The service
Messages on page
應該清除設定的設定路徑或 URL。如果沒有指定,則預設為伺服器等級設定
要清除配置的配置路径或 url。如果未指定,则默认为服务器级别配置
Yapılandırmanın temizleneceği yapılandırma yolu veya URL'si. Belirtilmezse, sunucu düzeyi yapılandırma varsayılan olur
Caminho de configuração ou url em que a configuração deve ser eliminada. Se não for especificado, será assumida a configuração do nível de servidor
Sökväg eller URL som anger vilken konfiguration som ska tömmas. Om inget annat anges töms konfigurationen på servernivå
Ścieżka konfiguracyjna lub adres URL, pod którym konfiguracja ma zostać wyczyszczona. Jeśli nie jest określony, domyślnie przyjmowana jest konfiguracja na poziomie serwera.
Konfigurasjonsbane eller URL-adresse som konfigurasjonen bør tømmes under. Hvis banen eller adressen ikke er angitt, bruker du konfigurasjonen på servernivå.
Konfigurációs elérési út vagy URL-cím, ahol a konfigurációt törölni kell. Ha nincs megadva, az alapértelmezés szerint használt érték a kiszolgálói konfigurációs szint.
URL ou chemin de configuration au niveau desquels la configuration doit être effacée. S'ils ne sont pas spécifiés, la configuration au niveau du serveur est la valeur par défaut
Caminho de configuração ou url na qual a configuração deve ser limpa. Se não for especificado, o padrão será a configuração no nível do servidor
Путь конфигурации или URL-адрес, для которого необходимо очистить конфигурацию. Если не указано иное, по умолчанию используется конфигурация на уровне сервера
構成を消去する必要がある構成パスまたは URL。指定されていない場合は、既定値としてサーバー レベルの構成が使用されます
Ruta de acceso o dirección URL de configuración donde se debe borrar la configuración. Si no se especifica, se usa como valor predeterminado la configuración de nivel de servidor
Konfigurationspfad oder URL zum Löschen der Konfiguration. Wenn nicht angegeben, wird standardmäßig die Konfiguration auf Serverebene verwendet.
Configuratiepad of -URL waarop de configuratie moet worden gewist. Als het pad of de URL niet wordt opgegeven, wordt de configuratie standaard ingesteld op serverniveau
Cesta konfigurace nebo adresa URL, kde má být konfigurace vymazána. Není-li zadána, bude jako výchozí nastavena konfigurace na úrovni serveru.
Määrityspolku tai URL-osoite, jossa määritykset tulee tyhjentää. Jos tätä ei määritetä, käytetään oletusarvon mukaan palvelintason määrityksiä
נתיב התצורה או כתובת ה- url שבהם יש לנקות את התצורה. אם לא צוין, מוגדר כברירת מחדל לתצורת רמת השרת
구성을 지울 구성 경로 또는 URL입니다. 지정하지 않으면 기본값은 서버 수준 구성입니다.
Διαδρομή ρύθμισης παραμέτρων ή διεύθυνση URL στην οποία θα πρέπει να καθαριστεί η ρύθμιση παραμέτρων. Εάν δεν καθορίζεται, ισχύει η προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων σε επίπεδο διακομιστή
Den konfigurationssti eller URL-adresse, hvor konfigurationen skal ryddes. Hvis dette ikke er angivet, ryddes konfigurationen som standard på serverniveau
مسار التكوين أو عنوان URL الذي يجب مسح التكوين به. إذا لم يتم تحديده، تصبح الإعدادات الافتراضية على التكوين على مستوى الخادم
URL o percorso di configurazione in corrispondenza del quale la configurazione deve essere cancellata. Se non è specificato, il valore predefinito corrisponde alla configurazione a livello di server
要清除的設定區段。指定 ? 以取得可用的設定區段清單
要清除的配置节。指定 ? 将获取可用配置节列表
Temizlenecek yapılandırma bölümü. Kullanılabilir yapılandırma bölümlerinin listesini almak için ? belirtin
Secção de configuração a eliminar. Especifique ? para obter uma lista de secções de configuração disponíveis
Konfigurationsavsnitt som ska rensas. Ange ? om du vill visa en lista över tillgängliga avsnitt
Sekcja konfiguracyjna do wyczyszczenia. Określenie przełącznika ? spowoduje wyświetlenie listy dostępnych sekcji konfiguracyjnych.
