The service
Messages on page
0x%1 ofsette 0x%3 bayt için yanlıs yazma varsa da 0x%2 bayt alındı.
Escrita incorrecta no deslocamento 0x%1 de 0x%3 bytes mas foram escritos 0x%2 bytes.
Felaktig skrivning av 0x%3 byte vid förskjutningen 0x%1. 0x%2 byte skrevs.
Niepoprawny zapis; przesuniecie: 0x%1 przez 0x%3 bajtów; ale zapisano 0x%2 bajtów.
Feilskriving på offset 0x%1, lengde 0x%3 byte, men 0x%2 byte er skrevet.
Hibás írás 0x%1 eltolásnál 0x%3 bájtra, de sikerült 0x%2 bájtot írni.
Écriture incorrecte au décalage 0x%1 pour 0x%3 octets mais 0x%2 octets sont écrits.
Gravaçao incorreta no deslocamento ee 0x%1 para 0x%3 bytes, mas obteve gravaçao de 0x%2 bytes.
Incorrect write at offset 0x%1 for 0x%3 bytes but wrote 0x%2 bytes.
Escritura incorrecta en 0x%1 para 0x%3 bytes pero escribió 0x%2 bytes.
Fehler beim Schreiben bei Offset 0x%1 für 0x%3 Bytes, aber 0x%2 Bytes geschrieben.
Onjuiste schrijfbewerking op offset 0x%1 voor 0x%3 bytes, in plaats daarvan zijn 0x%2 bytes geschreven.
Pri zápisu 0x%3 bajtu na posunutí 0x%1 bylo zapsáno 0x%2 bajtu.
Virheellinen kirjoitus. Osoitteeseen 0x%1 yritettiin kirjoittaa 0x%3 tavua, mutta kirjoitettiin 0x%2 tavua.
Fejlskrivning ved forskydningen 0x%1 for 0x%3 byte, men 0x%2 byte er skrevet.
Scrittura non corretta a offset 0x%1 per 0x%3 byte, scritti comunque 0x%2 byte.
Os dados escritos sao diferentes do que está a ser lido no deslocamento 0x%1 de 0x%2 bytes.
0x%2 bayt için 0x%1 ofsetinde geri okunan veriyle yazılan veri farklı.
De data som skrevs ut skiljer sig från de 0x%2 byte som lästes tillbaka vid förskjutningen 0x%1.
Zapisane dane różnia sie od danych odczytanych przy przesunieciu 0x%1 przez 0x%2 bajtów.
Data som ble skrevet er forskjellig fra det som lese tilbake på offset 0x%1, lengde 0x%2 byte.
Az írt adatok különböznek a visszaolvasottól 0x%1 eltolásnál 0x%2 bájtra.
Les données en écriture sont différentes de celles qui sont relues au décalage 0x%1 pour 0x%2 octets.
Os dados gravados sao diferentes do que está sendo lidos no deslocamento de 0x%1 para 0x%2 bytes.
The data written out is different from what is being read back at offset 0x%1 for 0x%2 bytes.
Los datos escritos son diferentes a los que se han leído en desplazamiento 0x%1 para 0x%2 bytes.
Die geschriebenen Daten unterscheiden sich von den wieder eingelesenen Daten bei Offset 0x%1 für 0x%2 Bytes.
De geschreven gegevens verschillen van de gelezen gegevens op offset 0x%1 voor 0x%2 bytes.
Zapsaná data se lisí od dat nacítanych zpet pri posunu 0x%1 pro 0x%2 bajtu.
Kirjoitetut tiedot eroavat luetuista. Osoite: 0x%1, 0x%2 tavua.
De udskrevne data adskiller sig fra det, der blev læst ved forskydningen 0x%1 for 0x%2 byte.
I dati in scrittura sono differenti dai dati in lettura a offset 0x%1 per 0x%2 byte.
0x%1 dosyası 0x%3 ögesine bagımlıyken 0x%2 ögesine bagımlı görünüyor.
