The service
Messages on page
Vaš Bluetooth adapter ne podržava slušalice, hendsfri niti bilo koje druge profile zasnovane na SCO vezama.
您的 Bluetooth 介面卡不支援耳機、免持聽筒或任何其他 SCO 架構設定檔。
Kartica Bluetooth ne podpira slušalk, prostoročnega profila ali drugih profilov, ki temeljijo na tehnologiji SCO.
您的 Bluetooth 适配器不支持耳机、免提电话或任何其他基于 SCO 的配置文件。
การ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายบลูทูธของคุณไม่สนับสนุนหูฟังสวมศรีษะ อุปกรณ์แฮนด์ฟรี หรือโปรไฟล์แบบ SCO อื่นๆ
Bluetooth bağdaştırıcınız, kulaklık, eller boşta veya diğer SCO tabanlı profilleri desteklemiyor.
Miestny adaptér Bluetooth nepodporuje profily náhlavných súprav, súprav hands-free ani žiadne iné profily SCO.
O adaptador Bluetooth não suporta auricular, mãos-livres ou quaisquer outros perfis baseados em SCO.
Цей адаптер Bluetooth не підтримує гарнітуру, пристрій "вільні руки", а також інші профілі на базі SCO.
ローカル Bluetooth アダプタでは、ヘッドセット、ハンズフリー、または SCO ベースのプロファイルはすべてサポートされていません。
Bluetooth-kortet stöder inte headset, handsfree eller andra SCO-baserade profiler.
Adaptorul Bluetooth nu acceptă set căști, headset, hands-free sau alte profiluri bazate pe SCO.
Używany adapter Bluetooth nie obsługuje profilów zestawów słuchawkowych, urządzeń głośnomówiących ani innych profilów SCO.
Bluetooth-adapteren støtter ikke hodetelefoner, handsfree, eller andre SCO-baserte profiler.
A Bluetooth-adapter nem támogatja a fejbeszélős, a kéz nélküli és az egyéb SCO alapú profilokat.
Votre carte Bluetooth ne prend en charge ni les casques, ni les périphériques mains libres, ni aucun autre appareil SCO.
Bluetoothi adapter ei toeta peatelefoni, vabakäesüsteemi või teisi SCO-põhiseid profiile.
Адаптер Bluetooth не поддерживает гарнитуры, наборы громкой связи и остальные профили на основе SCO.
O adaptador Bluetooth não oferece suporte a headsets, viva-voz ou qualquer outro perfil baseado em SCO.
Su adaptador Bluetooth no admite el uso de auriculares con micro, manos libres ni ningún otro perfil basado en SCO.
Bluetooth adapteris neatbalsta austiņas, brīvroku vai citus SCO profilus.
Der lokale Bluetooth-Adapter unterstützt Kopfhörer oder andere SCO-basierte Profile nicht.
Hoofdtelefoons, hands-free- of andere op SCO-gebaseerde profielen worden niet ondersteund door deze Bluetooth-adapter.
Bluetooth ne podržava slušalice, handsfree tehnologiju ni druge SCO profile.
Bluetooth adapteris nepalaiko ausinių, automatinių ar kitų SCO pagrįstų profilių.
Adaptér Bluetooth nepodporuje náhlavní soupravu, sadu handsfree ani žádné jiné profily založené na SCO.
Bluetooth-sovitin ei tue kuuloke-, mikrofoni-, handsfree- tai muita SCO-pohjaisia profiileita.
‏‏מתאם Bluetooth שלך אינו תומך באוזניות, בדיבורית או בכל פרופיל אחר המבוסס על SCO.
Bluetooth 어댑터에서 헤드셋, 핸즈프리 또는 SCO 기반 프로필을 지원하지 않습니다.
Локалният Bluetooth адаптер не поддръжка SCO (гласови) връзки.
Ο προσαρμογέας Bluetooth που έχετε δεν υποστηρίζει προφίλ ακουστικών, ανοιχτής ακρόασης ή άλλα προφίλ που βασίζονται σε SCO.
‏‏لا يعتمد محول Bluetooth سماعات الرأس السلكية أو اللاسلكية أو أي أجهزة أخرى تستند إلى SCO.
Bluetooth-adapteren understøtter ikke hovedtelefoner, håndfri telefoner eller andre SCO-baserede profiler.
La scheda Bluetooth in uso non supporta la cuffia auricolare, il viva voce o qualsiasi altro profilo basato su SCO.
Vreme izvršenja za komandu koja je poslata adapteru je isteklo. Adapter nije odgovorio.
傳送給介面卡的命令已等候逾時,介面卡並未回應。
Ukazu, ki je bil poslan kartici, je potekla časovna omejitev. Kartica se ni odzvala.
