The service
Messages on page
無法向 IO 子系統報告找到的傳統裝置 %2。
不能向 IO 子系统报告发现的旧设备 %2。
Bulunan eski aygıt %2, G/Ç alt sistemine bildirilemedi.
Não foi possível comunicar o dispositivo de legado %2 descoberto ao subsistema de ES.
検出されたレガシ デバイス %2 を IO サブシステムに報告できませんでした。
Det gick inte att rapportera upptäckt icke-Plug-and-Play-enheten %2 för IO-delsystemet.
Nie można zaraportować wykrytego starszego urządzenia %2 do podsystemu We/Wy.
Kan ikke rapportere oppdaget utdatert enhet %2 til U/I-delsystem.
Nem regisztrálható az I/O alrendszerhez a következő felderített elavult eszköz: %2.
Impossible de signaler le périphérique hérité %2 détecté au sous-système E/S.
Не удается передать информацию о найденном старом устройстве %2 в систему ввода/вывода.
Não foi possível relatar o dispositivo herdado descoberto %2 para o subsistema de E/S.
Das gefundene Legacygerät "%2" konnte nicht an das E/A-Subsystem gemeldet werden.
Kan het ontdekte, overerfde apparaat %2 niet bij het IO-subsysteem aanmelden.
Nelze nahlásit rozpoznané starší zařízení %2 vstupně-výstupnímu systému.
Havaittua ei-PnP-laitetta %2 ei voitu ilmoittaa IO-alijärjestelmälle.
‏‏לא היתה אפשרות לדווח על ההתקן מדור קודם שהתגלה %2 למערכת המשנה של IO.
발견된 레거시 장치 %2을(를) IO 하위 시스템에 보고하지 못했습니다.
Δεν ήταν δυνατή η αναφορά της συσκευής παλαιού τύπου %2 που ανακαλύφθηκε στο υποσύστημα εισόδου/εξόδου.
‏‏تعذر الإفادة عن الجهاز القديم %2 الذي تم الكشف عنه إلى نظام الإدخال/الإخراج الفرعي.
No se pudo informar del dispositivo heredado detectado %2 al subsistema de E/S.
Den ældre enhed %2, der blev fundet, kunne ikke rapporteres til I/O-undersystemet.
Impossibile notificare al sottosistema di I/O l'individuazione del dispositivo legacy %2.
寫入登錄時發生錯誤。
写入注册表的错误。
Kayıt defterine yazma hatası.
Erro ao escrever no registo.
レジストリの書き込み中にエラーが発生しました。
Fel vid skrivning till registret.
Błąd zapisywania do rejestru.
Det oppstod en feil under skriving til registret.
Hiba a beállításjegyzékbe történő írás közben.
Erreur lors de l'écriture dans le Registre.
Ошибка записи в реестр.
Erro ao gravar no Registro.
Error al escribir en el Registro.
Fehler beim Schreiben in die Registrierung.
Fout bij schrijven naar het register.
Chyba při zápisu do registru.
Virhe rekisteriin kirjoitettaessa.
‏‏שגיאה בכתיבה לרישום.
레지스트리에 쓰는 동안 오류가 발생했습니다.
Σφάλμα κατά την εγγραφή στο μητρώο.
‏‏حدث خطأ أثناء الكتابة إلى السجل.
Der opstod en fejl under skrivningen til registreringsdatabasen.
Errore durante la scrittura nel Registro di sistema.
因為資源衝突,無法將裝置 %2 報表給 IO 子系統。
由于资源冲突,无法向 IO 子系统报告设备 %2。
Kaynak çakışması nedeniyle %2 aygıtı G/Ç alt sistemine bildirilemedi.
Não foi possível comunicar o dispositivo %2 ao subsistema de ES devido a um conflito de recursos.
リソースの競合のため、デバイス %2 を IO サブシステムに報告できませんでした。
Det gick inte att rapportera %2 till IO-delsystemet på grund av en resurskonflikt.
Nie można zgłosić urządzenia %2 do podsystemu We/Wy z powodu konfliktu zasobów.
Kan ikke rapportere enhet %2 til U/I-delsystem på grunn av en ressurskonflikt.
