The service
Messages on page
在磁碟區陰影複製服務操作中發生失敗。
卷影复制服务操作失败。
Birim Gölge Kopyası Hizmeti işleminde hata oluştu.
Falha no funcionamento do Serviço de Cópia Sombra de Volumes.
ボリューム シャドウ コピー サービスの操作に失敗しました。
Fel i en åtgärd för tjänsten Volume Shadow Copy.
Błąd podczas operacji usługi kopiowania woluminów w tle.
Det oppstod en feil i en Volume Shadow Copy Service-operasjon.
A Kötet árnyékmásolata szolgáltatás egy művelete meghiúsult.
Échec de l’opération du service de cliché instantané des volumes.
Сбой операции службы теневого копирования тома.
Falha em uma operação de Serviço de Cópias de Sombra de Volume.
Error en una operación del Servicio de instantáneas de volumen.
Fehler bei einem Vorgang des Volumeschattenkopie-Diensts.
Er is een fout opgetreden in een Volume Shadow Copy-servicebewerking.
Chyba operace služby Stínová kopie svazku.
‏‏כשל בפעולת Volume Shadow Copy Service.
볼륨 섀도 복사본 서비스 작업이 실패했습니다.
Αποτυχία σε μια λειτουργία της υπηρεσίας σκιώδους αντιγράφου τόμου.
Ongelma aseman tilannevedospalvelun toiminnassa.
‏‏حدث فشل في عملية "خدمة النسخ الاحتياطي لوحدة التخزين".
Fejl i en handling med tjenesten Øjebliksbillede af diskenhed.
Errore in un'operazione del servizio Copia shadow del volume.
無法排定備份,因為提供的使用者認證不是本機 Administrators 或是 Backup Operators 的成員。
无法计划备份,因为提供的用户凭据不是本地 Administrators 或 Backup Operators 组的成员。
Sağlanan kullanıcı kimlik bilgileri yerel Administrators veya Backup Operators gruplarının üyesi olmadığından yedekleme zamanlanamadı.
Não é possível agendar uma cópia de segurança, uma vez que as credenciais de utilizador fornecidas não são de um membro dos grupos de Administradores local ou de Operadores de Cópia de Segurança.
指定されたユーザー資格情報はローカルの Administrators グループまたは Backup Operators グループのメンバではないため、バックアップをスケジュールできません。
Det går inte att schemalägga en säkerhetskopiering p.g.a. att de angivna autentiseringsuppgifterna inte igår i någon av grupperna Administratörer på den lokala datorn eller Ansvarig för säkerhetskopiering.
Nie można zaplanować kopii zapasowej, ponieważ dostarczone poświadczenia użytkownika nie należą do lokalnej grupy administratorów ani operatorów kopii zapasowych.
Kan ikke planlegge en sikkerhetskopiering fordi den oppgitte brukerlegitimasjonen ikke er medlem av den lokale gruppen for administratorer eller sikkerhetskopioperatører.
Nem ütemezhető biztonsági mentés, mert a megadott hitelesítő adatok által azonosított felhasználó nem tagja a helyi Rendszergazdák vagy a Biztonságimásolat-felelősök csoportnak.
Impossible de planifier une sauvegarde, car les informations d’identification utilisateur fournies ne sont pas membres des groupes Administrateurs ou Opérateurs de sauvegarde locaux.
Невозможно установить расписание для выполнения архивации, поскольку указанные учетные данные пользователя не входят в группы локальных администраторов или операторов резервного копирования.
Não é possível agendar um backup, já que as credenciais de usuário fornecidas não são membros dos grupos locais Administradores ou Operadores de Backup.
No se puede programar una copia de seguridad porque las credenciales de usuario suministradas no pertenecen a los grupos locales Administradores u Operadores de copia de seguridad.
Der Sicherungsvorgang kann nicht geplant werden, da die zur Verfügung gestellten Benutzeranmeldeinformationen nicht Mitglied der lokalen Gruppen "Administratoren" oder "Sicherungsoperatoren" sind.
Kan geen back-up plannen, omdat de opgegeven gebruikersreferenties geen lid zijn van de lokale groepen Administrators of Back-upoperators.
Nelze naplánovat zálohování, protože poskytnutá pověření uživatele nejsou členem místní skupiny Administrators ani Backup Operators.
Varmuuskopiointia ei voi ajoittaa, koska annettu käyttäjän tunnistetiedot eivät kuulu paikalliselle järjestelmänvalvojien tai varmuuskopiointioperaattorien ryhmän jäsenelle.
‏‏ לא ניתן לקבוע מועד לגיבוי מאחר שאישורי המשתמש שסופקו אינם מוגדרים כחבר בקבוצות המקומיות Administrators או Backup Operators.
제공된 사용자 자격 증명이 로컬 Administrators 또는 Backup Operators 그룹의 구성원이 아니어서 백업을 예약할 수 없습니다.
Δεν είναι δυνατός ο προγραμματισμός της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας επειδή τα διαπιστευτήρια χρήστη που δόθηκαν δεν αποτελούν μέλος των ομάδων τοπικών Administrators ή Backup Operators.
