The service
Messages on page
O índice de raiz %1 do ficheiro 0x%3 está incorrecto. O nome esperado é %2.
0x%3 dosyasındaki %1 kök dizini yanlıs. Beklenen ad: %2.
Rotindexet %1 i filen 0x%3 är felaktig. Det förväntade namnet är %2.
Główny indeks %1 w pliku 0x%3 jest niepoprawny. Oczekiwano nazwy %2.
Rotindeksen %1 i filen 0x%3 er feil. Forventet navn er %2.
A gyökérindex (%1) a fájlban (0x%3) helytelen. A várt név: %2.
L'index racine %1 dans le fichier 0x%3 est incorrect. Le nom attendu est %2.
O índice raiz %1 no arquivo 0x%3 está incorreto. O nome esperado é %2.
The root index %1 in file 0x%3 is incorrect. The expected name is %2.
El índice de raíz %1 en el archivo 0x%3 es incorrecto. El nombre esperado es %2.
Der Stammindex %1 in der Datei 0x%3 ist nicht korrekt. Der erwartete Name ist %2.
De hoofdindex %1 in het bestand 0x%3 is onjuist. De naam die wordt verwacht, is %2.
Korenovy index %1 v souboru 0x%3 je chybny. Ocekávany název je %2.
Tiedoston 0x%3 pääindeksi %1 on väärä. Odotettu nimi on %2.
Rodindekset %1 i filen 0x%3 er forkert. Det forventede navn er %2.
L'indice radice %1 nel file 0x%3 non è corretto. Il nome previsto è %2.
0x%2 dosyasındaki %1 dizin kökü 0x%3 harmanlama kuralı yanlıs. Beklenen deger: 0x%4.
A regra de agrupamento 0x%3 para a raiz de índice %1 do ficheiro 0x%2 está incorrecto. O valor esperado é 0x%4.
Sorteringsregeln 0x%3 för indexroten %1 i filen 0x%2 är felaktig. Det förväntade värdet är 0x%4.
Reguła sortowania 0x%3 dla katalogu głównego indeksu %1 w pliku 0x%2 jest niepoprawna. Oczekiwano wartości 0x%4.
Grupperingsregelen 0x%3 for indeksroten %1 i filen 0x%2 er feil. Forventet verdi er 0x%4.
A gyökérindex (%1) illesztési szabálya (0x%3) a fájlban (0x%2) helytelen. A várt érték: 0x%4.
La règle d'assemblage 0x%3 pour la racine d'index %1 dans le fichier 0x%2 est incorrecte. La valeur attendue est 0x%4.
A regra de intercalaçao 0x%3 para a raiz de índice %1 no arquivo 0x%2 está incorreta. O valor esperado é 0x%4.
The collation rule 0x%3 for index root %1 in file 0x%2 is incorrect. The expected value is 0x%4.
La regla de intercalado 0x%3 para el índice de raíz %1 en el archivo 0x%2 es incorrecto. El valor esperado es 0x%4.
Die Vergleichsregel 0x%3 für den Stammindex %1 in der Datei 0x%2 ist nicht korrekt. Der erwartete Wert beträgt 0x%4.
Sorteerregel 0x%3 voor indexhoofd %1 in het bestand 0x%2 is onjuist. De waarde die wordt verwacht, is 0x%4.
Pravidlo razení 0x%3 pro koren %1 indexu v souboru 0x%2 je chybné. Ocekávaná hodnota je 0x%4.
Tiedoston 0x%2 pääindeksin %1 lomitussääntö 0x%3 on väärä. Odotettu arvo on 0x%4.
Sammenligningsreglen 0x%3 for indeksroden %1 i filen 0x%2 er forkert. Den forventede værdi er 0x%4.
La regola di fascicolazione 0x%3 per la radice indice %1 nel file 0x%2 non è corretta. Il valore previsto è 0x%4.
Ana 0x%1 ile bagımlı 0x%2 arasındaki dosya iliskisi kesiliyor. Bu, bagımlının sahipsiz kalmasına da neden olur.
