The service
Messages on page
Diger bilesenlere bu birimin degistigi bildirilemiyor.
Impossível notificar outros componentes de que este volume foi alterado.
Det gick inte att meddela andra komponenter om att den här volymen har ändrats.
Nie można powiadomic innych składników, które ten wolumin zmienił.
Kan ikke varsle andre komponenter om at dette volumet er endret.
Nem lehet értesíteni a többi összetevot arról, hogy megváltozott ez a kötet.
Impossible d'avertir les autres composants que ce volume a été modifié.
Nao é possível informar a outros componentes que este volume foi alterado.
Unable to notify other components that this volume has changed.
No se puede notificar otros componentes que este volumen ha cambiado.
Es ist nicht möglich, andere Komponenten zu benachrichtigen, dass dieses Volume geändert wurde.
Kan de andere onderdelen niet waarschuwen dat dit volume is gewijzigd.
Není mozné upozornit ostatní soucásti na zmenu tohoto svazku.
Muille tämän aseman muuttamille komponenteille ei voitu tiedottaa muutoksesta.
De andre komponenter, som denne diskenhed har ændret, kan ikke underrettes.
Impossibile notificare ad altri componenti le modifiche apportate al volume.
Dönüstürme, varolan dosya sistemi yapılarının konumunu degistirdi. Dönüstürmenin devam etmesi için bilgisayarınızı yeniden baslatmanız gerekli.
A conversao alterou a localizaçao de estruturas de sistema de ficheiros existentes. É necessário reiniciar o computador para que a conversao continue.
Befintliga filsystemstrukturer har omplacerats. Datorn måste startas om för att konverteringen ska kunna fortsätta.
W wyniku konwersji ponownie przydzielona została istniejaca struktura systemu plików. Aby kontynuowac konwersje, należy ponownie uruchomic komputer.
Konverter har flyttet eksisterende filsystemstrukturer. Du må starte maskinen på nytt for at konverteringen skal fortsette.
A Convert áthelyezte a már létezo fájlrendszer-struktúrákat. A konvertálás folytatásához újra kell indítani a számítógépet.
La conversion a déplacé des structures de système de fichiers existantes. Un redémarrage de votre ordinateur est nécessaire afin de pouvoir continuer la conversion.
A conversao realocou estruturas existentes do sistema de arquivos. É necessário reiniciar o computador para que a conversao continue.
Convert has relocated existing file system structures. A restart of your computer is necessary in order for convert to continue.
La conversión reubicó las estructuras del sistema de archivos existentes. Debe reiniciar el equipo para que la conversión continúe.
Convert hat vorhandene Dateisystemstrukturen verschoben. Der Computer muss neu gestartet werden, damit Convert fortgesetzt werden kann.
Convert heeft bestaande bestandssysteemstructuren verplaatst. De computer dient opnieuw te worden opgestart om convert door te kunnen laten gaan.
Program Convert zmenil prirazení stávajících struktur systému souboru. K dokoncení prevedení je treba restartovat pocítac.
On havaittu olemassa olevia tiedostojärjestelmärakenteita. Muunnosta voidaan jatkaa vasta uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
Convert har flyttet de nuværende filsystemstrukturer. Det er nodvendigt at genstarte computeren for at convert kan fortsætte.
Le strutture del file system esistente sono state rilocate. E necessario riavviare il computer per poter continuare la conversione.
Parametre biçimi dogru degil - %1
O formato do parâmetro nao está correcto - %1
Felaktigt parameterformat - %1
Niepoprawny format parametru - %1
Ugyldig parameterformat - %1
Hibás paraméterformátum - %1
Le format du paramètre est incorrect - %1.
Formato de parâmetro incorreto - %1
Parameter format not correct - %1
Formato de parámetro incorrecto: %1
Parameterformat falsch - %1
Parameternotatie is niet correct - %1
Nesprávny formát parametru - %1
Parametrin muoto ei kelpaa - %1
Parameterformatet er forkert - %1
Formato del parametro non corretto - %1
Etkin kod sayfası: %1
Página de códigos activa: %1
Aktuell teckentabell: %1
Aktywna strona kodowa: %1
Aktiv tegntabell: %1
Az aktív kódlap: %1
Page de codes active : %1
Página de códigos ativa: %1
Active code page: %1
Página de códigos activa: %1
Aktive Codepage: %1.
