The service
Messages on page
0x%4 dosyasındaki %1 dizini için dizin ayırma deger uzunlugu, 0x%2, 0x%3 çarpanı degil.
O comprimento do valor de atribuiçao de índice, 0x%2, do índice %1 do ficheiro 0x%4 nao é múltiplo de 0x%3.
Längden 0x%2 på indexallokeringsvärdet för indexet %1 i filen 0x%4 är inte jämnt delbart med 0x%3.
Długośc wartości alokacji indeksu, 0x%2, dla indeksu %1 w pliku 0x%4 nie jest wielokrotnościa 0x%3.
Lengden på indekstildelingsverdien, 0x%2 for indeks %1 i filen 0x%4 går ikke opp i 0x%3.
A fájlban (0x%4) lévo indexgyökér (%1) indexlefoglalási érték hossza (0x%2) nem 0x%3 többszöröse.
La longueur de la valeur d'allocation d'index, 0x%2, pour l'index %1 dans le fichier 0x%4 n'est pas un multiple de 0x%3.
O tamanho do valor de alocaçao do índice 0x%2 para o índice %1 no arquivo 0x%4 nao é múltiplo de 0x%3.
The index allocation value length, 0x%2, for index %1 in file 0x%4 is not in multiple of 0x%3.
La longitud del valor de asignación de índice, 0x%2, para el índice %1 en el archivo 0x%4 no es un múltiplo de 0x%3.
Die Länge des Indexzuordnungsswerts 0x%2 für den Index %1 in der Datei 0x%4 ist kein Mehrfaches von 0x%3.
De lengte van de indextoewijzingswaarde, 0x%2, voor index %1 in bestand 0x%4 is geen veelvoud van 0x%3.
Délka hodnoty alokace indexu 0x%2 není pro index %1 v souboru 0x%4 násobkem 0x%3.
Tiedoston 0x%4 indeksin %1 indeksivarausarvon pituus 0x%2 ei ole arvon 0x%3 kerrannainen.
Længden af værdien for indekstildeling, 0x%2, for indekset %1 i filen 0x%4 er ikke et multiplum af 0x%3.
La lunghezza del valore di allocazione indice, 0x%2, per l'indice %1 nel file 0x%4 non è secondo multipli di 0x%3.
0x%4 dosyasındaki %1 dizini için dizin ayırma ayrılan uzunlugu, 0x%2, 0x%3 çarpanı degil.
O comprimento atribuído à atribuiçao de índice, 0x%2, do índice %1 do ficheiro 0x%4 nao é múltiplo de 0x%3.
Den allokerade längden 0x%2 på indexvärdet för indexet %1 i filen 0x%4 är inte jämnt delbart med 0x%3.
Przydzielona długośc alokacji indeksu, 0x%2, dla indeksu %1 w pliku 0x%4 nie jest wielokrotnościa 0x%3.
Indekstildelingslengden, 0x%2, for indeks %1 i filen 0x%4 går ikke opp i 0x%3.
A fájlban (0x%4) lévo indexgyökér (%1) indexlefoglalási lefoglalás hossza (0x%2) nem 0x%3 többszöröse.
La longueur allouée d'allocation d'index, 0x%2, pour l'index %1 dans le fichier 0x%4 n'est pas un multiple de 0x%3.
O tamanho alocado de alocaçao do índice 0x%2 para o índice %1 no arquivo 0x%4 nao é múltiplo de 0x%3.
La longitud asignada a la ubicación de índice, 0x%2, para el índice %1 en el archivo 0x%4 no es un múltiplo de 0x%3.
Die zugeordnete Länge der Indexzuordnung 0x%2 für den Index %1 in der Datei 0x%4 ist kein Mehrfaches von 0x%3.
De toegewezen lengte van de indextoewijzing, 0x%2, voor index %1 in bestand 0x%4 is geen veelvoud van 0x%3.
Vyhrazená délka alokace indexu 0x%2 není pro index %1 v souboru 0x%4 násobkem 0x%3.