A quebrar a relaçao de ficheiros entre o ascendente 0x%1 e o descendente 0x%2. Isto também isola o descendente.
Bryter filrelationen mellan den överordnade filen 0x%1 och den underordnade filen 0x%2. Detta kommer att göra filen till en överbliven fil (orphan).
Usuwanie zależności plików obiektu nadrzednego 0x%1 i podrzednego 0x%2. Spowoduje to oddzielenie obiektu podrzednego.
Bryter filforholdet mellom overordnet objekt 0x%1 og underordnet objekt 0x%2. Dette gjor også det underordnede objektet foreldrelost.
A szülo- (0x%1) és gyermekfájl (0x%2) kapcsolatának megszakítása. Igy a gyermek árva lesz.
Suppression de la relation entre les fichiers parent 0x%1 et enfant 0x%2. Cela rendra l'enfant orphelin.
Quebrando a relaçao dos arquivos 0x%1 pai e 0x%2 filho. Isso também transforma o filho em órfao.
Breaking the parent 0x%1 and child 0x%2 file relationship. This also makes the child an orphan.
Romper la relación del archivo primario 0x%1 y secundario 0x%2. Esto hace que el archivo secundario sea huérfano.
Die über- und untergeordneten Dateibeziehungen 0x%1 und 0x%2 werden gelöscht. Dadurch verwaist die untergeordnete Datei.
De bestandsrelatie tussen bovenliggend bestand 0x%1 en onderliggend bestand 0x%2 wordt verbroken. Hierdoor wordt het onderliggende bestand een zwevend bestand.
Vazba mezi nadrízenym souborem 0x%1 a podrízenym souborem 0x%2 se rusí. Tím se rovnez stane z podrízeného souboru osamoceny soubor.
Puretaan ylätiedoston 0x%1 ja alitiedoston 0x%2 suhde. Tämä tekee alitiedostosta orpotiedoston.
Forholdet mellem den overordnede fil 0x%1 og den underordnede fil 0x%2 brydes. Derved bliver den underordnede fil også en uafhængig fil.
Rottura della relazione tra i file padre 0x%1 e figlio 0x%2. Il file figlio rimane orfano.
0x%4 dosyasındaki %1 dizin kökü 0x%2 dizin öznitelik türüyanlıs. Beklenen deger: 0x%3.
O atributo de índice de tipo 0x%2 para a raiz de índice %1 do ficheiro 0x%4 está incorrecto. O valor esperado é 0x%3.
Indexattributet av typen 0x%2 för indexroten %1 i filen 0x%4 är felaktigt. Det förväntade värdet är 0x%3.
Atrybut indeksu typu 0x%2 dla katalogu głównego indeksu %1 w pliku 0x%4 jest niepoprawny. Oczekiwano wartości 0x%3.
Indeksattributtet av typen 0x%2 for indeksroten %1 i filen 0x%4 er feil. Forventet verdi er 0x%3.
A fájlban (0x%4) lévo indexgyökér (%1) 0x%2 típusú indexattribútuma helytelen. A várt érték: 0x%3.
L'attribut de l'index de type 0x%2 pour la racine d'index %1 dans le fichier 0x%4 est incorrect. La valeur attendue est 0x%3.
O atributo de índice do tipo 0x%2 para a raiz de índice %1 no arquivo 0x%4 está incorreto. O valor esperado é 0x%3.
The index attribute of type 0x%2 for index root %1 in file 0x%4 is incorrect. The expected value is 0x%3.
El atributo de índices del tipo 0x%2 para el índice de raíz de %1 en el archivo 0x%4 es incorrecto. El valor esperado es 0x%3.
Das Indexattribut vom Typ 0x%2 für den Indexstamm %1 in der Datei 0x%4 ist nicht korrekt. Der erwartete Wert beträgt 0x%3.
Het indexkenmerk van het type 0x%2 voor indexhoofd %1 in het bestand 0x%4 is onjuist. De waarde die wordt verwacht, is 0x%3.
