The service
Messages on page
Pokud není určen řetězec Unicode, jsou potřeba indexy Glyphs.
Der skal findes Glyph-indekser, hvis der ikke er angivet nogen Unicode-streng.
Als er geen Unicode-tekenreeks is opgegeven, moeten er Glyph-indexen zijn.
Glyph-indeksit ovat pakollisia, jos Unicode-merkkijonoja ei ole määritetty.
Index Glyph obligatoires si aucune chaîne Unicode n'est spécifiée.
Wenn keine Unicodezeichenfolge angegeben ist, müssen Glyph-Indizes vorhanden sein.
Πρέπει να υπάρχουν ευρετήρια Glyph εάν δεν καθορίζεται συμβολοσειρά Unicode.
Must have Glyph indices if no Unicode string is specified.
Ha nincs megadott Unicode-karakterlánc, Glyph-indexekre van szükség.
Se non si specifica una stringa Unicode, sono necessari indici Glyph.
Unicode 文字列が指定されていない場合、Glyph インデックスが必要です。
유니코드 문자열이 지정되지 않은 경우 Glyph 인덱스가 있어야 합니다.
Glyph-indekser må finnes hvis det ikke er angitt noen Unicode-streng.
Jeśli nie określono ciągu Unicode, należy zdefiniować indeksy obiektów Glyph.
Если строка Юникода не указана, требуются индексы Glyph.
Si no se especifica ninguna cadena Unicode, se debe disponer de índices de Glyphs.
Måste finnas ett Glyph-index om ingen Unicode-sträng anges.
Unicode dizesi belirtilmezse, Glyph göstergesi olmalıdır.
Must have Glyph indices if no Unicode string is specified.
如果未指定 Unicode 字符串,则必须有 Glyph 索引。
若指定 Unicode 字串,則必須有 Glyph 索引。
如果未指定 Unicode 字符串,则必须有 Glyph 索引。
若指定 Unicode 字串,則必須有 Glyph 索引。
É necessário ter os índices de Glyph se nenhuma cadeia de caracteres Unicode estiver especificada.
Cannot modify '<var>X</var>' in read-only state.
无法修改只读状态的“<var>X</var>”。
在唯讀狀態中無法修改 '<var>X</var>'。
Nelze upravovat prvek <var>X</var> ve stavu, kdy je jen pro čtení.
<var>X</var> kan ikke redigeres i skrivebeskyttet tilstand.
Kan <var>X</var> niet wijzigen in alleen-lezen status.
Kohdetta <var>X</var> ei voi muokata vain luku -tilassa.
Impossible de modifier '<var>X</var>' en état lecture seule.
"<var>X</var>" kann in schreibgeschütztem Zustand nicht geändert werden.
Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση του '<var>X</var>' σε κατάσταση μόνο για ανάγνωση.
Cannot modify '<var>X</var>' in read-only state.
„<var>X</var>” írásvédett állapotban nem módosítható.
Impossibile modificare '<var>X</var>' in stato di sola lettura.
読み取り専用状態では '<var>X</var>' を変更できません。
읽기 전용 상태에서 '<var>X</var>'을(를) 수정할 수 없습니다.
Kan ikke endre <var>X</var> i skrivebeskyttet status.
Nie można zmienić „<var>X</var>” w stanie tylko do odczytu.
Невозможно изменить "<var>X</var>" в состоянии только для чтения.
No se puede modificar '<var>X</var>' en el estado de sólo lectura.
Det går inte att ändra '<var>X</var>' i skrivskyddat läge.
Salt okunur durumunda '<var>X</var>' değiştirilemez.
无法修改只读状态的“<var>X</var>”。
在唯讀狀態中無法修改 '<var>X</var>'。
Não é possível modificar '<var>X</var>' no estado somente leitura.
The maximum number of property triggers has been reached and further allocation is impossible.
已达到触发器的最大属性数,无法进行进一步分配。
已經達到屬性觸發程序數目上限,無法再進行任何配置。
Bylo dosaženo maximálního počtu spouštěčů vlastností a další již nelze přidělit.
Det maksimale antal egenskabsudløsere er nået, og yderligere allokering er ikke mulig.