Konfigurasjonsdel som skal fjernes. Angi ? for å hente en liste over tilgjengelige konfigurasjonsdeler.
A törlendő konfigurációs szakasz. Az elérhető konfigurációs szakaszok listájának megtekintéséhez írja be a ? karaktert.
Section de configuration à effacer. Spécifiez ? pour obtenir une liste des sections de configuration disponibles
Seção de configuração a ser limpa. Especifique ? para obter uma lista de seções de configuração disponíveis
Раздел конфигурации, который требуется очистить. Укажите "?", чтобы получить список доступных разделов конфигурации
消去する構成。"?" を指定すると、利用可能な構成の一覧が表示されます
Sección de configuración que se va a borrar. Especifique ? para obtener una lista de las secciones de configuración disponibles
Konfigurationsabschnitt, der gelöscht werden soll. Mit "?" rufen Sie eine Liste der verfügbaren Konfigurationsabschnitte ab.
Configuratisectie die u wilt wissen. Typ ? voor een lijst met beschikbare configuratiesecties
Konfigurační oddíl k vymazání. Zadáním parametru ? získáte seznam konfiguračních oddílů, které jsou k dispozici.
Tyhjennettävä määritysosa. Määritys ? tuo näkyviin luettelon käytettävissä olevista määritysosista
מקטע תצורה שיש לנקות. ציין ? כדי לקבל רשימה של מקטעי תצורה זמינים
지울 구성 섹션입니다. 사용할 수 있는 구성 섹션 목록을 가져오려면 ?를 지정하십시오.
Ενότητα ρύθμισης παραμέτρων για καθαρισμό. Καθορίστε ? για να λάβετε μια λίστα με διαθέσιμες ενότητες ρύθμισης παραμέτρων
Det konfigurationsafsnit, der skal ryddes. Angiv ? for at få vist en oversigt over tilgængelige konfigurationsafsnit
مقطع التكوين المطلوب مسحه. حدد ? للحصول على قائمة بمقاطع التكوين المتوفرة
Sezione di configurazione da cancellare. Specificare ? per ottenere un elenco di sezioni di configurazione disponibili
是否應該一併刪除區段元素
是否还应当删除节元素
Öğenin de silinip silinmeyeceği
Até que ponto o elemento de secção também deve ser eliminado
Anger om även avsnittselement ska tas bort
Określa, czy ma być usuwany również element sekcji.
Om delelementet også skal slettes
Annak megadása, hogy törlendő-e a szakaszelem is
Indique si l'élément de la section doit également être supprimé
Se o elemento da seção também deve ser excluído
Должен ли быть удален также элемент раздела
セクション要素も削除するかどうか
Si se debe eliminar también el elemento de sección
Gibt an, ob das Abschnittselement ebenfalls gelöscht werden soll.
Geeft aan of het sectie-element ook moet worden verwijderd
Určuje, zda má být rovněž odstraněn prvek oddílu.
