The service
Messages on page
%2: 存取設定資訊失敗。重新安裝網路驅動程式。
%2: 未能访问配置信息。重新安装网络驱动程序。
%2: Yapılandırma bilgilerine erişilemedi. Ağ sürücüsünü yeniden yükleyin.
%2: Falha ao aceder às informações de configuração. Reinstale o controlador de rede.
%2: 構成情報にアクセスできませんでした。ネットワーク ドライバを再インストールしてください。
%2: Det gick inte att få åtkomst till konfigureringsinformation. Återinstallera nätverksdrivrutinen.
%2: Nie można uzyskać dostępu do informacji o konfiguracji. Zainstaluj ponownie sterownik sieci.
%2: Ingen tilgang til konfigurasjonsinformasjon. Installer nettverksdriveren på nytt.
%2: Nem lehetett hozzáférni a konfigurációs adatokhoz. Telepítse újra a hálózati illesztőprogramot.
%2 : impossible d'accéder aux informations de configuration. Installer à nouveau le pilote réseau.
%2: Не удается получить доступ к данным конфигурации. Переустановите сетевой драйвер.
%2: falha ao acessar informações de configuração. Reinstale o driver de rede.
%2: error al tener acceso a la información de configuración. Vuelva a instalar el controlador de red.
%2: Auf die Konfigurationsinformationen konnte nicht zugegriffen werden. Installieren Sie den Netzwerktreiber erneut.
%2: de configuratiegegevens zijn niet toegankelijk. Installeer het netwerkstuurprogramma opnieuw.
%2: Nelze přistupovat k informacím o konfiguraci. Přeinstalujte síťový ovladač.
%2: Määritystietojen käyttäminen ei onnistunut. Asenna verkko-ohjain uudelleen.
‏‏%2: הגישה לפרטי התצורה נכשלה. התקן מחדש את מנהל ההתקן של הרשת.
%2: 구성 정보에 액세스하지 못했습니다. 네트워크 드라이버를 다시 설치하십시오.
%2: Δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση σε πληροφορίες ρύθμισης παραμέτρων. Εγκαταστήστε ξανά το πρόγραμμα οδήγησης του δικτύου.
‏‏%2: فشل الوصول إلى معلومات التكوين. أعد تثبيت برنامج تشغيل الشبكة.
%2: Der kunne ikke opnås adgang til konfigurationsoplysningerne. Installer netværksdriveren igen.
%2: impossibile accedere alle informazioni di configurazione. Reinstallare il driver di rete.
%2: 不支援的媒體。
%2: 媒体不受支持。
%2: Ortam desteklenmiyor.
%2: Suporte de dados não suportado.
%2: メディアはサポートされていません。
%2: mediet stöds inte.
%2: Nośnik nieobsługiwany.
%2: Medium støttes ikke.
%2: Az adathordozó nem támogatott.
%2 : média non pris en charge.
%2: носитель не поддерживается.
%2: mídia sem suporte.
%2: medio no compatible.
%2: Medium wird nicht unterstützt.
%2: medium wordt niet ondersteund.
%2: Médium není podporováno.
%2: Tietovälinettä ei tueta.
‏‏%2: אין תמיכה באמצעי.
%2: 미디어가 지원되지 않습니다.
%2: Το μέσο αποθήκευσης δεν υποστηρίζεται.
‏‏%2: الوسيطة غير معتمدة.
%2: Mediet understøttes ikke.
%2: supporto non supportato.
%2: 無法登路插段服務常式。
%2: 无法注册中断服务例程。
%2: Kesme hizmet yordamı kaydettirilemedi.
%2: Não é possível registar a rotina do serviço de interrupção.
%2: 割り込みサービスルーチンを登録できません。
%2: Det gick inte att registrera avbrottstjänstens rutin.
%2: Nie można zarejestrować procedury usługi przerwania.
%2: Kan ikke registrere avbruddstjenesterutinen.
%2: Nem lehet regisztrálni a megszakításszolgáltatás-rutint.