Het maximale aantal eigenschaptriggers is bereikt en verdere toewijzing is niet mogelijk.
Ominaisuuskäynnistimien enimmäismäärä on saavutettu, eikä niitä voi varata lisää.
Le nombre maximal de déclencheurs de propriétés a été atteint et une allocation supplémentaire est impossible.
Die maximale Anzahl von Eigenschaftsauslösern wurde erreicht, eine weitere Zuordnung ist nicht möglich.
Ο μέγιστος αριθμός εναυσμάτων ιδιοτήτων έχει συμπληρωθεί και δεν είναι δυνατή καμία περαιτέρω εκχώρηση.
The maximum number of property triggers has been reached and further allocation is impossible.
Elérte a tulajdonság-eseményindítók maximális számát, további lefoglalás nem lehetséges.
È stato raggiunto il numero massimo di trigger di proprietà. Non sono possibili ulteriori allocazioni.
プロパティ トリガが最大数に達し、これ以上割り当てられません。
속성 트리거의 최대 수에 도달했으며 더 이상 할당할 수 없습니다.
Maksimalt antall egenskapsutløsere er nådd, og ytterligere tildeling er ikke mulig.
Osiągnięto maksymalną liczbę wyzwalaczy właściwości i kolejne przypisanie nie jest możliwe.
Достигнуто максимальное число триггеров свойства. Дальнейшее размещение невозможно.
Se alcanzó el número máximo de desencadenadores de propiedad y ya no es posible realizar más asignaciones.
Det maximala antalet egenskapsutlösare har nåtts och ytterligare allokering kan inte göras.
İzin verilen en fazla özellik tetikleyicisi sayısına ulaşıldı ve daha fazla ayırma yapılamaz.
已达到触发器的最大属性数,无法进行进一步分配。
已經達到屬性觸發程序數目上限,無法再進行任何配置。
O número máximo de disparadores de propriedade foi atingido e outras alocações são impossíveis.
Osa <var>X</var> on jo esityskontekstissa.
Le composant '<var>X</var>' est déjà en contexte de présentation.
Die Komponente "<var>X</var>" befindet sich bereits im Präsentationskontext.
Το στοιχείο '<var>X</var>' βρίσκεται ήδη σε περιβάλλον παρουσίασης.
'<var>X</var>' component is already in presentation context.
A(z) „<var>X</var>” összetevő már a bemutató környezetében található.
Il componente '<var>X</var>' è già incluso nel contesto di presentazione.
'<var>X</var>' コンポーネントは、プレゼンテーション コンテキストに既にあります。
'<var>X</var>' 구성 요소가 이미 프레젠테이션 컨텍스트에 있습니다.
Komponenten <var>X</var> finnes fra før i presentasjonskonteksten.
Składnik „<var>X</var>” jest już w kontekście prezentacji.
Компонент "<var>X</var>" уже находится в контексте презентации.
El componente '<var>X</var>' ya se encuentra en el contexto de presentación.
Komponenten '<var>X</var>' är redan i presentationskontext.
'<var>X</var>' bileşeni zaten sunu bağlamında.
'<var>X</var>' component is already in presentation context.
“<var>X</var>”组件已在演示上下文中。
'<var>X</var>' 元件已存在於呈現內容中。
Komponent <var>X</var> je již v kontextu prezentace obsažen.
Komponenten <var>X</var> er allerede i præsentationskonteksten.
Het onderdeel <var>X</var> bevindt zich al in een presentatiecontext.
“<var>X</var>”组件已在演示上下文中。
'<var>X</var>' 元件已存在於呈現內容中。
O componente '<var>X</var>' já está no contexto da apresentação.
Temporary file name cannot be empty.
临时文件名不能为空。
暫存檔名稱不能是空的。
Název dočasného souboru nemůže být prázdný.
Et midlertidigt filnavn kan ikke være tomt.
De naam van een tijdelijk bestand kan niet leeg zijn.
Tilapäistiedoston nimi ei voi olla tyhjä.
Un nom de fichier temporaire ne peut pas être vide.
Der Name der temporären Datei darf nicht leer sein.
