The service
Messages on page
設定所讀取的設定路徑或 URL。如果沒有指定,預設為伺服器層級設定
要读取的配置的配置路径或 url。如果未指定,则默认为服务器级别配置
Yapılandırması okunan yapılandırma yolu veya URL'si. Belirtilmezse, sunucu düzeyi yapılandırma varsayılan olur
Caminho de configuração ou url para o qual é lida a configuração. Se não for especificado, será assumida a configuração do nível de servidor
Sökväg eller URL till den konfiguration som ska läsas. Om inget annat anges läses konfigurationen på servernivå
Ścieżka konfiguracyjna lub adres URL, z którego następuje odczyt konfiguracji. Jeśli nie jest określony, domyślnie przyjmowana jest konfiguracja na poziomie serwera.
Konfigurasjonsbane eller URL-adresse som konfigurasjonen leses via. Hvis ikke banen eller adressen er angitt, brukes konfigurasjonen på servernivå
A beolvasott beállítások konfigurációs elérési útja vagy URL-címe. Ha nincs megadva, alapértelmezés szerinti értéke a kiszolgálói szintű konfiguráció.
URL ou chemin de configuration pour lesquels la configuration est lue. S'ils ne sont pas spécifiés, la configuration au niveau du serveur est la valeur par défaut
Caminho de configuração ou url para a qual a configuração é lida. Se não for especificado, o padrão será a configuração no nível do servidor
Путь конфигурации или URL-адрес, для которого выполняется чтение конфигурации. Если не указано иное, по умолчанию используется конфигурация на уровне сервера
構成を読み取る構成パスまたは URL。指定されていない場合は、既定値としてサーバー レベルの構成が使用されます
Ruta de acceso o dirección URL de configuración para la que se lee la configuración. Si no se especifica, usa la configuración de nivel de servidor de forma predeterminada
Konfigurationspfad oder URL, für die die Konfiguration gelesen wird. Wenn nicht explizit angegeben, wird als Standard die Konfiguration auf Serverebene verwendet
Configuratiepad of -URL waarvoor de configuratie wordt gelezen. Als het pad of de URL niet wordt opgegeven, wordt de configuratie standaard ingesteld op serverniveau
Cesta konfigurace nebo adresa URL, ze které se konfigurace čte. Není-li zadána, bude jako výchozí nastavena konfigurace na úrovni serveru.
Määrityspolku tai URL-osoite, jonka määritykset luetaan. Jos tätä ei ole määritetty, käytetään oletusarvon mukana palvelintason määrityksiä
נתיב התצורה או כתובת ה- url שעבורם התצורה נקראת. אם לא צוין, מוגדר כברירת מחדל לתצורת רמת השרת
구성을 읽을 수 있는 구성 경로 또는 URL입니다. 지정되지 않은 경우 기본값은 서버 수준 구성입니다.
Διαδρομή ρύθμισης παραμέτρων ή διεύθυνση URL για την οποία γίνεται η ανάγνωση της ρύθμισης παραμέτρων. Εάν δεν καθορίζεται, ισχύει η προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων σε επίπεδο διακομιστή
Den konfigurationssti eller URL-adresse, som konfigurationen læses for. Hvis dette ikke er angivet, læses konfigurationen på serverniveau som standard
مسار التكوين أو عنوان URL الذي تتم قراءة التكوين له. إذا لم يتم تحديده، تصبح الإعدادات الافتراضية على التكوين على مستوى الخادم
URL o percorso di configurazione per cui viene letta la configurazione. Se non è specificato, il valore predefinito corrisponde alla configurazione a livello di server
要讀取的設定區段。指定 ? 可以取得可用設定區段的清單
要读取的配置节。指定 ? 将获取可用配置节列表
Okunacak yapılandırma bölümü. Kullanılabilir yapılandırma bölümlerinin listesini almak için ? belirtin
Secção de configuração para leitura. Especifique ? para obter uma lista de secções de configuração disponíveis
Konfigurationsavsnitt som ska läsas. Ange ? om du vill visa en lista över tillgängliga konfigurationsavsnitt
Sekcja konfiguracyjna do odczytania. Określenie przełącznika ? spowoduje wyświetlenie listy dostępnych sekcji konfiguracyjnych.
Konfigurasjonsdel som skal leses. Angi ? for å hente en liste over tilgjengelige konfigurasjonsdeler.
