The service
Messages on page
“<var>X</var>”属性不存在于 XML 命名空间 "http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 命名空间中。
'<var>X</var>' 屬性不存在於 XML 命名空間 'http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml'。
Atribut <var>X</var> neexistuje v oboru názvů XML http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml.
Attributten <var>X</var> findes ikke i XML-navneområdet http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml.
Het kenmerk <var>X</var> bestaat niet in de XML-naamruimte http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml.
Määritettä <var>X</var> ei ole XML-nimitilassa http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml.
L'attribut '<var>X</var>' n'existe pas dans l'espace de noms XML 'http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml'.
Das Attribut "<var>X</var>" ist im XML-Namespace "http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" nicht vorhanden.
Το χαρακτηριστικό '<var>X</var>' δεν υπάρχει στο χώρο ονομάτων XML 'http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml'.
'<var>X</var>' attribute does not exist in XML namespace 'http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml' namespace.
A(z) „<var>X</var>” attribútum nem létezik a „http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml” XML-névtérben.
L'attributo '<var>X</var>' non esiste nello spazio dei nomi XML 'http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml'.
'<var>X</var>' 属性が XML 名前空間 'http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml' 名前空間にありません。
XML 네임스페이스 'http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml' 네임스페이스에 '<var>X</var>' 특성이 없습니다.
Attributtet <var>X</var> finnes ikke i XML-navneområdet http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml.
Atrybut „<var>X</var>” nie istnieje w obszarze nazw XML „http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml”.
Атрибут "<var>X</var>" не существует в пространстве имен XML "http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml".
El atributo '<var>X</var>' no existe en el espacio de nombres XML 'http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml'.
Attributet '<var>X</var>' finns inte i XML-namnområdet 'http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml'.
'<var>X</var>' özniteliği, XML ad alanı 'http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml' ad alanında yok.
'<var>X</var>' attribute does not exist in XML namespace 'http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml' namespace.
XML 命名空间“http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml”中不存在特性“<var>X</var>”。
'<var>X</var>' 屬性不存在於 XML 命名空間 'http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml'。
O atributo '<var>X</var>' não existe no namespace XML 'http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml'.
Cannot have negative Glyph advance width.
Glyph 步进宽度不能为负数。
Glyph 遞增寬度不能為負數。
Nelze mít zápornou Glyph postupu šifry.
Der kan ikke forekomme en negativ Glyph-fremføringsbredde.
Kan geen negatieve breedte voor Glyph-voortgang hebben.
Glyph-kohteen etenemisleveys ei voi olla negatiivinen.
Impossible d'avoir une largeur d'avance Glyph négative.
Die erweiterte Glyph-Breite darf nicht negativ sein.
Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αρνητικό πλάτος συνέχισης Glyph.
Cannot have negative Glyph advance width.
A Glyph elem vízszintes növekménye nem lehet negatív.
Impossibile specificare una distanza di avanzamento negativa per Glyph.
負の Glyph アドバンス幅は設定できません。
Glyph 유효폭 너비는 음수일 수 없습니다.
Kan ikke ha negativ, forskjøvet Glyph-bredde.
Szerokość obiektu Glyph nie może być ujemna.
Glyph не может иметь отрицательную ширину.
No se puede tener un ancho de avance de Glyph negativo.
Kan inte ha negativ framflyttning för Glyph.
Negatif Glyph ilerletme genişliği olamaz.
Glyph 步进宽度不能为负数。
Glyph 遞增寬度不能為負數。
Não é possível ter uma largura de avanço de Glyph negativa.
Enumerator is located before the first element of the collection or after the last element.
枚举器位于集合中第一个元素之前或者位于最后一个元素之后。
列舉程式位於集合的第一個項目之前,或位於最後一個項目之後。
Čítač se umísťuje před první prvek kolekce nebo za její poslední prvek.
Tælleren er placeret før det første element i samlingen eller efter det sidste element.
De enumerator bevindt zich vóór het eerste element van de verzameling of na het laatste element.
Luettelointi sijaitsee ennen kokoelman ensimmäistä elementtiä tai kokoelman viimeisen elementin jälkeen.
