The service
Messages on page
%4 öznitelik türü ve 0x%5 kopya etiketi için öznitelik adı ile esleme çifti çakısıyor. Öznitelik adı ofseti 0x%2, uzunlugu 0x%1, esleme çifti ofseti ise 0x%3.
O nome do atributo entra em conflito com os pares de mapeamento do atributo de tipo 0x%4 e etiqueta de instância 0x%5. O deslocamento do nome de atributo é0x%2, o comprimento é 0x%1 e o deslocamento dos pares de mapeamento é 0x%3.
Attributnamnet kolliderar med mappningsparen för attribut av typen %4 med instanstaggen 0x%5. Attributnamnsförskjutningen är 0x%2, längden 0x%1 och mappningsparsförskjutningen är 0x%3.
Nazwa atrybutu koliduje z parami mapowania dla atrybutu typu %4 i ze znacznikiem wystapienia 0x%5. Przesuniecie nazwy atrybutu wynosi 0x%2, długośc jest równa 0x%1 a przesuniecie par mapowania to 0x%3.
Attributtnavnet kolliderer med tilordningsparene for attributtet med typen %4 og forekomsttaggen 0x%5. Attributtnavnforskyvningen er 0x%2, lengden 0x%1, og tilordningsparforskyvningen er 0x%3.
Az attribútum neve ütközik a(z) %4 típusú attribútum és a példánycímkével (0x%5). Az attribútum nevének eltolása: 0x%2, hossza: 0x%1, a hozzárendelési párok eltolása: 0x%3.
Le nom d'attribut est en conflit avec les paires de mappage pour l'attribut de type %4 et de balise d'instance 0x%5. Le décalage du nom d'attribut est 0x%2, de longueur 0x%1, et le décalage des paires de mappage est 0x%3.
O nome de atributo está colidindo com os pares de mapeamento do atributo do tipo %4 e marcaçao de instância 0x%5. O deslocamento do nome do atributo é 0x%2, o tamanho 0x%1 e o deslocamento dos pares de mapeamento é 0x%3.
The attribute name is colliding with the mapping pairs for attribute of type %4 and instance tag 0x%5. The attribute name offset is 0x%2, length 0x%1, and the mapping pairs offset is 0x%3.
El nombre de atributo que está en conflicto con las asignaciones pares para el atributo de tipo %4 y la etiqueta de instancia 0x%5. El desplazamiento del nombre de atributo es 0x%2, longitud 0x%1, y el desplazamiento de asignaciones pares es 0x%3.
Der Attributname kollidiert mit den zugeordneten Paaren für das Attribut vom Typ %4 und der Instanzkennung 0x%5. Das Offset für den Attributnamen beträgt 0x%2, die Länge 0x%1, und das Offset für die zugeordneten Paare beträgt 0x%3.
De kenmerknaam conflicteert met de toewijzingsparen voor het kenmerk van het type %4 en de instantielabel 0x%5. De offset van de kenmerknaam is 0x%2, de lengte is 0x%1 en de offset van de toewijzingsparen is 0x%3.
Název atributu je v rozporu s mapovacími dvojicemi pro atribut typu 0x%4 s príznakem instance 0x%5. Posun názvu atributu je 0x%2, délka je 0x%1 a posun mapovacích dvojic je 0x%3.
Määritenimi on ristiriidassa vastaavuusparien kanssa määritteessä, jonka laji on %4 ja esiintymämerkintä 0x%5. Määritenimen osoite on 0x%2 ja pituus 0x%1. Vastaavuusparien osoite on 0x%3.
Attributnavnet skaber konflikt med mapping-parrene for attributtet med typen %4 og forekomstkoden 0x%5. Forskydningen af attributnavnet er 0x%2, længden 0x%1, og forskydningen af mapping-parrene er 0x%3.
Il nome attributo è in conflitto con le coppie di mapping pe attributi di tipo %4 e tag di istanza 0x%5. L'offset del nome attributo è0x%2, la lunghezza è 0x%1 e l'offset delle coppie di mapping è 0x%3.
0x%1 öznitelik türü ile 0x%2 kopya etiketinin yanlıs esleme çifti var.
O atributo de tipo 0x%1 e etiqueta de instância 0x%2 tem pares de mapeamento danificados.
Attributet av typen 0x%1 med instanstaggen 0x%2 har ogiltiga mappningspar.