Tiedoston 0x%4 indeksin %1 varauksen pituus 0x%2 ei ole arvon 0x%3 kerrannainen.
Længden af tildelingen for indekstildeling, 0x%2, for indekset %1 i filen 0x%4 er ikke et multiplum af 0x%3.
The index allocation allocated length, 0x%2, for index %1 in file 0x%4 is not in multiple of 0x%3.
La lunghezza allocata di allocazione indice, 0x%2, per l'indice %1 nel file 0x%4 non è secondo multipli di 0x%3.
0x%4 dosyasındaki 0x%2 ilk bos baytı ile %1 dizini için hazır 0x%3 baytı esit degil.
O primeiro byte livre, 0x%2, e os bytes disponíveis, 0x%3, do índice de raiz %1 do ficheiro 0x%4 nao sao iguais.
Värdena för första lediga byte (0x%2) och tillgängliga byte (0x%3) för rotindexet %1 i filen 0x%4 är inte lika.
Numer pierwszego wolnego bajtu, 0x%2, i liczba dostepnych bajtów, 0x%3, dla katalogu głównego indeksu %1 w pliku 0x%4 nie sa równe.
Den forste ledige byten, 0x%2, og tilgjengelige byte, 0x%3, for rotindeksen %1 i filen 0x%4 er ikke like.
A fájlban (0x%4) lévo indexgyökér (%1) elso szabad bájtja (0x%2) és az elérheto bájtok (0x%3) nem egyenlok.
Le premier octet libre, 0x%2, et les octets disponibles, 0x%3, pour l'index racine %1 dans le fichier 0x%4 ne sont pas égaux.
O primeiro byte livre 0x%2 e os bytes disponíveis 0x%3 para o índice raiz %1 no arquivo 0x%4 sao diferentes.
The first free byte, 0x%2, and bytes available, 0x%3, for root index %1 in file 0x%4 are not equal.
El primer byte libre, 0x%2, y los bytes disponibles, 0x%3, para el índice de raíz %1 en el archivo 0x%4 no son iguales.
Das erste freie Byte 0x%2 und die zur Verfügung stehenden Bytes 0x%3 für den Stammindex %1 in der Datei 0x%4 sind nicht identisch.
De eerste vrije byte, 0x%2, en beschikbare bytes, 0x%3, voor hoofdindex %1 in het bestand 0x%4 zijn niet aan elkaar gelijk.
Poradí prvního volného bajtu 0x%2 a pocet bajtu k dispozici 0x%3 pro korenovy index %1 nejsou v souboru 0x%4 stejné.
Tiedoston 0x%4 pääindeksin 0x%3 ensimmäinen vapaa tavu 0x%2 ja pääindeksin %1 käytettävissä olevat tavut eivät vastaa toisiaan.
De forste ledige byte, 0x%2, og de tilgængelige byte, 0x%3, for rodindekset %1 i filen 0x%4 er ikke ens.
Il primo byte libero, 0x%2, e i byte disponibili, 0x%3, per l'indice radice %1 nel file 0x%4 non sono uguali.
0x%4 dosyasındaki %1 dizini 0x%3 dizin girdi ofseti ile VCN 0x%2 yanlıs.
O deslocamento da entrada de índice, 0x%3, de índice %1 e VCN 0x%2 do ficheiro 0x%4 está incorrecto.
Indexpostförskjutningen 0x%3 av indexet %1 och VCN 0x%2 i filen 0x%4 är felaktig.
Przesuniecie wpisu indeksu, 0x%3, dla indeksu %1 i VCN 0x%2 w pliku 0x%4 jest niepoprawne.
Indeksoppforingsforskyvningen, 0x%3 for indeks %1 og VCN 0x%2 i filen 0x%4 er feil.
A fájlban (0x%4) lévo index (%1) indexbejegyzési eltolása (0x%3) és a VCN (0x%2) helytelen.
