The service
Messages on page
[安全性帳戶管理員] 已載入通知封裝軟體。 這個封裝軟體會通知您任何帳戶或密碼變更消息。 通知封裝軟體名稱:%1
Um pacote de notificação foi carregado pelo Gestor de Contas de Segurança. Este pacote será notificado de quaisquer alterações de conta ou palavra-passe. Nome do Pacote de Notificação:%1
安全帐户管理器已经加载通知数据包。 任何帐户或密码的更改都会通知这个数据包。 通知数据包名:%1
Güvenlik Hesabı Yöneticisi tarafından bir bildirim paketi yüklendi. Hesap veya parola değişikliği olduğunda bu hesaba bildirilecek. Bildirim Paketi Adı:%1
Ett meddelandepaket lästes in av säkerhetskontohanteraren. Paketet meddelas om alla konto- eller lösenordsförändringar. Namn på meddelandepaket:%1
Menedżer kont zabezpieczeń załadował pakiet powiadamiania. Ten pakiet będzie powiadamiany o wszystkich zmianach kont i haseł. Nazwa pakietu powiadamiania:%1
En varslingspakke ble lastet inn av den lokale sikkerhetskontobehandlingen (SAM). Denne pakken vil bli varslet om konto- eller passordendringer. Navn på varslingspakke:%1
A biztonsági fiókkezelő betöltött egy értesítési csomagot. A csomag értesítést kap az esetleges fiók- és jelszóváltozásokról.Értesítési csomag neve:%1
Un package de notification a été chargé par le gestionnaire de comptes de sécurité. Ce package sera notifié de toute modification de compte ou de mot de passe. Nom du package de notification :%1
Um pacote de notificação foi carregado pelo Gerente de Contas de Segurança. Este pacote será notificado de quaisquer alterações de conta ou senha. Nome do Pacote de Notificação:%1
Пакет уведомления загружен диспетчером учетных записей безопасности (SAM). Этот пакет будет извещен обо всех изменениях учетной записи или пароля. Имя пакета уведомления:%1
通知パッケージがセキュリティ アカウント マネージャにより読み込まれています。 このパッケージは、すべてのアカウントの変更とパスワードの変更を通知されます。 通知パッケージ名:%1
El Administrador de cuentas de seguridad cargó un paquete de notificación. Se notificará a este paquete de cualquier cambio de contraseña o cuenta. Nombre de paquete de notificación:%1
Die Sicherheitskontenverwaltung hat ein Benachrichtigungspaket geladen. Alle Konten- und Kennwortänderungen werden diesem Paket mitgeteilt. Name des Benachrichtigungspakets:%1
De SAM heeft een berichtgevingspakket geladen. Dit pakket krijgt bericht bij elke wijziging van accounts of wachtwoorden. De naam van het berichtgevingspakket is:%1.
Správce zabezpečení účtů zavedl oznamovací balíček. Tento balíček bude upozorněn na všechny změny účtů nebo hesel. Název oznamovacího balíčku:%1
Suojaustilien hallinta (SAM) on ladannut ilmoituspaketin. Tähän pakettiin tulee ilmoitus kaikista tili- tai salasanamuutoksista. Ilmoituspaketin nimi:%1
‏‏חבילת הודעות נטענה על-ידי מנהל חשבונות האבטחה. חבילה זו תקבל הודעות לגבי שינויים שיתבצעו בחשבונות או בסיסמאות. שם חבילת הודעות:%1
보안 계정 관리자가 알림 패키지를 로드했습니다. 이 패키지는 계정이나 암호 변경 사항을 알립니다. 알림 패키지 이름:%1
Έχει φορτωθεί ένα πακέτο ειδοποίησης από τη διαχείριση λογαριασμών ασφαλείας. Το πακέτο αυτό θα λάβει ειδοποίηση για οποιεσδήποτε αλλαγές στους λογαριασμούς ή στους κωδικούς πρόσβασης. Όνομα πακέτου ειδοποίησης:%1
Sikkerhedskonto-manager har indlæst en meddelelsespakke. Denne pakke bliver underrettet, hvis en konto eller en adgangskode ændres. Meddelelsespakkenavn:%1
‏‏تم تحميل حزمة إعلام بواسطة "إدارة حساب الأمان". سيتم إعلام هذه الحزمة عند حدوث أي تغيير يتعلق بأسماء الحسابات أو كلمات المرور. اسم حزمة الإعلام:%1
Pacchetto di notifica caricato dal sistema di gestione degli account. Ogni cambio di account o di password verrà notificato a questo pacchetto. Nome pacchetto di notifica:%1
系統時間已變更。 主旨:安全性識別碼:%1 帳戶名稱:%2 帳戶網域:%3 登入識別碼:%4 處理程序資訊:處理程序識別碼:%9 名稱:%10 之前的時間:%6 %5 新時間:%8 %7 當系統時間改變的時候會產生這個事件。對於 Windows Time Service 這是正常的,因為它是以系統權限執行,定期更改系統時間。其他的系統時間改變可能表示嘗試竄改電腦。
已更改系统时间。 主题:安全 ID:%1 帐户名:%2 帐户域:%3 登录 ID:%4 进程信息:进程 ID:%9 名称:%10 上一时间:%6 %5 新时间:%8 %7 在系统时间更改时生成此事件。这对于 Windows 时间服务属正常情况,该服务以系统特权运行,以定期更改系统时间。其他的系统时间更改意味着对计算机的破坏。
Sistem saati değiştirildi. Konu:Güvenlik Kimliği:%1 Hesap Adı:%2 Hesap Etki Alanı:%3 Oturum Açma Kimliği:%4 İşlem Bilgileri:İşlem Kimliği:%9 Adı:%10Önceki Zaman:%6 %5 Yeni Zaman:%8 %7 Bu olay sistem saati değiştirildiğinde oluşturulur. Sistem ayrıcalığıyla çalışan Windows Saati Hizmeti'nin sistem saatini düzenli aralıklarla değiştirmesi normaldir. Diğer sistem saati değişiklikleri bilgisayarın kurcalanmaya çalışıldığını gösteriyor olabilir.
Systemtiden har ändrats.Ämne:Säkerhets-ID:%1 Kontonamn:%2 Kontodomän:%3 Inloggnings-ID:%4 Processinformation:Process-ID:%9 Namn:%10 Föregående tid:%6 %5 Ny tid:%8 %7 Händelsen genereras när systemtiden ändras. Det är normalt att Windows tidstjänst, som har systemprivilegier, regelbundet ändrar systemtiden. Andra ändringar i systemtiden kan bero på att någon försöker manipulera datorn.
Systemtiden ble endret. Emne:Sikkerhets-ID:%1 Kontonavn:%2 Kontodomene:%3 Påloggings-ID:%4 Prosessinformasjon:Prosess-ID:%9 Navn:%10 Tidligere klokkeslett:%6 %5 Nytt klokkeslett:%8 %7 Denne hendelsen genereres når systemtiden endres. Det er normalt at tjenesten Windows Time, som kjører med systemtilgang, regelmessig endrer systemtiden. Andre endringer av systemtid kan være et tegn på forsøk på å tukle med datamaskinen.
A rendszeridő módosult. Tárgy:Biztonsági azonosító:%1 Fióknév:%2 Fiók tartománya:%3 Bejelentkezési azonosító:%4 Folyamatadatok:Folyamatazonosító:%9 Név:%10 Előző idő:%6 %5 Új időpont:%8 %7 Ez az esemény a rendszeridő módosítása alkalmával generálódik. Normális jelenség, hogy a Rendszer engedéllyel futó Windows időszolgáltatás időnként módosítja a rendszeridőt. A rendszeridő egyéb módosításai a számítógéppel való visszaélési kísérlet jelei lehetnek.
システム時刻が変更されました。 サブジェクト:セキュリティ ID:%1 アカウント名:%2 アカウント ドメイン:%3 ログオン ID:%4 プロセス情報:プロセス ID:%9 名前:%10 前の時刻:%6 %5 新しい時刻:%8 %7 このイベントは、システム時刻が変更された場合に生成されます。これは Windows タイム サービスの正常な動作です。Windows Time サービスはシステム特権によって動作し、定期的にシステム時刻を変更します。その他のシステム時刻変更は、コンピュータに対して改ざんの試行があったことを示す場合があります。
De systeemtijd is gewijzigd. Onderwerp:Beveiligings-id:%1 Accountnaam:%2 Accountdomein:%3 Aanmeldings-id:%4 Procesgegevens:Proces-id:%9 Naam:%10 Vorige tijd:%6 %5 Nieuwe tijd:%8 %7 Deze gebeurtenis wordt gegenereerd als de systeemtijd is gewijzigd. Het is niet ongebruikelijk dat de systeemtijd regelmatig wordt gewijzigd door de Windows Time-service. Andere wijzigingen van de systeemtijd kunnen erop wijzen dat er met de computer is geknoeid.
Systémový čas byl změněn. Předmět:ID zabezpečení:%1 Název účtu:%2 Doména účtu:%3 ID přihlášení:%4 Informace o procesu:ID procesu:%9 Název:%10 Předchozí čas:%6 %5 Nový čas:%8 %7 Tato událost je generována, pokud je změněn systémový čas. Je normální, že systémový čas, který používá systémové oprávnění, se mění pravidelně. Jiné změny systémového času mohou označovat pokusy o manipulaci s počítačem.