O ficheiro 0x%1 pertence ao ascendente 0x%3 mas tem o 0x%2 como ascendente.
Filen 0x%1 tillhör den överordnade filen 0x%3 men fick 0x%2 som överordnad.
Plik 0x%1 należy do obiektu nadrzednego 0x%3, ale otrzymał 0x%2 jako obiekt nadrzedny.
Filen 0x%1 horer til overordnet objekt 0x%3, men fikk 0x%2 som overordnet objekt.
A fájl (0x%1) 0x%3 szülohöz tartozik, de szüloként a következot ismeri: 0x%2.
Le fichier 0x%1 appartient au parent 0x%3 mais a 0x%2 comme parent.
O arquivo 0x%1 pertence ao 0x%3 pai, mas tem 0x%2 como pai.
The file 0x%1 belongs to parent 0x%3 but got 0x%2 as parent.
El archivo 0x%1 pertenece al primario 0x%3 pero tiene 0x%2 como primario.
Die Datei 0x%1 ist 0x%3 untergeordnet, wurde aber 0x%2 untergeordnet.
Bestand 0x%1 behoort bij bovenliggend bestand 0x%3, maar heeft 0x%2 als bovenliggend bestand gekregen.
Soubor 0x%1 je podrízen polozce 0x%3, jako nadrazená polozka vsak bylo vráceno: 0x%2.
Tiedosto 0x%1 kuuluu yläkohteelle 0x%3, mutta yläkohde oli 0x%2.
Filen 0x%1 tilhorer den overordnede fil 0x%3, men fik 0x%2 som overordnet fil.
Il file 0x%1 appartiene a 0x%3 come padre ma ha invece 0x%2.
0x%1 dosyasının adı %3 olması gerekirken %2.
O ficheiro 0x%1 tem o nome de ficheiro %2 quando deveria ter %3.
Filen 0x%1 har filnamnet %2. Den borde ha namnet %3.
Plik 0x%1 ma nazwe pliku %2, a powinien miec nazwe %3.
Filen 0x%1 har filnavnet%2, men det skulle vært %3.
A fájl (0x%1) neve: %2, amikor %3 kellene, hogy legyen.
Le fichier 0x%1 a le nom de fichier %2 alors qu'il devrait être %3.
O arquivo 0x%1 tem nome de arquivo %2 quando deveria ser %3.
The file 0x%1 has file name %2 when it should be %3.
El archivo 0x%1tiene como nombre de archivo %2 cuando debería ser %3.
Die Datei 0x%1 hat den Dateinamen %2, es sollte aber %3 sein.
Bestand 0x%1 heeft bestandsnaam %2 terwijl dit %3 moet zijn.
Soubor 0x%1 je pojmenován jako %2, mel by vsak byt pojmenován %3.
Tiedoston 0x%1 tiedostonimi on %2, kun sen on oltava %3.
Filen 0x%1 har filnavnet %2, men det skulle have været %3.
Il file 0x%1 ha nome file %2 mentre dovrebbe essere %3.
Toplam 0x%1 boyutlu çoklu kesim baslıgı, USA offset 0x%2 ile USA sayım 0x%3 yanlıs.
O cabeçalho de multi-sector com o tamanho total 0x%1, deslocamento USA 0x%2 e contagem USA 0x%3 está incorrecto.
Multisektor-headern med den totala storleken 0x%1, USA-förskjutningen 0x%2 och USA-antalet 0x%3 är felaktig.
Nagłówek wielosektorowy z rozmiarem całkowitym 0x%1, przesunieciem USA 0x%2, i liczba USA 0x%3 jest niepoprawny.
Flersektors hode med totalstorrelsen 0x%1, USA-offset 0x%2, og USA-antall 0x%3 er ugyldig.
A többszektoros fejléc 0x%1 teljes mérettel, 0x%2 USA-eltolással és 0x%3 USA számlálóval helytelen.
