The service
Messages on page
分類程式正在使用 LDAP 伺服器主機: "%1", 連接埠: %2, 基本優先順序: %3, 連結類型: %4, 命名內文: "%5", 帳號: "%6"
分类程序正在使用 LDAP 服务器主机: "%1",端口: %2,基本优先级: %3,绑定类型: %4,命名上下文: "%5",帐户: "%6"
Kategori oluşturucu LDAP sunucusu kullanıyor. Ana bilgisayar: "%1", Bağlantı noktası: %2, Temel öncelik: %3, Bağlama türü: %4, Adlandırma içeriği: "%5", Hesap: "%6"
A categorização está a utilizar o servidor LDAP Anfitrião: "%1", Porta: %2, Prioridade base: %3, Tipo de associação: %4, Contexto de atribuição de nomes: "%5",Conta: "%6"
Kategoriseraren använder LDAP-serverinställningarna: Värd: %1, port: %2, basprioritet: %3, bindningstyp: %4, namngivningskontext: %5, konto: %6
Klasyfikator używa serwera LDAP - Host: "%1", Port: %2, Priorytet podstawowy: %3, Typ wiązania: %4, Kontekst nazwy: "%5", Konto: "%6".
Kategorisereren bruker LDAP-serververt: "%1", Port: %2, Basisprioritet: %3, Bindingstype: %4, Navngivingskontekst: "%5", Konto: "%6"
A kategorizáló által használt LDAP-kiszolgáló adatai: Állomás: „%1”, Port: %2, Alapprioritás: %3, Kötéstípus: %4, Névhasználati környezet: „%5”, Fiók: „%6”
Le catégoriseur utilise l'hôte du serveur LDAP : %1, Port : %2, Priorité de base : %3, Type de liaison : %4, Contexte d'appellation : %5, Compte : %6.
Классификатор использует следующий сервер LDAP: узел: "%1", порт: %2, основной приоритет: %3, тип привязки: %4, контекст именования: "%5", учетная запись: "%6"
O classificador está usando o host de servidor LDAP "%1", porta: %2, prioridade base: %3, tipo de vínculo: %4, contexto de nomenclatura: "%5", conta: "%6"
分類プログラムは LDAP サーバーを使用しています。ホスト : "%1" ポート : %2、基本優先度 : %3、バインドの種類 : %4、名前付けコンテキスト : "%5" アカウント : "%6"
El categorizador está usando el host del servidor LDAP: "%1", Puerto: %2, Prioridad base: %3, Tipo de enlace: %4, Contexto de nomenclatura: "%5", Cuenta: "%6"
Das Kategorisierungsmodul verwendet LDAP-Server-Host: "%1", Anschluss: %2, Basispriorität: %3, Bindungstyp: %4, Namenskontext: "%5", Konto: "%6"
De categorizer gebruikt LDAP-serverhost: %1, Poort: %2, Basisprioriteit: %3, Bindtype: %4, Context voor naam: %5, Account: "%6"
Modul pro zařazování do kategorií používá server LDAP. Hostitel: %1, port: %2, základní priorita: %3, typ vazby: %4, názvový kontext: %5, účet: %6
Luokittelija käyttää LDAP-palvelinta isäntä: %1, portti: %2, perusprioriteetti: %3, sidontatyyppi: %4, nimikonteksti: %5, tili: %6
‏‏המחלק לקטגוריות עושה שימוש במחשב מארח של שרת מסוג LDAP‏: "%1", יציאה: %2, עדיפות בסיס: %3, סוג Bind‏: %4, הקשר מתן שמות: "%5", חשבון: "%6"
분류기에서 LDAP 서버를 사용하는 중입니다. 호스트: "%1", 포트: %2, 기본 우선 순위: %3, 바인드 유형: %4, 명명 컨텍스트: "%5", 계정: "%6"
Ο ταξινομητής χρησιμοποιεί διακομιστή LDAP Κεντρικός υπολογιστής: "%1", Θύρα: %2, Βασική προτεραιότητα: %3, Τύπος δέσμευσης: %4, Περιβάλλον ονομασίας: "%5", Λογαριασμός: "%6"
Kategoriseringsfunktionen bruger LDAP-serverværten "%1", port: %2, basisprioritet: %3, bindingstype: %4, navngivningskontekst: "%5", konto: "%6"
Categorizer is using LDAP server Host: "%1", Port: %2, Base priority: %3, Bind type: %4, Naming Context: "%5", Account: "%6"
Il Classificatore sta utilizzando il server host LDAP: "%1", Porta: %2, Priorità di base: %3, Tipo di binding: %4, Contesto dei nomi: "%5", Account: "%6"
LDAP 主機 %1:%2 已經被標示為重試。
LDAP 主机 %1:%2 已被标记为“重试”。
%1:%2 LDAP ana bilgisayarı yeniden deneme için işaretlendi.
