The service
Messages on page
Pokretanje komponente za analiziranje XML datoteke nije uspelo
XML 分析器無法初始化
XML 分析程序未能初始化
Razčlenjevalnika XML-ja ni bilo mogoče inicializirati
XML Ayrıştırıcısı başlatılamadı
ไม่สามารถเริ่มต้น 'ตัวแยกวิเคราะห์ XML' ได้
O Analisador de XML não conseguiu inicializar
Nepodarilo sa inicializovať analyzátor XML.
Аналізатор XML не вдалося ініціювати
Det gick inte att initiera XML-parsern
Nie można zainicjować analizatora składni XML.
Analizorul XML nu a reușit să se inițializeze
Kan ikke initialisere XML-analysator
Az XML-elemző inicializálása sikertelen
Échec de l’initialisation de l’analyseur XML
XML-i sõel ei lähtestunud
Falha ao inicializar Analisador XML
Не удается инициализировать средство синтаксического анализа XML
XML パーサーの初期化に失敗しました
El analizador de XML no se puede inicializar
XML parsētāju neizdevās inicializēt.
Fehler beim Initialisieren des XML-Parsers
Kan XML-parser niet initialiseren
Inicializace analyzátoru jazyka XML se nezdařila.
Pokretanje analizatora XML-a nije uspjelo
XML analizatoriaus inicijuoti nepavyko
XML-jäsentimen alustaminen epäonnistui
‏‏האתחול של מנתח מבנה ה- XML נכשל
XML 파서를 초기화하지 못했습니다.
Неуспешно инициализиране на анализатора на XML
Η προετοιμασία της ανάλυσης XML απέτυχε
XML-parser kunne ikke startes.
‏‏فشل تهيئة المحلل اللغوي لـ XML
Impossibile inizializzare il parser XML
Smernice grupe uspešno su pronađene i učitane
找到群組原則,而且已成功載入
找到组策略并成功加载
Pravilnik skupine je bil najden in uspešno naložen
Grup ilkesi bulundu ve başarıyla yüklendi
พบ และโหลดนโยบายกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว
Política de grupo localizada e carregada com êxito
Skupinová politika sa našla a bola úspešne načítaná.
Групову політику успішно знайдено та завантажено
Grupprincipen hittades och har lästs in
Politica de grup a fost găsită și s-a încărcat cu succes
Gruppepolicy funnet og lastet inn
Stratégie de groupe trouvée et chargement réussi
Rühmapoliitika leitud ja edukalt laaditud
Diretiva de grupo localizada e carregada com êxito
Групповая политика найдена и успешно загружена
グループ ポリシーが見つかって正しく読み込まれました
Se encontró una directiva de grupo y se cargó correctamente
Grupas politika atrasta un ielādēta veiksmīgi.
Gruppenrichtlinie wurde gefunden und erfolgreich geladen.
Groepsbeleid gevonden en geladen
Zásady skupiny byly nalezeny a úspěšně načteny
Pravila grupe uspješno su pronađena i učitana
Grupės strategija rasta ir įkelta
Ryhmäkäytännön haku ja lataus onnistui
‏‏המדיניות הקבוצתית נמצאה ונטענה בהצלחה
그룹 정책을 찾아 로드했습니다.
Правилата на групата са намерени и успешно заредени
Znaleziono i pomyślnie załadowano zasady grupy.
Η εύρεση και η φόρτωση της πολιτικής ομάδας ολοκληρώθηκαν με επιτυχία
Gruppepolitikken blev fundet og indlæst.
‏‏تم العثور على نهج المجموعة وتحميلها بنجاح
Criteri di gruppo trovati e caricati correttamente
A csoportházirend keresése és betöltése sikerült
Objedinjavanje sadržaja je započeto
內容合併已開始
内容合并已启动
Zagnano je bilo spajanje vsebine
İçerik birleştirme başlatıldı
เริ่มต้นการผสานเนื้อหา
Foi iniciada a intercalação de conteúdo
Spustilo sa zlúčenie obsahu.
