The service
Messages on page
0x%1 dosyasındaki 0x%4 etiketli yeniden ayrıstırma noktası dizin girdisindeki ana 0x%2 yanlıs. Dogru deger: 0x%3.
O 0x%2 ascendente da entrada de índice de ponto de nova análise com a etiqueta 0x%4 do ficheiro 0x%1 está incorrecto. O valor correcto é 0x%3.
Den överordnade filen 0x%2 i referenspunktsindexposten med taggen 0x%4 i filen 0x%1 är felaktig. Det korrekta värdet är 0x%3.
Obiekt nadrzedny 0x%2 we wpisie indeksu punktów ponownej analizy ze znacznikiem 0x%4 w pliku 0x%1 jest niepoprawny. Poprawna wartośc to 0x%3.
Det overordnede objektet 0x%2 i indeksoppforing for reanalysepunkt med tagg 0x%4 i filen 0x%1 er feil. Korrekt verdi er 0x%3.
A fájlban (0x%1) lévo 0x%4 címkéju újraelemzési pont indexbejegyzésben szereplo szülo (0x%2) helytelen. A helyes érték: 0x%3.
Le parent 0x%2 dans l'entré d'index du point d'analyse avec pour balise 0x%4 dans le fichier 0x%1 est incorrect. La valeur correcte est 0x%3.
O 0x%2 pai na entrada de índice do ponto de nova análise com marcaçao 0x%4 no arquivo 0x%1 está incorreto. O valor correto é 0x%3.
The parent 0x%2 in the reparse point index entry with tag 0x%4 in file 0x%1 is incorrect. The correct value is 0x%3.
El archivo primario 0x%2 en la entrada del índice del punto de análisis con etiqueta 0x%4 en el archivo 0x%1 es incorrecta. El valor correcto es 0x%3.
Das übergeordnete Element 0x%2 im Indexeintrag für den Analysepunkt mit dem Kennzeichen 0x%4 in der Datei 0x%1 ist nicht korrekt. Der korrekte Wert beträgt 0x%3.
De bovenliggende map 0x%2 in de reparsepuntindexingang met het label 0x%4 in het bestand 0x%1 is onjuist. De juiste waarde is 0x%3.
Nadrazeny objekt 0x%2 v indexové polozce bodu opakování analyzy s príznakem 0x%4 v souboru 0x%1 je chybny. Správná hodnota je 0x%3.
Tiedoston 0x%1 merkinnän 0x%4 uudelleenjäsennyskohdan indeksimäärityksen yläobjekti 0x%2 on väärä. Oikea arvo on 0x%3.
Den overordnede værdi 0x%2 for indeksposten for genfortolkningspunktet med koden 0x%4 i filen 0x%1 er forkert. Den korrekte værdi er 0x%3.
Il padre 0x%2 nella voce di indice dei reparse point con tag 0x%4 nel file 0x%1 non è corretto. Il valore corretto è 0x%3.
0x%1 dosyasındaki yeniden ayrıstırma noktası dizin girdisi 0x%2 dosyasını isaret ediyor; oysa bu dosyanın yeniden ayrıstırma noktası yok.
A entrada de índice de ponto de nova análise do ficheiro 0x%1 aponta para o ficheiro 0x%2 mas o ficheiro nao contém nenhum ponto de nova análise.
Referenspunktsindexposten i filen 0x%1 refererar till filen 0x%2, men filen har ingen referenspunkt i sig.
Wpis indeksu punktów ponownej analizy w pliku 0x%1 wskazuje na plik 0x%2, ale ten plik nie zawiera punktu ponownej analizy.
Indeksoppforingen for reanalysepunkt i filen 0x%1 peker til filen 0x%2, men filen har ingen reanalysepunkter i seg.
A fájlban (0x%1) lévo újraelemzési pont indexbejegyzése a következo fájlra mutat: 0x%2, de a fájlban nincs újraelemzési pont.