Poistetaanko myös osaelementti
קביעה אם יש למחוק גם את רכיב המקטע
섹션 요소 삭제 여부
Δηλώνει εάν επίσης το στοιχείο ενότητας θα πρέπει να διαγραφεί
Angiver, om afsnitselementet også skal slettes
ما إذا كان يجب حذف عنصر المقطع أيضًا
Indica se deve essere eliminato anche l'elemento della sezione
顯示指定區段中可清除的設定屬性
显示可为指定节清除的配置属性
Belirtilen bölüm için temizlenebilecek yapılandırma özelliklerini görüntüle
Apresentar as propriedades de configuração que podem ser eliminadas para a secção especificada
Visa de konfigurationsinställningar som kan tömmas för angivet avsnitt
Wyświetl właściwości konfiguracyjne, które można wyczyścić w określonej sekcji
Vis egenskapene for konfigurasjonen som kan tømmes for den angitte delen
A megadott szakasz esetében törölhető konfigurációs tulajdonságok megjelenítése
Affiche les propriétés de configuration pouvant être effacées pour la section indiquée
Exibe as propriedades de configuração que podem ser limpas na seção especificada
Отобразить свойства конфигурации, которые можно очистить для указанного раздела
指定されたセクションに関して消去できる構成プロパティを表示します
Mostrar las propiedades de configuración que se pueden borrar para la sección especificada
Konfigurationseigenschaften anzeigen, die für den angegebenen Abschnitt gelöscht werden können
De configuratie-eigenschappen weergeven die kunnen worden gewist voor de opgegeven sectie
Zobrazí konfigurační vlastnosti, které lze vymazat u zadaného oddílu.
Näytä annetun osan määritysominaisuudet, jotka voidaan tyhjentää
הצג את מאפייני התצורה הניתנים לניקוי עבור המקטע שצוין
지정된 섹션에서 지울 수 있는 구성 속성을 표시합니다.
Εμφανίζει τις ιδιότητες ρύθμισης παραμέτρων που είναι δυνατό να καθαριστούν για την καθορισμένη ενότητα
Vis de konfigurationsegenskaber, der kan ryddes for det angivne afsnit
عرض خصائص التكوين التي يمكن مسحها للمقطع المحدد
Visualizza le proprietà di configurazione che è possibile cancellare per la sezione specificata
要重設成預設值的設定區段。指定 ? 以取得可用的設定區段清單
要重置为默认值的配置节。指定 ? 将获取可用配置节列表
Varsayılan değerlerine sıfırlanacak yapılandırma bölümü. Kullanılabilir yapılandırma bölümlerinin listesini almak için ? belirtin
Secção de configuração a repor para os valores predefinidos. Especifique ? para obter uma lista de secções de configuração disponíveis
Konfigurationsavsnitt som standardinställningar ska aktiveras för. Ange ? om du vill visa en lista över tillgängliga konfigurationsavsnitt
Sekcja konfiguracyjna, w której mają zostać przywrócone wartości domyślne. Określenie przełącznika ? spowoduje wyświetlenie listy dostępnych sekcji konfiguracyjnych.
Konfigurasjonsdel som skal tilbakestilles til standardverdier. Angi ? for å hente en liste over tilgjengelige konfigurasjonsdeler.
Az alapértékre visszaállítani kívánt konfigurációs szakasz. Az elérhető konfigurációs szakaszok listájának megtekintéséhez írja be a ? karaktert.
Section de configuration à réinitialiser avec les valeurs par défaut. Spécifiez ? pour obtenir une liste des sections de configuration disponibles
Seção de configuração a ser redefinida para o padrão. Especifique ? para obter uma lista de seções de configuração disponíveis
Раздел конфигурации, который нужно возвратить к значениям по умолчанию. Укажите "?", чтобы получить список доступных разделов конфигурации
既定値にリセットする構成。"?" を指定すると、利用可能な構成の一覧が表示されます
Sección de configuración en la que se van a restablecer los valores predeterminados. Especifique ? para obtener una lista de las secciones de configuración disponibles
Konfigurationsabschnitt, der auf die Standardwerte zurückgesetzt werden soll. Mit "?" rufen Sie eine Liste der verfügbaren Konfigurationsabschnitte ab.
Configuratisectie die u op de standaardwaarden wilt terugzetten. Typ ? voor een lijst met beschikbare configuratiesecties
Konfigurační oddíl pro obnovení výchozích hodnot. Zadáním parametru ? získáte seznam konfiguračních oddílů, které jsou k dispozici.
