The service
Messages on page
%1 的憑證註冊嘗試從 %3 抓取 %2 憑證。該憑證要求仍然擱置中。
%1 的证书注册尝试从 %3 检索 %2 证书。此证书请求仍处于暂停状态。
%1 sertifika kaydı %3 üzerinden %2 sertifikasını almayı denedi. Sertifika isteği beklemeye devam ediyor.
A inscrição para certificados para %1 tentou receber um certificado %2 de %3. O pedido de certificado continua pendente.
%1 の証明書の登録で、%3 から %2 証明書を取得しようとしました。証明書の要求は保留中です。
Certifikatregistreringen för %1 försökte hämta ett %2-certifikat från %3. Certifikatbegäran väntar fortfarande.
Funkcja rejestrowania certyfikatów dla %1 podjęła próbę pobrania certyfikatu %2 z %3. Żądanie certyfikatu nadal oczekuje na przetworzenie.
Sertifikatregistrering for %1 forsøkte å hente et %2-sertifikat fra %3. Sertifikatforespørselen venter fremdeles.
A(z) %1 tanúsítványigénylése próbált beolvasni egy %2 tanúsítványt a(z) %3 helyről. A tanúsítványkérelem továbbra is függőben van.
L’inscription de certificat pour %1 a tenté de récupérer un certificat %2 à partir de %3. La demande de certificat est toujours en attente.
Подача заявки на сертификат для %1: сделана попытка получить сертификат %2 из %3. Запрос на сертификат все еще ожидает выполнения.
A inscrição de certificado para %1 tentou recuperar um certificado %2 de %3. A solicitação de certificado ainda está pendente.
La inscripción de certificados para %1 intentó recuperar un certificado %2 de %3. La solicitud de certificado sigue pendiente.
Es wurde von der Zertifikatsregistrierung für %1 der Versuch unternommen ein Zertifikat %2 von %3 abzurufen. Die Zertifikatanforderung steht noch aus.
De certificaatinschrijving voor %1 heeft geprobeerd een %2-certificaat op te halen van %3. De certificaataanvraag is nog steeds in behandeling.
Zápis certifikátu pro %1 se pokusil načíst certifikát %2 z %3. Žádost o certifikát stále čeká.
Varmenteen rekisteröintitoiminto (%1) yritti noutaa %2-varmennetta kohteesta %3. Varmennepyyntö odottaa yhä.
‏‏הרשמת האישורים עבור %1 ניסתה לאחזר אישור %2 מ- %3. בקשת האישור עדיין ממתינה.
%1의 인증서 등록이 %3에서 %2 인증서 검색을 시도했습니다. 해당 인증서 요청이 아직 보류 중입니다.
Η εγγραφή πιστοποιητικού για %1 προσπάθησε να ανακτήσει ένα πιστοποιητικό %2 από %3. Η αίτηση του πιστοποιητικού εξακολουθεί να εκκρεμεί.
‏‏حاول تسجيل الشهادة لـ %1 استرداد شهادة %2 من %3. مازال طلب الشهادة معلقاً.
Den automatiske certifikatregistrering af %1 forsøgte at hente certifikatet %2 fra %3. Certifikatanmodningen afventer stadig.
La registrazione certificati per %1 ha eseguito un tentativo di recupero di un certificato %2 da %3. La richiesta di certificato è in sospeso.
%1 的憑證註冊已從 Active Directory 中的使用者物件刪除過期、撤銷或取代的憑證。
%1 的证书注册已从 Active Directory 中的用户对象中删除过期、吊销或延期的证书。
%1 sertifika kaydı, süresi dolan, iptal edilen veya kullanıcı tarafından Active Directory'de değiştirilen sertifikaları sildi.
A inscrição para certificados para %1 eliminou certificados que expiraram, foram revogados ou substituídos no objecto de utilizador no Active Directory.
%1 の証明書の登録で、期限が切れたか、失効したか、または置き換えられた証明書を Active Directory のユーザー オブジェクトから削除しました。
Certifikatregistreringen för %1 borttagna certifikat som hade upphört, återkallats eller ersatts av nya certifikat från användarobjektet i Active Directory.
Funkcja rejestrowania certyfikatów dla %1 usunęła certyfikaty, które wygasły, zostały odwołane lub zastąpione certyfikatami z obiektu użytkownika w usłudze Active Directory.
Sertifikatregistrering for %1 slettet sertifikater som er utløpt, opphevet eller erstattet, fra brukerobjektet i Active Directory.
A(z) %1 tanúsítványigénylése során a rendszer törölte a lejárt, visszavont vagy lecserélt tanúsítványokat az Active Directory felhasználóobjektumából.
L’inscription de certificat pour %1 a supprimé les certificats ayant expiré ou ayant été révoqués ou remplacés de l’objet utilisateur dans Active Directory.
Подача заявки на сертификат для %1: истекшие, отозванные или замененные сертификаты были удалены из объекта пользователя в службе каталогов Active Directory.
A inscrição de certificado para %1 excluiu certificados expirados, revogados ou obsoletos do objeto de usuário no Active Directory.
La inscripción de certificados para %1 eliminó certificados expirados, revocados o reemplazados del objeto de usuario en Active Directory.
Von der Zertifikatsregistrierung für %1 wurden Zertifikate gelöscht, die abgelaufen oder gesperrt waren, oder durch das Benutzerobjekt im Active Directory abgelöst wurden..