Злиття вмісту розпочато
Sammanfogningen av innehåll har startats
S-a pornit îmbinarea conținutului
Sammenslåing av innhold ble startet
A tartalomegyesítés elkezdődött
La fusion de contenus a démarré
Käivitati sisu mestimine
Mesclagem de conteúdo iniciada
Начат процесс слияния содержимого
コンテンツの結合が開始されました。
Se inició la combinación de contenido
Satura sapludināšana tika sākta.
Inhaltszusammenführung wurde gestartet.
Samenvoegen van inhoud is gestart
Slučování obsahu bylo spuštěno.
Pokrenuto je spajanje sadržaja
Pradėtas turinių suliejimas
Sisällön yhdistäminen aloitettiin
‏‏מיזוג התוכן הופעל
콘텐츠 병합을 시작했습니다.
Започна обединяване на съдържание
Rozpoczęto scalanie zawartości.
Η συγχώνευση περιεχομένου ξεκίνησε
Indholdsfletning blev startet.
‏‏تم بدء دمج المحتوى
Unione del contenuto avviata
Objedinjavanje sadržaja je uspešno dovršeno
內容合併已成功完成
内容合并成功地完成
Spajanje vsebine je bilo uspešno dokončano
İçerik birleştirme başarıyla tamamlandı
การผสานเนื้อหาเสร็จสมบูรณ์แล้ว
A intercalação de conteúdo foi concluída com êxito
Zlúčenie obsahu bolo úspešne dokončené.
Злиття вмісту успішно завершено
Sammanfogningen av innehåll har slutförts
Scalanie zawartości zostało pomyślnie ukończone.
S-a terminat cu succes îmbinarea conținutului
Sammenslåing av innhold ble fullført
A tartalomegyesítés sikeresen befejeződött
La fusion de contenus s’est correctement terminée
Sisu mestimine on edukalt lõpule viidud
Mesclagem de conteúdo concluída com êxito
Слияние содержимого успешно завершено
コンテンツの結合は正しく完了しました
La combinación de contenido se completó correctamente
Satura sapludināšana tika pabeigta veiksmīgi.
Der Inhalt wurde erfolgreich zusammen geführt.
Samenvoegen van inhoud is voltooid
Slučování obsahu bylo úspěšně dokončeno.
Spajanje sadržaja uspješno je dovršeno
Turinių suliejimas atliktas
Sisällön yhdistäminen onnistui
‏‏מיזוג התוכן הושלם בהצלחה
콘텐츠 병합을 완료했습니다.
Обединяването на съдържание завърши успешно
Η συγχώνευση περιεχομένου ολοκληρώθηκε με επιτυχία
Indholdsfletningen blev fuldført.
‏‏تم إتمام دمج المحتوى بنجاح
Unione del contenuto completata
Korisnik je otkazao objedinjavanje sadržaja
使用者已經取消內容合併
用户取消了内容合并
Uporabnik je preklical spajanje vsebine
İçerik birleştirme kullanıcı tarafından iptal edildi
การผสานเนื้อหาถูกผู้ใช้ยกเลิก
A intercalação de conteúdo foi cancelada pelo utilizador
Používateľ zrušil zlúčenie obsahu.
Злиття вмісту було скасовано користувачем
Sammanfogningen av innehåll avbröts av användaren
Scalanie zawartości zostało anulowane przez użytkownika.
Îmbinarea conținutului a fost revocată de utilizator
Sammenslåing av innhold ble avbrutt av brukeren
A tartalomegyesítést a felhasználó megszakította
La fusion de contenus a été annulée par l’utilisateur
Kasutaja katkestas sisu mestimise
Mesclagem de conteúdo cancelada pelo usuário
Слияние содержимого отменено пользователем
コンテンツの結合はユーザーによって取り消されました
El usuario canceló la combinación de contenido
Inhaltzusammenführung wurde vom Benutzer abgebrochen.
Samenvoegen van inhoud is door de gebruiker geannuleerd
Slučování obsahu bylo zrušeno uživatelem.
Korisnik je otkazao spajanje sadržaja
Vartotojas atšaukė turinių suliejimą
Käyttäjä peruutti sisällön yhdistämisen
‏‏המשתמש ביטל את מיזוג התוכן
콘텐츠 병합을 사용자가 취소했습니다.
Обединяването на съдържание бе прекъснато от потребителя
Η συγχώνευση περιεχομένου ακυρώθηκε από το χρήστη
Satura sapludināšanu atcēlis lietotājs.