‏‏ يتعذر جدولة النسخ الاحتياطي نظراً لأن بيانات اعتماد المستخدم المتوفرة ليست لعضو في مجموعة Administrators المحلية أو مجموعة Backup Operators.
Der kan ikke planlægges en sikkerhedskopi, da de angivne brugeroplysninger ikke er for et medlem af gruppen af lokale Administratorer eller Backupoperatører.
Impossibile pianificare un backup. Le credenziali dell'utente specificate non fanno parte del gruppo locale Administrators o Backup Operators.
備份包含 Active Directory 網域服務,只有在 電腦開機成目錄服務復原模式時才能復原。 請這樣做或嘗試使用系統狀態復原來復原到其他位置。
备份包含 Active Directory 域服务,仅当计算 机以目录服务恢复模式启动时才能恢复该服务。 执行该操作或使用系统状态恢复重试恢复到其他位置。
Yedeklemede, yalnızca bilgisayar Dizin Hizmetleri Kurtarma Modunda önyüklendiğinde kurtarılabilen Active Directory Etki Alanı Hizmeti bulunuyor. Bu şekilde uygulayın veya Sistem Durumu Kurtarma'yı kullanarak başka bir konuma kurtarmayı deneyin.
A cópia de segurança contém o Serviço de Domínio do Active Directory que pode ser recuperado apenas quando o computador arrancar no Modo de Recuperação dos Serviços de Directório. Efectue esse procedimento ou tente utilizar a Recuperação de Estado do Sistema para uma localização alternativa.
バックアップには、コンピュータがディレクトリ サービス回復モードで起動した場合 にのみ回復可能な Active Directory ドメイン サービスが含まれています。 このモードで起動するか、システム状態の回復を使用して別の場所への回復を試みて ください。
Säkerhetskopian innehåller den AD DS (Active Directory Domain Service) som bara kan återställas när datorn startas i återställningsläge för katalogtjänster. Starta i återställningsläge eller försök återställa med återställning av systemtillstånd till en annan plats.
Kopia zapasowa zawiera Usługę domenową w usłudze Active Directory, którą można odzyskać tylko wtedy, gdy komputer zostanie uruchomiony w trybie odzyskiwania usług katalogowych. Uruchom komputer w tym trybie lub spróbuj wykonać odzyskiwanie stanu systemu do lokalizacji alternatywnej.
A biztonsági másolat tartalmazza az Active Directory tartományi szolgáltatásokat, amely csak akkor állíthatóhelyre, ha a számítógépet címtárszolgáltatás-helyreállító üzemmódban indítja el. Tegye ezt, vagy a rendszerállapot-helyreállítási művelet futtatásával próbálja meg a helyreállítást egy másik helyre elvégezni.
La sauvegarde contient le service de domaine Active Directory qui peut être récupéré uniquement lorsque l’ordinateur est démarré en mode de récupération des services Active Directory. Démarrez avec ces services ou essayez une récupération de l’état du système à un autre emplacement.
Архив содержит службу доменов Active Directory, восстановить которую можно только при загруженном в режиме восстановления служб каталогов компьютере. Выполните эту операцию или попробуйте выполнить восстановление путем восстановления состояния системы в другом размещении.
O backup contém o Serviço de Domínio do Active Directory, que pode ser recuperado apenas quando o computador é inicializado em um Modo de Recuperação de Serviços de Diretório. Faça isso ou tente recuperar usando a Recuperação do Estado do Sistema em um local alternativo.
La copia de seguridad contiene los Servicios de dominio de Active Directory que sólo se pueden recuperar cuando el equipo se arranca en el modo de recuperación de servicios de directorio. Realice esta acción o intente recuperar mediante la recuperación de estado del sistema en una ubicación alternativa.
Die Sicherung enthält den Active Directory-Domänendienst, der nur wiederhergestellt werden kann, wenn der Computer im Verzeichnisdienst-Wiederherstellungsmodus gestartet wird. Führen Sie diesen Vorgang aus, oder versuchen Sie eine Wiederherstellung des Systemstatus an einem anderen Speicherort.
De back-up bevat de Active Directory Domain Service die alleen kan worden teruggezet wanneer de computer wordt opgestart in de herstelmodus van Directory Services. Start de computer op in deze modus of voer de terugzetactie uit naar een andere locatie via systeemstatusherstel.
Záloha obsahuje službu Active Directory Domain Service, kterou lze obnovit pouze při spuštění počítače v režimu obnovení služby Directory Services. Proveďte tuto akci nebo se pokuste o obnovení do alternativního umístění pomocí obnovení stavu systému.
‏‏הגיבוי מכיל את Active Directory Domain Service הניתן לשחזור רק כאשר המחשב מאותחל במצב Directory Services Recovery Mode. בצע זאת, או נסה לשחזר באמצעות System State Recovery למיקום חלופי.
컴퓨터가 디렉터리 서비스 복구 모드로 부팅된 경우에만 복구될 수 있는 Active Directory 도메인 서비스가 백업에 포함되어 있습니다. 그대로 복구를 수행하거나 시스템 상태 복구를 사용하여 대체 위치로 복구해 보십시오.