A beolvasandó konfigurációs szakasz. A ? kapcsoló megadásával kérhető le az elérhető konfigurációs szakaszok listája.
Section de configuration à lire. Spécifiez ? pour obtenir une liste des sections de configuration disponibles
Seção de configuração a ser lida. Especifique ? para obter uma lista de seções de configuração disponíveis
Раздел конфигурации для чтения. Укажите "?", чтобы получить список доступных разделов конфигурации
読み取る構成。"?" を指定すると、利用可能な構成の一覧が表示されます
Sección de configuración que se lee. Especifique ? para obtener una lista de las secciones de configuración disponibles
Konfigurationsabschnitt, der gelesen werden soll. Mit "?" rufen Sie eine Liste der verfügbaren Konfigurationsabschnitte ab.
Configuratiesectie die u wilt lezen. Typ ? voor een lijst met beschikbare configuratiesecties
Čtený konfigurační oddíl. Zadáním parametru ? získáte seznam konfiguračních oddílů, které jsou k dispozici.
Luettava määritysosa. Määritys ? tuo näkyviin luettelon käytettävissä olevista määritysosista
מקטע תצורה שיש לקרוא. ציין ? כדי לקבל רשימה של מקטעי תצורה זמינים
읽을 구성 섹션입니다. 사용할 수 있는 구성 섹션 목록을 가져오려면 ?를 지정하십시오.
Ενότητα ρύθμισης παραμέτρων για ανάγνωση. Καθορίστε ? για να λάβετε μια λίστα με διαθέσιμες ενότητες ρύθμισης παραμέτρων
Det konfigurationsafsnit, der skal læses. Angiv ? for at få vist en oversigt over tilgængelige konfigurationsafsnit
مقطع التكوين المطلوب قراءته. حدد ? للحصول على قائمة بمقاطع التكوين المتوفرة
Sezione di configurazione da leggere. Specificare ? per ottenere un elenco di sezioni di configurazione disponibili
顯示指定區段中可設定的動態設定屬性
显示可为指定节设置的动态配置属性
Belirtilen bölüm için ayarlanabilecek dinamik yapılandırma özelliklerini görüntüle
Apresentar as propriedades de configuração dinâmicas que podem ser definidas para a secção especificada
Visa de dynamiska konfigurationsegenskaper som kan anges för angivet avsnitt
Wyświetl dynamiczne właściwości konfiguracyjne, które można ustawić dla określonej sekcji
Vis de dynamiske egenskapene for konfigurasjonen som kan angis for den angitte delen
A megadott szakasz esetében beállítható dinamikus konfigurációs tulajdonságok megjelenítése
Affiche les propriétés de configuration dynamiques pouvant être définies pour la section indiquée
Exibe as propriedades dinâmicas de configuração que podem ser definidas para a seção especificada
Отобразить динамические свойства конфигурации, которые могут быть установлены для указанного раздела
指定されたセクションに対して設定できる動的な構成プロパティを表示します
Mostrar las propiedades de configuración dinámicas que se pueden establecer para una sección especificada
Dynamische Konfigurationseigenschaften anzeigen, die für den angegebenen Abschnitt festgelegt werden können
De dynamische configuratie-eigenschappen weergeven die kunnen worden ingesteld voor de opgegeven sectie
Zobrazí dynamické vlastnosti konfigurace, které lze nastavit pro zadaný oddíl.
Näytä dynaamiset määritysominaisuudet, jotka voidaan asettaa määritetylle osalle
הצג את מאפייני התצורה הדינמיים הניתנים להגדרה עבור המקטע שצוין
지정된 섹션에 설정할 수 있는 동적 구성 속성을 표시합니다.
Εμφανίζει τις δυναμικές ιδιότητες παραμέτρων που είναι δυνατό να οριστούν για την καθορισμένη ενότητα
Vis de dynamiske konfigurationsegenskaber, der kan indstilles for det angivne afsnit
عرض خصائص التكوين الديناميكية التي يمكن تعيينها للمقطع المحدد
Visualizza le proprietà dinamiche che è possibile impostare per la sezione specificata
用來執行搜尋的設定路徑或 URL。如果沒有指定,則預設為伺服器等級設定
在其下执行搜索的配置路径或 url。如果未指定,则默认为服务器级别配置
Aramanın altında gerçekleştirileceği yapılandırma yolu veya URL'si. Belirtilmezse, sunucu düzeyi yapılandırma varsayılan olur
Caminho de configuração ou url em que é efectuada a procura. Se não for especificado, será assumida a configuração do nível de servidor
Sökväg eller URL som anger var sökningen ska utföras. Om inget annat anges görs sökningen på servernivå
Ścieżka konfiguracyjna lub adres URL, w którym będzie prowadzone wyszukiwanie. Jeśli nie jest określony, domyślnie przyjmowana jest konfiguracja na poziomie serwera.
