The service
Messages on page
已經從容錯移轉叢集移除叢集網路 '%1'。
已从故障转移群集中删除群集网络“%1”。
%1 küme ağı yük devretme kümesinden kaldırıldı.
A rede de clusters '%1' foi removida do cluster de activação pós-falha.
クラスタ ネットワーク '%1' がフェールオーバー クラスタから削除されました。
Klusternätverket %1 togs bort från klustret för växling vid fel.
Sieć klastrów „%1” została usunięta z klastra pracy awaryjnej.
A rendszer eltávolította a(z) %1 fürthálózatot a feladatátvevő fürtből.
Le réseau de cluster « %1 » a été supprimé du cluster de basculement.
Сеть кластера "%1" удалена из отказоустойчивого кластера.
A rede de cluster '%1' foi removida do cluster de failover.
Se quitó la red de clústeres '%1' del clúster de conmutación por error.
Das Clusternetzwerk "%1" wurde aus dem Failovercluster entfernt.
Het clusternetwerk %1 is uit het failover-cluster verwijderd.
Síť s clustery %1 byla odebrána z clusteru s podporou převzetí služeb při selhání.
장애 조치(failover) 클러스터에서 '%1' 클러스터 네트워크가 제거되었습니다.
Rete di cluster '%1' rimossa dal cluster di failover.
叢集檔案共用資源 '%1' 無法上線。無法建立 DFS 命名空間根目錄,錯誤為 '%3'。這可能是因為 'DFS Namespace' 服務無法啟動,或是無法建立共用 '%2' 的 DFS-N 根目錄。
群集文件共享资源“%1”无法联机。创建 DFS 命名空间根目录失败,错误为“%3”。这可能是由于启动“DFS 命名空间”服务失败或为共享“%2”创建 DFS-N 根目录失败。
'%1' küme dosya paylaşım kaynağı çevrimiçi duruma getirilemiyor. DFS ad alanı oluşturma işlemi '%3' hatasıyla başarısız oldu. Bu, 'DFS Ad Alanı' hizmetinin başlatılamamasından veya '%2' paylaşımı için DFS-N oluşturulamamasından kaynaklanabilir.
Não é possível colocar online o recurso de partilha de ficheiros de cluster '%1'. A criação da raiz do espaço de nomes DFS falhou com o erro '%3'. Esta situação pode dever-se à impossibilidade de iniciar o serviço 'Espaço de Nomes DFS' ou criar a raiz DFS-N para a partilha '%2'.
クラスタ ファイル共有リソース '%1' をオンラインにできません。DFS 名前空間ルートの作成はエラー '%3' で失敗しました。DFS 名前空間サービスの開始に失敗したか、または共有 '%2' の DFS-N ルートの作成に失敗したことが原因である可能性があります。
Det går inte att ansluta klusterfilresursen %1. Det gick inte att skapa DFS-namnområdesrot. Felkod: %3. Det kan bero på att det inte gick att starta tjänsten för DFS-namnområde eller på att det inte gick att skapa någon DFS-N-rot för resursen %2.
Nie można przełączyć zasobu udziału plików „%1” klastra do trybu online. Utworzenie katalogu głównego obszaru nazw systemu plików DFS nie powiodło się z powodu błędu „%3”. Przyczyną może być błąd uruchamiania usługi „Obszar nazw systemu plików DFS” lub błąd tworzenia katalogu głównego systemu plików DFS-N dla udziału „%2”.
Nem helyezhető online állapotba a fürt %1 fájlmegosztás-erőforrása, mert nem sikerült létrehozni a DFS-névtér gyökerét (hiba: %3). Ennek oka valószínűleg az, hogy nem indítható el az elosztott fájlrendszer névtérszolgáltatása, vagy nem hozható létre a(z) %2 megosztás DFS-N gyökere.
La ressource de partage de fichiers de cluster « %1 » ne peut pas être mise en ligne. La création de la racine d’espace de noms DFS a renvoyé l’erreur « %3 ». Cela peut être dû à l’impossibilité de démarrer le service « Espace de noms DFS » ou de créer la racine DFS-N pour le partage « %2 ».
Не удалось подключить общий файловый ресурс "%1" кластера. Не удалось создать пространство имен DFS. Ошибка: %3. Это также могло произойти вследствие ошибки при запуске службы "Пространство имен DFS" или ошибки при создании корня DFS-N для общего ресурса "%2".