Erőforrás-ütközés miatt nem lehetett jelenteni a(z) %2 eszközt az IO-alrendszernek.
Impossible d'indiquer le périphérique %2 au sous-système E/S en raison d'un conflit de ressources.
Не удается передать информацию об устройстве %2 в систему ввода-вывода вследствие конфликта ресурсов.
Não foi possível relatar o dispositivo %2 para o subsistema de E/S devido a um conflito de recursos.
No se pudo informar del dispositivo %2 al subsistema de E/S debido a un conflicto de recursos.
Gerät "%2" konnte dem E/A-Subsystem aufgrund eines Ressourcenkonflikts nicht gemeldet werden.
Kan apparaat %2 niet melden aan IO-subsysteem vanwege een bronconflict.
Nelze nahlásit zařízení %2 vstupně-výstupnímu podsystému z důvodu konfliktu prostředků.
Laitetta %2 ei voitu ilmoittaa IO-alijärjestelmälle resurssiristiriidan vuoksi.
‏‏לא היתה אפשרות לדווח על התקן %2 למערכת המשנה של IO עקב התנגשות משאבים.
리소스 충돌 때문에 %2 장치를 IO 하위 시스템에 보고하지 못했습니다.
Δεν ήταν δυνατή η αναφορά της συσκευής %2 στο υποσύστημα IO εξαιτίας μιας διένεξης πόρων.
‏‏تعذر الإفادة عن الجهاز %2 إلى نظام الإدخال/الإخراج الفرعي بسبب تعارض الموارد.
Enheden %2 kunne ikke rapporteres til I/O-undersystemet på grund af en ressourcekonflikt.
Impossibile inviare il rapporto sul dispositivo %2 a un sottosistema I/O a causa di un conflitto di risorse.
序列驅動程式在裝置 %2 上偵測到硬體錯誤,將停用這個裝置。
串行驱动程序在设备 %2 上检测到一个硬件故障,将停用这个设备。
Seri sürücü, %2 aygıtında bir donanım arızası algıladı ve aygıtı devre dışı bırakacak.
O dispositivo série detectou uma falha de hardware no dispositivo %2 e irá desactivá-lo.
シリアル ドライバでデバイス %2 のハードウェア障害が検出されました。このデバイスを無効にします。
Den seriella drivrutinen upptäckte ett maskinvarufel på enheten %2 och enheten kommer därför inaktiveras.
Sterownik szeregowy wykrył błąd sprzętowy urządzenia %2 i wyłączy to urządzenie.
Den serielle driveren oppdaget en maskinvarefeil på enhet %2, og vil nå deaktivere denne enheten.
A soros illesztőprogram hardverhibát észlelt a(z) %2 eszközön, és le fogja tiltani az eszközt.
Le pilote série a détecté un échec matériel sur le périphérique %2 et désactivera ce périphérique.
Зарегистрирована ошибка работы устройства %2. Устройство будет отключено.
O driver serial detectou uma falha no hardware do dispositivo %2 e desabilitará o dispositivo.
El controlador serie detectó un error de hardware en el dispositivo %2 y deshabilitará este dispositivo.
Vom seriellen Treiber wurde ein Hardwarefehler an Gerät "%2" gefunden. Dieses Gerät wird deaktiviert.
Het seriële stuurprogramma heeft een hardwarefout ontdekt bij apparaat %2 en zal dit apparaat uitschakelen.
Sériový ovladač zjistil chybu hardwaru na zařízení %2 a vypne toto zařízení.
Sarjaohjain havaitsi laitevirheen laitteessa %2. Laite poistetaan käytöstä.
‏‏מנהל ההתקן הטורי זיהה כשל חומרה בהתקן %2 ויהפוך התקן זה ללא זמין.
직렬 드라이버가 %2 장치에서 하드웨어 오류를 검색했고 이 장치를 사용할 수 없게 설정합니다.
Το σειριακό πρόγραμμα οδήγησης εντόπισε σφάλμα στο υλικό της συσκευής %2 και θα απενεργοποιήσει αυτήν τη συσκευή.
‏‏كشف برنامج التشغيل التسلسلي عن وجود عطل في الأجهزة في الجهاز %2، وسيقوم بتعطيل هذا الجهاز.