Το προσωρινό όνομα αρχείου δεν είναι δυνατόν να είναι κενό.
Temporary file name cannot be empty.
Az ideiglenes fájlnév nem lehet üres.
Il nome del file temporaneo non può essere vuoto.
一時ファイル名は空にできません。
임시 파일 이름을 비워둘 수 없습니다.
Midlertidig filnavn kan ikke være tomt.
Nazwa pliku tymczasowego nie może być pusta.
Имя временного файла не может быть пустым.
El nombre del archivo temporal no puede estar vacío.
Namn för temporär fil kan inte vara tomt.
Geçici dosya adı boş olamaz.
不能具有临时文件的空名称。
暫存檔案的名稱不能是空白的。
Não é possível ter o nome vazio de um arquivo temporário.
Current stream object was closed and disposed. Cannot access a closed stream.
当前流属性对象已关闭并且已释放。无法访问已关闭的流。
無法將已關閉或已處置的物件轉換為資料流。無法存取已關閉的資料流。
Aktuální objekt datového proudu byl právě zavřen a odstraněn. K zavřenému proudu není přístup.
Det aktuelle streamobjekt blev lukket og fjernet. Der kan ikke opnås adgang til en lukket stream.
De huidige stroom is gesloten en verwijderd. Kan een gesloten stroom niet openen.
Nykyinen virtaobjekti on suljettu ja poistettu. Suljettua virtaa ei voi käyttää.
L'objet de flux en cours a été fermé et libéré. Impossible d'accéder à un flux fermé.
Das aktuelle Datenstromobjekt wurde geschlossen und verworfen. Auf geschlossene Datenströme kann nicht zugegriffen werden.
Το τρέχον αντικείμενο ροής έκλεισε και έχει διατεθεί. Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε μια κλειστή ροή.
Current stream object was closed and disposed. Cannot access a closed stream.
A jelenlegi adatfolyam-objektum be lett zárva, és használaton kívül lett helyezve. A bezárt adatfolyam nem érhető el.
L'oggetto flusso corrente è stato chiuso ed eliminato. Impossibile accedere a un flusso chiuso.
現在のストリーム オブジェクトは終了しており、破棄されています。終了したストリームにはアクセスできません。
현재 스트림 개체가 닫히고 삭제되었습니다. 닫힌 스트림에 액세스할 수 없습니다.
Gjeldende dataflyt objekt ble lukket og fjernet. Har ikke tilgang til en lukket dataflyt.
Bieżący obiekt strumienia został zamknięty i usunięty. Nie można uzyskać dostępu do zamkniętego strumienia.
Текущий объект потока был закрыт и ликвидирован. Невозможно получить доступ к закрытому потоку.
El objeto de secuencia actual se cerró y eliminó. No se puede obtener acceso a una secuencia cerrada.
Aktuellt strömobjekt har stängts och tagits bort. Det går inte att komma åt en stängd ström.
Geçerli akış nesnesi kapatıldı ve bırakıldı. Kapalı akışa erişilemez.
当前流属性对象已关闭并且已释放。无法访问已关闭的流。
無法將已關閉或已處置的物件轉換為資料流。無法存取已關閉的資料流。
O objeto do fluxo atual foi fechado e descartado. Não é possível acessar um fluxo fechado.
Ominaisuusjoukko <var>X</var> ei kelpaa tässä Style-määrityksen sijainnissa.
La propriété définie '<var>X</var>' n'est pas valide à cet emplacement d'une déclaration Style.
Die festgelegte <var>X</var>-Eigenschaft ist an dieser Stelle in einer Style-Deklaration nicht gültig.
Η ιδιότητα '<var>X</var>' που έχει οριστεί δεν είναι έγκυρη σε αυτή τη θέση σε μια δήλωση Style.
'<var>X</var>' property set is not valid at this location in a Style declaration.
A(z) „<var>X</var>” tulajdonságkészlet nem érvényes a Style-deklaráció ezen részén.
La proprietà '<var>X</var>' impostata non è valida in questa posizione di una dichiarazione Style.
