The service
Messages on page
已解除螢幕保護裝置。 主旨:安全性識別碼:%1 帳戶名稱:%2 帳戶網域:%3 登入識別碼:%4 工作階段識別碼:%5
A protecção de ecrã foi cancelada. Assunto:ID de Segurança:%1 Nome da Conta:%2 Domínio da Conta:%3 ID de Início de Sessão:%4 ID da Sessão:%5
已解除屏幕保护程序。 主题:安全 ID:%1 帐户名:%2 帐户域:%3 登录 ID:%4 会话 ID:%5
Ekran koruyucu kapatıldı. Konu:Güvenlik Kimliği:%1 Hesap Adı:%2 Hesap Etki Alanı:%3 Oturum Açma Kimliği:%4 Oturum Kimliği:%5
Skärmsläckaren har avslutats. Subjekt:Säkerhets-ID:%1 Kontonamn:%2 Kontodomän:%3 Inloggnings-ID:%4 Sessions-ID:%5
Zwolniono wygaszacz ekranu. Podmiot:Identyfikator zabezpieczeń:%1 Nazwa konta:%2 Domena konta:%3 Identyfikator logowania:%4 Identyfikator sesji:%5
Skjermbeskytteren var deaktivert. Emne:Sikkerhets-ID:%1 Kontonavn:%2 Kontodomene:%3 Påloggings-ID:%4Økt-ID:%5
A képernyőkímélő kikapcsolódott. Tárgy:Biztonsági azonosító:%1 Fióknév:%2 Fiók tartománya:%3 Bejelentkezési azonosító:%4 Munkamenet-azonosító:%5
L’écran de veille a été abandonné. Sujet :ID de sécurité :%1 Nom du compte :%2 Domaine du compte :%3 ID d’ouverture de session :%4 ID de la session :%5
Protetor de tela liberado. Requerente:Identificação de segurança:%1 Nome da conta:%2 Domínio da conta:%3 Identificação de logon:%4 Identificação da sessão:%5
Экранная заставка закрыта. Субъект:Идентификатор безопасности:%1 Имя учетной записи:%2 Домен учетной записи:%3 Идентификатор входа:%4 Код сеанса:%5
スクリーン セーバーが解除されました。 サブジェクト:セキュリティ ID:%1 アカウント名:%2 アカウント ドメイン:%3 ログオン ID:%4 セッション ID:%5
Se descartó el protector de pantalla. Sujeto:Id. de seguridad:%1 Nombre de cuenta:%2 Dominio de cuenta:%3 Id. de inicio de sesión:%4 Id. de sesión:%5
Der Bildschirmschoner wurde deaktiviert. Antragsteller:Sicherheits-ID:%1 Kontoname:%2 Kontodomäne:%3 Anmelde-ID:%4 Sitzungs-ID:%5
Schermbeveiliging is uitgeschakeld. Onderwerp:Beveiligings-id:%1 Accountnaam:%2 Accountdomein:%3 Aanmeldings-id:%4 Sessie-id:%5
Spořič obrazovky byl ukončen. Předmět:ID zabezpečení:%1 Název účtu:%2 Doména účtu:%3 ID přihlášení:%4 ID relace:%5
Näytönsäästäjä hylättiin. Aihe:Suojaustunnus:%1 Tilin nimi:%2 Tilin toimialue:%3 Kirjautumistunnus:%4 Istunnon tunnus:%5
‏‏שומר המסך בוטל. נושא:מזהה אבטחה:%1 שם חשבון:%2 תחום חשבון:%3 מזהה כניסה:%4 מזהה הפעלה:%5
화면 보호기를 해제했습니다. 주체:보안 ID:%1 계정 이름:%2 계정 도메인:%3 로그온 ID:%4 세션 ID:%5
Η προφύλαξη οθόνης ματαιώθηκε. Θέμα:Αναγνωριστικό ασφαλείας:%1 Όνομα λογαριασμού:%2 Τομέας λογαριασμού:%3 Αναγνωριστικό σύνδεσης:%4 Αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας:%5
Pauseskærmen blev deaktiveret. Emne:Sikkerheds-id:%1 Kontonavn:%2 Kontodomæne:%3 Logon-id:%4 Sessions-id:%5
‏‏تم استبعاد شاشة التوقف. العنوان:معرّف الأمان:%1 اسم الحساب:%2 مجال الحساب:%3 معرّف تسجيل الدخول:%4 معرّف جلسة العمل:%5
Lo screen saver è stato disattivato. Soggetto:ID protezione:%1 Nome account:%2 Dominio account:%3 ID accesso:%4 ID sessione:%5
RPC 在解密連入訊息時,偵測到完整性違規。 對等名稱:%1 通訊協定順序:%2 安全性錯誤:%3
O RPC detectou uma violação de integridade ao desencriptar uma mensagem recebida. Nome do Elemento:%1 Sequência do Protocolo:%2 Erro de Segurança:%3
RPC 在解密传入消息时检测到完整性被破坏。 对等名:%1 协议序列:%2 安全错误:%3
RPC gelen bir iletinin şifresini çözerken bir bütünlük ihlali algıladı. Eş Adı:%1 Protokol Sırası:%2 Güvenlik Hatası:%3
En integritetskränkning upptäcktes av RPC under dekryptering av ett inkommande meddelande. Peer-datorns namn:%1 Protokollsekvens:%2 Säkerhetsfel:%3
Funkcja RPC wykryła naruszenie integralności podczas odszyfrowywania komunikatu przychodzącego. Nazwa elementu równorzędnego:%1 Sekwencja protokołu:%2 Błąd zabezpieczeń:%3
RPC gjenkjente et integritetsbrudd under dekryptering av en innkommende melding. Navn på motpart:%1 Protokollsekvens:%2 Sikkerhetsfeil:%3
Az RPC a bejövő üzenet visszafejtése során az integritás megsértését észlelte. Társ neve:%1 Protokollsorrend:%2 Biztonsági hiba:%3
Le protocole RPC a détecté une violation d’intégration lors du déchiffrement d’un message entrant. Nom de l’homologue :%1 Séquence du protocole :%2 Erreur de sécurité :%3
O RPC detectou uma violação de integridade ao descriptografar uma mensagem recebida. Nome ponto-a-ponto:%1 Seqüência de protocolo:%2 Erro de egurança:%3
RPC обнаружил нарушение целостности при расшифровке входящего сообщения. Одноранговое имя:%1 Последовательность протоколов:%2 Ошибка безопасности:%3
着信メッセージの解読の際に RPC が整合性違反を検出しました。 ピア名:%1 プロトコル シーケンス:%2 セキュリティ エラー:%3
RPC detectó una infracción de integridad al descifrar un mensaje entrante. Nombre del mismo nivel:%1 Secuencia de protocolo:%2 Error de seguridad:%3
Der Remoteprozeduraufruf (RPC) hat bei der Entschlüsselung einer eingehenden Nachricht eine Integritätsverletzung festgestellt. Peername:%1 Protokollsequenz:%2 Sicherheitsfehler:%3
Er is een integriteitsschending aangetroffen bij het ontsleutelen van een inkomend bericht. Naam van peer:%1 Protocolreeks:%2 Beveiligingsfout:%3