Den serielle driver fandt en hardwarefejl på enheden %2 og deaktiverer enheden.
Il driver seriale ha rilevato un errore hardware nel dispositivo %2 e il dispositivo verrà disattivato.
Daljinski adapter %2 je uspešno uparen sa lokalnim adapterom.
遠端介面卡 %2 已成功地與本機介面卡搭配。
Oddaljena kartica %2 je uspešno vzpostavila povezavo z lokalno kartico.
远程适配器 %2 成功地与本地适配器配对。
การ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายระยะไกล %2 จับคู่กับการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายภายในสำเร็จแล้ว
Uzak %2 bağdaştırıcısı ile yerel bağdaştırıcı başarıyla eşlendi.
Vzdialený adaptér %2 sa úspešne spároval s miestnym adaptérom.
O adaptador remoto %2 interligou-se com êxito com o adaptador local.
Віддалений адаптер %2 з’єднався з локальним адаптером.
リモート アダプタ %2 はローカル アダプタと正常に接続しました。
Fjärrkortet %2 parkopplades till det lokala kortet.
Adaptorul de la distanță %2 s-a împerecheat cu adaptorul local.
Adapter zdalny %2 został pomyślnie sparowany z adapterem lokalnym.
Det eksterne kortet %2 ble forbundet med det lokale kortet.
A(z) %2 távoli adapter sikeresen csatlakozott a helyi rádióhoz.
La carte distante %2 s'est connectée correctement à la carte locale.
Kaugadapter %2 ühildus edukalt kohtadapteriga.
Удаленный адаптер %2 успешно подключен к локальному адаптеру.
O adaptador remoto %2 foi vinculado com êxito ao adaptador local.
El adaptador remoto %2 se emparejó correctamente con el adaptador local.
Attālais adapteris %2 ir veiksmīgi sapārots ar lokālo adapteri.
Der Remoteadapter %2 wurde erfolgreich mit dem lokalen Adapter verbunden.
De externe adapter %2 is verbonden met de lokale adapter.
Udaljeni se prilagodnik %2 uspješno upario s lokalnim prilagodnikom.
Nuotolinis adapteris %2 sėkmingai suporintas su vietiniu adapteriu.
Vzdálený adaptér %2 se úspěšně spojil s místním adaptérem.
Etäsovitin %2 on yhdistetty paikalliseen sovittimeen.
‏‏המתאם המרוחק %2 זווג בהצלחה עם המתאם המקומי.
원격 어댑터 %2을(를) 로컬 어댑터와 연결했습니다.
Отдалеченият адаптер %2 е сдвоен успешно с локалния адаптер.
Ο απομακρυσμένος προσαρμογέας %2 συνδέθηκε με επιτυχία με τον τοπικό προσαρμογέα.
‏‏تم بنجاح ضم المحول البعيد %2 إلى المحول المحلي.
Fjernadapteren %2 blev knyttet til den lokale adapter.
Associazione tra la scheda remota %2 e la scheda locale riuscita.
Daljinski adapter %2 je dodat na listu personalnih uređaja.
已將遠端介面卡 %2 新增到個人裝置清單中。
Oddaljena kartica %2 je bila dodana na seznam osebnih naprav.
远程适配器 %2 被添加到个人设备的列表。
การ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายระยะไกล %2 ถูกเพิ่มลงในรายการของอุปกรณ์ส่วนบุคคลแล้ว
Uzak bağdaştırıcı %2 kişisel aygıtlar listesine eklendi.
Vzdialený adaptér %2 bol pridaný do zoznamu osobných zariadení.
O adaptador remoto %2 foi adicionado à lista de dispositivos pessoais.
Віддалений адаптер %2 додано до списку особистих пристроїв.
リモート アダプタ %2 は個人用デバイスの一覧に追加されました。
Fjärrkortet %2 lades till i listan med personliga enheter.
Adaptorul de la distanță %2 a fost adăugat în lista dispozitivelor personale.
Adapter zdalny %2 został dodany do listy urządzeń osobistych.
Det eksterne kortet %2 ble lagt til på listen over personlige enheter.
A rendszer felvette a(z) %2 távoli adaptert a személyes eszközök közé.