发送到适配器的命令已经超时;适配器没有响应。
คำสั่งที่ส่งไปยังการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายหมดเวลา การ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายไม่ตอบสนอง
Bağdaştırıcıya gönderilen komut zaman aşımına uğradı; bağdaştırıcı yanıt vermedi.
Časový limit príkazu, ktorý bol odoslaný adaptéru, uplynul. Adaptér neodpovedal.
Expirou o tempo dum comando que foi enviado para o adaptador. O adaptador não enviou qualquer resposta.
Час, відведений на виконання команди, надісланої до адаптера, вичерпано. Адаптер не відповідає.
アダプタに送信されたコマンドはタイムアウトになりました。アダプタは応答しませんでした。
Timeout uppstod för ett kommando som skickades till kortet. Kortet svarade inte.
O comandă trimisă către adaptor a expirat. Adaptorul nu a răspuns.
Polecenie wysłane do adaptera przekroczyło limit czasu. Adapter nie odpowiedział.
En kommando som ble sendt til kortet, ble tidsavbrutt. Kortet svarte ikke.
Letelt egy, az adapternek küldött parancs időkorlátja. Az adapter nem válaszolt.
Une commande envoyée à la carte a expiré ; la carte n'a pas répondu.
Adapterile saadetud käsk on aegunud. Adapter ei reageerinud.
Время ожидания команды, отправленной на адаптер, истекло. Адаптер не ответил.
Um comando enviado para o adaptador expirou. O adaptador não respondeu.
Se agotó el tiempo de espera de un comando enviado al adaptador; el adaptador no respondió.
Iestājās adapterim nosūtītās komandas taimauts. Adapteris neatbildēja.
Ein Befehl, der an den Adapter gesendet wurde, hat das Zeitlimit überschritten. Der Adapter hat nicht geantwortet.
Er is een time-out opgetreden voor een opdracht die naar de adapter is verzonden. De adapter geeft geen antwoord.
Naredbi poslanoj prilagodniku isteklo je vrijeme. Prilagodnik nije reagirao.
Komanda, nusiųsta į adapterį, negalioja. Adapteris neatsako.
Vypršel časový limit příkazu odeslaného adaptéru a adaptér neodpověděl.
Sovittimelle lähetetty komento on vanhentunut. Sovitin ei vastannut.
‏‏פרק הזמן שהוקצב לפקודה שנשלחה למתאם חלף. המתאם לא הגיב.
어댑터로 보낸 명령 시간이 초과되었습니다. 어댑터에서 응답하지 않습니다.
Времето на команда, изпратена към адаптера, изтече. Адаптерът не отговори.
Το χρονικό όριο μιας εντολής που στάλθηκε στον προσαρμογέα έληξε. Ο προσαρμογέας δεν ανταποκρίθηκε.
‏‏قد انتهت مهلة أمر تم إرساله إلى المحول; والمحول لم يستجب.
En kommando, der blev sendt til radioen fik timeout. Adapteren svarede ikke.
Timeout di un comando inviato alla scheda. La scheda non ha risposto.
Podržan je samo jedan aktivni Bluetooth adapter.
一次只支援一個使用中的 Bluetooth 介面卡。
Hkrati je podprta le ena aktivna kartica za Bluetooth.
一次仅支持一个活动的 Bluetooth 适配器。
มีการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายบลูทูธเพียงการ์ดเดียวเท่านั้นที่จะได้รับการสนับสนุนในเวลาหนึ่ง
Bir kerede tek bir etkin Bluetooth bağdaştırıcısı desteklenir.
Naraz môže byť aktívny len jeden adaptér Bluetooth.
Só é suportado uma placa Bluetooth activa de cada vez.
Одночасно активним може бути лише один адаптер Bluetooth.
一度にサポートされる有効なプラグ イン Bluetooth アダプタは 1 つだけです。
Endast ett aktivt Bluetooth-kort kan användas åt gången.
Numai un singur adaptor Bluetooth activ este acceptat o dată.
Obsługiwany jest tylko jeden aktywny adapter Bluetooth.
Det er bare støtte for en aktiv Bluetooth-adapter om gangen.
Egyszerre csak egy aktív Bluetooth-adapter használható.
Une seule carte Bluetooth active peut être prise en charge.
Korraga toetatakse ainult ühte aktiivset Bluetoothi adapterit.
Поддерживается только один активный адаптер Bluetooth.
Há suporte para apenas um adaptador Bluetooth ativo por vez.
Compatible sólo con un adaptador Bluetooth a la vez.
Vienlaicīgi atbalsta tikai vienu aktīvu Bluetooth adapteri.