O recurso de compartilhamento de arquivo de cluster '%1' não pode ser colocado online. Falha na criação da raiz do namespace DFS com erro '%3'. Isso pode ocorrer devido a falha na inicialização do serviço 'Namespace DFS' ou a falha na criação da raiz DFS-N para o compartilhamento '%2'.
El recurso compartido de archivos de clúster '%1' no se pudo poner en conexión. Se produjo el error '%3' al crear la raíz de espacio de nombres DFS. Esto podría deberse a un error al iniciar el servicio 'Espacio de nombres DFS' o un error al crear la raíz DFS-N para el recurso compartido '%2'.
Die Cluster-Dateifreigaberessource "%1" kann nicht online geschaltet werden. Die Erstellung des DFS-Namespacestamms ist mit Fehler "%3" gescheitert. Mögliche Ursachen: Der Dienst "DFS-Namespace" kann nicht gestartet werden, oder der DFS-N-Stamm für die Freigabe "%2" kann nicht erstellt werden.
Kan de clusterbestandssharebron %1 niet online brengen. Het maken van de DFS-naamruimte is mislukt met de fout %3. Dit kan worden veroorzaakt doordat de DFS-naamruimteservice niet kon worden gestart of doordat het DFS-N-toegangspunt niet kon worden gemaakt voor de share %2.
Prostředek sdílené složky clusteru %1 nelze převést do online režimu. Vytvoření oboru názvů systému souborů DFS se nezdařilo. Chyba: %3. Příčinou může být neúspěšné spuštění služby Obor názvů DFS nebo neúspěšné vytvoření kořenové složky oboru názvů DFS pro sdílenou složku %2.
클러스터 파일 공유 리소스 '%1'을(를) 온라인 상태로 만들 수 없습니다. '%3' 오류 때문에 DFS 네임스페이스 루트를 만들지 못했습니다. 'DFS 네임스페이스' 서비스를 시작하지 못했거나 '%2' 공유에 대해 DFS-N 루트를 만들지 못했기 때문일 수 있습니다.
Impossibile connettere la risorsa condivisione file del cluster '%1'. Impossibile creare la radice dello spazio dei nomi DFS. Errore: '%3'. Il problema potrebbe essere dovuto a un errore nell'avvio del servizio 'Spazio dei nomi DFS' o nella creazione della radice DFS-N per la condivisione '%2'.
叢集檔案共用資源 '%1' 無法上線。無法重新同步處理 DFS 根目標 '%2',錯誤為 '%3'。
群集文件共享资源“%1”无法联机。重新同步 DFS 根目录目标“%2”失败,错误为“%3”。
'%1' küme dosya paylaşım kaynağı çevrimiçi duruma getirilemiyor. '%2' DFS kökü hedefini yeniden eşitleme işlemi '%3' hatasıyla başarısız oldu.
Não é possível colocar online o recurso de partilha de ficheiros de cluster '%1'. A nova sincronização do destino de raiz DFS '%2' falhou com o erro '%3'.
クラスタ ファイル共有リソース '%1' をオンラインにできません。DFS ルート ターゲット '%2' の再同期はエラー '%3' で失敗しました。
Det går inte att ansluta klusterfilresursen %1. Omsynkroniseringen av DFS-rotmålet %2 misslyckades. Felkod: %3.
Nie można przełączyć zasobu udziału plików „%1” klastra do trybu online. Ponowna synchronizacja docelowego obiektu „%2” katalogu głównego systemu plików DFS nie powiodła się z powodu błędu „%3”.
Nem helyezhető online állapotba a fürt %1 fájlmegosztás-erőforrása, mert nem sikerült újraszinkronizálni a DFS %2 gyökércélpontját (hiba: %3).
La ressource de partage de fichiers de cluster « %1 » ne peut pas être mise en ligne. La resynchronisation de la cible de la racine DFS « %2 » a renvoyé l’erreur « %3 ».
Не удалось подключить общий файловый ресурс "%1" кластера. Не удалось повторно синхронизировать конечного объекта корня DFS "%2". Ошибка: %3.
O recurso de compartilhamento de arquivo de cluster '%1' não pode ser colocado online. Falha na resssincronização do destino de raiz DFS '%2' com erro '%3'.
El recurso compartido de archivos de clúster '%1' no se pudo poner en conexión. La resincronización del destino de la raíz DFS '%2' generó el error '%3'.
Die Cluster-Dateifreigaberessource "%1" kann nicht online geschaltet werden. Die Neusynchronisierung des DFS-Stammziels "%2" ist mit Fehler "%3" gescheitert.
Kan de clusterbestandssharebron %1 niet online brengen. Hersynchronisatie van het doel %2 van het DFS-toegangspunt is mislukt met de fout %3.