La carte distante %2 a été ajoutée à la liste de périphériques personnels.
Kaugadapter %2 lisati personaalseadete loendisse.
Удаленный адаптер %2 добавлен в список личных устройств.
O adaptador remoto %2 foi adicionado à lista de dispositivos pessoais.
El adaptador remoto %2 se agregó a la lista de dispositivos personales.
Attālo adapteri %2 pievienoja personisko ierīču sarakstam.
Der Remoteadapter %2 wurde zu der Liste der persönlichen Geräte hinzugefügt.
De externe adapter %2 is aan de lijst met persoonlijke apparaten toegevoegd.
Udaljeni prilagodnik %2 dodan je na popis osobnih uređaja.
Nuotolinis adapteris %2 buvo pridėtas prie asmeninių įrenginių sąrašo.
Vzdálený adaptér %2 byl přidán do seznamu osobních zařízení.
Etäsovitin %2 lisättiin henkilökohtaisten laitteiden luetteloon.
‏‏המתאם המרוחק %2 נוסף לרשימת ההתקנים האישיים.
원격 어댑터 %2을(를) 개인 장치 목록에 추가했습니다.
Отдалеченият адаптер %2 е добавен към списъка на личните устройства.
Ο απομακρυσμένος προσαρμογέας %2 προστέθηκε στη λίστα προσωπικών συσκευών.
‏‏تمت إضافة المحول البعيد %2 إلى قائمة الأجهزة الشخصية.
Fjernadapteren %2 blev føjet til listen over personlige enheder.
La scheda remota %2 è stata aggiunta all'elenco di dispositivi personali.
Daljinski adapter %2 više nije upareni uređaj. Njegov ključ veze je uklonjen.
遠端介面卡 %2 不再是搭配的裝置; 它的連結機碼已移除。
Oddaljena kartica %2 ni več naprava v paru. Povezava njenega ključa je bila odstranjena.
远程适配器 %2 不再是成对的设备;其链接密钥已经被删除。
การ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายระยะไกล %2 ไม่ได้จับคู่กับอุปกรณ์อีกต่อไป คีย์การเชื่อมโยงของการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายถูกเอาออก
Uzak %2 bağdaştırıcısı artık eşlenmiş bir aygıt değil; bağlantı anahtarı kaldırılmış.
Vzdialený adaptér %2 už nie je spárovaným zariadením. Jeho kľúč prepojenia bol odstránený.
O adaptador remoto %2 deixou de ser um dispositivo interligado; a sua chave de ligação foi removida.
Віддалений адаптер %2 вже не є з’єднаним пристроєм. Його ключ з’єднання видалено.
リモート アダプタ %2 は接続したデバイスではありません。そのリンク キーは削除されました。
Fjärrkortet %2 är inte längre en parkopplad enhet. Dess länknyckel har tagits bort.
Adaptorul de la distanță %2 nu mai este un dispozitiv împerecheat. Cheia de legătură a acestuia a fost eliminată.
Adapter zdalny %2 nie jest już urządzeniem sparowanym. Klucz powiązania tego adaptera został usunięty.
Det eksterne kortet %2 er ikke lenger en forbundet enhet. Koblingsnøkkelen er fjernet.
A(z) %2 távoli adapter már nem csatlakoztatott eszköz. A rendszer törölte a kapcsolati kulcsát.
La carte distante %2 n'est plus un périphérique couplé. Sa clé de liaison a été supprimée.
Kaugadapter %2 ei ole enam ühildatud seade. Selle lingivõti on eemaldatud.
Удаленный адаптер %2 больше не является парным устройством. Его ключ связи удален.
O adaptador remoto %2 não é mais um dispositivo vinculado; sua chave de link foi removida.
El adaptador remoto %2 ya no es un dispositivo emparejado. Se quitó su clave de vínculo.
Attālais adapteris %2 vairs nav sapārota ierīce. Tā saites atslēga ir noņemta.
Der Remoteadapter %2 ist kein verbundenes Gerät mehr. Der Verbindungsschlüssel wurde entfernt.
De externe adapter %2 is niet langer een verbonden apparaat. De koppelingssleutel is verwijderd.
Udaljeni prilagodnik %2 više nije upareni uređaj. Njegov je ključ veze uklonjen.
