The service
Messages on page
The connection was dropped due to an SMTP protocol event sink.
The connection was dropped due to an SMTP protocol event sink.
Bir SMTP iletişim kuralı olay alıcısı nedeniyle bağlantı kesildi.
Esta ligação foi abandonada devido a um event sink de eventos do protocolo SMTP.
Anslutningen avbröts på grund av ett fel vid mottagning av SMTP-protokoll.
Połączenie zostało przerwane z powodu zagubienia informacji o zdarzeniu protokołu SMTP.
Koblingen ble brutt på grunn av en hendelsesmottaker for SMTP-protokoll.
A kapcsolat egy SMTP protokollesemény-elnyelési hiba miatt megszakadt.
La connexion a été interrompue en raison d'un récepteur d'événements du protocole SMTP.
A conexão foi desfeita devido a um fracasso de evento do protocolo SMTP.
Подключение прервано из-за приемника событий протокола SMTP.
The connection was dropped due to an SMTP protocol event sink.
La conexión se cortó por un receptor de sucesos del protocolo SMTP.
Die Verbindung wurde durch eine SMTP-Protokollereignissenke unterbrochen.
De verbinding is verbroken vanwege een gebeurtenisfilter van het SMTP-protocol
Připojení bylo přerušeno kvůli událostní jímce protokolu SMTP.
Yhteys katkaistiin SMTP-protokollan tapahtumatoiminnon vuoksi.
החיבור נותק עקב SMTP protocol event sink.
The connection was dropped due to an SMTP protocol event sink.
Η σύνδεση τερματίστηκε εξαιτίας του αποδέκτη συμβάντων του πρωτοκόλλου SMTP.
Forbindelsen blev afbrudt på grund af en hændelsesbehandler til protokoller i SMTP.
‏‏تم إيقاف الاتصال بسبب مصدر أحداث البروتوكول STMP.
La connessione è stata interrotta a causa di un event sink del protocollo SMTP.
A non-delivery report with a status code of %1 was generated for recipient %2 (Message-ID %3).
A non-delivery report with a status code of %1 was generated for recipient %2 (Message-ID %3).
%2 alıcısı için, durum kodu %1 olan bir teslim edilemeyen raporu oluşturuldu (İleti Kimliği: %3).
Foi gerado um relatório de entrega incorrecta com o código de estado %1 para o destinatário %2 (Código da mensagem %3).
En NDR (non-delivery report) med statuskoden %1 genererades för mottagaren %2 (Meddelande-ID %3).
Dla adresata %2 został wygenerowany raport o niedostarczeniu z kodem stanu %1 (Identyfikator wiadomości %3).
Det ble generert en rapport om manglende levering med statuskoden %1 for mottaker %2 (meldings-ID %3).
A(z) %2 címzettnek egy %1 állapotkódú „nem kézbesíthető” értesítőüzenet készült (üzenetazonosító: %3).
Un rapport de non-remise avec le code d'état %1 a été généré pour le destinataire %2 (Message - ID %3).
Um relatório de não-entrega com um código de status de %1 foi gerado para o recipiente %2 (Identificação da mensagem %3).
Отчет о недоставке с кодом состояния %1 был создан для получателя %2 (Код сообщения %3).
A non-delivery report with a status code of %1 was generated for recipient %2 (Message-ID %3).
Se generó un informe de no entrega con el código de estado %1 para el destinatario %2 (Id. de mensaje %3).
Ein Unzustellbarkeitsbericht mit einem Statuscode von %1 wurde für Empfänger %2 (Nachrichten-ID %3) generiert.
Een rapport over niet-bezorgbare berichten met een statuscode van %1 is gegenereerd voor geadresseerde %2 (Bericht-id %3).
Vastaanottajalle %2 luotiin tilakoodin %1 sisältävä toimituksen epäonnistumisraportti (viestitunnus %3).
הופק דו"ח אי מסירה עם קוד מצב %1 לנמען %2 (מזהה הודעה %3).
A non-delivery report with a status code of %1 was generated for recipient %2 (Message-ID %3).
Δημιουργήθηκε έκθεση μη παράδοσης με κωδικό κατάστασης %1 για τον παραλήπτη %2 (Μήνυμα-ID %3).
Der blev genereret en rapport om manglende levering med statuskoden %1 for modtageren %2 (meddelelses-id %3).
‏‏تم إنشاء تقرير عدم تسليم برمز الحالة %1 للمستلم %2 (معرف الرسالة %3).
Byla generována zpráva o nedoručení (NDR) se stavovým kódem %1 pro příjemce %2 (ID zprávy %3).
Rapporto di mancato recapito con codice di stato %1 generato per il destinatario %2 (ID messaggio %3).
