The service
Messages on page
移動資源群組 '%1'。
正在移动资源组“%1”。
'%1' kaynak grubu taşınıyor.
A mover o grupo de recursos '%1'.
リソース グループ '%1' を移動しています。
Flyttar klusterresursgruppen %1.
Przenoszenie grupy zasobów „%1”.
A(z) %1 erőforráscsoport áthelyezése.
Déplacement du groupe de ressources « %1 ».
Перемещение группы ресурсов "%1".
Movendo grupo de recursos '%1'.
Moviendo el grupo de recursos '%1'.
Ressourcengruppe "%1" wird verschoben.
De bronnengroep %1 wordt verplaatst.
Probíhá přesouvání skupiny prostředků %1.
리소스 그룹 '%1'을(를) 이동하는 중입니다.
Spostamento del gruppo di risorse '%1' in corso.
刪除資源群組 '%1'。
正在删除资源组“%1”。
'%1' kaynak grubu siliniyor.
A eliminar o grupo de recursos '%1'.
リソース グループ '%1' を削除しています。
Tar bort klusterresursgruppen %1.
Usuwanie grupy zasobów „%1”.
A(z) %1 erőforráscsoport törlése.
Suppression du groupe de ressources « %1 ».
Удаление группы ресурсов "%1".
Excluindo grupo de recursos '%1'.
Eliminando el grupo de recursos '%1'.
Ressourcengruppe "%1" wird gelöscht
De bronnengroep %1 wordt verwijderd.
Probíhá odstraňování skupiny prostředků %1.
리소스 그룹 '%1'을(를) 삭제하는 중입니다.
Eliminazione del gruppo di risorse '%1' in corso.
正在清理群集“%1”的计算机对象。
'%1' kümesinin bilgisayar nesneleri temizleniyor.
A limpar os objectos computador para o cluster '%1'.
清除叢集 '%1' 的電腦物件。
クラスタ '%1' のコンピュータ オブジェクトをクリーンアップしています。
Rensar datorobjekt för klustret %1.
Oczyszczanie obiektów komputerów dla klastra „%1”.
A(z) '%1' fürt számítógép-objektumainak karbantartása.
Nettoyage des objets ordinateur pour le cluster « %1 ».
Очистка объектов компьютера для кластера "%1".
Limpando objetos de computador do cluster '%1'.
Limpiando objetos del equipo del clúster '%1'.
Computerobjekte für Cluster "%1" werden bereinigt.
De computerobjecten voor het cluster %1 worden opgeruimd.
Probíhá čistění objektů počítače pro cluster %1.
'%1' 클러스터의 컴퓨터 개체를 정리하는 중입니다.
Pulizia degli oggetti computer per il cluster '%1' in corso.
將資源群組 '%1' 離線。
正在将资源组“%1”脱机。
'%1' kaynak grubu çevrimdışı duruma alınıyor.
A colocar offline o grupo de recursos '%1'.
リソース グループ '%1' をオフラインにしています。
Kopplar från resursgruppen %1.
Przełączanie grupy zasobów „%1” do trybu offline.
A(z) '%1' erőforráscsoport offline állapotba helyezése.
Mise hors connexion du groupe de ressources « %1 ».
Перевод группы ресурсов "%1" в автономный режим.
Colocando o grupo de recursos '%1' offline.
Poniendo el grupo de recursos '%1' sin conexión.
Ressourcengruppe "%1" wird offline genommen.
De bronnengroep %1 wordt off line genomen.
Probíhá uvádění skupiny prostředků %1 do offline režimu.
리소스 그룹 '%1'을(를) 오프라인 상태로 만드는 중입니다.
Disconnessione del gruppo di risorse '%1' in corso.
從叢集收回節點 %1。
正在从群集退出节点 %1。
%1 düğümü kümeden çıkarılıyor.
A expulsar o nó %1 do cluster.
クラスタからノード %1 を削除しています。
Avlägsnar noden %1 från klustret.