Nur ein aktiver Bluetooth-Adapter wird unterstützt.
Er wordt slechts een actieve Bluetooth-adapter ondersteund.
Istodobno je moguće podržati samo jedan Bluetooth prilagodnik.
Tik vienas Bluetooth adapteris yra palaikomas vienu metu.
Je podporován pouze jeden aktivní adaptér Bluetooth.
Vain yhtä aktiivista Bluetooth-sovitinta tuetaan kerralla.
‏‏קיימת תמיכה במתאם פעיל אחד בלבד של Bluetooth בכל פעם.
활성 Bluetooth 어댑터는 한 번에 하나만 지원됩니다.
В даден момент може да се поддържа само един активен Bluetooth адаптер.
Υποστηρίζεται μόνο ένας ενεργός προσαρμογέας Bluetooth κάθε φορά.
‏‏يتم اعتماد محول Bluetooth نشط واحد فقط في نفس الوقت.
Kun én aktiv Bluetooth-adapter understøttes ad gangen.
È supportata una sola scheda Bluetooth attiva alla volta.
Došlo je do greške u hardveru. Događaj sadrži kôd greške karakterističan za proizvođača.
發生硬體錯誤。這個事件包含特定廠商的錯誤碼。
Prišlo je do napake strojne opreme. Dogodek vsebuje kodo napake, ki je odvisna od prodajalca.
发生硬件错误。事件包含供应商特定错误代码。
มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์เกิดขึ้น เหตุการณ์มีรหัสข้อผิดพลาดเฉพาะตัวของผู้ผลิต
Donanım hatası oluştu. Olayda, satıcıya özgü hata kodu yer alır.
Vyskytla sa hardvérová chyba. Udalosť obsahuje kód chyby špecifický pre dodávateľa.
Ocorreu um erro de hardware. O evento contém o código de erro específico do fabricante.
Сталася апаратна помилка. Подія містить код помилки, який визначається виробником.
ハードウェア エラーが発生しました。イベントにベンダ固有のエラー コードが含まれています。
Ett maskinvarufel uppstod. Händelsen innehåller den leverantörsspecifika felkoden.
Eroare de hardware. Evenimentul conține un cod de eroare specific producătorului.
Wystąpił błąd sprzętowy. Zdarzenie zawiera kod błędu specyficzny dla dostawcy.
Det oppstod en maskinvarefeil. Hendelsen inneholder den leverandørspesifikke feilkoden.
Hardverhiba történt. Az esemény tartalmazza a gyártóspecifikus hibakódot.
Une erreur matérielle s'est produite. L'événement contient le code d'erreur spécifique au fournisseur.
Ilmnes riistvara tõrge. Sündmus sisaldab tarnijaspetsiifilist veakoodi.
Аппаратная ошибка. Событие содержит код ошибки, предоставленный поставщиком.
Erro de hardware. O evento contém o código de erro específico do fornecedor.
Se produjo un error de hardware. El evento contiene el código de error específico del proveedor.
Radās aparatūras kļūda. Gadījums satur piegādātāja kļūdas kodu.
Ein Hardwarefehler ist aufgetreten. Das Ereignis enthält den herstellerspezifischen Code.
Er is een hardwarefout opgetreden. De gebeurtenis bevat de leveranciersspecifieke foutcode.
Došlo je do hardverske pogreške. Događaj sadrži kod pogreške specifičan za proizvođača.
Įvyko aparatūros klaida. Įvykyje yra tiekėjui būdingas klaidos kodas.
Došlo k chybě hardwaru. Událost obsahuje dodavatelem určený kód chyby.
Laitteistovirhe. Tapahtumaan sisältyy valmistajakohtainen virhekoodi.
‏‏אירעה שגיאת חומרה. האירוע מכיל את קוד השגיאה הייחודי לספק.
하드웨어 오류가 발생했습니다. 이벤트에는 공급업체별 오류 코드가 포함되어 있습니다.
Възникна хардуерна грешка. Събитието съдържа специфичния за доставчика код на грешка.
Παρουσιάστηκε σφάλμα στο υλικό. Το συμβάν περιλαμβάνει τον κωδικό σφάλματος του προμηθευτή.
‏‏حدث خطأ ناتج عن الأجهزة. يحتوي الحدث على رمز الخطأ المحدد من قبل المورد.
Der opstod en hardwarefejl. Hændelsen indeholder den producentspecifikke fejlkode.
Si è verificato un errore hardware. L'evento contiene il codice di errore specifico del produttore.
Lokalni adapter je vratio neodgovarajući ACL paket podataka koji je odbačen.