Prostředek sdílené složky clusteru %1 nelze převést do online režimu. Nová synchronizace cíle kořenového adresáře DFS %2 se nezdařila. Chyba: %3.
클러스터 파일 공유 리소스 '%1'을(를) 온라인 상태로 만들 수 없습니다. '%3' 오류 때문에 DFS 루트 대상 '%2'을(를) 다시 동기화하지 못했습니다.
Impossibile connettere la risorsa condivisione file del cluster' %1'. Impossibile eseguire la risincronizzazione della destinazione directory radice DFS '%2'. Errore: '%3'.
DFS 命名空間的叢集檔案共用資源 '%1' 無法上線,因為發生錯誤 '%2'。
DFS 命名空间的群集文件共享资源“%1”无法联机,原因是出现错误“%2”。
DFS Ad Alanı'nın '%1' küme dosya paylaşım kaynağı, '%2' hatası nedeniyle çevrimiçi duruma getirilemiyor.
Não é possível colocar online o recurso de partilha de ficheiros de cluster '%1' para o Espaço de Nomes DFS devido ao erro '%2'.
エラー '%2' のため、DFS 名前空間のクラスタ ファイル共有リソース '%1' をオンラインにできません。
A DFS-névtérbeli fürt fájlmegosztás-erőforrása (%1) nem helyezhető online állapotba, mert hiba történt (%2).
La ressource de partage de fichiers de cluster « %1 » pour l’espace de noms DFS ne peut pas être mise en ligne en raison de l’erreur « %2 ».
Не удалось подключить общий файловый ресурс "%1" кластера для пространства имен DFS. Ошибка: %2.
Não é possível colocar online o recurso de compartilhamento de arquivo de cluster '%1' para o Namespace DFS devido ao erro '%2'.
No se pudo poner en conexión el recurso compartido de archivos de clúster '%1' para el Espacio de nombres DFS debido al error '%2'.
Die Cluster-Dateifreigaberessource "%1" für den DFS-Namespace kann aufgrund des Fehlers "%2" nicht online geschaltet werden.
Kan de clusterbestandssharebron %1 voor de DFS-naamruimte niet online brengen vanwege de fout %2.
Prostředek sdílené složky clusteru %1 pro obor názvů DFS nelze převést do online režimu. Chyba: %2.
'%2' 오류 때문에 DFS 네임스페이스에 대한 클러스터 파일 공유 리소스 '%1'을(를) 온라인 상태로 만들 수 없습니다.
Det går inte att ansluta klusterfilresursen %1 för DFS-namnområde. Felkod: %2.
Nie można przełączyć do trybu online zasobu udziału plików „%1” klastra dla obszaru nazw systemu plików DFS z powodu błędu „%2”.
Impossibile connettere la risorsa condivisione file del cluster '%1' per lo spazio dei nomi DFS. Errore: '%2'.
叢集資源架設次系統 (RHS) 意外停止。即將嘗試重新啟動該系統。這通常是因為資源 DLL 中發生問題。請判斷造成問題的資源 DLL,然後向資源廠商報告該問題。
群集资源主机子系统(RHS)意外停止。将尝试对其进行重新启动。这通常是由于资源 DLL 中的问题所致。请确定导致此问题的资源 DLL,并将问题报告给资源供应商。
Küme kaynağı ana bilgisayar alt sistemi (RHS) beklenmeyen bir şekilde durdu. Yeniden başlatılmaya çalışılacak. Bu, genellikle kaynak DLL'deki bir sorundan kaynaklanır. Bu soruna neden olan kaynak DLL'yi belirleyin ve sorunu kaynağın satıcısına bildirin.
O subsistema anfitrião do recurso (RHS) de cluster parou inesperadamente. Será efectuada uma tentativa para o reiniciar. Normalmente, deve-se a um problema numa DLL de recursos. Determine qual a DLL de recursos que está a causar o problema e comunique o problema ao fornecedor de recursos.
クラスタ リソース ホスト サブシステム (RHS) が突然停止しました。再起動します。これは通常、リソース DLL の問題が原因です。どのリソース DLL が問題を引き起こしているか判断し、リソースの製造元に問題を報告してください。
Klustrets RHS (Resource Host Subsystem) stoppades. Ett återstartsförsök kommer att ske. Felet beror oftast på problem i en resurs-DLL. Kontrollera vilken resurs-DLL som orsakar problemet och rapportera till resursleverantören.