De certificaatinschrijving voor %1 heeft verlopen, ingetrokken of vervangen certificaten verwijderd uit het gebruikersobject in Active Directory.
Zápis certifikátu pro %1 odstranil certifikáty, jejichž platnost vypršela nebo které byly odvolány či nahrazeny, z objektu uživatele ve službě Active Directory.
Varmenteen rekisteröintitoiminto (%1) poisti varmenteet, jotka olivat vanhentuneet tai jotka on kumottu tai korvattu, Active Directoryn käyttäjäobjektista.
‏‏הרשמת האישורים עבור %1 מחקה מאובייקט המשתמש ב- Active Directory אישורים שפג תוקפם, שבוטלו או שהוחלפו.
%1의 인증서 등록이 Active Directory의 사용자 개체에서 만료, 해지 또는 대체된 인증서를 삭제했습니다.
Η εγγραφή πιστοποιητικού για %1 διέγραψε πιστοποιητικά που έχουν λήξει, που έχουν ανακληθεί ή που έχουν αντικατασταθεί από το αντικείμενο χρήστη στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory.
‏‏قام تسجيل الشهادة لـ %1 بحذف الشهادات المنتهية الصلاحية أو التي تم إبطالها أو استبدالها من كائن المستخدم في خدمة Active Directory.
Certifikatregistrering for %1 slettede certifikater, der er udløbet eller blevet tilbagekaldt eller tilsidesat af brugerobjektet i Active Directory.
Registrazione certificato per %1: i certificati scaduti, revocati o sostituiti sono stati eliminati dall'oggetto utente in Active Directory.
為了避免同時從其他電腦更新或註冊,已跳過 %1 的憑證註冊更新或註冊 %2 憑證。
为避免发生同时从另一台计算机进行续订或注册,已经跳过要续订或注册 %2 证书的 %1 证书注册。
Başka bir bilgisayardan eşzamanlı yenilemeyi veya kaydı önlemek için, %2 sertifikasını yenileyecek veya kaydedecek %1 sertifika kaydı atlandı.
Para impedir processos de renovação ou inscrição simultâneos a partir de outro computador, a inscrição para certificados para %1 para renovação ou inscrição de um certificado %2 foi ignorada.
別のコンピュータから同時に書き換えや登録が行われないようにするために、%1 の証明書の登録で %2 証明書の書き換えまたは登録は行われませんでした。
Certifikatregistrering för %1 för att förnya eller registrera för ett %2-certifikat sker inte eftersom det finns risk för samtidig förnyelse eller registrering från en annan dator.
Aby zapobiec jednoczesnemu odnawianiu lub rejestrowaniu z innego komputera, rejestrowanie certyfikatu dla %1 w celu zarejestrowania lub odnowienia certyfikatu %2 zostało pominięte.
Sertifikatregistrering for %1 for å fornye eller registrere for et %2-sertifikat er hoppet over for å hindre samtidig fornying eller registrering fra en annen datamaskin.
%1 tanúsítványigénylését, amely egy %2 tanúsítvány megújítására vagy igénylésére irányult, kihagyta a rendszer, nehogy egy másik számítógépről azonos időben történjen megújítás vagy igénylés.
Afin d’éviter un renouvellement ou une inscription simultanée depuis un autre ordinateur, l’inscription de certificat pour %1 pour le renouvellement ou l’inscription d’un certificat %2 a été ignorée.
Чтобы не допустить одновременного обновления или подачи заявки от другого компьютера, подача заявки на сертификат для %1 с целью обновить сертификат %2 или подать на него заявку была пропущена.
Para impedir a renovação ou inscrição simultânea de outro computador, a inscrição de certificado para %1 para renovar ou inscrever um certificado %2 foi ignorada.
Para evitar una renovación o inscripción simultánea desde otro equipo, se omitió la inscripción de certificados para %1 para la renovación o inscripción de un certificado %2.
Zur Vermeidung gleichzeitiger Erneuerung oder Registrierung von einem anderen Computer aus wurde die Zertifikatregistrierung für %1 zur Erneuerung oder Registrierung eines %2-Zertifikats übersprungen.
De certificaatinschrijving voor %1 voor het vernieuwen of inschrijven van een %2-certificaat wordt overgeslagen om te voorkomen dat certificaten gelijktijdig kunnen worden vernieuwd of ingeschreven vanaf een andere computer.
Zápis certifikátu pro obnovení či zápis pro %1 pro certifikát %2 byl přeskočen, aby nedošlo k současnému obnovení či zápisu z jiného počítače.
Jotta samanaikainen uusinta tai rekisteröinti toisesta tietokoneesta voitaisiin estää, varmenteen rekisteröintitoiminto (%1) jätti väliin %2-varmenteen uudistamisen tai rekisteröinnin.
‏‏כדי למנוע חידוש או הרשמה בו-זמנית ממחשב אחר, המערכת דילגה על הרשמת האישורים עבור %1 לחידוש או הרשמה של אישור %2.
다른 컴퓨터에서 동시에 갱신하거나 등록하는 것을 방지하기 위해 %2 인증서를 갱신하거나 등록하는 %1의 인증서 등록을 건너뛰었습니다.