傳遞位址的格式無效
路由地址的格式无效
Yönlendirme adresinin biçimi geçersiz
O endereço de encaminhamento tem um formato inválido
Vägadressen har ogiltigt format
Nieprawidłowy format adresu trasy.
Ruteadressen er i ugyldig format
Az útvonalcím érvénytelen alakú.
La forme de l'adresse de routage n'est pas valide
Endereço de roteamento inválido
ルート アドレスのフォームが無効です
Dirección de enrutamiento no válida
Die Routingadresse hat ein ungültiges Format.
De vorm van het routeadres is ongeldig
Směrovací adresa má neplatný formát
Reittiosoitteen muoto ei kelpaa
‏‏כתובת הנתיב מוצגת בתבנית שגויה
라우트 주소 형식이 잘못되었습니다.
Адрес маршрута имеет неправильный формат
Η μορφή της διεύθυνσης διαδρομής δεν είναι έγκυρη
Ruteadressen er i et ugyldigt format
شكل عنوان التوجيه غير صالح
Indirizzo di routing non valido
由於暫時性錯誤而使得訊息無法傳遞。
由于暂时性错误,无法传递消息。
İleti geçici bir hata nedeniyle teslim edilemedi.
Não é possível entregar a mensagem devido a um erro temporário.
Det gick inte att leverera meddelandet på grund av ett temporärt fel.
Nie można dostarczyć wiadomości z powodu tymczasowego błędu.
Kan ikke levere meldingen på grunn av en midlertidig feil.
Átmeneti hiba miatt az üzenet nem kézbesíthető.
Impossible de remettre le message en raison d'une erreur temporaire.
A mensagem não pode ser entregue devido a um erro temporário.
Не удается доставить сообщение из-за временных неполадок.
一時的なエラーが発生したため、メッセージを配信できません。
No se puede entregar el mensaje debido a un error temporal.
Die Nachricht konnte aufgrund eines temporären Fehlers nicht übermittelt werden.
Het bericht kan vanwege een tijdelijke fout niet worden bezorgd.
Zprávu nelze doručit z důvodu dočasné chyby.
Viestiä ei voi toimittaa perille tilapäisen virheen vuoksi.
‏‏אין אפשרות למסור את ההודעה עקב שגיאה זמנית.
일시적인 오류로 인해 메시지를 배달할 수 없습니다.
Η παράδοση του μηνύματος δεν είναι δυνατή λόγω ενός προσωρινού σφάλματος.
Meddelelsen kan ikke leveres på grund af en midlertidig fejl.
تعذر تسليم الرسالة بسبب خطأ مؤقت.
Impossibile recapitare il messaggio a causa di un errore temporaneo.
由於組態錯誤而使得訊息無法傳遞。MTA 已經停用而收件人需要 MTA 才能進行傳遞。
由于配置错误,消息无法传递。MTA 已被禁用,但收件人仍然请求 MTA 进行传递。
İleti bir yapılandırma hatası nedeniyle teslim edilemedi. İleti Aktarım Aracısı (MTA) devre dışı bırakıldı, ancak iletinin teslim edilmesi için bu aracı alıcıya gerekiyor.
Não é possível entregar a mensagem devido a um erro de configuração. O MTA foi desactivado, mas o destinatário necessita do MTA para proceder à entrega.
Det gick inte att leverera meddelandet på grund av ett konfigurationsfel. MTA har inaktiverats men mottagaren kräver MTA för leveransen.
Nie można dostarczyć wiadomości z powodu błędu konfiguracji. Agent MTA został wyłączony, lecz jest on wymagany przez adresata w celu dostarczenia wiadomości.
Kan ikke levere meldingen på grunn av en konfigurasjonsfeil. MTAen er deaktivert, men mottakeren krever likevel MTAen for levering.
Konfigurációs hiba miatt az üzenet nem kézbesíthető. Az üzenettovábbító ügynök (MTA) működése le van tiltva, de a címzetthez való kézbesítéshez az MTA szükséges.
Impossible de remettre le message en raison d'une erreur de configuration. Le destinataire requiert le MTA pour la remise, mais celui-ci a été désactivé.
A mensagem não pode ser entregue devido a um erro de configuração. O MTA foi desativado, embora o destinatário precise dele para efetuar a entrega.
Не удается доставить сообщение из-за ошибки в конфигурации. Агент передачи сообщений (MTA) отключен, однако он необходим для доставки сообщения получателю.
構成エラーのため、メッセージを配信できません。MTA が無効になっていますが、受信者は配信のために MTA を必要としています。
No se puede entregar el mensaje debido a un error de configuración. Se deshabilitó el MTA, pero el destinatario lo necesita para la entrega.
Die Nachricht konnte aufgrund eines Konfigurationsfehlers nicht übermittelt werden. Der MTA wurde deaktiviert; der Empfänger benötigt den MTA jedoch für die Übermittlung.
