The service
Messages on page
Domain is local.
Domain is local.
Etki alanı yerel.
O domínio é local.
Domänen är lokal.
Domena jest lokalna.
Lokalt domene.
Helyi tartomány.
Le domaine est local.
O domínio é local.
Домен является локальным.
Domain is local.
El dominio es local.
Domäne ist lokal.
Dit is een lokaal domein.
Doména je místní.
Toimialue on paikallinen.
קבוצת המחשבים מקומית.
Domain is local.
Ο τομέας είναι τοπικός.
Domænet er lokalt.
‏‏مجال محلي.
Dominio locale.
Domain is remote.
Domain is remote.
Etki alanı uzak.
O domínio é remoto.
Domänen är en fjärrdomän.
Domena jest zdalna.
Eksternt domene.
Távoli tartomány.
Le domaine est distant.
O domínio é remoto.
Домен является удаленным.
Domain is remote.
El dominio es remoto.
Domäne ist remote.
Dit is een extern domein.
Doména je vzdálená.
Toimialue ei ole paikallinen.
קבוצת המחשבים מרוחקת.
Domain is remote.
Ο τομέας είναι απομακρυσμένος.
Domænet er eksternt.
‏‏مجال بعيد.
Dominio remoto.
A file required by routing table was not found
A file required by routing table was not found
Dolaştırma tablosu için gerekli bir dosya bulunamadı
Não foi encontrado um ficheiro necessário para a tabela de encaminhamento
Det går inte att hitta en viss fil som routningstabellen behöver
Nie można znaleźć pliku wymaganego przez tabelę routingu.
Finner ikke filen som kreves av rutingtabellen
Az útválasztási tábla számára szükséges egyik fájl nem található
Impossible de trouver un fichier requis par la table de routage
Um arquivo necessário para a tabela de roteamento não foi encontrado
Файл, запрашиваемый таблицей маршрутизации, не найден.
A file required by routing table was not found
No se encontró un archivo necesario para la tabla de enrutamiento
Eine für die Routingtabelle erforderliche Datei wurde nicht gefunden.
Voor routeringstabel vereist bestand niet gevonden
Soubor požadovaný směrovací tabulkou nebyl nalezen.
Reititystaulukon pyytämää tiedostoa ei löytynyt.
הקובץ שדורשת טבלת הניתוב לא נמצא
A file required by routing table was not found
Ένα αρχείο που απαιτείται από τον πίνακα δρομολόγησης δεν βρέθηκε
En fil krævet af routingtabellen blev ikke fundet
‏‏لم يتم العثور على ملف مطلوب لجدول التوجيه
Impossibile trovare il file richiesto dalla tabella di routing
The specified schema is incomplete - it does specify all required properties
The specified schema is incomplete - it does specify all required properties
Belirtilen şema eksik, istenen özelliklerin tümü belirtilmemiş
O esquema especificado está incompleto - não especifica todos as propriedades necessárias
Det angivna schemat är ofullständigt - det anger inte alla egenskaper som krävs
Określony schemat jest niekompletny - nie określa wszystkich wymaganych właściwości.
Det angitte skjemaet er ufullstendig, det angir ikke alle egenskaper som kreves
A megadott séma nem teljes - nem határozza meg az összes szükséges tulajdonságot
Le schéma spécifié est incomplet : il n'indique pas toutes les propriétés requises
O esquema especificado está incompleto - ele especifica todas as propriedades necessárias
Указанная схема является неполной - заданы не все требуемые свойства.
The specified schema is incomplete - it does specify all required properties
El esquema especificado está incompleto: especifica todas las propiedades necesarias
Das angegebene Schema ist unvollständig - es gibt jedoch alle erforderlichen Eigenschaften an.
Het opgegeven schema is onvolledig. Hierin worden niet alle vereiste eigenschappen opgegeven.
Zadané schéma není úplné. Určuje všechny požadované vlastnosti.