本機介面卡傳回不正確的 ACL 資料封包,已將其丟棄。
Lokalna omrežna kartica je vrnila nepravilni podatkovni paket ACL, ki je bil zavržen.
本地适配器返回错误的 ACL 数据包,此包被放弃。
การ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่นส่งกลับแพคเก็ต ACL ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะถูกละทิ้ง
Yerel bağdaştırıcı doğru olmayan bir ACL veri paketi döndürdü; paket atıldı.
Lokálny adaptér vrátil nesprávny údajový paket ACL, ktorý bol zahodený.
O adaptador local devolveu um pacote de dados ACL incorrecto que foi rejeitado.
Локальний адаптер повернув неправильний пакет даних ACL, який відхилено.
ローカル アダプタにより正しくない ACL データ パケットが戻されました。そのパケットは破棄されました。
Det lokala kortet returnerade ett inkorrekt ACL-datapaket som ignorerades.
Adaptorul local a returnat un pachet de date ACL necorespunzător și a fost eliminat.
Adapter lokalny zwrócił nieprawidłowy pakiet danych ACL, który został odrzucony.
Det lokale kortet returnerte en ugyldig ACL-datapakke som ble forkastet.
A helyi adapter hibás ACL-adatcsomagot küldött vissza, és azt a rendszer törölte.
La carte locale a renvoyé un paquet non valide de données de liste ACL, qui a été rejeté.
Kohtadapter tagastas sobimatu ACL-i andmepaketi, mis eemaldati.
Локальный адаптер возвратил неверный пакет данных ACL, который был отброшен.
O adaptador local retornou um pacote de dados ACL inadequado, o qual foi descartado.
El adaptador local devolvió un paquete de datos ACL incorrecto y éste se descartó.
Vietējais adapteris izsniedza nepareizu ACL datu paketi, kuru atmeta.
Der lokale Adapter hat ein ungültiges ACL-Datenpaket zurückgeliefert, das verworfen wurde.
Er is door de lokale adapter een onjuist ACL-gegevenspakket geretourneerd. Het pakket is weggegooid.
Lokalni je prilagodnik vratio neodgovarajući ACL podatkovni paket koji je odbačen.
Vietinis adapteris grąžino netinkamą ACL duomenų paketą, kurio buvo atsisakyta.
Místní adaptér vrátil neodpovídající datový paket ACL. Tento paket byl ignorován.
Paikallinen sovitin palautti virheellisen ACL-datapaketin, joka hylättiin.
‏‏המתאם המקומי החזיר מנת נתוני ACL בלתי מתאימה אשר נמחקה.
로컬 어댑터에서 올바르지 않은 ACL 데이터 패킷을 반환하여 패킷이 무시되었습니다.
Локалният адаптер върна грешен пакет ACL данни, който е анулиран.
Ο τοπικός προσαρμογέας επέστρεψε ακατάλληλο πακέτο δεδομένων ACL, το οποίο απορρίφθηκε.
‏‏أرجع المحول المحلي حزمة بيانات ACL غير صحيحة وقد تم تجاهلها.
Den lokale adapter returnerede en forkert ACL-datapakke, som blev kasseret.
La scheda locale ha restituito un pacchetto dati ACL non valido. Il pacchetto è stato ignorato.
Uređaj sa adresom Bluetooth adaptera %2 ima neispravan zapis usluge (identifikator atributa %3). Usluga neće biti vidljiva.
Bluetooth 介面卡位址 %2 的裝置有一個錯誤的服務記錄 (屬性識別碼 %3),該服務將無法顯示。
Naprava z naslovom omrežne kartice Bluetooth %2 ima napačen zapis storitve (identifikator atributa %3). Storitev ne bo vidna.
蓝牙适配器地址为 %2 的设备包含错误服务记录(属性标识符 %3)。此服务将不可见。
อุปกรณ์ที่มีที่อยู่ของการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายบลูทูธ %2 มีระเบียนบริการที่ไม่ถูกต้อง (ตัวระบุแอตทริบิวต์ %3) บริการจะไม่สามารถมองเห็นได้
Bluetooth bağdaştırıcı adresi %2 olan aygıtın hizmet kaydı bozuk (öznitelik tanımlayıcısı %3). Hizmet görünür olmayacak.
Zariadenie s adresou adaptéra Bluetooth %2 má nesprávny záznam služby (identifikátor atribútu %3). Služba sa nebude zobrazovať.
Um dispositivo com o endereço de adaptador Bluetooth %2 tem um registo de serviço mau (identificador de atributo %3). O serviço não será visível.
Пристрій з адресою адаптера Bluetooth %2 має пошкоджений службовий запис (ідентифікатор атрибута %3). Служба не буде відображатися.
