The service
Messages on page
Lisättyä kohdetta ei näy annetussa indeksissä <var>X</var>.
L'élément ajouté ne doit pas apparaître à l'index donné '<var>X</var>'.
Das hinzugefügte Element erscheint nicht im angegebenen Index "<var>X</var>".
Το στοιχείο που προστέθηκε δεν φαίνεται στο ευρετήριο '<var>X</var>' που δόθηκε.
Added item does not appear at given index '<var>X</var>'.
A hozzáadott elem nem jelenik meg a megadott „<var>X</var>” indexnél.
L'elemento aggiunto non esiste in corrispondenza dell'indice specificato '<var>X</var>'.
指定されたインデックス '<var>X</var>' で、追加された項目が表示されません。
추가한 항목이 지정된 인덱스 '<var>X</var>'에 나타나지 않습니다.
Element lagt til vises ikke i gitt indeksposisjon <var>X</var>.
Dodanego elementu nie ma na pozycji wskazywanej przez indeks „<var>X</var>”.
Добавленный элемент не отображается в заданном индексе "<var>X</var>".
El elemento agregado no aparece en el índice especificado '<var>X</var>'.
Objekt som lagts till visas inte i angivet index '<var>X</var>'.
Eklenen öğe verilen '<var>X</var>' dizininde görünmüyor.
Added item does not appear at given index '<var>X</var>'.
添加的项目不会在指定的索引“<var>X</var>”处显示。
新增的項目未出現在指定的索引 '<var>X</var>'。
Přidaná položka není v daném indexu <var>X</var>.
Det tilføjede emne vises ikke i det givne indeks <var>X</var>.
Het toegevoegde artikel verschijnt niet in de opgegeven index <var>X</var>.
添加的项目不会在指定的索引“<var>X</var>”处显示。
新增的項目未出現在指定的索引 '<var>X</var>'。
O item adicionado não aparece no índice fornecido '<var>X</var>'.
'<var>X</var>' value for DataTrigger.Binding is not a Binding object.
DataTrigger.Binding 的“<var>X</var>”值不是 Binding 对象。
DataTrigger.Binding 的 '<var>X</var>' 值不是 Binding 物件。
Hodnota <var>X</var> pro DataTrigger.Binding není objekt Binding.
Værdien <var>X</var> for DataTrigger.Binding er ikke et Binding-objekt.
De waarde <var>X</var> voor DataTrigger.Binding is geen Binding-object.
DataTrigger.Binding-arvo <var>X</var> ei ole Binding-objekti.
Valeur '<var>X</var>' de DataTrigger.Binding n'est pas un objet Binding.
Der Wert "<var>X</var>" für "DataTrigger.Binding" ist kein Binding-Objekt.
Η τιμή '<var>X</var>' για DataTrigger.Binding δεν είναι αντικείμενο Binding.
'<var>X</var>' value for DataTrigger.Binding is not a Binding object.
A DataTrigger.Binding elem „<var>X</var>” értéke nem Binding objektum.
Il valore '<var>X</var>' per DataTrigger.Binding non è un oggetto Binding.
DataTrigger.Binding の '<var>X</var>' 値は Binding オブジェクトではありません。
DataTrigger.Binding에 대한 '<var>X</var>' 값이 Binding 개체가 아닙니다.
<var>X</var>-verdien for DataTrigger.Binding er ikke et Binding-objekt.
Wartość „<var>X</var>” dla DataTrigger.Binding nie jest obiektem Binding.
Значение "<var>X</var>" для DataTrigger.Binding не является объектом Binding.
El valor '<var>X</var>' de DataTrigger.Binding no es un objeto Binding.
Värdet '<var>X</var>' för DataTrigger.Binding är inte ett Binding-objekt.
DataTrigger.Binding için '<var>X</var>' değeri bir Binding nesnesi değil.
DataTrigger.Binding 的“<var>X</var>”值不是 Binding 对象。
DataTrigger.Binding 的 '<var>X</var>' 值不是 Binding 物件。
O valor '<var>X</var>' para DataTrigger.Binding não é um objeto Binding.
غير مسموح بتحرير العنصر النائب NewItem.