Vzdálené volání procedur rozpoznalo při dešifrování příchozí zprávy narušení integrity. Název druhé strany:%1 Sekvence protokolu:%2 Chyba zabezpečení:%3
Etäproseduurikutsu havaitsi aitousvirheen purkaessaan saapuvan sanoman salausta. Vertaiskoneen nimi:%1 Protokollasekvenssi:%2 Suojausvirhe:%3
‏‏RPC זיהה הפרת תקינות בעת פענוח הודעה נכנסת. שם עמית:%1 רצף פרוטוקול:%2 שגיאת אבטחה:%3
RPC에서 들어오는 메시지의 암호를 해독하는 동안 무결성 위반을 감지했습니다. 피어 이름:%1 프로토콜 시퀀스:%2 보안 오류:%3
Η λειτουργία RPC εντόπισε παραβίαση ακεραιότητας κατά την αποκρυπτογράφηση ενός εισερχόμενου μηνύματος. Όνομα ομότιμου:%1 Ακολουθία πρωτοκόλλου:%2 Σφάλμα ασφαλείας:%3
RPC fandt en integritetsfejl under dekrypteringen af en indgående meddelelse. Peer-navn:%1 Protokolsekvens:%2 Sikkerhedsfejl:%3
‏‏اكتشفت خدمة RPC حدوث انتهاك للتكامل أثناء فك تشفير رسالة واردة. اسم النظير:%1 تسلسل البروتوكول:%2 خطأ الأمان:%3
Rilevata violazione di integrità durante la decrittografia di un messaggio in arrivo. Nome peer:%1 Sequenza protocollo:%2 Errore di protezione:%3
偵測到命名空間衝突。 目標類型:%1 目標名稱:%2 樹系根目錄:%3 頂層名稱:%4 DNS 名稱:%5 NetBIOS 名稱:%6 安全性識別碼:%7 新旗標:%8
Foi detectada uma colisão de espaço de nomes. Tipo de Destino:%1 Nome de Destino:%2 Raiz da Floresta:%3 Nome de Nível Superior:%4 Nome DNS:%5 Nome NetBIOS:%6 ID de Segurança:%7 Sinalizadores Novos:%8
已检测到命名空间冲突。 目标类型:%1 目标名:%2 目录林根:%3 顶层名:%4 DNS 名称:%5 NetBIOS 名称:%6 安全 ID:%7 新标志:%8
Ad alanı çakışması algılandı. Hedef Türü:%1 Hedef Adı:%2 Orman Kökü:%3 Üst Düzey Ad:%4 DNS Adı:%5 NetBIOS Adı:%6 Güvenlik Kimliği:%7 Yeni Bayraklar:%8
En konflikt har upptäckts i namnområdet. Måltyp:%1 Målnamn:%2 Skogsrot:%3 Toppnivånamn:%4 DNS-namn:%5 NetBIOS-namn:%6 Säkerhets-ID:%7 Nya flaggor:%8
Wykryto kolizję w obszarze nazw. Typ docelowy:%1 Nazwa docelowa:%2 Katalog główny lasu:%3 Nazwa najwyższego poziomu:%4 Nazwa DNS:%5 Nazwa NetBIOS:%6 Identyfikator zabezpieczeń:%7 Nowe flagi:%8
En navneområdekollisjon ble oppdaget. Måltype:%1 Målnavn:%2 Skogrot:%3 Navn på øverste nivå:%4 DNS-navn:%5 NetBIOS-navn:%6 Sikkerhets-ID:%7 Nye flagg:%8
Névtérütközés észlelhető. Cél típusa:%1 Cél neve:%2 Erdőgyökér:%3 Legfelső szintű név:%4 DNS-név:%5 NetBIOS-név:%6 Biztonsági azonosító:%7 Új jelzők:%8
Une collision d’espace de noms a été détectée. Type de cible :%1 Nom de la cible :%2 Racine de la forêt :%3 Nom de niveau le plus élevé :%4 Nom DNS :%5 Nom NetBIOS :%6 ID de sécurité :%7 Nouveaux indicateurs :%8
Detectada colisão de namespaces. Tipo de destino:%1 Nome de destino:%2 Raiz da floresta:%3 Nome de nível superior:%4 Nome DNS:%5 Nome NetBIOS:%6 Identificação de segurança:%7 Novos sinalizadores:%8
Обнаружен конфликт пространства имен. Целевой тип:%1 Целевое имя:%2 Корень леса:%3 Имя верхнего уровня:%4 Имя DNS:%5 Имя NetBIOS:%6 Идентификатор безопасности:%7 Новые флаги:%8
名前空間の競合が検出されました。 対象の種類:%1 ターゲット名:%2 フォレスト ルート:%3 最上レベルの名前:%4 DNS 名:%5 NetBIOS 名:%6 セキュリティ ID:%7 新しいフラグ:%8
Se detectó una colisión de espacio de nombres. Tipo de destino:%1 Nombre de destino:%2 Raíz de bosque:%3 Nombre de nivel superior:%4 Nombre DNS:%5 Nombre NetBIOS:%6 Id. de seguridad:%7 Nuevos marcadores:%8
Ein Namespacekonflikt wurde erkannt. Zieltyp:%1 Zielname:%2 Gesamtstrukturstamm:%3 Name der obersten Ebene:%4 DNS-Name:%5 NetBIOS-Name:%6 Sicherheits-ID:%7 Neue Flags:%8
Er is een naamruimteconflict gevonden. Doeltype:%1 Doelnaam:%2 Forestbasis:%3 Bovenste niveau-naam:%4 DNS-naam:%5 NetBIOS-naam:%6 Beveiligings-id:%7 Nieuwe vlaggen:%8
Byla zjištěna kolize v oboru názvů. Typ cíle:%1 Název cíle:%2 Kořen doménové struktury:%3 Název nejvyšší úrovně:%4 Název DNS:%5 Název NetBIOS:%6 ID zabezpečení:%7 Nové příznaky:%8
Nimitilaristiriita. Kohdetyyppi:%1 Kohdenimi:%2 Toimialuepuuryhmän päätaso:%3 Ylätason nimi:%4 DNS-nimi:%5 NetBIOS-nimi:%6 Suojaustunnus:%7 Uudet liput:%8
‏‏זוהתה התנגשות מרחב שמות. סוג יעד:%1 שם יעד:%2 בסיס יער:%3 שם ברמה העליונה:%4 שם DNS‏:%5 שם NetBIOS‏:%6 מזהה אבטחה:%7 דגלים חדשים:%8
네임스페이스 충돌을 검색했습니다. 대상 형식:%1 대상 이름:%2 포리스트 루트:%3 최상위 수준 이름:%4 DNS 이름:%5 NetBIOS 이름:%6 보안 ID:%7 새 플래그:%8
Εντοπίστηκε σύγκρουση χώρου ονόματος. Τύπος προορισμού:%1 Όνομα προορισμού:%2 Ρίζα δάσους:%3 Όνομα ανώτερου επιπέδου:%4 Όνομα DNS:%5 Όνομα NetBIOS:%6 Αναγνωριστικό ασφαλείας:%7 Νέες σημαίες:%8
Der blev fundet et sammenfald af navneområder. Destinationstype:%1 Destinationstype::%2 Skovrod:%3 Navn på øverste niveau:%4 DNS-navn:%5 NetBIOS-navn:%6 Sikkerheds-id:%7 Nyt flag:%8
‏‏تمت اكتشاف حدوث تضارب في مساحة الاسم. النوع الهدف:%1 الاسم الهدف:%2 جذر الغابة:%3 اسم المستوى الأعلى:%4 اسم DNS:%5 اسم NetBIOS:%6 معرّف الأمان:%7 العلامات الجديدة:%8
È stato rilevato un conflitto di spazi dei nomi. Tipo di destinazione:%1 Nome di destinazione:%2 Radice della foresta:%3 Nome primo livello:%4 Nome DNS:%5 Nome NetBIOS:%6 ID protezione:%7 Nuovi flag:%8
已新增受信任的樹系資訊項目。 主旨:安全性識別碼:%10 帳戶名稱:%11 帳戶網域:%12 登入識別碼:%13 信任資訊:樹系根目錄:%1 樹系根目錄 SID:%2 操作識別碼:%3 項目類型:%4 旗標:%5 頂層名稱:%6 DNS 名稱:%7 NetBIOS 名稱:%8 網域 SID:%9