Nuotolinis adapteris %2 nėra suporintas įrenginys. Jo saito raktas buvo pašalintas.
Vzdálený adaptér %2 již není připojen k druhému zařízení. Klíč linky byl odebrán.
Etäsovitin %2 ei ole enää yhdistetty laite. Sen linkkiavain on poistettu.
‏‏המתאם המרוחק %2 כבר אינו התקן מזווג. מפתח הקישור שלו הוסר.
원격 어댑터 %2이(가) 더 이상 연결된 장치가 아닙니다. 링크 키가 제거되었습니다.
Отдалеченият адаптер %2 вече не е сдвоено устройство; неговият ключ за връзка е премахнат.
Ο απομακρυσμένος προσαρμογέας %2 δεν αποτελεί πλέον συνδεδεμένη συσκευή. Καταργήθηκε το κλειδί σύνδεσής της.
‏‏لم يعد المحول البعيد %2 جهازاً مزدوجاً؛ لقد تم إزالة مفتاح الارتباط الخاص به.
Fjernadapteren %2 er ikke længere en tilknyttet enhed. Linknøglen er blevet fjernet.
La scheda remota %2 non è più associata. La corrispondente chiave di collegamento è stata rimossa.
Daljinski adapter %2 je uklonjen sa liste personalnih uređaja.
已從個人裝置清單中移除遠端介面卡 %2。
Oddaljena kartica %2 je bila odstranjena s seznama osebnih naprav.
从个人设备的列表删除了远程适配器 %2。
การ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายระยะไกล %2 ถูกเอาออกจากรายการของอุปกรณ์ส่วนบุคคลแล้ว
Uzak bağdaştırıcı %2 kişisel aygıtlar listesinden kaldırıldı.
Vzdialený adaptér %2 bol odstránený zo zoznamu osobných zariadení.
O adaptador remoto %2 foi removido da lista de dispositivos pessoais.
Віддалений адаптер %2 видалено зі списку особистих пристроїв.
リモート アダプタ %2 は個人用デバイスの一覧から削除されました。
Fjärrkortet %2 togs bort från listan med personliga enheter.
Adaptorul de la distanță %2 a fost eliminat din lista dispozitivelor personale.
Adapter zdalny %2 został usunięty z listy urządzeń osobistych.
Det eksterne kortet %2 ble fjernet fra listen over personlige enheter.
A rendszer törölte a(z) %2 távoli adaptert a személyes eszközök közül.
La carte distante %2 a été supprimée de la liste des périphériques personnels.
Kaugadapter %2 eemaldati personaalseadete loendist.
Удаленный адаптер %2 удален из списка личных устройств.
O adaptador remoto %2 foi removido da lista de dispositivos pessoais.
El adaptador remoto %2 se quitó de la lista de dispositivos personales.
Attālo adapteri %2 izņēma no personisko ierīču saraksta.
Der Remoteadapter %2 wurde aus der Liste der persönlichen Geräte entfernt.
De externe adapter %2 is verwijderd uit de lijst met persoonlijke apparaten.
Udaljeni je prilagodnik %2 uklonjen s popisa osobnih uređaja.
Nuotolinis adapteris %2 buvo pašalintas iš asmeninių įrenginių sąrašo.
Vzdálený adaptér %2 byl odebrán ze seznamu osobních zařízení.
Etäsovitin %2 poistettiin henkilökohtaisten laitteiden luettelosta.
‏‏המתאם המרוחק %2 הוסר מרשימת ההתקנים האישיים.
원격 어댑터 %2이(가) 개인 장치 목록에서 제거되었습니다.
Отдалеченият адаптер %2 е премахнат от списъка на личните устройства.
Ο απομακρυσμένος προσαρμογέας %2 καταργήθηκε από τη λίστα προσωπικών συσκευών.
‏‏لقد تم إزالة المحول البعيد %2 من قائمة الأجهزة الشخصية.
Fjernadapteren %2 blev fjernet fra listen over personlige enheder.
La scheda remota %2 è stata rimossa dall'elenco di dispositivi personali.
Daljinski adapter %2 više nije povezani uređaj; pokušaj korišćenja ključa veze je rezultirao zahtevom za PIN kodom.