‏‏זמן המערכת השתנה. נושא:מזהה אבטחה:%1 שם חשבון:%2 תחום חשבון:%3 מזהה כניסה:%4 פרטי תהליך:מזהה תהליך:%9 שם:%10 זמן קודם:%6 %5 זמן חדש:%8 %7 אירוע זה נוצר כאשר זמן המערכת משתנה. שירות הזמן של Windows, שפועל עם הרשאת מערכת, נוהג לשנות את זמן המערכת באופן סדיר. שינויים אחרים בזמן מערכת עשויים להצביע על נסיונות לטפל במחשב שלא כדין.
시스템 시간이 변경되었습니다. 주체:보안 ID:%1 계정 이름:%2 계정 도메인:%3 로그온 ID:%4 프로세스 정보:프로세스 ID:%9 이름:%10 n이전 시간:%6 %5 새 시간:%8 %7 이 이벤트는 시스템 시간이 변경되면 생성됩니다. 시스템 권한으로 실행되는 Windows 시간 서비스가 정기적으로 시스템 시간을 변경하는 것은 정상입니다. 다른 시스템 시간 변경은 컴퓨터를 변조하려는 시도로 간주될 수 있습니다.
Systemtiden blev ændret. Emne:Sikkerheds-id:%1 Kontonavn:%2 Kontodomæne:%3 Logon-id:%4 Procesoplysninger:Proces-id:%9 Navn:%10 Tidligere tid:%6 %5 Ny tid:%8 %7 Denne hændelse oprettes, når systemtiden ændres. Det er normalt, at tjenesten Windows Time, som kører med systemrettigheder, ændrer systemtiden med jævne mellemrum. Andre ændringer af systemtiden kan være et tegn på forsøg på at manipulere med computeren.
‏‏تم تغيير وقت النظام. العنوان:معرّف الأمان:%1 اسم الحساب:%2 مجال الحساب:%3 معرّف تسجيل الدخول:%4 معلومات العملية:معرّف العملية:%9 الاسم:%10 الوقت السابق:%6 %5 الوقت الجديد:%8 %7 يتم تكوين هذا الحدث عند تغيير وقت النظام. يُعد تغيير وقت النظام بشكل منتظم بواسطة خدمة "وقت Windows" التي تقوم بتشغيل امتيازات "النظام" أمراً عادياً. ربما تشير عمليات تغيير وقت نظام أخرى إلى محاولة العبث بالكمبيوتر.
發生監視的安全性事件型態。 主旨:安全性識別碼:%3 帳戶名稱:%4 帳戶網域:%5 登入識別碼:%6 警示資訊:電腦:%2 事件識別碼:%1 事件數目:%7 期間:%8 當根據一般條件安全性稽核分析要求 (FAU_SAA) 設定 Windows,並且發生可稽核的事件型態時,就會產生這個事件。
Ocorreu um padrão de evento de segurança monitorizado. Assunto:ID de Segurança:%3 Nome da Conta:%4 Domínio da Conta:%5 ID de Início de Sessão:%6 Informações de Alerta:Computador:%2 ID do Evento:%1 Número de Eventos:%7 Duração:%8 Este evento é gerado quando o Windows está configurado para gerar alertas de acordo com os requisitos dos Critérios Comuns de Análise de Auditoria de Segurança (FAU_SAA) e ocorre um padrão de eventos auditável.
发生受监视的事件类型。 主题:安全 ID:%3 帐户名:%4 帐户域:%5 登录 ID:%6 警报信息:计算机:%2 事件 ID:%1 事件数:%7 持续时间:%8 将 Windows 配置为根据一般准则安全审核分析要求(FAU_SAA)生成警报并发生可审核的事件类型时,生成此事件。
İzlenen bir güvenlik olayı deseni oluştu. Konu:Güvenlik Kimliği:%3 Hesap Adı:%4 Hesap Etki Alanı:%5 Oturum Açma Kimliği:%6 Uyarı Bilgileri:Bilgisayar:%2 Olay Kimliği:%1 Olay Sayısı:%7 Süre:%8 Bu olay, Windows Ortak Ölçütlere Dayalı Güvenlik Denetim Çözümlemesi gereksinimlerine (FAU_SAA) uygun olarak yapılandırıldığında ve denetlenebilir bir olay deseni oluştuğunda oluşturulur.
Ett övervakat säkerhetshändelsemönster har inträffat.Ämne:Säkerhets-ID:%3 Kontonamn:%4 Kontodomän:%5 Inloggnings-ID:%6 Aviseringsinformation:Dator:%2 Händelse-ID:%1 Antal händelser:%7 Varaktighet:%8 Den här händelsen genereras när Windows har konfigurerats för att generera aviseringar enligt kraven för FAU_SAA (Common Criteria Security Audit Analysis) och ett granskningsbart mönster inträffar.
Det har oppstått et mønster for overvåket sikkerhetshendelse. Emne:Sikkerhets-ID:%3 Kontonavn:%4 Kontodomene:%5 Påloggings-ID:%6 Varslingsinformasjon:Datamaskin:%2 Hendelses-ID:%1 Antall hendelser:%7 Varighet:%8 Denne hendelsen genereres når Windows konfigureres til å generere varsler i samsvar med kravene i Common Criteria Security Audit Analysis (FAU_SAA ) og det oppstår et overvåkbart hendelsesmønster.
A biztonsági események figyelt mintázata következett be. Tárgy:Biztonsági azonosító:%3 Fióknév:%4 Fiók tartománya:%5 Bejelentkezési azonosító:%6Értesítési adatok:Számítógép:%2 Eseményazonosító:%1 Események száma:%7 Időtartam:%8 Ez az esemény akkor keletkezik, ha a Windows a Common Criteria szabvány biztonságinaplózás-elemzési követelményei (FAU_SAA) szerinti figyelmeztetésgenerálásra van beállítva, és az események naplózható mintázata fordul elő.
監視されるセキュリティ イベント パターンが発生しています。 サブジェクト:セキュリティ ID:%3 アカウント名:%4 アカウント ドメイン:%5 ログオン ID:%6 警告情報:コンピュータ:%2 イベント ID:%1 イベント数:%7 期間:%8 このイベントは、Windows が、Common Criteria Security Audit Analysis 要求 (FAU_SAA) に従って警告を生成するよう構成されており、監査対象となるイベント パターンが発生した場合に生成されます。
Se produjo un patrón de evento de seguridad supervisado. Sujeto:Id. de seguridad:%3 Nombre de cuenta:%4 Dominio de cuenta:%5 Id. de inicio de sesión:%6 Información de alerta:Equipo:%2 Id. de evento:%1 Número de eventos:%7 Duración:%8 Este evento se genera cuando se configura Windows para generar alertas de acuerdo con los requisitos de análisis de auditoría de seguridad de Criterios comunes (FAU_SAA) y se produce un patrón de evento auditable.
Ein überwachtes Sicherheitsmuster ist aufgetreten. Antragsteller:Sicherheits-ID:%3 Kontoname:%4 Kontodomäne:%5 Anmelde-ID:%6 Warninformationen:Computer:%2 Ereignis-ID:%1 Anzahl der Ereignisse:%7 Dauer:%8 Dieses Ereignis wird generiert, wenn Windows so konfiguriert wird, dass Warnungen gemäß den Anforderungen von "Common Criteria Security Analysis" (FAU_SAA) erzeugt werden und ein überwachbares Ereignismuster auftritt.
Byl zaznamenán výskyt monitorované události zabezpečení. Předmět:ID Zabezpečení:%3 Název účtu:%4 Doména účtu:%5 ID přihlášení:%6 Informace o výstraze:Počítač:%2 ID události:%1 Počet událostí:%7 Délka trvání:%8 Tato událost je generována, pokud je systém Windows konfigurován tak, že generuje výstrahy v souladu s požadavky kritérií analýzy auditu zabezpečení (FAU_SAA) a současně dojde k záznamu auditovatelné události.
Valvottu suojaustapahtumamalli. Aihe:Suojaustunnus:%3 Tilin nimi:%4 Tilin toimialue:%5 Kirjautumistunnus:%6 Hälytystiedot:Tietokone:%2 Tapahtuman tunnus:%1 Tapahtumien määrä:%7 Kesto:%8 Tämä tapahtuma luodaan, kun Windows määritetään luomaan hälytyksiä yleisten suojausvaatimusten (FAU_SAA) mukaisesti ja valvottava tapahtumamalli ilmenee.
‏‏הופיעה תבנית אירוע אבטחה הנתונה לפיקוח. נושא:מזהה אבטחה:%3 שם חשבון:%4 תחום חשבון:%5 מזהה כניסה:%6 פרטי התראה:מחשב:%2 מזהה אירוע:%1 מספר אירועים:%7 משך זמן:%8 אירוע זה נוצר כאשר תצורת Windows מוגדרת ליצירת התראות בהתאם לדרישות Common Criteria Security Audit Analysis‏ (FAU_SAA) וכאשר מופיעה תבנית אירוע הנתונה לביקורת.
모니터링된 보안 이벤트 패턴이 발생했습니다. 주체:보안 ID:%3 계정 이름:%4 계정 도메인:%5 로그온 ID:%6 경고 정보:컴퓨터:%2 이벤트 ID:%1 이벤트 수:%7 기간:%8 이 이벤트는 Windows가 일반 조건 보안 감사 분석 요구 사항(FAU_SAA)에 따라 경고를 발생하도록 구성되어 있고 감사 가능한 이벤트 패턴이 나타날 때 생성됩니다.
Der er opstået et overvåget sikkerhedshændelsesmønster. Emne:Sikkerheds-id:%3 Kontonavn:%4 Kontodomæne:%5 Logon-id:%6 Advarselsoplysninger:Computer:%2 Event ID:%1 Antal hændelser:%7 Varighed:%8 Denne hændelse oprettes, når Windows konfigureres til at oprette alarmer i overensstemmelse med kravene i FAU_SAA (Common Criteria Security Audit Analysis), og der finder et hændelsesforløb sted, som kan overvåges.
