The service
Messages on page
設定虛擬目錄
配置虚拟目录
Sanal dizini yapılandır
Configurar directório virtual
Konfigurera virtuell katalog
Konfiguruj katalog wirtualny
Konfigurer virtuell mappe
Virtuális könyvtár konfigurálása
Configurer le répertoire virtuel
Configurar diretório virtual
Настроить виртуальный каталог
仮想ディレクトリの構成
Configurar directorio virtual
Virtuelles Verzeichnis konfigurieren
Virtuele map configureren
Konfigurovat virtuální adresář
Määritä näennäiskansio
קבע תצורה של ספריה וירטואלית
가상 디렉터리 구성
Ρύθμιση εικονικού καταλόγου
Konfigurer virtuel mappe
تكوين دليل ظاهري
Configura directory virtuale
允許在指定的虛擬目錄上設定內容。必須提供精確的虛擬目錄識別碼,而且必須解析成現有的虛擬目錄。
允许设置指定虚拟目录的属性。必须提供准确的虚拟目录标识符,并且该标识符必须能够解析为现有虚拟目录。
Belirtilen sanal dizinde özelliklerin ayarlanmasını sağlar. Tam sanal dizin tanıtıcısı belirtilmelidir ve bunun var olan bir sanal dizin olarak çözümlenebilmesi gerekir.
Permite a definição de propriedades no directório virtual especificado. O identificador exacto do directório virtual tem de ser fornecido e tem de resolver para um directório virtual existente.
Gör att egenskaper för den angivna virtuella katalogen kan ställas in. Exakt identifierare för katalogen måste anges, och den måste motsvara en befintlig virtuell katalog.
Umożliwia ustawienie właściwości wybranego katalogu wirtualnego. Należy podać dokładny identyfikator określający istniejący katalog wirtualny.
Tillater at egenskapene for den angitte virtuelle mappen angis. Den nøyaktige IDen for den virtuelle mappen må angis og må befinne seg i en eksisterende virtuell mappe.
A megadott virtuális könyvtárra vonatkozó tulajdonságok beállítása. Ehhez meg kell adni a teljes virtuáliskönyvtár-azonosítót, amelynek létező virtuális könyvtárhoz kell tartoznia.
Permet de définir les propriétés du répertoire virtuel défini. L'identificateur de répertoire virtuel exact doit être fourni et doit correspondre à un répertoire virtuel existant.
Permite definir as propriedades no diretório virtual especificado. O identificador exato do diretório virtual deve ser fornecido e deve ser resolvido para um diretório virtual existente.
Обеспечивает установку свойств в указанном виртуальном каталоге. Необходим точный идентификатор виртуального каталога, который должен определять существующий виртуальный каталог.
指定された仮想ディレクトリのプロパティを設定できます。既存の仮想ディレクトリに、解決される正確な仮想ディレクトリ識別子を指定する必要があります。
Permite establecer propiedades en el directorio virtual especificado. Se debe proporcionar el identificador exacto del directorio virtual, que debe resolverse en un directorio virtual existente.
Ermöglicht das Festlegen von Eigenschaften für das angegebene virtuelle Verzeichnis. Die genaue ID des virtuellen Verzeichnisses muss angegeben werden und sich in ein vorhandenes virtuelles Verzeichnis auflösen lassen.
Hiermee maakt u het instellen van eigenschappen mogelijk in de opgegeven virtuele map. U moet de precieze virtuele map-id opgeven en deze moet leiden naar een bestaande virtuele map.
Umožňuje nastavit vlastnosti u zadaného virtuálního adresáře. Je třeba zadat přesný identifikátor virtuálního adresáře odkazující na existující virtuální adresář.
Mahdollistaa määritetyn näennäiskansion ominaisuuksien määrittämisen. Näennäiskansion tunnus on annettava tarkalleen, ja sen on vastattava jotakin olemassa olevaa näennäiskansiota.
אפשרות להגדרת מאפיינים בספריה הווירטואלית שצוינה. יש לספק את מזהה הספריה הווירטואלית המדויק ולשייכו לספריה וירטואלית קיימת.
지정된 가상 디렉터리의 속성을 설정할 수 있도록 합니다. 정확한 가상 디렉터리 식별자를 제공하여 기존 가상 디렉터리를 확인해야 합니다.
Επιτρέπει τη ρύθμιση των ιδιοτήτων του καθορισμένου εικονικού καταλόγου. Πρέπει να δοθεί το ακριβές αναγνωριστικό εικονικού καταλόγου και να αναλυθεί σε έναν υπάρχοντα εικονικό κατάλογο.
