The service
Messages on page
備份 %1 的讀取期間發生錯誤: 錯誤 [%2] %3
在读取期间备份 %1 时出错: 错误 [%2] %3
%1 yedeklenirken okuma sırasında hata oluştu: Hata [%2] %3
Erro na cópia de segurança de %1 durante a leitura: Erro [%2] %3
%1 のバックアップで読み取り操作中にエラーが発生しました: エラー [%2] %3
Läsningsfel vid säkerhetskopiering av %1: Fel [%2] %3
Błąd w kopii zapasowej %1 w trakcie odczytu: błąd [%2] %3
Hiba történt a(z) %1 biztonsági mentésekor olvasás közben: Hiba: [%2] %3
Erreur dans la sauvegarde de %1 lors de la lecture – Erreur [%2] %3
Ошибка архивации %1 при чтении: ошибка [%2] %3
Erro no backup de %1 durante a leitura: Erro [%2] %3
Error en la copia de seguridad de %1 durante la lectura: Error [%2] %3
Fehler in der Sicherung von "%1" während des Lesevorgangs: Fehler [%2] %3
Fout in back-up van %1 tijdens lezen: Fout [%2] %3
Chyba při čtení při zálohování souboru %1. Chyba: [%2] %3
읽는 동안 %1에 백업 오류가 발생했습니다. 오류 [%2] %3
Errore nel backup di %1 durante la lettura: errore [%2] %3
備份 %1 的寫入期間發生錯誤: 錯誤 [%2] %3
在写入期间备份 %1 时出错: 错误 [%2] %3
%1 yedeklenirken yazma sırasında hata oluştu: Hata [%2] %3
Erro na cópia de segurança de %1 durante a escrita: Erro [%2] %3
%1 のバックアップで書き込み操作中にエラーが発生しました: エラー [%2] %3
Skrivningsfel vid säkerhetskopiering av %1: Fel [%2] %3
Błąd w kopii zapasowej %1 w trakcie zapisu: błąd [%2] %3.
Hiba történt a(z) %1 biztonsági mentésekor írás közben: Hiba: [%2] %3
Erreur dans la sauvegarde de %1 pendant l‘écriture – Erreur [%2] %3
Ошибка архивации %1 при записи: ошибка [%2] %3
Erro no backup de %1 durante a gravação: Erro [%2] %3
Error en la copia de seguridad de %1 durante la escritura: Error [%2] %3
Fehler in der Sicherung von "%1" während des Schreibvorgangs: Fehler [%2] %3
Fout in back-up van %1 tijdens schrijven: Fout [%2] %3
Chyba při zápisu při zálohování souboru %1. Chyba: [%2] %3
쓰는 동안 %1에 백업 오류가 발생했습니다. 오류 [%2] %3
Errore nel backup di %1 durante la scrittura: errore [%2] %3
備份 %1 的列舉期間發生錯誤: 錯誤 [%2] %3
在枚举期间备份 %1 时出错: 错误 [%2] %3
%1 yedeklenirken numaralandırma sırasında hata oluştu: Hata [%2] %3
Erro na cópia de segurança de %1 durante a enumeração: Erro [%2] %3
%1 のバックアップで列挙中にエラーが発生しました: エラー [%2] %3
Uppräkningsfel vid säkerhetskopiering av %1: Fel [%2] %3
Błąd w kopii zapasowej %1 w trakcie wyliczania: błąd [%2] %3
Hiba történt a(z) %1 biztonsági mentésekor számbavétel közben: Hiba: [%2] %3
Erreur dans la sauvegarde de %1 lors de l‘énumération – Erreur [%2] %3
Ошибка архивации %1 при перечислении: ошибка [%2] %3
Erro no backup de %1 durante a enumeração: Erro [%2] %3
Error en la copia de seguridad de %1 durante la enumeración: Error [%2] %3
Fehler in der Sicherung von "%1" während der Aufzählung: Fehler [%2] %3
Fout in back-up van %1 tijdens inventariseren: Fout [%2] %3
Chyba při vytváření výčtu při zálohování souboru %1. Chyba: [%2] %3
열거하는 동안 %1에 백업 오류가 발생했습니다. 오류 [%2] %3
Errore nel backup di %1 durante l'enumerazione: errore [%2] %3
嘗試讀取開機設定資料時發生錯誤。
尝试读取启动配置数据时出错。
Önyükleme yapılandırma verilerini okumaya çalışırken hata oluştu.
Ocorreu um erro ao tentar ler os dados da configuração de arranque.
ブート構成データの読み込み中にエラーが発生しました。
Ett fel uppstod när startkonfigurationsdata skulle läsas.
Wystąpił błąd podczas próby odczytania danych konfiguracji rozruchu.
Det oppstod en feil under forsøk på å lese konfigurasjonsdataene for oppstart.
Hiba történt a rendszerindítási konfigurációs adatok olvasásakor.
Une erreur s’est produite lors de la lecture des données de configuration de démarrage.
Ошибка при попытке чтения данных конфигурации загрузки.
Ocorreu um erro ao tentar ler os dados da configuração de inicialização.
Error al intentar leer los datos de configuración de arranque.