不允许编辑 NewItem 占位符。
不允許編輯 NewItem 預留位置。
Úprava zástupného prvku NewItem není povolena.
Redigering af pladsholderen NewItem er ikke tilladt.
De tijdelijke aanduiding NewItem mag niet worden bewerkt.
NewItem-paikkamerkin muokkaamista ei sallita.
La modification de l'espace réservé NewItem n'est pas autorisée.
Das Bearbeiten des NewItem-Platzhalters ist nicht zulässig.
Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία του χαρακτήρα κράτησης θέσης NewItem.
עריכת מציין המיקום NewItem אסורה.
A NewItem helyőrző szerkesztése nem engedélyezett.
Modifica del segnaposto NewItem non consentita.
NewItem プレースホルダの編集は許可されていません。
NewItem 자리 표시자를 편집할 수 없습니다.
Det er ikke tillatt å redigere plassholderen NewItem.
Edytowanie symbolu zastępczego NewItem jest niedozwolone.
Изменение заполнителя для NewItem не разрешено.
No se permite editar el marcador de posición NewItem.
Det är inte tillåtet att redigera platshållaren NewItem.
NewItem yer tutucusunun düzenlenmesine izin verilmiyor.
不允许编辑 NewItem 占位符。
不允許編輯 NewItem 預留位置。
Não é permitido editar o espaço reservado NewItem.
Cannot set seek pointer to negative position.
不能将查找指针设置到负数位置。
無法將搜尋指標設定至負值位置。
Nelze nastavit ukazatel hledání do záporné polohy.
Søgemarkøren kan ikke angives til en negativ position.
Kan zoekaanwijzer niet instellen op een negatieve positie.
Etsintäkohdistinta ei voi asettaa negatiiviseen sijaintiin.
Impossible de définir le pointeur de recherche avec une position négative.
Der Suchzeiger kann nicht auf eine negative Position festgelegt werden.
Δεν είναι δυνατόν να οριστεί δείκτης αναζήτησης σε αρνητική θέση.
Cannot set seek pointer to negative position.
A keresési mutató nem állítható negatív pozícióba.
Impossibile impostare il puntatore di posizionamento su una posizione negativa.
負の位置にシーク ポインタを設定できません。
찾기 포인터를 음수 위치로 설정할 수 없습니다.
Kan ikke angi negativ posisjon for søkepeker.
Wskaźnika wyszukiwania nie można ustawić na pozycji ujemnej.
Установка указателя поиска в отрицательную позицию не допускается.
No se puede establecer el puntero de llamada en una posición negativa.
Det går inte att ange sökningspekare till en negativ position.
Arama işaretçisi negatif konuma ayarlanamaz.
无法将查找指针设置到负位置。
無法搜尋負值位置的指標。
Não é possível definir um ponteiro de busca como uma posição negativa.
Informace o uspořádání v náhledu textu TextView není platná. Před vyvoláním této metody je potřeba provést Validate.
Layoutoplysningerne for TextView er ikke gyldige. Validate skal kaldes, før denne metode kaldes.
De indelingsgegevens in TextView zijn niet geldig. U moet Validate aanroepen voordat u deze methode aanroept.
TextView-kohteen asettelutiedot eivät kelpaa. Validate-toiminto on kutsuttava ennen tämän metodin kutsumista.
Les informations de disposition sur TextView ne sont pas valides. Appel obligatoire de Validate avant d'appeler cette méthode.
Die Layoutinformationen für "TextView" sind ungültig. Vor dem Aufrufen dieser Methode muss "Validate" aufgerufen werden.
Οι πληροφορίες διάταξης στην TextView δεν είναι έγκυρες. Πρέπει να κληθεί Validate για να κληθεί αυτή η μέθοδος.
Layout information on TextView is not valid. Must call Validate before calling this method.
A TextView elem elrendezésinformációi érvénytelenek. Ezen metódus hívása előtt meg kell hívni a Validate metódust.
Le informazioni di layout in TextView non sono valide. È necessario chiamare Validate prima di chiamare questo metodo.
TextView 上のレイアウト情報は、無効です。このメソッドを呼び出す前に Validate を呼び出す必要があります。
TextView의 레이아웃 정보가 잘못되었습니다. 이 메서드를 호출하려면 먼저 Validate를 호출해야 합니다.