L'énumérateur est situé avant le premier élément de la collection ou après le dernier élément.
Der Enumerator befindet sich vor dem ersten Element oder nach dem letzten Element der Auflistung.
Ο απαριθμητής βρίσκεται πριν από το πρώτο στοιχείο της συλλογής ή μετά από το τελευταίο στοιχείο.
Enumerator is located before the first element of the collection or after the last element.
Az enumerátor a gyűjtemény első eleme előtt vagy az utolsó elem után található.
L'enumeratore è posizionato prima del primo elemento dell'insieme o dopo l'ultimo elemento.
列挙子は、コレクションの最初の要素の前か、最後の要素の後にあります。
표시기가 컬렉션의 첫 번째 요소 앞에 있거나 마지막 요소 뒤에 있습니다.
Enumeratoren er plassert før det første elementet i samlingen eller etter det siste elementet.
Moduł wyliczający znajduje się przed pierwszym elementem kolekcji lub po ostatnim elemencie.
Перечислитель находится до первого элемента семейства или после последнего.
El enumerador está ubicado antes del primer elemento de la colección o después del último elemento.
Uppräknaren har placerats före det första elementet eller efter det sista elementet i samlingen.
Numaralandırıcı koleksiyonun ilk öğesinden önce veya son öğesinden sonra geliyor.
枚举器位于集合中第一个元素之前或者位于最后一个元素之后。
列舉程式位於集合的第一個項目之前,或位於最後一個項目之後。
O enumerador está localizado antes do primeiro elemento da coleção ou após o último elemento.
Přípona prvku StaticResource může být použita pouze v kontextu načítání XAML.
Udvidelsen StaticResource kan kun bruges i forbindelse med indlæsning af XAML.
De StaticResource-extensie kan alleen worden gebruikt in de context van het laden van XAML.
StaticResource-tunnistetta voi käyttää vain XAML-latauskontekstissa.
L'extension StaticResource ne peut être utilisée que dans le contexte de chargement de XAML.
Die StaticResource-Erweiterung kann nur im Ladekontext von XAML verwendet werden.
Η επέκταση StaticResource μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο περιβάλλον φόρτωσης XAML.
The StaticResource extension can only be used in the context of loading XAML.
A StaticResource kiterjesztés csak XAML-betöltési környezetben használható.
È possibile utilizzare l'estensione StaticResource sono nel contesto di caricamento del file XAML.
StaticResource 拡張は、XAML 読み込みのコンテキストでのみ使用される場合があります。
StaticResource 확장은 XAML을 로드하는 컨텍스트에서만 사용할 수 있습니다.
Utvidelsen StaticResource kan bare brukes i konteksten innlasting av XAML-fil.
Rozszerzenie StaticResource może być używane tylko w kontekście ładowania kodu XAML.
Расширение StaticResource можно использовать только в контексте загружаемого XAML.
La extensión StaticResource sólo se puede usar en el contexto de carga de XAML.
Tillägget StaticResource kan endast användas i kontexten till inläsning av XAML.
StaticResource uzantısı yalnızca XAML yükleme bağlamında kullanılabilir.
The StaticResource extension can only be used in the context of loading XAML.
StaticResource 扩展只能用于加载 XAML 的环境。
StaticResource 延伸只能用於載入 XAML 內容中。
StaticResource 扩展只能用于加载 XAML 的环境。
StaticResource 延伸只能用於載入 XAML 內容中。
A extensão StaticResource somente pode ser utilizada no contexto de carregamento do XAML.
NameScopeProperty found within the content of a FrameworkTemplate, on a '<var>X</var>' object. Name scopes within templates are not supported.
在“<var>X</var>”对象上的 FrameworkTemplate 内容中找到 NameScopeProperty。不支持模板中的名称领域。
在 '<var>X</var>' 物件的 FrameworkTemplate 內容中找到 NameScopeProperty。不支援樣板中的名稱範圍。
NameScopeProperty nalezena v obsahu FrameworkTemplate, na objektu<var>X</var>. Rozsahy názvů nejsou v šablonách podporovány.