Podsystem obsługi zasobów klastra (RHS) został nieoczekiwanie zatrzymany. Zostanie podjęta próba jego ponownego uruchomienia. Przyczyną jest zwykle problemem w bibliotece DLL zasobu. Określ, która biblioteka DLL zasobu powoduje błąd, i zgłoś problem dostawcy zasobu.
A fürt erőforrás-tároló alrendszere (RHS) váratlanul leállt, ezért a rendszer megpróbálja újraindítani. A problémát rendszerint egy erőforrástára okozza. Állapítsa meg, hogy melyik DLL a felelős a hibáért, és közölje az információt az erőforrás szállítójával.
Le sous-système d’hébergement de ressources de cluster s’est arrêté de manière inattendue. Une tentative de redémarrage va être effectuée. En règle générale, cette situation résulte d’un problème lié à une DLL de ressource. Identifiez la DLL de ressource en cause et signalez le problème au fournisseur de la ressource.
Подсистема узла ресурса кластера была неожиданно остановлена. Подсистема будет перезапущена. Причиной этого обычно являются ошибки в библиотеке ресурсов. Определите, в какой библиотеке возникают ошибки, и сообщите об этом ее поставщику.
O subsistema de host de recursos de cluster (RHS) parou inesperadamente. Será feita uma tentativa de reiniciá-lo. Isso geralmente ocorre devido a um problema em uma DLL de recursos. Determine a DLL de recursos que está causando o problema e relate-o ao fornecedor do recurso.
El subsistema de host de recursos (RHS) del clúster se detuvo inesperadamente. Se intentará reiniciarlo. Este error suele deberse a un problema en una DLL de recursos. Determine qué DLL de recursos produce el problema y notifíquelo al proveedor de recursos.
Das Ressourcenhost-Subsystem (RHS) des Clusters wurde unerwartet beendet. Es wird versucht, das RHS neu zu starten. Dies ist im Allgemeinen auf ein Problem in einer Ressourcen-DLL zurückzuführen. Stellen Sie fest, welche DLL das Problem verursacht, und melden Sie das Problem an den Lieferanten der Ressource.
Het bronhostsubsysteem (RHS) van het cluster is onverwacht gestopt. Er wordt geprobeerd het systeem opnieuw te starten. Dit wordt meestal veroorzaakt door een probleem in een bron-DLL. Ga na welke bron-DLL het probleem veroorzaakt en rapporteer het probleem aan de bronleverancier.
Hostitelský podsystém prostředku (RHS) byl neočekávaně ukončen. Bude proveden pokus o jeho restartování. Obvyklou příčinou jsou potíže v knihovně DLL prostředků. Určete, která knihovna DLL prostředků potíže způsobuje, a oznamte to prodejci prostředku.
클러스터 RHS(Resource Hosting Subsystem)이 예기치 않게 중지되었습니다. 다시 시작하려고 시도할 것입니다. 이 문제는 일반적으로 리소스 DLL 오류 때문에 발생합니다. 문제의 원인이 되는 리소스 DLL을 확인하고 리소스 공급업체에 문제를 보고하십시오.
Sottosistema host della risorsa cluster (RHS) arrestato in modo imprevisto. Verrà eseguito un tentativo di riavviarlo. L'errore è in genere dovuto a un problema in una DLL della risorsa. Determinare la DLL della risorsa che provoca il problema e segnalarlo al fornitore della risorsa.
並未從資源的相關 DNS 伺服器移除與叢集來源 '%1' 相關的 DNS 主機 (A) 及指標 (PTR) 記錄,但如有需要,則可以手動刪除。請連絡您的 DNS 管理員,來協助進行這項操作。
未从与群集资源“%1”相关联的 DNS 服务器中删除与该资源相关联的 DNS 主机(A)和指针(PTR)记录。如有必要,可手动删除它们。请与 DNS 管理员联系以得到有关协助。
'%1' Küme kaynağıyla ilişkili DNS Ana Bilgisayar (A) İşaretçi (PTR) kayıtları kaynağın ilişkili DNS sunucusundan kaldırıldı. Gerekiyorsa el ile silinebilirler. Bu işlemde yardımcı olması için DNS yöneticinize başvurun.
Os registos Anfitrião (A) e Apontador (PTR) associados ao recurso de Cluster '%1' não foram removidos do servidor DNS associado do recurso. Se necessário, podem ser eliminados manualmente. Contacte o seu administrador DNS para o ajudar.