Atribut indexu typu 0x%2 pro koren indexu %1 v souboru 0x%4 je chybny. Ocekávaná hodnota je 0x%3.
Tiedoston 0x%4 pääindeksin %1 indeksimäärite, jonka laji on 0x%2, on väärä. Odotettu arvo on 0x%3.
Indeksattributtet med typen 0x%2 for indeksroden %1 i filen 0x%4 er forkert. Den forventede værdi er 0x%3.
L'attributo indice di tipo 0x%2 per la radice indice %1 nel file 0x%4 non è corretto. Il valore previsto è 0x%3.
%1 dizini 0x%2 bilinen bir kota dizini degil.
O índice %1 é um índice de quota desconhecido no ficheiro 0x%2.
Indexet %1 är inte ett känt kvotindex i filen 0x%2.
Indeks %1 nie jest znanym indeksem przydziału w pliku 0x%2.
Indeksen %1 er ikke en kjent kvoteindeks i filen 0x%2.
Az index (%1) nem ismert kvótaindex a következo fájlban: 0x%2.
L'index %1 n'est pas un index de quota connu dans le fichier 0x%2.
O índice %1 nao é um índice de cotas conhecido no arquivo 0x%2.
The index %1 is not a known quota index in file 0x%2.
El índice %1 no es un índice de cuota conocido en el archivo 0x%2.
Der Index %1 ist kein bekannter Kontingentindex in der Datei 0x%2.
Index %1 is geen bekende quotumindex in bestand 0x%2.
Index %1 není známy index kvót v souboru 0x%2.
Tiedoston 0x%2 indeksi %1 ei ole tunnettu suhdeindeksi.
Indekset %1 er ikke et kendt kvotaindeks i filen 0x%2.
L'indice %1 non è un indice di quota noto nel file 0x%2.
%1 dizini 0x%2 bilinen bir güvenlik dizini degil.
O índice %1 é um índice de segurança desconhecido no ficheiro 0x%2.
Indexet %1 är inte ett känt säkerhetsindex i filen 0x%2.
Indeks %1 nie jest znanym indeksem zabezpieczeń w pliku 0x%2.
Indeksen %1 er ikke en kjent sikkerhetsindeks i filen 0x%2.
Az index (%1) nem ismert biztonság a következo fájlban: 0x%2.
L'index %1 n'est pas un index de sécurité connu dans le fichier 0x%2.
O índice %1 nao é um índice de segurança conhecido no arquivo 0x%2.
The index %1 is not a known security index in file 0x%2.
El índice %1 no es un índice de seguridad conocido en el archivo 0x%2.
Der Index %1 ist kein bekannter Sicherheitsindex in der Datei 0x%2.
Index %1 is geen bekende beveiligingsindex in bestand 0x%2.
Index %1 není známy index zabezpecení v souboru 0x%2.
Indeksi %1 ei ole tunnettu suojausindeksi tiedostossa 0x%2.
Indekset %1 i filen 0x%2 er ikke et kendt sikkerhedsindeks.
L'indice %1 non è un indice di protezione noto nel file 0x%2.
0x%3 dosyasındaki %1 dizini için 0x%2 dizin öznitelik türü tanınmıyor.
O atributo de índice de tipo 0x%2 para a raiz de índice %1 do ficheiro 0x%3 nao é reconhecido.
Indexattributet av typen 0x%2 för indexroten %1 i filen 0x%3 är inte känt.
Atrybut indeksu typu 0x%2 dla katalogu głównego indeksu %1 w pliku 0x%3 nie został rozpoznany.
Indeksattributtet av typen 0x%2 for indeksroten %1 i filen 0x%3 kjennes ikke igjen.
A fájlban (0x%3) lévo indexgyökér (%1) 0x%2 típusú indexattribútuma nem felismerheto
L'attribut de l'index de type 0x%2 pour la racine d'index %1 dans le fichier 0x%3 n'est pas reconnu.
O atributo de índice do tipo 0x%2 para a raiz de índice %1 no arquivo 0x%3 é desconhecido.