Foi adicionada uma entrada de informações de floresta fidedigna. Assunto:ID de Segurança:%10 Nome da Conta:%11 Domínio da Conta:%12 ID de Início de Sessão:%13 Informações de Fidedignidade:Raiz da Floresta:%1 SID da Raiz da Floresta:%2 ID da Operação:%3 Tipo de Entrada:%4 Sinalizadores:%5 Nome de Nível Superior:%6 Nome DNS:%7 Nome NetBIOS:%8 SID do Domínio:%9
已添加受信任的目录林信息项。 主题:安全 ID:%10 帐户名:%11 帐户域:%12 登录 ID:%13 信任信息:目录林根:%1 目录林根 SID:%2 操作 ID:%3 项类型:%4 标志:%5 顶层名:%6 DNS 名称:%7 NetBIOS 名称:%8 域 SID:%9
Güvenilir bir ormanla ilgili bilgi girişi eklendi. Konu:Güvenlik Kimliği:%10 Hesap Adı:%11 Hesap Etki Alanı:%12 Oturum Açma Kimliği:%13 Güven Bilgileri:Orman Kökü:%1 Orman Kök SID'si:%2 İşlem Kimliği:%3 Giriş Türü:%4 Bayraklar:%5Üst Düzey Ad:%6 DNS Adı:%7 NetBIOS Adı:%8 Etki Alanı SID'si:%9
Information om betrodd skog har lagts till. Subjekt:Säkerhets-ID:%10 Kontonamn:%11 Kontodomän:%12 Inloggnings-ID:%13 Förtroendeinformation:Skogsrot:%1 Skogsrotens SID:%2Åtgärds-ID:%3 Posttyp:%4 Flaggor:%5 Toppnivånamn:%6 DNS-namn:%7 NetBIOS-namn:%8 Domän-SID:%9
Dodano wpis z informacjami o lesie zaufanym. Podmiot:Identyfikator zabezpieczeń:%10 Nazwa konta:%11 Domena konta:%12 Identyfikator logowania:%13 Informacje dotyczące zaufania:Katalog główny lasu:%1 Identyfikator SID katalogu głównego lasu:%2 Identyfikator operacji:%3 Typ wpisu:%4 Flagi:%5 Nazwa najwyższego poziomu:%6 Nazwa DNS:%7 Nazwa NetBIOS:%8 Identyfikator SID domeny:%9
En oppføring med klarert skoginformasjon ble lagt til. Emne:Sikkerhets-ID:%10 Kontonavn:%11 Kontodomene:%12 Påloggings-ID:%13 Klareringsinformasjon:Skogrot:%1 Skogrot-SID:%2 Operasjons-ID:%3 Oppføringstype:%4 Flagg:%5 Navn på øverste nivå:%6 DNS-navn:%7 NetBIOS-navn:%8 Domene-SID:%9
Egy megbízható erdő adatbejegyzésének hozzáadására került sor. Tárgy:Biztonsági azonosító:%10 Fióknév:%11 Fiók tartománya:%12 Bejelentkezési azonosító:%13 Meghatalmazási információ:Erdőgyökér:%1 Erdőgyökér biztonsági azonosítója:%2 Műveletazonosító:%3 Bejegyzéstípus:%4 Jelzők:%5 Legfelső szintű név:%6 DNS-név:%7 NetBIOS-név:%8 Tartomány helyazonosítója:%9
Une entrée comportant des informations sur la forêt approuvée a été ajoutée. Sujet :ID de sécurité :%10 Nom du compte :%11 Domaine du compte :%12 ID d’ouverture de session :%13 Informations sur l’approbation :Racine de la forêt :%1 SID de la racine de la forêt :%2 ID de l’opération :%3 Type d’entrée :%4 Indicateurs :%5 Nom de niveau le plus élevé :%6 Nom DNS :%7 Nom NetBIOS :%8 SID du domaine :%9
Adicionada entrada de informações de floresta confiável. Requerente:Identificação de segurança:%10 Nome da conta:%11 Domínio da conta:%12 Identificação de logon:%13 Informações de confiança:Raiz da floresta:%1 SID de raiz da floresta:%2 Identificação da operação:%3 Tipo de entrada:%4 Sinalizadores:%5 Nome de nível superior:%6 Nome DNS:%7 Nome NetBIOS:%8 SID de domínio:%9
Добавлены сведения о доверенном лесе. Субъект:Идентификатор безопасности:%10 Имя учетной записи:%11 Домен учетной записи:%12 Идентификатор входа в систему:%13 Сведения о доверии:Корень леса:%1 SID корня леса:%2 Код операции:%3 Тип записи:%4 Флаги:%5 Имя верхнего уровня:%6 DNS-имя:%7 NetBIOS-имя:%8 SID домена:%9
信頼されたフォレスト情報のエントリが追加されました。 サブジェクト:セキュリティ ID:%10 アカウント名:%11 アカウント ドメイン:%12 ログオン ID:%13 信頼情報:フォレスト ルート:%1 フォレスト ルート SID:%2 操作 ID:%3 エントリの種類:%4 フラグ:%5 最上レベルの名前:%6 DNS 名:%7 NetBIOS 名:%8 ドメイン SID:%9
Se agregó una entrada de información de bosque de confianza. Sujeto:Id. de seguridad:%10 Nombre de cuenta:%11 Dominio de cuenta:%12 Id. de inicio de sesión:%13 Información de confianza:Raíz de bosque:%1 SID de raíz de bosque:%2 Id. de operación:%3 Tipo de entrada:%4 Marcadores:%5 Nombre de nivel superior:%6 Nombre DNS:%7 Nombre NetBIOS:%8 SID de dominio:%9
Ein Informationseintrag für eine vertrauenswürdige Gesamtstruktur wurde hinzugefügt. Antragsteller:Sicherheits-ID:%10 Kontoname:%11 Kontodomäne:%12 Anmelde-ID:%13 Informationen zur Vertrauensstellung:Gesamtstrukturstamm:%1 SID des Gesamtstrukturstamms:%2 Vorgangskennung:%3 Eintragstyp:%4 Flags:%5 Name der obersten Ebene:%6 DNS-Name:%7 NetBIOS-Name:%8 Domänen-SID:%9
Er is vertrouwde forestgegevensinvoer toegevoegd. Onderwerp:Beveiligings-id:%10 Accountnaam:%11 Accountdomein:%12 Aanmeldings-id:%13 Vertrouwensgegevens:Forestbasis:%1 SID forestbasis:%2 Bewerkings-id:%3 Type invoer:%4 Vlaggen:%5 Bovenste niveau-naam:%6 DNS-naam:%7 NetBIOS-naam:%8 Domein-SID:%9
Byla přidána položka s informacemi o důvěryhodné doménové struktuře. Předmět:ID zabezpečení:%10 Název účtu:%11 Doména účtu:%12 ID přihlášení:%13 Informace o vztahu důvěryhodnosti:Kořen doménové struktury:%1 SID kořene doménové struktury:%2 ID operace:%3 Typ položky:%4 Příznaky:%5 Název nejvyšší úrovně:%6 Název DNS:%7 Název NetBIOS:%8 SID domény:%9