Het bericht kan vanwege een configuratiefout niet worden bezorgd. Het MTA is uitgeschakeld maar voor de geadresseerde is het MTA vereist voor de bezorging.
Zprávu nelze doručit z důvodu konfigurační chyby. Byla vypnuta podpora MTA, ačkoli ji příjemce vyžaduje pro doručování.
Viestiä ei voi toimittaa perille kokoonpanovirheen vuoksi. MTA on poistettu käytössä, mutta vastaanottaja vaatii MTA:n voidakseen vastaanottaa viestin.
‏‏לא ניתן למסור את ההודעה עקב שגיאת תצורה. ה- MTA הפך ללא זמין, אך הנמען זקוק ל- MTA לשם מסירה.
구성 오류로 인해 메시지를 배달할 수 없습니다. 배달을 하려면 받는 사람에게 MTA가 필요하지만 MTA를 사용할 수 없습니다.
Η παράδοση του μηνύματος δεν είναι δυνατή λόγω ενός σφάλματος παραμέτρων. Το MTA έχει απενεργοποιηθεί ενώ ο παραλήπτης το απαιτεί για την παράδοση.
Meddelelsen kan ikke leveres på grund af en konfigurationsfejl. Meddelelsesoverførselsfunktionen er deaktiveret, selvom modtageren skal bruge den til levering.
تعذر تسليم الرسالة بسبب خطأ في التكوين. تم تعطيل MTA لكن المتلقي يحتاج إلى MTA لتسلم الرسالة MTA.
Impossibile recapitare il messaggio a causa di un errore di configurazione. L'MTA è stato disabilitato ma è necessario per la consegna.
%1 was unable to initialize due to a shortage of available memory.
%1 was unable to initialize due to a shortage of available memory.
Kullanılabilir bellek yetersiz olduğundan, %1 başlatılamadı.
%1 não conseguiu inicializar devido à falta de memória disponível.
Det gick inte att initiera %1 på grund av att det finns för lite ledigt minne tillgängligt.
Nie można zainicjować %1 z powodu braku dostępnej pamięci.
%1 kan ikke starte på grunn av for lite minne.
Impossible d'initialiser %1 à cause d'un manque de mémoire.
%1 não pôde ser inicializado devido à memória insuficiente.
Не удалось запустить %1 из-за нехватки памяти.
%1 was unable to initialize due to a shortage of available memory.
No se pudo inicializar %1, memoria insuficiente.
%1 konnte nicht initialisiert werden, da nicht genügend Speicher verfügbar war.
%1 kan niet worden geïnitialiseerd vanwege onvoldoende geheugen.
Služba %1 nebyla inicializována, protože nebyl k dispozici dostatek paměti.
Kohteen %1 alustus epäonnistui riittämättömän muistin takia.
אין אפשרות לאתחל את %1 עקב מחסור בזיכרון זמין.
%1 was unable to initialize due to a shortage of available memory.
Δεν ήταν δυνατή η προετοιμασία του %1λόγω έλλειψης διαθέσιμης μνήμης.
%1 kunne ikke initialiseres på grund af manglende hukommelse.
‏‏تعذر تهيئة %1 لعدم كفاية الذاكرة المتوفرة.
Memoria disponibile insufficiente. Impossibile inizializzare %1.
%1 nem inicializálódott, mivel kevés a szabad memória.
%1 service has been stopped.
%1 service has been stopped.
%1 hizmeti durduruldu.
O serviço %1 foi parado.
Tjänsten %1 har stoppats.
Usługa %1 została zatrzymana.
%1-tjenesten er stoppet.
Leállt a(z) %1 szolgáltatás.
Le service %1 a été arrêté.
O serviço %1 parou.
Служба %1 была остановлена.
%1 service has been stopped.
Se detuvo el servicio %1.
%1-Dienst wurde angehalten.
Service %1 is gestopt.
Služba %1 byla zastavena.
Palvelu %1 on pysäytetty.
השירות %1 נעצר.
%1 service has been stopped.
Η υπηρεσία %1 διακόπηκε.
%1-tjenesten er blevet standset.
‏‏تم إيقاف الخدمة %1.
Servizio %1 arrestato.
Routing table could not open registry key %1.
Routing table could not open registry key %1.
Dolaştırma tablosu, %1 kayıt defteri anahtarını açamadı.
Não foi possível à tabela de encaminhamento abrir a chave de registo %1.
Routningstabellen kunde inte öppna registernyckeln %1.
Tabela routingu nie może otworzyć klucza rejestru %1.
Rutingtabellen kan ikke åpne registernøkkelen %1.
Az útválasztási tábla nem tudta megnyitni a rendszerleíró adatbázis következő kulcsát: %1.