Το αντίγραφο ασφαλείας περιέχει την υπηρεσία τομέα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory που μπορεί να ανακτηθεί μόνο όταν ο υπολογιστής εκκινείται σε κατάσταση επαναφοράς υπηρεσιών καταλόγου. Εκτελέστε αυτή την ενέργεια ή δοκιμάστε να εκτελέσετε αποκατάσταση χρησιμοποιώντας την αποκατάσταση συστήματος σε μια εναλλακτική θέση.
Sikkerhetskopien inneholder Active Directory Service, som bare kan gjenopprettes når datamaskinen startes opp i modus for gjenoppretting av katalogtjenester. Gjør dette, eller forsøk å gjenopprette ved hjelp av Gjenoppretting av systemtilstand på en alternativ plassering.
Varmuuskopio sisältää Active Directory -toimialuepalvelun, joka voidaan palauttaa vain, kun tietokone käynnistetään hakemistopalvelujen palautustilaan. Toimi näin tai yritä suorittaa palautus kohdistamalla järjestelmän tilan palautus vaihtoehtoiseen sijaintiin.
‏‏تتضمن النسخة الاحتياطية "خدمات مجال خدمة Active Directory" التي يمكن استردادها فقط عندما يتم تشغيل الكمبيوتر في "وضع استرداد خدمات Active Directory". قم بتنفيذ ذلك، أو حاول الاسترداد باستخدام "استرداد حالة النظام" لموقع آخر.
Sikkerhedskopien indeholder Active Directory-domænetjenesten, som kun kan genoprettes,når computeren startes i genoprettelsestilstanden for katalogtjenesten. Gør det, eller prøv at genoprette vha. genoprettelse af systemtilstanden på en alternativ placering.
Il backup contiene Servizi di dominio Active Directory, il quale può essere ripristinato solo se il computer viene avviato nella modalità ripristino servizi directory. Avviare il computer in tale modalità oppure tentare il ripristino dello stato del sistema in un percorso alternativo.
Windows Server Backup 引擎正在等待確認以執行後續還原工作。
Windows Server Backup 引擎未等待确认就执行还原后任务。
Windows Server Yedekleme altyapısı, geri yükleme sonrası görevlerini gerçekleştirmek için onay beklemiyor.
O motor de Cópia de Segurança do Windows Server não está a aguardar a confirmação para executar tarefas pós-restauro.
Windows Server バックアップ エンジンは、復元後のタスクを実行するかどうかの確認を待機していません。
Windows Server Backup-motorn väntar inte på bekräftelse att utföra uppgifter efter återställande.
Aparat narzędzia Kopia zapasowa systemu Windows Server nie oczekuje na potwierdzenie wykonania zadań po przywracaniu.
Windows Server Backup-motoren venter ikke på bekreftelse på å utføre oppgaver etter gjenoppretting.
A Windows Server biztonsági másolat motorja nem vár megerősítésre a visszaállítás utáni feladatok végrehajtásához.
Le moteur de sauvegarde Windows Server n’attend pas de confirmation pour effectuer des tâches de post-restauration.
Модуль архивации сервера Windows не ожидает подтверждения для выполнения операций, последующих за восстановлением.
O mecanismo de Backup do Windows Server não está aguardando pela confirmação para executar tarefas de pós-recuperação.
El motor de Copias de seguridad de Windows Server no está esperando confirmación para realizar las tareas posteriores a la restauración.
Das Windows Server-Sicherungsmodul wartet nicht auf eine Bestätigung, um Tasks nach der Wiederherstellung durchzuführen.
Op de Windows Server Backup-engine wordt niet op bevestiging gewacht voor het uitvoeren van de taken na het terugzetten.
Stroj Zálohování serveru nečeká před provedením úkolů po obnovení na potvrzení.
‏‏מנגנון Windows Server Backup אינו ממתין לאישור כדי לבצע משימות שלאחר שחזור.
Windows Server 백업 엔진이 사후 복구 작업을 수행하기 위한 확인을 기다리지 않습니다.
Ο μηχανισμός Windows Server Backup δεν αναμένει επιβεβαίωση για την εκτέλεση εργασιών μετά την επαναφορά.
Windows Serverin varmuuskopiointiohjelma ei odota vahvistusta jälkipalautustehtävien suorittamiselle.
‏‏لا ينتظر مشغّل Windows Server Backup التأكيد لتنفيذ المهام التالية للاستعادة.
Windows Server-sikkerhedskopieringprogrammet venter ikke på bekræftelse, før der udføres opgaver efter genoprettelsen.
Il modulo Windows Server Backup non attende conferma per l'esecuzione delle attività successive al ripristino.