Luotetun toimialuepuuryhmän tietomerkintä lisättiin. Aihe:Suojaustunnus:%10 Tilin nimi:%11 Tilin toimialue:%12 Kirjautumistunnus:%13 Luottamustiedot:Toimialuepuuryhmän päätaso:%1 Toimialuepuuryhmän päätason SID-tunnus:%2 Toimintotunnus:%3 Merkinnän tyyppi:%4 Liput:%5 Ylätason nimi:%6 DNS-nimi:%7 NetBIOS-nimi:%8 Toimialueen SID-tunnus:%9
‏‏נוסף ערך מידע אודות יער מהימן. נושא:מזהה אבטחה:%10 שם חשבון:%11 תחום חשבון:%12 מזהה כניסה:%13 מידע אודות יחסי אמון:בסיס יער:%1 ‏SID של בסיס יער:%2 מזהה פעולה:%3 סוג ערך:%4 דגלים:%5 שם ברמה העליונה:%6 שם DNS‏:%7 שם NetBIOS‏:%8 ‏SID של תחום:%9
트러스트된 포리스트 정보 항목을 추가했습니다. 주체:보안 ID:%10 계정 이름:%11 계정 도메인:%12 로그온 ID:%13 트러스트 정보:포리스트 루트:%1 포리스트 루트 SID:%2 작업 ID:%3 항목 유형:%4 플래그:%5 최상위 수준 이름:%6 DNS 이름:%7 NetBIOS 이름:%8 도메인 SID:%9
Προστέθηκε εγγραφή πληροφοριών αξιόπιστου δάσους. Θέμα:Αναγνωριστικό ασφαλείας:%10 Όνομα λογαριασμού:%11 Τομέας λογαριασμού:%12 Αναγνωριστικό σύνδεσης:%13 Πληροφορίες αξιοπιστίας:Ρίζα δάσους:%1 Αναγνωριστικό ρίζας δάσους:%2 Αναγνωριστικό λειτουργίας:%3 Τύπος εγγραφής:%4 Σημαίες:%5 Όνομα ανώτερου επιπέδου:%6 Όνομα DNS:%7 Όνομα NetBIOS:%8 SID τομέα:%9
En skovoplysning, som der er tillid til, blev tilføjet:Emne:Sikkerheds-id:%10 Kontonavn:%11 Kontodomæne:%12 Logon-id:%13 Tillidsoplysninger:Skovrod:%1 Skovrod-SID:%2 Handlings-id:%3 Posttype:%4 Flag:%5 Navn på øverste niveau:%6 DNS-navn:%7 NetBIOS-navn:%8 Domæne-SID:%9
‏‏تمت إضافة إدخال معلومات غابة موثوق بها. العنوان:معرّف الأمان:%10 اسم الحساب:%11 مجال الحساب:%12 معرّف تسجيل الدخول:%13 المعلومات الموثوق بها:جذر الغابة:%1 معرّف أمان جذر الغابة:%2 معرّف العملية:%3 نوع الإدخال:%4 العلامات:%5 اسم المستوى الأعلى:%6 اسم DNS:%7 اسم NetBIOS:%8 معرّف أمان المجال:%9
È stata aggiunta una voce di informazioni della foresta trusted. Soggetto:ID protezione:%10 Nome account:%11 Dominio account:%12 ID accesso:%13 Informazioni di trust:Radice della foresta:%1 SID radice della foresta:%2 ID operazione:%3 Tipo di voce:%4 Flag:%5 Nome primo livello:%6 Nome DNS:%7 Nome NetBIOS:%8 SID dominio:%9
已移除受信任的樹系資訊項目。 主旨:安全性識別碼:%10 帳戶名稱:%11 帳戶網域:%12 登入識別碼:%13 信任資訊:樹系根目錄:%1 樹系根目錄 SID:%2 操作識別碼:%3 項目類型:%4 旗標:%5 頂層名稱:%6 DNS 名稱:%7 NetBIOS 名稱:%8 網域 SID:%9
Uma entrada de informações de floresta fidedigna foi removida. Assunto:ID de Segurança:%10 Nome da Conta:%11 Domínio da Conta:%12 ID de Início de Sessão:%13 Informações de Fidedignidade:Raiz da Floresta:%1 SID da Raiz da Floresta:%2 ID da Operação:%3 Tipo de Entrada:%4 Sinalizadores:%5 Nome de Nível Superior:%6 Nome DNS:%7 Nome NetBIOS:%8 SID do Domínio:%9
已删除了受信任的目录林信息项。 主题:安全 ID:%10 帐户名:%11 帐户域:%12 登录 ID:%13 信任信息:目录林根:%1 目录林根 SID:%2 操作 ID:%3 项类型:%4 标志:%5 顶层名:%6 DNS 名称:%7 NetBIOS 名称:%8 域 SID:%9
Güvenilir bir ormanla ilgili bilgi girişi kaldırıldı. Konu:Güvenlik Kimliği:%10 Hesap Adı:%11 Hesap Etki Alanı:%12 Oturum Açma Kimliği:%13 Güven Bilgileri:Orman Kökü:%1 Orman Kök SID'si:%2 İşlem Kimliği:%3 Giriş Türü:%4 Bayraklar:%5Üst Düzey Ad:%6 DNS Adı:%7 NetBIOS Adı:%8 Etki Alanı SID'si:%9
Information om betrodd skog har tagits bort. Subjekt:Säkerhets-ID:%10 Kontonamn:%11 Kontodomän:%12 Inloggnings-ID:%13 Förtroendeinformation:Skogsrot:%1 Skogsrotens SID:%2Åtgärds-ID:%3 Posttyp:%4 Flaggor:%5 Toppnivånamn:%6 DNS-namn:%7 NetBIOS-namn:%8 Domän-SID:%9
Usunięto wpis z informacjami o lesie zaufanym. Podmiot:Identyfikator zabezpieczeń:%10 Nazwa konta:%11 Domena konta:%12 Identyfikator logowania:%13 Informacje dotyczące zaufania:Katalog główny lasu:%1 Identyfikator SID katalogu głównego lasu:%2 Identyfikator operacji:%3 Typ wpisu:%4 Flagi:%5 Nazwa najwyższego poziomu:%6 Nazwa DNS:%7 Nazwa NetBIOS:%8 Identyfikator SID domeny:%9
En oppføring med klarert skoginformasjon ble fjernet. Emne:Sikkerhets-ID:%10 Kontonavn:%11 Kontodomene:%12 Påloggings-ID:%13 Klareringsinformasjon:Skogrot:%1 Skogrot-SID:%2 Operasjons-ID:%3 Oppføringstype:%4 Flagg:%5 Navn på øverste nivå:%6 DNS-navn:%7 NetBIOS-navn:%8 Domene-SID:%9
Egy megbízható erdő adatbejegyzésének eltávolítására került sor. Tárgy:Biztonsági azonosító:%10 Fióknév:%11 Fiók tartománya:%12 Bejelentkezési azonosító:%13 Meghatalmazási információ:Erdőgyökér:%1 Erdőgyökér biztonsági azonosítója:%2 Műveletazonosító:%3 Bejegyzéstípus:%4 Jelzők:%5 Legfelső szintű név:%6 DNS-név:%7 NetBIOS-név:%8 Tartomány helyazonosítója:%9
Une entrée comportant des informations sur la forêt approuvée a été supprimée. Sujet :ID de sécurité :%10 Nom du compte :%11 Domaine du compte :%12 ID d’ouverture de session :%13 Informations sur l’approbation :Racine de la forêt :%1 SID de la racine de la forêt :%2 ID de l’opération :%3 Type d’entrée :%4 Indicateurs :%5 Nom de niveau le plus élevé :%6 Nom DNS :%7 Nom NetBIOS :%8 SID du domaine :%9
Removida entrada de informações de floresta confiável. Requerente:Identificação de segurança:%10 Nome da conta:%11 Domínio da conta:%12 Identificação de logon:%13 Informações de confiança:Raiz da floresta:%1 SID de raiz da floresta:%2 Identificação da operação:%3 Tipo de entrada:%4 Sinalizadores:%5 Nome de nível superior:%6 Nome DNS:%7 Nome NetBIOS:%8 SID de domínio:%9