Konfigurasjonsbane eller URL-adresse som søket utføres under. Hvis banen eller adressen ikke er angitt, bruker du konfigurasjonen på servernivå.
Konfigurációs elérési út vagy URL-cím, amelyen a keresés zajlik. Ha nincs megadva, az alapértelmezés szerint használt érték a kiszolgálói konfigurációs szint
URL ou chemin de configuration sous lesquels la recherche est effectuée. S'ils ne sont pas spécifiés, la configuration au niveau du serveur est la valeur par défaut
Caminho de configuração ou url sob a qual a pesquisa é realizada. Se não for especificado, o padrão será a configuração no nível do servidor
Путь конфигурации или URL-адрес, для которого выполняется поиск. Если не указано иное, по умолчанию используется конфигурация на уровне сервера
検索を実行する構成パスまたは URL。指定されていない場合は、既定値としてサーバー レベルの構成が使用されます
Ruta de acceso o dirección URL de configuración donde se realiza la búsqueda. Si no se especifica, se usa como valor predeterminado la configuración de nivel de servidor
Konfigurationspfad oder URL für die Suche. Wenn nicht angegeben, wird standardmäßig die Konfiguration auf Serverebene verwendet.
Configuratiepad of -URL waaronder de zoekactie wordt uitgevoerd. Als het pad of de URL niet wordt opgegeven, wordt de configuratie standaard ingesteld op serverniveau
Cesta konfigurace nebo adresa URL, v rámci které se provádí vyhledávání. Není-li zadána, bude jako výchozí nastavena konfigurace na úrovni serveru.
Määrityspolku tai URL-osoite, jossa haku tehdään. Jos tätä ei määritetä, käytetään oletusarvon mukaan palvelintason määrityksiä
נתיב התצורה או כתובת ה- url שתחתם מתבצע החיפוש. אם לא צוין, מוגדר כברירת מחדל לתצורת רמת השרת
검색이 수행되는 구성 경로 또는 URL입니다. 지정하지 않으면 기본값은 서버 수준 구성입니다.
Διαδρομή ρύθμισης παραμέτρων ή διεύθυνση URL στην οποία γίνεται η αναζήτηση. Εάν δεν καθορίζεται, ισχύει η προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων σε επίπεδο διακομιστή
Den konfigurationssti eller URL-adresse, som søgningen udføres under. Hvis dette ikke er angivet, bruges konfigurationen på serverniveau som standard
مسار التكوين أو عنوان URL الذي يتم إجراء البحث به. إذا لم يتم تحديده، تصبح الإعدادات الافتراضية على التكوين على مستوى الخادم
URL o percorso di configurazione in cui viene eseguita la ricerca. Se non è specificato, il valore predefinito corrisponde alla configurazione a livello di server
要尋找的設定區段。指定 ? 以取得可用的設定區段清單
要查找的配置节。指定 ? 将获取可用配置节列表
Bulunacak yapılandırma bölümü. Kullanılabilir yapılandırma bölümlerinin listesini almak için ? belirtin
Secção de configuração a localizar. Especifique ? para obter uma lista de secções de configuração disponíveis
Konfigurationsavsnitt som eftersöks. Ange ? om du vill visa en lista över tillgängliga konfigurationsavsnitt
Sekcja konfiguracyjna do znalezienia. Określenie przełącznika ? spowoduje wyświetlenie listy dostępnych sekcji konfiguracyjnych.
Konfigurasjonsdel det skal søkes etter. Angi ? for å hente en liste over tilgjengelige konfigurasjonsdeler.
A keresett konfigurációs szakasz. Az elérhető konfigurációs szakaszok listájának megtekintéséhez írja be a ? karaktert.
