The service
Messages on page
必須指定物件類型。
必须指定对象类型。
Nesne türü belirtilmeli.
Tem de ser especificado um tipo de objecto.
オブジェクトの種類を指定してください。
Du måste ange en objekttyp.
Należy określić typ obiektu.
Meg kell adni egy objektumtípust.
Un type d’objet doit être spécifié.
Требуется указать тип объекта.
Um tipo de objeto deve ser especificado.
Se tiene que especificar un tipo de objeto.
Es muss ein Objekttyp angegeben werden.
Er dient een objecttype te worden opgegeven.
Je potřeba zadat typ objektu.
개체 유형을 지정해야 합니다.
È necessario specificare un tipo di oggetto.
必須指定物件名稱。
必须指定对象名称。
Nesne adı belirtilmeli.
Tem de ser especificado um nome de objecto.
オブジェクト名を指定してください。
Du måste ange ett objektnamn.
Należy określić nazwę obiektu.
Meg kell adni egy objektumnevet.
Un nom d’objet doit être spécifié.
Требуется указать имя объекта.
Um nome de objeto deve ser especificado.
Se tiene que especificar un nombre de objeto.
Es muss ein Objektname angegeben werden.
Er dient een objectnaam te worden opgegeven.
Je potřeba zadat název objektu.
개체 이름을 지정해야 합니다.
È necessario specificare un nome di oggetto.
必須指定叢集名稱。
必须指定群集名称。
Küme adı belirtilmeli.
Tem de ser especificado um nome do cluster.
クラスタ名を指定してください。
Du måste ange ett klusternamn.
Należy określić nazwę klastra.
A fürt nevének megadása kötelező.
Un nom de cluster doit être spécifié.
Um nome de cluster deve ser especificado.
Se tiene que especificar un nombre de clúster.
Es muss ein Clustername angegeben werden.
Er dient een clusternaam te worden opgegeven.
Je potřeba zadat název clusteru.
클러스터 이름을 지정해야 합니다.
Требуется указать имя кластера.
È necessario specificare un nome di cluster.
無法識別物件類型 '%1'。
未识别的对象类型 '%1'。
'%1' nesne türü tanınmıyor.
Tipo de objecto não reconhecido '%1'.
認識できないオブジェクトの種類 '%1'。
Objekttypen %1 är okänd.
Nierozpoznany typ obiektu '%1'.
Ismeretlen objektumtípus: '%1'.
Type d’objet « %1 » non reconnu.
Неопознанный тип объекта "%1".
Tipo de objeto desconhecido '%1'.
Tipo de objeto no reconocido "%1".
Unbekannter Objekttyp "%1".
Het objecttype %1 wordt niet herkend.
Neznámý typ objektu %1
'%1' 개체 형식을 인식할 수 없습니다.
Tipo di oggetto '%1' non riconosciuto.
必須指定名稱的值。
必须指定名称的值。
Ad için değer girilmeli.
Tem de ser especificado um valor para o nome.
名前の値を指定してください。
Du måste ange ett värde för namnet.
Należy określić wartość dla nazwy.
A névhez meg kell adni egy értéket.
Une valeur pour le nom doit être spécifiée.
Необходимо указать имя.
Um valor para o nome deve ser especificado.
Se tiene que especificar un nombre para el valor.
Es muss ein Wert für den Namen angegeben werden.
Er dient een waarde voor de naam te worden opgegeven.
Je potřeba zadat hodnotu pro název.
이름에 대한 값을 지정해야 합니다.
È necessario specificare un valore per il nome.
必須指定節點名稱。
必须指定节点名。
Düğüm adı belirtilmeli.
Tem de ser especificado um nome de nó.
ノード名を指定してください
Du måste ange ett nodnamn.
Należy określić nazwę węzła.
A csomópontnév megadása kötelező.
Un nom de nœud doit être spécifié.
Необходимо указать имя узла.
Um nome de nó deve ser especificado.
Se tiene que especificar un nombre de nodo.
Es muss ein Knotenname angegeben werden.
Er dient een knooppuntnaam te worden opgegeven.
Je potřeba zadat název uzlu.
노드 이름을 지정해야 합니다.
È necessario specificare un nome di nodo.
必須指定資源名稱。
必须指定资源名称。
Kaynak adı belirtilmesi gerekir.
Tem de ser especificado um nome de recurso.
リソース名を指定してください。
Du måste ange ett resursnamn.
Należy określić nazwę zasobu.
Az erőforrás nevének megadása kötelező.
Un nom de ressource doit être spécifié.
Необходимо указать имя ресурса.
Um nome de recurso deve ser especificado.
Se debe especificar un nombre de recurso.
Es muss ein Ressourcenname angegeben werden.
Er dient een bronnaam te worden opgegeven.
Je třeba zadat název prostředku.
리소스 이름을 지정해야 합니다.
Specificare un nome di risorsa.
必須指定資源依存性字串。
必须指定资源依存关系字符串。
Kaynak bağımlılık dizesi belirtilmeli.
Tem de ser especificada uma cadeia de dependência de recursos.
リソースの依存関係を示す文字列を指定してください。
Du måste ange en resursberoendesträng.
Należy określić ciąg zależności zasobu.
Kötelező megadni egy erőforrás-függőségi karakterláncot.
Une chaîne de dépendance de ressource doit être spécifiée.
Необходимо указать строку зависимости ресурса.
É preciso especificar uma cadeia de caracteres de dependência do recurso.
Se debe especificar una cadena de dependencia de recurso.
Es muss eine Ressourcenabhängigkeits-Zeichenfolge angegeben werden.
Er moet een tekenreeks voor de bronafhankelijkheid worden opgegeven.
Je potřeba zadat řetězec závislostí prostředků.
리소스 종속성 문자열을 지정해야 합니다.
È necessario specificare una stringa di dipendenza per la risorsa.
不正確的選項 '%1'。
无效选项“%1”。
Geçersiz seçenek '%1'.
Opção inválida '%1'.
オプション '%1' が無効です。
%1 är ett ogiltigt alternativ.
Nieprawidłowa opcja „%1”.
Érvénytelen kapcsoló: '%1'.
Option incorrecte « %1 ».
Неверный параметр: "%1".
Opção inválida '%1'.
Opción no válida '%1'.
Ungültige Option "%1".
Ongeldige optie %1.
Neplatná možnost %1.
'%1' 옵션이 잘못되었습니다.
Opzione non valida "%1".
遺失必要的參數。
找不到所需的参数。
Gerekli parametreler eksik.
Faltam parâmetros obrigatórios.
必要なパラメータが不足しています。
Parametrar som krävs saknas.
Brakuje wymaganych parametrów.
Hiányzó kötelező paraméterek.
Paramètres nécessaires absents.
Отсутствует обязательный параметр.
Parâmetros necessários faltando.
Faltan los parámetros requeridos.
Es fehlen erforderliche Parameter.
De vereiste parameters ontbreken.
Požadované parametry nebyly nalezeny.
필수 매개 변수가 없습니다.
Parametri richiesti mancanti.
See catalog page for all messages.