Tillader indstilling af egenskaber på den angivne virtuelle mappe. Den virtuelle mappes id skal angives nøjagtigt og kunne fortolkes som en eksisterende virtuel mappe.
السماح بتعيين الخصائص إلى الدليل الظاهري المحدد. يجب إدخال دليل ظاهري صحيح وتحليله لدليل ظاهري موجود.
Consente di impostare le proprietà nella directory virtuale specificata. È necessario indicare l'identificatore esatto della directory virtuale, che deve poter essere risolto in una directory virtuale esistente.
新增虛擬目錄
添加新的虚拟目录
Yeni sanal dizin ekle
Adicionar novo directório virtual
Lägg till en ny virtuell katalog
Dodaj nowy katalog wirtualny
Legg til ny virtuell mappe
Új virtuális könyvtár hozzáadása
Ajouter un nouveau répertoire virtuel
Adicionar novo diretório virtual
Добавить новый виртуальный каталог
新しい仮想ディレクトリの追加
Agregar nuevo directorio virtual
Neues virtuelles Verzeichnis hinzufügen
Nieuwe virtuele map toevoegen
Přidat nový virtuální adresář
Lisää uusi näennäiskansio
הוסף ספריה וירטואלית חדשה
새 가상 디렉터리 추가
Προσθήκη νέου εικονικού καταλόγου
Tilføj ny virtuel mappe
إضافة دليل ظاهري جديد
Aggiungi nuova directory virtuale
以指定的設定建立新虛擬目錄。至少必須提供上層應用程式識別碼和虛擬目錄路徑。
使用指定的设置创建新的虚拟目录。至少须提供父应用程序的标识符和虚拟目录的路径。
Belirtilen ayarlarla yeni bir sanal dizin oluşturur. En az olarak üst uygulamanın tanıtıcısı ve sanal dizinin yolu sağlanmalıdır.
Criar um novo directório virtual com as definições especificadas. No mínimo, o identificador principal da aplicação e o caminho do directório virtual têm de ser fornecidos.
Skapar en ny virtuell katalog med angivna inställningar. Som minimum måste det överordnande programmets identifierare och sökvägen till den virtuella katalogen anges.
Tworzy nowy katalog wirtualny z podanymi ustawieniami. Należy podać co najmniej identyfikator aplikacji nadrzędnej i ścieżkę katalogu wirtualnego.
Oppretter en ny virtuell mappe med de angitte innstillingene. Du må minst angi den overordnede applikasjonens ID og banen til den virtuelle mappen.
Új virtuális könyvtár létrehozása a megadott beállításokkal. A szülőalkalmazás azonosítóját és a virtuális könyvtár elérési útját mindenképpen meg kell adni.
Crée un nouveau répertoire virtuel avec les paramètres définis. Au minimum, l'identificateur des applications parentes et le chemin d'accès du répertoire virtuel doivent être fournis.
Cria um novo diretório virtual com as configurações especificadas. Devem ser fornecidos, no mínimo, o identificador do aplicativo pai e o caminho do diretório virtual.
Создает новый виртуальный каталог с указанными параметрами. Должны быть заданы по крайней мере идентификатор родительского приложения и путь виртуального каталога.
指定された設定を含む新しい仮想ディレクトリを作成します。少なくとも親アプリケーションの識別子および仮想ディレクトリのパスを指定する必要があります。
Crea un directorio virtual con la configuración especificada. Como mínimo, se deben proporcionar el identificador de la aplicación primaria y la ruta de acceso al directorio virtual.
Erstellt ein neues virtuelles Verzeichnis mit den angegebenen Einstellungen. Es müssen mindestens die ID der übergeordneten Anwendung und der Pfad des virtuellen Verzeichnisses angegeben werden.
Hiermee maakt u een nieuwe virtuele map met de opgegeven instellingen. U moet minimaal de id van de bovenliggende toepassing en het pad naar de virtuele map opgeven.
Vytvoří nový virtuální adresář se zadaným nastavením. Je třeba zadat alespoň identifikátor nadřazené aplikace a cestu k virtuálnímu adresáři.
Luo uuden näennäissivuston käyttäen määritettyjä asetuksia. On annettava vähintään pääsovelluksen tunnus ja näennäiskansion polku.
יצירת ספריה וירטואלית חדשה עם ההגדרות שצוינו. לכל הפחות, יש לספק את המזהה של יישומי האב ואת נתיב הספריה הווירטואלית.