Style 宣言のこの場所で、'<var>X</var>' プロパティ セットは無効です。
Style 선언의 이 위치에서 '<var>X</var>' 속성 설정이 잘못되었습니다.
Den angitte egenskapen <var>X</var> er ugyldige med denne plasseringen i en Style-deklarasjon.
Ustawienie właściwości „<var>X</var>” jest nieprawidłowe w tej lokalizacji w deklaracji Style.
Набор свойств "<var>X</var>" не является допустимым в данной части объявления Style.
La propiedad '<var>X</var>' establecida no es válida en esta ubicación en una declaración Style.
Egenskapsuppsättningen '<var>X</var>' är inte tillåten på denna plats i en Style-deklaration.
'<var>X</var>' özellik kümesi bir Style bildiriminde bu konumda geçerli değildir.
'<var>X</var>' property set is not valid at this location in a Style declaration.
“<var>X</var>”属性设置在 Style 声明中的此位置无效。
設定的 '<var>X</var>' 屬性在 Style 宣告的此位置是無效的。
Sada vlastností <var>X</var> není platná pro tuto pozici deklarace Style.
Den angivne egenskab <var>X</var> er ikke gyldig på denne placering i en Style-erklæring.
De ingestelde eigenschap <var>X</var> is niet geldig op deze locatie in een Style-declaratie.
“<var>X</var>”属性设置在 Style 声明中的此位置无效。
設定的 '<var>X</var>' 屬性在 Style 宣告的此位置是無效的。
A propriedade '<var>X</var>' definida não é válida neste local em uma declaração Style.
The PageFunction's Return event handler is required to be an instance method on the parent page object.
PageFunction 的 Return 事件处理程序需要成为父页面对象上的实例方法。
PageFunction 的 Return 事件處理常式必須是父頁面物件上的執行個體方法。
Ovladač události Return funkce PageFunction musí být instanční metodou nadřazeného objektu stránky.
Return-hændelseshandleren for PageFunction skal være en forekomstmetode i det overordnede elements sideobjekt.
De gebeurtenis-handler Return van PageFunction moet een exemplaarmethode in het bovenliggende paginaobject zijn.
PageFunction-toiminnon Return-tapahtumankäsittelyn on oltava ylätason sivuobjektin esiintymämetodi.
Le gestionnaire d'événement Return de PageFunction doit être une méthode d'instance sur l'objet de la page parent.
Der Return-Ereignishandler von "PageFunction" ist erforderlich, damit es sich um eine Instanzmethode für das übergeordnete Seitenobjekt handelt.
Το πρόγραμμα χειρισμού συμβάντων Return του PageFunction απαιτείται να είναι μέθοδος παρουσίας στο γονικό αντικείμενο της σελίδας.
The PageFunction's Return event handler is required to be an instance method on the parent page object.
A PageFunction elem Return eseményleírójának a szülő lapobjektum példánymetódusának kell lennie.
Il gestore dell'evento Return di PageFunction deve essere un metodo di istanza nell'oggetto della pagina padre.
親ページ オブジェクト上のインスタンス メソッドになるには、PageFunction の Return イベント ハンドラが必要です。
PageFunction의 Return 이벤트 처리기는 부모 페이지 개체에서 인스턴스 메서드여야 합니다.
Hendelsesbehandlingen Return for PageFunction-forekomster må være en forekomstmetode på det overordnede sideobjektet.
Uchwyt zdarzenia Return funkcji PageFunction musi być metodą wystąpienia w nadrzędnym obiekcie strony.
Обработчик события Return для PageFunction должен быть методом экземпляра для родительского объекта страницы.
El controlador de eventos Return de PageFunction debe ser un método de instancia en el objeto de página primaria.
PageFunctions Return-händelsehanterare måste vara en instansmetod i överordnad sidas objekt.
PageFunction'ın Return olay işleyicisinin üst sayfa nesnesinde örnek yöntemi olması gereklidir.
PageFunction 的 Return 事件处理程序需要成为父页面对象上的实例方法。
PageFunction 的 Return 事件處理常式必須是父頁面物件上的執行個體方法。
O manipulador de eventos Return de PageFunction é necessário para ser um método de instância no objeto de página pai.