要備份的指定磁碟區所含的檔案系統不支援執行備份。 只能備份以 NTFS 格式化的磁碟區或是以 FAT 或 FAT32 檔案系統 格式化的 EFI 系統磁碟分割。
指定要备份的卷的一个文件系统不支持执行备份。 仅可以备份 NTFS 格式的卷或 FAT 或 FAT32 文 件系统格式的 EFI 系统分区。
Yedeklenmek üzere belirtilen birimde, yedekleme işlemi açısından desteklenmeyen bir dosya sistemi var. Yalnızca NTFS ile biçimlendirilen birimler veya FAT veya FAT32 dosya sistemiyle biçimlendirilen EFI Sistem Bölümleri yedeklenebilir.
O volume especificado para cópia de segurança contém um sistema de ficheiros que não é suportado para executar uma cópia de segurança. Só podem ser efectuadas cópias de segurança dos volumes formatados para NTFS ou para Partições de Sistema EFI formatadas com sistemas de ficheiros FAT ou FAT32.
バックアック対象として指定したボリュームのファイル システムでは、バックアップの 実行がサポートされていません。バックアップできるのは、NTFS 形式でフォーマット されたボリュームか、FAT または FAT32 ファイル システムでフォーマットされた EFI システム パーティションだけです。
Den angivna volymen har ett filsystem som inte stöds för säkerhetskopiering. Det går bara att säkerhetskopiera NTFS-formaterade volymer eller EFI-systempartitioner formaterade med filsystemen FAT/FAT32.
Wolumin określony do uwzględnienia w kopii zapasowej ma system plików, który nie jest obsługiwany podczas wykonywania kopii zapasowej. Można wykonywać kopie zapasowe tylko woluminów sformatowanych za pomocą systemu plików NTFS i partycji systemowych EFI sformatowanych za pomocą systemów plików FAT lub FAT32.
Det angitte volumet som skal sikkerhetskopieres har et filsystem som ikke støttes for gjennomføring av sikkerhetskopieringer. Bare NTFS-formaterte volumer eller EFI-systempartisjoner formatert med FAT- eller FAT32- ilsystemene kan sikkerhetskopieres.
A biztonsági mentéshez megadott kötet operációs rendszerét a művelet nem támogatja. Biztonsági másolat csak NTFS fájlrendszerrel formázott kötetekről vagy FAT, illetve FAT32 fájlrendszerrel formázott EFI-rendszerpartíciókról készíthető.
Le volume spécifié pour la sauvegarde contient un système de fichiers qui n’est pas pris en charge pour effectuer une sauvegarde. Seuls les volumes NTFS ou les partitions système EFI formatées avec les systèmes de fichiers FAT ou FAT32 peuvent être sauvegardées.
Операция архивации не поддерживает файловую систему указанного для архивации тома. Поддерживаются только тома в формате NTFS или системный раздел EFI, форматированный в файловых системах FAT или FAT32.
O volume especificado para backup tem um sistema de arquivos sem suporte para executar backup. É possível fazer backup somente de volumes com formatação NTFS ou partição do sistema EFI formatada com sistemas de arquivos FAT ou FAT32.
El volumen especificado para la copia de seguridad tiene un sistema de archivos no admitido para llevar a cabo una copia de seguridad. Sólo se pueden realizar copias de seguridad de los volúmenes con formato NTFS o las particiones de sistema EFI con formato de sistema de archivos FAT o FAT32.
Das Dateisystem des zu sichernden Volumes wird für Sicherungen nicht unterstützt. Es können nur mit NTFS formatierte Volumes oder mit dem FAT-/FAT32-Dateisystem formatierte EFI-Systempartitionen gesichert werden.
Het volume waarvan een back-up moet worden gemaakt, bevat een bestandssysteem dat niet wordt ondersteund voor het uitvoeren van een back-up. Er kan alleen een back-up worden gemaakt van volumes die met NTFS zijn geformatteerd of EFI- systeempartities die zijn geformatteerd met FAT- of FAT32-bestandssystemen.
Svazek zadaný pro zálohu používá systém souborů, který nepodporuje vytvářenízáloh. Zálohovat lze pouze svazky formátované v systému souborů NTFS nebo systémové oddíly EFI formátované v systému souborů FAT nebo FAT32.
Varmuuskopioitavassa asemassa on tiedostojärjestelmä, jota ei tueta varmuuskopioinnissa. Vain NTFS-muotoon alustettuja asemia ja EFI-järjestelmäosioita, joiden alustuksessa on käytetty FAT- tai FAT32-tiedostojärjestelmää, voidaan varmuuskopioida.
‏‏אמצעי האחסון שצוין לגיבוי כולל מערכת קבצים שאינה נתמכת לביצוע גיבוי. ניתן לגבות רק אמצעי אחסון המאותחלים באמצעות NTFS או מחיצות מערכת EFI המאותחלות באמצעות מערכות הקבצים FAT או FAT32.
백업하려고 지정한 볼륨에 백업 수행에서 지원되지 않는 파일 시스템이 있습니다. NTFS로 포맷된 볼륨 또는 FAT 또는 FAT32 파일 시스템으로 포맷된 EFI 시스템 파티션만 백업할 수 있습니다.