O anfitrião LDAP %1:%2 tinha sido marcado para repetição.
LDAP-värden %1:%2 har angetts som försök igen.
Host LDAP %1:%2 został oznaczony jako ponawiający próbę połączenia.
LDAP-verten %1:%2 er markert med nytt forsøk.
A(z) %1:%2 LDAP-kiszolgáló megjelölve újrapróbálkozásra.
L'hôte LDAP %1:%2 a été marqué pour une nouvelle tentative.
Узел LDAP %1:%2 помечен для повторного подключения.
O host LDAP %1:%2 foi marcado como repetido.
LDAP ホスト %1:%2 は再試行とマークされました。
El host LDAP %1:%2 está marcado para reintento.
Der LDAP-Host %1:%2 wurde als "erneut versuchen" markiert.
De LDAP-host %1:%2 was gemarkeerd voor opnieuw proberen.
Hostitel LDAP %1:%2 byl označen pro opakování.
LDAP-isännän %1:%2 tilaksi oli merkitty uudelleenyrittäminen.
‏‏המחשב המארח מסוג LDAP‏, %1:%2, סומן לניסיון חוזר.
LDAP 호스트 %1:%2이(가) 다시 시도로 표시되었습니다.
Ο κεντρικός υπολογιστής LDAP %1:%2 είχε επισήμανση επανάληψης.
LDAP-værten %1:%2 er blevet markeret til et nyt forsøg.
The LDAP host %1:%2 had been marked retry.
L'host LDAP %1:%2 è stato contrassegnato come in corso di effettuazione di un nuovo tentativo.
LDAP 主機 %1:%2 已經被標示為已連接。
LDAP 主机 %1:%2 已被标记为“已连接”。
%1:%2 LDAP ana bilgisayarı bağlı olarak işaretlendi.
O anfitrião LDAP %1:%2 tinha sido marcado como ligado.
LDAP-värden %1:%2 har angetts som ansluten.
Host LDAP %1:%2 został oznaczony jako połączony.
LDAP-verten %1:%2 var markert som tilkoblet.
A(z) %1:%2 LDAP-kiszolgáló megjelölve csatlakoztatottként.
L'hôte LDAP %1:%2 a été marqué comme connecté.
Узел LDAP %1:%2 помечен как подключенный.
O host LDAP %1:%2 foi marcado como conectado.
LDAP ホスト %1:%2 は接続済みであるとマークされました。
El host LDAP %1:%2 está marcado como desconectado.
Der LDAP-Host %1:%2 wurde als "verbunden" markiert.
De LDAP-host %1:%2 was gemarkeerd als verbonden.
Hostitel LDAP %1:%2 byl označen jako připojený.
LDAP-isännän %1:%2 tilaksi oli merkitty yhdistetty.
‏‏המחשב המארח מסוג LDAP‏, %1:%2, סומן כמחובר.
LDAP 호스트 %1:%2이(가) 연결됨으로 표시되었습니다.
Ο κεντρικός υπολογιστής LDAP %1:%2 είχε επισημανθεί ως συνδεδεμένος.
LDAP-værten %1:%2 er blevet markeret som tilsluttet.
The LDAP host %1:%2 had been marked connected.
L'host LDAP %1:%2 è stato contrassegnato come connesso.
Some messages have problems.
Some messages have problems.
Bazı iletilerde sorun var.
Algumas mensagens têm problemas.
Det är problem med vissa meddelanden.
Wystąpiły problemy z niektórymi wiadomościami.
Det er problemer med enkelte av meldingene.
Bizonyos üzenetekkel problémák vannak.
Certains messages présentent des problèmes.
При обработке некоторых сообщений обнаружены ошибки.
Algumas mensagens apresentam problemas.
Some messages have problems.
Algunos mensajes tienen problemas.
Bei einigen Nachrichten sind Probleme aufgetreten.
Bij sommige berichten treden problemen op.
U některých zpráv došlo k potížím.
Joissakin viesteissä esiintyy ongelmia.
הודעות מסוימות מכילות בעיות.
Some messages have problems.
Ορισμένα μηνύματα παρουσιάζουν προβλήματα .
Der er problemer med nogle meddelelser.