Atrybut typu 0x%1 i ze znacznikiem wystapienia 0x%2 ma złe pary mapowania.
Attributtet av typen 0x%1 og forekomsttagg 0x%2 har ugyldige tilordningspar.
A(z) 0x%1 típusú attribútumnak és a(z) 0x%2 példánycímkének rossz hozzárendelési párja van.
L'attribut de type 0x%1 et de balise d'instance 0x%2 a des paires de mappage non valides.
O atributo do tipo 0x%1 e marcaçao de instância 0x%2 tem pares de mapeamento inválidos.
The attribute of type 0x%1 and instance tag 0x%2 has bad mapping pairs.
El atributo de tipo 0x%1 y la etiqueta de instancia 0x%2 tienen asignaciones pares erróneas.
Das Attribut vom Typ 0x%1 und der Instanzkennung 0x%2 hat ungültige Zuordnungspaare.
Het kenmerk van het type 0x%1 en de instantielabel 0x%2 heeft ongeldige toewijzingsparen.
Atribut typu 0x%1 s príznakem instance 0x%2 má chybné mapovacídvojice.
Määritteellä, jonka laji on 0x%1 ja esiintymämerkintä 0x%2, on vastaavuuspareja, jotka eivät kelpaa.
Attributtet med typen 0x%1 og forekomstkoden 0x%2 har forkerte mapping-par.
L'attributo di tipo 0x%1 e tag di istanza 0x%2 ha coppie di mapping danneggiate.
0x%2 kopya etiketiyle 0x%1 öznitelik türü için bir uzantı listesi baslatılamıyor.
Nao é possível inicializar uma lista de expansao para o tipo de atributo 0x%1 com etiqueta de instância 0x%2.
Det går inte att initiera en tilläggslista för attributtypen 0x%1 med instanstaggen 0x%2.
Nie można zainicjowac listy zakresów dla atrybutu typu 0x%1 i ze znacznikiem wystapienia 0x%2.
Kan ikke initialisere en områdeliste for attributtypen 0x%1 med forekomsttagg 0x%2.
Nem lehet inicializálni a(z) 0x%1 típusú attribútum és a(z) 0x%2 példánycímkéju egységlistát.
Impossible d'initialiser une liste étendue pour le type d'attribut 0x%1 avec la balise d'instance 0x%2.
Nao é possível inicializar uma lista extensa para o tipo de atributo 0x%1 com marcaçao de instância 0x%2.
Unable to initialize an extent list for attribute type 0x%1 with instance tag 0x%2.
No se puede inicializar una lista extendida para el atributo de tipo 0x%1 con etiqueta de instancia 0x%2.
Die Umfangsliste für den Attributtyp 0x%1 mit der Instanzkennung 0x%2 konnte nicht initialisiert werden.
Kan een extentlijst voor het kenmerktype 0x%1 met instantielabel 0x%2 niet initialiseren.
Nelze inicializovat seznam rozsahu pro atribut typu 0x%1 s príznakem instance 0x%2.
Esiintymämerkinnän 0x%2 määritelajin 0x%1 alueluetteloa ei voi valmistella.
Omfangslisten for attributtypen 0x%1 kunne ikke initialiseres med forekomstkoden 0x%2.
Impossibile inizializzare un elenco esteso per tipo di attributi 0x%1 con tag di istanza 0x%2.
The highest VCN 0x%1 of attribute of type 0x%3 and instance tag 0x%4 is incorrect. Beklenen deger: 0x%2.
O VCN 0x%1 mais alto de atributo de tipo 0x%3 e etiqueta de instância 0x%4 está incorrecto. O valor esperado é 0x%2.
Värdet för högsta VCN (0x%1) för attribut av typen 0x%3 med instanstaggen 0x%4 är felaktigt. Det förväntade värdet är 0x%2.
Najwyższa wartośc VCN, 0x%1, atrybutu typu 0x%3 i ze znacznikiem wystapienia 0x%4 jest niepoprawna. Oczekiwano wartości 0x%2.
Den hoyesteVCN 0x%1 av attributt av typen 0x%3 og forekomst- tagg 0x%4 er feil. Forventet verdi er 0x%2.
A(z) 0x%3 típusú attribútumú és 0x%4 példánycímkéju legmagasabb VCN (0x%1) helytelen. A várt érték: 0x%2.
Le VCN haut 0x%1 de l'attribut de type 0x%3 et de balise d'instance 0x%4 est incorrect. La valeur attendue est 0x%2.