L'en-tête multi-secteur de taille totale 0x%1, décalage USA 0x%2, et de compteur USA 0x%3 est incorrecte.
O cabeçalho de vários setores com tamanho total 0x%1, deslocamento USA 0x%2 e contagem USA 0x%3 está incorreto.
The multi-sector header with total size 0x%1, USA offset 0x%2, and USA count 0x%3 is incorrect.
El encabezado del sector múltiple con tamaño total de 0x%1, desplazamiento USA 0x%2, y cuenta USA 0x%3 es incorrecto.
Der Multisektorenheader mit der Gesamtgröße 0x%1, USA-Offset 0x%2 und USA-Zähler 0x%3 ist nicht korrekt.
De multi-sector header met de totale grootte 0x%1, USA-offset 0x%2, en USA-aantal 0x%3 is onjuist.
Vícesektorové záhlaví s celkovou velikostí 0x%1, posunem USA 0x%2 a poctem USA 0x%3 je chybné.
Monisektorinen otsikko, jonka koko on 0x%1, USA-osoite on 0x%2 ja USA-laskuri on 0x%3, on väärä.
Headeren med flere sektorer og en samlet storrelse på 0x%1, en forskydning af opdateringssekvenstabel på 0x%2 og et antal opdateringstabeller på 0x%3 er forkert.
L'intestazione multi-settore con dimensioni totali 0x%1, offset USA 0x%2, e conteggio USA 0x%3 non è corretta.
0x%1 bloktaki USA gözden geçirme degeri 0x%2 yanlıs. Beklenen deger: 0x%3.
O valor de verificaçao USA, 0x%2, no bloco 0x%1 está incorrecto. O valor esperado é 0x%3.
USA-kontrollvärdet 0x%2 vid blocket 0x%1 är felaktigt. Det förväntade värdet är 0x%3.
Wartośc kontrolna USA, 0x%2, dla bloku 0x%1 jest niepoprawna. Oczekiwano wartości 0x%3.
USA-kontrollverdien, 0x%2, på blokk 0x%1 er ugyldig. Forventet verdi er 0x%3.
Az USA ellenorzés értéke (0x%2) a blokknál (0x%1) helytelen. A várt érték: 0x%3.
La valeur de vérification USA, 0x%2, au bloc 0x%1 est incorrecte. La valeur attendue est 0x%3.
O valor de verificaçao USA 0x%2 no bloco 0x%1 está incorreto. O valor esperado é 0x%3.
The USA check value, 0x%2, at block 0x%1 is incorrect. The expected value is 0x%3.
El valor de comprobación USA , 0x%2, en el bloque 0x%1 es incorrecto. El valor esperado es 0x%3.
Der USA-Prüfwert 0x%2 bei Block 0x%1 ist nicht korrekt. Der erwartete Wert beträgt 0x%3.
De USA-controlewaarde, 0x%2, in blok 0x%1 is onjuist. De verwachte waarde is 0x%3.
Kontrolní hodnota USA 0x%2 u bloku 0x%1 je chybná. Ocekávaná hodnota je 0x%3.
Lohkon 0x%1 USA-tarkistusarvo 0x%2 on väärä. Odotettu arvo on 0x%3.
Kontrolværdien 0x%2 for opdateringssekvenstabel ved blokken 0x%1 er forkert. Den forventede værdi er 0x%3.
Il valore di controllo USA, 0x%2, al blocco 0x%1 non è corretto. Il valore previsto è 0x%3.
0x%1 türü öznitelik için VCN 0x%2 ögesinden LCN sorgulanamıyor.
Nao é possível consultar o LCN do VCN 0x%2 para o atributo de tipo 0x%1.
Det gick inte att fråga LCN från VCN 0x%2 för attribut av typen 0x%1.
Nie można pobrac wartości LCN z VCN 0x%2 dla atrybutu typu 0x%1.