Удалены сведения о доверенном лесе. Субъект:Идентификатор безопасности:%10 Имя учетной записи:%11 Домен учетной записи:%12 Идентификатор входа в систему:%13 Сведения о доверии:Корень леса:%1 SID корня леса:%2 Код операции:%3 Тип записи:%4 Флаги:%5 Имя верхнего уровня:%6 DNS-имя:%7 NetBIOS-имя:%8 SID домена:%9
信頼されたフォレスト情報のエントリが削除されました。 サブジェクト:セキュリティ ID:%10 アカウント名:%11 アカウント ドメイン:%12 ログオン ID:%13 信頼情報:フォレスト ルート:%1 フォレスト ルート SID:%2 操作 ID:%3 エントリの種類:%4 フラグ:%5 最上レベルの名前:%6 DNS 名:%7 NetBIOS 名:%8 ドメイン SID:%9
Se quitó una entrada de información de bosque de confianza. Sujeto:Id. de seguridad:%10 Nombre de cuenta:%11 Dominio de cuenta:%12 Id. de inicio de sesión:%13 Información de confianza:Raíz de bosque:%1 SID de raíz de bosque:%2 Id. de operación:%3 Tipo de entrada:%4 Marcadores:%5 Nombre de nivel superior:%6 Nombre DNS:%7 Nombre NetBIOS:%8 SID de dominio:%9
Ein Informationseintrag für eine vertrauenswürdige Gesamtstruktur wurde entfernt. Antragsteller:Sicherheits-ID:%10 Kontoname:%11 Kontodomäne:%12 Anmelde-ID:%13 Informationen zur Vertrauensstellung:Gesamtstrukturstamm:%1 SID des Gesamtstrukturstamms:%2 Vorgangskennung:%3 Eintragstyp:%4 Flags:%5 Name der obersten Ebene:%6 DNS-Name:%7 NetBIOS-Name:%8 Domänen-SID:%9
Er is vertrouwde forestgegevensinvoer verwijderd. Onderwerp:Beveiligings-id:%10 Accountnaam:%11 Accountdomein:%12 Aanmeldings-id:%13 Vertrouwensgegevens:Forestbasis:%1 SID forestbasis:%2 Bewerkings-id:%3 Type invoer:%4 Vlaggen:%5 Bovenste niveau-naam:%6 DNS-naam:%7 NetBIOS-naam:%8 Domein-SID:%9
Byla odebrána položka s informacemi o důvěryhodné doménové struktuře. Předmět:ID zabezpečení:%10 Název účtu:%11 Doména účtu:%12 ID přihlášení:%13 Informace o vztahu důvěryhodnosti:Kořen doménové struktury:%1 SID kořene doménové struktury:%2 ID operace:%3 Typ položky:%4 Příznaky:%5 Název nejvyšší úrovně:%6 Název DNS:%7 Název NetBIOS:%8 SID domény:%9
Luotetun toimialuepuuryhmän tietomerkintä poistettiin. Aihe:Suojaustunnus:%10 Tilin nimi:%11 Tilin toimialue:%12 Kirjautumistunnus:%13 Luottamustiedot:Toimialuepuuryhmän päätaso:%1 Toimialuepuuryhmän päätason SID-tunnus:%2 Toimintotunnus:%3 Merkinnän tyyppi:%4 Liput:%5 Ylätason nimi:%6 DNS-nimi:%7 NetBIOS-nimi:%8 Toimialueen SID-tunnus:%9
‏‏הוסר ערך מידע אודות יער מהימן. נושא:מזהה אבטחה:%10 שם חשבון:%11 תחום חשבון:%12 מזהה כניסה:%13 מידע אודות יחסי אמון:בסיס יער:%1 ‏SID של בסיס יער:%2 מזהה פעולה:%3 סוג ערך:%4 דגלים:%5 שם ברמה העליונה:%6 שם DNS‏:%7 שם NetBIOS‏:%8 ‏SID של תחום:%9
트러스트된 포리스트 정보 항목을 제거했습니다. 주체:보안 ID:%10 계정 이름:%11 계정 도메인:%12 로그온 ID:%13 트러스트 정보:포리스트 루트:%1 포리스트 루트 SID:%2 작업 ID:%3 항목 유형:%4 플래그:%5 최상위 수준 이름:%6 DNS 이름:%7 NetBIOS 이름:%8 도메인 SID:%9
Καταργήθηκε εγγραφή πληροφοριών αξιόπιστου δάσους. Θέμα:Αναγνωριστικό ασφαλείας:%10 Όνομα λογαριασμού:%11 Τομέας λογαριασμού:%12 Αναγνωριστικό σύνδεσης:%13 Πληροφορίες αξιοπιστίας:Ρίζα δάσους:%1 Αναγνωριστικό ρίζας δάσους:%2 Αναγνωριστικό λειτουργίας:%3 Τύπος εγγραφής:%4 Σημαίες:%5 Όνομα ανώτερου επιπέδου:%6 Όνομα DNS:%7 Όνομα NetBIOS:%8 SID τομέα:%9
En skovoplysning, som der er tillid til, blev fjernet. Emne:Sikkerheds-id:%10 Kontonavn:%11 Kontodomæne:%12 Logon-id:%13 Tillidsoplysninger:Skovrod:%1 Skovrod-SID:%2 Handlings-id:%3 Posttype:%4 Flag:%5 Navn på øverste niveau:%6 DNS-navn:%7 NetBIOS-navn:%8 Domæne-SID:%9
‏‏تمت إزالة إدخال معلومات غابة موثوق بها. العنوان:معرّف الأمان:%10 اسم الحساب:%11 مجال الحساب:%12 معرّف تسجيل الدخول:%13 المعلومات الموثوق بها:جذر الغابة:%1 معرّف أمان جذر الغابة:%2 معرّف العملية:%3 نوع الإدخال:%4 العلامات:%5 اسم المستوى الأعلى:%6 اسم DNS:%7 اسم NetBIOS:%8 معرّف أمان المجال:%9
È stata rimossa una voce di informazioni della foresta trusted. Soggetto:ID protezione:%10 Nome account:%11 Dominio account:%12 ID accesso:%13 Informazioni di trust:Radice della foresta:%1 SID radice della foresta:%2 ID operazione:%3 Tipo di voce:%4 Flag:%5 Nome primo livello:%6 Nome DNS:%7 Nome NetBIOS:%8 SID dominio:%9
已修改受信任的樹系資訊項目。 主旨:安全性識別碼:%1 帳戶名稱:%2 帳戶網域:%3 登入識別碼:%4 信任資訊:樹系根目錄:%5 樹系根目錄 SID:%6 操作識別碼:%7 項目類型:%8 旗標:%9 頂層名稱:%10 DNS 名稱:%11 NetBIOS 名稱:%12 網域 SID:%13
Uma entrada de informações de floresta fidedigna foi modificada. Assunto:ID de Segurança:%1 Nome da Conta:%2 Domínio da Conta:%3 ID de Início de Sessão:%4 Informações de Fidedignidade:Raiz da Floresta:%5 SID da Raiz da Floresta:%6 ID da Operação:%7 Tipo de Entrada:%8 Sinalizadores:%9 Nome de Nível Superior:%10 Nome DNS:%11 Nome NetBIOS:%12 SID do Domínio:%13
已修改受信任的目录林信息项。 主题:安全 ID:%1 帐户名:%2 帐户域:%3 登录 ID:%4 信任信息:目录林根:%5 目录林根 SID:%6 操作 ID:%7 项类型:%8 标志:%9 顶层名:%10 DNS 名称:%11 NetBIOS 名称:%12 域 SID:%13
Güvenilir bir ormanla ilgili bilgi girişi değiştirildi. Konu:Güvenlik Kimliği:%1 Hesap Adı:%2 Hesap Etki Alanı:%3 Oturum Açma Kimliği:%4 Güven Bilgileri:Orman Kökü:%5 Orman Kök SID'si:%6 İşlem Kimliği:%7 Giriş Türü:%8 Bayraklar:%9Üst Düzey Ad:%10 DNS Adı:%11 NetBIOS Adı:%12 Etki Alanı SID'si:%13