L'entrée d'index du point d'analyse dans le fichier 0x%1 pointe sur le fichier 0x%2 mais le fichier ne contient pas de point d'analyse.
A entrada de índice do ponto de nova análise no arquivo 0x%1 aponta para o arquivo 0x%2 mas o arquivo nao contém um ponto de nova análise.
The reparse point index entry in file 0x%1 points to file 0x%2 but the file has no reparse point in it.
La entrada del índice del punto de análisis en el archivo 0x%1 señala al archivo 0x%2 pero el archivo no tiene punto de análisis.
Der Indexeintrag für den Analysepunkt in der Datei 0x%1 verweist auf Datei 0x%2, aber diese Datei enthält keinen Analysepunkt.
De reparsepuntindexingang in het bestand 0x%1 verwijst naar het bestand 0x%2 maar het bestand heeft hier geen reparsepunt in.
Indexová polozka bodu opakování analyzy v souboru 0x%1 odkazuje na soubor 0x%2, avsak tento soubor neobsahuje bod opakováníanalyzy.
Tiedoston 0x%1 uudelleenjäsennyskohdan indeksimääritys osoittaa tiedostoon 0x%2, mutta tiedostossa ei ole uudelleenjäsennyskohtaa.
Indeksposten for genfortolkningspunktet i filen 0x%1 peger på filen 0x%2, men filen indeholder intet genfortolkningspunkt.
La voce di indice dei reparse point nel file 0x%1 punta al file 0x%2 ma il file non contiene alcun reparse point.
0x%2 dosyasındaki yeniden ayrıstırma noktası, 0x%1 dosyasındaki yeniden ayrıstırma noktası dizininde görünmüyor.
O ponto de nova análise do ficheiro 0x%2 nao aparece no índice de ponto de nova análise do ficheiro 0x%1.
Referenspunkten i filen 0x%2 finns inte i referenspunktsindexet i filen 0x%1.
Punkt ponownej analizy w pliku 0x%2 nie wystepuje w indeksie punktów ponownej analizy w pliku 0x%1.
Reanalyseringspunktet i filen 0x%2 finnes ikke i indeksen for reanalyseringspunktet i filen 0x%1.
A fájlban (0x%2) lévo újraelemzési pont nem jelenik meg a(z) 0x%1 fájlban lévo újraelemzési indexbejegyzésben.
Le point d'analyse dans le fichier 0x%2 n'apparaît pas dans l'index de point d'analyse dans le fichier 0x%1.
O ponto de nova análise no arquivo 0x%2 nao aparece no índice do ponto de nova análise no arquivo 0x%1.
The reparse point in file 0x%2 does not appear in the reparse point index in file 0x%1.
El punto de análisis en el archivo 0x%2 no aparece en el índice del punto de análisis del archivo 0x%1.
Der Analysepunkt in der Datei 0x%2 kommt im Index für den Analysepunkt in der Datei 0x%1 nicht vor.
De reparsepunt in het bestand 0x%2 komt niet voor in de reparsepuntindex in het bestand 0x%1.
Bod zmeny zpracování v souboru 0x%2 není obsazen v rejstríku bodu zmen v souboru 0x%1.
Tiedoston 0x%2 uudelleenjäsennyskohtaa ei ole tiedoston 0x%1 uudelleenjäsennyskohdan indeksissä.
Genfortolkningspunktet i filen 0x%2 vises ikke i genfortolkningspunktets indeks i filen 0x%1.
Il reparse point nel file 0x%2 non appare nell'indice dei reparse point nel file 0x%1.
0x%1 dosyasındaki dosya adı dizin sunma bit'i ayarlı; ancak hiçbir dosya adı dizini yok.
O bit de presença do índice de nomes de ficheiro está definido no ficheiro 0x%1 mas nao existe nenhum índice de nomes de ficheiro.
Bit-värdet för "finns det ett filnamnsindex" har angetts i filen 0x%1, men det finns inget filnamnsindex.