Määritysosa, jonka oletusarvot palautetaan. Määritys ? tuo näkyviin luettelon käytettävissä olevista määritysosista
מקטע תצורה שישי לאפס לערכי ברירת המחדל. ציין ? כדי לקבל רשימה של מקטעי תצורה זמינים
기본값으로 다시 설정할 구성 섹션입니다. 사용할 수 있는 구성 섹션 목록을 가져오려면 ?를 지정하십시오.
Ενότητα ρύθμισης παραμέτρων που θα επανέλθει στις προεπιλεγμένες τιμές. Καθορίστε ? για να λάβετε μια λίστα με διαθέσιμες ενότητες ρύθμισης παραμέτρων
Det konfigurationsafsnit, der skal nulstilles til standardværdier. Angiv ? for at få vist en oversigt over tilgængelige konfigurationsafsnit
مقطع التكوين المطلوب إعادة تعيينه إلى القيم الافتراضية. حدد ? للحصول على قائمة بمقاطع التكوين المتوفرة
Sezione di configurazione da reimpostare sui valori predefiniti. Specificare ? per ottenere un elenco di sezioni di configurazione disponibili
應該移轉設定的設定路徑或 URL。如果沒有指定,則預設為伺服器等級設定
要迁移配置的配置路径或 url。如果未指定,则默认为服务器级别配置
Yapılandırmanın geçirileceği yapılandırma yolu veya URL'si. Belirtilmezse, sunucu düzeyi yapılandırma varsayılan olur
Caminho de configuração ou url em que a configuração deve ser migrada. Se não for especificado, será assumida a configuração do nível de servidor
Sökväg eller URL till den konfiguration som ska migreras. Om inget annat anges migreras konfigurationen på servernivå
Ścieżka konfiguracyjna lub adres URL, z którego konfiguracja ma zostać poddana migracji. Jeśli nie jest określony, domyślnie przyjmowana jest konfiguracja na poziomie serwera.
Konfigurasjonsbane eller URL-adresse som konfigurasjonen bør overføres via. Hvis banen eller adressen ikke er angitt, bruker du konfigurasjonen på servernivå.
Konfigurációs elérési út vagy URL-cím, ahol a konfigurációt át kell telepíteni. Ha nincs megadva, az alapértelmezés szerint használt érték a kiszolgálói konfigurációs szint.
URL ou chemin de configuration au niveau desquels la configuration doit être migrée. S'ils ne sont pas spécifiés, la configuration au niveau du serveur est la valeur par défaut
Caminho de configuração ou url na qual a configuração deve ser migrada. Se não for especificado, o padrão será a configuração no nível do servidor
Путь конфигурации или URL-адрес, для которого необходимо выполнить миграцию конфигурации. Если не указано иное, по умолчанию используется конфигурация на уровне сервера
構成を移行する必要がある構成パスまたは URL。指定されていない場合は、既定値としてサーバー レベルの構成が使用されます
Ruta de acceso o dirección URL de configuración donde se debe migrar la configuración. Si no se especifica, se usa como valor predeterminado la configuración de nivel de servidor
Konfigurationspfad oder URL zum Migrieren der Konfiguration. Wenn nicht angegeben, wird standardmäßig die Konfiguration auf Serverebene verwendet.
Configuratiepad of -URL waarop de configuratie moet worden gemigreerd. Als het pad of de URL niet wordt opgegeven, wordt de configuratie standaard ingesteld op serverniveau
Cesta konfigurace nebo adresa URL, kde má být konfigurace migrována. Není-li zadána, bude jako výchozí nastavena konfigurace na úrovni serveru.
Määrityspolku tai URL-osoite, jossa määritykset tulee siirtää. Jos tätä ei määritetä, käytetään oletusarvon mukaan palvelintason määrityksiä
נתיב התצורה או כתובת ה- url שבהם יש להעביר את התצורה. אם לא צוין, מוגדר כברירת מחדל לתצורת רמת השרת
구성을 마이그레이션할 구성 경로 또는 URL입니다. 지정하지 않으면 기본값은 서버 수준 구성입니다.