Bluetooth アダプタ アドレス %2 を持つデバイスのサービス レコードが正しくありません (属性識別子 %3)。サービスは表示できません。
En enhet med Bluetooth-kortadressen %2 har en felaktig servicepost (attributidentifieraren %3). Tjänsten kommer inte att vara synlig.
Un dispozitiv cu o adresă de adaptor Bluetooth %2 are o înregistrare de servicii greșită (identificator atribut %3). Serviciul nu este vizibil.
Urządzenie o adresie adaptera Bluetooth %2 ma nieprawidłowy rekord usługi (identyfikator atrybutu %3). Usługa nie będzie widoczna.
En enhet med Bluetooth-adapteradressen %2 har en skadet tjenestepost (attributtidentifikator %3). Tjenesten vil ikke vises.
A(z) %2 Bluetooth-című eszköz egy szolgáltatásrekordja hibás (attribútumazonosító: %3). A szolgáltatás nem látható.
Un périphérique avec l'adresse carte Bluetooth %2 est connu comme étant défectueux (identificateur d'attribut %3). Le service ne sera pas visible.
Bluetoothi adapteraadressiga %2 seadmel on sobimatu teenusekirje (atribuudi identifikaator %3). Teenus ei ole nähtav.
Устройство с адресом адаптера Bluetooth %2 имеет недопустимую запись службы (идентификатор атрибута %3). Служба не отобразится.
Um dispositivo com endereço de adaptador Bluetooth %2 tem um histórico de serviço ruim (identificador de atributo %3). O serviço não estará visível.
Un dispositivo con dirección de adaptador Bluetooth %2 tiene un informe de servicio con errores (identificador de atributo %3). El servicio no será visible.
Ierīcei ar Bluetooth adaptera adresi %2 ir nederīgs pakalpojuma ieraksts (atribūta identifikators %3). Pakalpojums nebūs redzams.
Ein Gerät mit Bluetooth-Adapteradresse %2 hat einen fehlerhaften Diensteintrag (Attribut-ID %3). Der Dienst wird nicht mehr sichtbar sein.
Een apparaat met Bluetooth-adapteradres %2 heeft een reputatie van slechte service (kenmerk-id %3). De service is niet zichtbaar.
Uređaj s adresom Bluetooth prilagodnika %2 ima nevaljan zapis o servisu (identifikator atributa %3). Servis neće biti vidljiv.
Įrenginys su Bluetooth adapterio adresu %2 turi blogą tarnybos įrašą (atributo identifikatorius %3). Tarnyba bus nematoma.
Zařízení Bluetooth s adresou adaptéru %2 obsahuje neplatný záznam služby (identifikátor atributu: %3). Tato služba nebude zobrazena.
Laitteen, jonka Bluetooth-sovitinosoite on %2, palvelutietue ei kelpaa (määritetunnus %3). Palvelua ei näytetä.
‏‏התקן בעל כתובת מתאם Bluetooth ‏%2 כולל רשומת שירות שגויה (מזהה תכונה %3). השירות לא יהיה גלוי.
Bluetooth 어댑터 주소 %2을(를) 가진 장치가 잘못된 서비스 레코드를 가지고 있습니다(특성 식별자 %3). 해당 서비스를 볼 수 없습니다.
Устройство с адрес %2 на Bluetooth адаптер има повреден запис за услуга (идентификатор на атрибут %3). Услугата няма да бъде показана.
Μια συσκευή με διεύθυνση προσαρμογέα Bluetooth %2 έχει εσφαλμένη εγγραφή υπηρεσίας (αναγνωριστικό χαρακτηριστικού %3). Η υπηρεσία δεν θα είναι ορατή.
‏‏يحتوي جهاز بعنوان محول Bluetooth %2 على سجل خدمة تالف (معرف السمة %3). لن تظهر الخدمة.
En enhed med Bluetooth-adapteradressen %2 har en dårlig statistik (attribut-id %3). Tjenesten vil ikke være synlig.
Rilevato record di servizio danneggiato (identificativo attributo %3) per dispositivo con indirizzo scheda Bluetooth %2. Il servizio non sarà visibile.
Uređaj sa adresom Bluetooth adaptera %2 ima neispravan zapis usluge (identifikator atributa %3). Greška atributa je ispravljena.
Bluetooth 介面卡位址 %2 的裝置有一個錯誤的服務記錄 (屬性識別碼 %3),屬性錯誤已更正。
Naprava z naslovom omrežne kartice Bluetooth %2 ima napačen zapis storitve (identifikator atributa %3). Napaka atributa je popravljena.