Bit obecności indeksu nazw plików jest ustawiony w pliku 0x%1, ale indeks nazw plików nie istnieje.
Biten "filnavnindeks tilstede" er angitt i filen 0x%1, men der finnes ingen filnavnindeks.
A fájlnévindex jelenléti bitje be van állítva a fájlban (0x%1), de nincs fájlnévindex.
Le bit de présence d'index de nom de fichier est activé dans le fichier 0x%1 mais il n'y a pas d'index de nom de fichier.
O bit presente no índice de nome de arquivo está definido no arquivo 0x%1 mas nao há índice de nome de arquivo.
The file name index present bit is set in file 0x%1 but there is no file name index.
El bit de presencia del índice de nombres de archivos está establecido en el archivo 0x%1 pero no hay índice del nombre de archivo.
Das Bit für das Vorhandensein des Dateinamensindex ist in der Datei 0x%1 gesetzt, aber es gibt keinen Dateinamensindex.
De presentiebit van de bestandsnaamindex is ingesteld in het bestand 0x%1, maar er is geen bestandsnaamindex.
Bit indikující prítomnost indexu názvu souboru je v souboru 0x%1 nastaven, avsak index názvu souboru neexistuje.
Tiedostonimen indeksibitti on määritetty tiedostossa 0x%1, mutta tiedostonimen indeksiä ei ole.
Bitten for filnavnindeks er angivet i filen 0x%1, men der er intet filnavnindeks.
Il bit di presenza degli indici di nome file è impostato nel file 0x%1 ma non sono presenti indici di nome file.
0x%1 dosyasındaki %2 kök dizini eksik ya da geçersiz.
O índice de raiz %2 do ficheiro 0x%1 está em falta ou é inválido.
Rotindexet %2 i filen 0x%1 saknas eller är ogiltigt.
Główny indeks %2 w pliku 0x%1 nie istnieje lub jest nieprawidłowy.
Rotindeksen %2 i filen 0x%1 mangler eller er ugyldig.
A fájlban (0x%1) lévo gyökérindex (%2) hiányzik vagy érvénytelen.
L'index racine %2 dans le fichier 0x%1 est manquant ou non valide.
O índice raiz %2 no arquivo 0x%1 está ausente ou inválido.
The root index %2 in file 0x%1 is missing or invalid.
El índice de raíz %2 en el archivo 0x%1 falta o no es válido.
Der Stammindex %2 in der Datei 0x%1 fehlt oder ist ungültig.
De hoofdindex %2 in het bestand 0x%1 ontbreekt of is ongeldig.
Korenovy index %2 v souboru 0x%1 nebyl nalezen nebo je neplatny.
Pääindeksi %2 tiedostossa 0x%1 puuttuu tai ei kelpaa.
Rodindekset %2 i filen 0x%1 mangler eller er ugyldigt.
L'indice radice %2 nel file 0x%1 è mancante o non è valido.
0x%1 dizin girdi uzunlugu yanlıs. En çok deger: 0x%2.
O comprimento da entrada de índice 0x%1 está incorrecto. O valor máximo é 0x%2.
Indexpostlängden 0x%1 är felaktig. Det maximala värdet är 0x%2.
Długośc wpisu indeksu 0x%1 jest niepoprawna. Wartośc maksymalna to 0x%2.
Lengden 0x%1 på indeksoppforingen er feil. Maksimumsverdien er 0x%2.
Az indexbejegyzés hossza (0x%1) helytelen. A maximális érték: 0x%2.
La longueur d'entrée d'index 0x%1 est incorrecte. La valeur maximale est 0x%2.
O tamanho da entrada de índice 0x%1 está incorreto. O valor máximo é 0x%2.
The index entry length 0x%1 is incorrect. The maximum value is 0x%2.
La longitud de entrada de índice 0x%1 es incorrecta. El valor máximo es 0x%2.
Die Länge 0x%1 des Indexeintrags ist ungültig. Der maximale Wert beträgt 0x%2.