‏‏تم حدوث نقش أحداث أمان مراقب. العنوان:معرّف الأمان:%3 اسم الحساب:%4 مجال الحساب:%5 معرّف تسجيل الدخول:%6 معلومات التنبيه:الكمبيوتر:%2 معرّف الأحداث:%1 عدد الأحداث:%7 المدة:%8 يتم تكوين هذا الحدث عند تكوين Windows لتكوين تنبيهات بما يتوافق مع متطلبات "تحليل تدقيق أمان المعايير العامة" (FAU_SAA) وعند حدوث نقش أحداث قابل للتدقيق.
Si è verificato uno schema di eventi di protezione monitorato. Soggetto:ID protezione:%3 Nome account:%4 Dominio account:%5 ID accesso:%6 Informazioni sull'avviso:Computer:%2 ID evento:%1 Numero di eventi:%7 Durata:%8 Questo evento viene generato quando Windows è configurato per generare avvisi in conformità con i requisiti di analisi dei controlli di protezione con criteri comuni (FAU_SAA) e si verifica uno schema di eventi controllabile.
系統管理員將系統從 CrashOnAuditFail 還原。現在將會允許非系統管理員的使用者登入。某些可稽核活動可能沒有被記錄。 CrashOnAuditFail 數值:%1 在系統因為 CrashOnAuditFail 而重新啟動之後,將會記錄這個事件。
O administrador recuperou o sistema de CrashOnAuditFail. Os utilizadores que não forem administradores poderão iniciar sessão agora. É possível que alguma actividade auditável não tenha sido registada. Valor de CrashOnAuditFail:%1 Este evento é registado após o reinício do sistema que se segue a um CrashOnAuditFail.
管理员已从 CrashOnAuditFail 恢复系统。允许非管理员用户登录。可能未记录某些可审核活动。 CrashOnAuditFail 的值:%1 在 CrashOnAuditFail 后的系统重新启动之后记录此事件。
Yönetici sistemi CrashOnAuditFail durumundan kurtardı. Yönetici olmayan kullanıcıların oturum açmasına şimdi izin verilecek. Bazı denetlenebilir etkinlikler kaydedilmemiş olabilir. CrashOnAuditFail'in Değeri:%1 Bu olay, sistem bir CrashOnAuditFail sonrasında yeniden başladığından günlüğe kaydedilir.
Administratören återställde systemet från CrashOnAuditFail. Användare som inte är administratörer tillåts nu logga in. Alla granskningsbara aktiviteter kanske inte har registrerats. Värdet för CrashOnAuditFail:%1 Händelsen loggas när en administratör återställer från CrashOnAuditFail.
Administrator przywrócił działanie systemu po wykonaniu procedury CrashOnAuditFail. Użytkownicy inni niż administratorzy będą teraz mogli się logować. Niektóre działania podlegające inspekcji mogły nie zostać zarejestrowane. Wartość zmiennej CrashOnAuditFail:%1 To zdarzenie jest rejestrowane, gdy zostanie wykonany ponowny rozruch systemu po błędzie CrashOnAuditFail.
Administrator gjenopprettet system fra CrashOnAuditFail. Andre brukere enn administratorer kan nå logge på. Det kan hende en del overvåkbar aktivitet ikke har blitt registrert. Verdi for CrashOnAuditFail:%1 Denne hendelsen logges når et system startes på nytt etter CrashOnAuditFail.
A rendszergazda helyreállította a rendszert a CrashOnAuditFail állapotból. Mostantól a nem rendszergazda felhasználók is bejelentkezhetnek. Lehet, hogy nem került sor minden naplózható tevékenység rögzítésére. A CrashOnAuditFail értéke:%1 Ez az esemény CrashOnAuditFail állapotot követő rendszer-újraindítás után kerül a naplóba.
L’administrateur a récupéré le système a partir de CrashOnAuditFail. Les utilisateurs qui ne sont pas administrateurs sont désormais autorisés à ouvrir une session. Il est possible que certaines activités pouvant faire l’objet d’un audit n’aient pas été enregistrées. Valeur de CrashOnAuditFai l:%1 Cet événement est enregistré après le démarrage du système suivant un CrashOnAuditFail.
O administrador recuperou o sistema do CrashOnAuditFail. Os usuários que não sejam administradores não poderão efetuar o logon. Algumas atividades de verificação podem não ter sido registradas. Valor do CrashOnAuditFail:%1 Este evento é registrado depois que o sistema reinicia após o CrashOnAuditFail.
Администратор восстановил систему из CrashOnAuditFail. Разрешен вход в систему для пользователей, не имеющих прав администратора. Возможно, некоторые отслеживаемые события не были записаны. Значение CrashOnAuditFail:%1 Данное событие записывается после перезагрузки системы в результате CrashOnAuditFail.
管理者が CrashOnAuditFail からシステムを復旧しました。管理者以外のユーザーはログインできるようになりました。一部の監査可能アクティビティが記録されていない可能性があります。 CrashOnAuditFail の値:%1 このイベントは、CrashOnAuditFail の後のシステムの再起動後にログに記録されます。
El administrador recuperó el sistema de CrashOnAuditFail. Los usuarios que no sean administradores podrán ahora iniciar sesión. Puede que no se registrara parte de las actividades que se pueden auditar. Valor de CrashOnAuditFail:%1 Este evento se registra después de que un sistema se reinicie tras CrashOnAuditFail.
Der Administrator hat das System nach "CrashOnAuditFail" wiederhergestellt. Benutzer ohne Administratorrechte können sich nicht anmelden. Einige überwachbare Aktivitäten wurden möglicherweise nicht aufgezeichnet. Wert von "CrashOnAuditFail":%1 Dieses Ereignis wird protokolliert, wenn der Computer nach "CrashOnAuditFail" neu gestartet wurde.
Het systeem is door de beheerder hersteld van CrashOnAuditFail. Gebruikers die geen beheerder zijn, kunnen zich niet aanmelden. Sommige controleerbare activiteiten zijn niet geregistreerd. Waarde van CrashOnAuditFail:%1 Deze gebeurtenis is geregistreerd nadat een systeem opnieuw is opgestart na CrashOnAuditFail.
Správce obnovil systém ze stavu CrashOnAuditFail. Uživatelé, kteří nejsou správci se nyní můžou přihlásit. Některé auditovatelné akce možná nebyly zaznamenány. Hodnota CrashOnAuditFail:%1 Tato událost je zaznamenána po restartování systému následujícím po stavu CrashOnAuditFail.
Järjestelmänvalvoja palautti järjestelmän toimintaan CrashOnAuditFail-tapahtuman jälkeen. Käyttäjät, jotka eivät ole järjestelmänvalvojia, voivat nyt kirjautua sisään järjestelmään. Joitakin valvonnan alaisia toimintoja ei ehkä ole tallennettu. CrashOnAuditFail-arvo:%1 Tämä tapahtuma kirjataan, kun järjestelmä käynnistetään uudelleen CrashOnAuditFail-tapahtuman jälkeen.
‏‏מנהל המערכת שחזר את המערכת מ- CrashOnAuditFail. משתמשים אשר אינם מנהלי מערכת יורשו כעת להיכנס. ייתכן שפעילויות מסוימות הנתונות לביקורת לא נרשמו. ערך CrashOnAuditFail:‏%1 אירוע זה נרשם לאחר אתחול מחדש של המערכת בעקבות CrashOnAuditFail.
관리자가 CrashOnAuditFail로부터 시스템을 복구했습니다. 이제 관리자 이외의 사용자가 로그온할 수 있습니다. 감사 가능한 일부 작업이 기록되지 않았을 수도 있습니다. CrashOnAuditFail 값:%1 이 이벤트는 CrashOnAuditFail 후에 시스템이 다시 부팅된 다음 기록됩니다.
Ο διαχειριστής εκτέλεσε ανάκτηση του συστήματος από σφάλμα CrashOnAuditFail. Οι χρήστες που δεν είναι διαχειριστές δεν έχουν δικαίωμα σύνδεσης. Ορισμένες δραστηριότητες που πρέπει να ελεγχθούν ενδεχομένως να μην έχουν καταγραφεί. Τιμή του CrashOnAuditFail:%1 Αυτό το συμβάν καταγράφεται αφού ακολουθήσει επανεκκίνηση συστήματος μετά από CrashOnAuditFail.
Administratorgenoprettet system fra CrashOnAuditFail. Brugere, der ikke er administratorer, kan nu logge på. Visse overvågede aktiviteter er muligvis ikke blevet registreret. Værdi for CrashOnAuditFail:%1 Denne hændelse registreres i loggen, når et system er genstartet efter CrashOnAuditFail.
‏‏قام المسؤول باسترداد النظام من CrashOnAuditFail. لن يتم السماح للمستخدمين غير المسؤولين بتسجيل الدخول. ربما لم يتم تسجيل بعض الأنشطة القابلة للتدقيق. خطأ CrashOnAuditFail:%1 يتم تسجيل هذا الحدث بعد إعادة تشغيل النظام بعد CrashOnAuditFail.
L'amministratore ha ripristinato il sistema da CrashOnAuditFail. Gli utenti che non sono amministratori sono autorizzati ad accedere. È possibile che una parte dell'attività controllabile non sia stata registrata. Valore di CrashOnAuditFail:%1 Questo evento viene registrato dopo un riavvio del sistema in seguito a CrashOnAuditFail.