クラスタ リソース '%1' に関連付けられている DNS ホスト (A) とポインタ (PTR) レコードは、リソースの関連付けられている DNS サーバーから削除されませんでした。必要な場合は、それらを手動で削除することができます。その操作については DNS 管理者に問い合わせてください。
DNS-posterna för värden (A) och pekaren (PTR) som associeras med klusterresursen %1 togs inte bort från resursens associerade DNS-server. Det går att ta bort dem manuellt om det behövs. Kontakta DNS-administratören och be om hjälp att lösa problemet.
Rekordy DNS hosta (A) i wskaźnika (PTR) skojarzone z zasobem „%1” klastra nie zostały usunięte z serwera DNS skojarzonego z zasobem. Jeśli jest to konieczne, można je usunąć ręcznie. Skontaktuj się z administratorem DNS, aby uzyskać pomoc w wykonaniu tej czynności.
A(z) '%1' fürterőforrással társított DNS A és PTR rekordok nem törlődtek az erőforráshoz tartozó DNS-kiszolgálóról. Ha szükséges, manuálisan törölhetők. Ehhez kérjen segítséget a DNS rendszergazdájától.
Les enregistrements de l’hôte (A) DNS et du pointeur DNS (PTR) associés à la ressource de cluster « %1 » n’ont pas été supprimés du serveur DNS associé à la ressource. Ils peuvent être supprimés manuellement si nécessaire. Contactez votre administrateur DNS pour obtenir une assistance sur cette tâche.
DNS-записи узла (A) и указателя (PTR), связанные с ресурсом кластера "%1", не были удалены со связанного с ресурсом DNS-сервера. При необходимости их можно удалить вручную. Чтобы сделать это, обратитесь к администратору DNS.
Os registros de ponteiro (PTR) e host DNS (A) associados ao recurso de cluster '%1' não foram removidos do servidor DNS associado do recurso. Se necessário, eles poderão ser excluídos manualmente. Contate o administrador DNS para obter ajuda nessa tarefa.
Los registros de host DNS (A) y puntero DNS (PTR) asociados al recurso de clúster '%1' no se quitaron del servidor DNS asociado al recurso. Si es necesario, pueden eliminarse manualmente. Póngase en contacto con el administrador de DNS para que le ayude.
Die DNS-Hosteinträge (A) und die Zeigereinträge (PTR), die mit der Clusterressource "%1" verknüpft sind, wurden nicht von dem mit der Ressource verknüpften DNS-Server entfernt. Dieser Vorgang kann ggf. manuell durchgeführt werden. Wenden Sie sich hierzu an den DNS-Administrator.
De records DNS Host (A) en DNS Pointer (PTR) die aan clusterbron %1 zijn gekoppeld, zijn niet van de DNS-server voor de bron verwijderd. U kunt deze records indien nodig handmatig verwijderen. Vraag uw DNS-beheerder om hulp bij deze bewerking.
Záznamy hostitele DNS (A) a ukazatele (PTR) přidružené k prostředku clusteru %1 nebyly odebrány ze serveru DNS přidruženého k prostředku. V případě potřeby lze tyto záznamy odstranit ručně. Při této činnosti požádejte o pomoc správce služby DNS.
'%1' 클러스터 리소스와 연결된 DNS 호스트(A) 및 PTR(포인터) 레코드가 리소스 관련 DNS 서버에서 제거되지 않았습니다. 필요한 경우 레코드를 수동으로 삭제할 수 있습니다. 도움이 필요하면 DNS 관리자에게 문의하십시오.
I record DNS host (A) e puntatore (PTR) associati alla risorsa cluster '%1' non sono stati rimossi dal server DNS associato alla risorsa. Se necessario, è possibile eliminarli manualmente. Contattare l'amministratore DNS per assistenza.
移除與叢集網路名稱資源 '%1' 相關的主機 '%3' 的 DNS 指標 (PTR) 記錄 '%2' 時失敗,錯誤為 '%4'。如有需要,可以手動刪除此記錄。請連絡您的 DNS 系統管理員以取得協助。
删除与群集网络名称资源“%1”相关联的主机“%3”的 DNS 指针(PTR)记录“%2”失败,错误为“%4”。如有必要,可手动删除记录。请与 DNS 管理员联系以获取帮助。
'%1' küme ağ adı kaynağıyla ilişkili '%3' ana bilgisayarının DNS İşaretçi (PTR) kaydının '%2' kaldırılması '%4' hatasıyla başarısız oldu. Gerekiyorsa kayıt el ile silinebilir. Yardım için DNS yöneticinize başvurun.