The index attribute of type 0x%2 for index root %1 in file 0x%3 is not recognized.
El atributo de índices del tipo 0x%2 para el índice de raíz %1 en el archivo 0x%3 no es reconocido.
Das Indexattribut vom Typ 0x%2 für den Indexstamm %1 in der Datei 0x%3 wurde nicht erkannt.
Kan het indexkenmerk van het type 0x%2 voor indexhoofd %1 in het bestand 0x%3 niet herkennen.
Atribut indexu typu 0x%2 pro koren indexu %1 v souboru 0x%3 nebyl rozpoznán.
Tiedoston 0x%3 pääindeksin %1 indeksimääritettä, jonka laji on 0x%2, ei tunnistettu.
Indeksattributtet med typen 0x%2 for indeksroden %1 i filen 0x%3 blev ikke genkendt.
L'attributo indice di tipo 0x%2 per la radice indice %1 nel file 0x%3 non è riconosciuto.
0x%3 dosyasındaki %1 dizini için 0x%2 dizin öznitelik türü dizini olusturulamıyor.
O atributo de índice de tipo 0x%2 para a raiz de índice %1 do ficheiro 0x%3 nao pode ser indexado.
Indexattributet av typen 0x%2 för indexroten %1 i filen 0x%3 är inte indexerbart.
Atrybut indeksu typu 0x%2 dla katalogu głównego indeksu %1 w pliku 0x%3 nie jest możliwy do poindeksowania.
Indeksattributtet av typen 0x%2 for indeksroten %1 i filen 0x%3 kan ikke indekseres.
A fájlban (0x%3) lévo indexgyökér (%1) 0x%2 típusú indexattribútuma nem indexelheto.
L'attribut de l'index de type 0x%2 pour la racine d'index %1 dans le fichier 0x%3 n'est pas indexable.
O atributo de índice do tipo 0x%2 para a raiz de índice %1 no arquivo 0x%3 nao é indexável.
The index attribute of type 0x%2 for index root %1 in file 0x%3 is not indexable.
El atributo de índices del tipo 0x%2 para el índice de raíz %1 en el archivo 0x%3 no es indizable.
Das Indexattribut vom Typ 0x%2 für den Indexstamm %1 in der Datei 0x%3 ist nicht indizierbar.
Het indexkenmerk van het type 0x%2 voor indexhoofd %1 in het bestand 0x%3 is niet indexeerbaar.
Atribut indexu typu 0x%2 pro koren indexu %1 v souboru 0x%3 není indexovatelny.
Tiedoston 0x%3 pääindeksin %1 indeksimääritettä, jonka laji on 0x%2, ei voi indeksoida.
Indeksattributtet med typen 0x%2 for indeksroden %1 i filen 0x%3 kan ikke indekseres.
L'attributo indice di tipo 0x%2 per la radice indice %1 nel file 0x%3 non è indicizzabile.
0x%4 dosyasındaki %1 dizin kökü için dizin arabellegi basına bayt, 0x%2, yanlıs. Beklenen deger: 0x%3.
Os bytes por memória intermédia de índice, 0x%2, para a raiz de índice %1 do ficheiro 0x%4 estao incorrectos. O valor esperado é 0x%3.
Bufferten för byte per index, 0x%2, för indexroten %1 i filen 0x%4 är felaktig. Det förväntade värdet är 0x%3.
Liczba bajtów na bufor indeksu, 0x%2, dla katalogu głównego indeksu %1 w pliku 0x%4 jest niepoprawna. Oczekiwano wartości 0x%3.
Antall byte per indeksbuffer, 0x%2, for indeksrot %1 i filen 0x%4 er feil. Forventet verdi er 0x%3.
A fájlban (0x%4) lévo indexgyökér (%1) indexpufferének (0x%2) bájtjai helytelenek. A várt érték: 0x%3.
Les octets par tampon d'index, 0x%2, pour la racine d'index %1 dans le fichier 0x%4 sont incorrects. La valeur attendue est 0x%3.