Bluetooth 适配器地址为 %2 的设备包含错误服务记录(属性标识符 %3)。属性错误已被更正。
อุปกรณ์ที่มีที่อยู่ของการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายบลูทูธ %2 มีระเบียนบริการที่ไม่ถูกต้อง (ตัวระบุแอตทริบิวต์ %3) ข้อผิดพลาดของแอตทรบิวต์ได้รับการแก้ไขแล้ว
Bluetooth bağdaştırıcı adresi %2 olan aygıtın hizmet kaydı bozuk (öznitelik tanımlayıcısı %3). Öznitelik hatası düzeltildi.
Zariadenie s adresou adaptéra Bluetooth %2 má nesprávny záznam služby (identifikátor atribútu %3). Chyba atribútu bola opravená.
Um dispositivo com o endereço de adaptador Bluetooth %2 tem um registo de serviço mau (identificador de atributo %3). O erro de atributo foi corrigido.
Пристрій з адресою адаптера Bluetooth %2 має пошкоджений службовий запис (ідентифікатор атрибута %3). Помилку атрибута виправлено.
Bluetooth アダプタ アドレス %2 を持つデバイスのサービス レコードが正しくありません (属性識別子 %3)。属性エラーは修正されました。
En enhet med Bluetooth-kortadressen %2 har en felaktig servicepost (attributidentifieraren %3). Attributfelet korrigerades.
Un dispozitiv cu o adresă de adaptor Bluetooth %2 are o înregistrare de servicii greșită (identificator atribut %3). Eroarea de atribut s-a corectat.
Urządzenie o adresie adaptera Bluetooth %2 ma nieprawidłowy rekord usługi (identyfikator atrybutu %3). Błąd atrybutu został naprawiony.
En enhet med Bluetooth-adapteradressen %2 har en skadet tjenestepost (attributtidentifikator %3). Attributtfeilen ble korrigert.
A(z) %2 Bluetooth-című eszköz egy szolgáltatásrekordja hibás (attribútumazonosító: %3). A rendszer kijavította az attribútumhibát.
Un périphérique avec l'adresse carte Bluetooth %2 est connu comme étant défectueux (identificateur d'attribut %3). L'erreur d'attribut a été corrigée.
Bluetoothi adapteraadressiga %2 seadmel on sobimatu teenusekirje (atribuudi identifikaator %3). Atribuudi tõrge parandati.
Устройство с адресом адаптера Bluetooth %2 имеет недопустимую запись службы (идентификатор атрибута %3). Ошибка атрибута исправлена.
Um dispositivo com endereço de adaptador Bluetooth %2 tem um histórico de serviço ruim (identificador de atributo %3). O erro do atributo foi corrigido.
Un dispositivo con dirección de adaptador Bluetooth %2 tiene un informe de servicio con errores (identificador de atributo %3). Se corrigió el error de atributo.
Ierīcei ar Bluetooth adaptera adresi %2 ir nederīgs pakalpojuma ieraksts (atribūta identifikators %3). Atribūta kļūdu izlaboja.
Ein Gerät mit Bluetooth-Adapteradresse %2 hat einen fehlerhaften Diensteintrag (Attribut-ID %3). Der Fehler wurde behoben.
Een apparaat met Bluetooth-adapteradres %2 heeft een reputatie van slechte service (kenmerk-id %3). De kenmerkfout is opgelost.
Uređaj s adresom Bluetooth prilagodnika %2 ima nevaljan zapis o servisu (identifikator atributa %3). Pogreška atributa je ispravljena.
Įrenginys su Bluetooth adapterio adresu %2 turi blogą tarnybos įrašą (atributo identifikatorius %3). Atributo klaida ištaisyta.
Zařízení Bluetooth s adresou adaptéru %2 obsahuje neplatný záznam služby (identifikátor atributu: %3). Atribut byl opraven.
Laitteen, jonka Bluetooth-sovitinosoite on %2, palvelutietue ei kelpaa (määritetunnus %3). Määritevirhe korjattiin.
‏‏התקן בעל כתובת מתאם Bluetooth ‏%2 כולל רשומת שירות שגויה (מזהה תכונה %3). שגיאת התכונה תוקנה.
Bluetooth 어댑터 주소 %2을(를) 가진 장치가 잘못된 서비스 레코드를 가지고 있습니다(특성 식별자 %3). 특성 오류가 수정되었습니다.
Устройство с адрес %2 на Bluetooth адаптер има повреден запис за услуга (идентификатор на атрибут %3). Грешката в атрибута е коригирана.
Μια συσκευή διεύθυνση προσαρμογέα Bluetooth %2 έχει εσφαλμένη εγγραφή υπηρεσίας (αναγνωριστικό χαρακτηριστικού %3). Το εσφαλμένο χαρακτηριστικό διορθώθηκε.