本機安全性授權已經載入安全性封裝。 安全性封裝名稱:%1
Um pacote de segurança foi carregado pela Autoridade de Segurança Local. Nome do Pacote de Segurança:%1
本地安全机制机构已加载安全数据包。 安全数据包名:%1
Yerel Güvenlik Yetkilisi tarafından bir güvenlik paketi yüklendi. Güvenlik Paketi Adı:%1
Den lokala säkerhetskontrollen (LSA) har läst in ett säkerhetspaket. Säkerhetspaketets namn:%1
Urząd zabezpieczeń lokalnych załadował pakiet zabezpieczeń. Nazwa pakietu zabezpieczeń:%1
En sikkerhetspakke ble lastet inn av den lokale sikkerhetsinstansen (LSA). Navn på sikkerhetspakke:%1
A helyi biztonsági szervezet betöltött egy biztonsági csomagot. Biztonsági csomag neve:%1
Un package de sécurité a été chargé par l’autorité de sécurité locale. Nom du package de sécurité :%1
Um pacote de segurança foi carregado pela autoridade de segurança local. Nome do pacote de segurança:%1
Локальный администратор безопасности загрузил пакет безопасности. Название пакета безопасности:%1
セキュリティ パッケージがローカル セキュリティ機関によって読み込まれました。 セキュリティ パッケージ名:%1
La autoridad de seguridad local cargó un paquete de seguridad. Nombre de paquete de seguridad:%1
Die LSA (Local Security Authority) hat ein Sicherheitspaket geladen. Sicherheitspaketname:%1
Er is een beveiligingspakket geladen door de LSA (Local Security Authority). Naam beveiligingspakket:%1
Místní autorita zabezpečení načetla balíček zabezpečení. Název balíčku zabezpečení:%1
Paikallinen suojaustoiminto on ladannut suojauspaketin. Suojauspaketin nimi:%1
‏‏רשות האבטחה המקומית טענה חבילת אבטחה. שם חבילת האבטחה:%1
로컬 보안 기관이 보안 패키지를 로드했습니다. 보안 패키지 이름:%1
Έχει φορτωθεί πακέτο ασφαλείας από την τοπική αρχή ασφαλείας. Όνομα πακέτου ασφαλείας:%1
Der er indlæst en sikkerhedspakke af den lokale sikkerhedsmyndighed. Navn på sikkerhedspakke:%1
‏‏تم تحميل حزمة أمان من قِبل "مرجع الأمان المحلي". اسم حزمة الأمان:%1
Pacchetto di protezione caricato dall'autorità di protezione locale. Nome pacchetto di protezione:%1
帳戶已登出。 主旨:安全性識別碼:%1 帳戶名稱:%2 帳戶網域:%3 登入識別碼:%4 登入類型: %5 當登入工作階段損毀時,就會產生這個事件。這個事件可能與使用登入識別碼數值的登入事件正面相關。登入識別碼僅有在重新啟動相同電腦之間才會是唯一的。
A sessão de uma conta foi terminada. Assunto:ID de Segurança:%1 Nome da Conta:%2 Domínio da Conta:%3 ID de Início de Sessão:%4 Tipo de Início de Sessão: %5 Este evento é gerado quando uma sessão de início de sessão é destruída. Este evento pode ser positivamente correlacionado com um evento de início de sessão utilizando o valor ID de Início de Sessão. Os IDs de Início de Sessão só são exclusivos entre reinícios do mesmo computador.
已注销帐户。 主题:安全 ID:%1 帐户名:%2 帐户域:%3 登录 ID:%4 登录类型: %5 在登录会话被破坏时生成此事件。可以使用登录 ID 值将它和一个登录事件准确关联起来。在同一台计算机上重新启动的区间中,登录 ID 是唯一的。
Bir hesabın oturumu kapatıldı. Konu:Güvenlik Kimliği:%1 Hesap Adı:%2 Hesap Etki Alanı:%3 Oturum Açma Kimliği:%4 Oturum Türü: %5 Bu olay bir oturum yokedildiğinde oluşturulur. Oturum Açma Kimliği kullanılarak bir oturum açma olayıyla ilişkilendirilebilir. Oturum açma kimlikleri aynı bilgisayarda yalnızca yeniden başlatmalar arasında benzersizdir.
Utloggning har skett på ett konto. Subjekt:Säkerhets-ID:%1 Kontonamn:%2 Kontodomän:%3 Inloggnings-ID:%4 Inloggningstyp: %5 Händelsen skapas när en inloggningssession förstörs. Det kan vara positivt korrelerat med en inloggningshändelse med värdet för inloggnings-ID-numret. Inloggnings-ID-nummer är endast unika mellan omstarter på samma dator.
Użytkownik wylogował się z konta. Podmiot:Identyfikator zabezpieczeń:%1 Nazwa konta:%2 Domena konta:%3 Identyfikator logowania:%4 Typ logowania: %5 To zdarzenie jest generowane w przypadku zniszczenia sesji logowania.. Można je jednoznacznie skorelować ze zdarzeniem logowania przy użyciu wartości identyfikatora logowania. Identyfikatory logowania są unikatowe tylko między ponownymi rozruchami na tym samym komputerze.
Det ble logget av en konto. Emne:Sikkerhets-ID:%1 Kontonavn:%2 Kontodomene:%3 Påloggings-ID:%4 Påloggingstype: %5 Denne hendelsen genereres når en påloggingsøkt ødelegges. Den kan være positivt koordinert med en påloggingshendelse som bruker påloggings-ID-verdien. Påloggings-IDer er entydige mellom nye oppstarter på samme datamaskin.
A rendszer kijelentkeztetett egy fiókot. Tárgy:Biztonsági azonosító:%1 Fióknév:%2 Fiók tartománya:%3 Bejelentkezési azonosító:%4 Bejelentkezés típusa: %5 Ez az esemény egy bejelentkezési munkamenet megsemmisítése alkalmával generálódik. A Bejelentkezési azonosító értéke egyértelműen megfeleltethető egy bejelentkezési eseménynek. A bejelentkezési azonosítók egyediek a számítógép két újraindítása között.
Fermeture de session d’un compte. Sujet :ID de sécurité :%1 Nom du compte :%2 Domaine du compte :%3 ID du compte :%4 Type d’ouverture de session : %5 Cet événement est généré lorsqu’une session ouverte est supprimée. Il peut être associé à un événement d’ouverture de session en utilisant la valeur ID d’ouverture de session. Les ID d’ouverture de session ne sont uniques qu’entre les redémarrages sur un même ordinateur.
Foi efetuado o logoff de uma conta. Requerente:Identificação de segurança:%1 Nome da conta:%2 Domínio da conta:%3 Identificação de logon:%4 Tipo de logon: %5 Este evento é gerado quando uma sessão de logon é destruída. Ele pode ser positivamente correlacionado com um evento de logon, utilizando o valor Identificação de logon. As identificações de logon são exclusivas apenas entre as reinicializações do mesmo computador.
Выполнен выход учетной записи из системы. Субъект:ИД безопасности:%1 Имя учетной записи:%2 Домен учетной записи:%3 Код входа:%4 Тип входа: %5 Данное событие возникает при уничтожении сеанса входа. Его можно однозначно связать с событием входа с помощью значения "Код входа". Коды входа остаются уникальными после перезагрузки, но они уникальны только на одном компьютере.
アカウントがログオフしました。 サブジェクト:セキュリティ ID:%1 アカウント名:%2 アカウント ドメイン:%3 ログオン ID:%4 ログオン タイプ: %5 このイベントは、ログオン セッションが破棄された場合に生成されます。これは、ログオン ID の値を使用して、ログオン イベントに関連付けられる場合があります。ログオン ID は、同一コンピュータが次に再起動するまでの間のみ一意です。
Se cerró sesión en una cuenta. Sujeto:Id. de seguridad:%1 Nombre de cuenta:%2 Dominio de cuenta:%3 Id. de inicio de sesión:%4 Tipo de inicio de sesión: %5 Este evento se genera cuando se destruye un inicio de sesión. Puede estar correlacionado de manera positiva con un evento de inicio de sesión mediante el valor Id. de inicio de sesión. Los id. de inicio de sesión sólo son únicos entre reinicios en el mismo equipo.
Ein Konto wurde abgemeldet. Antragsteller:Sicherheits-ID:%1 Kontoname:%2 Kontodomäne:%3 Anmelde-ID:%4 Anmeldetyp: %5 Dieses Ereignis wird generiert, wenn eine Anmeldesitzung zerstört wird. Es kann anhand des Wertes der Anmelde-ID positiv mit einem Anmeldeereignis korreliert werden. Anmelde-IDs sind nur zwischen Neustarts auf demselben Computer eindeutig.
Er is een account afgemeld. Onderwerp:Beveiligings-id:%1 Accountnaam:%2 Accountdomein:%3 Aanmeldings-id:%4 Aanmeldingstype: %5 Deze gebeurtenis wordt gegenereerd wanneer een aanmeldingssessie wordt vernietigd. De gebeurtenis kan met behulp van de aanmeldings-id positief worden afgestemd met een aanmeldingsgebeurtenis. Aanmeldings-id's zijn alleen uniek wanneer de computer opnieuw is opgestart.
Účet byl odhlášen. Předmět:ID zabezpečení:%1 Název účtu:%2 Doména účtu:%3 ID přihlášení:%4 Typ přihlášení: %5 Tato událost je generována, pokud je zničena relace přihlášení. Může být spojena s událostí přihlášení pomocí hodnoty ID přihlášení. Hodnoty ID přihlášení jsou jednoznačné pouze v rámci jednotlivých restartů stejného počítače.