%2 : impossible d'enregistrer la routine du service d'interruption.
%2: Не удается зарегистрировать процедуру службы прерываний.
%2: não é possível registrar a rotina do serviço de interrupção.
%2: no se puede registrar la rutina del servicio de interrupción.
%2: Die Interruptdienstroutine kann nicht registriert werden.
%2: de interruptserviceroutine kan niet worden geregistreerd.
%2: Nelze registrovat službu rutiny přerušení.
%2: Keskeytyspalvelurutiinin rekisteröiminen ei onnistunut.
‏‏%2: אין אפשרות לרשום את רוטינת שירות הפסיקה.
%2: 인터럽트 서비스 루틴을 등록할 수 없습니다.
%2: Δεν είναι δυνατή η εκχώρηση της ρουτίνας διακοπής υπηρεσίας.
‏‏%2: يتعذر تسجيل روتين خدمة المقاطعة.
%2: Interrupttjenestens rutine blev ikke registreret.
%2: impossibile registrare la routine del servizio di interrupt.
%2: 無法對應 IO 空間。
%2: 无法映射 IO 空间。
%2: GÇ alanı eşleştirilemedi.
%2: Não é possível mapear o espaço de ES.
%2: IO 領域をマップできません。
%2: Det gick inte att mappa I/O-område.
%2: Nie można zmapować obszaru We/Wy.
%2: Kan ikke tilordne IU-område.
%2: Nem lehet társítani az I/O-területet.
%2 : impossible de mapper l'espace E/S
%2: Не удается отобразить пространство ввода-вывода.
%2: não é possível mapear o espaço de E/S.
%2: no se puede asignar espacio E/S.
%2: E/A-Speicher kann nicht zugeordnet werden.
%2: kan I/O-ruimte niet toewijzen.
%2: Nelze rezervovat místo V/V.
%2: I/O-tilaa ei voi yhdistää.
‏‏%2: אין אפשרות למפות שטח קלט/פלט.
%2: IO 공간을 매핑할 수 없습니다.
%2: Δεν είναι δυνατή η αντιστοίχιση χώρου IO.
‏‏%2: يتعذر تعيين مساحة الإدخال/الإخراج.
%2: IO-området kunne ikke tilknyttes.
%2: impossibile mappare lo spazio IO.
%2: 因為驅動程式可能無法自動交涉連結到 10Mbps 以下,無法進入到低能源模式。
%2: 由于驱动程序无法将链接自动调节到 10Mbps,无法进入低能模式。
%2: Sürücü bağlantıyı 10 Mb/sn'ye düşürmek için otomatik olarak karşılıklı anlaşamayabileceğinden düşük güç moduna girilemiyor.
%2: Não é possível entrar em modo de baixo consumo porque o controlador pode não ser capaz de negociar automaticamente a ligação de modo a reduzir a respectiva velocidade para 10Mbps.
%2: ドライバが自動ネゴシエーションでリンクを 10Mbps に下げることができない可能性があるため、低電力モードを入力できません。
%2: Det går inte att växla till energisparläge eftersom drivrutinen kanske inte automatiskt kan sänka länkhastigheten till 10 Mbit/s.
%2: Nie można uruchomić trybu niskiego poboru energii, ponieważ sterownik może nie mieć możliwości autonegocjowania łącza w dół do 10 Mb/s.
%2: Kan ikke gå til strømsparingsmodus fordi driveren kanskje ikke er i stand til automatisk å forhandle koblingen ned til 10 Mbps.
%2: Nem lehet alacsony fogyasztású üzemmódba kapcsolni, mert az illesztőprogram nem tudja automatikusan egyeztetni a kapcsolat sebességét 10Mbps-on.
%2 : impossible d'entrer en mode faible puissance car le pilote peut ne pas être en mesure de négocier automatiquement le lien à 10 Mbits/s.
%2: Не удается перейти в режим низкого энергопотребления, возможно, драйвер не может выполнить автосогласование снижения скорости связи до 10 Мбит/с.