O VCN mais alto 0x%1 do atributo do tipo 0x%3 e marcaçao de instância 0x%4 está incorreto. O valor esperado é 0x%2.
The highest VCN 0x%1 of attribute of type 0x%3 and instance tag 0x%4 is incorrect. The expected value is 0x%2.
El VCN más alto 0x%1 del atributo de tipo 0x%3 y la etiqueta de instancia 0x%4 son incorrectos. El valor esperado es 0x%2.
Die höchste virtuelle Clusternummer (VCN) 0x%1 für das Attribut vom Typ 0x%3 und der Instanzkennung 0x%4 ist nicht korrekt. Der erwartete Wert beträgt 0x%2.
De hoogste VCN 0x%1 van het kenmerk van het type 0x%3 en het instantielabel 0x%4 is onjuist. De waarde die wordt verwacht, is 0x%2.
Nejvyssí VCN 0x%1 atributu typu 0x%3 s príznakem instance 0x%4 je chybné. Ocekávaná hodnota je 0x%2.
Suurin VCN 0x%1 on väärä määritteessä, jonka laji on 0x%3 ja esiintymämerkintä 0x%4. Odotettu arvo on 0x%2.
Det hojeste virtuelle klyngenummer, 0x%1, for attributtet med typen 0x%3 og forekomstkoden 0x%4 er forkert. Den forventede værdi er 0x%2.
Il VCN 0x%1 più elevato dell'attributo di tipo 0x%3 e tag di istanza 0x%4 non è corretto. Il valore previsto è 0x%2.
Var olmayan 0x%4 öznitelik türü ve 0x%5 kopya etiketi tutarsız. Geçerli veri uzunlugu 0x%1,dosya boyutu 0x%2, ayrılan uzunluk ise 0x%3.
O atributo nao residente de tipo 0x%4 e etiqueta de instância 0x%5 nao é consistente. O comprimento de dados válido é 0x%1, o tamanho do ficheiro é 0x%2 e o comprimento atribuído é 0x%3.
Det icke-residenta attributet av typen 0x%4 med instanstaggen 0x%5 är inkonsekvent. Den giltiga datalängden är 0x%1, filstorleken 0x%2 och den allokerade längden 0x%3.
Nie rezydentny atrybut typu 0x%4 i znacznik wystapienia 0x%5 sa niezgodne. Prawidłowa długośc danych to 0x%1, rozmiar pliku: 0x%2, a przydzielona długośc: 0x%3.
Det ikke-residente attributtet 0x%4 og forekomsttagg 0x%5 er inkonsekvent. Gyldig datalengde er 0x%1, filstorrelse 0x%2, og tildelt lengde 0x%3.
A(z) 0x%4 típusú nem rezidens attribútum és a(z) 0x%5 példánycímke nem konzisztens. Az érvényes adathossz: 0x%1, a fájlméret: 0x%2 és a lefoglalt hossz: 0x%3.
L'attribut non résident de type 0x%4 et de balise d'instance 0x%5 est incohérent. La longueur de donnée valide est 0x%1, taille de fichier 0x%2, et longueur allouée 0x%3.
O atributo nao residente do tipo 0x%4 e marcaçao de instância 0x%5 estáinconsistente. O tamanho de dados válido é 0x%1, o tamanho de arquivo 0x%2 e o tamanho alocado 0x%3.
The non resident attribute of type 0x%4 and instance tag 0x%5 is inconsistent. The valid data length is 0x%1, file size 0x%2, and allocated length 0x%3.
El atributo no residente del tipo 0x%4 y la etiqueta de instancia 0x%5 son incoherentes. La longitud de datos válida es 0x%1, el tamaño del archivo 0x%2, y la longitud asignada 0x%3.
Das nicht-residente Attribut vom Typ 0x%4 und der Instanzkennung 0x%5 ist nicht konsistent. Die gültige Datenlänge beträgt 0x%1, die Dateigröße 0x%2, und die zugeordnete Länge beträgt 0x%3.
Het niet-residente kenmerk van het type 0x%4 en de instantielabel 0x%5 is inconsistent. De geldige gegevenslengte is 0x%1, de bestandslengte 0x%2 en toegekende lengte 0x%3.