Kan ikke sporre LCN fra VCN 0x%2 om attributt av typen 0x%1.
Nem lehet lekérdezni az LCN-t a VCN-bol (0x%2) a(z) 0x%1 típusúattribútumért.
Impossible d'interroger LCN depuis VCN 0x%2 pour l'attribut de type 0x%1.
Nao é possível consultar o LCN do VCN 0x%2 para o atributo do tipo 0x%1.
Unable to query LCN from VCN 0x%2 for attribute of type 0x%1.
No se puede consultar LCN desde VCN 0x%2 para el atributo de tipo 0x%1.
Die logische Clusternummer (LCN) kann von der virtuellen Clusternummer (VCN) 0x%2 für das Attribut vom Typ 0x%1 nicht abgefragt werden.
Kan LCN niet opvragen van VCN 0x%2 voor kenmerk van type 0x%1.
Pro atribut typu 0x%1 se nepodarilo z císla VCN 0x%2 získat císlo LCN.
LCN:lle ei voi tehdä määritettä (laji 0x%1) koskevaa kyselyä VCN:stä 0x%2.
Der kunne ikke foresporges om det logiske klyngenummer fra det virtuelle klyngenummer 0x%2 for attributtet med typen 0x%1.
Impossibile interrogare LCN da VCN 0x%2 relativamente ad attributi di tipo 0x%1.
0x%1 öznitelik kayıt türü ile 0x%2 kopya etiketi 0x%4 küme olasılıgından ötürü 0x%3 itibaren çapraz baglı.
O registo de atributo de tipo 0x%1 e etiqueta de instância 0x%2 tem uma ligaçao cruzada com início em 0x%3 e para possivelmente 0x%4 conjuntos de sectores.
Attributposten av typen 0x%1 med instanstaggen 0x%2 är korslänkad för 0x%4 kluster (med start vid 0x%3).
Rekord atrybutu typu 0x%1 i znacznik wystapienia 0x%2 sa skrzyżowane poczawszy od 0x%3 przez około 0x%4 klastrów.
Attributtpost av typen 0x%1 og forekomsttagg 0x%2 er krysskoblet, og starter på 0x%3 lengde kanskje 0x%4 klynger.
A(z) 0x%1 típusú attribútumrekord és 0x%2 példánycímke keresztcsatolt a(z) 0x%3 szektorcsoporttól kezdodoen valószínuleg 0x%4 szektorcsoporton keresztül.
L'enregistrement d'attribut de type 0x%1 et de balise d'instance 0x%2 a un lien croisé qui commence à 0x%3 pour 0x%4 clusters éventuels.
O registro de atributo do tipo 0x%1 e marcaçao de instância 0x%2 é uma referência cruzada iniciada em 0x%3 para possivelmente 0x%4 clusters.
Attribute record of type 0x%1 and instance tag 0x%2 is cross linked starting at 0x%3 for possibly 0x%4 clusters.
El registro de atributos del tipo 0x%1 y la etiqueta de instancia 0x%2 tienen un vínculo cruzado que empieza en 0x%3 para posibles 0x%4 clústeres.
Der Attributeintrag vom Typ 0x%1 und mit der Instanzkennung 0x%2 ist von 0x%3 an für möglicherweise 0x%4 Cluster quer verbunden.
Kenmerkrecord van type 0x%1 en instantielabel 0x%2 is kruisgekoppeld, beginnend bij 0x%3, voor mogelijk 0x%4 clusters.
Záznam atributu typu 0x%1 s príznakem instance 0x%2 je krízove propojen pocínaje clusterem 0x%3 v délce priblizne 0x%4 clusteru.
Määritetietue, jonka laji on 0x%1 ja esiintymämerkintä 0x%2, on ristiinlinkitetty klusterista 0x%3 mahdollisesti 0x%4 klusteriin.
Attributposten med typen 0x%1 og forekomstkoden 0x%2 er krydskædet fra 0x%3, muligvis for 0x%4 klynger.
