The service
Messages on page
透過 dirSync 處理的項目數目: %1!d! 透過 ldap 處理的項目數目: %2!d!
Número de entrada processadas através de dirSync: %1!d! Número de entradas processadas através de ldap: %2!d!
通过 dirSync 处理的项数: %1!d! 通过 LDAP 处理的项数: %2!d!
DirSync kullanarak işlenen girdi sayısı: %1!d! Ldap kullanarak işlenen girdi sayısı: %2!d!
Antal poster som behandlades via dirSync: %1!d! Antal poster som behandlades via ldap: %2!d!
Liczba wpisów przetworzonych za pomocą dirSync: %1!d! Liczba wpisów przetworzonych za pomocą LDAP: %2!d!
DirSync-en keresztül feldolgozott bejegyzések száma: %1!d! Ldap-n keresztül feldolgozott bejegyzések száma: %2!d!
Nombre d’entrées traitées par DirSync : %1!d! Nombre d’entrées traitées par LDAP : %2!d!
Número de entradas processadas via dirSync: %1!d! Número de entradas processadas via ldap: %2!d!
Число обработанных элементов через dirSync: %1!d! Число обработанных элементов через LDAP: %2!d!
dirSync 経由で処理したエントリの数: %1!d! ldap 経由で処理したエントリの数: %2!d!
Número de entradas procesadas a través de dirSync: %1!d! Número de entradas procesadas a través de LDAP: %2!d!
Anzahl der verarbeiteten Einträge mit dirSync: %1!d! Anzahl der verarbeiteten Einträge mit LDAP: %2!d!
Aantal vermeldingen verwerkt via dirSync: %1!d! Aantal vermeldingen verwerkt via ldap: %2!d!
Počet položek zpracovaných pomocí služby dirSync: %1!d! Počet položek zpracovaných pomocí služby LDAP: %2!d!
dirSync에서 처리한 항목 개수: %1!d! ldap에서 처리한 항목 개수: %2!d!
Numero di voci elaborate via dirSync: %1!d! Numero di voci elaborate via ldap: %2!d!
新增的物件數目: %1!d!
Número de adições de objectos: %1!d!
对象增加次数: %1!d!
Nesne ekleme sayısı: %1!d!
Antal objekt som lades till: %1!d!
Liczba dodań obiektów: %1!d!
Objektum-hozzáadások száma: %1!d!
Nombre d’ajouts d’objets : %1!d!
Número de adições de objeto: %1!d!
Число операций добавления объектов: %1!d!
オブジェクトの追加の数: %1!d!
Número de adiciones de objetos: %1!d!
Anzahl der hinzugefügten Objekte: %1!d!
Aantal objecttoevoegingen: %1!d!
Počet přidaných objektů: %1!d!
추가한 개체 개수: %1!d!
Numero di oggetti aggiunti: %1!d!
修改的物件數目: %1!d!
Número de modificações de objectos: %1!d!
对象修改次数: %1!d!
Nesne değiştirme sayısı: %1!d!
Antal objekt som ändrades: %1!d!
Liczba modyfikacji obiektów: %1!d!
Objektummódosítások száma: %1!d!
Número de modificações de objeto: %1!d!
Число операций изменения объектов: %1!d!
オブジェクトの変更の数: %1!d!
Número de modificaciones de objetos: %1!d!
Anzahl der geänderten Objekte: %1!d!
Aantal objectwijzigingen: %1!d!
Počet změněných objektů: %1!d!
수정한 개체 개수: %1!d!
Nombre de modifications d’objets : %1!d!
Numero di oggetti modificati: %1!d!
刪除的物件數目: %1!d!
Número de eliminações de objectos: %1!d!
对象删除次数: %1!d!
Nesne silme sayısı: %1!d!
Antal objekt som togs bort: %1!d!
Liczba usunięć obiektów: %1!d!
Objektumtörlések száma: %1!d!
Nombre de suppressions d’objets : %1!d!
Número de exclusões de objeto: %1!d!
Число операций удаления объектов: %1!d!
オブジェクトの削除の数: %1!d!
Número de eliminaciones de objetos: %1!d!
Anzahl der gelöschten Objekte: %1!d!
Aantal objectverwijderingen: %1!d!
Počet odstraněných objektů: %1!d!
삭제한 개체 개수: %1!d!
Numero di oggetti eliminati: %1!d!
重新命名的物件數目: %1!d!
Número de mudanças de nomes de objectos: %1!d!
对象重命名次数: %1!d!
Nesne yeniden adlandırma sayısı: %1!d!
Antal objektnamn som ändrades: %1!d!
Liczba zmian nazw obiektów: %1!d!
Objektumátnevezések száma: %1!d!
Nombre d’objets renommés : %1!d!
Número de renomeações de objeto: %1!d!
Число операций переименования объектов: %1!d!
オブジェクトの名前変更の数: %1!d!
Número de cambios de nombre de objetos: %1!d!
Anzahl der umbenannten Objekte: %1!d!
Aantal wijzigingen van objectnaam: %1!d!
Počet přejmenovaných objektů: %1!d!
이름 변경한 개체 개수: %1!d!
Numero di oggetti rinominati: %1!d!
處理/丟棄的參照數目: %1!d!,%2!d!