Section de configuration à rechercher. Spécifiez ? pour obtenir une liste des sections de configuration disponibles
Seção de configuração a ser lida. Especifique ? para obter uma lista de seções de configuração disponíveis
Раздел конфигурации, который требуется найти. Укажите "?", чтобы получить список доступных разделов конфигурации
検索する構成。"?" を指定すると、利用可能な構成の一覧が表示されます
Sección de configuración que se busca. Especifique ? para obtener una lista de las secciones de configuración disponibles
Konfigurationsabschnitt, der gesucht werden soll. Mit "?" rufen Sie eine Liste der verfügbaren Konfigurationsabschnitte ab.
Configuratiesectie die u wilt zoeken. Typ ? voor een lijst met beschikbare configuratiesecties
Hledaný konfigurační oddíl. Zadáním parametru ? získáte seznam konfiguračních oddílů, které jsou k dispozici.
Etsittävä määritysosa. Määritys ? tuo näkyviin luettelon käytettävissä olevista määritysosista
מקטע תצורה שיש לאתר. ציין ? כדי לקבל רשימה של מקטעי תצורה זמינים
찾을 구성 섹션입니다. 사용할 수 있는 구성 섹션 목록을 가져오려면 ?를 지정하십시오.
Ενότητα ρύθμισης παραμέτρων για εύρεση. Καθορίστε ? για να λάβετε μια λίστα με διαθέσιμες ενότητες ρύθμισης παραμέτρων
Det konfigurationsafsnit, der skal søges efter. Angiv ? for at få vist en oversigt over tilgængelige konfigurationsafsnit
مقطع التكوين المطلوب البحث عنه. حدد ? للحصول على قائمة بمقاطع التكوين المتوفرة
Sezione di configurazione da trovare. Specificare ? per ottenere un elenco di sezioni di configurazione disponibili
顯示指定區段中可搜尋的設定屬性。必須指定區段
显示可在指定节中搜索的配置属性。必须指定节
Belirtilen bölüm için aranabilecek yapılandırma özelliklerini görüntüle. Bölümün belirtilmesi gerekir
Apresentar as propriedades de configuração que podem ser pesquisadas para a secção especificada. A secção tem de ser especificada
Visa konfigurationsegenskaper som kan eftersökas i angivet avsnitt. Avsnitt måste anges
Wyświetl właściwości konfiguracyjne, które można przeszukiwać w określonej sekcji. Należy określić sekcję.
Vis egenskapene for konfigurasjonen som det kan søkes i etter den angitte delen. Delen må angis.
A megadott szakasz esetében kereshető konfigurációs tulajdonságok megjelenítése. Kötelező megadni szakaszt.
Affiche les propriétés de configuration pouvant être recherchées pour la section indiquée. La section doit être spécifiée
Exibe as propriedades de configuração que podem ser pesquisadas na seção especificada. A seção deve ser especificada
Отобразить динамические свойства конфигурации, которые можно искать для указанного раздела. Необходимо указать раздел
指定されたセクションに対して検索できる構成プロパティを表示します。セクションを指定する必要があります
Mostrar las propiedades de configuración donde se puede buscar la sección especificada. Se debe especificar la sección
Konfigurationseigenschaften anzeigen, die für den angegebenen Abschnitt gesucht werden können. Der Abschnitt muss angegeben werden.
De configuratie-eigenschappen weergeven waarnaar u kunt zoeken in de opgegeven sectie
Zobrazí konfigurační vlastnosti, které lze vyhledat u určeného oddílu. Oddíl je nutné zadat.
Näytä määritysominaisuudet, joista voidaan etsiä määritettyä osaa. Osa on määritettävä
הצג את מאפייני התצורה שבהם ניתן לחפש את המקטע שצוין. יש לציין מקטע
지정 섹션을 검색할 수 있는 구성 속성을 표시합니다. 섹션을 지정해야 합니다.
Εμφανίζει τις ιδιότητες ρύθμισης παραμέτρων που είναι δυνατό να αναζητηθούν για την καθορισμένη ενότητα. Η ενότητα πρέπει να καθορίζεται
Vis de konfigurationsegenskaber, hvor der kan søges efter det angivne afsnit. Afsnittet skal angives
عرض خصائص التكوين التي يمكن البحث بها عن المقطع المحدد. يجب تحديد المقطع
Visualizza le proprietà di configurazione che è possibile cercare per la sezione specificata. È necessario specificare una sezione
應該鎖定設定的設定路徑或 URL。如果沒有指定,則預設為伺服器等級設定
要锁定配置的配置路径或 url。如果未指定,则默认为服务器级别配置
Yapılandırmanın kilitleneceği yapılandırma yolu veya URL'si. Belirtilmezse, sunucu düzeyi yapılandırma varsayılan olur
Caminho de configuração ou url em que a configuração deve ser bloqueada. Se não for especificado, será assumida a configuração do nível de servidor
Sökväg eller URL till den konfiguration som ska låsas. Om inget annat anges låses konfigurationen på servernivå
Ścieżka konfiguracyjna lub adres URL, pod którym konfiguracja ma zostać zablokowana. Jeśli nie jest określony, domyślnie przyjmowana jest konfiguracja na poziomie serwera.