遠端介面卡 %2 不再是聯結的裝置; 由於嘗試使用連結金鑰而導致要求提供 PIN 代碼。
Oddaljena kartica %2 ni več povezana naprava; poskus uporabe povezave ključa se je končal z zahtevo po kodi PIN.
远程适配器 %2 不再是连接的设备;试图使用链接密钥导致请求 PIN 代码。
Uzak bağdaştırıcı %2 artık ilişkilenmiş bir aygıt değil; bağlantı anahtarını kullanma denemesi PIN kodu isteği ile sonuçlandı.
Vzdialený adaptér %2 už nie je viazaným zariadením; plánované použitie kľúča prepojenia vyvolalo požiadavku na kód PIN.
O adaptador remoto %2 deixou de ser um dispositivo interligado; a tentativa de utilização da chave de ligação deu origem a um pedido do código PIN.
การ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายระยะไกล %2 ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่ถูกผูกไว้อีกต่อไป; การพยายามใช้คีย์การเชื่อมโยงจะทำให้เกิดการร้องขอรหัส PIN
Віддалений адаптер %2 перестав бути розпізнаним пристроєм; спроба використати ключ з’єднання призвела до запиту PIN-коду.
リモート アダプタ %2 は接続したデバイスではありません。リンク キーを使用した結果、PIN コードが要求されました。
Fjärrkortet %2 är inte längre en kopplad enhet. Ett försök att använda länknyckeln gav en förfrågan om PIN-kod.
Adaptorul de la distanță %2 nu mai este un dispozitiv legat; încercarea utilizării cheii de legătură a produs o solicitare de cod PIN.
Adapter zdalny %2 nie jest już urządzeniem powiązanym; próba użycia klucza powiązania wywołała żądanie kodu PIN.
Det eksterne kortet %2 er ikke lenger en tilknyttet enhet. Forsøk på bruk av koblingsnøkkelen resulterte i forespørsel om PIN-kode.
A(z) %2 távoli adapter már nincs csatlakoztatva; a kapcsolati kulcs használatára tett kísérlet eredményeként a rendszer PIN-kódot kér.
La carte distante %2 n'est plus un périphérique couplé. La tentative d'utilisation de la clé de liaison a entraîné une demande de code personnel.
Kaugadapter %2 ei ole enam seotud seade; lingivõtme kasutamise katse lõppes PIN-koodi küsimisega.
Удаленный адаптер %2 больше не является связанным устройством; попытка использования ключа связи привела к запросу ПИН-кода.
O adaptador remoto %2 não é mais um dispositivo conectado; a tentativa de usar a chave de link resultou em uma solicitação de código PIN.
El adaptador remoto %2 ya no es un dispositivo conectado; el intento de uso del vínculo de clave produjo la solicitud del código NIP.
Attālais adapteris %2 vairs nav saistīta ierīce; mēģinot izmantot saites atslēgu, tika pieprasīts PIN kods.
Der Remoteadapter %2 ist nicht mehr verbunden. Der Versuch der Verwendung des Verbindungsschlüssels resultierte in einer PIN-Codeanforderung.
De externe adapter %2 is niet langer een verbonden apparaat, de poging om de koppelingssleutel te gebruiken resulteert in een PIN-codeaanvraag.
Udaljeni prilagodnik %2 više nije povezani uređaj; pokušaj korištenja ključa veze rezultirao je zahtjevom za PIN kodom.
Nuotolinis adapteris %2 jau nebėra sujungtas įrenginys; dėl bandymo naudotis saito raktu atsiranda PIN kodo užklausa.
Vzdálený adaptér %2 již není připojen; pokus o použití klíče linky vedl k požadavku na zadání kódu PIN.
Etäsovitin %2 ei ole enää kytketty laite. Linkkiavaimen käyttöyritys johti PIN-tunnuspyyntöön.
‏‏המתאם המרוחק %2 כבר אינו התקן מאוחד; ניסיון לשימוש במפתח הקישור הביא לבקשת קוד PIN.
원격 어댑터 %2이(가) 더 이상 연결된 장치가 아닙니다. 링크 키 사용 시도로 인해 PIN 코드가 요청되었습니다.