Nerezidentní atribut typu 0x%4 s príznakem instance 0x%5 je nekonzistentní. Platná délka dat je 0x%1, velikost souboru je 0x%2 a vyhrazená délka je 0x%3.
Tilapäismäärite, jonka laji on 0x%4 ja esiintymämerkintä 0x%5, on epäyhtenäinen. Kelvollinen tiedon pituus on 0x%1, tiedostokoko 0x%2 ja varattu pituus 0x%3.
Det ikke-residente attribut med typen 0x%4 og forekomstkoden 0x%5 er ikke konsistent. Den gyldige datalængde er 0x%1, filstorrelsen 0x%2 og den tildelte længde 0x%3.
L'attributo non residente di tipo 0x%4 e tag di istanza 0x%5 èincongruente. La lunghezza dati valida è 0x%1, le dimensioni file sono 0x%2 e la lunghezza allocata è 0x%3.
Var olmayan 0x%4 öznitelik türü tutarsız. Geçerli veri uzunlugu 0x%1, dosya boyutu 0x%2, ayrılan uzunluk ise 0x%3.
O atributo nao residente de tipo 0x%4 nao é consistente. O comprimento de dados válido é 0x%1, o tamanho do ficheiro é 0x%2 e o comprimento atribuído é 0x%3.
Det icke-residenta attributet av typen 0x%4 är inkonsekvent. Den giltiga datalängden är 0x%1, filstorleken 0x%2 och den allokerade längden 0x%3.
Nie rezydentny atrybut typu 0x%4 jest niezgodny. Prawidłowa długośc danych to 0x%1, rozmiar pliku: 0x%2, a przydzielona długośc: 0x%3.
Det ikke-residente attributtet 0x%4 er inkonsekvent. Gyldig datalengde er 0x%1, filstorrelse 0x%2, og tildelt lengde 0x%3.
A(z) 0x%4 típusú nem rezidens attribútum nem konzisztens. Az érvényes adathossz: 0x%1, a fájlméret: 0x%2 és a lefoglalt hossz: 0x%3.
L'attribut non résident de type 0x%4 est incohérent. La longueur de donnée valide est 0x%1, taille de fichier 0x%2, et longueur allouée 0x%3.
O atributo nao residente do tipo 0x%4 está inconsistente. O tamanho de dados válido é 0x%1, o tamanho de arquivo 0x%2 e o tamanho alocado 0x%3.
The non resident attribute of type 0x%4 is inconsistent. The valid data length is 0x%1, file size 0x%2, and allocated length 0x%3.
El atributo no residente del tipo 0x%4 es incoherente. La longitud de datos válida es 0x%1, el tamaño del archivo 0x%2 y la longitud asignada 0x%3.
Das nicht-residente Attribut vom Typ 0x%4 ist nicht konsistent. Die gültige Datenlänge beträgt 0x%1, die Dateigröße 0x%2, und die zugeordnete Länge beträgt 0x%3.
Het niet-residente kenmerk van het type 0x%4 is inconsistent. De geldige gegevenslengte is 0x%1, de bestandslengte 0x%2 en toegekende lengte 0x%3.
Nerezidentní atribut typu 0x%4 je nekonzistentní. Platná délka dat je 0x%1, velikost souboru je 0x%2 a vyhrazená délka je 0x%3.
Määritelajin 0x%4 tilapäismäärite on epäyhtenäinen. Kelvollinen tiedon pituus on 0x%1, tiedostokoko on 0x%2 ja varattu pituus on 0x%3.
Det ikke-residente attribut med typen 0x%4 er ikke konsistent. Den gyldige datalængde er 0x%1, filstorrelsen 0x%2 og den tildelte længde 0x%3.
L'attributo non residente di tipo 0x%4 è incongruente. La lunghezza dati valida è 0x%1, le dimensioni file sono 0x%2 e la lunghezza allocata è 0x%3.
Ayrılan 0x%1 uzunlugu, 0x%3 öznitelik türü ve 0x%4 kopya etiketi 0x%2 çarpanı degil.
O comprimento atribuído 0x%1 nao é múltiplo de 0x%2 para o atributo de tipo 0x%3 e etiqueta de instância 0x%4.
Den allokerade längden, 0x%1, är inte en multipel av 0x%2 för attribut av typen 0x%3 med instanstaggen 0x%4.
Przydzielona długośc, 0x%1, nie jest wielokrotnościa 0x%2 dla atrybutu typu 0x%3 i ze znacznikiem wystapienia 0x%4.