Ο καθορισμένος τόμος για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας διαθέτει ένα σύστημα αρχείων το οποίο δεν υποστηρίζεται για την εκτέλεση αντιγράφου ασφαλείας. Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας είναι δυνατή μόνο για τόμους με μορφή NTFS ή για διαμερίσματα συστήματος EFI με μορφή FAT ή συστήματα αρχείων FAT32.
‏‏تحتوي وحدة التخزين المحددة المراد نسخها احتياطياً على نظام ملفات غير معتمد لإجراء نسخ احتياطي. يمكن إجراء النسخ الاحتياطي لوحدات التخزين المهيأة باستخدام NTFS أو أقسام النظام EFI المهيأ باستخدام أنظمة ملفات FAT أو FAT32 فقط.
Den angivne diskenhed for sikkerhedskopien har et filsystem, der ikke understøttes ved sikkerhedskopiering. Det er kun NTFS-formaterede diskenheder eller EFI -systempartitioner, som er formateret med FAT- eller FAT32-filsystemer, der kan sikkerhedskopieres.
Il file system del volume specificato non è supportato per le operazioni di backup. È possibile eseguire il backup solo di volumi formattati con il file system NTFS oppure di partizioni di sistema EFI formattate con file system FAT o FAT32.
這台電腦的處理器架構與要備份之電腦的處理器架構不同。 例如,x86 電腦的系統狀態只能從 x86 電腦的備份復原。
该计算机的处理器体系结构与所备份 的计算机的处理器体系结构不同。 例如,仅能从 x86 计算机的备份中恢复 x86 计算机的系统状态。
Bu bilgisayarın işlemci mimarisi yedeklenen bilgisayarın işlemci mimarisiyle aynı değil. Örneğin x86 bilgisayarı yedeklemesi yalnızca x86 bilgisayarı için alınan bir yedekten kurtarılabilir.
A arquitectura do processador deste computador não é igual à do computador a partir do qual foram efectuadas cópias de segurança. Por exemplo, o estado do sistema de um computador x86 só pode ser recuperado a partir de uma cópia de segurança para um computador x86.
このコンピュータのプロセッサ アーキテクチャは、バックアップされたコンピュータと 同じではありません。 たとえば、x86 コンピュータのシステム状態を回復するには、x86 コンピュータの バックアップを使用する必要があります。
Processorarkitekturen i den här datorn skiljer sig från den dator som säkerhetskopierades. Till exempel går det bara att återställa systemtillståndet för en x86-dator från en säkerhetskopia av en x86-dator.
Architektura procesora tego komputera jest inna niż komputera, którego kopię zapasową wykonano. Na przykład stan systemu dla komputera x86 można przywrócić tylko z kopii zapasowej komputera x86.
Prosessorarkitekturen til denne datamaskinen er ikke den samme som på datamaskinen som ble sikkerhetskopiert. Systemtilstanden for en x86-datamaskin kan for eksempel bare gjenopprettes fra en sikkerhetskopi av en x86-datamaskin.
Ennek a számítógépnek a processzorarchitektúrája nem ugyanaz, mint azé a számítógépé, amelyről a biztonsági másolat készült. Egy x86-os számítógép rendszerállapota például csak egy x86-os számítógépről készült biztonsági másolatból állítható helyre.
L’architecture du processeur de cet ordinateur n’est pas la même que celle de l’ordinateur sauvegardé. Par exemple, l’état d’un ordinateur x86 peut être récupéré uniquement à partir d’une sauvegarde effectuée sur un ordinateur x86.
Архитектура процессора этого компьютера отличается от архитектуры архивированного компьютера. Например, состояние системы x86-компьютера можно восстановить только с помощью резервной копии x86-компьютера.
A arquitetura do processador desse computador não é a mesma do computador cujo backup foi feito. Por exemplo, o estado do sistema de um computador x86 podem ser recuperados apenas por um backup de um computador x86.
La arquitectura de procesador de este equipo no es la misma que la del equipo del que se hizo la copia de seguridad. Por ejemplo, el estado de sistema de un equipo x86 sólo se puede recuperar desde una copia de seguridad de un equipo x86.
Die Prozessorarchitektur dieses Computers unterscheidet sich von der des gesicherten Computers. Beispielsweise kann der Systemstatus eines x86-Computers nur von einer Sicherung für einen x86-Computer wiederhergestellt werden.
De processorarchitectuur van de Windows Herstelomgeving is niet gelijk aan de architectuur van de computer waarvan een back-up is gemaakt. De systeemstatus van een x86-computer kan bijvoorbeeld alleen worden hersteld via een back-up voor een x86-computer.
Architektura procesoru tohoto počítače není shodnás architekturou zálohovaného počítače. Stav systému počítače x86 lze například obnovit pouze s použitím zálohy počítače x86.
Tämän tietokoneen suoritinarkkitehtuuri ei ole sama kuin varmuuskopioidussa tietokoneessa. Esimerkiksi x86-tietokoneen järjestelmätila voidaan palauttaa vain x86-tietokoneen varmuuskopiosta.