Διαδρομή ρύθμισης παραμέτρων ή διεύθυνση URL στην οποία θα πρέπει να μετεγκατασταθεί η ρύθμιση παραμέτρων. Εάν δεν καθορίζεται, ισχύει η προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων σε επίπεδο διακομιστή
Den konfigurationssti eller URL-adresse, hvor konfigurationen skal overflyttes. Hvis dette ikke er angivet, overflyttes konfigurationen som standard på serverniveau
مسار التكوين أو عنوان URL الذي يجب ترحيل التكوين به. إذا لم يتم تحديده، تصبح الإعدادات الافتراضية على التكوين على مستوى الخادم
URL o percorso di configurazione in corrispondenza del quale deve essere eseguita la migrazione della configurazione. Se non è specificato, il valore predefinito corrisponde alla configurazione a livello di server
要移轉的設定區段。
要迁移的配置节。
Geçirilecek yapılandırma bölümü.
Secção de configuração a migrar.
Konfigurationsavsnitt som ska migreras.
Sekcja konfiguracyjna do migracji.
Konfigurasjonsdel som skal overføres.
Áttelepítendő konfigurációs szakasz
Section de configuration à migrer.
Seção de configuração a ser migrada.
Раздел конфигурации, миграцию которого необходимо осуществить.
移行する構成。
Sección de configuración que se va a migrar.
Konfigurationsabschnitt, der migriert werden soll.
Configuratisectie die u wilt migreren.
Migrovaný konfigurační oddíl
Siirrettävä määritysosa.
מקטע תצורה שיש להעביר.
마이그레이션할 구성 섹션입니다.
Ενότητα ρύθμισης παραμέτρων για μετεγκατάσταση.
Det konfigurationsafsnit, der skal overflyttes.
مقطع التكوين المطلوب ترحيله.
Sezione di configurazione di cui eseguire la migrazione.
是否應該在移轉之後移除原始設定
是否应当在迁移后删除原始配置
Geçişten sonra özgün yapılandırmanın kaldırılıp kaldırılmayacağı
Até que ponto a configuração original deve ser removida após a migração
Anger om originalkonfigurationen ska tas bort efter migrationen
Określa, czy po migracji ma zostać usunięta oryginalna konfiguracja.
Om den opprinnelige konfigurasjonen skal fjernes etter overføring
Annak megadása, hogy az eredeti konfigurációt eltávolítsa-e a program az áttelepítést követően
Indique si la configuration d'origine doit être supprimée après la migration
Se a configuração original deve ser removida após a migração
Следует ли удалить первоначальную конфигурацию после миграции
移行後に元の構成を削除するかどうか
Si la configuración original se debe quitar después de la migración
Gibt an, ob die ursprüngliche Konfiguration nach der Migration entfernt werden soll.
Geeft aan of de oorspronkelijke configuratie moet worden verwijderd na de migratie
Určuje, zda má být po migraci původní konfigurace odebrána.
Poistetaanko alkuperäiset määritykset siirtymisen jälkeen
קביעה אם יש להסיר את התצורה המקורית לאחר ההעברה
마이그레이션 후 원본 구성을 제거할지 여부
Δηλώνει εάν η αρχική ρύθμιση παραμέτρων θα πρέπει να καταργηθεί μετά τη μετεγκατάσταση
Angiver, om den oprindelige konfiguration skal fjernes efter overflytning
ما إذا كان يجب إزالة التكوين الأصلي بعد الترحيل
Indica se la configurazione originale deve essere rimossa dopo la migrazione
是否應該一併移轉較低等級的設定
是否还应当迁移较低级别的配置
Alt düzeylerdeki yapılandırmanın da geçirilip geçirilmeyeceği
Até que ponto a configuração em níveis inferiores também deve ser migrada
Anger om också konfiguration på lägre nivåer ska migreras
Określa, czy migracja ma obejmować również niższe poziomy konfiguracji.