Beim Lesen der Startkonfigurationsdaten ist ein Fehler aufgetreten.
Er is een fout opgetreden tijdens het lezen van de opstartconfiguratiegegevens.
Při pokusu o čtení dat konfigurace spuštění došlo k chybě.
Tapahtui virhe käynnistyskokoonpanotietojen lukua yritettäessä.
부팅 구성 데이터를 읽는 동안 오류가 발생했습니다.
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια ανάγνωσης δεδομένων των παραμέτρων εκκίνησης.
Der opstod en fejl under forsøget på at læse startkonfigurationsdataene.
Errore durante il tentativo di leggere i dati della configurazione di avvio.
若要指定此選擇的進階選項,請按 F8。
若要为此选择指定高级选项,请按 F8。
Bu seçimle ilgili gelişmiş bir seçenek belirtmek için, F8 tuşuna basın.
Para especificar uma opção avançada para esta escolha, prima F8.
この選択の詳細オプションを指定するには、F8キーを押してください。
Tryck på F8 om du vill ange ett avancerat alternativ för valet.
Aby określić zaawansowaną opcję tego wyboru, naciśnij klawisz F8.
For å angi et avansert alternativ for dette valget skal du trykke F8.
A választott lehetőség speciális beállításaihoz nyomja meg az F8 billentyűt.
Pour spécifier une option avancée pour cette sélection, appuyez sur F8.
Чтобы задать дополнительный параметр для этого выбора, нажмите F8.
Para especificar uma opção avançada para esta escolha, pressione F8.
Para especificar una opción avanzada de esta elección, presione la tecla F8.
Drücken Sie F8, um eine erweiterte Option für diese Auswahl anzugeben.
Druk op F8 voor een geavanceerde optie voor deze selectie.
Chcete-li zadat rozšířenou možnost pro tuto volbu, stiskněte klávesu F8.
Voit määrittää lisäasetuksia tälle valinnalle painamalla F8.
이 선택 항목에 대한 고급 옵션을 지정하려면 F8 키를 누르십시오.
Για να ορίσετε μια επιλογή για προχωρημένους για αυτό το στοιχείο, πατήστε F8.
Tryk på F8 for at angive en avanceret indstilling for dette valg.
Per specificare un´opzione avanzata per questa impostazione, premere F8.
列舉全域參數時發生錯誤。
枚举全局参数时出错。
Genel parametreler numaralandırılırken hata oluştu.
Ocorreu um erro ao enumerar os parâmetros globais.
グローバル パラメータの列挙中にエラーが発生しました。
Ett fel uppstod när globala parametrar räknades upp.
Wystąpił błąd podczas wyliczania parametrów globalnych.
Det oppstod en feil under opplisting av globale parametere.
Hiba történt a globális paraméterek enumerálása közben.
Une erreur s’est produite lors de l’énumération des paramètres globaux.
Ошибка при перечислении глобальных параметров.
Ocorreu um erro ao enumerar os parâmetros globais.
Error al enumerar los parámetros globales.
Beim Aufzählen der globalen Parameter ist ein Fehler aufgetreten.
Er is een fout opgetreden tijdens het inventariseren van globale parameters.
Při vyčíslení globálních parametrů došlo k chybě.
Tapahtui virhe yleisiä parametreja lueteltaessa.
글로벌 매개 변수를 열거하는 동안 오류가 발생했습니다.
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την απαρίθμηση καθολικών παραμέτρων.
Det opstod en fejl under optælling af globale parametre.
Errore durante l´enumerazione dei parametri globali.
發生一個意外的錯誤。
发生了错误。
Bilinmeyen bir hata oluştu.
Ocorreu um erro inesperado.
予期しないエラーが発生しました。
Ett oväntat fel uppstod.
Wystąpił nieoczekiwany błąd.
Det oppstod en uventet feil.
Váratlan hiba történt.
Une erreur inattendue s'est produite.
Произошла непредвиденная ошибка.
Erro inesperado.
Error inesperado.
Unerwarteter Fehler.
Er is een onverwachte fout opgetreden.
Došlo k neočekávané chybě.
Odottamaton virhe.
예기치 않은 오류가 발생하였습니다.
Παρουσιάστηκε ένα μη αναμενόμενο σφάλμα.
Der opstod en uventet fejl.
Si è verificato un errore inatteso.
因為應用程式遺失或損毀,所以無法載入選取的項目。
无法加载所选项,因为应用程序丢失或损坏。
Uygulama eksik veya bozuk olduğu için, seçili girdi yüklenemedi.
Não foi possível carregar a entrada seleccionada porque a aplicação está danificada ou não está presente.
アプリケーションが見つからないか壊れているため、選択されたエントリをロードできませんでした。
Det gick inte att läsa in den markerade posten eftersom programmet saknas eller är skadat.
Nie można załadować wybranego wpisu z powodu braku lub uszkodzenia aplikacji.
Den valgte oppføringen kunne ikke lastes fordi programmet mangler eller er skadet.
A kiválasztott bejegyzés nem tölthető be, mert az alkalmazás hiányzik vagy sérült.