‏‏ארכיטקטורת המעבד של מחשב זה אינה זהה לזו של המחשב שעבר גיבוי. לדוגמה, מצב מערכת עבור מחשב x86 ניתן לשחזור רק מגיבוי של מחשב x86.
이 컴퓨터의 프로세서 아키텍처가 백업된 컴퓨터의 프로세서 아키텍처와 같지 않습니다. 예를 들어 x86 컴퓨터의 시스템 상태는 x86 컴퓨터에 대한 백업에서만 복구될 수 있습니다.
Η αρχιτεκτονική επεξεργαστή αυτού του υπολογιστή δεν είναι ίδια με αυτήν του υπολογιστή που αντιγράφηκε. Για παράδειγμα, η κατάσταση συστήματος για έναν υπολογιστή x86 μπορεί να ανακτηθεί μόνο από ένα αντίγραφο ασφαλείας για υπολογιστή x86.
‏‏لا تتطابق بنية معالج هذا الكمبيوتر مع تلك الخاصة بالكمبيوتر الذي تم نسخه احتياطياً. على سبيل المثال، يمكنك فقط استرداد حالة النظام لكمبيوتر مستند إلى x86 من نسخة احتياطية لكمبيوتر مستند إلى x86.
Processorarkitekturen i denne computer er ikke den samme som i den computer, der er sikkerhedskopieret. Systemtilstanden for en x86-computer kan f.eks. kun genoprettes fra en sikkerhedskopi til en x86- computer.
L'architettura del processore del computer non corrisponde a quella del computer di cui è stato eseguito il backup. Lo stato del sistema di un computer x86, ad esempio, può essere ripristinato solo da un backup di un computer x86.
不支援使用從不同電腦取得的備份來將應用程式復原到原始位置。 如果您只是嘗試存取應用程式資料並未復原應用程式本身, 可以將應用程式復原到其他位置並取得檔案。
不支持使用来自不同计算机的备份将应用程序恢复到其原始位置。 如果您仅尝试访问应用程序数据, 并不恢复应用程序本身, 则可以运行应用程序恢复,恢复到其他位置并获取文件。
Farklı bir bilgisayardan alınan yedekleme kullanılarak özgün konuma uygulama kurtarma yapılması desteklenmez. Uygulamayı kurtarmak değil, yalnızca uygulama verilerine erişmek istiyorsanız, uygulama kurtarmayı farklı bir konum için çalıştırabilir ve dosyaları alabilirsiniz.
A recuperação da aplicação para a localização original não é suportada utilizando uma cópia de segurança de um computador diferente. Se estiver apenas a tentar aceder aos dados da aplicação e não a recuperar, poderáexecutar uma recuperação de aplicação para uma localização alternativa e obter os ficheiros.
別のコンピュータで作成したバックアップを使用して、元の場所に対してアプリケー ションの回復を行う操作はサポートされていません。アプリケーション データを入手 しようとしているだけで、アプリケーション自体を回復する必要がない場合は、別の 場所を指定してアプリケーション回復を実行し、ファイルを取得できます。
Återställning av program till deras ursprungliga plats stöds inte med en säkerhetskopia från en annan dator. Om du bara vill komma åt programdata utan att återställa programmen kan du komma åt filerna genom att köra en programåterställning till en annan plats.
Odzyskiwanie aplikacji do oryginalnej lokalizacji nie jest obsługiwane, gdy jest używana kopia zapasowa wykonana na innym komputerze. Jeśli próbujesz tylko uzyskać dostęp do danych aplikacji, a nie odzyskać samą aplikację, możesz uruchomić odzyskiwanie aplikacji do alternatywnej lokalizacji i pobrać pliki.
Programgjenoppretting til den opprinnelige plasseringen støttes ikke når du bruker en sikkerhetskopi som er tatt fra en annen datamaskin. Hvis du bare prøver å få tilgang til programdataene og ikke gjenopprette selve programmet, kan du kjøre programgjenoppretting til en alternativ plassering og hente filene.
Az eredeti helyre nem támogatott az alkalmazás-helyreállítás olyan biztonsági másolat alapján, amely másik számítógépről készült. Ha az alkalmazás helyreállítása helyett csak az alkalmazásadatokhoz szeretne hozzáférni, végezze el a helyreállítást máshol, és nyissa meg onnan a kívánt fájlokat.
La récupération d’application à l’emplacement d’origine n’est pas prise en charge pour une sauvegarde effectuée à partir d’un autre ordinateur. Si vous essayez simplement d’accéder aux données d’application et non de récupérer l’application proprement dite, vous pouvez effectuer une récupération d’application à un autre emplacement afin d’obtenir les fichiers souhaités.
Восстановление приложения в исходном расположении с помощью резервной копии, взятой с другого компьютера, не поддерживается. Если же необходимо просто получить доступ к данным приложения, а восстанавливать его не требуется, можно запустить процедуру восстановления приложения в другом размещении и извлечь файлы.
Não há suporte para a recuperação do aplicativo para o local original usando um backup de um computador diferente. Caso esteja apenas tentando acessar os dados do aplicativo e não recuperar o aplicativo será possível executar a recuperação de aplicativo em um local alternativo e obter os arquivos.