Om konfigurasjonen på lavere nivåer også skal overføres
Annak megadása, hogy az alsóbb szintű konfigurációk áttelepítésére is sor kerüljön-e
Indique si la configuration des niveaux inférieurs doit également être migrée
Se a configuração em níveis inferiores também deve ser migrada
Следует ли выполнять миграцию конфигурации на нижних уровнях
下位レベルの構成も移行するかどうか
Si la configuración de niveles inferiores se debe migrar también
Gibt an, ob die Konfiguration auf niedrigeren Ebenen ebenfalls migriert werden soll.
Geeft aan of de configuratie op lagere niveaus ook moet worden gemigreerd
Určuje, zda má být migrována také konfigurace na nižších úrovních.
Siirretäänkö myös alempien tasojen määritykset
קביעה אם יש להעביר גם את התצורה ברמות נמוכות יותר
하위 수준의 구성을 마이그레이션할지 여부
Δηλώνει εάν η ρύθμιση παραμέτρων σε χαμηλότερα επίπεδα θα πρέπει επίσης να μετεγκατασταθεί
Angiver, om konfigurationen på lavere niveauer også skal overflyttes
ما إذا كان يجب أيضًا ترحيل التكوين على مستويات أدنى
Indica se deve essere eseguita anche la migrazione della configurazione a livelli inferiori
列出整個伺服器之 "system.webServer/defaultDocument" 設定區段的內容。
列出整个服务器的“system.webServer/defaultDocument”配置节的内容。
Sunucunun tamamı için "system.webServer/defaultDocument" yapılandırma bölümünün içeriğini listele.
Listar o conteúdo da secção de configuração "system.webServer/defaultDocument" em todo o servidor.
Visa innehållet i konfigurationsavsnittet "system.webServer/defaultDocument" för hela servern.
Wyświetl listę zawartości sekcji konfiguracyjnej system.webServer/defaultDocument odnoszącej się do całego serwera.
Vis innholdet i konfigurasjonsdelen system.webServer/defaultDocument for hele serveren.
A "system.webServer/defaultDocument" konfigurációs szakasz tartalmának megjelenítése az egész kiszolgálóra vonatkozóan
Répertorie le contenu de la section de configuration "system.webServer/defaultDocument" pour l'ensemble du serveur.
Lista o conteúdo da seção de configuração "system.webServer/defaultDocument" de todo o servidor.
Перечислить содержимое раздела конфигурации "system.webServer/defaultDocument" для всего сервера.
サーバー全体に対する "system.webServer/defaultDocument" 構成セクションの内容を一覧表示します。
Mostrar el contenido de la sección de configuración "system.webServer/defaultDocument" para todo el servidor.
Inhalt des Konfigurationsabschnitts "system.webServer/defaultDocument" für den gesamten Server auflisten
De inhoud van de configuratiesectie system.webServer/defaultDocument weergeven voor de hele server.
Vypíše obsah konfiguračního oddílu system.webServer/defaultDocument pro celý server.
Näytä koko palvelimen määritysosan "system.webServer/defaultDocument" sisällön luettelo.
פרט את התוכן של מקטע התצורה "system.webServer/defaultDocument" עבור השרת כולו.
전체 서버에 대한 "system.webServer/defaultDocument" 구성 섹션의 내용을 나열합니다.
Εμφανίζει τα περιεχόμενα της ενότητας ρύθμισης παραμέτρων "system.webServer/defaultDocument" για ολόκληρο το διακομιστή.
Vis indholdet i konfigurationsafsnittet "system.webServer/defaultDocument" for hele serveren.
سرد محتويات مقطع التكوين "system.webServer/defaultDocument" للخادم بالكامل.
Elenca i contenuti della sezione di configurazione "system.webServer/defaultDocument" per l'intero server.
See catalog page for all messages.