Για να αποφύγετε ταυτόχρονη ανανέωση ή εγγραφή από έναν άλλο υπολογιστή, η εγγραφή πιστοποιητικού για %1 για ανανέωση ή εγγραφή για ένα πιστοποιητικό %2 έχει παραβλεφθεί.
‏‏لمنع التجديد المتزامن أو التسجيل من جهاز كمبيوتر آخر؛ فقد تم تخطي تسجيل الشهادة لـ %1 للتجديد أو للتسجيل لشهادة %2.
For at forhindre potentielle samtidige fornyelser eller registreringer fra en anden computer er certifikatregistreringen af %1 til fornyelse eller registrering af certifikatet %2 blevet annulleret.
Per evitare la registrazione o il rinnovo simultaneo da un altro computer, la registrazione del certificato per %1 per il rinnovo o la registrazione di un certificato %2 è stata ignorata.
%1 的憑證註冊找不到企業中的憑證授權單位。未執行註冊。
%1 的证书注册无法在企业中找到证书颁发机构。没有执行注册。
%1 sertifika kaydı, kuruluşta bir sertifika yetkilisi bulamadı. Kayıt gerçekleştirilmedi.
A inscrição para certificados para %1 não conseguiu encontrar uma autoridade de certificação na empresa. A inscrição não foi efectuada.
%1 の証明書の登録で、エンタープライズの証明機関が見つかりませんでした。登録は行われませんでした。
Certifikatregistreringen för %1 kunde inte hitta en certifikatutfärdare i företaget. Registreringen utfördes inte.
Funkcja rejestrowania certyfikatów dla %1 nie może odnaleźć urzędu certyfikacji w przedsiębiorstwie. Rejestrowanie nie zostało wykonane.
Sertifikatregistrering for %1 finner ikke en sertifiseringsinstans i organisasjonen. Registrering ble ikke utført.
A(z) %1 tanúsítványigénylése nem talált hitelesítésszolgáltatót a vállalaton belül. Az igénylés nem történt meg.
L’inscription de certificat pour %1 n’a pas pu trouver d’autorité de certification dans l’entreprise. L’inscription n’a pas été effectuée.
Подача заявки на сертификат для %1: не удалось найти центр сертификации предприятия. Подача заявки не выполнена.
A inscrição de certificado para %1 não pôde localizar uma autoridade de certificação na empresa. A inscrição não foi executada.
La inscripción de certificados para %1 no encontró ninguna entidad de certificación en la empresa. No se realizó la inscripción.
Im Unternehmen konnte von der Zertifikatregistrierung für %1 keine Zertifizierungsstelle gefunden werden. Die Registrierung wurde nicht ausgeführt.
De certificaatinschrijving voor %1 kan geen certificeringsinstantie vinden in de onderneming. De inschrijving wordt niet uitgevoerd.
Při zápisu certifikátu %1 nebyla v podniku nalezena certifikační autorita. Zápis nebyl proveden.
Varmenteen rekisteröintitoiminto (%1) ei löytänyt varmenteiden myöntäjää yrityksestä. Rekisteröintiä ei tehty.
‏‏להרשמת האישורים עבור %1 לא היתה אפשרות למצוא רשות אישורים בארגון. לא בוצעה הרשמה.
%1의 인증서 등록이 엔터프라이즈에서 인증 기관을 찾을 수 없습니다. 등록이 수행되지 않았습니다.
Η εγγραφή πιστοποιητικού για %1 δεν ήταν δυνατό να εντοπίσει μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών στην εταιρεία. Η εγγραφή δεν πραγματοποιήθηκε.
‏‏تعذر على تسجيل الشهادة لـ %1 إيجاد مرجع مصدق في المؤسسة. لم يتم إجراء التسجيل.
Den automatiske certifikatregistrering af %1 kunne ikke finde et nøglecenter i virksomheden. Registreringen blev ikke udført.
Registrazione certificato per %1: impossibile trovare un'Autorità di certificazione nell'organizzazione. La registrazione non è stata eseguita.
%1 的憑證註冊從 Active Directory (%2) 抓取憑證授權單位資訊時發生錯誤。未執行註冊。
%1 的证书注册从 Active Directory (%2)检索有关证书颁发机构的信息时出错。没有执行注册。
%1 sertifika kaydı, Active Directory'den sertifika yetkilisi hakkındaki bilgileri alırken hatalarla karşılaştı (%2). Kayıt gerçekleştirilmedi.
A inscrição para certificados para %1 encontrou erros durante a obtenção de informações sobre a autoridade de certificação a partir do Active Directory (%2). A inscrição não foi efectuada.
Active Directory (%2) から証明機関の情報を取得するときに、%1 の証明書の登録でエラーが発生しました。登録は行われませんでした。
Certifikatregistreringen för %1 påträffade fel när information om certifikatutfärdare hämtades från Active Directory (%2). Registreringen utfördes inte.
Funkcja rejestrowania certyfikatów dla %1 napotkała błędy podczas pobierania informacji o urzędzie certyfikacji z usługi Active Directory (%2). Rejestrowanie nie zostało wykonane.
Det oppstod feil ved sertifikatregistrering for %1 under henting av informasjon om sertifiseringsinstansen fra Active Directory (%2). Registrering ble ikke utført.
A(z) %1 tanúsítványigénylése hibát észlelt a hitelesítésszolgáltatóval kapcsolatos adatoknak az Active Directoryból (%2) történő beolvasása során. Az igénylés nem történt meg.