Le décalage d'entrée d'index, 0x%3, d'index %1 et de VCN 0x%2 dans le fichier 0x%4 est incorrect.
O deslocamento da entrada de índice 0x%3 do índice %1 e o VCN 0x%2 no arquivo 0x%4 estao incorretos.
The index entry offset, 0x%3, of index %1 and VCN 0x%2 in file 0x%4 is incorrect.
La entrada del índice de desplazamiento, 0x%3, del índice %1 y VCN 0x%2 en el archivo 0x%4 es incorrecta.
Das Indexeintragsoffset 0x%3 von Index %1 und von VCN 0x%2 in der Datei 0x%4 ist ungültig.
De offset van de indexingang, 0x%3, van index %1 en VCN 0x%2 in het bestand 0x%4 is onjuist.
Posun polozky indexu 0x%3 indexu %1 a VCN 0x%2 v souboru 0x%4 je chybny.
Tiedoston 0x%4 indeksin %1 ja VCN:n 0x%2 indeksimääritysosoite 0x%3 on väärä.
Forskydningen af indeksposten, 0x%3, i indekset %1 og det virtuelle klyngenummer 0x%2 i filen 0x%4 er forkert.
L'offset delle voci indice, 0x%3, dell'indice %1 e VCN 0x%2 nel file 0x%4 non è corretto.
0x%3 dosyasındaki %1 dizini 0x%2 dizin girdi ofseti yanlıs.
O deslocamento de entrada de índice, 0x%2, de índice %1 do ficheiro 0x%3 está incorrecto.
Indexpostförskjutningen 0x%2 av indexet %1 i filen 0x%3 är felaktigt.
Przesuniecie wpisu indeksu, 0x%2, dla indeksu %1 w pliku 0x%3 jest niepoprawne.
Indeksoppforingsforskyvningen, 0x%2, for indeks %1 i filen 0x%3 er feil.
A fájlban (0x%3) lévo index (%1) indexbejegyzési eltolása (0x%2) helytelen.
Le décalage d'entrée d'index, 0x%2, d'index %1 dans le fichier 0x%3 est incorrect.
O deslocamento da entrada de índice 0x%2 do índice %1 no arquivo 0x%3 está incorreto.
The index entry offset, 0x%2, of index %1 in file 0x%3 is incorrect.
La entrada del índice de desplazamiento, 0x%2, del índice %1 en el archivo 0x%3 es incorrecta.
Das Indexeintragsoffset 0x%2 von Index %1 in der Datei 0x%3 ist nicht korrekt.
De offset van de indexingang, 0x%2, van index %1 in het bestand 0x%3 is onjuist.
Posun polozky indexu 0x%2 indexu %1 v souboru 0x%3 je chybny.
Tiedoston 0x%3 indeksin %1 indeksimääritysosoite 0x%2 on väärä.
Forskydningen af indeksposten, 0x%2, i indekset %1 i filen 0x%3 er forkert.
L'offset della voce indice, 0x%2, dell'indice %1 nel file 0x%3 non è corretto.
0x%4 dosyasındaki %1 dizini için hazır 0x%2 bayt 0x%3 degerine esit degil.
Os bytes disponíveis, 0x%2, no cabeçalho de índice para o índice %1 do ficheiro 0x%4 nao sao iguais a 0x%3.
Värdet för tillgängliga byte (0x%2) indexhuvudet för %1 i filen 0x%4 är inte lika med 0x%3.
Liczba dostepnych bajtów, 0x%2, w nagłówku indeksu %1 w pliku 0x%4 nie jest równa 0x%3.
Tilgjengelige byte, 0x%2 i indekshodet til indeks %1 i filen 0x%4 er ikke lik 0x%3.
A fájlban (0x%4) lévo index (%1) indexfejlécében lévo elérheto bájtok száma (0x%2) nem 0x%3.
Les octets disponibles, 0x%2, dans l'en-tête de l'index %1 dans le fichier 0x%4 ne sont pas égaux à 0x%3.