Oppsettinformasjonen for TextView er ugyldig. Validate må kalles før denne metoden kalles.
Informacje o układzie w TextView są nieprawidłowe. Przed wywołaniem tej metody należy wywołać Validate.
Недопустимые сведения о макете для TextView. Перед вызовом данного метода необходимо вызвать Validate.
La información de diseño sobre TextView no es válida. Se debe llamar a Validate antes de llamar a este método.
Layoutinformationen på TextView är inte giltig. Måste anropa Validate innan denna metod anropas.
TextView'daki yerleşim bilgileri geçerli değil. Bu yöntem çağırılmadan önce Validate çağırılmalıdır.
Layout information on TextView is not valid. Must call Validate before calling this method.
TextView 上的布局信息无效。必须调用 Validate 才能调用此方法。
TextView 上的配置資訊無效。呼叫此方法之前,必須先呼叫 Validate。
TextView 上的布局信息无效。必须调用 Validate 才能调用此方法。
TextView 上的配置資訊無效。呼叫此方法之前,必須先呼叫 Validate。
As informações de layout em TextView não são válidas. É necessário chamar Validate antes de chamar este método.
Cyclic reference found while evaluating the ThemeStyle property on element '<var>X</var>'.
在计算元素“<var>X</var>”上的 ThemeStyle 属性时发现循环引用。
評估項目 '<var>X</var>' 上的 ThemeStyle 屬性時發現循環參考。
Při hodnocení vlastnosti ThemeStyle prvku<var>X</var> byla nalezena cyklická reference.
Der blev fundet en cyklisk reference under evaluering af egenskaben ThemeStyle i elementet <var>X</var>.
Er is een cyclische verwijzing gevonden tijdens het evalueren van de ThemeStyle -eigenschap in element <var>X</var>.
Syklinen viittaus löytyi arvioitaessa elementin <var>X</var> ThemeStyle-ominaisuutta.
Référence cyclique détectée lors de l'évaluation de la propriété ThemeStyle de l'élément '<var>X</var>'.
Beim Auswerten der ThemeStyle-Eigenschaft für Element "<var>X</var>" wurde ein zyklischer Verweis gefunden.
Βρέθηκε κυκλική αναφορά κατά την αξιολόγηση της ιδιότητας ThemeStyle στο στοιχείο '<var>X</var>'.
Cyclic reference found while evaluating the ThemeStyle property on element '<var>X</var>'.
Körkörös hivatkozás található a(z) „<var>X</var>” elem ThemeStyle tulajdonságának kiértékelése során.
Trovato riferimento ciclico durante la valutazione della proprietà ThemeStyle per l'elemento '<var>X</var>'.
要素 '<var>X</var>' の ThemeStyle プロパティを評価中に、循環参照が見つかりました。
'<var>X</var>' 요소의 ThemeStyle 속성을 평가하는 동안 순환 참조가 발견되었습니다.
Syklisk referanse funnet under evaluering av ThemeStyle-egenskapen for elementet <var>X</var>.
Odnaleziono referencje cykliczne podczas określania właściwości ThemeStyle w elemencie „<var>X</var>”.
Циклическая ссылка обнаружена при оценке свойства ThemeStyle элемента "<var>X</var>".
Se encontró una referencia cíclica al evaluar la propiedad ThemeStyle del elemento '<var>X</var>'.
Cyklisk referens hittades vid utvärdering av egenskapen ThemeStyle för elementet '<var>X</var>'.
'<var>X</var>' öğesi üzerinde ThemeStyle özelliği değerlendirilirken döngüsel başvuru bulundu.
在计算元素“<var>X</var>”上的 ThemeStyle 属性时发现循环引用。
評估項目 '<var>X</var>' 上的 ThemeStyle 屬性時發現循環參考。
Referência cíclica encontrada durante a avaliação da propriedade ThemeStyle no elemento '<var>X</var>'.
‏‏'<var>X</var>' موجود بالفعل. هل ترغب في استبداله؟
“<var>X</var>”已存在。 要替换它吗?
'<var>X</var>' 已存在。 您想要取代它嗎?