Отдалеченият адаптер %2 вече не е свързано устройство; опит за използване на ключа на връзката доведе до искане на ПИН код.
Ο απομακρυσμένος προσαρμογέας %2 δεν αποτελεί πλέον συσκευή δεσμού. Η απόπειρα χρήσης του κλειδιού σύνδεσης είχε ως αποτέλεσμα να ζητηθεί ο κωδικός PIN.
‏‏لم يعد المحول البعيد %2 جهازاً مترابطاً؛ ونتج عن محاولة استخدام مفتاح الارتباط طلب رمز PIN.
Fjernadapteren %2 er ikke længere en tilknyttet enhed. Forsøg på at bruge linknøglen medførte en pinkode-anmodning.
La scheda remota %2 non è più associata. Un tentativo di utilizzare la chiave di collegamento ha generato una richiesta di codice PIN.
Windows ne može da sačuva kodove potvrde identiteta za Bluetooth (ključevi veze) na lokalnom adapteru. Bluetooth tastature možda neće raditi u BIOS-u sistema prilikom pokretanja.
Windows 無法在本機介面卡上儲存 Bluetooth 驗證碼 (連結機碼)。啟動時,Bluetooth 鍵盤可能無法在系統 BIOS 中運作。
Windows ne more shraniti kode Bluetooth (povezave ključa) za preverjanje pristnosti na lokalno kartico. Tipkovnice Bluetooth morda ne delujejo v sistemskem BIOS-u med zagonom.
Windows 无法在本地适配器上存储蓝牙身份验证代码(链接密钥)。启动时,蓝牙键盘可能无法在系统 BIOS 中工作。
Windows ไม่สามารถจัดเก็บรหัสการรับรองความถูกต้องของบลูทูธ (คีย์การเชื่อมโยง) บนการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายภายในได้ แป้นพิมพ์บลูทูธอาจไม่ทำงานใน BIOS ระบบในระหว่างเริ่มต้นการทำงาน
Windows Bluetooth kimlik doğrulama kodlarını (bağlantı anahtarları) yerel bağdaştırıcıda depolayamıyor. Başlatma sırasında Bluetooth klavyeleri sistem BIOS'unda çalışmayabilir.
Systém Windows nemôže uložiť kódy overovania pripojenia Bluetooth (kľúče prepojenia) na lokálnom adaptéri. Klávesnice s rozhraním Bluetooth nemusia v systéme BIOS pracovať počas spúšťania.
O Windows não consegue armazenar códigos de autenticação de Bluetooth (chaves de ligação) no adaptador local. Os teclados Bluetooth podem não funcionar no BIOS do sistema durante o arranque.
Системі не вдалося зберегти коди автентичності (ключі з’єднання) на локальному адаптері. Під час запуску клавіатури Bluetooth можуть не працювати в системному середовищі BIOS.
Bluetooth の認証コード (link keys) をローカル アダプタ上に保管できません。スタートアップの間に Bluetooth キーボードは、システム BIOS で機能しない可能性があります。
Det gick inte att spara Bluetooth-autentiseringskoder (länknycklar) på det lokala kortet. Bluetooth-tangentbord kanske inte fungerar i systemets BIOS vid start.
Windows nu poate stoca codurile de autentificare Bluetooth (cheile de legătură) pe un adaptor local. Tastaturile Bluetooth pot să nu funcționeze în BIOS-ul de sistem în timpul pornirii.
System Windows nie może przechowywać kodów uwierzytelniania Bluetooth (kluczy powiązań) w adapterze lokalnym. Klawiatury Bluetooth mogą nie działać w systemie BIOS podczas uruchamiania systemu.
Kan ikke lagre Bluetooth-godkjenningskoder (koblingsnøkler) på den lokale adapteren. Bluetooth-tastatur vil kanskje ikke virke i system-BIOS under oppstart.
A Windows nem tudja tárolni a helyi adapteren a Bluetooth hitelesítési kódokat (kapcsolati kulcsokat). Lehet, hogy a rendszer indítása alkalmával nem lehet használni a Bluetooth-billentyűzeteket a rendszer BIOS beállítására.