지정된 설정을 가진 새 가상 디렉터리를 만듭니다. 적어도 부모 응용 프로그램 식별자와 가상 디렉터리 경로는 제공해야 합니다.
Δημιουργεί έναν νέο εικονικό κατάλογο με τις καθορισμένες ρυθμίσεις. Πρέπει τουλάχιστον να παρέχεται το αναγνωριστικό της γονικής εφαρμογής και η διαδρομή του εικονικού καταλόγου.
Opretter en ny virtuel mappe med de angivne indstillinger. Det overordnede programs id og stien til den virtuelle mappe skal angives som minimum.
إنشاء دليل ظاهري جديد بالإعدادات المحددة. يجب إدخال، بحد أدنى، معرف التطبيق الأصل ومسار الدليل الظاهري.
Crea una nuova directory virtuale con le impostazioni specificate. È necessario indicare almeno l'identificatore dell'applicazione padre e il percorso della directory virtuale.
刪除虛擬目錄
删除虚拟目录
Sanal dizini sil
Eliminar directório virtual
Ta bort virtuell katalog
Usuń katalog wirtualny
Slett virtuell mappe
Virtuális könyvtár törlése
Supprimer un répertoire virtuel
Excluir diretório virtual
Удалить виртуальный каталог
仮想ディレクトリの削除
Eliminar directorio virtual
Virtuelles Verzeichnis löschen
Virtuele map verwijderen
Odstranit virtuální adresář
Poista näennäiskansio
מחק תצורה של ספריה וירטואלית
가상 디렉터리 삭제
Διαγραφή εικονικού καταλόγου
Slet virtuel mappe
حذف دليل ظاهري
Elimina directory virtuale
移除指定的虛擬目錄。必須提供精確的虛擬目錄識別碼,而且必須解析成現有的虛擬目錄。
删除指定的虚拟目录。必须提供准确的虚拟目录标识符,并且该标识符必须能够解析为现有虚拟目录。
Belirtilen sanal dizini kaldırır. Tam sanal dizin tanıtıcısı belirtilmelidir ve bunun var olan bir sanal dizin olarak çözümlenebilmesi gerekir.
Remove o directório virtual especificado. O identificador exacto do directório virtual tem de ser fornecido e tem de resolver para um directório virtual existente.
Tar bort angiven virtuell katalog. Exakt identifierare för katalogen måste anges, och den måste motsvara en befintlig virtuell katalog.
Usuwa określony katalog wirtualny. Należy podać dokładny identyfikator określający istniejący katalog wirtualny.
Fjerner den angitte virtuelle mappen. Den nøyaktige IDen for den virtuelle mappen må angis og må befinne seg i en eksisterende virtuell mappe.
A megadott virtuális könyvtár eltávolítása. Ehhez meg kell adni a virtuális könyvtár teljes azonosítóját, amelynek létező virtuális könyvtárhoz kell tartoznia.
Supprime le répertoire virtuel spécifié. L'identificateur exact du répertoire virtuel doit être fourni et doit correspondre à un répertoire virtuel existant.
Remove o diretório virtual especificado. O identificador exato do diretório virtual deve ser fornecido e deve ser resolvido para um diretório virtual existente.
Удаляет указанный виртуальный каталог. Необходим точный идентификатор виртуального каталога, который должен определять существующий виртуальный каталог.
指定された仮想ディレクトリを削除します。既存の仮想ディレクトリに、解決される正確な仮想ディレクトリ識別子を指定する必要があります。
Quita el directorio virtual especificado. Se debe proporcionar el identificador exacto del directorio virtual, que debe resolverse en un directorio virtual existente.
Entfernt das angegebene virtuelle Verzeichnis. Die genaue ID des virtuellen Verzeichnisses muss angegeben werden und sich in ein vorhandenes virtuelles Verzeichnis auflösen lassen.
Hiermee verwijdert u de opgegeven virtuele map. U moet de precieze virtuele map-id opgeven en deze moet leiden naar een bestaande virtuele map.
Odebere zadaný virtuální adresář. Je třeba zadat přesný identifikátor virtuálního adresáře odkazující na existující virtuální adresář.
Poistaa määritetyn näennäiskansion. Näennäiskansion tunnus on annettava tarkalleen, ja sen on vastattava jotakin olemassa olevaa näennäiskansiota.
הסרת הספריה הווירטואלית שצוינה. יש לספק את מזהה הספריה הווירטואלית המדויק ולשייכו לספריה וירטואלית קיימת.