L’inscription de certificat pour %1 a rencontré des erreurs lors de la récupération d’informations sur l’autorité de certification depuis Active Directory (%2). L’inscription n’a pas été effectuée.
A inscrição de certificado para %1 encontrou erros ao recuperar informações sobre a autoridade de certificação do Active Directory (%2). A inscrição não foi executada.
La inscripción de certificados para %1 detectó errores al recuperar la información sobre la entidad de certificación de Active Directory (%2). No se realizó la inscripción.
Beim Abrufen der Informationen zur Zertifizierungsstelle aus Active Directory (%2) wurden von der Zertifikatregistrierung für %1 Fehler festgestellt. Die Registrierung wurde nicht ausgeführt.
De certificaatinschrijving voor %1 heeft fouten aangetroffen tijdens het ophalen van certificeringsinstantiegegevens uit Active Directory (%2). De inschrijving wordt niet uitgevoerd.
Při zápisu certifikátu pro %1 došlo k chybám během načítání informací o certifikační autoritě ze služby Active Directory (%2). Zápis nebyl proveden.
Varmenteen rekisteröintitoiminto (%1) kohtasi virheitä noutaessaan varmenteiden myöntäjän tietoja Active Directorysta (%2). Rekisteröintiä ei tehty.
‏‏הרשמת האישורים עבור %1 נתקלה בשגיאות במהלך אחזור מידע אודות רשות האישורים מ- Active Directory ‏(%2). לא בוצעה הרשמה.
%1의 인증서를 등록하는 중에 Active Directory(%2)에서 인증 기관 정보를 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. 등록은 수행되지 않았습니다.
Подача заявки на сертификат для %1: при получении сведений о центре сертификации из службы каталогов Active Directory (%2) произошли ошибки. Подача заявки не выполнена.
Η εγγραφή πιστοποιητικού για %1 αντιμετώπισε σφάλματα κατά την ανάκτηση πληροφοριών σχετικά με την αρχή έκδοσης πιστοποιητικών από την υπηρεσία καταλόγου Active Directory (%2). Η εγγραφή δεν πραγματοποιήθηκε.
‏‏واجه تسجيل الشهادة لـ %1 أخطاء أثناء استرداد معلومات حول المرجع المصدق من خدمة Active Directory (%2)‎. لم يتم إجراء التسجيل.
Certifikatregistrering for %1 fandt en fejl under hentning af oplysninger om nøglecenteret fra Active Directory (%2). Registrering blev ikke foretaget.
Registrazione certificato per %1: errori durante il recupero delle informazioni sull'Autorità di certificazione da Active Directory (%2). La registrazione non è stata eseguita.
%1 的憑證註冊無法從 Active Directory (%2) 抓取憑證範本資訊。未執行註冊。
%1 的证书注册从 Active Directory (%2)检索证书模板信息失败。没有执行注册。
%1 sertifika kaydı, Active Directory'den sertifika şablonu bilgilerini alamadı (%2). Kayıt gerçekleştirilmedi.
A inscrição para certificados para %1 não conseguiu obter informações de modelo de certificado a partir do Active Directory (%2). A inscrição não foi efectuada.
%1 の証明書の登録で、Active Directory (%2) から証明書テンプレート情報を取得できませんでした。登録は行われませんでした。
Certifikatregistreringen för %1 kunde inte hämta certifikatmallinformation från Active Directory (%2). Registreringen utfördes inte.
Funkcja rejestrowania certyfikatów dla %1 nie może pobrać informacji o szablonie certyfikatu z usługi Active Directory (%2). Rejestrowanie nie zostało wykonane.
Sertifikatregistrering for %1 kan ikke hente sertifikatmalinformasjon fra Active Directory (%2). Registrering ble ikke utført.
A(z) %1 tanúsítványigénylése során nem sikerült beolvasni a tanúsítványsablonnal kapcsolatos adatokat az Active Directoryból (%2). Az igénylés nem történt meg.
L’inscription de certificat pour %1 n’a pas pu récupérer les informations sur le modèle de certificat à partir d’Active Directory (%2). L’inscription n’a pas été effectuée.
Подача заявки на сертификат для %1: не удалось получить сведения о шаблоне сертификата из службы каталогов Active Directory (%2). Подача заявки не выполнена.
A inscrição de certificado %1 não pôde recuperar informações sobre o modelo de certificado do Active Directory (%2). A inscrição não foi executada.
Error de la inscripción de certificados para %1 al recuperar la información de plantilla de certificado de Active Directory (%2). No se realizó la inscripción.
Aus dem aktiven Verzeichnis (%2) konnten von der Zertifikatsregistrierung für %1 keine Zertifikatvorlageninformationen abgerufen werden. Die Registrierung wird nicht durchgeführt.
De certificaatinschrijving voor %1 kan geen certificaatsjabloongegevens ophalen uit Active Directory (%2). De inschrijving wordt niet uitgevoerd.
Při zápisu certifikátu pro %1 se nepodařilo načíst informace o šabloně ze služby Active Directory (%2). Zápis nebyl proveden.
Varmenteen rekisteröintitoiminto (%1) ei voinut noutaa varmennemallin tietoja Active Directorysta (%2). Rekisteröintiä ei tehty.