Tili kirjattiin ulos. Aihe:Suojaustunnus:%1 Tilin nimi:%2 Tilin toimialue:%3 Kirjautumistunnus:%4 Kirjautumistyyppi: %5 Tämä tapahtuma luodaan, kun kirjausistunto tuhotaan. Se voi korreloida positiivisesti kirjautumistunnuksen arvoa käyttävän kirjaustapahtuman kanssa. Kirjautumistunnukset ovat yksilöllisiä vain saman tietokoneen uudelleenkäynnistysten välillä.
‏‏התבצעה יציאה מחשבון. נושא:מזהה אבטחה:%1 שם חשבון:%2 תחום חשבון:%3 מזהה כניסה:%4 סוג כניסה: %5 אירוע זה נוצר כאשר הפעלת כניסה מושמדת. ייתכן שאירוע זה נמצא במתאם חיובי עם אירוע כניסה המשתמש בערך מזהה הכניסה. מזהי כניסה הם ייחודיים בין פעולות אתחול מחדש באותו המחשב בלבד.
계정이 로그오프되었습니다. 주체:보안 ID:%1 계정 이름:%2 계정 도메인:%3 로그온 ID:%4 로그온 유형: %5 이 이벤트는 로그온 세션이 소멸될 때 생성됩니다. 로그온 ID 값을 사용하는 로그온 이벤트와 연관되어 있을 수 있습니다. 로그온 ID는 같은 컴퓨터에서 다시 부팅할 때마다 고유합니다.
Έγινε αποσύνδεση λογαριασμού. Θέμα:Αναγνωριστικό ασφαλείας:%1 Όνομα λογαριασμού:%2 Τομέας λογαριασμού:%3 Αναγνωριστικό σύνδεσης:%4 Τύπος σύνδεσης: %5 Αυτό το συμβάν προκύπτει όταν καταστρέφεται μια διεργασία σύνδεσης. Μπορεί να συσχετιστεί θετικά με ένα συμβάν σύνδεσης χρησιμοποιώντας την τιμή για το αναγνωριστικό σύνδεσης. Τα αναγνωριστικά σύνδεσης είναι μοναδικά μεταξύ των επανεκκινήσεων στον ίδιο υπολογιστή.
En konto blev logget af. Emne:Sikkerheds-id:%1 Kontonavn:%2 Kontodomæne:%3 Logon-id:%4 Logontype: %5 Denne hændelse oprettes, når en logonsession ødelægges. Den kan muligvis korreleres med en logonhændelse ved hjælp af logon-id-værdien. Logon-id'er er kun unikke mellem genstarter på den samme computer.
‏‏تم تسجيل خروج أحد الحسابات. العنوان:معرّف الأمان:%1 اسم الحساب:%2 مجال الحساب:%3 معرّف تسجيل الدخول:%4 نوع تسجيل الدخول: %5 يتم تكوين هذا الحدث عند تعرض جلسة عمل لتسجيل الدخول للتلف، ويمكن ربطه بشكل مؤثر بحدث تسجيل دخول عن طريق استخدام قيمة "معرّف تسجيل الدخول". تكون معرّفات تسجيل الدخول فريدة فقط أثناء عمليات إعادة التشغيل التي تتم على نفس الكمبيوتر.
Un account è stato disconnesso. Soggetto:ID protezione:%1 Nome account:%2 Dominio account:%3 ID accesso:%4 Tipo di accesso: %5 Questo evento viene generato quando una sessione di accesso viene eliminata. Può essere correlato positivamente con un evento di accesso mediante il valore ID accesso. Gli ID di accesso sono univoci solo tra riavvii nello stesso computer.
使用者初始登出:主旨:安全性識別碼:%1 帳戶名稱:%2 帳戶網域:%3 登入識別碼:%4 當初始化登出,但是權杖參照計數非為零,而且無法摧毀登入工作階段的時候,就會產生這個事件。無法再發生使用者初始化活動。這個事件可以解釋為登出事件。
Fim de sessão iniciado pelo utilizador:Assunto:ID de Segurança:%1 Nome da Conta:%2 Domínio da Conta:%3 ID de Início de Sessão:%4 Este evento é gerado quando um início de sessão é iniciado para a contagem de referência de tokens não é zero e não é possível destruir a sessão de início de sessão. Não podem ocorrer mais actividades iniciadas pelo utilizador. Este evento pode ser interpretado como um evento de fim de sessão.
用户发起的注销:主题:安全 ID:%1 帐户名:%2 帐户域:%3 登录 ID:%4 已发起注销但标记引用计数非零并且无法破坏登录会话时生成此事件。不会再发生进一步的用户发起的活动。此事件可以理解为注销事件。
Kullanıcı oturum kapatma başlattı:Konu:Güvenlik Kimliği:%1 Hesap Adı:%2 Hesap Etki Alanı:%3 Oturum Açma Kimliği:%4 Bu olay, bir oturum kapatma işlemi başlatıldığında ancak simge başvuru sayısı sıfır olmadığı ve oturum yokedilemediğinde oluşturulur. Kullanıcı tarafından başlatılan başka işlem gerçekleşemez. Bu olay bir oturum kapatma olayı olarak yorumlanabilir.
Användarinitierad utloggning:Subjekt:Säkerhets-ID:%1 Kontonamn:%2 Kontodomän:%3 Inloggnings-ID:%4 Händelsen skapas när en utloggning initieras men antalet tokenreferenser är inte noll och det går inte att förstöra inloggningssessionen. Ingen ytterligare användarinitierad aktivitet kan förekomma. Händelsen kan tolkas som en utloggningshändelse.
Użytkownik zainicjował wylogowanie:Podmiot:Identyfikator zabezpieczeń:%1 Nazwa konta:%2 Domena konta:%3 Identyfikator logowania:%4 To zdarzenie jest generowane, gdy zostanie zainicjowane wylogowanie, ale liczba odwołań do tokenu nie jest równa zero i nie można zniszczyć sesji logowania. Nie mogą występować dalsze działania inicjowane przez użytkownika. To zdarzenie można interpretować jako zdarzenie wylogowania.
Brukerinitiert avlogging:Emne:Sikkerhets-ID:%1 Kontonavn:%2 Kontodomene:%3 Påloggings-ID:%4 Denne hendelsen genereres når en avlogging initieres, men tokenreferanseantallet ikke er null, og påloggingsøkten kan ødelegges. Ingen ytterligere brukerinitiert aktivitet kan skje. Denne hendelsen kan tolkes som en avloggingshendelse.
A felhasználó által kezdeményezett kijelentkezés:Tárgy:Biztonsági azonosító:%1 Fióknév:%2 Fiók tartománya:%3 Bejelentkezési azonosító:%4 Ez az esemény akkor generálódik, ha bejelentkezés kezdeményezésére kerül sor, de a jogkivonat hivatkozási száma nem nulla, és így nem semmisíthető meg a munkamenet. További, felhasználó által kezdeményezett tevékenységre nem kerülhet sor. Ez az esemény kijelentkezési eseményként értelmezhető.
Fermeture de session initiée par l’utilisateur :Sujet :ID de sécurité :%1 Nom du compte :%2 Domaine du compte :%3 ID d’ouverture de session :%4 Cet événement est généré lorsqu’une fermeture de session est initiée, mais que le nombre de références du jeton n’étant pas zéro, la session ouverte ne peut pas être supprimée. Aucune autre activité initiée par l’utilisateur ne peut se produire. Cet événement peut être interprété comme un événement de fermeture de session.
O usuário iniciou o logoff:Requerente:Identificação de segurança:%1 Nome da conta:%2 Domínio da conta:%3 Identificação de logon:%4 Este evento é gerado quando o logon é iniciado, porém a contagem de referência do token não é zero e a sessão de logon não pode ser destruída. Nenhuma outra atividade iniciada pelo usuário pode ocorrer. Este evento pode ser interpretado como um evento de logoff.
Выход, запрошенный пользователем:Субъект:ИД безопасности:%1 Имя учетной записи:%2 Домен учетной записи:%3 Код входа:%4 Данное событие возникает, когда выход начат, но значение счетчика ссылок на маркер не равно нулю и сеанс входа уничтожить нельзя. Дальнейшие действия, запрошенные пользователем, не выполняются. Данное событие можно рассматривать как событие выхода.
ユーザー開始のログオフ:サブジェクト:セキュリティ ID:%1 アカウント名:%2 アカウント ドメイン:%3 ログオン ID:%4 このイベントは、ログオフが開始されたが、トークン参照カウントが 0 でなく、ログオン セッションを破棄できない場合に生成されます。ユーザーが開始する活動はこれ以上発生しません。このイベントは、ログオフ イベントとして解釈されることがあります。
Cierre de sesión iniciado por el usuario:Sujeto:Id. de seguridad:%1 Nombre de cuenta:%2 Dominio de cuenta:%3 Id. de inicio de sesión:%4 Este evento se genera cuando se inicia un cierre de sesión, pero el recuento de referencia de símbolo (token) no es cero y no se puede destruir el inicio de sesión. No se puede producir ninguna actividad adicional iniciada por el usuario. Este evento se puede interpretar como un evento de cierre de sesión.
Benutzerinitiierte Abmeldung:Antragsteller:Sicherheits-ID:%1 Kontoname:%2 Kontodomäne:%3 Anmelde-ID:%4 Dieses Ereignis wird generiert, wenn eine Abmeldung initiiert wird, aber die Anzahl der Tokenreferenzen nicht Null ist und die Anmeldesitzung nicht zerstört werden kann. Es kann keiner Benutzerinitiierte Aktion erfolgen. Dieses Ereignis kann als Abmeldeereignis interpretiert werden.