Os bytes por buffer de índice 0x%2 para a raiz de índice %1 no arquivo 0x%4 estao incorretos. O valor esperado é 0x%3.
The bytes per index buffer, 0x%2, for index root %1 in file 0x%4 is incorrect. The expected value is 0x%3.
El búfer de bytes por índice, 0x%2, para la raíz de índice %1 en el archivo 0x%4 es incorrecto. El valor esperado es 0x%3.
Der Bytes-pro-Index-Puffer 0x%2 für den Stammindex %1 in der Datei 0x%4 ist nicht korrekt. Der erwartete Wert beträgt 0x%3.
De bytes-per-index buffer, 0x%2, voor indexhoofd %1 in het bestand 0x%4 is onjuist. De waarde die wordt verwacht, is 0x%3.
Pocet bajtu na vyrovnávací pamet indexu 0x%2 je pro koren indexu %1 v souboru 0x%4 chybny. Ocekávaná hodnota je 0x%3.
Tiedoston 0x%4 pääindeksin %1 tavuja/indeksi-puskuri 0x%2 on väärä. Odotettu arvo on 0x%3.
Værdien af byte pr. indeks-buffer, 0x%2, for indeksroden %1 i filen 0x%4 er forkert. Den forventede værdi er 0x%3.
I byte per index buffer, 0x%2, per la radice indice %1 nel file 0x%4 non sono corretti. Il valore previsto è 0x%3.
0x%4 dosyasındaki %1 dizin kökü için dizin arabellegi basına küme, 0x%2, yanlıs. Beklenen deger: 0x%3.
Os conjuntos de sectores por memória intermédia de índice, 0x%2, para a raiz de índice %1 do ficheiro 0x%4 estao incorrectos. O valor esperado é 0x%3.
Bufferten för kluster per index, 0x%2, för indexroten %1 i filen 0x%4 är felaktig. Det förväntade värdet 0x%3.
Liczba klastrów na bufor indeksu, 0x%2, dla katalogu głównego indeksu %1 w pliku 0x%4 jest niepoprawna. Oczekiwano wartości 0x%3.
Klynger per indeksbuffer, 0x%2, for indeksrot %1 i filen 0x%4 er feil. Forventet verdi er 0x%3.
A fájlban (0x%4) lévo indexgyökér (%1) indexpufferének (0x%2) szektorcsoportjai helytelenek. A várt érték: 0x%3.
Les clusters par tampon d'index, 0x%2, pour la racine d'index %1 dans le fichier 0x%4 sont incorrects. La valeur attendue est 0x%3.
Os clusters por buffer de índice 0x%2 para a raiz de índice %1 no arquivo 0x%4 estao incorretos. O valor esperado é 0x%3.
The clusters per index buffer, 0x%2, for index root %1 in file 0x%4 is incorrect. The expected value is 0x%3.
El búfer de clústeres por índice, 0x%2, para la raíz de índice %1 en el archivo 0x%4 es incorrecto. El valor esperado es 0x%3.
Der Cluster-pro-Index-Puffer 0x%2 für den Stammindex %1 in der Datei 0x%4 ist nicht korrekt. Der erwartete Wert beträgt 0x%3.
De clusters-per-index buffer, 0x%2, voor indexhoofd %1 in het bestand 0x%4 is onjuist. De waarde die wordt verwacht, is 0x%3.
Pocet clusteru na vyrovnávací pamet indexu 0x%2 je pro koren indexu %1 v souboru 0x%4 chybny. Ocekávaná hodnota je 0x%3.
Tiedoston 0x%4 pääindeksin %1 klustereita/indeksi-puskuri 0x%2 on väärä. Odotettu arvo on 0x%3.
Værdien af klynger pr. indeks-buffer, 0x%2, for indeksroden %1 i filen 0x%4 er forkert. Den forventede værdi er 0x%3.
I cluster per index buffer, 0x%2, per la radice indice %1 nel file 0x%4 non sono corretti. Il valore previsto è 0x%3.
See catalog page for all messages.