‏‏הרשמת האישורים עבור %1 נכשלה באחזור מידע אודות תבנית אישור מ- Active Directory ‏(%2). לא בוצעה הרשמה.
%1의 인증서를 등록하는 중에 Active Directory(%2)에서 인증서 템플릿 정보를 검색하지 못했습니다. 등록은 수행되지 않았습니다.
Η εγγραφή πιστοποιητικού για %1 απέτυχε να ανακτήσει τις πληροφορίες προτύπου για το πιστοποιητικό από την υπηρεσία καταλόγου Active Directory (%2). Η εγγραφή δεν πραγματοποιήθηκε.
‏‏فشل تسجيل الشهادة لـ %1 في استرداد معلومات قالب الشهادة من خدمة Active Directory (%2)‎. لم يتم إجراء التسجيل.
Den automatiske certifikatregistrering af %1 kunne ikke hente certifikatskabelonoplysninger fra Active Directory (%2). Registreringen blev ikke udført.
Registrazione certificato per %1: impossibile recuperare le informazioni relative al modello di certificato da Active Directory (%2). La registrazione non è stata eseguita.
%1 憑證註冊無法從憑證授權單位 %3 (%4) 註冊 %2 憑證。將會連絡其他憑證授權單位。
%1 的证书注册从证书颁发机构 %3 (%4)注册 %2 证书失败。将联系另一证书颁发机构。
%1 sertifika kaydı, %3 sertifika yetkilisinden %2 sertifikasını kaydedemedi (%4). Başka bir sertifika yetkilisiyle bağlantı kurulacak.
A inscrição para certificados para %1 não conseguiu efectuar a inscrição num certificado %2 a partir da autoridade de certificação %3 (%4). Irá ser contactada outra autoridade de certificação.
%1 の証明書の登録で、証明機関 %3 (%4) から %2 証明書に対して登録できませんでした。別の証明機関に連絡します。
Certifikatregistreringen för %1 kunde inte registrera för ett %2-certifikat från certifikatutfärdaren %3 (%4). En annan certifikatutfärdare kontaktas.
Funkcja rejestrowania certyfikatów dla %1 nie może zarejestrować certyfikatu %2 z urzędu certyfikacji %3 (%4). Zostanie nawiązany kontakt z innym urzędem certyfikacji.
Sertifikatregistrering for %1 kan ikke registrere for et %2-sertifikat fra sertifiseringsinstansen %3 (%4). En annen sertifiseringsinstans vil bli kontaktet.
L’inscription de certificat pour %1 n’a pas pu inscrire le certificat %2 à partir de l’autorité de certification %3 (%4). Une autre autorité de certification va être contactée.
Подача заявки на сертификат для %1: не удалось подать заявку на сертификат %2 из центра сертификации %3 (%4). Будет сделана попытка обратиться к другому центру сертификации.
A inscrição de certificado para %1 não pôde inscrever um certificado %2 da autoridade de certificação %3 (%4). Outra autoridade de certificação será contatada.
Error de la inscripción de certificados para %1 al realizar la inscripción de un certificado %2 de la entidad de certificación %3 (%4). Se establecerá contacto con otra entidad de certificación.
Die Registrierung für %1 für ein Zertifikat %2 von der Zertifizierungsstelle %3 (%4) konnte nicht durchgeführt werden. Eine andere Zertifizierungsstelle wird kontaktiert.
De certificaatinschrijving voor %1 kan niet inschrijven voor een %2-certificaat van certificeringsinstantie %3 (%4). Er wordt verbinding gemaakt met een andere certificeringsinstantie.
Při zápisu certifikátu pro %1 se nepodařilo provést zápis certifikátu pro %2 z certifikační autority %3 (%4). Bude kontaktována jiná certifikační autorita.
Varmenteen rekisteröintitoiminto (%1) ei voinut rekisteröidä %2-varmennetta varmenteiden myöntäjältä %3 (%4). Toiseen varmenteiden myöntäjään otetaan yhteyttä.
‏‏הרשמת האישורים עבור %1 נכשלה בהרשמה עבור אישור %2 מרשות האישורים %3 (%4)‏. המערכת תיצור קשר עם רשות אישורים אחרת.
%1의 인증서 등록이 인증 기관 %3(%4)에서 %2 인증서를 등록하지 못했습니다. 다른 인증 기관에 접속합니다.
Η εγγραφή πιστοποιητικού για %1 απέτυχε να πραγματοποιήσει εγγραφή για ένα πιστοποιητικό %2 από την αρχή έκδοσης πιστοποιητικών %3 (%4). Θα υπάρξει επικοινωνία με μια άλλη αρχή έκδοσης πιστοποιητικών.
‏‏فشل تسجيل الشهادة لـ %1 في تسجيل شهادة %2 من المرجع المصدق %3 (%4).سيتم الاتصال بمرجع مصدق آخر.
Den automatiske certifikatregistrering af %1 kunne ikke registrere certifikatet %2 på nøglecenteret %3 (%4). Der tages kontakt til et andet nøglecenter.
Registrazione certificato per %1: impossibile registrare un certificato %2 ottenuto dall'Autorità di certificazione %3 (%4). Verrà contattata un'altra Autorità di certificazione.