Prvek <var>X</var> již existuje. Chcete ho nahradit?
<var>X</var> findes allerede. Vil du erstatte den?
<var>X</var> bestaat al. Wilt u het vervangen?
<var>X</var> on jo olemassa. Haluatko korvata sen?
'<var>X</var>' existe déjà. Voulez-vous le remplacer ?
'<var>X</var>' ist bereits vorhanden. Möchten Sie das Element ersetzen?
Το '<var>X</var>' υπάρχει ήδη. Θέλετε να το αντικαταστήσετε;
‏‏'<var>X</var>' קיים כבר. האם ברצונך להחליפו?
A(z) „<var>X</var>” már létezik. Kívánja lecserélni?
'<var>X</var>' già esistente. Sostituirlo?
'<var>X</var>' は既に存在します。 置き換えますか?
'<var>X</var>'이(가) 이미 있습니다. 바꾸시겠습니까?
<var>X</var> finnes allerede. Vil du erstatte den?
„<var>X</var>” już istnieje. Czy chcesz go zastąpić?
<var>X</var> já existe. Deseja substituí-lo?
<var>X</var> já existe. Pretende substitui-lo?
"<var>X</var>" уже существует. Заменить его?
'<var>X</var>' ya existe. ¿Desea reemplazarlo?
'<var>X</var>' finns redan. Vill du ersätta den?
'<var>X</var>' zaten var. Değiştirmek istiyor musunuz?
文件 <var>X</var> 已存在。 是否替换文件?
檔案 <var>X</var> 已經存在。 您要取代它嗎?
The required '<var>X</var>' attribute is missing from element '<var>Y</var>'.
元素“<var>Y</var>”中缺少必需的“<var>X</var>”属性。
項目 '<var>Y</var>' 遺失必要的 '<var>X</var>' 屬性。
Požadovaný atribut <var>X</var> v prvku <var>Y</var> chybí.
Den påkrævede attribut <var>X</var> mangler i elementet <var>Y</var>.
Het vereiste kenmerk <var>X</var> ontbreekt in element <var>Y</var>.
Tarvittava määrite <var>X</var> puuttuu elementistä <var>Y</var>.
L'attribut requis '<var>X</var>' est absent de l'élément '<var>Y</var>'.
Das erforderliche Attribut "<var>X</var>" ist im Element "<var>Y</var>" nicht vorhanden.
Το απαιτούμενο χαρακτηριστικό '<var>X</var>' λείπει από το στοιχείο '<var>Y</var>'.
The required '<var>X</var>' attribute is missing from element '<var>Y</var>'.
A szükséges „<var>X</var>” attribútum hiányzik a(z) „<var>Y</var>” elemnél.
Attributo obbligatorio '<var>X</var>' mancante per l'elemento '<var>Y</var>'.
必須の '<var>X</var>' 属性が、要素 '<var>Y</var>' にありません。
'<var>Y</var>' 요소의 필수 '<var>X</var>' 특성이 없습니다.
Det påkrevde attributtet <var>X</var> mangler fra elementet <var>Y</var>.
Brak wymaganego atrybutu „<var>X</var>” w elemencie „<var>Y</var>”.
O atributo '<var>X</var>' é necessário no elemento '<var>Y</var>'.
Необходимый атрибут "<var>X</var>" отсутствует в элементе "<var>Y</var>".
El atributo '<var>X</var>' obligatorio no está presente en el elemento '<var>Y</var>'.
Det nödvändiga attributet '<var>X</var>' saknas i elementet '<var>Y</var>'.
Gerekli '<var>X</var>' özniteliği '<var>Y</var>' öğesinde eksik.
元素“<var>Y</var>”上需要特性“<var>X</var>”。
項目 '<var>Y</var>' 上需要屬性 '<var>X</var>'。
لا يمكن عرض الإطار عندما يكون ShowActivated خطئًا وWindowState معينًا على Maximized.
ShowActivated 为 false 且 WindowState 设置为 Maximized 时无法显示窗口。
無法在 ShowActivated 為 false 且 WindowState 設定為 Maximized 時顯示視窗。
Okno nelze zobrazit v případě, že je atribut ShowActivated nastaven na hodnotu False a parametr WindowState má hodnotu Maximized.