De lengte van de indexingang 0x%1 is ongeldig. De maximale waarde is 0x%2.
Délka 0x%1 polozky indexu je chybná. Nejvetsí hodnota je 0x%2.
Indeksimäärityksen pituus 0x%1 on väärä. Enimmäisarvo on 0x%2.
Indekspostens længde 0x%1 er forkert. Maksimumværdien er 0x%2.
La lunghezza della voce di indice 0x%1 non è corretta. Il valore massimo è 0x%2.
0x%1 dizin girdi türü dizin girdi öznitelik uzunlugu 0x%2 yanlıs. Dogru uzunluk: 0x%3.
O comprimento do atributo de entrada de índice 0x%2 de tipo de entrada de índice 0x%1 está incorrecto. O comprimento correcto é 0x%3.
Attributlängden 0x%2 för en indexpost för indexposttypen 0x%1 är felaktig. Den korrekta längden är 0x%3.
Długośc atrybutu wpisu indeksu 0x%2 typu 0x%1 wpisu indeksu jest niepoprawna. Poprawna długośc to 0x%3.
Indeksoppforingens attributtlengde 0x%2 av indeksoppforingstype 0x%1 er feil. Korrekt lengde er 0x%3.
A(z) 0x%1 típusú indexbejegyzés attribútumhossza (0x%2) helytelen. A helyes hossz: 0x%3.
La longueur d'entré d'index 0x%2 de type d'entrée d'index 0x%1 est incorrecte. La longueur correcte est 0x%3.
O tamanho do atributo de entrada de índice 0x%2 do tipo de entrada de índice 0x%1 está incorreto. O tamanho correto é 0x%3.
The index entry attribute length 0x%2 of index entry type 0x%1 is incorrect. The correct length is 0x%3.
La longitud del atributo de entrada de índice 0x%2 del tipo de entrada de índice 0x%1 es incorrecta. La longitud correcta es 0x%3.
Die Attributlänge 0x%2 für den Indexeintrag vom Typ 0x%1 ist nicht korrekt. Die korrekte Länge beträgt 0x%3.
De lengte van het indexingangkenmerk 0x%2 van het indexingangtype 0x%1 is onjuist. De juiste lengte is 0x%3.
Délka 0x%2 atributu indexové polozky pro indexovou polozku typu 0x%1 je chybná. Správná délka je 0x%3.
Indeksimäärityslajin 0x%1 indeksimääritteen pituus 0x%2 on väärä. Oikea pituus on 0x%3.
Indekspostens attributlængde 0x%2 for indeksposttypen 0x%1 er forkert. Den korrekte længde er 0x%3.
La lunghezza dell'attributo voce indice 0x%2 del tipo di voce indice 0x%1 non è corretta. Il valore corretto è 0x%3.
0x%1 dizin girdisi veri ofseti ile 0x%2 uzunlugu 0x%3 dizin girdisi uzunluguyla tutarsız.
O deslocamento de dados da entrada de índice 0x%1 e comprimento 0x%2 nao é consistente com o comprimento da entrada de índice 0x%3.
Dataförskjutningen 0x%1 och längden 0x%2 för indexposten är inkonsekventa med indexpostslängden 0x%3.
Przesuniecie danych wpisu indeksu, 0x%1, i długośc 0x%2 sa niezgodne z długościa wpisu indeksu 0x%3.
Dataforskyvning for indeksoppforing 0x%1 og lengde 0x%2 er inkonsekvent med indeksoppforingslengden 0x%3.
Az indexbejegyzés adateltolása (0x%1) és hossza (0x%2) nem konzisztens az indexbejegyzés hosszával (0x%3).
Le décalage de donnée d'entrée d'index 0x%1 et la longueur 0x%2 sont incohérents avec la longueur d'entrée d'index 0x%3.
The index entry data offset 0x%1 and length 0x%2 is inconsistence with the index entry length 0x%3.