지정된 가상 디렉터리를 제거합니다. 정확한 가상 디렉터리 식별자를 제공하여 기존 가상 디렉터리를 확인해야 합니다.
Καταργεί τον καθορισμένο εικονικό κατάλογο. Πρέπει να δοθεί το ακριβές αναγνωριστικό εικονικού καταλόγου και να αναλυθεί σε έναν υπάρχοντα εικονικό κατάλογο.
Fjerner den angivne virtuelle mappe. Den virtuelle mappes id skal angives nøjagtigt og kunne fortolkes som en eksisterende virtuel mappe.
إزالة الدليل الظاهري المحدد. يجب إدخال دليل ظاهري صحيح وتحليله لدليل ظاهري موجود.
Rimuove la directory virtuale specificata. È necessario indicare l'identificatore esatto della directory virtuale, che deve poter essere risolto in una directory virtuale esistente.
要尋找之虛擬目錄的虛擬目錄路徑或 URL
要查找的虚拟目录的虚拟目录路径或 url
Bulunacak sanal dizinin sanal dizin yolu veya URL'si
Caminho do directório virtual ou url do directório virtual a localizar
Sökväg till eller URL för den sökta virtuella katalogen
Ścieżka lub adres URL katalogu wirtualnego do znalezienia
Bane til virtuell mappe eller URL-adresse for den virtuelle mappen som skal finnes
A keresett virtuális könyvtár elérési útja vagy URL-címe
URL ou chemin d'accès du répertoire virtuel à rechercher
Caminho ou url do diretório virtual a ser localizado
Путь или URL-адрес виртуального каталога, который нужно найти
検索する仮想ディレクトリのパスまたは URL
Ruta de acceso o dirección URL del directorio virtual que se busca
Pfad oder URL des gesuchten virtuellen Verzeichnisses
Pad naar virtuele map of URL van de virtuele map die u wilt zoeken
Cesta nebo adresa URL hledaného virtuálního adresáře
Etsittävän näennäiskansion polku tai URL-osoite
נתיב הספריה הווירטואלית או כתובת ה- url של הספריה הווירטואלית שיש לחפש
찾을 가상 디렉터리의 가상 디렉터리 경로 또는 URL
Διαδρομή ή διεύθυνση URL του εικονικού καταλόγου που αναζητάτε
Sti til eller URL-adresse på den virtuelle mappe, der skal findes
مسار الدليل الظاهري أو عنوان URL للدليل الظاهري المراد البحث عنه
URL o percorso della directory virtuale da cercare
要尋找之虛擬目錄的虛擬目錄路徑或 URL (與識別碼相同)
要查找的虚拟目录的虚拟目录路径或 url (与标识符相同)
Bulunacak sanal dizinin sanal dizin yolu veya URL'si (tanıtıcıyla aynı)
Caminho do directório virtual ou url do directório virtual a localizar (igual ao identificador)
Sökväg till eller URL för den sökta virtuella katalogen (samma som identifierare)
Ścieżka lub adres URL katalogu wirtualnego do znalezienia (równoważne identyfikatorowi)
Bane til virtuell mappe eller URL-adresse for den virtuelle mappen som skal finnes (samme som ID)
A keresett virtuális könyvtár elérési útja vagy URL-címe (megegyezik az azonosítóval)
URL ou chemin d'accès du répertoire virtuel à rechercher (identique à l'identificateur)
Caminho ou url do diretório virtual a ser localizado (o mesmo que o identificador)
Путь или URL-адрес виртуального каталога, который нужно найти (то же, что идентификатор)
検索する仮想ディレクトリのパスまたは URL (識別子と同じ)
Ruta de acceso o dirección URL del directorio virtual que se busca (igual que el identificador)
Pfad oder URL des gesuchten virtuellen Verzeichnisses (identisch mit der ID)
Pad naar virtuele map of URL van de virtuele map die u wilt zoeken (zelfde als id)
Cesta nebo adresa URL hledaného virtuálního adresáře (stejné jako identifikátor)
Etsittävän näennäiskansion polku tai URL-osoite (sama kuin tunnus)
נתיב הספריה הווירטואלית או כתובת ה- url של הספריה הווירטואלית שיש לחפש (כמו המזהה)
찾을 가상 디렉터리의 가상 디렉터리 경로 또는 URL(식별자와 같음)
Διαδρομή ή διεύθυνση URL του εικονικού καταλόγου που αναζητάτε (ίδια με το αναγνωριστικό)
Sti til eller URL-adresse på den virtuelle mappe, der skal findes (samme som id)
مسار الدليل الظاهري أو عنوان URL للدليل الظاهري المراد البحث عنه (مماثل للمعرف)