Actieve codetabel: %1
Aktivní znaková stránka: %1
Aktiivinen koodisivu: %1
Aktiv tegntabel: %1
Tabella codici attiva: %1
Geçersiz kod sayfası
Página de códigos nao válida
Felaktig teckentabell.
Nieprawidłowa strona kodowa
Ugyldig tegntabell
Érvénytelen kódlap.
Page de codes non valide
Página de códigos inválida
Invalid code page
Página de códigos no válida
Ungültige Codepage.
Ongeldige codetabel
Chybná znaková stránka
Koodisivu ei kelpaa
Ugyldig tegntabel.
Tabella codici non valida
Geçerli kod sayfası numarasını ayarlar ya da görüntüler. CHCP [nnn] nnn Bir kod sayfası numarası belirtir. Etkin kod sayfası numarasını görüntülemek için parametresiz CHCP yazın.
Apresenta ou define o número de página de código activa. CHCP [nnn] nnn Especifica um número de página de código. Escreva CHCP sem parâmetros para apresentar o n.º da página de código activa.
Visar eller anger aktuell teckentabell. CHCP [nnn] nnn Anger nummer på teckentabell. Skriv CHCP utan parameter för att visa aktuell teckentabell.
Wyświetla lub ustawia numer aktywnej strony kodowej. CHCP [nnn] nnn Określa numer strony kodowej. Wpisz CHCP bez parametru, aby wyświetlic numer aktywnej strony kodowej.
Viser eller stiller inn aktivt tegntabellnummer. CHCP [nnn] nnn Angir et tegntabellnummer. Skriv CHCP uten parameter for å vise aktivt tegntabellnummer.
Az aktív kódlapszám megjelenítése vagy beállítása CHCP [nnn] nnn A kódlap száma. Az aktív kódlap megjelenítéséhez írja be paraméter nélkül a CHCP parancsot.
Affiche ou définit le numéro de page de codes active. CHCP [nnn] nnn Spécifie le numéro de page de codes. Entrez CHCP sans paramètres pour afficher le numéro de page de codes active.
Exibe ou define o número da página de códigos ativa. CHCP [nnn] nnn Especifica um número de página de códigos. Digite CHCP sem parâmetros para exibir o número da página de código ativa.
Displays or sets the active code page number. CHCP [nnn] nnn Specifies a code page number. Type CHCP without a parameter to display the active code page number.
Muestra o establece el número de la página de códigos activa. CHCP [nnn] nnn Especifica una página de códigos. Escriba CHCP sin parámetro para mostrar el número de la página de códigos activa.
Wechselt die aktuelle Codepage oder zeigt deren Nummer an. CHCP [nnn] nnn Die Nummer einer Codepage. Der Befehl CHCP ohne Parameter zeigt die Nummer der aktuellen Codepage an.
Het nummer van de actieve codetabel weergeven of dit instellen. CHCP [nnn] nnn Het nummer van de codetabel. Om het nummer van de huidige codetabel te zien, typt u CHCP zonder parameter.
Zobrazí nebo nastaví císlo aktivní znakové stránky. CHCP [nnn] nnn Urcuje císlo znakové stránky Príkaz CHCP bez parametru zobrazí císlo aktivní znakové stránky.
Tuo näyttöön aktiivisen koodisivun numeron tai vaihtaa koodisivua. CHCP [nnn] nnn Määrittää koodisivun numeron. Kirjoita CHCP ilman parametreja, kun haluat nähdä aktiivisen koodisivun numeron.
Viser eller indstiller nummeret på den aktuelle tegntabel. CHCP [nnn] nnn Angiver nummeret på en tegntabel. Tast CHCP uden parametre for at vise nummeret på den aktuelle tegntabel.
Visualizza o imposta il numero della tabella codici attiva. CHCP [nnn] nnn Specifica il numero di una tabella codici. Digitare CHCP senza parametri per visualizzare il numero della tabella codici attiva.
Iç hata.
Erro interno.
Internt fel.