Número de referências processadas/ignoradas: %1!d!, %2!d!
已处理/丢弃的引用数: %1!d!, %2!d!
İşlenen/bırakılan başvuru sayısı: %1!d!, %2!d!
Antal referenser som behandlats/ignorerats: %1!d!, %2!d!
Liczba przetworzonych/porzuconych odwołań: %1!d!, %2!d!
Feldolgozott / kihagyott hivatkozások száma: %1!d!, %2!d!
Nombre de références traitées/perdues : %1!d!, %2!d!
Número de referências processadas / ignoradas: %1!d!, %2!d!
Число обработанных / отброшенных ссылок: %1!d!, %2!d!
処理された / ドロップされたリファレンスの数: %1!d!, %2!d!
Número de referencias procesadas o perdidas: %1!d!, %2!d!
Anzahl der verarbeiteten bzw. verworfenen Prozesse: %1!d!, %2!d!
Aantal verwerkte / verloren gegane verwijzingen: %1!d!, %2!d!
Počet zpracovaných a vyřazených odkazů: %1!d!, %2!d!
처리 및 손실된 참조 개수: %1!d!, %2!d!
Numero di riferimenti elaborati / scartati: %1!d!, %2!d!
可在單一物件上看到的最大屬性數目: %1!d!
Número máximo de atributos existentes num único objecto: %1!d!
单个对象上可以看到的最大属性数: %1!d!
Tek bir nesne üzerinde görülen en fazla öznitelik sayısı: %1!d!
Högsta antal attribut som setts på ett enda objekt: %1!d!
Maksymalna liczba atrybutów na pojedynczym obiekcie: %1!d!
Egy objektumon látható attribútumok maximális száma: %1!d!
Nombre maximal d’attributs vus sur un seul objet : %1!d!
Número máximo de atributos vistos em um único objeto: %1!d!
Максимальное число наблюдаемых атрибутов для одного объекта: %1!d!
単一のオブジェクトの属性の最大数: %1!d!
Número máximo de atributos vistos en un único objeto: %1!d!
Maximale Attributanzahl auf einem einzelnen Objekt: %1!d!
Maximum aantal kenmerken voor een enkel object: %1!d!
Nejvyšší počet atributů jednoho objektu: %1!d!
단일 개체에서 발견된 속성의 최대 개수: %1!d!
Numero massimo di attributi riscontrati in un oggetto: %1!d!
透過範例語法擷取的最大值數目: %1!d!
Número máximo de valores obtidos através de sintaxe de intervalo: %1!d!
通过范围语法检索的最大值数目: %1!d!
Aralık sözdizimi tarafından alınan en fazla değer sayısı: %1!d!
Högsta antal värden som hämtats via intervallsyntax: %1!d!
Maksymalna liczba wartości pobranych za pomocą składni zakresu: %1!d!
Tartományformátumon keresztül beolvasott értékek maximális száma: %1!d!
Nombre maximal de valeurs récupérées par syntaxe d’étendue : %1!d!
Максимальное число значений, полученных для диапазона: %1!d!
範囲の構文経由で取得された値の最大数: %1!d!
Número máximo de valores recuperados por medio de sintaxis de intervalo: %1!d!
Maximale Wertanzahl, die mit der Bereichssyntax abgerufen wurde: %1!d!
Maximaal aantal waarden die via het syntaxis-bereik zijn opgehaald: %1!d!
Nejvyšší počet hodnot získaných pomocí rozmezí: %1!d!
영역 구문에서 가져온 값의 최대 개수: %1!d!
Número máximo de valores recuperados via sintaxe de intervalo: %1!d!
Numero massimo di valori recuperati via sintassi ad intervalli : %1!d!
從 %1 讀取設定檔
A ler Ficheiro de Configuração de %1
从 %1 读取配置文件
%1 Üzerinden Yapılandırma Dosyası Okunuyor
Konfigurationsfilen läses från %1
Czytanie pliku konfiguracyjnego z %1
Konfigurációs fájl olvasása a következőből: %1
Lecture du fichier de configuration depuis %1
Lendo Arquivo de Configuração de %1
Чтение файла конфигурации с %1
%1 から構成ファイルを読み取っています。
Leer archivo de configuración en %1
Konfigurationsdatei wird von %1 gelesen
Configuratiebestand lezen van %1
Načítání konfiguračního souboru: %1
%1에서 구성 파일을 읽는 중
Lettura file di configurazione da %1 in corso…
將設定檔儲存在 %1 上
A guardar Ficheiro de Configuração em %1
将配置文件保存在 %1 上
%1 Üzerine Yapılandırma Dosyası Kaydediliyor
Konfigurationsfilen sparas på %1
Zapisywanie pliku konfiguracyjnego na %1
Konfigurációs fájl mentése a következőn: %1
Enregistrement du fichier de configuration sur %1
Salvando Arquivo de Configuração em %1
Сохранение файла конфигурации на %1.
%1 上に構成ファイルを保存しています。
Guardar archivo de configuración en %1
Konfigurationsdatei wird in %1 gespeichert
Configuratiebestand opslaan in %1
Ukládání konfiguračního souboru: %1
%1에서 구성 파일을 저장하는 중
Salvataggio file di configurazione su %1 in corso…
See catalog page for all messages.