Wykluczanie węzła %1 z klastra.
A(z) %1 csomópont kizárása a fürtből.
Suppression du nœud %1 du cluster.
Исключение узла %1 из кластера.
Removendo nó %1 do cluster.
Knoten "%1" wird aus Cluster entfernt.
Het knooppunt %1 wordt uit het cluster verwijderd.
Probíhá odstraňování uzlu %1 z clusteru.
클러스터에서 %1 노드를 제거합니다.
Expulsando el nodo %1 del clúster.
Rimozione del nodo %1 dal cluster in corso.
嘗試將節點 %1 還原成非叢集狀態。
正在尝试将节点 %1 还原为其非群集状态。
%1 düğümü kümelenmemiş duruma geri yüklenmeye çalışılıyor.
A tentar restaurar o estado sem ser em cluster do nó %1.
ノード %1 の非クラスタ状態への復元を試みています。
Försöker återställa noden %1 till ett tillstånd utan kluster.
Podejmowanie próby przywrócenia węzła %1 do stanu bezklastrowego.
Kísérlet a(z) %1 csomópont nem fürtözött állapotba való visszaállítására.
Tentative de restauration du nœud %1 dans son état non-cluster.
Попытка восстановить некластеризованное состояние узла %1.
Tentando restaurar o estado não agrupado do nó %1.
Intentando restaurar el nodo %1 a un estado no organizado en clústeres.
Knoten "%1" wird auf Nicht-Clusterzustand zurückgesetzt.
Het knooppunt %1 wordt teruggezet in de niet-geclusterde status.
Probíhá pokus o obnovení uzlu %1 do stavu vypojení z clusteru.
%1 노드를 클러스터되지 않은 상태로 복원하려고 합니다.
È in corso il tentativo di ripristinare lo stato non cluster per il nodo %1.
清除核心叢集群組中的資源。
正在清理核心群集组中的资源。
Çekirdek Küme gruplarındaki kaynaklar temizleniyor.
A limpar os recursos nos grupos de Clusters principais.
コア クラスタ グループ内のリソースをクリーンアップしています。
Rensar resurser i kärnklustergrupper.
Oczyszczanie zasobów w grupach podstawowych klastrów.
Az erőforrások karbantartása az alapvető fürtcsoportokban.
Nettoyage des ressources dans les groupes de clusters principaux.
Очистка ресурсов в основных группах кластера.
Limpando recursos dos principais grupos do cluster.
Ressourcen in Hauptclustergruppen werden bereinigt.
De bronnen in basisclustergroepen worden opgeruimd.
Probíhá čištění prostředků v základních skupinách clusteru.
코어 클러스터 그룹의 리소스를 정리하는 중입니다.
Limpiando recursos en los grupos principales del clúster.
Pulizia delle risorse nei gruppi di cluster principali in corso.
清除 %1。
正在清理 %1。
%1 temizleniyor.
A limpar %1.
%1 をクリーンアップしています。
Rensar %1.
Oczyszczanie %1.
A(z) %1 karbantartása.
Nettoyage en cours de %1.
Очистка %1.
Limpando %1.
Limpiando %1.
%1 wird bereinigt.
%1 wordt opgeruimd.
Probíhá čištění %1.
%1을(를) 정리합니다.
Pulizia di %1 in corso.
這個階段發生錯誤,但仍會繼續進行。錯誤狀態為 %1!d! (0x%1!08X!)。
此阶段遇到一个错误,但将继续进行。错误状态为 %1!d! (0x%1!08X!)。
Bu aşama bir hatayla karşılaştı, ancak devam edecek. Hata durumu: %1!d! (0x%1!08X!).
Esta fase encontrou um erro, mas vai continuar. O estado do erro é %1!d! (0x%1!08X!).
このフェーズでエラーが発生しましたが、フェーズは続行されます。エラー状態は %1!d! (0x%1!08X!) です。
Den här delen påträffade ett fel men fortsätter. Felstatusen är %1!d! (0x%1!08X!).