Il record degli attributi di tipo 0x%1 e tag di istanza 0x%2 ha un collegamento incrociato a partire da 0x%3 per eventuali cluster 0x%4.
0x%1 öznitelik kayıt türü, 0x%3 küme olasılıgından ötürü 0x%2 itibaren çapraz baglı.
O registo de atributo de tipo 0x%1 tem uma ligaçao cruzada com início no conjunto de sectores 0x%2 e para possivelmente 0x%3 conjuntos de sectores.
Attributposten av typen 0x%1 är korslänkad för 0x%3 kluster (med start vid 0x%2).
Rekord atrybutu typu 0x%1 jest skrzyżowany poczawszy od klastra 0x%2 przez około 0x%3 klastrów.
Attributtpost av typen 0x%1 er krysskoblet, og starter påklynge 0x%2 lengde kanskje 0x%3 klynger.
A(z) 0x%1 típusú attribútumrekord keresztcsatolt a(z) 0x%2 szektorcsoporttól kezdodoen valószínuleg 0x%3 szektorcsoporton keresztül.
L'enregistrement d'attribut de type 0x%1 a un lien croiséqui commence à 0x%2 pour 0x%3 clusters éventuels.
O registro de atributo do tipo 0x%1 é uma referência cruzada iniciada no cluster 0x%2 para possivelmente 0x%3 clusters.
Attribute record of type 0x%1 is cross linked starting at cluster 0x%2 for possibly 0x%3 clusters.
El registro de atributos del tipo 0x%1 tiene un vínculo cruzado que empieza en el clúster 0x%2 para posibles 0x%3 clústeres.
Attributeintrag vom Typ 0x%1 ist von Cluster 0x%2 an für möglicherweise 0x%3 Cluster quer verknüpft.
Kenmerkrecord van type 0x%1 is kruisgekoppeld, beginnend bij cluster 0x%2, voor mogelijk 0x%3 clusters.
Záznam atributu typu 0x%1 je krízove propojen pocínaje clusterem 0x%2 v délce priblizne 0x%3 clusteru.
Määritetietue, jonka laji on 0x%1, on ristiinlinkitetty klusterista 0x%2 mahdollisesti 0x%3 klusteriin.
Attributposten med typen 0x%1 er krydskædet fra klynge 0x%2, muligvis for 0x%3 klynger.
Il record degli attributi di tipo 0x%1 ha un collegamento incrociato a partire dal cluster 0x%2 per eventuali cluster 0x%3.
0x%1 dosyasındaki öznitelik listesi standart bilgi özniteligini tasımıyor.
A lista de atributos do ficheiro 0x%1 nao contém o atributo de informaçao padrao.
Attributlistan i filen 0x%1 innehåller inte attribut för standardinformation.
Lista atrybutów w pliku 0x%1 nie zawiera atrybutu informacji standardowych.
Attributtlisten i filen 0x%1 innholder ikke standard informasjonsattributt.
A fájlban (0x%1) lévo attribútumlista nem tartalmaz szabványos információattribútumot.
La liste des attributs dans le fichier 0x%1 ne contient pas l'attribut d'information standard.
A lista de atributos no arquivo 0x%1 nao contém o atributo de informaçoes padrao.
The attribute list in file 0x%1 does not contain standard information attribute.
La lista de atributos en el archivo 0x%1 no contiene atributos de información estándar.
Die Attributliste in der Datei 0x%1 enthält kein Standardinformationsattribut.
De kenmerklijst in bestand 0x%1 bevat geen standaardgegevenskenmerk.
Seznam atributu v souboru 0x%1 neobsahuje atribut standardních informací.
Tiedoston 0x%1 määriteluettelo ei sisällävakiotietomääritettä.
Attributlisten i filen 0x%1 indeholder ikke standardinformationsattributtet.
L'elenco attributi nel file 0x%1 non contiene informazioni standard.
See catalog page for all messages.