Indholdsfletningen blev annulleret af brugeren.
‏‏تم إلغاء دمج المحتوى من قبل المستخدم
Unione del contenuto annullata dall'utente
Objedinjavanje sadržaja nije uspelo
內容合併失敗
内容合并失败
Spajanje vsebine ni uspelo
İçerik birleştirme başarısız oldu
การผสานเนื้อหาล้มเหลว
Falha na intercalação de conteúdo
Zlúčenie obsahu zlyhalo.
Помилка злиття вмісту
Sammanfogningen av innehåll misslyckades
Scalanie zawartości nie powiodło się.
Îmbinarea conținutului nu a reușit
Sammenslåing av innhold mislyktes
A tartalomegyesítés sikertelen
Échec de la fusion de contenus
Sisu mestimine nurjus
Falha ao mesclar conteúdo
Ошибка слияния содержимого
コンテンツの結合は失敗しました
Error al combinar el contenido
Satura sapludināšana neizdevās.
Inhaltszusammenführung fehlgeschlagen
Samenvoegen van inhoud is mislukt
Slučování obsahu se nezdařilo.
Spajanje sadržaja nije uspjelo
Turinių sulieti nepavyko
Sisällön yhdistäminen epäonnistui
‏‏מיזוג התוכן נכשל
콘텐츠를 병합하지 못했습니다.
Неуспешно обединяване на съдържание
Η συγχώνευση περιεχομένου απέτυχε
Indholdsfletning mislykkedes.
‏‏فشل دمج المحتوى
Unione del contenuto non riuscita
應用程式 (%3,來自廠商 %5) 發生下列問題: %7
应用程序(%3,来自供应商 %5)存在下列问题: %7
Uygulamada (%5 satıcısından gelen %3) şu sorun var: %7
A aplicação (%3, do fornecedor %5) tem o seguinte problema: %7
I programmet (%3, från leverantören %5) finns följande problem: %7
W aplikacji (%3, od dostawcy %5) wystąpił następujący problem: %7
Programmet (%3, fra leverandøren %5) har følgende problem: %7
A(z) %3 alkalmazás (gyártó: %5) problémába ütközött: %7
L’application (%3, du fournisseur %5) a le problème suivant : %7
O aplicativo (%3, do fornecedor %5) apresenta o seguinte problema: %7
В приложении (%3, поставщик %5) возникла следующая проблема: %7
アプリケーション (%3、製造元 %5) は次の問題があります: %7
La aplicación (%3, del proveedor %5) tiene el siguiente problema: %7
Bei der Anwendung (%3, von Lieferant %5) sind folgende Probleme aufgetreten: %7
In de toepassing (%3 van leverancier %5) is het volgende probleem opgetreden: %7
U aplikace (%3 od dodavatele %5) došlo k následujícím potížím: %7
Sovelluksessa (%3, valmistajalta %5) on seuraava ongelma: %7
‏‏ביישום (%3,‏ מהספק %5) קיימת הבעיה הבאה: %7
응용 프로그램(%5 공급업체의 %3)에 %7 문제가 있습니다.
