnen zich niet midden in de inhoud van een element bevinden. Deze moeten zich vóór of achter de inhoud bevinden.
MC3088: Ominaisuuselementit eivät voi olla elementin sisällön keskellä. Niiden on oltava ennen sisältöä tai sen jälkeen.
MC3088 : les éléments de propriétés ne peuvent pas se trouver au milieu du contenu d'un élément. Ils doivent se trouver avant ou après le contenu.
MC3088: Eigenschaftselemente dürfen nicht in der Mitte von Elementinhalten enthalten sein, sondern müssen sich vor oder nach dem Inhalt befinden.
MC3088: Τα στοιχεία ιδιοτήτων δεν είναι δυνατόν να βρίσκονται στη μέση του περιεχομένου ενός στοιχείου. Πρέπει να βρίσκονται πριν ή μετά από το περιεχόμενο.
MC3088: Property elements cannot be in the middle of an element's content. They must be before or after the content.
MC3088: A tulajdonságelemek nem helyezkedhetnek el egy elem tartalmának közepén. A tartalom előtt vagy után kell elhelyezkedniük.
MC3088: impossibile aggiungere elementi proprietà all'interno del contenuto di un elemento. Devono essere posizionati prima o dopo il contenuto.
MC3088: Property 要素は要素のコンテンツの中央に配置できません。Property 要素は、コンテンツの前または後ろになければなりません。
MC3088: 속성 요소는 요소의 콘텐츠 중간에 있을 수 없기 때문에 콘텐츠의 앞 또는 뒤에 있어야 합니다.
MC3088: Egenskapselementer kan ikke stå midt i et elements innhold. De må stå foran eller bak innholdet.
MC3088: Property elements cannot be in the middle of an element's content. They must be before or after the content.
MC3088: 属性元素不能位于元素内容的中间。它们必须位于内容之前或之后。
MC3088: Elementy właściwości nie mogą znajdować się w środku zawartości elementu. Muszą znajdować się one przed lub za tą zawartością.
MC3088: элементы свойств не могут находиться в середине содержимого элемента. Они должны быть размещены до или после содержимого.
MC3088: Los elementos de propiedad no pueden incluirse en la mitad del contenido de un elemento. Deben colocarse antes o después del contenido.
MC3088: Egenskapselement kan inte finnas mitt i ett elements innehåll. De måste finnas före eller efter innehållet.
MC3088: Özellik öğeleri bir öğenin içeriğinin ortasında olamaz. İçerikten önce veya sonra gelmelidirler.
MC3088: 属性元素不能位于元素内容的中间。它们必须位于内容之前或之后。
MC3088: 屬性項目不能位於項目內容的中間。它們必須位於內容的前面或後面。
MC3088: os elementos da propriedade não podem estar no meio do conteúdo de um elemento. Eles devem estar antes ou depois do conteúdo.
See catalog page for all messages.