A(z) %1 tanúsítványigénylése nem tudott tanúsítványt igényelni a(z) %2 részére a(z) %3 hitelesítésszolgáltatótól (%4). Kapcsolatfelvétel másik hitelesítésszolgáltatóval.
%1 憑證註冊無法從憑證授權單位 %3 (%4) 更新 %2 憑證。將會連絡其他憑證授權單位。
%1 的证书注册从证书颁发机构 %3 (%4)续订 %2 证书失败。将联系另一证书颁发机构。
%1 sertifika kaydı, %3 sertifika yetkilisinden %2 sertifikasını yenileyemedi (%4). Başka bir sertifika yetkilisiyle bağlantı kurulacak.
A inscrição para certificados para %1 não conseguiu efectuar a renovação de um certificado %2 a partir da autoridade de certificação %3 (%4). Irá ser contactada outra autoridade de certificação.
%1 の証明書の登録で、証明機関 %3 (%4) から %2 証明書を書き換えることができませんでした。別の証明機関に連絡します。
Certifikatregistreringen för %1 kunde inte förnya ett %2-certifikat från certifikatutfärdaren %3 (%4). En annan certifikatutfärdare kontaktas.
Funkcja rejestrowania certyfikatów dla %1 nie może odnowić certyfikatu %2 z urzędu certyfikacji %3 (%4). Zostanie nawiązany kontakt z innym urzędem certyfikacji.
Sertifikatregistrering for %1 kan ikke fornye et %2-sertifikat fra sertifiseringsinstansen %3 (%4). En annen sertifiseringsinstans vil bli kontaktet.
A(z) %1 tanúsítványigénylés nem tudott megújítani egy %2 tanúsítványt a(z) %3 hitelesítésszolgáltatónál (%4). Kapcsolatfelvétel másik hitelesítésszolgáltatóval.
L’inscription de certificat pour %1 n’a pas pu renouveler le certificat %2 à partir de l’autorité de certification %3 (%4). Une autre autorité de certification va être contactée.
Подача заявки на сертификат для %1: не удалось обновить сертификат %2 из центра сертификации %3 (%4). Будет сделана попытка обратиться к другому центру сертификации.
A inscrição de certificado para %1 não pôde renovar um certificado %2 da autoridade de certificação %3 (%4). Outra autoridade de certificação será contatada.
Error de la inscripción de certificados para %1 al renovar un certificado %2 de la entidad de certificación %3 (%4). Se establecerá contacto con otra entidad de certificación.
Beim Erneuern eines Zertifikats %2 von der Zertifizierungsstelle %3 (%4) durch die Zertifikatregistrierung für %1 ist ein Fehler aufgetreten. Es erfolgt eine Kontaktaufnahme zu einer weiteren Zertifizierungsstelle.
De certificaatinschrijving voor %1 kan geen %2-certificaat vernieuwen van certificeringsinstantie %3 (%4). Er wordt verbinding gemaakt met een andere certificeringsinstantie.
Při zápisu certifikátu pro %1 se nepodařilo obnovit certifikát %2 z certifikační autority %3 (%4). Bude kontaktována jiná certifikační autorita.
Varmenteen rekisteröintitoiminto (%1) ei voinut uudistaa %2-varmennetta varmenteiden myöntäjältä %3 (%4). Toiseen varmenteiden myöntäjään otetaan yhteyttä.
‏‏הרשמת האישורים עבור %1 נכשלה בחידוש אישור %2 מרשות האישורים %3 (%4)‏. המערכת תיצור קשר עם רשות אישורים אחרת.
%1의 인증서 등록이 인증 기관 %3(%4)에서 %2 인증서를 갱신하지 못했습니다. 다른 인증 기관에 접속합니다.
Η εγγραφή πιστοποιητικού για %1 απέτυχε να ανανεώσει ένα πιστοποιητικό %2 από την αρχή έκδοσης πιστοποιητικών %3 (%4). Θα υπάρξει επικοινωνία με μια άλλη αρχή έκδοσης πιστοποιητικών.
‏‏فشل تسجيل الشهادة لـ %1 في تجديد شهادة %2 من المرجع المصدق %3 (%4).سيتم الاتصال بمرجع مصدق آخر.
Den automatiske certifikatregistrering af %1 kunne ikke forny certifikatet %2 på nøglecenteret %3 (%4). Der tages kontakt til et andet nøglecenter.
Registrazione certificato per %1: impossibile rinnovare un certificato %2 ottenuto dall'Autorità di certificazione %3 (%4). Verrà contattata un'altra Autorità di certificazione.
%1 的憑證註冊無法註冊或更新 %2 憑證,因為該憑證範本是用於智慧卡,而密碼編譯服務提供者 (CSP) 清單空白。
%1 的证书注册无法注册和续订 %2 证书,因为智能卡在使用证书模板,并且加密服务提供程序(CSP)列表为空。
%1 sertifika kaydı, sertifika şablonu akıllı kartlar için kullanıldığı ve şifreleme hizmeti sağlayıcısı (CSP) listesi boş olduğu için %2 sertifikasını kaydedemiyor veya yenileyemiyor.
A inscrição para certificados para %1 não consegue efectuar a inscrição ou renovação do certificado %2 porque o modelo do certificado é utilizado para smart cards e a lista do fornecedor de serviços de criptografia (CSP) está vazia.