Konfigurasjonsbane eller URL-adresse som konfigurasjonen bør låses under. Hvis banen eller adressen ikke er angitt, bruker du konfigurasjonen på servernivå.
Konfigurációs elérési út vagy URL-cím, ahol a konfigurációnak zároltnak kell lennie. Ha nincs megadva, az alapértelmezés szerint használt érték a kiszolgálói konfigurációs szint.
URL ou chemin de configuration au niveau desquels la configuration doit être verrouillée. S'ils ne sont pas spécifiés, la configuration au niveau du serveur est la valeur par défaut
Caminho de configuração ou url na qual a configuração deve ser bloqueada. Se não for especificado, o padrão será a configuração no nível do servidor
Путь конфигурации или URL-адрес, для которого необходимо блокировать конфигурацию. Если не указано иное, по умолчанию используется конфигурация на уровне сервера
構成をロックする必要がある構成パスまたは URL。指定されていない場合は、既定値としてサーバー レベルの構成が使用されます
Ruta de acceso o dirección URL de configuración donde se debe bloquear la configuración. Si no se específica, se usa como valor predeterminado la configuración de nivel de servidor
Konfigurationspfad oder URL zum Sperren der Konfiguration. Wenn nicht angegeben, wird standardmäßig die Konfiguration auf Serverebene verwendet.
Configuratiepad of -URL waarop de configuratie moet worden vergrendeld. Als het pad of de URL niet wordt opgegeven, wordt de configuratie standaard ingesteld op serverniveau
Cesta konfigurace nebo adresa URL, kde má být konfigurace uzamčena. Není-li zadána, bude jako výchozí nastavena konfigurace na úrovni serveru.
Määrityspolku tai URL-osoite, jossa määritykset tulee lukita. Jos tätä ei määritetä, käytetään oletusarvon mukaan palvelintason määrityksiä
נתיב התצורה או כתובת ה- url שבהם יש לנעול את התצורה. אם לא צוין, מוגדר כברירת מחדל לתצורת רמת השרת
구성을 잠글 구성 경로 또는 URL입니다. 지정하지 않으면 기본값은 서버 수준 구성입니다.
Διαδρομή ρύθμισης παραμέτρων ή διεύθυνση URL στην οποία θα πρέπει να κλειδωθεί η ρύθμιση παραμέτρων. Εάν δεν καθορίζεται, ισχύει η προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων σε επίπεδο διακομιστή
Den konfigurationssti eller URL-adresse, hvor konfigurationen skal låses. Hvis dette ikke er angivet, låses konfigurationen som standard på serverniveau
مسار التكوين أو عنوان URL الذي يجب تأمين التكوين به. إذا لم يتم تحديده، تصبح الإعدادات الافتراضية على التكوين على مستوى الخادم
URL o percorso di configurazione in corrispondenza del quale la configurazione deve essere bloccata. Se non è specificato, il valore predefinito corrisponde alla configurazione a livello di server
要鎖定的設定區段。指定 ? 以取得可用的設定區段清單
要锁定的配置节。指定 ? 将获取可用配置节列表
Kilitlenecek yapılandırma bölümü. Kullanılabilir yapılandırma bölümlerinin listesini almak için ? belirtin
Secção de configuração a bloquear. Especifique ? para obter uma lista de secções de configuração disponíveis
Konfigurationsavsnitt som ska låsas. Ange ? om du vill visa en lista över tillgängliga konfigurationsavsnitt
Sekcja konfiguracyjna do zablokowania. Określenie przełącznika ? spowoduje wyświetlenie listy dostępnych sekcji konfiguracyjnych.
Konfigurasjonsdel som skal låses. Angi ? for å hente en liste over tilgjengelige konfigurasjonsdeler.