Information om betrodd skog har ändrats. Subjekt:Säkerhets-ID:%10 Kontonamn:%11 Kontodomän:%12 Inloggnings-ID:%13 Förtroendeinformation:Skogsrot:%1 Skogsrotens SID:%2Åtgärds-ID:%3 Posttyp:%4 Flaggor:%5 Toppnivånamn:%6 DNS-namn:%7 NetBIOS-namn:%8 Domän-SID:%9
Zmodyfikowano wpis z informacjami o lesie zaufanym. Podmiot:Identyfikator zabezpieczeń:%1 Nazwa konta:%2 Domena konta:%3 Identyfikator logowania:%4 Informacje dotyczące zaufania:Katalog główny lasu:%5 Identyfikator SID katalogu głównego lasu:%6 Identyfikator operacji:%7 Typ wpisu:%8 Flagi:%9 Nazwa najwyższego poziomu:%10 Nazwa DNS:%11 Nazwa NetBIOS:%12 Identyfikator SID domeny:%13
En oppføring med klarert skoginformasjon ble endret. Emne:Sikkerhets-ID:%1 Kontonavn:%2 Kontodomene:%3 Påloggings-ID:%4 Klareringsinformasjon:Skogrot:%5 Skogrot-SID:%6 Operasjons-ID:%7 Oppføringstype:%8 Flagg:%9 Navn på øverste nivå:%10 DNS-navn:%11 NetBIOS-navn:%12 Domene-SID:%13
Egy megbízható erdő adatbejegyzése módosult. Tárgy:Biztonsági azonosító:%1 Fióknév:%2 Fiók tartománya:%3 Bejelentkezési azonosító:%4 Meghatalmazási információ:Erdőgyökér:%5 Erdőgyökér biztonsági azonosítója:%6 Műveletazonosító:%7 Bejegyzéstípus:%8 Jelzők:%9 Legfelső szintű név:%10 DNS-név:%11 NetBIOS-név:%12 Tartomány helyazonosítója:%13
Une entrée comportant des informations sur la forêt approuvée a été modifiée. Sujet :ID de sécurité :%1 Nom du compte :%2 Domaine du compte :%3 ID d’ouverture de session :%4 Informations sur l’approbation :Racine de la forêt :%5 SID de la racine de la forêt :%6 ID de l’opération :%7 Type d’entrée :%8 Indicateurs :%9 Nom de niveau le plus élevé :%10 Nom DNS :%11 Nom NetBIOS :%12 SID du domaine :%13
Modificada entrada de informações de floresta confiável. Requerente:Identificação de segurança:%1 Nome da conta:%2 Domínio da conta:%3 Identificação de logon:%4 Informações de confiança:Raiz da floresta:%5 SID de raiz da floresta:%6 Identificação da operação:%7 Tipo de entrada:%8 Sinalizadores:%9 Nome de nível superior:%10 Nome DNS:%11 Nome NetBIOS:%12 SID de domínio:%13
Изменены сведения о доверенном лесе. Субъект:ИД безопасности:%1 Имя учетной записи:%2 Домен учетной записи:%3 ИД входа:%4 Сведения о доверии:Корень леса:%5 SID корня леса:%6 ИД операции:%7 Тип записи:%8 Флаги:%9 Имя верхнего уровня:%10 DNS-имя:%11 NetBIOS-имя:%12 SID домена:%13
信頼されたフォレスト情報のエントリが変更されました。 サブジェクト:セキュリティ ID:%1 アカウント名:%2 アカウント ドメイン:%3 ログオン ID:%4 信頼情報:フォレスト ルート:%5 フォレスト ルート SID:%6 操作 ID:%7 エントリの種類:%8 フラグ:%9 最上レベルの名前:%10 DNS 名:%11 NetBIOS 名:%12 ドメイン SID:%13
Se modificó una entrada de información de bosque de confianza. Sujeto:Id. de seguridad:%1 Nombre de cuenta:%2 Dominio de cuenta:%3 Id. de inicio de sesión:%4 Información de confianza:Raíz de bosque:%5 SID de raíz de bosque:%6 Id. de operación:%7 Tipo de entrada:%8 Marcadores:%9 Nombre de nivel superior:%10 Nombre DNS:%11 Nombre NetBIOS:%12 SID de dominio:%13
Ein Informationseintrag für eine vertrauenswürdige Gesamtstruktur wurde geändert. Antragsteller:Sicherheits-ID:%1 Kontoname:%2 Kontodomäne:%3 Anmelde-ID:%4 Informationen zur Vertrauensstellung:Gesamtstrukturstamm:%5 SID des Gesamtstrukturstamms:%6 Vorgangskennung:%7 Eintragstyp:%8 Flags:%9 Name der obersten Ebene:%10 DNS-Name:%11 NetBIOS-Name:%12 Domänen-SID:%13
Er is vertrouwde forestgegevensinvoer gewijzigd. Onderwerp:Beveiligings-id:%1 Accountnaam:%2 Accountdomein:%3 Aanmeldings-id:%4 Vertrouwensgegevens:Forestbasis:%5 SID forestbasis:%6 Bewerkings-id:%7 Type invoer:%8 Vlaggen:%9 Bovenste niveau-naam:%10 DNS-naam:%11 NetBIOS-naam:%12 Domein-SID:%13
Byla změněna položka s informacemi o důvěryhodné doménové struktuře. Předmět:ID zabezpečení:%1 Název účtu:%2 Doména účtu:%3 ID přihlášení:%4 Informace o vztahu důvěryhodnosti:Kořen doménové struktury:%5 SID kořene doménové struktury:%6 ID operace:%7 Typ položky:%8 Příznaky:%9 Název nejvyšší úrovně:%10 Název DNS:%11 Název NetBIOS:%12 SID domény:%13
Luotetun toimialuepuuryhmän tietomerkintää muutettiin. Aihe:Suojaustunnus:%1 Tilin nimi:%2 Tilin toimialue:%3 Kirjautumistunnus:%4 Luottamustiedot:Toimialuepuuryhmän päätaso:%5 Toimialuepuuryhmän päätason SID-tunnus:%6 Toimintotunnus:%7 Merkinnän tyyppi:%8 Liput:%9 Ylätason nimi:%10 DNS-nimi:%11 NetBIOS-nimi:%12 Toimialueen SID-tunnus:%13
‏‏השתנה ערך מידע אודות יער מהימן. נושא:מזהה אבטחה:%1 שם חשבון:%2 תחום חשבון:%3 מזהה כניסה:%4 מידע אודות יחסי אמון:בסיס יער:%5 ‏SID של בסיס יער:%6 מזהה פעולה:%7 סוג ערך:%8 דגלים:%9 שם ברמה העליונה:%10 שם DNS‏:%11 שם NetBIOS‏:%12 ‏SID של תחום:%13
트러스트된 포리스트 정보 항목을 수정했습니다. 주체:보안 ID:%1 계정 이름:%2 계정 도메인:%3 로그온 ID:%4 트러스트 정보:포리스트 루트:%5 포리스트 루트 SID:%6 작업 ID:%7 항목 유형:%8 플래그:%9 최상위 수준 이름:%10 DNS 이름:%11 NetBIOS 이름:%12 도메인 SID:%13
Τροποποιήθηκε εγγραφή πληροφοριών αξιόπιστου δάσους. Θέμα:Αναγνωριστικό ασφαλείας:%1 Όνομα λογαριασμού:%2 Τομέας λογαριασμού:%3 Αναγνωριστικό σύνδεσης:%4 Πληροφορίες αξιοπιστίας:Ρίζα δάσους:%5 Αναγνωριστικό ρίζας δάσους:%6 Αναγνωριστικό λειτουργίας:%7 Τύπος εγγραφής:%8 Σημαίες:%9 Όνομα ανώτερου επιπέδου:%10 Όνομα DNS:%11 Όνομα NetBIOS:%12 SID τομέα:%13