De gebruiker heeft een afmelding gestart:Onderwerp:Beveiligings-id:%1 Accountnaam:%2 Accountdomein:%3 Aanmeldings-id:%4 Deze gebeurtenis wordt gegenereerd wanneer een afmelding wordt gestart maar het aantal tokenverwijzingen niet nul is en de aanmeldingssessie niet kan worden vernietigd. De gebruiker kan verder geen activiteiten starten. Deze gebeurtenis kan worden geïnterpreteerd als een afmeldingsgebeurtenis.
Odhlášení spuštěné uživatelem:Předmět:ID zabezpečení:%1 Název účtu:%2 Doména účtu:%3 ID přihlášení:%4 Tato událost je generována, pokud je spuštěno odhlášení, ale počet referencí na token není nulový a relaci přihlášení nelze zničit. Není povolena žádná další uživatelem spuštěná akce. Tuto událost lze interpretovat jako událost odhlášení.
Käyttäjä aloitti uloskirjautumisen:Aihe:Suojaustunnus:%1 Tilin nimi:%2 Tilin toimialue:%3 Kirjautumistunnus:%4 Tämä tapahtuma luodaan, kun uloskirjautuminen aloitetaan, mutta tunnussanomaviittausten määrä ei ole nolla eikä kirjautumistuntoa voida tuhota. Muita käyttäjän aloittamia toimia ei voi ilmetä. Tämä tapahtuma voidaan tulkita uloskirjautumistapahtumaksi.
‏‏משתמש אתחל יציאה:נושא:מזהה אבטחה:%1 שם חשבון:%2 תחום חשבון:%3 מזהה כניסה:%4 אירוע זה נוצר כאשר מאותחלת יציאה, אך ספירת ההפניות לאסימונים אינה אפס ואין אפשרות להשמיד את הפעלת הכניסה. אין אפשרות לבצע כל פעילות אחרת שמאתחל המשתמש. ניתן לפרש אירוע זה כאירוע יציאה.
사용자가 로그오프를 시작했습니다. 주체:보안 ID:%1 계정 이름:%2 계정 도메인:%3 로그온 ID:%4 이 이벤트는 로그오프가 시작되었지만 토큰 참조 개수가 0이 아니고 로그온 세션을 소멸할 수 없는 경우 생성됩니다. 사용자가 시작한 작업은 더 이상 수행될 수 없습니다. 이 이벤트는 로그오프 이벤트로 해석될 수 있습니다.
Αποσύνδεση που εκκινήθηκε από το χρήστη:Θέμα:Αναγνωριστικό ασφαλείας:%1 Όνομα λογαριασμού:%2 Τομέας λογαριασμού:%3 Αναγνωριστικό σύνδεσης:%4 Αυτό το συμβάν προκύπτει όταν εκκινείται αποσύνδεση αλλά το πλήθος αναφορών διακριτικού δεν είναι μηδενικό και δεν μπορεί να καταστραφεί η περίοδος λειτουργίας σύνδεσης. Δεν μπορεί να συμβεί περαιτέρω δραστηριότητα που εκκινείται από το χρήστη. Αυτό το συμβάν μπορεί να ερμηνευτεί ως συμβάν αποσύνδεσης.
Brugerstartet logoff:Emne:Sikkerheds-id:%1 Kontonavn:%2 Kontodomæne:%3 Logon-id:%4 Denne hændelse oprettes, når en aflogning igangsættes, men antallet tokenreferencer ikke er nul, og logonsessionen ikke kan ødelægges. Der kan ikke finde flere brugerigangsatte aktiviteter sted.
‏‏طالب المستخدم بتسجيل الخروج:العنوان:معرّف الأمان:%1 اسم الحساب:%2 مجال الحساب:%3 معرّف تسجيل الدخول:%4 يتم تكوين هذا الحدث عند المطالبة بتسجيل الخروج بينما لا يكون حساب مرجع الرمز المميز صفراً ويتعذر إتلاف جلسة عمل تسجيل الدخول. يتعذر حدوث أية أنشطة أخرى من قِبل المستخدم. يمكن تفسير هذا الحدث على أنه حدث تسجيل خروج.
Disconnessione avviata dall'utente:Soggetto:ID protezione:%1 Nome account:%2 Dominio account:%3 ID accesso:%4 Questo evento viene generato quando viene avviata la disconnessione, ma il numero di riferimenti del token non è pari a zero e la sessione di accesso non può essere eliminata. Non è possibile eseguire altre attività avviate dall'utente. Questo evento può essere interpretato come un evento di disconnessione.
IPsec Main Mode 安全性關聯結束。 本機網路位址:%1 遠端網路位址:%2 金鑰處理模組名稱:%3 Main Mode SA 識別碼:%4
Uma associação de segurança de Modo Principal IPsec terminou. Endereço de Rede Local:%1 Endereço de Rede Remoto:%2 Nome do Módulo de Criação de Chaves:%3 ID de SA de Modo Principal:%4
IPsec 主模式安全关联结束。 本地网络地址:%1 远程网络地址:%2 键控模块名称:%3 主模式 SA ID:%4
IPsec Ana Mod güvenlik ilişkisi sona erdi. Yerel Ağ Adresi:%1 Uzak Ağ Adresi:%2 Anahtarlama Modülü Adı:%3 Ana Mod SA Kimliği:%4
En säkerhetsassociation för IPsec i huvudläge har avslutats. Lokal nätverksadress:%1 Fjärrnätverksadress:%2 Nyckelmodulens namn:%3 SA-identifierare för huvudläge:%4
Skojarzenie zabezpieczeń trybu głównego w protokole IPsec zostało zakończone. Lokalny adres sieciowy:%1 Zdalny adres sieciowy:%2 Nazwa modułu kluczy:%3 Identyfikator skojarzenia zabezpieczeń trybu głównego:%4
En sikkerhetstilordning i hovedmodus for IPSec avsluttet. Lokal nettverksadresse:%1 Ekstern nettverksadresse:%2 Nøkkelmodulnavn:%3 ID for sikkerhetstilknytning (SA) i hovedmodus:%4
Egy IPsec alapmódú biztonsági társítás megszűnt. Helyi hálózat címe:%1 Távoli hálózat címe:%2 Kulcsmodul neve:%3 Alapmódú biztonsági társítás azonosítója:%4
Une association de sécurité de mode principal IPsec s’est terminée. Adresse du réseau local :%1 Adresse du réseau distant :%2 Nom du module de génération de clé :%3 ID de l’association de sécurité de mode principal :%4
Uma associação de segurança do modo IPsec principal foi terminada. Endereço da rede local:%1 Endereço da rede remota:%2 Nome do módulo de chaveamento:%3 Identificação de SA do modo principal:%4
Сопоставление безопасности основного режима IPsec завершено. Локальный сетевой адрес:%1 Удаленный сетевой адрес:%2 Имя модуля ключей:%3 Код SA основного режима:%4
IPsec メイン モードのセキュリティ アソシエーションが終了しました。 ローカル ネットワーク アドレス:%1 リモート ネットワーク アドレス:%2 キー モジュール名:%3 メイン モード SA ID:%4
Finalizó una asociación de seguridad de modo principal de IPsec. Dirección de red local:%1 Dirección de red remota:%2 Nombre de módulo de creación de claves:%3 Id. de SA de modo principal:%4
Beendigung einer IPsec-Hauptmodusverhandlung. Lokaler Netzwerkadresse:%1 Remotenetzwerkadresse:%2 Schlüsselerstellungsmodulname:%3 Hauptmodus-SA-ID:%4
Een IPsec-beveiligingskoppeling voor de hoofdmodus is beëindigd. Adres op lokaal netwerk:%1 Adres op extern netwerk:%2 Naam van sleutelmodule:%3 Id van beveiligingskoppeling voor hoofdmodus:%4
Bylo ukončeno přidružení zabezpečení hlavního režimu IPsec. Adresa místní sítě:%1 Adresa vzdálené sítě:%2 Název klíčovacího modulu:%3 ID přidružení zabezpečení hlavního režimu:%4
Päätilan IPsec-suojaussidos päättyi. Paikallinen verkko-osoite:%1 Etäverkko-osoite:%2 Avainnusmoduulin nimi:%3 Päätilan suojaussidoksen tunnus:%4
‏‏שיוך אבטחה של מצב מרכזי של IPsec הסתיים. כתובת רשת מקומית:%1 כתובת רשת מרוחקת:%2 שם מודול מפתוח:%3 מזהה SA של מצב מרכזי:%4
IPsec 주 모드 보안 연결이 종료되었습니다. 로컬 네트워크 주소:%1 원격 네트워크 주소:%2 키 지정 모듈 이름:%3 주 모드 SA ID:%4
Έληξε ένας συσχετισμός ασφαλείας κύριας λειτουργίας IPsec. Τοπική διεύθυνση δικτύου:%1 Απομακρυσμένη διεύθυνση δικτύου:%2 Όνομα λειτουργικής μονάδας κλειδιών:%3 Αναγνωριστικό SA κύριας λειτουργίας:%4