Os bytes disponíveis 0x%2 no cabeçalho de índice para o índice %1 no arquivo 0x%4 sao diferentes de 0x%3.
The bytes available, 0x%2, in index header for index %1 in file 0x%4 is not equal to 0x%3.
Los bytes disponibles, 0x%2, en el encabezado de índice para el índice %1 en el archivo 0x%4 no es igual a 0x%3.
Die zur Verfügung stehenden Bytes 0x%2 im Indexheader für Index %1 in der Datei 0x%4 ist nicht identisch mit 0x%3.
De beschikbare bytes, 0x%2, in indexheader voor index %1 in het bestand 0x%4 is niet gelijk aan 0x%3.
Pocet bajtu k dispozici (0x%2) uvedeny v záhlaví indexu %1 v souboru 0x%4 se nerovná 0x%3.
Tiedoston 0x%4 indeksin %1 indeksiotsikon käytettävissä olevat tavut 0x%2 eivät vastaa tavuja 0x%3.
Antal tilgængelige byte, 0x%2, i indeksheaderen for indekset %1 i filen 0x%4 er ikke lig med 0x%3.
I byte disponibili, 0x%2, nell'intestazione per l'indice %1 nel file 0x%4 non è uguale a 0x%3.
0x%3 dosyasındaki %1 dizini için dizin baslıgıyla VCN 0x%2 dizin dügmü olarak isaretlenmemis.
O cabeçalho de índice para o índice %1 e VCN 0x%2 do ficheiro 0x%3 nao está marcado como um nó de índice.
Indexhuvudet för indexet %1 och VCN 0x%2 i filen 0x%3 är inte angivet som en indexnod.
Nagłówek indeksu %1 i VCN 0x%2 w pliku 0x%3 nie jest oznaczony jako wezeł indeksu.
Indekshodet for indeks %1 og VCN 0x%2 i filen 0x%3 er ikke merket som indeksnode.
A fájlban (0x%3) lévo index (%1) indexfejléce és a VCN (0x%2) nincs megjelölve indexcsomópontként
L'en-tête d'index pour l'index %1 et de VCN 0x%2 dans le fichier 0x%3 n'est pas marqué comme noeud d'index.
O cabeçalho de índice para o índice %1 e o VCN 0x%2 no arquivo 0x%3 nao estao marcados como nó de índice.
The index header for index %1 and VCN 0x%2 in file 0x%3 is not marked as index node.
El encabezado de índice para el índice%1 y VCN 0x%2 en el archivo 0x%3 no está marcado como un nodo de índice.
Der Indexheader für Index %1 und VCN 0x%2 in der Datei 0x%3 ist nicht gekennzeichnet als ein Indexknoten.
De indexheader voor index %1 en VCN 0x%2 in het bestand 0x%3 is niet gemarkeerd als indexknooppunt.
Záhlaví indexu pro index %1 a VCN 0x%2 v souboru 0x%3 není oznaceno jako uzel indexu.
Tiedoston 0x%3 indeksin %1 ja VCN:n 0x%2 indeksiotsikkoa ei ole merkitty indeksisolmuksi.
Indeksheaderen for indekset %1 og det virtuelle klyngenummer 0x%2 i filen 0x%3 er ikke markeret som indeksnode.
L'intestazione per l'indice %1 e VCN 0x%2 nel file 0x%3 non è contrassegnata come nodo indice.
0x%3 dosyasındaki %1 dizini VCN 0x%2 yanlıs.
O VCN 0x%2 de índice %1 do ficheiro 0x%3 está incorrecto.
VCN 0x%2 för indexet %1 i filen 0x%3 är felaktigt.
Wartośc VCN 0x%2 indeksu %1 w pliku 0x%3 jest niepoprawna.
VCN 0x%2 i indeks %1 i filen 0x%3 er feil.
A fájlban (0x%3) lévo index (%1) VCN-je (0x%2) helytelen.
Le VCN 0x%2 de l'index %1 dans le fichier 0x%3 est incorrect.