スマート カードに証明書テンプレートが使用されていますが、暗号化サービス プロバイダ (CSP) の一覧が空であるため、%1 の証明書の登録で %2 証明書の登録および書き換えができません。
Certifikatregistreringen för %1 kan inte registrera eller förnya %2-certifikatet eftersom certifikatmallen används för smartkort och kryptografiproviderlistan är tom.
Funkcja rejestrowania certyfikatów dla %1 nie może zarejestrować lub odnowić certyfikatu %2, ponieważ szablon certyfikatu jest używany na potrzeby kart inteligentnych, a lista dostawców usług kryptograficznych (CSP) jest pusta.
Sertifikatregistrering for %1 kan ikke registrere eller fornye %2-sertifikatet fordi sertifikatmalen brukes til smartkort, og listen for kryptografitjenesten (CSP - Cryptographic Service Provider) er tom.
A(z) %1 tanúsítványigénylése nem tudott %2 tanúsítványt igényelni vagy megújítani, mert a tanúsítványsablon intelligens kártyákhoz használatos, és a kriptográfiai szolgáltatók (CSP-k) listája üres.
L’inscription de certificat pour %1 ne peut pas inscrire ou renouveler le certificat %2, car le modèle de certificat est utilisé pour les cartes à puce et la liste de fournisseurs de services cryptographiques (CSP) est vide.
La inscripción de certificados para %1 no puede renovar o realizar la inscripción del certificado %2; la plantilla de certificado se usa para las tarjetas inteligentes y la lista del proveedor de servicios de cifrado (CSP) esta vacía.
Das Zertifikat %2 kann von der Zertifikatregistrierung für %1 nicht registriert oder erneuert werden, da die Zertifikatvorlage für Smartcards verwendet wird, und die Liste des kryptographischen Dienstanbieters (CSP) leer ist.
De certificaatinschrijving voor %1 kan geen %2-certificaat inschrijven of vernieuwen omdat de certificaatsjabloon wordt gebruikt voor smartcards en omdat de lijst met CSP's (Cryptographic Service Providers) leeg is.
Při zápisu certifikátu pro %1 nebylo možné zapsat nebo obnovit certifikát %2, protože šablona certifikátu se používá pro čipové karty a seznam zprostředkovatelů kryptografických (CSP) je prázdný.
Varmenteen rekisteröintitoiminto (%1) ei voi rekisteröidä tai uusia varmennetta %2, koska varmennemallia käytetään älykorteille ja salausmenetelmän tarjoajien (CSP) luettelo on tyhjä.
‏‏הרשמת האישורים עבור %1 אינה יכולה לרשום או לחדש אישור %2 מפני שתבנית האישור משמשת עבור כרטיסים חכמים, והרשימה של ספקי שירותי ההצפנה (CSP) ריקה.
인증서 템플릿이 스마트 카드에 사용되며 암호화 서비스 공급자(CSP) 목록이 비어 있기 때문에 %1의 인증서 등록이 %2 인증서를 등록하거나 갱신할 수 없습니다.
Подача заявки на сертификат для %1: не удается подать заявку на сертификат %2 или обновить его, поскольку шаблон сертификата используется для смарт-карт, а список поставщиков служб шифрования пуст.
Η εγγραφή πιστοποιητικού για %1 δεν μπορεί να πραγματοποιήσει εγγραφή ή να ανανεώσει το πιστοποιητικό %2 επειδή το πρότυπο πιστοποιητικών χρησιμοποιείται για έξυπνες κάρτες και η λίστα με τις υπηρεσίες παροχής κρυπτογράφησης (CSP) είναι κενή.
A inscrição de certificado para %1 não pode inscrever nem renovar o certificado %2 porque o modelo de certificado é usado para cartões inteligentes e a lista do CSP (provedor de serviços de criptografia) está vazia.
‏‏يتعذر على تسجيل الشهادة لـ %1 تسجيل شهادة %2 أو تجديدها لأنه يتم استخدام قالب الشهادة للبطاقات الذكية وقائمة موفري خدمة التشفير (CSP) خالية.
Certifikatregistrering for %1 kan ikke registrere eller forny %2 certifikat, fordi certifikatskabelonen anvendes til chipkort og listen over programmer til kryptografiske tjenester er tom.
Registrazione certificato per %1: impossibile registrare o rinnovare un certificato %2 perché il modello di certificato è utilizzato per le smart card e l'elenco dei provider del servizio di crittografia (CSP) è vuoto.
%1 的憑證註冊無法註冊或更新 %2 憑證,因為將產生的新私密金鑰需要加強私密金鑰保護,而電腦憑證不支援加強私密金鑰保護。
%1 的证书注册无法注册和续订 %2 证书,因为生成新私钥需要强私钥保护,而计算机证书不支持强私钥保护。
%1 sertifika kaydı, oluşturulacak yeni özel anahtarda güçlü özel anahtar koruması gerektiği ve bilgisayar sertifikaları güçlü özel anahtar korumasını desteklemediği için %2 sertifikasını kaydedemiyor veya yenileyemiyor.
A inscrição para certificados para %1 não consegue efectuar a inscrição ou renovação do certificado %2 porque é necessária protecção forte por chave privada na nova chave privada que será gerada e os certificados do computador não suportam protecção forte por chave privada.