En sikkerhedstilknytning for IPsec-hovedtilstand blev afsluttet. Lokal netværksadresse:%1 Ekstern netværksadresse:%2 Nøglemodulnavn:%3 SA-id i hovedtilstand:%4
‏‏تم إنهاء اقتران أمان IPsec للوضع الأساسي. عنوان الشبكة المحلية:%1 عنوان الشبكة البعيد:%2 اسم وحدة الإدخال النمطية:%3 معرّف اقتران أمان الوضع الأساسي:%4
Un'associazione di protezione in modalità principale IPsec è terminata. Indirizzo di rete locale:%1 Indirizzo di rete remoto:%2 Nome del modulo di impostazione chiavi:%3 ID SA modalità principale:%4
已要求物件控制碼。 主旨:安全性識別碼:%1 帳戶名稱:%2 帳戶網域:%3 登入識別碼:%4 物件:物件伺服器:%5 物件類型:%6 物件名稱:%7 控制碼識別碼:%8 處理程序資訊:處理程序識別碼:%14 處理程序名稱:%15 存取要求資訊:交易識別碼:%9 存取:%10 存取遮罩:%11 存取檢查所使用的權限:%12 限制的 SID 數目:%13
已请求到对象的句柄。 主题:安全 ID:%1 帐户名:%2 帐户域:%3 登录 ID:%4 对象:对象服务器:%5 对象类型:%6 对象名:%7 句柄 ID:%8 进程信息:进程 ID:%14 进程名:%15 访问请求信息:事务 ID:%9 访问:%10 访问掩码:%11 用于访问检查的特权:%12 受限 SID 计数:%13
Bir nesne için tanıtıcı istendi. Konu:Güvenlik Kimliği:%1 Hesap Adı:%2 Hesap Etki Alanı:%3 Oturum Açma Kimliği:%4 Nesne:Nesne Sunucusu:%5 Nesne Türü:%6 Nesne Adı:%7 Tanıtıcı Kimliği:%8 İşlem Bilgileri:İşlem Kimliği:%14 İşlem Adı:%15 Erişim İsteği Bilgileri:İşlem Kimliği:%9 Erişimler:%10 Erişim Maskesi:%11 Erişim Denetimi için Kullanılan Ayrıcalıklar:%12 Kısıtlı SID Sayısı:%13
En referens till ett objekt begärdes. Subjekt:Säkerhets-ID:%1 Kontonamn:%2 Kontodomän:%3 Inloggnings-ID:%4 Objekt:Objektserver:%5 Objekttyp:%6 Objektnamn:%7 Referens-ID:%8 Processinformation:Process-ID:%14 Processnamn:%15 Information om åtkomstbegäran:Transaktions-ID:%9Åtkomster:%10Åtkomstmask:%11 Privilegier som används för åtkomstkontroll:%12 Antalet begränsade SID:%13
Det ble spurt etter en referanse til et objekt. Emne:Sikkerhets-ID:%1 Kontonavn:%2 Kontodomene:%3 Påloggings-ID:%4 Objekt:Objektserver:%5 Objekttype:%6 Objektnavn:%7 Referanse-ID:%8 Prosessinformasjon:Prosess-ID:%14 Prosessnavn:%15 Informasjon om tilgangsforespørsel:Transaksjons-ID:%9 Tilganger:%10 Tilgangsmaske:%11 Tilgangsrettigheter brukt til tilgangskontroll:%12 Begrenset antall SID:%13
オブジェクトに対するハンドルが要求されました。 サブジェクト:セキュリティ ID:%1 アカウント名:%2 アカウント ドメイン:%3 ログオン ID:%4 オブジェクト:オブジェクト サーバー:%5 オブジェクトの種類:%6 オブジェクト名:%7 ハンドル ID:%8 プロセス情報:プロセス ID:%14 プロセス名:%15 アクセス要求情報:トランザクション ID:%9 アクセス:%10 アクセス マスク:%11 アクセスの確認に使用した特権:%12 制限された SID 数:%13
Ein Handle zu einem Objekt wurde angefordert. Antragsteller:Sicherheits-ID:%1 Kontoname:%2 Kontodomäne:%3 Anmelde-ID:%4 Objekt:Objektserver:%5 Objekttyp:%6 Objektname:%7 Handle-ID:%8 Prozessinformationen:Prozess-ID:%14 Prozessname:%15 Zugriffsanforderungsinformationen:Transaktion-ID:%9 Zugriffe:%10 Zugriffsmaske:%11 Für die Zugriffsüberprüfung verwendete Berechtigungen:%12 Eingeschränkte SID-Anzahl::%13
Er is een ingang naar een object aangevraagd. Onderwerp:Beveiligings-id:%1 Accountnaam:%2 Accountdomein:%3 Aanmeldings-id:%4 Object:Objectserver:%5 Objecttype:%6 Objectnaam:%7 Ingangs-id:%8 Procesgegevens:Proces-id:%14 Procesnaam:%15 Gegevens toegangsaanvraag:Transactie-id:%9 Toegangsaanvragen:%10 Toegangsmasker:%11 Bevoegdheden gebruikt voor toegangscontrole:%12 Aantal beperkte SID's:%13
Byl požadován popisovač objektu. Předmět:ID zabezpečení:%1 Název účtu:%2 Doména účtu:%3 %ID přihlášení:%4 Objekt:Server objektu:%5 Typ objektu:%6 Název objektu:%7 ID popisovače:%8 Informace o procesu:ID procesu:%14 Název procesu:%15 Informace o požadavku na přístup:ID transakce:%9 Přístupy:%10 Přístupová maska:%11 Oprávnění použitá pro kontrolu přístupu:%12 Počet omezených ID zabezpečení:%13
Objektiin pyydettiin kahvaa. Aihe:Suojaustunnus:%1 Tilin nimi:%2 Tilin toimialue:%3 Kirjautumistunnus:%4 Objekti:Objektipalvelin:%5 Objektin tyyppi:%6 Objektin nimi:%7 Kahvan tunnus:%8 Prosessin tiedot:Prosessitunnus:%14 Prosessin nimi:%15 Käyttöpyyntötiedot:Tapahtumatunnus:%9 Käyttökertoja:%10 Käyttöoikeuspeite:%11 Käyttöoikeuksien tarkistuksessa käytetyt oikeudet:%12 Rajoitettu SID-laskuri:%13
‏‏התבקש מזהה ייחודי (handle) לאובייקט. נושא:מזהה אבטחה:%1 שם חשבון:%2 תחום חשבון:%3 מזהה כניסה:%4 אובייקט:שרת אובייקטים:%5 סוג אובייקט:%6 שם אובייקט:%7 מזהה ייחודי (handle)‏:%8 מידע אודות תהליך:מזהה תהליך:%14 שם תהליך:%15 מידע אודות בקשת גישה:מזהה טרנזקציה:%9 גישות:%10 מסיכת גישה:%11 הרשאות המשמשות לבדיקת גישה:%12 ספירת SID מוגבלת:%13
개체에 대한 핸들을 요청했습니다. 주체:보안 ID:%1 계정 이름:%2 계정 도메인:%3 로그온 ID:%4 개체:개체 서버:%5 개체 유형:%6 개체 이름:%7 핸들 ID:%8 프로세스 정보:프로세스 ID:%14 프로세스 이름:%15 액세스 요청 정보:트랜잭션 ID:%9 액세스:%10 액세스 마스크:%11 액세스 확인에 사용된 권한:%12 제한된 SID 카운트:%13
Der blev anmodet om en handle til et objekt. Emne:Sikkerheds-id:%1 Kontonavn:%2 Kontodomæne:%3 Logon-id:%4 Objekt:Objektserver:%5 Objekttype:%6 Objektnavn:%7 Handle-id:%8 Procesoplysninger:Proces-id:%14 Procesnavn:%15 Adgangsanmodningsoplysninger:Transaktions-id:%9 Antal adgange:%10 Adgangsmaske:%11 Rettigheder anvendt til adgangskontrol:%12 Begrænset antal SID:%13
‏‏تم طلب معالج لأحد الكائنات. العنوان:معرّف الأمان:%1 اسم الحساب:%2 مجال الحساب:%3 معرّف تسجيل الدخول:%4 الكائن:خادم الكائن:%5 نوع الكائن:%6 اسم الكائن:%7 معرّف المعالج:%8 معلومات العملية:معرّف العملية:%14 اسم العملية:%15 معلومات طلب الوصول:معرّف المعاملة:%9 الوصول:%10 قناع الوصول:%11 الامتيازات المستخدمة للتحقق من الوصول:%12 عدد معرّفات الأمان المقيدة:%13
登錄值已修改。 主旨:安全性識別碼:%1 帳戶名稱:%2 帳戶網域:%3 登入識別碼:%4 物件:物件名稱:%5 物件值名稱:%6 控制碼識別碼:%7 操作類型:%8 處理程序資訊:處理程序識別碼:%13 處理程序名稱:%14 變更資訊:舊值類型:%9 舊值:%10 新值類型:%11 新值:%12
Um valor do registo foi modificado. Assunto:ID de Segurança:%1 Nome da Conta:%2 Domínio da Conta:%3 ID de Início de Sessão:%4 Objecto:Nome do Objecto:%5 Nome do Valor do Objecto:%6 ID do Identificador:%7 Tipo de Operação:%8 Informações do Processo:ID do Processo:%13 Nome do Processo:%14 Informações de Alteração:Tipo do Valor Antigo:%9 Valor Antigo:%10 Tipo do Valor Novo:%11 Valor Novo:%12
已修改注册表值。 主题:安全 ID:%1 帐户名:%2 帐户域:%3 登录 ID:%4 对象:对象名称:%5 对象值名称:%6 句柄 ID:%7 操作类型:%8 进程信息:进程 ID:%13 进程名:%14 更改信息:旧值类型:%9 旧值:%10 新值类型:%11 新值:%12
Bir kayıt defteri değeri değiştirildi. Konu:Güvenlik Kimliği:%1 Hesap Adı:%2 Hesap Etki Alanı:%3 Oturum Açma Kimliği:%4 Nesne:Nesne Adı:%5 Nesne Değeri Adı:%6 Tanıtıcı Kimliği:%7 İşlem Türü:%8 İşlem Bilgileri:İşlem Kimliği:%13 İşlem Adı:%14 Değişiklik Bilgileri:Eski Değer Türü:%9 Eski Değer:%10 Yeni Değer Türü:%11 Yeni Değer:%12