Den tildelte lengden 0x%1 går ikke opp i 0x%2 for attributtet av typen 0x%3 og forekomsttagg 0x%4.
A lefoglalt hossz (0x%1) nem többszöröse a következonek: 0x%2 a(z) 0x%3 típusú attribútumhoz és a(z) 0x%4 példánycímkéhez.
La longueur allouée 0x%1 n'est pas un multiple de 0x%2 pour l'attribut de type 0x%3 et de balise d'instance 0x%4.
O tamanho alocado 0x%1 nao é um múltiplo de 0x%2 para o atributo do tipo 0x%3 e marcaçao de instância 0x%4.
The allocated length 0x%1 is not in multiple of 0x%2 for attribute of type 0x%3 and instance tag 0x%4.
La longitud asignada 0x%1 no está en múltiples de 0x%2 para el atributo de tipo 0x%3 y la etiqueta de instancia 0x%4.
Die zugeordnete Länge 0x%1 ist kein Mehrfaches von 0x%2 für das Attribut vom Typ 0x%3 und der Instanzkennung 0x%4.
De toegekende lengte 0x%1 is geen veelvoud van 0x%2 voor het kenmerk van het type 0x%3 en de instantielabel 0x%4.
Vyhrazená délka 0x%1 není násobkem 0x%2 pro atribut typu 0x%3 s príznakem instance 0x%4.
Varauspituus 0x%1 ei ole arvon 0x%2 kerrannainen määritteessä, jonka laji on 0x%3 ja esiintymämerkintä 0x%4.
Den tildelte længde 0x%1 er ikke et multiplum af 0x%2 for attributtet med typen 0x%3 og forekomstkoden 0x%4.
La lunghezza allocata 0x%1 non è multiplo di 0x%2 per attributi di tipo 0x%3 e tag di istanza 0x%4.
0x%3 öznitelik türü ve 0x%4 kopya etiketi için 0x%1 dosya adı degeri çok kısa. En kısa deger: 0x%2.
O comprimento do valor de nome de ficheiro 0x%1 do atributo de tipo 0x%3 e etiqueta de instância 0x%4 é demasiado pequeno. O valor mínimo é 0x%2.
Värdet för filnamnslängd, 0x%1, för attribut av typen 0x%3 med instanstaggen 0x%4 är för liten. Minimivärdet är 0x%2.
Długośc wartości nazwy pliku, 0x%1, dla atrybutu typu 0x%3 i ze znacznikiem wystapienia 0x%4 jest za mała. Wartośc minimalna to 0x%2.
Filnavnverdilengden 0x%1 for attributter av typen 0x%3 og forekomsttagg 0x%4 er for liten. Minimumsverdien er 0x%2.
A(z) 0x%3 típusú attribútum és a(z) 0x%4 példánycímke fájlnévértékének hossza (0x%1) túl kicsi. A Minimális érték: 0x%2.
La longueur 0x%1 de la valeur nom de fichier pour l'attribut de type 0x%3 avec la balise d'instance 0x%4 est insuffisante. La valeur minimale est 0x%2.
O tamanho do valor do nome do arquivo 0x%1 para o atributo do tipo 0x%3 com marcaçao de instância 0x%4 é muito pequeno. O valor mínimo é 0x%2.
The file name value length 0x%1 for attribute of type 0x%3 with instance tag 0x%4 is too small. The minimum value is 0x%2.
El valor de la longitud del nombre de archivo 0x%1 para el atributo de tipo 0x%3 con la etiqueta de instancia 0x%4 es demasiado pequeño. El valor mínimo es 0x%2.
Die Länge 0x%1 für den Dateinamenwert für das Attribut vom Typ 0x%3 mit der Instanzkennung 0x%4 ist zu klein. Der minimale Wert beträgt 0x%2.
De waardelengte 0x%1 van de bestandsnaam voor het kenmerk van het type 0x%3 met de instantielabel 0x%4 is te klein. De minimale waarde is 0x%2.
Délka 0x%1 hodnoty názvu souboru pro atribut typu 0x%3 s príznakem instance 0x%4 je prílis malá. Nejmensí hodnota je 0x%2.
Tiedostonimi-arvon pituus 0x%1 ei riitä määritteessä, jonka laji on 0x%3 ja esiintymämerkintä 0x%4. Vähimmäisarvo on 0x%2.