Bład wewnetrzny.
Intern feil.
Belso hiba.
Erreur interne.
Erro interno.
Internal error.
Error interno.
Interner Fehler
Interne fout.
Vnitrní chyba
Sisäinen virhe.
Intern fejl.
Errore interno.
Geçersiz makro tanımı.
Definiçao de macro inválida.
Felaktig makrodefinition.
Nieprawidłowa definicja makra.
Ugyldig makrodefinisjon
Érvénytelen makródefiníció.
Définition de macro non valide.
Definiçao de macro inválida.
Invalid macro definition.
La definición de macro no es válida.
Ungültige Makrodefinition
Ongeldige macrodefinitie.
Neplatná definice makra.
Makromääritys ei kelpaa.
Ugyldig makrodefinition.
Definizione di macro non valida.
Window NT altında komut geçmisi boyutunu belirtmek için bellenecek komutların sayısını belirten /listsize anahtarını kullanın.
Para especificar o tamanho da memória intermédia do histórico de comandos no Windows NT, utilize o parâmetro /listsize que define o número de comandos a lembrar.
Använd växeln /LISTSIZE om du vill att ange storleken på kommandominnet under Windows NT. Växeln anger antalet kommandon som sparas i minnet.
Aby określic rozmiar buforu historii poleceń w systemie Windows NT, użyj przełacznika /listsize, który ustala liczbe zapamietywanych poleceń.
Bruk bryteren /listsize for å angi storrelsen til kommandologgbufferen under Windows NT. Bryteren angir antall kommandoer som skal huskes.
A Windows NT környezetben a parancselozmény-lista méretének megadásához használja a /listsize kapcsolót, amely beállítja a tárolt parancsok számát.
Pour spécifier la taille du tampon d'historique des commandes sur Windows NT, NT utilisez /listsize qui définit le nombre de commandes à mémoriser.
Para especificar o tamanho do buffer de comandos para o Windows NT, use a opçao /listsize, que define o número de comandos a memorizar.
To specify the size of the command history buffer under Window NT, use the /listsize switch which sets the number of commands to remember.
Para especificar el tamaño del búfer de comandos para Windows NT, use el modificador /listsize, que establece el número de comandos a memorizar.
Zur Angabe der Größe des Befehlspuffers unter Windows NT, geben Sie die Anzahl der zu speichernden Befehle mit der Option /listsize an.
U geeft de grootte van de opdrachtgeschiedenisbuffer op in Windows NT door de schakeloptie /listsize te gebruiken. Hiermee wordt het aantal te onthouden opdrachten ingesteld.
Chcete-li v systému Windows NT uvést rozsah historie príkazu, nastavte prepínacem /LISTSIZE pocet rádku, které se majízapamatovat.
Käytä /listsize valitsinta muistettavien komentojen määrän määritykseen Windows NT:ssä.
Brug parameteren /LISTSIZE under Windows NT til at angive antallet af kommandoer, der skal gemmes.
Per specificare la dimensione del buffer dei comandi in Windows NT, utilizzare l'opzione /listsize che imposta il numero di comandi che si desidera mantenere in memoria.
DOSKEY listesi büyütmek için yetersiz bellek.
Nao existe memória suficiente para aumentar a lista do DOSKEY.
Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att utöka kommandominnets storlek.
Za mało pamieci, aby rozszerzyc liste DOSKEY.
For lite minne til å utvide Doskey-listen.
Nincs elég memória a DOSKEY lista növeléséhez.
Mémoire insuffisante pour développer la liste de Doskey.
Memória insuficiente para aumentar a lista de DOSKEY.
Insufficient memory to grow DOSKEY list.
Memoria insuficiente para aumentar la lista de DOSKEY.
Nicht genügend Arbeitsspeicher zur Erweiterung des DOSKEY-Befehlsspeichers.
Onvoldoende geheugen om doskey-lijst uit te breiden.
Není dostatek pameti pro zvetsení rozsahu historie DOSKey.
Liian vähän muistia doskey-luettelon suurentamiseen.
Der er ikke hukommelse nok til at udvide DOSKEYs liste.
Memoria insufficiente per espandere l'elenco doskey.
See catalog page for all messages.