Windows ne peut pas stocker les codes d’authentification Bluetooth (clés de liaison) sur la carte locale. Les claviers Bluetooth ne fonctionnent peut-être pas dans le BIOS système lors du démarrage.
Windows ei saa salvestada kohtadapterile Bluetoothi autentimiskoode (lingivõtmeid). Bluetooth-klaviatuurid ei pruugi käivitamise ajal süsteemi BIOS-is töötada.
Система Windows не может сохранить коды проверки подлинности Bluetooth (ключи связи) на локальном адаптере. Клавиатуры Bluetooth могут не работать с BIOS компьютера во время загрузки.
O Windows não pode armazenar códigos de autenticação Bluetooth (chaves de link) no adaptador local. Os teclados Bluetooth podem não funcionar no BIOS do sistema durante a inicialização.
Windows no puede almacenar códigos de autenticación de Bluetooth (claves de vínculo) en el adaptador local. Puede que los teclados Bluetooth no funcionen en el BIOS del sistema durante el inicio.
Sistēma Windows nevar glabāt Bluetooth autentifikācijas kodus(saišu atslēgas) lokālajā adapterī. Startēšanas laikā sistēmā BIOS var nedarboties Bluetooth tastatūras.
Windows kann keine Bluetooth-Authentifizierungscodes (Verbindungsschlüssel) auf dem lokalen Adapter speichern. Bluetooth-Tastaturen funktionieren möglicherweise nicht im System-BIOS während des Systemstarts.
Bluetooth-verificatiecodes (koppelingssleutels) kunnen niet op de lokale adapter worden opgeslagen. Bluetooth-toetsenborden werken mogelijk niet in het systeem-BIOS tijdens het opstarten van het systeem.
Sustav Windows ne može pohraniti kodove za Bluetooth provjeru autentičnosti (ključeve veza) na lokalnom prilagodniku. Bluetooth tipkovnice možda neće raditi u sistemskom BIOS-u tijekom postavljanja.
Windows negali laikyti Bluetooth autentifikavimo kodų (saitų raktų) vietiniame adapteryje. Bluetooth klaviatūros gali neveikti BIOS sistemoje paleidimo metu.
Systém Windows nemůže uložit ověřovací kódy Bluetooth (klíče linky) u místního adaptéru. Klávesnice Bluetooth nemusí být funkční v systému BIOS během spuštění.
Windows ei voi tallentaa Bluetooth-todennustunnuksia (linkkiavaimia) paikalliseen sovittimeen. Bluetooth-näppäimistöt eivät ehkä toimi järjestelmän BIOSissa käynnistyksen aikana.
‏‏Windows אינו יכול לאחסן קודי אימות של Bluetooth (מפתחות קישור) במתאם המקומי. ייתכן שלוחות מקשים של Bluetooth לא יפעלו ב- BIOS המערכת במהלך האתחול.
Bluetooth 인증 코드(연결 키)를 로컬 어댑터에 저장할 수 없습니다. 시작 시 Bluetooth 키보드가 시스템 BIOS에서 작동하지 않을 수 있습니다.
Windows не може да съхрани кодовете за удостоверяване за Bluetooth (ключовете за свързване) на локалния адаптер. Възможно е Bluetooth клавиатурите да не работят в системния BIOS при стартиране.
Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση κωδικών ελέγχου ταυτότητας Bluetooth (κλειδιών σύνδεσης) στον τοπικό προσαρμογέα από τα Windows. Τα πληκτρολόγια Bluetooth ίσως να μην λειτουργούν στο BIOS του συστήματος κατά την εκκίνηση.
‏‏يتعذر على Windows تخزين رموز مصادقة Bluetooth (مفاتيح الارتباط) على المحول المحلي. وقد لا تعمل لوحة مفاتيح Bluetooth على BIOS النظام أثناء بدء التشغيل.
Windows kan ikke gemme Bluetooth-godkendelseskoder (linknøgler) på den lokale adapter. Bluetooth-tastaturer vil muligvis ikke fungere i system-BIOS'en under start af computeren.
Windows: impossibile archiviare i codici di autenticazione Bluetooth (chiavi di collegamento) sulla scheda locale. Durante la fase di avvio le tastiere Bluetooth potrebbero non funzionare nel BIOS di sistema.
See catalog page for all messages.