URL o percorso della directory virtuale da cercare (corrispondente all'identificatore)
顯示可用來尋找一個或多個虛擬目錄物件的動態內容
显示可用于查找一个或多个虚拟目录对象的动态属性
Bir veya daha fazla sanal dizin nesnesini bulmak için kullanılabilecek dinamik özellikleri görüntüle
Apresentar as propriedades dinâmicas que podem ser utilizadas para localizar um ou mais objectos de directório virtual
Visa de dynamiska egenskaper som kan användas för att söka efter ett eller flera virtuella katalogobjekt
Wyświetl właściwości dynamiczne, których można użyć w celu znalezienia jednego lub większej liczby obiektów katalogu wirtualnego
Vis de dynamiske egenskapene som kan brukes til å finne ett eller flere objekter for virtuell mappe
A virtuális könyvtár objektumok kereséséhez használható dinamikus tulajdonságok megjelenítése
Affiche les propriétés dynamiques pouvant être utilisées pour rechercher un ou plusieurs objets du répertoire virtuel
Exibe as propriedades dinâmicas que podem ser usadas para localizar um ou mais objetos do diretório virtual
Отобразить динамические свойства, которые могут быть использованы для поиска одного или нескольких объектов виртуального каталога
仮想ディレクトリ オブジェクトの検索に使用できる動的なプロパティを表示します
Mostrar las propiedades dinámicas que se pueden usar para buscar uno o varios objetos de directorio virtual
Dynamische Eigenschaften anzeigen, mit denen ein oder mehrere Objekte virtueller Verzeichnisse gesucht werden können
De dynamische eigenschappen weergeven die kunnen worden gebruikt om een of meer virtuele-mapobjecten te zoeken
Zobrazí dynamické vlastnosti, které lze použít k vyhledání některých objektů virtuálních adresářů.
Näytä dynaamiset ominaisuudet, joiden avulla voidaan etsiä näennäiskansio-objekteja
הצג את המאפיינים הדינאמיים שבהם ניתן להשתמש כדי לאתר אובייקט ספריה וירטואלית אחד או יותר
하나 이상의 가상 디렉터리 개체를 찾는 데 사용할 수 있는 동적 속성을 표시합니다.
Εμφάνιση των δυναμικών ιδιοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εύρεση ενός ή περισσότερων αντικειμένων εικονικού καταλόγου
Vis de dynamiske egenskaber, der kan bruges til at finde et eller flere virtuelle mappeobjekter
عرض الخصائص الديناميكية التي يمكن استخدامها للبحث عن كائن دليل ظاهري أو أكثر
Visualizza le proprietà dinamiche che è possibile utilizzare per cercare uno o più oggetti directory virtuale
要修改之虛擬目錄的虛擬目錄路徑或 URL
要修改的虚拟目录的虚拟目录路径或 url
Değiştirilecek sanal dizinin sanal dizin yolu veya URL'si
Caminho do directório virtual ou url do directório virtual a modificar
Sökväg till eller URL för den virtuella katalog som ska ändras
Ścieżka lub adres URL katalogu wirtualnego do zmodyfikowania
Bane til virtuell mappe eller URL-adresse for den virtuelle mappen som skal endres
A módosítandó virtuális könyvtár elérési útja vagy URL-címe
URL ou chemin d'accès du répertoire virtuel à modifier
Caminho ou url do diretório virtual a ser modificado
Путь или URL-адрес виртуального каталога, который нужно изменить
変更する仮想ディレクトリのパスまたは URL
Ruta de acceso o dirección URL del directorio virtual que se va a modificar
Pfad oder URL des virtuellen Verzeichnisses, das geändert werden soll
Pad naar virtuele map of URL van de virtuele map die u wilt aanpassen
Cesta nebo adresa URL měněného virtuálního adresáře
Muokattavan näennäiskansion polku tai URL-osoite
נתיב הספריה הווירטואלית או כתובת ה- url של הספריה הווירטואלית שיש לשנות
수정할 가상 디렉터리의 가상 디렉터리 경로 또는 URL
Διαδρομή ή διεύθυνση URL του εικονικού καταλόγου που θα τροποποιηθεί
Sti til eller URL-adresse på den virtuelle mappe, der skal redigeres
مسار الدليل الظاهري أو عنوان URL للدليل الظاهري المراد تعديله
URL o percorso della directory virtuale da modificare
See catalog page for all messages.