No se admite la recuperación de aplicaciones en la ubicación original mediante una copia de seguridad realizada en otro equipo. Si está intentando obtener acceso a los datos de la aplicación y no recuperar la aplicación en sí, puede ejecutar una recuperación de la aplicación en una ubicación alternativa y obtener los archivos.
Das Durchführen einer Anwendungswiederherstellung im ursprünglichen Speicherort wird nicht unterstützt, wenn hierzu eine Sicherung verwendet wird, die auf einem anderen Computer erstellt wurde. Wenn Sie nur versuchen, auf die Anwendungsdaten zuzugreifen und nicht die Anwendung selbst wiederherstellen möchten, können Sie die Anwendungswiederherstellung an einem anderen Speicherort durchführen und die Dateien abrufen.
Toepassingsherstel naar de oorspronkelijke locatie wordt niet ondersteund voor een back-up die afkomstig is van een andere computer. Als u alleen de toepassingsgegevens wilt openen en niet de toepassing zelf wilt herstellen, kunt u een toepassingsherstel naar een andere locatie uitvoeren en de bestanden ophalen.
Obnovení aplikace do původního umístění není podporováno s použitím zálohy převzaté z jiného počítače. Pokud se pouze pokoušíte o přístup k datům aplikace a nechcete obnovit samotnou aplikaci, získáte soubory spuštěním obnovení aplikace do alternativního umístění.
Sovelluspalautusta alkuperäiseen sijaintiin ei tueta, jos käytetään toisesta tietokoneesta otettua varmuuskopiota. Jos yrität vain käyttääsovellustietoja etkä palauttaa itse sovellusta, voit suorittaa sovelluspalautuksen vaihtoehtoiseen sijaintiin tiedostojen saamiseksi.
‏‏אין תמיכה בשחזור יישום למיקום המקורי באמצעות גיבוי שנלקח ממחשב אחר. אם אתה רק מנסה לגשת לנתוני היישום ולא לשחזר את היישום עצמו, באפשרותך להפעיל שחזור יישום במיקום חלופי ולקבל את הקבצים.
다른 컴퓨터에서 수행한 백업을 사용하여 원래 위치로 응용 프로그램을 복구할 수 없습니다. 응용 프로그램 자체를 복구하는 것이 아니라 응용 프로그램 데이터에 액세스만 하려는 경우 대체 위치로 응용 프로그램 복구를 실행하여 파일을 가져올 수 있습니다.
Η αποκατάσταση εφαρμογών στην αρχική θέση με χρήση ενός αντιγράφου ασφαλείας που έχει ληφθεί από διαφορετικό υπολογιστή δεν υποστηρίζεται. Εάν απλώς προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα της εφαρμογής σας και όχι να αποκαταστήσετε την ίδια την εφαρμογή μπορείτε να εκτελέσετε την αποκατάσταση εφαρμογής σε μια εναλλακτική θέση και να λάβετε τα αρχεία.
‏‏لم يتم اعتماد استرداد التطبيق إلى الموقع الأصلي باستخدام نسخة احتياطية مأخوذة من كمبيوتر آخر. إذا كنت تحاول فقط الوصول إلى بيانات التطبيق وليس استرداد التطبيق ذاته، يمكنك تشغيل استرداد التطبيق إلى موقع آخر والحصول على الملفات.
Genoprettelse af programmer på den oprindelige placering understøttes ikke ved hjælp af en sikkerhedskopi, der er udført på en anden computer. Hvis du blot prøver at få adgang til programdataene og ikke på at genoprette selve programmet, kan du køre programoprettelse til en alternativ placering og hente filerne.
Il ripristino di un'applicazione nel percorso originale non è supportato se si utilizza un backup salvato in un altro computer. Se si tenta solo di accedere ai dati dell'applicazione e non di ripristinarla, è possibile eseguire un ripristino dell'applicazione in un percorso alternativo e recuperarne i file.
在指定的備份中找不到寫入器 XML 資料。
未在指定的备份中找到任何写入程序 XML 数据。
Belirtilen yedeklemede yazıcı XML verisi bulunamadı.
Não foram localizados dados de XML de um escritor na cópia de segurança especificada.
指定したバックアップにライタ XML データは見つかりませんでした。
Inga skrivar-XML-data hittades i den angivna säkerhetskopian.
Nie można odnaleźć danych XML modułu zapisującego w określonej kopii zapasowej.
Ingen skriver-XML-data ble funnet i den angitte sikkerhetskopien.
A megadott biztonsági másolatban nem találhatók XML-adatok az íróhoz.
Aucune donnée XML d’enregistreur trouvée dans la sauvegarde spécifiée.
В указанной резервной копии не найдено XML-данных модуля записи.
Não foram encontrados dados de gerador XML no backup especificado.
No se encontraron datos XML de escritor en la copia de seguridad especificada.
In der angegebenen Sicherung wurden keine Generator-XML-Daten gefunden.
Er zijn geen XML-gegevens van de schrijver gevonden in de opgegeven back-up.