En skovoplysning, som der er tillid til, blev ændret. Emne:Sikkerheds-id:%1 Kontonavn:%2 Kontodomæne:%3 Logon-id:%4 Tillidsoplysninger:Skovrod:%5 Skovrod-SID:%6 Handlings-id:%7 Posttype:%8 Flag:%9 Navn på øverste niveau:%10 DNS-navn:%11 NetBIOS-navn:%12 Domæne-SID:%13
‏‏تم تعديل إدخال معلومات غابة موثوق بها. العنوان:معرّف الأمان:%10 اسم الحساب:%11 مجال الحساب:%12 معرّف تسجيل الدخول:%13 المعلومات الموثوق بها:جذر الغابة:%1 معرّف أمان جذر الغابة:%2 معرّف العملية:%3 نوع الإدخال:%4 العلامات:%5 اسم المستوى الأعلى:%6 اسم DNS:%7 اسم NetBIOS:%8 معرّف أمان المجال:%9
È stata modificata una voce di informazioni della foresta trusted. Soggetto:ID protezione:%1 Nome account:%2 Dominio account:%3 ID accesso:%4 Informazioni di trust:Radice della foresta:%5 SID radice della foresta:%6 ID operazione:%7 Tipo di voce:%8 Flag:%9 Nome primo livello:%10 Nome DNS:%11 Nome NetBIOS:%12 SID dominio:%13
憑證管理員已拒絕擱置憑證的要求。 要求識別碼:%1
O gestor de certificados negou um pedido de certificado pendente. ID do Pedido:%1
证书管理器拒绝了一个挂起的证书请求。 请求 ID:%1
Sertifika yöneticisi beklemedeki bir sertifika isteğini reddetti. İstek Kimliği:%1
Certifikathanteraren avslog en väntande certifikatbegäran. ID för begäran:%1
Menedżer certyfikatów odrzucił oczekujące żądanie certyfikatu. Identyfikator żądania:%1
Sertifikatbehandling avviste en ventende sertifikatforespørsel. Forespørsels-ID:%1
A tanúsítványkezelő elutasított egy függőben lévő tanúsítványkérelmet. Kérelemazonosító:%1
Le gestionnaire de certificats a refusé une demande de certificat en attente. ID de la demande :%1
O gerenciador de certificado negou uma solicitação de certificado pendente. Identificação de solicitação:%1
Диспетчер сертификатов отклонил запрос сертификата, находящегося в состоянии ожидания. Идентификатор запроса:%1
証明書マネージャは保留中の証明書要求を拒否しました。 要求 ID:%1
El administrador de certificados denegó una solicitud de certificado pendiente. Id. de solicitud:%1
Die Zertifikatverwaltung hat eine anstehende Zertifikatanforderung abgelehnt. Anforderungs-ID:%1
De certificaatbeheerder heeft een certificaataanvraag in behandeling afgewezen. Aanvraag-id:%1
Správce certifikátů zamítl čekající žádost o certifikát. ID žádosti:%1
Varmenteiden hallinta esti odottavan varmennepyynnön. Pyyntötunnus:%1
‏‏מנהל האישורים דחה בקשת אישור ממתינה. מזהה בקשה:%1
인증서 관리자가 대기된 인증서 요청을 거부했습니다. 요청 ID:%1
Η Διαχείριση πιστοποιητικού αρνήθηκε μια αίτηση πιστοποιητικού σε εκκρεμότητα. Αναγνωριστικό αίτησης:%1
Certifikatstyring har afslået en afventende certifikatanmodning. Anmodnings-id:%1
‏‏قامت إدارة الشهادات برفض طلب شهادة معلقة. معرّف الطلب:%1
Il gestore dei certificati ha negato una richiesta di certificato in sospeso. ID richiesta:%1
憑證服務已收到重新提交憑證的要求。 要求識別碼:%1
Os Serviços de Certificados receberam um pedido de certificado novamente submetido. ID do Pedido:%1
证书服务收到一个重新提交的证书请求。 请求 ID:%1
Sertifika Hizmetleri daha önce de gelmiş olan bir sertifika isteği aldı. İstek Kimliği:%1
Certifikattjänsterna tog emot en certifikatbegäran som skickats igen. ID för begäran:%1
Usługi certyfikatów odebrały ponownie przesłane żądanie certyfikatu. Identyfikator żądania:%1
Sertifikattjenester mottok en sertifikatforespørsel som var sendt på nytt. Forespørsels-ID:%1
A tanúsítványszolgáltatás újraküldött tanúsítványkérelmet kapott. Kérelemazonosító:%1
Les services de certificats on reçu une demande de certificat qui a été soumise à nouveau. ID de la demande :%1
Os serviços de certificado receberam uma solicitação de certificado enviada novamente. Identificação de solicitação:%1
Службы сертификатов получили повторно отправленный запрос на сертификат. Идентификатор запроса:%1
証明書サービスは再送信された証明書の要求を受信しました。 要求 ID:%1
Servicios de Certificate Server recibió una solicitud de certificado que se volvió a enviar. Id. de solicitud:%1
Die Zertifikatdienste haben eine erneut eingereichte Zertifikatanforderung erhalten. Anforderungs-ID:%1
Certificate Services heeft een opnieuw ingediende certificaataanvraag ontvangen. Aanvraag-id:%1
Certifikační služba přijala opětovně podanou žádost o certifikát. ID žádosti:%1
Varmennepalvelut vastaanottivat uudelleen lähetetyn varmennepyynnön. Pyyntötunnus:%1
‏‏שירותי האישורים קיבלו בקשת אישור שנשלחה מחדש. מזהה בקשה:%1
인증서 서비스에서 다시 제출된 인증서 요청을 받았습니다. 요청 ID:%1
Οι υπηρεσίες πιστοποιητικού έλαβαν μια ξανά υποβαλλόμενη αίτηση πιστοποιητικού. Αναγνωριστικό αίτησης:%1
Certifikattjenester har modtaget en certifikatanmodning, der blev sendt igen. Anmodnings-id:%1
‏‏قامت إدارة الشهادات بتلقي طلب شهادة تمت إعادة إرسالها. معرّف الطلب:%1
Servizi certificati ha ricevuto una richiesta di certificato inviata di nuovo. ID richiesta:%1
憑證服務已撤銷一個憑證。 序號:%1 原因:%2
Os Serviços de Certificados revogaram um certificado. Número de Série:%1 Motivo:%2