%2: não é possível entrar no modo de baixa energia, pois o driver talvez não possa negociar automaticamente o vínculo até 10Mbps.
%2: no se puede entrar en el modo de bajo consumo porque el controlador no puede negociar automáticamente que el vínculo disminuya hasta 10 Mbps.
%2: Es kann nicht in den Energiesparmodus gewechselt werden, weil der Treiber die Verknüpfung möglicherweise nicht auf 10 MBit/s automatisch aushandeln kann.
%2: de modus voor een laag stroomverbruik kan niet worden geopend omdat de koppeling niet kan worden teruggebracht tot 10Mbps.
%2: Nelze zadat režim nízké spotřeby, neboť ovladač pravděpodobně nedokáže automaticky vyjednat snížení rychlosti spojení na 10 Mbps.
%2: Alhaiseen virtatilaan ei voida siirtyä, koska ohjain ei ehkä pysty neuvottelemaan linkin nopeuden alentamista 10 Mbps:ään.
‏‏%2: אין אפשרות להיכנס למצב צריכת חשמל נמוכה מאחר שייתכן שלמנהל ההתקן אין אפשרות לנהל משא ומתן אוטומטי להורדת הקישור ל- 10Mbps.
%2: 드라이버에서 0Mbps로 링크를 자동 협상하지 못할 수도 있기 때문에 절전 모드로 변환할 수 없습니다.
%2: Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή σε κατάσταση λειτουργίας χαμηλής κατανάλωσης, διότι το πρόγραμμα οδήγησης ενδέχεται να μην έχει τη δυνατότητα αυτόματης διαπραγμάτευσης της σύνδεσης στα 10 MΒ ανά δευτερόλεπτο.
‏‏%2: يتعذر الدخول في وضع الطاقة المنخفضة، قد يكون ذلك بسبب عدم قدرة برنامج التشغيل على التفاوض تلقائيًا مع الارتباط بأقل من 10 ميغا بت/ثانية.
%2: Det lykkedes ikke at gå i lavenergitilstand, da driveren muligvis ikke er i stand til automatisk at forhandle forbindelsen ned til 10 Mbps.
%2: impossibile entrare in modalità basso consumo in quanto è possibile che il driver non sia in grado di negoziare automaticamente il collegamento a 10 Mbps.
%2: 偵測到不明的 PHY。正在使用預設的 PHY 初始化常式。
%2: 检测到未知 PHY。正在使用默认 PHY 初始化例程。
%2: Bilinmeyen PHY algılandı. Varsayılan PHY başlatma yordamı kullanılıyor.
%2: PHY desconhecido detectado. A utilizar uma rotina de inicialização de PHY predefinida.
%2: 不明な PHY が検出されました。既定の PHY 初期化ルーチンを使用しています。
%2: Okänd PHY identifieras. Standardrutinen för PHY-initiering används.
%2: Wykryto nieznane urządzenie warstwy fizycznej. Używana jest domyślna procedura inicjacji urządzenia warstwy fizycznej.
%2: Ukjent PHY funnet. Bruker en standard PHY-initialiseringsrutine.
%2: Ismeretlen PHY. Az alapértelmezett PHY-inicializációs rutin használata.
%2 : PHY inconnu détecté. Utilisation d'une routine d'initialisation de PHY par défaut.
%2: Обнаружен неизвестный PHY. Используется процедура инициализации PHY по умолчанию.
%2: PHY desconhecido detectado. Usando uma rotina de inicialização de PHY padrão.
%2: se detectó un PHY desconocido. Se usará una rutina de inicialización de PHY predeterminada.
%2: Unbekanntes PHY ermittelt. Eine Standard-PHY-Initialisierungsroutine wird verwendet.
%2: onbekende PHY aangetroffen. Er wordt een standaardroutine gebruikt voor PHY-initialisatie.
%2: Byl zjištěn neznámý modul PHY. Bude použita výchozí rutina pro inicializaci modulu PHY.