NameScopeProperty blev fundet i indholdet af en FrameworkTemplate i et <var>X</var>-objekt. Navneområder i skabeloner understøttes ikke.
Er is een NameScopeProperty gevonden binnen de inhoud van een FrameworkTemplate, op een <var>X</var>object. Een bereik aan namen binnen sjablonen wordt niet ondersteund.
NameScopeProperty löytyi FrameworkTemplate-mallin sisällöstä <var>X</var>-objektista. Mallien sisäiset nimialueet eivät ole tuettuja.
NameScopeProperty trouvé dans le contenu d'un FrameworkTemplate, sur un objet '<var>X</var>'. Les portées de nom au sein des modèles ne sont pas prises en charge.
Im Inhalt einer "FrameworkTemplate" wurde für ein <var>X</var>-Objekt eine NameScopeProperty gefunden. Namensbereiche werden in Vorlagen nicht unterstützt.
Βρέθηκε NameScopeProperty μέσα στο περιεχόμενο ενός FrameworkTemplate, σε ένα αντικείμενο '<var>X</var>'. Δεν υποστηρίζονται πεδία ονομάτων μέσα σε πρότυπα.
NameScopeProperty found within the content of a FrameworkTemplate, on a '<var>X</var>' object. Name scopes within templates are not supported.
A NameScopeProperty elem megtalálható valamelyik FrameworkTemplate elem tartalmában, valamelyik „<var>X</var>” objektumon. A sablonokon belüli névhatókörök nem támogatottak.
NameScopeProperty trovata nel contenuto di un FrameworkTemplate, per un oggetto '<var>X</var>'. Gli ambiti dei nomi nei modelli non sono supportati.
FrameworkTemplate のコンテンツ内の '<var>X</var>' オブジェクト上に NameScopeProperty が見つかりました。テンプレート内の名前スコープはサポートされていません。
'<var>X</var>' 개체에서, NameScopeProperty가 FrameworkTemplate의 콘텐츠 안에 있습니다. 템플릿 내의 Name 범위는 지원되지 않습니다.
Fant NameScopeProperty i innholdet til en FrameworkTemplate på et <var>X</var>-objekt. Navneområder i maler støttes ikke.
NameScopeProperty znaleziono w zawartości FrameworkTemplate w obiekcie „<var>X</var>”. Zakresy nazw w szablonach nie są obsługiwane.
Свойство NameScopeProperty обнаружено в содержимом шаблона FrameworkTemplate объекта "<var>X</var>". Области имен в шаблонах не поддерживаются.
Se encontró NameScopeProperty en el contenido de una FrameworkTemplate, en un objeto '<var>X</var>'. Los ámbitos de nombres dentro de plantillas no están admitidos.
NameScopeProperty hittades i innehållet för FrameworkTemplate, i ett '<var>X</var>'-objekt. Namnscope inom mallar stöds inte.
Bir '<var>X</var>' nesnesinde bir FrameworkTemplate içeriğinde NameScopeProperty bulundu. Şablonlar içindeki ad kapsamları desteklenmez.
在“<var>X</var>”对象上的 FrameworkTemplate 内容中找到 NameScopeProperty。不支持模板中的名称领域。
在 '<var>X</var>' 物件的 FrameworkTemplate 內容中找到 NameScopeProperty。不支援樣板中的名稱範圍。
NameScopeProperty encontrado no conteúdo de um FrameworkTemplate, em um objeto '<var>X</var>'. Os escopos de nome nos modelos não têm suporte.
‏‏لم يتم منح الثقة
未授予信任
未授與信任
Důvěra nebyla udělena.
Der er ikke tildelt tillid
Vertrouwen niet toegekend
Luottamusta ei myönnetty
Confiance non accordée
Die Vertrauenswürdigkeit ist nicht sichergestellt.
Δεν χορηγήθηκε αξιοπιστία
‏‏לא ניתן אמון
Nem minősül megbízhatónak
Attendibilità non concessa
信頼されていません
신뢰할 수 없음
Klarering ikke tildelt
Nie przypisano trybu zaufania
Доверие не оказано
Confianza no concedida
Angavs inte som betrodd
Güven Verilmedi
未授予信任
未授與信任
Confiança não concedida
EventTrigger requires a value for its Event property.