Määritetty kaavio on puutteellinen - kaaviossa ei määritetä kaikkia tarvittavia ominaisuuksia
הסכימה שצוינה לא שלמה - היא לא מציינת את כל המאפיינים הדרושים
The specified schema is incomplete - it does specify all required properties
Το καθορισμένο σχήμα είναι ατελές - καθορίζει όλες τις απαιτούμενες ιδιότητες
Det angivne skema er ikke komplet. Det angiver ikke alle de krævede egenskaber
‏‏المخطط المحدد غير مكتمل - المخطط لا يحدد كافة الخصائص المطلوبة
Lo schema specificato è incompleto. Non sono specificate tutte le proprietà richieste.
The logon attempt to %1 with Account %2 and Password %3 failed with an invalid credentials error.
The logon attempt to %1 with Account %2 and Password %3 failed with an invalid credentials error.
%2 Hesabı ve %3 Parolası ile %1 için oturum açma denemesi geçersiz kimlik belgeleri hatası nedeniyle başarısız oldu.
A tentativa de início de sessão em %1 com a conta %2 e a palavra-passe %3 falhou com um erro de credências inválidas.
Inloggningsförsöket på %1 med kontot %2 och lösenordet %3 misslyckades på grund av fel med ogiltiga säkerhetsreferenser .
Próba logowania do %1 z konta %2 przy użyciu hasła %3 nie powiodła się z powodu błędu nieprawidłowych poświadczeń.
Forsøket på å logge på %1 med konto %2 og passord %3 mislyktes med en feilmelding om ugyldige legitimasjonsbeskrivelser.
A(z) %2 fiók bejelentkezése a(z) %3 jelszóval érvénytelen azonosítóadatok miatt nem sikerült a következőre: %1.
Échec de la tentative d'ouverture de session sur %1 du compte %2 avec le mot de passe %3. Erreur : informations d'identification non valides.
Falha na tentativa de logon para %1 com a conta %2 e a senha %3 com erro de credenciais inválidas.
Ошибка при попытке входа на %1 с учетной записью %2 и паролем %3 - недопустимые учетные данные.
The logon attempt to %1 with Account %2 and Password %3 failed with an invalid credentials error.
Der Anmeldeversuch bei %1 mit Konto %2 und Kennwort %3 ist fehlgeschlagen, weil die Anmeldeinformationen ungültig waren.
Aanmeldingspoging bij %1 met account %2 en wachtwoord %3 is mislukt met ongeldige referentiefout.
Pokus o přihlášení k %1 s účtem %2 a heslem %3 se nezdařil. Došlo k chybě neplatných pověření.
Sisäänkirjautuminen kohteeseen %1 tilillä %2 ja salasanalla %3 epäonnistui, koska valtuustiedot eivät kelpaa.
ניסיון הכניסה ל-%1 עם החשבון %2 והסיסמה %3 נכשל עקב שגיאת אישורים לא תקפים.
The logon attempt to %1 with Account %2 and Password %3 failed with an invalid credentials error.
Η προσπάθεια σύνδεσης στο %1 με Λογαριασμό %2 και κωδικό πρόσβασης %3 απέτυχε με σφάλμα μη έγκυρων πιστοποιήσεων ασφαλείας.
Forsøget på at logge på %1 med kontoen %2 og adgangskoden %3 mislykkedes. Legitimationsoplysningerne er ugyldige.
‏‏فشلت محاولة تسجيل الدخول إلى %1 باستخدام الحساب %2 وكلمة المرور %3 بسبب وجود مؤهلات اعتماد غير صالحة.
Error de credenciales no válidas al intentar iniciar una sesión en %1 con la cuenta %2 y la contraseña %3.
Accesso a %1 con account %2 e password %3 non riuscito. Errore di credenziali non valide.
The addressed recipient does not exist.
The addressed recipient does not exist.
Gönderilen alıcı yok.
O destinatário visado não existe.
Mottagaren finns inte.
Odbiorca podany w adresie nie istnieje.
Mottakeren finnes ikke.
A megadott címzett nem létezik.
Le destinataire spécifié dans l'adresse n'existe pas.
O destinatário indicado não existe.
Получатель не существует.
The addressed recipient does not exist.
El destinatario de la dirección no existe.
Der Adressempfänger ist nicht vorhanden.
De geadresseerde bestaat niet.
Adresovaný příjemce neexistuje.
Valittua vastaanottajaa ei ole.