%2: Tuntematon PHY havaittiin. Käytetään oletus-PHY-alustusrutiinia.
‏‏%2: זוהה PHY לא ידוע. נעשה שימוש ברוטינת אתחול PHY שנקבעה כברירת מחדל.
%2: 알 수 없는 PHY가 검색되었습니다. 기본 PHY 초기화 루틴을 사용합니다.
%2: Εντοπίστηκε άγνωστο PHY. Χρησιμοποιείται μια προεπιλεγμένη ρουτίνα προετοιμασίας PHY.
‏‏%2: تم كشف PHY غير معروف. استخدام روتين تهيئة PHY الافتراضي.
%2: Der blev fundet en ukendt PHY. Anvender en standard PHY-initialiseringsrutine.
%2: è stato rilevato un PHY sconosciuto. Viene utilizzata una routine di inizializzazione PHY predefinita.
%2: 這個驅動程式不支援這個裝置。升級到最新的驅動程式。
%2: 这个驱动程序不支持该设备。请升级到最新的驱动程序。
%2: Bu sürücü, bu aygıtı desteklemiyor. En son sürücüye güncelleştirin.
%2: Este controlador não suporta este dispositivo. Actualize para o controlador mais recente.
%2: このドライバはこのデバイスをサポートしません。最新のドライバに更新してください。
%2: Drivrutinen stöder inte den här enheten. Uppgradera till den senaste drivrutinen.
%2: Ten sterownik nie obsługuje tego urządzenia. Uaktualnij do najnowszego sterownika.
%2: Denne driveren støtter ikke denne enheten. Oppgrader til den nyeste driveren.
%2: Az illesztőprogram nem támogatja ezt az eszközt. Frissítsen a legfrissebb illesztőprogramra.
%2 : Le pilote n'est pas pris en charge sur ce périphérique. Mettez à jour avec le pilote le plus récent.
%2: Этот драйвер не поддерживает данное устройство. Обновите его до последней версии.
%2: esse driver não dá suporte ao dispositivo. Faça a atualização para o driver mais recente.
%2: este controlador no es compatible con este dispositivo. Actualice al controlador más reciente.
%2: Der Treiber unterstützt dieses Gerät nicht. Aktualisieren Sie den Treiber auf die neuste Version.
%2: dit apparaat wordt niet ondersteund. Voer een upgrade uit naar het nieuwste stuurprogramma.
%2: Ohjain ei tue laitetta. Päivitä ohjain.
‏‏%2: מנהל התקן זה אינו תומך בהתקן זה. שדרג למנהל ההתקן החדש ביותר.
%2: 이 드라이버는 해당 장치를 지원하지 않습니다. 최신 드라이버로 업그레이드합니다.
%2: Το πρόγραμμα οδήγησης δεν υποστηρίζει αυτήν τη συσκευή. Κάντε αναβάθμιση στο πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης.
‏‏%2: لا يعتمد برنامج التشغيل هذا الجهاز. قم بترقيته إلى برنامج التشغيل الأحدث.
%2: Denne driver understøtter ikke denne enhed. Opgrader til den nyeste driver.
%2: Tento ovladač toto zařízení nepodporuje. Proveďte inovaci na poslední verzi ovladače.
%2: il driver non supporta il dispositivo. Aggiornare il driver.
%2: 驅動程式初始化失敗。
%2: 驱动程序初始化失败。
%2: Sürücü başlatılamadı.
%2: Falha na inicialização do controlador.
%2: ドライバを初期化できませんでした。
%2: Drivrutinen kunde inte initieras.
%2: Inicjalizacja sterownika nie powiodła się.
%2: Driverinitialisering mislyktes.
%2: Az illesztőprogramot nem sikerült inicializálni.
%2 : Échec de l'initialisation du pilote.
%2: Не удалось инициализировать драйвер.
%2: falha na inicialização do driver.
%2: error al inicializar el controlador.