GetListItemIndex is valid only for immediate children of this List element.
GetListItemIndex 仅对该 List 元素的直属子级有效。
GetListItemIndex 只對於此 List 項目的下層子項目有效。
GetListItemIndex je platný pouze pro přímé podřízené prvky tohoto prvku List.
GetListItemIndex er kun gyldigt for direkte underordnede elementer i dette List-element.
GetListItemIndex is alleen geldig voor directe onderliggende elementen van dit List-element.
GetListItemIndex kelpaa vain tämän List-elementin välittömäksi alemman tason elementiksi.
GetListItemIndex n'est valide que pour les enfants immédiats de cet élément List.
"GetListItemIndex" ist nur für direkt diesem List-Element untergeordnete Elemente gültig.
Το GetListItemIndex είναι έγκυρο μόνο για άμεσα θυγατρικά στοιχεία αυτού του στοιχείου List.
GetListItemIndex is valid only for immediate children of this List element.
A GetListItemIndex csak a List elem közvetlen gyermekeként érvényes.
GetListItemIndex è valido solo per gli elementi figlio diretti di questo elemento List.
GetListItemIndex は、この List 要素のすぐ下の子に対してのみ有効です。
GetListItemIndex는 이 List 요소의 직접 자식에만 사용할 수 있습니다.
GetListItemIndex er gyldig bare for elementer som er umiddelbart underordnet dette List-elementet.
Element GetListItemIndex jest prawidłowy tylko dla bezpośrednich elementów podrzędnych tego elementu List.
GetListItemIndex является допустимым только для непосредственного дочернего элемента List.
GetListItemIndex sólo es válido para los elementos secundarios más próximos a este elemento List.
GetListItemIndex är giltigt endast för omedelbart underordnade för detta List-element.
GetListItemIndex yalnızca, bu List öğesinin hemen altındaki öğe için geçerlidir.
GetListItemIndex 仅对该 List 元素的直属子级有效。
GetListItemIndex 只對於此 List 項目的下層子項目有效。
GetListItemIndex é válido somente para filhos imediatos do elemento de List.
Must pass a valid writable stream to BamlWriter constructor.
必须将有效的可写流传递到 BamlWriter 构造函数。
必須傳遞有效的可寫入資料流到 BamlWriter 建構函式。
Nutno předat konstruktoru BamlWriter platný zapisovatelný datový proud.
Der skal sendes en gyldig skrivbar stream til BamlWriter-konstruktøren.
Er moet een geldige beschrijfbare stroom aan BamlWriter-constructor worden doorgegeven.
Kelvollinen kirjoitettava virta on siirrettävä BamlWriter-konstruktoriin.
Passage obligatoire d'un flux accessible en écriture valide au constructeur BamlWriter.
An den BamlWriter-Konstruktor muss ein gültiger schreibbarer Datenstrom weitergegeben werden.
Πρέπει να περάσει μια έγκυρη εγγράψιμη ροή στην κατασκευή BamlWriter.
Must pass a valid writable stream to BamlWriter constructor.
A BamlWriter konstruktornak érvényes írható adatfolyamot kell átadni.
È necessario passare un flusso scrivibile valido al costruttore BamlWriter.
有効な書き込み可能ストリームを BamlWriter コンストラクタに渡す必要があります。
BamlWriter 생성자에 올바른 쓰기 가능한 스트림을 전달해야 합니다.
Må sende gyldig skrivbar dataflyt til BamlWriter-konstruktør.
Poprawny strumień z możliwością zapisu należy przekazać do konstruktora BamlWriter.
Необходимо передать допустимый поток с возможностью записи в конструктор BamlWriter.
Debe pasar una secuencia con permiso de escritura válida al constructor BamlWriter.
Måste skicka en giltig skrivbar ström till BamlWriter-konstruktorn.
BamlWriter oluşturucuya geçerli bir yazılabilir akış geçirilmelidir.
必须将有效的可写流传递到 BamlWriter 构造函数。
必須傳遞有效的可寫入資料流到 BamlWriter 建構函式。
É necessário transferir um fluxo de gravação válido para o construtor BamlWriter.
See catalog page for all messages.