O VCN 0x%2 do índice %1 no arquivo 0x%3 está incorreto.
The VCN 0x%2 of index %1 in file 0x%3 is incorrect.
El VCN 0x%2 del índice %1 en el archivo 0x%3 es incorrecto.
Die virtuelle Clusternummer (VCN) 0x%2 von Index %1 in der Datei 0x%3 ist nicht korrekt.
De VCN 0x%2 van index %1 in het bestand 0x%3 is onjuist.
Císlo VCN 0x%2 indexu %1 v souboru 0x%3 je chybné.
Tiedoston 0x%3 indeksin %1 VCN 0x%2 on väärä.
Det virtuelle klyngenummer 0x%2 i indekset %1 i filen 0x%3 er forkert.
Il VCN 0x%2 dell'indice %1 nel file 0x%3 non è corretto.
0x%2 dosyasındaki %1 dizini dizin biteslemi geçersiz ya da eksik.
O mapa de bits de índice para o índice %1 do ficheiro 0x%2 é inválido ou está em falta.
Indexbitmappen för indexet %1 i filen 0x%2 är giltig eller saknas.
Mapa bitowa indeksu %1 w pliku 0x%2 jest nieprawidłowa lub nie istnieje.
Indekspunktgrafikken for indeks %1 i filen 0x%2 er ugyldig eller mangler.
A fájlban (0x%2) lévo index (%1) indexképe érvénytelen vagy hiányzik.
La bitmap d'index pour l'index %1 dans le fichier 0x%2 n'est pas valide ou est absente.
O bitmap de índice para o índice %1 no arquivo 0x%2 é inválido ou ausente.
The index bitmap for index %1 in file 0x%2 is invalid or missing.
El mapa de bits de índice para el índice %1 en el archivo 0x%2 falta o no es válido.
Die Indexbitmap für den Index %1 in der Datei 0x%2 ist ungültig oder fehlt.
De indexbitmap voor index %1 in het bestand 0x%2 is ongeldig of ontbreekt.
Rastrovy obrázek indexu %1 v souboru 0x%2 nebyl nalezen nebo je neplatny.
Tiedoston 0x%2 indeksin %1 indeksibittikartta ei kelpaa tai se puuttuu.
Indeksbitmappen for indekset %1 i filen 0x%2 er ugyldig eller mangler.
La bitmap per l'indice %1 nel file 0x%2 non è valida o è mancante.
0x%3 dosyasındaki %1 dizini VCN 0x%2 halen kullanımda.
O VCN 0x%2 de índice %1 do ficheiro 0x%3 já está a ser utilizado.
VCN 0x%2 indexet %1 i filen 0x%3 används redan.
Wartośc VCN 0x%2 indeksu %1 w pliku 0x%3 jest już używana.
VCN 0x%2 i indeks %1 i filen 0x%3 er allerede i bruk.
A fájlban (0x%3) lévo index (%1) VCN-je (0x%2) már használatban van.
Le VCN 0x%2 de l'index %1 dans le fichier 0x%3 est déjà utilisé.
O VCN 0x%2 do índice %1 no arquivo 0x%3 já está em uso.
The VCN 0x%2 of index %1 in file 0x%3 is already in use.
El VCN 0x%2 del índice %1 en el archivo 0x%3 ya está en uso.
Die virtuelle Clusternummer (VCN) 0x%2 von Index %1 in der Datei 0x%3 wird bereits verwendet.
De VCN 0x%2 van index %1 in het bestand 0x%3 is al in gebruik.
Císlo VCN 0x%2 indexu %1 v souboru 0x%3 je jiz pouzíváno.
Tiedoston 0x%3 indeksin %1 VCN 0x%2 on jo käytössä.
Det virtuelle klyngenummer 0x%2 i indekset %1 i filen 0x%3 er allerede i brug.
Il VCN 0x%2 dell'indice %1 nel file 0x%3 è già in uso.
See catalog page for all messages.