%2: Treiberinitialisierung ist fehlgeschlagen.
%2: initialisatie van stuurprogramma is mislukt.
%2: Inicializace ovladače se nezdařila.
%2: Ohjaimen alustus epäonnistui.
‏‏%2: אתחול מנהל ההתקן נכשל.
%2: 드라이버 초기화에 실패했습니다.
%2: Η προετοιμασία του προγράμματος οδήγησης απέτυχε.
‏‏%2: فشل تهيئة برنامج التشغيل.
%2:Driveren blev ikke initialiseret.
%2: inizializzazione driver non riuscita.
%2: 聯合集區的連續實體記憶體不足。
%2: 没有足够的连续物理内存用于合并池。
%2: Birleşik bir havuz için yeterli miktarda bitişik fiziksel bellek yok.
%2: Não existe memória física contígua suficiente para o conjunto de adesão.
%2: プールの合体を実行するために十分な連続した物理メモり領域がありません。
%2: Det finns inte tillräckligt med sammanhängande minne för sammanslagning av poolen.
%2: Za mało wspólnej pamięci fizycznej dla puli buforów połączonych.
%2: Ikke nok sammenhengende fysisk minne for oppsamlingskø.
%2: Nincs elegendő egybefüggő fizikai memória a készlet egyesítéséhez.
%2 : mémoire physique contiguë insuffisante pour le pool de fusion.
%2: Недостаточно непрерывной физической памяти для объединения пула.
%2: Não há memória física contígua suficiente para o grupo de união.
%2: No hay suficiente memoria física contigua para el grupo de combinación.
%2: Nicht genügend zusammenhängender physikalischer Speicher für Zusammenführungspool vorhanden.
%2: Ontoereikend aaneengesloten fysiek geheugen voor samengevoegde geheugengroep.
%2: Není dostatek souvislé fyzické paměti pro sjednocení fondu.
%2: Yhtenäistä fyysistä muistia ei ole riittävästi yhdistetylle varannolle.
‏‏%2: אין די זיכרון פיזי רציף עבור מיזוג המאגר.
%2: 통합 풀의 인접한 실제 메모리가 부족합니다.
%2: Δεν υπάρχει αρκετή συνεχόμενη φυσική μνήμη για την ένωση της ομάδας.
‏‏%2: لا تتوفر ذاكرة فعلية قريبة تكفي لتجمع الاندماج.
%2: Der er ikke tilstrækkelig sammenhængende fysisk hukommelse til samlegruppen.
%2: Memoria fisica contigua insufficiente per il pool coalesce.
不明的項目類型 (%1!08x!) -----------------------------
未知的项类型(%1!08x!) -----------------------------
Bilinmeyen girdi türü (%1!08x!) -----------------------------
Tipo de entrada desconhecido (%1!08x!) -----------------------------
不明なエントリの種類 (%1!08x!) --------------------------------
Okänd posttyp (%1!08x!) -----------------------
Nieznany typ wpisu (%1!08x!) -----------------------------
Ukjent oppføringstype (%1!08x!) --------------------------------
Ismeretlen bejegyzéstípus (%1!08x!) -----------------------------------
Type d'entrée inconnu (%1!08x!) -------------------------------
Неизвестный тип записи (%1!08x!) -----------------------------
Tipo de entrada desconhecido (%1!08x!) -----------------------------
Tipo de entrada desconocido (%1!08x!) --------------------------------------
Unbekannter Eintragstyp (%1!08x!) ---------------------------------
Onbekend vermeldingstype (%1!08x!) -----------------------------------
Neznámý typ položky (%1!08x!) -----------------------------
Tuntematon määritetyyppi (%1!08x!) ----------------------------------
알 수 없는 항목 유형(%1!08x!) -----------------------------
Άγνωστος τύπος καταχώρησης (%1!08x!) ------------------------------------
Ukendt posttype (%1!08x!) -----------------------------
Tipo di voce sconosciuto (%1!08x!) -----------------------------
See catalog page for all messages.