‏‏توجد مشاكل في بعض الرسائل.
Alcuni messaggi presentano problemi.
Message delivery to the remote domain '%1' failed for the following reason: %2
Message delivery to the remote domain '%1' failed for the following reason: %2
Şu nedenden dolayı '%1' uzak etki alanına ileti teslimi yapılamadı: %2
A entrega de mensagens ao domínio remoto '%1' falhou pela seguinte razão: %2
Det gick inte att leverera meddelandet till fjärrdomänen %1 på grund av: %2
Dostarczenie wiadomości do domeny zdalnej '%1' nie powiodło się z następującego powodu: %2
Kan ikke levere meldingen til det eksterne domenet %1 på grunn av følgende: %2.
Nem lehet üzenetet kézbesíteni a következő távoli tartományba: „%1”. A hiba oka: °%2
Échec de la remise du message au domaine distant %1 pour la raison suivante : %2
Не удалось доставить сообщение в удаленный домен "%1" по следующей причине: %2
Falha na entrega de mensagens ao domínio remoto '%1' pelo seguinte motivo: %2
Message delivery to the remote domain '%1' failed for the following reason: %2
No se pudo entregar un mensaje al dominio remoto '%1', el motivo es el siguiente: %2.
Fehler bei der Nachrichtenübermittlung an Remotedomäne '%1'; Ursache: %2
De bezorging van het bericht naar het externe domein %1 is mislukt om de volgende reden: %2
Doručení zprávy do vzdálené domény %1 se nezdařilo z následujícího důvodu: %2
Viestin toimittaminen etätoimialueelle %1 epäonnistui seuraavasta syystä: %2
שליחת ההודעה לקבוצת המחשבים המרוחקת '%1' נכשלה מהסיבה הבאה: %2
Message delivery to the remote domain '%1' failed for the following reason: %2
Η παράδοση του μηνύματος στον απομακρυσμένο τομέα "%1" απέτυχε για τον εξής λόγο: %2
Det lykkedes ikke at levere meddelelser til det eksterne domæne '%1' af følgende årsag: %2
‏‏فشل تسليم الرسائل إلى المجال البعيد '%1' للسبب التالي: %2
Recapito del messaggio al dominio remoto "%1" non riuscito per il seguente motivo: %2
Message delivery to the remote domain '%1' failed. The error message is '%2'. The SMTP verb which caused the error is '%3'. The response from the remote server is '%4'.
Message delivery to the remote domain '%1' failed. The error message is '%2'. The SMTP verb which caused the error is '%3'. The response from the remote server is '%4'.
'%1' uzak etki alanına ileti teslimi yapılamadı. Hata iletisi '%2'. Hataya neden olan SMTP yüklemi '%3'. Uzak sunucunun yanıtı '%4'.
A entrega de mensagens ao domínio remoto '%1' falhou. A mensagem de erro é '%2'. O verbo de SMTP que provocou o erro é '%3'. A resposta do servidor remoto é '%4'.
Meddelandeleveransen till fjärrdomänen %1 misslyckades. Felmeddelandet är %2. SMTP-verbet som orsakade felet är %3. Svaret från fjärrservernär %4.
Dostarczenie wiadomości do domeny zdalnej '%1' nie powiodło się. Komunikat o błędzie: '%2'. Zlecenie SMTP, które spowodowało błąd: '%3'. Odpowiedź serwera zdalnego: '%4'.
Kan ikke levere meldingen til det eksterne domenet %1. Feilmeldingen er %2. SMTP-verbet som forårsaket feilen, er %3. Svaret fra den eksterne serveren er %4.
Nem lehet üzenetet kézbesíteni a következő távoli tartományba: „%1”. A hibaüzenet: „%2”. A hibát a következő SMTP-utasítás okozta: „%3”. A távoli kiszolgáló válasza: „%4”.
Échec de la remise du message au domaine distant %1. Le message d'erreur est %2. Le verbe SMTP à l'origine de l'erreur est %3. La réponse du serveur distant est %4.
Falha na entrega de mensagens ao domínio remoto '%1'. A mensagem de erro é '%2'. O verbo SMTP que causou o erro é '%3'. A resposta do servidor remoto é '%4'.
Не удалось доставить сообщение в удаленный домен "%1". Сообщение об ошибке "%2". Команда SMTP, вызвавшая ошибку: "%3". Ответ удаленного сервера: "%4".
Message delivery to the remote domain '%1' failed. The error message is '%2'. The SMTP verb which caused the error is '%3'. The response from the remote server is '%4'.