‏‏يحتوي جهاز بعنوان محول Bluetooth %2 على سجل خدمة تالف (معرف السمة %3). تم تصحيح خطأ السمة.
En enhed med Bluetooth-adapteradressen %2 har en dårlig statistik (attribut-id %3). Attributfejlen blev rettet.
Rilevato record di servizio danneggiato (identificativo attributo %3) per dispositivo con indirizzo scheda Bluetooth %2. L'errore dell'attributo è stato corretto.
Na računar je ubačena verzija 1.0B Bluetooth adaptera, ali ova verzija nije podržana.
已將 1.0B Bluetooth 介面卡插入電腦中,但是這個版本不受支援。
V računalnik je bila vstavljena kartica za Bluetooth 1.0B, vendar ta različica ni podprta.
版本为 1.0B 的 Bluetooth 适配器被插入此系统。不支持此版本的适配器。
มีการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายบลูทูธรุ่น 1.0B ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ แต่รุ่นนี้ไม่ได้รับการสนับสนุน.
Bilgisayara bir sürüm 1.0B Bluetooth bağdaştırıcısı takıldı, ancak bu sürüm desteklenmiyor.
Do systému bol vložený adaptér Bluetooth verzie 1.0B, táto verzia adaptéra však nie je podporovaná.
Foi inserido no computador um adaptador Bluetooth versão 1.0B, mas este versão não é suportada.
До комп’ютера підключено адаптер Bluetooth версії 1.0B, але ця версія не підтримується.
バージョン 1.0B の Bluetooth アダプタがコンピュータに挿入されましたが、このバージョンはサポートされていません。
Ett Bluetooth-kort version 1.0B sattes in i datorn, men versionen stöds inte.
Versiunea de adaptor Bluetooth 1.0B s-a inserat în computer, dar această versiune nu este acceptată.
Do komputera włożono adapter Bluetooth w wersji 1.0B, ale ta wersja nie jest obsługiwana.
En Bluetooth-adapter av versjon 1.0B ble satt inn i datamaskinen, men denne versjonen støttes ikke.
Egy 1.0B verziójú Bluetooth-adaptert helyeztek a számítógépbe, de ezt a verziót nem támogatja a rendszer.
Une carte Bluetooth version 1.0B a été insérée dans l'ordinateur, mais cette version n'est pas prise en charge.
Arvutisse sisestati Bluetoothi adapteri versioon 1.0B, kuid selle versiooni jaoks puudub tugi.
В компьютер вставлен адаптер Bluetooth версии 1.0B. Эта версия не поддерживается.
Uma versão 1.0B de adaptador Bluetooth foi inserida no computador, mas não há suporte para esta versão.
Un adaptador Bluetooth versión 1.0B se insertó en el equipo, pero esta versión no es compatible.
Datorā ievietoja Bluetooth 1.0B versijas adapteri, taču šo versiju neatbalsta.
Ein Bluetooth-Adapter mit Version 1.0B wurde in den Computer eingesteckt, aber diese Version wird nicht unterstützt.
Er is een Bluetooth-adapter met versie 1.0B in de computer geplaatst, maar deze versie wordt niet ondersteund.
Verzija Bluetooth prilagodnika 1.0B umetnuta je u računalo, ali nije podržana.
Bluetooth adapterio 1.OB versija buvo įdiegta į kompiuterį, bet ši versija nepalaikoma.
Do počítače byla vložena verze adaptéru Bluetooth 1.0B. Tato verze není podporována.
Tietokoneeseen asetettiin sovitin, jonka Bluetooth-versio on 1.0B, mutta versiota ei tueta.
‏‏מתאם Bluetooth מגירסה 1.0B הוכנס למחשב, אך אין תמיכה בגירסה זו.
컴퓨터에 1.0B Bluetooth 어댑터를 삽입했지만 이 버전은 지원되지 않습니다.
A 1.0B В системата е включен Bluetooth адаптер. Това издание на адаптера не се поддържа.
Έχει εισαχθεί στον υπολογιστή ένας προσαρμογέας Bluetooth έκδοσης 1.0B, αλλά αυτή η έκδοση δεν υποστηρίζεται.
‏‏تم إدخال الإصدار 1.0B من محول ‎Bluetooth في الكمبيوتر، ولكن هذا الإصدار غير معتمد.
Der blev isat en Bluetooth-adapter version 1.0B i computeren, men denne version understøttes ikke.
Nel sistema è stata inserita una scheda Bluetooth versione 1.0B. Questo numero di versione non è supportato.
Adresa lokalnog Bluetooth adaptera nije važeća.