A remoção do registo Apontador DNS (PTR) '%2' para o anfitrião '%3' que está associado ao recurso de nome de rede de cluster '%1' falhou com o erro '%4'. Se necessário, poderá eliminar o registo manualmente. Contacte o administrador de DNS para obter assistência.
クラスタ ネットワーク名リソース '%1' に関連付けられているホスト '%3' 用 DNS ポインタ (PTR) レコード '%2' の削除は、エラー '%4' で失敗しました。必要な場合は、レコードを手動で削除することができます。その操作については DNS 管理者に問い合わせてください。
Det gick inte att ta bort DNS-pekarposten (PTR) %2 för värddatorn %3 som är associerad med klustrets nätverksnamnresurs %1. Felkod: %4. Det går vid behov att ta bort posten manuellt. Kontakta DNS-administratören.
Usunięcie rekordu wskaźnika DNS (PTR) „%2” hosta „%3”, skojarzonego z zasobem nazwy sieciowej klastra „%1”, nie powiodło się z powodu błędu %4. W razie potrzeby rekord można usunąć ręcznie. Skontaktuj się z administratorem usługi DNS, aby uzyskać pomoc.
Nem sikerült a fürt %1 hálózatnév-erőforrásához tartozó %3 állomás DNS PTR rekordjának (%2) eltávolítása, mert hiba (%4) lépett fel. Ha szükséges, akkor a rekord manuálisan törölhető. Ehhez kérjen segítséget a DNS szolgáltatás rendszergazdájától.
La suppression de l’enregistrement « %2 » du pointeur DNS (PTR) pour l’hôte « %3 », qui est associé à la ressource de nom de réseau de cluster « %1 », a renvoyé l’erreur « %4 ». L’enregistrement peut être supprimé manuellement si nécessaire. Contactez votre administrateur DNS pour obtenir de l’assistance.
Удаление записи указателя (PTR) DNS (%2) узла %3, связанной с ресурсом "Сетевое имя %1" кластера, завершилось ошибкой %4. При необходимости эту запись можно удалить вручную. Обратитесь к системному администратору DNS за помощью.
Falha com erro '%4' na remoção do registro de Ponteiro DNS (PTR) '%2' para o host '%3' associado ao recurso de nome de rede de cluster '%1'. Se necessário, o registro poderá ser excluído manualmente. Contate o administrador DNS para obter assistência.
Error '%4' al quitar el registro del puntero DNS (PTR) '%2' para el host '%3' asociado al recurso de nombre de red de clústeres '%1'. Si es necesario, el registro puede eliminarse manualmente. Póngase en contacto con el administrador de DNS para que le ayude.
Das Entfernen des DNS-Zeigereintrags (PTR) "%2" für Host "%3", der mit der Cluster-Netzwerknamensressource "%1" verbunden ist, ist mit Fehler "%4" gescheitert. Der Eintrag kann ggf. manuell gelöscht werden. Wenden Sie sich hierzu an den DNS-Administrator.
Het verwijderen van de record DNS Pointer (PTR) %2 voor de host %3 die aan de clusternetwerknaambron %1 is gekoppeld, is mislukt. Foutcode: %4. U kunt deze record indien nodig handmatig verwijderen. Vraag uw DNS-beheerder om hulp.
Odebrání záznamu ukazatele (PTR) služby DNS %2 pro hostitele %3, který je přidružen k prostředku síťového názvu clusteru %1, se nezdařilo (chyba %4). V případě potřeby lze tento záznam odstranit ručně. Při této činnosti požádejte o pomoc správce služby DNS.
'%4' 오류 때문에 클러스터 네트워크 이름 리소스 '%1'과(와) 연결된 '%3' 호스트의 DNS PTR(포인터) 레코드 '%2'을(를) 제거하지 못했습니다. 필요한 경우 레코드를 수동으로 삭제할 수 있습니다. 도움이 필요하면 DNS 관리자에게 문의하십시오.
La rimozione del record DNS puntatore (PTR) '%2' per l'host '%3' associato alla risorsa nome di rete del cluster '%1' non è riuscita. Errore: '%4'. Se necessario, è possibile eliminare manualmente il record. Contattare l'amministratore DNS per assistenza.
移除與叢集網路名稱資源 '%1' 相關的 DNS 主機 (A) 記錄 '%2' 時失敗,錯誤為 '%3'。如有需要,可以手動刪除此記錄。請連絡您的 DNS 系統管理員以取得協助。
删除与群集网络名称资源“%1”相关联的 DNS 主机(A)记录“%2”失败,错误为“%3”。如有必要,可手动删除记录。请与 DNS 管理员联系以获取帮助。
'%1' küme ağ adı kaynağıyla ilişkili DNS Ana Bilgisayar (A) kaydının '%2' kaldırılması '%3' hatasıyla başarısız oldu. Gerekiyorsa kayıt el ile silinebilir. Bu işlemde yardımcı olması için DNS yöneticinize başvurun.