No se pudo entregar un mensaje al dominio remoto '%1'. El mensaje de error es '%2'. El verbo SMTP que produjo el error es '%3'. La respuesta del servidor remoto es '%4'.
Fehler bei der Nachrichtenzustellung an die Remotedomäne '%1'. Die Fehlermeldung ist '%2'. Die SMTP-Aktionsart, die den Fehler ausgelöst hat, ist '%3'. Die Antwort vom Remoteserver ist '%4'.
De bezorging van het bericht naar het externe domein %1 is mislukt. Het foutbericht is %2. De fout wordt veroorzaakt door de SMTP-opdracht %3. Het antwoord van de externe server is %4.
Doručení zprávy do vzdálené domény %1 se nezdařilo. Došlo k chybě %2. Chybu způsobila akce SMTP %3. Odpověď vzdáleného serveru je %4.
Viestin toimittaminen etätoimialueelle %1 epäonnistui. Virhesanoma on %2. Virheen aiheuttanut SMTP-verbi on %3. Etäpalvelimen vastaus on %4.
שליחת ההודעה לקבוצת המחשבים המרוחקת '%1' נכשלה. הודעת השגיאה היא '%2'. פועל ה-SMTP שגרם לשגיאה זו הוא '%3'. התגובה מהשרת המרוחק היא '%4'.
Message delivery to the remote domain '%1' failed. The error message is '%2'. The SMTP verb which caused the error is '%3'. The response from the remote server is '%4'.
Η παράδοση του μηνύματος στον απομακρυσμένο τομέα "%1" απέτυχε. . Το μήνυμα σφάλματος είναι "%2". Η μετατροπή SMTP που προκάλεσε το σφάλμα είναι "%3". Η απόκριση από τον απομακρυσμένο διακομιστή είναι "%4".
Det lykkedes ikke at levere meddelelser til det eksterne domæne '%1'. Fejlmeddelelsen er '%2'. Det SMTP-verbum, der forårsagede fejlen, er '%3'. Svaret fra den eksterne server er '%4'.
‏‏فشل تسليم الرسائل إلى المجال البعيد '%1'. رسالة الخطأ هي '%2'. فعل STMP الذي تسبب بالمشكلة هو '%3'. الاستجابة من الخادم البعيد هي '%4'.
Recapito del messaggio al dominio remoto "%1" non riuscito. Il messaggio di errore è "%2". Il comando SMTP che ha causato l'errore è "%3". La risposta dal server remoto è "%4".
The domain '%1' is unreachable.
The domain '%1' is unreachable.
'%1' etki alanına erişilemiyor.
O domínio '%1' não está contactável.
Det går inte att nå domänen %1.
Domena '%1' jest nieosiągalna.
Domenet %1 kan ikke nås.
A(z) „%1” tartomány nem érhető el.
Le domaine %1 est inaccessible.
O domínio '%1' não está acessível.
Домен "%1" недоступен.
The domain '%1' is unreachable.
No se puede alcanzar el dominio '%1'.
Die Domäne '%1' kann nicht erreicht werden.
Het domein %1 is onbereikbaar.
Doména %1 je nedostupná.
Yhteyttä toimialueeseen %1 ei ole.
אין אפשרות להגיע לקבוצת המחשבים '%1'.
The domain '%1' is unreachable.
Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον τομέα "%1".
Der er ikke adgang til domænet '%1'.
‏‏لا يمكن الوصول إلى المجال '%1'.
Impossibile raggiungere il dominio "%1".
The domain '%1' is currently unreachable.
The domain '%1' is currently unreachable.
Şu anda '%1' etki alanına erişilemiyor.
O domínio '%1' não está actualmente contactável.
Det går inte att nå domänen %1 för tillfället.
Domena '%1' jest obecnie nieosiągalna.
A(z) „%1” tartomány jelenleg nem érhető el.
Le domaine %1 est actuellement inaccessible.
O domínio '%1' não está acessível atualmente.
Домен "%1" сейчас недоступен.
The domain '%1' is currently unreachable.
Actualmente no se puede alcanzar el dominio '%1'.
Die Domäne '%1' kann zurzeit nicht erreicht werden.
Het domein %1 is op dit moment onbereikbaar.
Doména %1 je nyní nedostupná.
Yhteyttä toimialueeseen %1 ei ole.
אין אפשרות להגיע כרגע לקבוצת המחשבים '%1'.
The domain '%1' is currently unreachable.
Προς το παρόν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον τομέα "%1".