本機 Bluetooth 介面卡的位址不正確。
Naslov lokalne kartice Bluetooth ni veljaven.
本地 Bluetooth 适配器的地址无效。
ที่อยู่ของการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายบลูทูธไม่ถูกต้อง
Yerel Bluetooth bağdaştırıcısının adresi geçersiz.
Miestny adaptér Bluetooth má neplatnú adresu.
O adaptador Bluetooth local tem um endereço inválido.
Неприпустима адреса локального адаптера Bluetooth.
ローカル Bluetooth アダプタのアドレスは有効ではありません。
Det lokala Bluetooth-kortets adress är inte giltig.
Adresa adaptorului Bluetooth local nu este validă.
Adres lokalnego adaptera Bluetooth jest nieprawidłowy.
Adressen til den lokale Bluetooth-adapteren er ikke gyldig.
Érvénytelen a helyi Bluetooth-adapter címe.
L'adresse de la carte locale Bluetooth n'est pas valide.
Bluetoothi kohtadapteri aadress on sobimatu.
Недопустимый адрес локального адаптера Bluetooth.
O endereço do adaptador Bluetooth local não é válido.
La dirección del adaptador Bluetooth local no es válida.
Lokālā Bluetooth adaptera adrese ir nederīga.
Die Adresse des lokalen Bluetooth-Adapters ist ungültig.
Het adres van de lokale Bluetooth-adapter is ongeldig.
Adresa lokalnog Bluetooth prilagodnika nije valjana.
Vietinio Bluetooth adapterio adresas negalioja.
Adresa místního adaptéru Bluetooth není platná.
Paikallisen Bluetooth-sovittimen osoite ei kelpaa.
‏‏הכתובת של מתאם Bluetooth המקומי אינה חוקית.
로컬 Bluetooth 어댑터 주소가 올바르지 않습니다.
Адресът на локалният Bluetooth адаптер е невалиден.
Η διεύθυνση του τοπικού προσαρμογέα Bluetooth δεν είναι έγκυρη.
‏‏عنوان محول Bluetooth المحلي غير صحيح.
Adressen på den lokale Bluetooth-adapter er ikke gyldig.
L'indirizzo della scheda Bluetooth locale non è valido.
Adapter ne podržava zahtevanu opciju (LMP).
介面卡不支援所需的功能 (LMP)。
Kartica ne podpira zahtevane lastnosti (LMP).
所需功能(LMP)在此适配器上不支持。
คุณลักษณะที่ต้องการ (LMP) ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยการ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย
Gerekli bir özellik (LMP) bağdaştırıcı tarafından desteklenmiyor.
Adaptér nepodporuje požadovanú funkciu (LMP).
Uma funcionalidade necessária (LMP) não é suportada pelo adaptador.
Адаптер не підтримує необхідний компонент (LMP).
必要な機能 (LMP) がアダプタでサポートされていません。
En nödvändig funktion (LMP) stöds inte av kortet.
Caracteristica solicitată (LMP) nu este acceptată de adaptor.
Adapter nie obsługuje wymaganej funkcji (LMP).
En nødvendig funksjon (LMP) støttes ikke av adapteren.
Az adapter nem támogat egy olyan LMP-szolgáltatást, amelyre szükség lenne.
Une fonction LMP nécessaire n'est pas prise en charge par la carte.
Adapter ei toeta soovitud funktsiooni (LMP) .
Необходимый компонент (LMP) не поддерживается адаптером.
O adaptador não oferece suporte a um recurso (LMP) necessário.
Una característica necesaria (LMP) no es compatible con el adaptador.
Adapteris neatbalsta nepieciešamo līdzekli (LMP).
Eine erforderliche Funktion (LMP) wird von dem Adapter nicht unterstützt.
Een vereist onderdeel (LMP) wordt niet door de adapter ondersteund.
Prilagodnik ne podržava potrebnu značajku (LMP).
Būtina funkcija (LMP) nėra palaikoma adapterio.
Požadovaná funkce (LMP) není adaptérem podporována.
Sovitin ei tue tarvittavaa LPM-toimintoa.
‏‏המתאם אינו תומך בתכונה (LMP) נדרשת.
필요한 LMP 기능이 어댑터에서 지원되지 않습니다.
Изискван компонент (LMP) не се поддържа от адаптера.
Μια απαιτούμενη δυνατότητα (LMP) δεν υποστηρίζεται από τον προσαρμογέα.
‏‏الميزة المطلوبة (LMP) غير معتمدة من قبل المحول.
LMP, som er en krævet funktion, understøttes ikke af adapteren.
La scheda non supporta una funzionalità (LMP) necessaria.
See catalog page for all messages.