生成される新しい秘密キーには強力な秘密キーの保護が必要ですが、コンピュータ証明書で強力な秘密キーの保護がサポートされていないため、%1 の証明書の登録で %2 証明書の登録および書き換えができません。
Certifikatregistreringen för %1 kan inte registrera eller förnya %2-certifikatet eftersom det krävs ett starkt skydd av den nya privata nyckeln som skapas och datorcertifikat inte har stöd för starkt skydd av den privata nyckeln.
Funkcja rejestrowania certyfikatów dla %1 nie może zarejestrować lub odnowić certyfikatu %2, ponieważ jest wymagana silna ochrona klucza prywatnego dla nowego klucza prywatnego, który zostanie wygenerowany, a certyfikaty komputera nie obsługują silnej ochrony klucza prywatnego.
Sertifikatregistrering for %1 kan ikke registrere eller fornye %2-sertifikatet fordi det kreves sterk privatnøkkelbeskyttelse på den nye private nøkkelen som vil genereres, og datamaskinsertifikater støtter ikke sterk privatnøkkelbeskyttelse.
A(z) %1 tanúsítványigénylése nem tud %2 tanúsítványt igényelni vagy megújítani, mivel a létrehozandó új titkos kulcs esetében a titkos kulcs erős védelme szükséges, és a számítógép tanúsítványai nem támogatják az erős védelmet.
L’inscription de certificat pour %1 ne peut pas inscrire ou renouveler le certificat %2, car la protection forte de clé privée est nécessaire pour la nouvelle clé privée qui sera générée et les certificats de l’ordinateur ne prennent pas en charge la protection forte de clé.
Подача заявки на сертификат %1: не удается запросить или обновить сертификат %2, поскольку для вновь созданного закрытого ключа требуется усиленная защита, а сертификаты этого компьютера не поддерживают усиленную защиту закрытого ключа.
A inscrição de certificado para %1 não pode inscrever nem renovar o certificado %2 porque a nova chave particular que será gerada requer proteção de chave particular forte, mas os certificados do computador não dão suporte à proteção de chave particular forte.
La inscripción de certificados para %1 no puede renovar o realizar la inscripción del certificado %2; la nueva clave privada que se va a generar necesita protección de clave privada segura y los certificados de equipo no la admiten.
Das Zertifikat %2 kann von der Zertifikatregistrierung für %1 nicht registriert oder erneuert werden, da ein verstärkter Schutz für den privaten Schlüssel für den neuen zu erzeugenden privaten Schlüssel erforderlich ist, und die Computerzertifikate keinen verstärkten Schutz für den privaten Schlüssel unterstützen.
De certificaatinschrijving voor %1 kan geen %2-certificaat inschrijven of vernieuwen omdat voor de nieuwe persoonlijke sleutel die wordt gegenereerd, sterke beveiliging is vereist. Sterke beveiliging wordt echter niet ondersteund door computercertificaten.
Při zápisu certifikátu pro %1 nebylo možné zapsat nebo obnovit certifikát %2, protože u nového soukromého klíče, který bude vygenerován, je požadována ochrana pomocí silného soukromého klíče a certifikáty počítačů nepodporují ochranu pomocí silného soukromého klíče.
Varmenteen rekisteröintitoiminto (%1) ei voinut rekisteröidä tai uudistaa %2-varmennetta, koska luotavalle uudelle yksityiselle avaimelle tarvitaan vahvan yksityisen avaimen suojaus ja konevarmenteet eivät tue vahvaan avaimeen perustuvaa suojausta.
‏‏הרשמת האישורים עבור %1 אינה יכולה לרשום או לחדש אישור %2 מכיוון שנדרשת הגנה חזקה על מפתח פרטי במפתח הפרטי החדש שייווצר, ואישורי מחשב אינם תומכים בהגנה חזקה על מפתח פרטי.
생성되는 새 개인 키에는 강력한 개인 키 보호가 필요한데 컴퓨터 인증서가 강력한 개인 키 보호를 지원하지 않기 때문에 %1의 인증서 등록이 %2 인증서를 등록하거나 갱신할 수 없습니다.
Η εγγραφή πιστοποιητικού για %1 δεν μπορεί να πραγματοποιήσει εγγραφή ή να ανανεώσει το πιστοποιητικό %2 επειδή απαιτείται ισχυρή προστασία ιδιωτικού κλειδιού στο νέο ιδιωτικό κλειδί που θα δημιουργηθεί και τα πιστοποιητικά υπολογιστή δεν υποστηρίζουν ισχυρή προστασία ιδιωτικού κλειδιού.
‏‏يتعذر على تسجيل الشهادة لـ %1 تسجيل شهادة %2 أو تجديدها لأن الحماية الشديدة للمفتاح الخاص مطلوبة للمفتاح الخاص الجديد الذي سيتم إنشاؤه ولأن شهادات الكمبيوتر لا تعتمد الحماية الشديدة للمفتاح الخاص.
Den automatiske certifikatregistrering af %1 kan ikke registrere eller forny certifikatet %2, fordi der kræves stærk nøglebeskyttelse på den nye private nøgle, som oprettes, og computercertifikaterne ikke understøtter stærk beskyttelse af private nøgler.
Registrazione certificato per %1: impossibile registrare o rinnovare il certificato %2 perché per la nuova chiave privata che verrà generata è necessaria la protezione avanzata e i certificati del computer non supportano questo tipo di protezione.
See catalog page for all messages.