Længden af filnavnets værdi, 0x%1, for attributtet med typen 0x%3 og forekomstkoden 0x%4 er for lille. Minimumværdien er 0x%2.
La lunghezza del valore nome file 0x%1 per attributi di tipo 0x%3 con tag di istanza 0x%4 è troppo ridotta. Il valore minimo è 0x%2.
0x%2 öznitelik türü ve 0x%3 kopya etiketi tutarsız. Öznitelik deger uzunlugu: 0x%1.
O atributo de tipo 0x%2 e etiqueta de instância 0x%3 nao é consistente. O comprimento do valor de atributo é 0x%1.
Attributet av typen 0x%2 med instanstaggen 0x%3 är konsekvent. Längden på attributvärdet är 0x%1.
Atrybut typu 0x%2 i znacznik wystapienia 0x%3 sa niezgodne. Długośc wartości atrybutu wynosi 0x%1.
Attributtet av typen 0x%2 og forekomsttagg 0x%3 er inkonsekvent. Attributtverdilengden er 0x%1.
A(z) 0x%2 típusú attribútum és a(z) 0x%3 példánycímke inkonzisztens. Az attribútum értékének hossza: 0x%1.
L'attribut de type 0x%2 et de balise d'instance 0x%3 est incohérent. La longueur de la valeur de l'attribut est 0x%1.
O atributo do tipo 0x%2 e marcaçao de instância 0x%3 está inconsistente. O tamanho do valor do atributo é 0x%1.
The attribute of type 0x%2 and instance tag 0x%3 is inconsistence. The attribute value length is 0x%1.
El atributo de tipo 0x%2 y la etiqueta de instancia 0x%3 son incoherentes. La longitud del valor del atributo es 0x%1.
Das Attribut vom Typ 0x%2 und der Instanzkennung 0x%3 ist inkonsistent. Die Attributwertlänge beträgt 0x%1.
Het kenmerk van het type 0x%2 en de instantielabel 0x%3 is inconsistent. De lengte van de kenmerkwaarde is 0x%1.
Atribut typu 0x%2 s príznakem instance 0x%3 je nekonzistentní. Délka hodnoty atributu je 0x%1.
Määrite, jonka laji on 0x%2 ja esiintymämerkintä 0x%3, on epäyhtenäinen. Määritteen arvon pituus on 0x%1.
Attributtet med typen 0x%2 og forekomstkoden 0x%3 er ikke konsistente. Attributværdiens længde er 0x%1.
L'attributo di tipo 0x%2 e ag di istanza 0x%3 è incongruente. La lunghezza del valore attributo è 0x%1.
0x%1 öznitelik türü ve 0x%2 kopya etiketi için dosya adı uzunlugu sıfır.
O comprimento do nome de ficheiro é zero para o atributo de tipo 0x%1 e etiqueta de instância 0x%2.
Filnamnslängden är noll för attribut av typen 0x%1 med instanstaggen 0x%2.
Długośc nazwy pliku wynosi zero dla atrybutu typu 0x%1 i znacznika wystapienia 0x%2.
Filnavnlengden er null for attributter av typen 0x%1 og forekomsttagg 0x%2.
A(z) 0x%1 típusú attribútum és a(z) 0x%2 példánycímke fájlnévhossza nulla.
La longueur du nom de fichier est zéro pour l'attribut de type 0x%1 et de balise d'instance 0x%2.
O tamanho do nome do arquivo é zero para o atributo do tipo 0x%1 e marcaçao de instância 0x%2.
The file name length is zero for attribute of type 0x%1 and instance tag 0x%2.
La longitud del nombre de archivo es cero para el atributo de tipo 0x%1 y la etiqueta de instancia 0x%2.
Die Länge des Dateinamens beträgt Null für das Attribut vom Typ 0x%1 und der Instanzkennung 0x%2.
De lengte van de bestandsnaam is nul voor het kenmerk van het type 0x%1 en de instantielabel 0x%2.
Délka názvu souboru je pro atribut typu 0x%1 s príznakem instance 0x%2 nulová.
Tiedostonimen pituus on nolla määritteessä, jonka laji on 0x%1 ja esiintymämerkintä 0x%2.
Filnavnets længde er nul for attributtet med typen 0x%1 og forekomstkoden 0x%2.
La lunghezza del nome file è zero per attributi di tipo 0x%1 tag di istanza 0x%2.
See catalog page for all messages.