הנמען שצוין לא קיים.
The addressed recipient does not exist.
Ο αναφερόμενος παραλήπτης δεν υπάρχει.
Den adresserede modtager findes ikke.
‏‏المستلم المستهدف غير موجود.
Il destinatario non esiste.
The address type is unknown.
The address type is unknown.
Adres türü bilinmiyor.
O tipo de endereço é desconhecido.
Okänd adresstyp.
Nieznany typ adresu.
Ukjent adressetype.
A cím típusa ismeretlen.
Type d'adresse inconnu.
Tipo de endereço desconhecido.
Неизвестный тип адреса.
The address type is unknown.
El tipo de dirección es desconocido.
Der Adresstyp ist unbekannt.
Onbekend adrestype.
Typ adresy není známý.
Osoitelaji on tuntematon.
סוג הכתובת לא מוכר.
The address type is unknown.
Ο τύπος της διεύθυνσης είναι άγνωστος.
Ukendt adressetype.
‏‏نوع العنوان غير معروف.
Tipo di indirizzo sconosciuto.
The user does not have a forwarding address.
The user does not have a forwarding address.
Kullanıcının iletme adresi yok.
O utilizador não tem um endereço de reencaminhamento.
Användaren har ingen adress för vidaresändning.
Użytkownik nie ma adresu przesyłania.
Brukeren har ikke en adresse for videresending.
A felhasználónak nincs továbbítási címe.
L'utilisateur ne possède pas d'adresse de transfert.
O usuário não tem um endereço de encaminhamento.
Адрес пересылки для данного пользователя отсутствует.
The user does not have a forwarding address.
El usuario no dispone de una dirección de reenvío.
Der Benutzer besitzt keine Weiterleitungsadresse.
De gebruiker heeft geen doorstuuradres.
Käyttäjällä ei ole välitysosoitetta.
למשתמש אין כתובת להעברה.
The user does not have a forwarding address.
Ο χρήστης δεν έχει διεύθυνση προώθησης.
Brugeren har ingen adresse til videresendelse.
‏‏ليس للمستخدم عنواناً لإعادة التوجيه.
Uživatel nemá adresu pro předání.
L'utente non dispone di un indirizzo di inoltro.
No such entry exists.
No such entry exists.
Böyle bir girdi yok.
Essa entrada não existe.
Det finns ingen sådan post.
Taka pozycja nie istnieje.
Det finnes ingen slik oppføring.
Aucune entrée de ce type n'existe.
Entrada inexistente.
Элемент не существует.
No such entry exists.
No existe esa entrada.
Ein solcher Eintrag ist nicht vorhanden.
Deze vermelding bestaat niet.
Taková položka neexistuje.
Merkintää ei ole.
לא קיים ערך כזה.
No such entry exists.
Δεν υπάρχει τέτοια καταχώρηση.
Posten findes ikke.
‏‏لا يوجد مثل هذا الإدخال.
La voce non esiste.
Nem létezik ilyen bejegyzés.
The address is not legal (badly formatted).
The address is not legal (badly formatted).
Adres geçerli değil (hatalı biçimlendirilmiş).
O endereço não é legal (formato incorrecto).
Adressen är inte tillåten (felaktig formatering).
Adres jest niedozwolony (źle sformatowany).
Ugyldig adresse (feilformatert).
A cím nem szabályos (rosszul van megformázva).
L'adresse n'est pas conforme (format incorrect).
O endereço não é válido (formatado incorretamente).
Недопустимый адрес (ошибочный формат).
The address is not legal (badly formatted).
La dirección no es legal (formato erróneo).
Die Adresse ist unzulässig (falsches Format).
Het adres is niet toegestaan (ongeldige indeling).
Adresa není platná (je chybně utvořena).
Osoite ei kelpaa (väärin muotoiltu).
הכתובת לא חוקית (מבנה שגוי).
The address is not legal (badly formatted).
Η διεύθυνση είναι ακατάλληλη (κακή διαμόρφωση).
Ugyldig adresse (forkert formateret).
‏‏العنوان غير قانوني (تم تنسيق العنوان بشكل سيئ).
Indirizzo non valido. Formattazione scorretta.
See catalog page for all messages.