La table de routage n'a pu ouvrir la clé du Registre %1.
A tabela de roteamento não pôde abrir a chave do Registro %1.
Таблица маршрутизации: не удалось открыть параметр реестра %1.
Routing table could not open registry key %1.
La tabla de enrutamiento no pudo abrir la clave del Registro %1.
Routingtabelle konnte Registrierungsschlüssel %1 nicht öffnen.
Routeringstabel kan registersleutel %1 niet openen.
Směrovací tabulka nemohla otevřít klíč registru %1.
Reititystaulukko ei voinut avata rekisteriavainta %1.
טבלת הניתוב לא הצליחה לפתוח את מפתח מערכת הרישום %1.
Routing table could not open registry key %1.
Δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο κλειδί του μητρώου από τον πίνακα δρομολόγησης %1.
Routingtabellen kunne ikke åbne registreringsdatabasenøglen %1.
‏‏تعذر على جدول التوجيه فتح مفتاح التسجيل %1.
La tabella di routing non è in grado di aprire la chiave %1 del Registro di sistema.
Routing table could not read registry key %1.
Routing table could not read registry key %1.
Dolaştırma tablosu, %1 kayıt defteri anahtarını okuyamadı.
Não foi possível à tabela de encaminhamento ler a chave de registo %1.
Routningstabellen kan inte läsa registernyckeln %1.
Tabela routingu nie może odczytać klucza rejestru %1.
Rutingtabellen kan ikke lese registernøkkelen %1.
Az útválasztási tábla nem tudta olvasni a rendszerleíró adatbázis következő kulcsát: %1.
La table de routage n'a pu lire la clé du Registre %1.
A tabela de roteamento não pôde ler a chave do Registro %1.
Таблица маршрутизации: не удалось прочитать параметр реестра %1.
Routing table could not read registry key %1.
La tabla de enrutamiento no pudo leer la clave del Registro %1.
Routingtabelle konnte Registrierungsschlüssel %1 nicht lesen.
Routeringstabel kan registersleutel %1 niet lezen.
Směrovací tabulka nemohla číst klíč registru %1.
Reititystaulukko ei voinut lukea rekisteriavainta %1.
טבלת הניתוב לא הצליחה לקרוא את מפתח מערכת הרישום %1.
Routing table could not read registry key %1.
Δεν ήταν δυνατή η ανάγνωση στο κλειδί του μητρώου από τον πίνακα δρομολόγησης %1.
Routingtabellen kunne ikke læse registreringsdatabasenøglen %1.
‏‏تعذر على جدول التوجيه قراءة مفتاح التسجيل %1.
La tabella di routing non è in grado di leggere la chiave %1 del Registro di sistema.
Routing table could not create file %1. The data is the error.
Routing table could not create file %1. The data is the error.
Dolaştırma tablosu, %1 dosyasını oluşturamadı. Veri, hatayı gösterir.
Não foi possível à tabela de encaminhamento criar o ficheiro %1. Os dados indicam o código do erro.
Routningstabellen kan inte skapa filen %1. Orsaken var felaktiga data.
Tabela routingu nie może utworzyć pliku %1. Wystąpił błąd danych.
Rutingtabellen kan ikke opprette filen %1. Dataene angir feilen.
Az útválasztási tábla nem tudta létrehozni a következő fájlt: %1. Az adat a hiba.
La table de routage n'a pas pu créer le fichier %1. Les données affichées correspondent à l'erreur.
A tabela de roteamento não pôde criar o arquivo %1. Os dados são o erro.
Таблица маршрутизации: не удалось создать файл %1. Данные содержат код ошибки.
Routing table could not create file %1. The data is the error.
La tabla de enrutamiento no pudo crear el archivo %1. Error en los datos.
Routingtabelle konnte Datei %1 nicht erstellen. Die Daten sind fehlerhaft.
Routeringstabel kan bestand %1 niet maken. De gegevens bevinden zich in de foutcode.
Směrovací tabulka nemohla vytvořit soubor %1. Data obsahují chybu.
Reititystaulukko ei voinut luoda tiedostoa %1. Tiedot ovat virheelliset.
טבלת הניתוב לא הצליחה ליצור את הקובץ %1. הנתונים עצמם הם השגיאה.
Routing table could not create file %1. The data is the error.
Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία του αρχείου %1 από τον πίνακα δρομολόγησης. Το σφάλμα βρίσκεται στα δεδομένα.
Routingtabellen kunne ikke oprette filen %1. Datafeltet indeholder fejlmeddelelsen.
‏‏تعذر على جدول التوجيه إنشاء الملف %1. الخطأ في البيانات.
La tabella di routing non è in grado di creare il file %1. Errore nei dati.
See catalog page for all messages.