Impossible de charger l’entrée sélectionnée car l’application est absente ou endommagée.
Не удается загрузить выбранную запись, поскольку приложение отсутствует или повреждено.
A entrada selecionada não pôde ser carregada, porque o aplicativo está ausente ou corrompido.
No se puede cargar la entrada seleccionada porque la aplicación no se encuentra o está dañada.
Der ausgewählte Eintrag konnte nicht geladen werden, da die Anwendung fehlt oder beschädigt ist.
Kan de geselecteerde vermelding niet laden omdat de toepassing ontbreekt of beschadigd is.
Vybranou položku nelze načíst, protože aplikace chybí nebo je poškozená.
Valittua kohdetta ei voitu ladata, koska ohjelmaa ei ole tai se on vioittunut.
응용 프로그램이 없거나 손상되었기 때문에 선택한 항목을 로드할 수 없습니다.
Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση της επιλεγμένης καταχώρησης, επειδή η εφαρμογή λείπει ή είναι κατεστραμμένη.
Den valgte post kunne ikke indlæses, da programmet mangler eller er beskadiget.
Impossibile caricare la voce selezionata. Applicazione danneggiata o mancante.
Windows 開機設定資料檔未包含有效的 OS 項目。
Windows 启动配置数据文件包含的 OS 项目无效。
Windows Önyükleme Yapılandırma Verileri dosyası geçerli bir OS girişi içermiyor.
O ficheiro de Dados da Configuração de Arranque do Windows não contém uma entrada de SO válida.
Windows ブート構成データ ファイルが、有効な OS エントリを含んでいません。
Windows-filen med startkonfigurationsdata innehåller ingen giltig OS-post.
Plik danych konfiguracji rozruchu systemu Windows nie zawiera prawidłowego wpisu systemu operacyjnego.
Windows konfigurasjonsdatafil for oppstart inneholder ikke en gyldig OS-oppføring.
A Windows rendszerindítási konfigurációs adatfájlja nem tartalmaz érvényes operációs rendszer bejegyzést.
Le fichier de données de configuration de démarrage Windows ne contient pas d’entrée de système d’exploitation valide.
Файл данных конфигурации загрузки Windows не содержит действительного элемента списка загрузки ОС.
O arquivo Dados de configuração de inicialização do Windows não contém uma entrada de SO válida.
El archivo de datos de configuración de arranque de Windows no contiene ninguna entrada válida de sistema operativo.
Die Datei mit den Windows-Startkonfigurationsdaten enthält keinen gültigen Betriebssystemeintrag.
Het bestand met Windows-opstartconfiguratiegegevens bevat geen geldige vermelding voor een besturingssysteem.
Datový soubor konfigurace spuštění systému Windows neobsahuje platnou položku operačního systému.
Windowsin käynnistyskokoonpanon sisältävässä datatiedostossa ei ole kelvollista käyttöjärjestelmää.
Windows 부팅 구성 데이터 파일에 올바른 OS 항목이 없습니다.
Το αρχείο δεδομένων παραμέτρων εκκίνησης των Windows δεν περιέχει έγκυρη καταχώρηση λειτουργικού συστήματος.
Konfigurationsdatafilen til start af Windows indeholder ikke en gyldig operativsystempost.
Il file dei dati di configurazione di avvio di Windows non contiene una voce di sistema operativo valida.
輸入不正確的數字群組。請更正反白的群組。
输入的位数组无效。请更正突出显示的组。
Geçersiz sayı grubu girildi. Lütfen vurgulanan grubu düzeltin.
Grupo de dígitos inválido introduzido. Corrija o grupo realçado.
無効な値のグループが入力されました。強調表示されたグループを修正してください。
En ogiltig siffergrupp angavs. Korrigera den markerade gruppen.
Wprowadzono nieprawidłową grupę cyfr. Popraw wyróżnioną grupę.
Det er angitt en ugyldig tallgruppe. Rett den uthevede gruppen.
A megadott számcsoport érvénytelen. Javítsa ki a kiemelt csoportot.
Le groupe de chiffres entré est incorrect. Corrigez le groupe en surbrillance.
Введена неверная группа цифр. Исправьте выделенную группу.
Grupo inválido de dígitos inserido. Corrija o grupo realçado.
Se escribió un número no válido de dígitos. Corrija el grupo señalado.
Es wurde eine ungültige Gruppe von Ziffern eingegeben. Korrigieren Sie die markierten Gruppe.
Ongeldige groep cijfers opgegeven. Corrigeer de gemarkeerde groep.
Byla zadána neplatná skupina číslic. Opravte zvýrazněnou skupinu.
Kirjoitettu numeroryhmä ei kelpaa. Korjaa ryhmä, joka näkyy korostettuna.
잘못된 숫자 그룹을 입력했습니다. 강조 표시된 그룹을 수정하십시오.
Πληκτρολογήθηκε μη έγκυρη ομάδα ψηφίων. Διορθώστε την ομάδα που έχει επισημανθεί.
Den indtastede gruppe af cifre er ugyldig. Ret den markerede gruppe.
È stato immesso un gruppo di cifre non valido. Correggere il gruppo evidenziato.
See catalog page for all messages.