EventTrigger 需要其 Event 属性的值。
EventTrigger 的 Event 屬性必須有值。
EventTrigger vyžaduje hodnotu vlastnosti své Event.
EventTrigger kræver en værdi til dens Event-egenskab.
EventTrigger vereist een waarde voor de eigenschap Event.
EventTrigger-elementin Event-ominaisuudella on oltava arvo.
EventTrigger nécessite une valeur pour sa propriété Event.
"EventTrigger" erfordert einen Wert für die Event-Eigenschaft.
Το EventTrigger απαιτεί μια τιμή για την ιδιότητα Event.
EventTrigger requires a value for its Event property.
Az EventTrigger elem Event tulajdonságához szükség van egy értékre.
EventTrigger richiede un valore per la proprietà Event.
EventTrigger には、その Event プロパティの値が必要です。
EventTrigger에는 자체 Event 속성에 대한 값이 있어야 합니다.
EventTrigger krever en verdi for egenskapen Event.
EventTrigger wymaga wartości dla własnej właściwości Event.
Для EventTrigger требуется значение свойства Event.
EventTrigger requiere un valor para su propiedad Event.
EventTrigger kräver ett värde för egenskapen Event.
EventTrigger, Event özelliği için bir değer gerektirir.
EventTrigger 需要其 Event 属性的值。
EventTrigger 的 Event 屬性必須有值。
EventTrigger requer um valor para a propriedade Event.
'<var>X</var>' ControlTemplate TargetType does not match templated type '<var>Type Name</var>'.
“<var>X</var>”ControlTemplate TargetType 与模板化类型“<var>Type Name</var>”不匹配。
'<var>X</var>' ControlTemplate TargetType 不符合已設定為樣板的型別 '<var>Type Name</var>'。
<var>X</var> ControlTemplate TargetType neodpovídá typu šablony <var>Type Name</var>.
<var>X</var> ControlTemplate TargetType svarer ikke til den skabelonbaserede type <var>Type Name</var>.
TargetType van ControlTemplate <var>X</var> komt niet overeen met sjabloontype <var>Type Name</var>.
ControlTemplate-mallin TargetType-tyyppi (<var>X</var>) ei vastaa malliksi luotua tyyppiä <var>Type Name</var>.
TargetType de ControlTemplate '<var>X</var>' ne correspond pas au type '<var>Type Name</var>' basé sur un modèle.
"TargetType '<var>X</var>'" für "ControlTemplate" stimmt nicht mit dem als Vorlage verwendeten Typ "<var>Type Name</var>" überein.
Το TargetType ControlTemplate '<var>X</var>' δεν συμφωνεί με τον τύπο προτύπου '<var>Type Name</var>'.
'<var>X</var>' ControlTemplate TargetType does not match templated type '<var>Type Name</var>'.
A(z) „<var>X</var>” ControlTemplate TargetType eleme nem felel meg a(z) „<var>Type Name</var>” sablontípusnak.
Il TargetType '<var>X</var>' di ControlTemplate non corrisponde al tipo del modello '<var>Type Name</var>'.
'<var>X</var>' ControlTemplate TargetType は、テンプレートの型 '<var>Type Name</var>' と一致しません。
'<var>X</var>' ControlTemplate TargetType이 템플릿 형식 '<var>Type Name</var>'과(와) 일치하지 않습니다.
ControlTemplate TargetType <var>X</var> er ikke i samsvar med maltypen <var>Type Name</var>.
ControlTemplate TargetType „<var>X</var>” jest niezgodny z typem wykorzystującym szablon „<var>Type Name</var>”.
TargetType для ControlTemplate "<var>X</var>" не соответствует типу "<var>Type Name</var>" на основе шаблона.
El TargetType de ControlTemplate '<var>X</var>' no coincide con el tipo de plantilla '<var>Type Name</var>'.
ControlTemplate TargetType '<var>X</var>' matchar inte malltypen '<var>Type Name</var>'.
'<var>X</var>' ControlTemplate TargetType şablonlu tür '<var>Type Name</var>' ile eşleşmiyor.