A remoção do registo Anfitrião DNS (A) '%2' associado ao recurso de nome de rede de cluster '%1' falhou com o erro '%3'. Se necessário, poderá eliminar o registo manualmente. Contacte o administrador de DNS para obter assistência.
クラスタ ネットワーク名リソース '%1' に関連付けられている DNS ホスト (A) レコード '%2' の削除は、エラー '%3' で失敗しました。必要な場合は、レコードを手動で削除することができます。その操作については DNS 管理者に問い合わせてください。
Det gick inte att ta bort DNS-värddatorposten (A) %2 som är associerad med klustrets nätverksnamnresurs %1. Felkod: %3. Det går vid behov att ta bort posten manuellt. Kontakta DNS-administratören.
Usunięcie rekordu hosta DNS (A) „%2”, skojarzonego z zasobem nazwy sieciowej klastra „%1”, nie powiodło się z powodu błędu „%3”. W razie potrzeby rekord można usunąć ręcznie. Skontaktuj się z administratorem usługi DNS, aby uzyskać pomoc.
A fürt %1 hálózatnév-erőforrására vonatkozó DNS A rekord (%2) eltávolítása nem sikerült, mert hiba lépett fel (%3). Ha szükséges, akkor a rekord manuálisan törölhető. Ehhez kérjen segítséget a DNS rendszergazdájától.
La suppression de l’enregistrement « %2 » de l’hôte DNS (A) associé à la ressource de nom de réseau de cluster « %1 », a renvoyé l’erreur « %3 ». L’enregistrement peut être supprimé manuellement si nécessaire. Contactez votre administrateur DNS pour obtenir de l’assistance.
Удаление записи узла (A) DNS (%2), связанной с ресурсом "Сетевое имя %1" кластера, завершилось ошибкой %3. При необходимости эту запись можно удалить вручную. Обратитесь к системному администратору DNS за помощью.
Falha com erro '%3' na remoção do registro de Host DNS (A) '%2' associado ao recurso de nome de rede de cluster '%1'. Se necessário, o registro poderá ser excluído manualmente. Contate o administrador DNS para obter assistência.
Error '%3' al quitar el registro del host DNS (A) '%2' asociado al recurso de nombre de red de clústeres '%1'. Si es necesario, el registro puede eliminarse manualmente. Póngase en contacto con el administrador de DNS para que le ayude.
Das Entfernen des DNS-Hosteintrags (A) "%2", der mit der Cluster-Netzwerknamensressource "%1" verbunden ist, ist mit Fehler "%3" gescheitert. Der Eintrag kann ggf. manuell gelöscht werden. Wenden Sie sich hierzu an den DNS-Administrator.
Het verwijderen van de record DNS Host (A) %2 die aan de clusternetwerknaambron %1 is gekoppeld, is mislukt met de fout %3. U kunt deze record indien nodig handmatig verwijderen. Vraag uw DNS-beheerder om hulp.
Odebrání záznamu hostitele (A) služby DNS %2 přidruženého k prostředku síťového názvu clusteru %1 se nezdařilo (chyba: %3). V případě potřeby lze tento záznam odstranit ručně. Při této činnosti požádejte o pomoc správce služby DNS.
'%3' 오류 때문에 클러스터 네트워크 이름 리소스 '%1'과(와) 연결된 DNS 호스트(A) 레코드 '%2'을(를) 제거하지 못했습니다. 필요한 경우 레코드를 수동으로 삭제할 수 있습니다. 도움이 필요하면 DNS 관리자에게 문의하십시오.
La rimozione del record DNS host (A) '%2' associato alla risorsa nome di rete del cluster '%1' non è riuscita. Errore: '%3'. Se necessario, è possibile eliminare manualmente il record. Contattare l'amministratore DNS per assistenza.
叢集服務正嘗試將叢集服務或應用程式 '%1' 從節點 '%2' 容錯移轉至節點 '%3'。
群集服务正在尝试将群集服务或应用程序“%1”从节点“%2”故障转移到节点“%3”。
Küme hizmeti, '%1' kümelenmiş hizmetini veya uygulamasını '%2' düğümünden '%3' düğümüne devretmeye çalışıyor.
O serviço Cluster está a tentar efectuar a activação pós-falha da aplicação ou serviço em cluster '%1' do nó '%2' para o nó '%3'.