证书服务吊销了证书。 序列号:%1 原因:%2
Sertifika Hizmetleri bir sertifikayı iptal etti. Seri Numarası:%1 Nedeni:%2
Certifikattjänsterna återkallade ett certifikat. Serienummer:%1 Anledning:%2
Usługi certyfikatów odwołały certyfikat. Numer seryjny:%1 Przyczyna:%2
Sertifikattjenester tilbakekalte et sertifikat. Serienummer:%1 Årsak:%2
A tanúsítványszolgáltatás visszavont egy tanúsítványt. Sorozatszám:%1 Ok:%2
Les services de certificats ont révoqué un certificat. Numéro de série :%1 Raison :%2
Os Serviços de certificado revogaram um certificado. Número de série:%1 Razão:%2
Службы сертификатов отозвали сертификат. Серийный номер:%1 Причина:%2
証明書サービスは証明書を失効化しました。 シリアル番号:%1 理由:%2
Servicios de Certificate Server revocó un certificado. Nº de serie:%1 Motivo:%2
Die Zertifikatdienste haben ein Zertifikat gesperrt. Seriennummer:%1 Ursache:%2
Certificate Services heeft een certificaat ingetrokken. Serienummer:%1 Reden:%2
Certifikační služba odvolala certifikát. Sériové číslo:%1 Důvod:%2
Varmennepalvelut kumosivat varmenteen. Sarjanumero:%1 Syy:%2
‏‏שירותי האישורים ביטלו אישור. מספר סידורי:%1 סיבה:%2
인증서 서비스에서 인증서를 취소했습니다. 일련 번호:%1 이유:%2
Οι υπηρεσίες πιστοποιητικού ανακάλεσαν ένα πιστοποιητικό. Αριθμός σειράς:%1 Αιτία:%2
‏‏قامت "خدمات الشهادات" بإبطال إحدى الشهادات. الرقم التسلسلي:%1 السبب:%2
Certifikattjenester har tilbagekaldt et certifikat. Serienr.:%1 Årsag:%2
Servizi certificati ha revocato un certificato. Numero di serie:%1 Motivo:%2
憑證服務已收到發佈憑證撤銷清單 (CRL) 的要求。 下次更新:%1 發佈基礎:%2 發佈間隔:%3
Os Serviços de Certificados receberam um pedido para publicar a CRL (Certificate Revocation List). Próxima Actualização:%1 Base de Publicação:%2 Publicar Delta:%3
证书服务收到发布证书吊销列表(CRL)的请求。 下一次更新:%1 发布基:%2 发布增量:%3
Sertifika Hizmetleri sertifika iptal listesini (CRL) yayımlamasını isteyen bir istek aldı. Sonraki Güncelleştirme:%1 Yayımlama Tabanı:%2 Yayımlama Deltası:%3
Certifikattjänster tog emot en begäran om att publicera listan över återkallade certifikat (CRL). Nästa uppdatering:%1 Publicera fullständig lista:%2 Publicera lista över ändringar:%3
Usługi certyfikatów odebrały żądanie opublikowania listy odwołania certyfikatów (CRL). Następna aktualizacja:%1 Publikowana podstawa:%2 Publikowane zmiany:%3
Sertifikattjenester mottok en forespørsel om å publisere sertifikatopphevelsesliste (CRL). Neste oppdatering:%1 Publiseringsbase:%2 Publiseringsdelta:%3
A tanúsítványszolgáltatás a visszavont tanúsítványok listájának (CRL) közzétételére irányuló kérelmet kapott. Következő frissítés:%1 Kiinduló lista közzététele:%2 Különbözeti lista közzététele:%3
Les services de certificats ont reçu une demande pour publier la liste de révocation de certificats. Prochaine mise à jour :%1 Base de publication :%2 Delta de publication :%3
Os serviços de certificado receberam uma solicitação para publicar a lista de certificados revogados (CRL). Próxima atualização:%1 Base de publicação:%2 Delta de publicação:%3
Службы сертификации получили запрос на публикацию списка отзыва сертификатов (CRL). Следующее обновление:%1 Публикация базового CLR:%2 Публикация разностного CLR:%3
証明書サービスは、証明書失効リスト (CRL) を公開する要求を受信しました。 次の更新:%1 公開ベース:%2 公開デルタ:%3
Servicios de Certificate Server recibió una solicitud para publicar la lista de revocación de certificados (CRL). Siguiente actualización:%1 Base de publicación:%2 Diferencia de publicación:%3
Die Zertifikatdienste haben eine Anforderung zur Veröffentlichung der Zertifikatsperrliste (CRL) erhalten. Nächste Aktualisierung:%1 Veröffentlichungsbasis:%2 Veröffentlichungsdelta:%3
Certificate Services heeft een aanvraag ontvangen voor het uitgeven van de certificaatintrekkingslijst (CRL). Volgende bijwerking:%1 Basis uitgeven:%2 Delta uitgeven:%3
Certifikační služba přijala žádost o publikování seznamu odvolaných certifikátů (CRL). Další aktualizace:%1 Publikování základu:%2 Publikování změn:%3
Varmennepalvelut vastaanottivat pyynnön julkaista varmenteiden kumousluettelo (CRL). Seuraava päivitys:%1 Julkaisukanta:%2 Julkaisumuutos:%3
‏‏שירותי האישורים קיבלו בקשה לפרסום רשימת ביטול האישורים (CRL)‏. העדכון הבא:%1 בסיס פרסום:%2 דלתא של פרסום:%3
인증서 서비스에서 인증서 해지 목록(CRL) 게시 요청을 받았습니다. 다음 업데이트:%1 기준 CRL 게시:%2 델타 CRL 게시:%3
Οι υπηρεσίες πιστοποιητικού έλαβαν μια αίτηση δημοσίευσης της λίστας ανάκλησης πιστοποιητικών (CRL). Επόμενη ενημέρωση:%1 Βάση δημοσίευσης:%2 Διαφορά δημοσίευσης:%3
Certifikattjenester har modtaget en anmodning om at udgive listen over tilbagekaldte certifikater. Næste opdatering:%1 Udgivelse af basisliste:%2 Udgivelse af liste over ændringer:%3
‏‏تلقت "خدمات الشهادات" طلباً لنشر قائمة إبطال الشهادات ‎(CRL). التحديث التالي:%1 قاعدة النشر:%2 دلتا النشر:%3
Servizi certificati ha ricevuto una richiesta di pubblicare l'elenco di revoche dei certificati (CRL). Prossimo aggiornamento:%1 Base pubblicazione:%2 Delta pubblicazione:%3
See catalog page for all messages.