V zadané záloze nebyla nalezena žádná data XML modulu pro zápis.
Kirjoittaja-XML-tietoja ei löytynyt määritetystä varmuuskopiosta.
‏‏לא נמצאו נתוני XML של כותב בגיבוי שצוין.
지정한 백업에 기록기 XML 데이터가 없습니다.
Δεν βρέθηκαν δεδομένα XML της μονάδας εγγραφής στο καθορισμένο αντίγραφο ασφαλείας.
‏‏لم يتم العثور على بيانات XML للكاتب في النسخة الاحتياطية المحددة.
Der er ikke fundet XML-data for skriveren i den angivne sikkerhedskopi.
Nessun dato XML del processo di scrittura trovato nel backup specificato.
在指定的備份中找不到 SYSVOL 元件。
未在指定的备份中找到 SYSVOL 组件。
Belirtilen yedeklemede SYSVOL bileşeni bulunamadı.
Não foi localizado um componente SYSVOL na cópia de segurança especificada.
指定したバックアップに SYSVOL コンポーネントは見つかりませんでした。
Ingen SYSVOL-komponent hittades i den angivna säkerhetskopian.
Nie można odnaleźć składnika SYSVOL w określonej kopii zapasowej.
Ingen SYSVOL-komponenter ble funnet i den angitte sikkerhetskopien.
A megadott biztonsági másolatban nem található SYSVOL összetevő.
Aucun composant SYSVOL n’a été trouvé dans la sauvegarde spécifiée.
В указанной резервной копии не найден компонент SYSVOL.
Não foi encontrado o componente SYSVOL no backup especificado.
No se encontró ningún componente SYSVOL en la copia de seguridad especificada.
In der angegebenen Sicherung wurde keine SYSVOL-Komponente gefunden.
Er is geen SYSVOL-onderdeel gevonden in de opgegeven back-up.
V zadané záloze nebyla nalezena žádná součást adresáře SYSVOL.
SYSVOL-komponenttia ei löytynyt määritetystä varmuuskopiosta.
‏‏לא נמצא אף רכיב של SYSVOL בגיבוי שצוין.
지정한 백업에 SYSVOL 구성 요소가 없습니다.
Δεν βρέθηκε στοιχείο SYSVOL στο καθορισμένο αντίγραφο ασφαλείας.
‏‏لم يتم العثور على مكون SYSVOL في النسخة الاحتياطية المحددة.
Der er ikke fundet nogen SYSVOL-komponent i den angivne sikkerhedskopi.
Nessun componente SYSVOL trovato nel backup specificato.
無法為復原到其他位置執行 SYSVOL 的授權還原。
无法执行 SYSVOL 的授权还原,因此无法恢复到其他目标。
Farklı bir konuma kurtarma işleminde yetkili SYSVOL geri yüklemesi gerçekleştirilemez.
O restauro autoritativo de SYSVOL não pode ser executado para recuperação para um destino alternativo.
別の場所への回復では、SYSVOL の Authoritative Restore を実行できません。
Det går inte att utföra en auktoritativ återställning av SYSVOL för återställning till ett alternativt mål.
Nie można wykonać autorytatywnego przywracania katalogu SYSVOL podczas odzyskiwania do alternatywnego miejsca docelowego.
Autoritativ gjenoppretting av SYSVOL kan ikke utføres for gjenoppretting til en alternativ plassering.
Másik célhelyre végzett helyreállítás esetén a SYSVOL mérvadó visszaállítása nem hajtható végre.
Une restauration du système SYSVOL faisant autorisé ne peut pas être effectuée pour la récupération sur une autre destination.
Не удалось выполнить принудительное восстановление SYSVOL при восстановлении в другом конечном расположении.
A restauração autoritativa do SYSVOL não pode ser executada para recuperação em um destino alternativo.
La restauración autoritativa de SYSVOL no se puede realizar para la recuperación en un destino alternativo.
Eine autorisierende Wiederherstellung von SYSVOL kann nicht an einem alternativen Speicherort durchgeführt werden.
Bindend terugzetten van SYSVOL kan niet worden uitgevoerd voor terugzetten naar een ander doel.
Autoritativní obnovení adresáře SYSVOL nelze provést při obnovení do alternativního cíle.
Määräävää SYSVOL-palautusta ei voi suorittaa tehtäessä palautus vaihtoehtoiseen sijaintiin.
‏‏שחזור סמכותי של SYSVOL אינו ניתן לביצוע עבור שחזור ליעד חלופי.
대체 대상으로의 복구에서 SYSVOL의 정식 복원을 수행할 수 없습니다.
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση έγκυρης επαναφοράς του στοιχείου SYSVOL για αποκατάσταση σε μια εναλλακτική θέση προορισμού.
‏‏يتعذر تنفيذ الاستعادة المخولة لـ SYSVOL للاسترداد إلى وجهة بديلة.
Der kan ikke udføres godkendt gendannelse af SYSVOL ved genoprettelse til en alternativ destination.
Impossibile eseguire il ripristino autorevole di SYSVOL in una destinazione alternativa.
See catalog page for all messages.