Domenet %1 kan ikke nås.
Der er ikke adgang til domænet '%1' i øjeblikket.
‏‏لا يمكن حالياً الوصول إلى المجال '%1'.
Non è attualmente possibile raggiungere il dominio "%1".
訊息傳遞至遠端網域 '%2' 時由於下列原因而使得訊息傳遞至主機 '%1' 失敗: %3
向远程域 '%2' 传递消息时无法传递到 主机 '%1',原因如下: %3
İleti, '%2' uzak etki alanına teslim edilirken oluşan %3 hatası nedeniyle '%1' ana bilgisayarına teslim edilemedi.
A entrega de mensagens ao anfitrião '%1' falhou durante a entrega ao domínio remoto '%2' pela seguinte razão: %3
Meddelandeleveransen till värden %1 misslyckades under leveransen till fjärrdomänen %2 på grund av: %3
Dostarczenie wiadomości do hosta '%1' w zdalnej domenie '%2' nie powiodło się z następującego powodu: %3
Kan ikke levere melding til verten %1 til det eksterne domenet %2 på grunn av følgende: %3
Nem lehet üzenetet kézbesíteni a(z) „%1” állomásra a következő távoli tartományba: „%2”. A hiba oka: %3
Échec de la remise du message à l'hôte %1 vers le domaine distant %2 pour la raison suivante : %3
Falha na entrega de mensagens para o host '%1' ao entregar para o domínio remoto '%2' pelo seguinte motivo: %3
Не удалось доставить сообщение на узел "%1" удаленного домена "%2" по следующей причине: %3
リモート ドメイン '%2' への配信中に、ホスト '%1' へのメッセージ配信に失敗しました。 原因は次のとおりです。%3
No se pudo entregar un mensaje al host '%1' mientras se realizaba la entrega al dominio remoto '%2'', el motivo es el siguiente: %3
Die Nachrichtenübermittlung an den Host "%1" ist fehlgeschlagen, während an die Remotedomäne "%2" übermittelt wurde. Ursache: %3
Bezorging van het bericht bij host %1 tijdens bezorging bij het externe domein %2 is om de volgende reden mislukt: %3
Doručení zprávy hostiteli %1 se v průběhu doručování do vzdálené domény %2 nezdařilo z následujícího důvodu: %3
Viestin lähettäminen isännälle %1 lähetettäessä viestiä etätoimialueeseen %2 epäonnistui seuraavasta syystä: %3
‏‏מסירת ההודעה אל המחשב המארח '%1' נכשלה בעת מסירה אל קבוצת המחשבים המרוחקת '%2' מהסיבה הבאה: %3
다음 이유 때문에 원격 도메인 '%2'(으)로 배달하는 동안 '%1' 호스트로 메시지를 배달하지 못했습니다. %3
Η παράδοση του μηνύματος στον κεντρικό υπολογιστή "%1" απέτυχε κατά την παράδοση στον απομακρυσμένο τομέα "%2" για τον εξής λόγο: %3
Leveringen af meddelelsen til værten '%1' mislykkedes under levering til fjerndomænet '%2' af følgende årsag: %3
فشل تسليم الرسالة إلى المضيف '%1' أثناء التوصيل إلى المجال البعيد '%2'للسبب التالي: %3
Recapito del messaggio all'host "%1" non riuscito durante il recapito al dominio remoto "%2" per il seguente motivo: %3
訊息傳遞至遠端網域 '%2' 時由於下列原因而使得訊息傳遞至主機 '%1' 失敗: %3 造成錯誤的 SMTP 指令動詞為 '%4'。來自遠端伺服器的回應為 '%5'。
向远程域 '%2' 传递消息时无法传递到 主机 '%1',原因如下: %3 引起此错误的 SMTP 动作为 '%4'。远程服务器 的响应是 '%5'。
İleti, '%2' uzak etki alanına teslim edilirken, şu nedenden dolayı '%1' ana bilgisayarına teslim edilemedi: %3 Hataya neden olan SMTP yüklemi: '%4'. Uzak sunucudan alınan yanıt: '%5'.
A entrega de mensagens ao anfitrião '%1' falhou durante a entrega ao domínio remoto '%2' pela seguinte razão: %3 O verbo de SMTP que provocou o erro é '%4'. A resposta do servidor remoto é '%5'.
Meddelandeleveransen till värden %1 misslyckades under leveransen till fjärrdomänen %2 på grund av: %3 SMTP-verbet som orsakade felet är %4. Svaret från fjärrservern är %5.