Ett registervärde ändrades. Subjekt:Säkerhets-ID:%1 Kontonamn:%2 Kontodomän:%3 Inloggnings-ID:%4 Objekt:Objektnamn:%5 Objektets värdenamn:%6 Referens-ID:%7Åtgärdstyp:%8 Processinformation:Process-ID:%13 Processnamn:%14Ändringsinformation:Gammal värdetyp:%9 Gammalt värde:%10 Ny värdetyp:%11 Nytt värde:%12
Wartość rejestru została zmodyfikowana. Podmiot:Identyfikator zabezpieczeń:%1 Nazwa konta:%2 Domena konta:%3 Identyfikator logowania:%4 Obiekt:Nazwa obiektu:%5 Nazwa wartości obiektu:%6 Identyfikator dojścia:%7 Typ operacji:%8 Informacje o procesie:Identyfikator procesu:%13 Nazwa procesu:%14 Informacje o zmianie:Stary typ wartości:%9 Stara wartość:%10 Nowy typ wartości:%11 Nowa wartość:%12
En registerverdi ble endret. Emne:Sikkerhets-ID:%1 Kontonavn:%2 Kontodomene:%3 Påloggings-ID:%4 Objekt:Objektnavn:%5 Objektverdinavn:%6 Referanse-ID:%7 Operasjonstype:%8 Prosessinformasjon:Prosess-ID:%13 Prosessnavn:%14 Endringsinformasjon:Tidligere verditype:%9 Tidligere verdi:%10 Ny verditype:%11 Ny verdi:%12
Egy beállításérték módosult. Tárgy:Biztonsági azonosító:%1 Fióknév:%2 Fiók tartománya:%3 Bejelentkezési azonosító:%4 Objektum:Objektumnév:%5 Objektumérték neve:%6 Leíróazonosító:%7 Művelettípus:%8 Folyamatadatok:Folyamatazonosító:%13 Folyamat neve:%14 Változási információk:Régi érték típusa:%9 Régi érték:%10Új érték típusa:%11Új érték:%12
Foi modificado um valor do registro. Requerente:Identificação de segurança:%1 Nome da conta:%2 Domínio da conta:%3 Identificação de logon:%4 Objeto:Nome do objeto:%5 Nome do valor do objeto:%6 ID do identificador:%7 Tipo de operação:%8 Informações do processo:Identificação do processo:%13 Nome do processo:%14 Informações da alteração:Tipo do valor antigo:%9 Valor antigo:%10 Tipo do novo valor:%11 Novo valor:%12
Изменено значение реестра. Субъект:ИД безопасности:%1 Имя учетной записи:%2 Домен учетной записи:%3 Код входа:%4 Объект:Имя объекта:%5 Имя значения объекта:%6 Код дескриптора:%7 Тип операции:%8 Сведения о процессе:Идентификатор процесса:%13 Имя процесса:%14 Сведения об изменении:Тип старого значения:%9 Старое значение:%10 Тип нового значения:%11 Новое значение:%12
レジストリ値が変更されました。 サブジェクト:セキュリティ ID:%1 アカウント名:%2 アカウント ドメイン:%3 ログオン ID:%4 オブジェクト:オブジェクト名:%5 オブジェクト値名:%6 ハンドル ID:%7 操作の種類:%8 プロセス情報:プロセス ID:%13 プロセス名:%14 変更情報:古い値の種類:%9 古い値:%10 新しい値の種類:%11 新しい値:%12
Se modificó un valor del Registro. Sujeto:Id. de seguridad:%1 Nombre de cuenta:%2 Dominio de cuenta:%3 Id. de inicio de sesión:%4 Objeto:Nombre del objeto:%5 Nombre de valor de objeto:%6 Id. de identificador:%7 Tipo de operación:%8 Información de proceso:Id. de proceso:%13 Nombre de proceso:%14 Información de cambio:Tipo de valor anterior:%9 Valor anterior:%10 Tipo de nuevo valor:%11 Nuevo valor:%12
Ein Registrierungswert wurde geändert. Antragsteller:Sicherheits-ID:%1 Kontoname:%2 Kontodomäne:%3 Anmelde-ID:%4 Objekt:Objektname:%5 Name des Objektwerts:%6 Handle-ID:%7 Vorgangstyp:%8 Prozessinformationen:Prozess-ID:%13 Prozessname:%14 Informationen zur Änderung:Typ des alten Werts:%9 Alter Wert:%10 Typ des neuen Werts:%11 Neuer Wert:%12
Er is een registerwaarde gewijzigd. Onderwerp:Beveiligings-id:%1 Accountnaam:%2 Accountdomein:%3 Aanmeldings-id:%4 Object:Objectnaam:%5 Naam van objectwaarde:%6 Ingangs-id:%7 Bewerkingstype:%8 Procesgegevens:Proces-id:%13 Procesnaam:%14 Gegevens over wijziging:Oud waardetype:%9 Oude waarde:%10 Nieuw waardetype:%11 Nieuwe waarde:%12
Byla upravena hodnota registru. Předmět:ID zabezpečení:%1 Název účtu:%2 Doména účtu:%3 ID přihlášení:%4 Objekt:Název objektu:%5 Název hodnoty objektu:%6 ID popisovače:%7 Typ operace:%8 Informace o procesu:ID procesu:%13 Název procesu:%14 Informace o změně:Typ původní hodnoty:%9 Původní hodnota:%10 Typ nového hodnoty:%11 Nová hodnota:%12
Rekisteriarvoa on muokattu. Aihe:Suojaustunnus:%1 Tilin nimi:%2 Tilin toimialue:%3 Kirjautumistunnus:%4 Objekti:Objektin nimi:%5 Objektin arvon nimi:%6 Kahvan tunnus:%7 Toiminnon tyyppi:%8 Prosessin tiedot:Prosessitunnus:%13 Prosessin nimi:%14 Muutostiedot:Vanhan arvon tyyppi:%9 Vanha arvo:%10 Uuden arvon tyyppi:%11 Uusi arvo:%12
‏‏ערך רישום השתנה. נושא:מזהה אבטחה:%1 שם חשבון:%2 תחום חשבון:%3 מזהה כניסה:%4 אובייקט:שם אובייקט:%5 שם ערך אובייקט:%6 מזהה ייחודי (handle)‏:%7 סוג פעולה:%8 מידע אודות תהליך:מזהה תהליך:%13 שם תהליך:%14 מידע אודות שינוי:סוג ערך ישן:%9 ערך ישן:%10 סוג ערך חדש:%11 ערך חדש:%12
레지스트리 값을 수정했습니다. 주체:보안 ID:%1 계정 이름:%2 계정 도메인:%3 로그온 ID:%4 개체:개체 이름:%5 개체 값 이름:%6 핸들 ID:%7 작업 유형:%8 프로세스 정보:Process ID:%13 프로세스 이름:%14 변경 정보:이전 값 형식:%9 이전 값:%10 새 값 형식:%11 새 값:%12
Τροποποιήθηκε μια τιμή μητρώου. Θέμα:Αναγνωριστικό ασφαλείας:%1 Όνομα λογαριασμού:%2 Τομέας λογαριασμού:%3 Αναγνωριστικό σύνδεσης:%4 Αντικείμενο:Όνομα αντικειμένου:%5 Όνομα τιμής αντικειμένου:%6 Αναγνωριστικό δείκτη χειρισμού:%7 Τύπος λειτουργίας:%8 Πληροφορίες διεργασίας:Αναγνωριστικό διεργασίας:%13 Όνομα διεργασίας:%14 Πληροφορίες αλλαγής:Τύπος παλιάς τιμής:%9 Παλιά τιμή:%10 Τύπος νέας τιμής:%11 Νέα τιμή:%12
En registreringsdatabaseværdi blev ændret. Emne:Sikkerheds-id:%1 Kontonavn:%2 Kontodomæne:%3 Logon-id:%4 Objekt:Objektnavn:%5 Navn på objektværdi:%6 Handle-id:%7 Handlingstype:%8 Procesoplysninger:Proces-id:%13 Procesnavn:%14 Oplysninger om ændring:Type for gammel værdi:%9 Gammel værdi:%10 Type for ny værdi:%11 Ny værdi:%12
‏‏تم تعديل قيمة سجل. العنوان:معرّف الأمان:%1 اسم الحساب:%2 مجال الحساب:%3 معرّف تسجيل الدخول:%4 الكائن:اسم الكائن:%5 اسم قيمة الكائن:%6 معرّف المعالج:%7 نوع العملية:%8 معلومات العملية:معرّف العملية:%13 اسم العملية:%14 معلومات التغيير:نوع القيمة القديمة:%9 القيمة القديمة:%10 نوع القيمة الجديدة:%11 القيمة الجديدة:%12
Un valore del Registro di sistema è stato modificato. Soggetto:ID protezione:%1 Nome account:%2 Dominio account:%3 ID accesso:%4 Oggetto:Nome oggetto:%5 Nome valore oggetto:%6 ID handle:%7 Tipo di operazione:%8 Informazioni sul processo:ID processo:%13 Nome processo:%14 Informazioni sulla modifica:Tipo di valore precedente:%9 Valore precedente:%10 Tipo di valore attuale:%11 Nuovo valore:%12
See catalog page for all messages.