A lezárandó konfigurációs szakasz. Az elérhető konfigurációs szakaszok listájának megtekintéséhez írja be a ? karaktert.
Section de configuration à verrouiller. Spécifiez ? pour obtenir une liste des sections de configuration disponibles
Seção de configuração a ser bloqueada. Especifique ? para obter uma lista de seções de configuração disponíveis
Раздел конфигурации, который требуется блокировать. Укажите "?", чтобы получить список доступных разделов конфигурации
ロックする構成。"?" を指定すると、利用可能な構成の一覧が表示されます
Sección de configuración que se va a bloquear. Especifique ? para obtener una lista de las secciones de configuración disponibles
Konfigurationsabschnitt, der gesperrt werden soll. Mit "?" rufen Sie eine Liste der verfügbaren Konfigurationsabschnitte ab.
Configuratisectie die u wilt vergrendelen. Typ ? voor een lijst met beschikbare configuratiesecties
Uzamykaný konfigurační oddíl. Zadáním parametru ? získáte seznam konfiguračních oddílů, které jsou k dispozici.
Lukittava määritysosa. Määritys ? tuo näkyviin luettelon käytettävissä olevista määritysosista
מקטע תצורה שיש לנעול. ציין ? כדי לקבל רשימה של מקטעי תצורה זמינים
잠글 구성 섹션입니다. 사용할 수 있는 구성 섹션 목록을 가져오려면 ?를 지정하십시오.
Ενότητα ρύθμισης παραμέτρων για κλείδωμα. Καθορίστε ? για να λάβετε μια λίστα με διαθέσιμες ενότητες ρύθμισης παραμέτρων
Det konfigurationsafsnit, der skal låses. Angiv ? for at få vist en oversigt over tilgængelige konfigurationsafsnit
مقطع التكوين المطلوب تأمينه. حدد ? للحصول على قائمة بمقاطع التكوين المتوفرة
Sezione di configurazione da bloccare. Specificare ? per ottenere un elenco di sezioni di configurazione disponibili
應該解除鎖定設定的設定路徑或 URL。如果沒有指定,則預設為伺服器等級設定
要解除配置锁定的配置路径或 url。如果未指定,则默认为服务器级别配置
Yapılandırmanın kilidinin açılacağı yapılandırma yolu veya URL'si. Belirtilmezse, sunucu düzeyi yapılandırma varsayılan olur
Caminho de configuração ou url em que a configuração deve ser desbloqueada. Se não for especificado, será assumida a configuração do nível de servidor
Ścieżka konfiguracyjna lub adres URL, pod którym konfiguracja ma zostać odblokowana. Jeśli nie jest określony, domyślnie przyjmowana jest konfiguracja na poziomie serwera.
Konfigurasjonsbane eller URL-adresse som konfigurasjonen bør låses opp under. Hvis banen eller adressen ikke er angitt, bruker du konfigurasjonen på servernivå.
Konfigurációs elérési út vagy URL-cím, ahol a konfiguráció nem lehet zárolt. Ha nincs megadva, az alapértelmezés szerint használt érték a kiszolgálói konfigurációs szint.
URL ou chemin de configuration au niveau desquels la configuration doit être déverrouillée. S'ils ne sont pas spécifiés, la configuration au niveau du serveur est la valeur par défaut
Caminho de configuração ou url na qual a configuração deve ser desbloqueada. Se não for especificado, o padrão será a configuração no nível do servidor
Путь конфигурации или URL-адрес, для которого необходимо разблокировать конфигурацию. Если не указано иное, по умолчанию используется конфигурация на уровне сервера
構成のロックを解除する必要がある構成パスまたは URL。指定されていない場合は、既定値としてサーバー レベルの構成が使用されます
Ruta de acceso o dirección URL de configuración donde se debe desbloquear la configuración. Si no se especifica, se usa como valor predeterminado la configuración de nivel de servidor
Konfigurationspfad oder URL zum Aufheben der Sperre für die Konfiguration. Wenn nicht angegeben, wird standardmäßig die Konfiguration auf Serverebene verwendet.
Configuratiepad of -URL waarop de configuratie moet worden ontgrendeld. Als het pad of de URL niet wordt opgegeven, wordt de configuratie standaard ingesteld op serverniveau
Cesta konfigurace nebo adresa URL, kde má být konfigurace odemčena. Není-li zadána, bude jako výchozí nastavena konfigurace na úrovni serveru.