Dostarczenie wiadomości do hosta '%1' w zdalnej domenie '%2' nie powiodło się z następującego powodu: %3 Zlecenie protokołu SMTP, które spowodowało błąd to: '%4'. Odpowiedź zdalnego serwera to: '%5'.
Kan ikke levere meldingen til verten %1 til det eksterne domenet %2 på grunn av følgende: %3 SMTP-verbet som forårsaket feilen, er %4. Svaret fra den eksterne serveren er %5.
Nem lehet üzenetet kézbesíteni a(z) „%1” állomásra a következő távoli tartományba: „%2”. A hiba oka: %3. A hibát a következő SMTP-utasítás okozta: „%4”. A távoli kiszolgálóválasza: „%5”.
Échec de la remise du message à l'hôte %1 vers le domaine distant %2 pour la raison suivante : %3 Le verbe SMTP ayant provoqué l'erreur est %4. La réponse du serveur distant est %5.
Falha na entrega de mensagens para o host '%1' ao entregar para o domínio remoto '%2' pelo seguinte motivo: %3 O verbo SMTP que causou o erro é '%4'. A resposta do servidor remoto é '%5'.
Не удалось доставить сообщение на узел "%1" удаленного домена "%2" по следующей причине: %3 Команда SMTP, вызвавшая ошибку: "%4". Ответ удаленного сервера: "%5".
リモート ドメイン '%2' への配信中に、ホスト '%1' へのメッセージ配信に失敗しました。 原因は次のとおりです。%3 エラーを発生させた SMTP コマンドは '%4' です。リモート サーバーからの応答は'%5' です。
No se pudo entregar un mensaje al host '%1' mientras se realizaba la entrega al dominio remoto '%2', el motivo es el siguiente: %3 El verbo SMTP que produjo el error es '%4'. La respuesta del servidor remoto es '%5'.
Die Nachrichtenübermittlung an den Host "%1" ist fehlgeschlagen, während an die Remotedomäne "%2" übermittelt wurde. Ursache: %3 Die SMTP-Aktionsart, die diesen Fehler verursacht hat, lautet "%4". Die Antwort vom Remoteserver lautet "%5".
Bezorging van het bericht bij host %1 tijdens bezorging bij het externe domein %2 is om de volgende reden mislukt: %3 De fout wordt veroorzaakt door SMTP-opdracht %4. Het antwoord van de externe server is %5.
Doručení zprávy hostiteli %1 se v průběhu doručování do vzdálené domény %2 nezdařilo z následujícího důvodu: %3 Chybu způsobilo sloveso %4 technologie SMTP. Odpověď vzdáleného serveru je %5.
Viestin lähettäminen isännälle %1 lähetettäessä viestiä etätoimialueeseen %2 epäonnistui seuraavasta syystä: %3 Virheen aiheuttanut SMTP-verbi on %4. Etäpalvelimen vastaus on %5.
‏‏מסירת ההודעה אל המחשב המארח '%1' נכשלה בעת מסירה אל קבוצת המחשבים המרוחקת '%2' מהסיבה הבאה: %3 הפועל מסוג SMTP אשר גרם לשגיאה הוא '%4'. התגובה מהשרת המרוחק היא '%5'.
다음 이유 때문에 원격 도메인 '%2'(으)로 배달하는 동안 '%1' 호스트로 메시지를 배달하지 못했습니다. %3 오류를 일으킨 SMTP 동사는 '%4'입니다. 원격 서버의 응답은 '%5'입니다.
Η παράδοση του μηνύματος στον κεντρικό υπολογιστή "%1" απέτυχε κατά την παράδοση στον απομακρυσμένο τομέα "%2" για τον εξής λόγο: %3 Η μετατροπή SMTP που προκάλεσε το σφάλμα είναι "%4". Η απόκριση από τον απομακρυσμένο διακομιστή είναι "%5".
Leveringen af meddelelsen til værten '%1' mislykkedes under levering til fjerndomænet '%2' af følgende årsag: %3 SMTP-verbet, der forårsagede fejlen, er '%4'. Svaret fra fjern- serveren er '%5'.
Message delivery to the host '%1' failed while delivering to the remote domain '%2' for the following reason: %3 The SMTP verb which caused the error is '%4'. The response from the remote server is '%5'.
Recapito del messaggio all'host "%1" non riuscito durante il recapito al dominio remoto "%2" per il seguente motivo: %3 Il comando SMTP che ha causato l'errore è "%4". La risposta del server remoto è "%5".
See catalog page for all messages.