Η εφαρμογή (%3, από τον προμηθευτή %5) παρουσίασε το ακόλουθο πρόβλημα: %7
Programmet (%3, fra leverandør %5) har følgende problem: %7
‏‏يحتوي التطبيق (%3، من المورّد %5) على المشكلة التالية: %7
L'applicazione (%3, fornitore %5) presenta il problema seguente: %7
應用程式 (%3,來自廠商 %5) 已硬式封鎖,並且引發下列內容: %7
应用程序(%3,来自供应商 %5)被强硬阻止并引发下列问题: %7
Uygulama (%5 satıcısından %3) donanımla engellenmiş ve şu sonucu verdi: %7
A aplicação (%3, do fornecedor %5) foi pré-bloqueada e chamou a atenção para o seguinte: %7
Programmet (%3, från leverantören %5) blockerades och utlöste följande: %7
Aplikacja (%3, od dostawcy %5) została trwale zablokowana i spowodowała następujący problem: %7
Programmet (%3, fra leverandøren %5) ble fast blokkert og forårsaket følgende: %7
A(z) %3 alkalmazás (gyártó: %5) blokkolva lett, és a következő hibát okozta: %7
L’application (%3, du fournisseur %5) a été bloquée au niveau du matériel et a provoqué l’erreur suivante : %7
O aplicativo (%3, do fornecedor %5) teve o bloqueio forçado e apresentou o seguinte: %7
Приложение (%3, поставщик %5) было заблокировано, код возврата: %7
アプリケーション (%3、製造元 %5) はハード ブロックされ、以下のことが発生しました: %7
La aplicación (%3, del proveedor %5) se bloqueó y produjo lo siguiente: %7
Die Anwendung (%3, von Lieferant %5) wurde fest blockiert, und Folgendes wurde aufgerufen: %7
De toepassing (%3 van leverancier %5) wordt geblokkeerd en heeft deze melding gegeven: %7
Aplikace (%3 od dodavatele %5) byla zablokována a vyvolala následující událost: %7
Sovelluksen (%3, valmistajalta %5) toiminta estettiin. Seuraus: %7
‏‏היישום (%3,‏ מהספק %5) נחסם באופן קשיח והעלה את הבעיה הבאה: %7
응용 프로그램(%5 공급업체의 %3)이 차단되었으며 %7 문제가 발생했습니다.
Η εφαρμογή (%3, από τον προμηθευτή %5) αποκλείστηκε και παρουσίασε τα εξής: %7
Programmet (%3, fra leverandør %5) blev blokeret og stødte på følgende: %7
‏‏تم حظر التطبيق (%3، من المورّد %5) وتم رفع التالي: %7
L'applicazione (%3, fornitore %5) è stata bloccata a livello di codice e ha generato l'errore seguente: %7
Dodela aplikacije %1 iz smernice %2 nije uspela. Došlo je do greške: %%%3
從原則 %2 對應用程式 %1 的指派失敗。錯誤是: %%%3
未能从策略 %2 分配应用程序 %1。错误为: %%%3
Dodeljevanje programa %1 iz pravilnika %2 ni uspelo. Napaka : %%%3
%1 uygulamasının %2 ilkesinden atanması başarısız oldu. Hata : %%%3
การกำหนดโปรแกรมประยุกต์ %1 จากนโยบาย %2 ล้มเหลว ข้อผิดพลาดคือ : %%%3
Falha na atribuição da aplicação %1 da política %2. Erro: %%%3
Priradenie aplikácie %1 z politiky %2 zlyhalo. Vyskytla sa chyba: %%%3
Не вдалося виконати призначення застосунку %1 з політики %2. Сталася помилка: %%%3
Tilldelningen av program %1 från principen %2 misslyckades. Fel: %%%3
Przypisanie aplikacji %1 z zasad %2 nie powiodło się. Wystąpił błąd: %%%3.
Atribuirea aplicației %1 din politica %2 nu a reușit. Eroare: %%%3
Tilordningen av program %1 fra policy %2 mislyktes. Feilen var %%%3
A(z) %1 alkalmazás (házirend: %2) hozzárendelése sikertelen. Hiba: %%%3.
Échec de l'attribution de l'application %1 de la stratégie %2. L'erreur est : %%%3
Rakenduse %1 poliitikast %2 määramine nurjus. Tõrge: %%%3
Falha na atribuição do aplicativo %1 da diretiva %2. Erro: %%%3
Не удалось назначить приложение %1 из политики %2. Ошибка: %%%3
アプリケーション %1 (ポリシー %2) の割り当てに失敗しました。エラー: %%%3
Error de la asignación de la aplicación %1 de la directiva %2. El error fue: %%%3.
Politikas %2 lietojumprogrammas %1 piešķire neizdevās. Kļūda bija šāda: %%%3
Die Zuweisung der Anwendung %1 der Richtlinie %2 ist fehlgeschlagen. Fehler: %%%3
Het toewijzen van de toepassing %1 van het beleid %2 is mislukt. De fout is: %%%3.
Nepodařilo se přiřadit aplikaci %1 uvedenou v zásadách %2. Došlo k chybě: %%%3.