W tej fazie napotkano błąd, ale praca będzie kontynuowana. Stan błędu: %1!d! (0x%1!08X!).
Ebben a szakaszban egy hiba történt, de a végrehajtás folytatódhat. A hibaállapot: %1!d! (0x%1!08X!).
Cette phase a rencontré une erreur mais se poursuit. Le statut de l’erreur est %1!d! (0x%1!08X!).
В этой фазе произошла ошибка, но выполнение ее продолжено. Состояние ошибки %1!d! (0x%1!08X!).
A fase encontrou um erro mas continuará. Status do erro: %1!d! (0x%1!08X!).
Esta fase encontró un error pero continuará. Estado de error: %1!d! (0x%1!08X!).
Diese Phase wird trotz eines Fehlers fortgesetzt. Fehlerstatus: %1!d! (0x%1!08X!).
Er is in deze fase een fout opgetreden, maar de bewerking wordt voortgezet. De foutstatus is %1!d! (0x%1!08X!).
V této fázi došlo k chybě, bude však pokračovat. Stav chyby: %1!d! (0x%1!08X!).
이 단계에서 오류가 발생했지만 계속 진행합니다. 오류 상태는 %1!d!(0x%1!08X!)입니다.
Durante questa fase si è verificato un errore. L'operazione può continuare. Stato errore: %1!d! (0x%1!08X!).
叢集物件 '%1' 在這個階段發生錯誤,但仍會繼續進行。錯誤狀態為 %2!d! (0x%2!08X!)。
此阶段遇到群集对象“%1”的错误,但将继续进行。错误状态为 %2!d! (0x%2!08X!)。
Bu aşama '%1' Küme nesnesinde bir hatayla karşılaştı, ancak devam edecek. Hata durumu: is %2!d! (0x%2!08X!).
Esta fase encontrou um erro para o objecto Cluster '%1', mas vai continuar. O estado do erro é %2!d! (0x%2!08X!).
クラスタ オブジェクト '%1' のこのフェーズでエラーが発生しましたが、フェーズは続行されます。エラー状態は %2!d! (0x%2!08X!) です。
Den här delen påträffade ett fel för klusterobjektet %1 men fortsätter. Felstatusen är %2!d! (0x%2!08X!).
W tej fazie napotkano błąd obiektu klastra „%1”, ale praca będzie kontynuowana. Stan błędu: %2!d! (0x%2!08X!).
Ebben a szakaszban hiba történt a(z) %1 fürtobjektummal, de a végrehajtás folytatódhat. A hibaállapot: %2!d! (0x%2!08X!).
Cette phase a rencontré une erreur pour l’objet cluster « %1 » mais se poursuit. Le statut de l’erreur est %2!d! (0x%2!08X!).
В данной фазе произошла ошибка объекта кластера "%1", но выполнение ее продолжено. Состояние ошибки %2!d! (0x%2!08X!).
A fase encontrou um erro do objeto de Cluster '%1' mas continuará. Status do erro: %2!d! (0x%2!08X!).
Esta fase encontró un error para el objeto de clúster '%1', pero continuará. Estado de error: %2!d! (0x%2!08X!).
Diese Phase wird trotz eines Fehlers für Clusterobjekt "%1" fortgesetzt. Fehlerstatus: %2!d! (0x%2!08X!).
Er is in deze fase een fout opgetreden in het clusterobject %1, maar de bewerking wordt voortgezet. De foutstatus is %2!d! (0x%2!08X!).
V této fázi došlo k chybě u objektu clusteru %1, bude však pokračovat. Stav chyby: %2!d! (0x%2!08X!).
이 단계에서 클러스터 개체 '%1'에 대한 오류가 발생했지만 계속 진행합니다. 오류 상태는 %2!d!(0x%2!08X!)입니다.
Durante questa fase si è verificato un errore per l'oggetto cluster '%1'. L'operazione può continuare. Stato errore: %2!d! (0x%2!08X!).
See catalog page for all messages.