El desplazamiento de datos de la entrada de índice 0x%1 y la longitud 0x%2 son incoherentes con la longitud de la entrada de índice 0x%3.
Das Datenoffset 0x%1 für den Indexeintrag und die Länge 0x%2 sind inkonsistent mit der Länge für den Indexeintrag 0x%3.
De offset van de gegevens van de indexingang 0x%1 en de lengte 0x%2 is inconsistent met de indexinganglengte 0x%3.
Posun 0x%1 dat indexové polozky a délka 0x%2 jsou v rozporu s délkou 0x%3 indexové polozky.
Indeksimäärityksen tietojen osoite 0x%1 ja pituus 0x%2 ovat epäyhtenäiset indeksimäärityksen pituuden 0x%3 kanssa.
O deslocamento dos dados de entrada de índice 0x%1 e o tamanho 0x%2 estao inconsistentes com o tamanho de entrada de índice 0x%3.
Indekspostens dataforskydning på 0x%1 og længden 0x%2 svarer ikke til indekspostens længde 0x%3.
L'offset dati della voce di indice 0x%1 e la lunghezza 0x%2 sono incongruenti con la lunghezza della voce di indice 0x%3.
0x%1 dizin girdisi türü için dizin girdisi uzunlugu yanlıs.
O comprimento da entrada de índice nao está correcto para o tipo de entrada de índice 0x%1.
Längden på indexposten är felaktig för indexposttypen 0x%1.
Długośc wpisu indeksu jest niepoprawna dla typu wpisu indeksu 0x%1.
Lengden på indeksoppforingen er feil for indeksoppforingstypen 0x%1.
Az indexbejegyzés hossza helytelen a következo indexbejegyzés-típushoz: 0x%1.
La longueur d'entrée d'index est incorrecte pour le type d'entrée d'index 0x%1.
O tamanho da entrada de índice está incorreto para o tipo de entrada de índice 0x%1.
The index entry length is incorrect for index entry type 0x%1.
La longitud de la entrada de índice es incorrecta para el tipo de entrada de índice 0x%1.
Die Länge für den Indexeintrag ist nicht korrekt für Indexeinträge vom Typ 0x%1.
De lengte van de indexingang is onjuist voor indexingangtype 0x%1.
Délka polozky indexu je pro typ polozky 0x%1 chybná.
Indeksimäärityksen pituus ei kelpaa indeksimäärityslajille 0x%1.
Indeksposten længde er forkert for typen af indeksposter, 0x%1.
La lunghezza della voce di indice non è corretta per il tipo 0x%1.
0x%1 dizin girdisi türü için dizin girdisi uzunlugu çok kısa.
O comprimento da entrada de índice é demasiado pequeno para o tipo de entrada de índice 0x%1.
Längden på indexposten är för liten för indexposttypen 0x%1.
Długośc wpisu indeksu jest za mała dla typu wpisu indeksu 0x%1.
Lengden på indeksoppforingen er for liten for indeksoppforingstype 0x%1.
Az indexbejegyzés hossza túl kicsi a következo típusú indexbejegyzéshez: 0x%1.
La longueur d'entrée d'index est insuffisante pour le type d'entrée d'index 0x%1.
O tamanho da entrada de índice é muito pequeno para o tipo de entrada de índice 0x%1.
The index entry length is too small for index entry type 0x%1.
La longitud de entrada del índice es demasiado pequeña para el tipo de entrada de índice 0x%1.
Die Länge für den Indexeintrag ist zu klein für Indexeinträge vom Typ 0x%1.
De lengte van de indexingang is te kort voor indexingangtype 0x%1.
Délka polozky indexu je pro typ polozky 0x%1 prílis malá.
Indeksimäärityksen pituus ei riitä indeksimäärityslajille 0x%1 .
Indekspostens længde er for kort til typen af indeksposter, 0x%1.
La lunghezza della voce di indice è troppo ridotta per il tipo 0x%1.
See catalog page for all messages.