Dodjela programa %1 iz pravila %2 nije uspjela. Pogreška: %%%3
Priskirti taikomosios programos %1 iš strategijos %2 nepavyko. Įvyko ši klaida: %%%3
Sovelluksen %1 (käytäntö %2) määritys epäonnistui. Virhe: %%%3
‏‏ההקצאה של היישום %1 מתוך המדיניות %2 נכשלה. השגיאה הייתה : %%%3
%2 정책의 %1 응용 프로그램을 할당하지 못했습니다. 오류: %%%3
Неуспешно присвояване на приложението %1 от правилата %2. Получена е грешката: %%%3
Απέτυχε η αντιστοίχηση της εφαρμογής %1 από την πολιτική %2. Το σφάλμα ήταν : %%%3
Tildeling af programmet %1 fra politik %2 mislykkedes. Fejl: %%%3
‏‏فشل تعيين التطبيق %1 من النهج %2. كان الخطأ : %%%3
Assegnazione dell'applicazione %1 dal criterio %2 non riuscita. Errore: %%%3.
Instalacija aplikacije %1 iz smernice %2 nije uspela. Došlo je do greške: %%%3
從原則 %2 進行應用程式 %1 的安裝發生失敗。錯誤是: %%%3
未能从策略 %2 安装应用程序 %1。错误为: %%%3
Namestitev programa %1 iz pravilnika %2 ni uspelo. Napaka : %%%3
%1 uygulamasının %2 ilkesinden yüklenmesi başarısız oldu. Hata : %%%3
การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ %1 จากนโยบาย %2 ล้มเหลว ข้อผิดพลาดคือ : %%%3
Falha na instalação da aplicação %1 da política %2. Erro: %%%3
Inštalácia aplikácie %1 z politiky %2 zlyhala. Vyskytla sa chyba: %%%3
Не вдалося виконати інсталяцію застосунку %1 з політики %2. Сталася помилка: %%%3
Installationen av programmet %1 från principen %2 misslyckades. Felkod: %%%3
Instalacja aplikacji %1 z zasad %2 nie powiodła się. Wystąpił błąd: %%%3.
Instalarea aplicației %1 din politica %2 nu a reușit. Eroare: %%%3
Installasjonen av program %1 fra policy %2 mislyktes. Feilen var %%%3
A(z) %1 alkalmazás (házirend: %2) telepítése sikertelen. Hiba: %%%3.
Échec de l'installation de l'application %1 de la stratégie %2. L'erreur est : %%%3
Rakenduse %1 poliitikast %2 installimine nurjus. Tõrge: %%%3
Falha na instalação do aplicativo %1 da diretiva %2. Erro: %%%3
Не удалось установить приложение %1 из политики %2. Ошибка: %%%3
アプリケーション %1 (ポリシー %2) のインストールに失敗しました。エラー: %%%3
Error de la instalación de la aplicación %1 de la directiva %2. El error fue: %%%3.
Politikas %2 lietojumprogrammas %1 instalēšana neizdevās. Kļūda bija šāda: %%%3
Die Installation der Anwendung %1 der Richtlinie %2 ist fehlgeschlagen. Fehler: %%%3
Het installeren van de toepassing %1 van het beleid %2 is mislukt. De fout is: %%%3.
Nepodařilo se nainstalovat aplikaci %1 uvedenou v zásadách %2. Došlo k chybě: %%%3.
Instalacija programa %1 iz pravila %2 nije uspjela. Pogreška : %%%3
Įdiegti taikomosios programos %1 iš strategijos %2 nepavyko. Įvyko ši klaida : %%%3
Sovelluksen %1 (käytäntö %2) asennus epäonnistui. Virhe: %%%3
‏‏ההתקנה של היישום %1 מתוך המדיניות %2 נכשלה. השגיאה הייתה : %%%3
%2 정책의 %1 응용 프로그램을 설치하지 못했습니다. 오류: %%%3
Неуспешно инсталиране на приложението %1 от правилата %2. Получена е грешката: %%%3
Απέτυχε η εγκατάσταση της εφαρμογής %1 από την πολιτική %2. Το σφάλμα ήταν : %%%3
Installation af programmet %1 fra politik %2 mislykkedes. Fejl: %%%3
‏‏فشل تثبيت التطبيق %1 من النهج %2. كان الخطأ : %%%3
Installazione dell'applicazione %1 dal criterio %2 non riuscita. Errore: %%%3.
See catalog page for all messages.