“<var>X</var>”ControlTemplate TargetType 与模板化类型“<var>Type Name</var>”不匹配。
'<var>X</var>' ControlTemplate TargetType 不符合已設定為樣板的型別 '<var>Type Name</var>'。
TargetType de ControlTemplate '<var>X</var>' não corresponde ao tipo de modelo '<var>Type Name</var>'.
'<var>X</var>' must be type '<var>Type Name</var>'.
“<var>X</var>”必须为类型“<var>Type Name</var>”。
'<var>X</var>' 必須是型別 '<var>Type Name</var>'。
Prvek <var>X</var> musí být typu <var>Type Name</var>.
<var>X</var> skal være af typen <var>Type Name</var>.
<var>X</var> moet van type <var>Type Name</var> zijn.
Kohteen <var>X</var> tyypin on oltava <var>Type Name</var>.
'<var>X</var>' doit être de type '<var>Type Name</var>'.
Bei "<var>X</var>" muss es sich um den Typ "<var>Type Name</var>" handeln.
Το '<var>X</var>' πρέπει να είναι τύπου '<var>Type Name</var>'.
'<var>X</var>' must be type '<var>Type Name</var>'.
A(z) „<var>X</var>” elemnek „<var>Type Name</var>” típusúnak kell lennie.
'<var>X</var>' deve essere di tipo '<var>Type Name</var>'.
'<var>X</var>' の型は '<var>Type Name</var>' でなければなりません。
'<var>X</var>'이(가) '<var>Type Name</var>' 형식이어야 합니다.
<var>X</var> må være typen <var>Type Name</var>.
„<var>X</var>” musi być typu „<var>Type Name</var>”.
Для "<var>X</var>" требуется тип "<var>Type Name</var>".
'<var>X</var>' debe ser de tipo '<var>Type Name</var>'.
'<var>X</var>' måste vara av typen '<var>Type Name</var>'.
'<var>X</var>', '<var>Type Name</var>' türünde olmalıdır.
“<var>X</var>”必须为类型“<var>Type Name</var>”。
'<var>X</var>' 必須是型別 '<var>Type Name</var>'。
'<var>X</var>' deve ser do tipo '<var>Type Name</var>'.
The forward journal stack cannot be cleared during forward navigation.
在转发导航过程中无法清除转发日记堆栈。
在轉器巡覽期間,無法清除轉寄日誌堆疊。
Následující stoh deníku nelze při pohybu vpřed vymazávat.
Den fremadrettede journalstak kan ikke ryddes under navigation fremad.
De doorgestuurde journaal-stack kan niet worden gewist tijdens navigatie.
Eteenpäin osoittavaa päivyripinoa ei voi tyhjentää eteenpäin siirtymisen aikana.
La pile de journal avant ne peut pas être effacée pendant la navigation avant.
Der Forward-Stapel des Journals kann während des Vorwärtsnavigierens nicht geleert werden.
Η μπροστινή στοίβα χρονικού δεν είναι δυνατόν να διαγραφεί κατά την περιήγηση προς τα εμπρός.
The forward journal stack cannot be cleared during forward navigation.
Az előremutató navigációs verem nem üríthető ki előrenavigálás során.
Impossibile cancellare lo stack Avanti del journal durante spostamenti in avanti.
転送ナビゲーション中に、転送ジャーナル スタックをクリアすることはできません。
앞으로 탐색하는 동안에는 정방향 저널 스택을 지울 수 없습니다.
Videresendingsloggstakken kan ikke tømmes under videresendingsnavigering.
Stosu dziennika przekazywania nie można wyczyścić podczas przekazywania nawigacji.
Невозможно очистить стек прокрутки журнала вперед при переходах вперед.
La pila de avance del diario no se puede borrar durante la navegación hacia adelante.
Sparade journalsidor framåt kan inte rensas under navigering framåt.
İleri gezinme sırasında ileri günlük yığını temizlenemez.
在转发导航过程中无法清除转发日记堆栈。
在轉器巡覽期間,無法清除轉寄日誌堆疊。
A pilha de diário progressiva não pode ser apagada durante a navegação progressiva.
See catalog page for all messages.