Vinduet kan ikke vises, når ShowActivated er falsk, og WindowState er angivet til Maximized.
Kan Window niet weergeven als ShowActivated false is en WindowState is ingesteld op Maximized.
Ikkunaa ei voi näyttää, kun ShowActivated on false ja WindowState-asetus on Maximized.
Impossible d'afficher la fenêtre lorsque ShowActivated a la valeur false et que WindowState a la valeur Maximized.
Das Fenster kann nicht angezeigt werden, wenn ShowActivated "false" und WindowState auf "Maximized" festgelegt ist.
Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση του παραθύρου όταν το ShowActivated είναι 'false' και το WindowState έχει οριστεί ως Maximized.
לא ניתן להציג חלון כאשר ShowActivated מוגדר כ- False ו- WindowState מוגדר כ- Maximized.
Az ablak nem jeleníthető meg, amikor ShowActivated értéke hamis, WindowState értéke pedig Maximized.
Impossibile mostrare Window se ShowActivated è false e WindowState è impostato su Maximized.
ShowActivated が false で、WindowState が Maximized に設定されている場合は Window を表示することができません。
ShowActivated가 false이고 WindowState가 Maximized로 설정되어 있으면 창을 표시할 수 없습니다.
Kan ikke vise vindu når ShowActivated er False og WindowState er angitt til Maximized.
Nie można pokazać okna, jeśli właściwość ShowActivated ma wartość false, a właściwość WindowState wartość Maximized.
Невозможно показать окно, если для ShowActivated установлено значение False, а для WindowState — значение Maximized.
No se puede mostrar Window cuando ShowActivated es false y WindowState está establecido en Maximized.
Det går inte att visa fönster när ShowActivated är falskt och WindowState anges till Maximized.
ShowActivated false ve WindowState Maximized olarak ayarlanmış olduğunda Pencere gösterilemez.
ShowActivated 为 false 且 WindowState 设置为 Maximized 时无法显示窗口。
無法在 ShowActivated 為 false 且 WindowState 設定為 Maximized 時顯示視窗。
Não é possível mostrar a Janela quando ShowActivated é falso e WindowState está definido como Maximized.
The serializer factory provided DefaultFileExtension 'null'.
序列化程序工厂提供了 DefaultFileExtension "null"。
序列化程式工廠提供的 DefaultFileExtension 為空值。
Rodina serializátoru vrátila nulovou hodnotu DefaultFileExtension.
Serialiseringsfabrikken leverede null for DefaultFileExtension.
De serialisatiefunctie-factory heeft een DefaultFileExtension van NULL opgegeven.
Sarjatoimintofaktori antoi DefaultFileExtension-arvoksi null.
La fabrique du sérialiseur a fourni un DefaultFileExtension avec la valeur null.
Von der Factory des Serialisierungsprogramms wurde für "DefaultFileExtension" der Wert "null" bereitgestellt.
Η παραγωγή σειριακού μετατροπέα έδωσε DefaultFileExtension 'null'.
The serializer factory provided DefaultFileExtension 'null'.
A szerializáló gyár nullértékű DefaultFileExtension elemet adott vissza.
DefaultFileExtension 'null' fornita dalla factory del serializzatore.
シリアライザ ファクトリにより DefaultFileExtension 'null' が提供されました。
직렬 변환기 공장에서 DefaultFileExtension 'null'을 제공했습니다.
Serialiseringsfabrikken leverte "null" for DefaultFileExtension.
Fabryka programów szeregujących dostarczyła parametr DefaultFileExtension o wartości „null”.
Предопределенным значением DefaultFileExtension для сериализатора является "null".
El valor de fábrica del serializador proporcionado para DefaultFileExtension es 'null'.
Serialiseringsfabriken returnerade DefaultFileExtension 'null'.
Fabrika çıkışında sağlanan seri hale getirici DefaultFileExtension 'boş'.
序列化程序工厂提供了 DefaultFileExtension“null”。
序列化程式工廠提供的 DefaultFileExtension 為空值。
A criação do serializador forneceu DefaultFileExtension 'nulo'.
See catalog page for all messages.