Määrityspolku tai URL-osoite, jossa määritysten lukitus tulee avata. Jos tätä ei määritetä, käytetään oletusarvon mukaan palvelintason määrityksiä
נתיב התצורה או כתובת ה- url שבהם יש לבטל את נעילת התצורה. אם לא צוין, מוגדר כברירת מחדל לתצורת רמת השרת
구성의 잠금을 해제할 구성 경로 또는 URL입니다. 지정하지 않으면 기본값은 서버 수준 구성입니다.
Sökväg eller URL till den konfiguration som ska låsas upp. Om inget annat anges låses konfigurationen upp på servernivå
Διαδρομή ρύθμισης παραμέτρων ή διεύθυνση URL στην οποία θα πρέπει να ξεκλειδωθεί η ρύθμιση παραμέτρων. Εάν δεν καθορίζεται, ισχύει η προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων σε επίπεδο διακομιστή
Den konfigurationssti eller URL-adresse, hvor konfigurationen skal låses op. Hvis dette ikke er angivet, låses konfigurationen som standard op på serverniveau
مسار التكوين أو عنوان URL الذي يجب إلغاء تأمين التكوين به. إذا لم يتم تحديده، تصبح الإعدادات الافتراضية على التكوين على مستوى الخادم
URL o percorso di configurazione in corrispondenza del quale la configurazione deve essere sbloccata. Se non è specificato, il valore predefinito corrisponde alla configurazione a livello di server
要解除鎖定的設定區段。指定 ? 以取得可用的設定區段清單
要解除锁定的配置节。指定 ? 将获取可用配置节列表
Kilidi açılacak yapılandırma bölümü. Kullanılabilir yapılandırma bölümlerinin listesini almak için ? belirtin
Secção de configuração a desbloquear. Especifique ? para obter uma lista de secções de configuração disponíveis
Sekcja konfiguracyjna do odblokowania. Określenie przełącznika ? spowoduje wyświetlenie listy dostępnych sekcji konfiguracyjnych.
Konfigurasjonsdel som skal låses opp. Angi ? for å hente en liste over tilgjengelige konfigurasjonsdeler.
A feloldandó konfigurációs szakasz. Az elérhető konfigurációs szakaszok listájának megtekintéséhez írja be a ? karaktert.
Section de configuration à déverrouiller. Spécifiez ? pour obtenir une liste des sections de configuration disponibles
Seção de configuração a ser bloqueada. Especifique ? para obter uma lista de seções de configuração disponíveis
Раздел конфигурации, который требуется разблокировать. Укажите "?", чтобы получить список доступных разделов конфигурации
ロックを解除する構成。"?" を指定すると、利用可能な構成の一覧が表示されます
Sección de configuración que se va a desbloquear. Especifique ? para obtener una lista de las secciones de configuración disponibles
Konfigurationsabschnitt, dessen Sperre aufgehoben werden soll. Mit "?" rufen Sie eine Liste der verfügbaren Konfigurationsabschnitte ab.
Configuratisectie die u wilt ontgrendelen. Typ ? voor een lijst met beschikbare configuratiesecties
Odemykaný konfigurační oddíl. Zadáním parametru ? získáte seznam konfiguračních oddílů, které jsou k dispozici.
Määritysosa, jonka lukitus poistetaan. Määritys ? tuo näkyviin luettelon käytettävissä olevista määritysosista
מקטע תצורה שיש לבטל את נעילתו. ציין ? כדי לקבל רשימה של מקטעי תצורה זמינים
잠금 해제할 구성 섹션입니다. 사용할 수 있는 구성 섹션 목록을 가져오려면 ?를 지정하십시오.
Konfigurationsavsnitt som ska låsas upp. Ange ? om du vill visa en lista över tillgängliga avsnitt
Ενότητα ρύθμισης παραμέτρων για ξεκλείδωμα. Καθορίστε ? για να λάβετε μια λίστα με διαθέσιμες ενότητες ρύθμισης παραμέτρων
Det konfigurationsafsnit, der skal låses op. Angiv ? for at få vist en oversigt over tilgængelige konfigurationsafsnit
مقطع التكوين المطلوب إلغاء تأمينه. حدد ? للحصول على قائمة بمقاطع التكوين المتوفرة
Sezione di configurazione da sbloccare. Specificare ? per ottenere un elenco di sezioni di configurazione disponibili
See catalog page for all messages.