クラスタ化されたサービスまたはアプリケーション '%1' をノード '%2' からノード '%3' にフェールオーバーしようとしています。
Klustertjänsten försöker utföra växling vid fel för den klustrade tjänsten eller det klustrade programmet %1 från noden %2 till noden %3.
Usługa klastrowania próbuje wrócić po awarii klastrowanej usługi lub aplikacji „%1” z węzła „%2” do węzła „%3”.
A fürtszolgáltatás megkísérli áthelyezni a(z) %1 fürtözött szolgáltatást vagy alkalmazást a(z) %2 csomópontról a(z) %3 csomópontra.
Le service de cluster tente d’effectuer un basculement du service ou de l’application en cluster « %1 », du nœud « %2 » vers le nœud « %3 ».
При сбое служба кластеров пытается перевести службу или приложение "%1" с узла "%2" на узел "%3".
O Serviço de cluster está tentando realizar failover no aplicativo ou serviço em cluster '%1' do nó '%2' para o nó '%3'.
El Servicio de clúster está intentando conmutar por error la aplicación o servicio en clúster '%1' del nodo '%2' al nodo '%3'.
Der Clusterdienst versucht, den geclusterten Dienst oder die geclusterte Anwendung "%1" per Failover von Knoten "%2" auf Knoten "%3" zu wechseln.
De clusterservice probeert de geclusterde service of toepassing %1 over te brengen van knooppunt %2 naar knooppunt %3.
Clusterová služba se pokouší převzít služby při selhání od služby nebo aplikace %1 provozované v clusteru z uzlu %2 na uzel %3.
클러스터 서비스가 클러스터된 서비스 또는 응용 프로그램 '%1'을(를) '%2' 노드에서 '%3' 노드로 장애 조치(failover)하는 중입니다.
Il Servizio cluster sta tentando di eseguire il failover del servizio o dell'applicazione del cluster '%1' dal nodo '%2' al nodo '%3'.
叢集服務正嘗試將叢集服務或應用程式 '%1' 從節點 '%2' 錯誤後回復至節點 '%3'。
群集服务正在尝试将群集服务或应用程序“%1”从节点“%2”故障回复到节点“%3”。
Küme hizmeti, '%1' kümelenmiş hizmetini veya uygulamasını '%2' düğümünden '%3' düğümüne alarak çalıştırmayı deniyor.
O serviço Cluster está a tentar efectuar a reactivação pós-falha da aplicação ou serviço em cluster '%1' do nó '%2' para o nó '%3'.
クラスタ化されたサービスまたはアプリケーション '%1' をノード '%2' からノード '%3' にフェールバックしようとしています。
Klustertjänsten försöker utföra växling efter fel för den klustrade tjänsten eller det klustrade programmet %1 från noden %2 till noden %3.
Usługa klastrowania próbuje wrócić po awarii klastrowanej usługi lub aplikacji „%1” z węzła „%2” do węzła „%3”.
A fürtszolgáltatás megkísérli visszavenni a(z) %1 fürtözött szolgáltatást vagy alkalmazást a(z) %2 csomópontról a(z) %3 csomópontra.
Le service de cluster tente d’effectuer une restauration automatique du service ou de l’application en cluster « %1 », du nœud « %2 » vers le nœud « %3 ».
При сбое служба кластеров пытается вернуть службу или приложения "%1" с узла "%2" на узел "%3".
O serviço de Cluster está tentando realizar failback no aplicativo ou recurso em cluster '%1' do nó '%2' para o nó '%3'.
El Servicio de clúster está intentando conmutar por recuperación la aplicación o servicio en clúster '%1' del nodo '%2' al nodo '%3'.
Der Clusterdienst versucht, den geclusterten Dienst oder die geclusterte Anwendung "%1" per Fallback von Knoten "%2" auf Knoten "%3" zurückzuwechseln.
De clusterservice probeert de geclusterde service of toepassing %1 terug te brengen van knooppunt %2 naar knooppunt %3.
Clusterová služba se pokouší navrátit služby službě nebo aplikaci %1 provozované v clusteru přesunutím z uzlu %2 na uzel %3.
클러스터 서비스가 클러스터된 서비스 또는 응용 프로그램 '%1'을(를) '%2' 노드에서 '%3' 노드로 장애 복구(failback)하는 중입니다.
Il Servizio cluster sta tentando di eseguire il failback del servizio o dell'applicazione del cluster '%1' dal nodo '%2' al nodo '%3'.
See catalog page for all messages.