The service
Messages on page
發生系統錯誤 %1!d! (0x%1!08.8x!)。
已出现系统错误 %1!d! (0x%1!08.8x!)。
%1!d! sistem hatası oluştu (0x%1!08.8x!).
Ocorreu o erro de sistema %1!d! (0x%1!08.8x!).
システム エラー %1!d! が発生しました (0x%1!08.8x!)。
Följande systemfel har inträffat: %1!d! (0x%1!08.8x!).
Wystąpił błąd systemu: %1!d! (0x%1!08.8x!).
Rendszerhiba (%1!d!.) történt (0x%1!08.8x!).
L’erreur système %1!d! s’est produite (0x%1!08.8x!).
Произошла системная ошибка: %1!d! (%1!08.8x!).
Erro de sistema %1!d! (0x%1!08.8x!).
Error del sistema %1!d! (0x%1!08.8x!).
Systemfehler %1!d! ist aufgetreten (0x%1!08.8x!).
Systeemfout %1!d! is opgetreden (0x%1!08.8x!).
Došlo k chybě systému %1!d! (0x%1!08.8x!).
시스템 오류 %1!d!이(가) 발생했습니다(0x%1!08.8x!).
Errore di sistema %1!d! (0x%1!08.8x!).
格式字串錯誤 0x%1!x! (錯誤碼 0x%2!x!)
为错误代码 0x%2!x! 格式化字符串时出现错误 0x%1!x!
0x%2!x! hata kodu için 0x%1!x! hatası biçimlendirme dizesi
Erro 0x%1!x! ao formatar a cadeia para o código de erro 0x%2!x!
エラー 0x%1!x! エラー コード 0x%2!x! の文字列フォーマット中
Fel 0x%1!x! uppstod när en sträng skulle formateras. Felkod: 0x%2!x!
Błąd 0x%1!x! podczas formatowania ciągu dla kodu błędu 0x%2!x!
Hiba történt (0x%1!x!) a hibakód karakterláncának formázásakor: 0x%2!x!
Erreur 0x%1!x! lors du formatage de la chaîne pour le code d’erreur 0x%2!x!
Ошибка %1!x! при форматировании строки для кода ошибки %2!x!
Erro 0x%1!x! ao formatar cadeia de caracteres para o código de erro 0x%2!x!
Error 0x%1!x! al dar formato a la cadena para el código de error 0x%2!x!
Fehler 0x%1!x! beim Formatieren der Zeichenfolge für Fehlercode 0x%2!x!
Fout 0x%1!x! bij het opmaken van de tekenreeks voor foutcode 0x%2!x!
Došlo k chybě 0x%1!x! při formátování řetězce pro kód chyby 0x%2!x!.
오류 코드 0x%2!x!의 문자열 서식 오류 0x%1!x!
Errore 0x%1!x! durante la formattazione della stringa del codice errore 0x%2!x!
找不到結尾引號。在 '%1' 後要有 ""。
未找到右引号。在“%1”之后需要 "”"。
Kapatma tırnak işareti bulunamadı. '%1' ardından '"' girilmesi beklenir.
Não foi encontrada a aspa final. '"' esperado a seguir a '%1'.
引用符の終わりがありません。'%1' の後に'"' が必要です。
Avslutande citationstecken hittades inte. " förväntades efter %1.
Nie można odnaleźć cudzysłowu zamykającego. Po %1 oczekiwano znaku ".
Hiányzó záró idézőjel. A(z) %1 elem után írógépes idézőjelet (") kell írni.
Guillemet fermant introuvable. « " » attendu après « %1 ».
Не найдены закрывающие кавычки. Отсутствует знак " после "%1".
Aspa de fechamento não encontrada. '"' esperada após '%1'.
No se han encontrado las comillas de cierre. Se esperan '"' después de '%1'.
Schließende Anführungszeichen nicht gefunden. " wird nach "%1" erwartet.
Afsluitend aanhalingsteken niet gevonden. " verwacht na %1.
Nebyly nalezeny pravé uvozovky. Za položkou %1 jsou očekávány uvozovky ('"').
닫는 따옴표를 찾지 못했습니다. '%1' 다음에 '"'가 필요합니다.
Impossibile trovare le virgolette di chiusura. Dopo '%1' è previsto '"' .
意外的權杖 '%1' (%3!d! 欄)。 提示: %2 是特殊字元。 請使用雙引號 "" 來含括包含這些字元的值。
异常标记“%1”(列 %3!d!)。 提示: %2 是特殊字符。 用双引号 "" 将含有这些字符的值括起来。
Beklenmeyen belirteç: '%1' (%3!d! sütunu). İpucu: %2 karakterleri özel karakterlerdir. Bu karakterleri içeren değerleri çift tırnak "" içinde belirtin.
Token inesperado '%1' (Coluna %3!d!). Sugestão: %2 são caracteres especiais. Coloque os valores com estes caracteres entre aspas duplas "".
予期しないトークン '%1' (列 %3!d!) です。 ヒント: %2 は特殊文字です。 これらの文字を含む値を二重引用符 "" で囲んでください。
Oväntat token %1 (kolumn %3!d!). Ledtråd: %2 är reserverade tecken. Inneslut värden som innehåller dessa tecken i citattecken (").
Nieoczekiwany token „%1” (kolumna %3!d!). Wskazówka: %2 to znaki specjalne. Umieść wartości zawierające te znaki w podwójnym cudzysłowie "".
Nem várt lexikális elem (%1, %3!d!. oszlop). Tanács: A(z) %2 különleges karakterek. Az ilyen karaktereket tartalmazó értékeket tegye írógépes idézőjelek ("") közé.
Jeton inattendu « %1 » (colonne %3!d!). Indication : %2 sont des caractères spéciaux. Utilisez des guillemets doubles "" pour entourer les valeurs qui contiennent ces caractères.
Непредусмотренный маркер "%1" (столбец %3!d!). Совет: %2 являются специальными знаками. Значения, содержащие такие символы, необходимо заключать в кавычки ("").
Token não esperado '%1' (Coluna %3!d!). Dica: %2 são caracteres especiais. Use aspas duplas "" para incluir valores que contenham esses caracteres.
Testigo inesperado '%1' (Columna %3!d!). Sugerencia: %2 son caracteres especiales. Use doble comillas "" para encerrar los valores que contengan estos caracteres.
Unerwarteter Token "%1" (Spalte %3!d!). Hinweis: %2 sind Sonderzeichen. Verwenden Sie doppelte Anführungszeichen (""), um Werte, die diese Zeichen enthalten, einzuschließen.
Onverwacht token %1 (kolom %3!d!). Tip: %2 zijn speciale tekens. Gebruik dubbele aanhalingstekens "" om waarden met deze tekens te omsluiten.
Neočekávaný token %1 (sloupec %3!d!). Rada: Znaky %2 jsou speciální znaky. Hodnoty, které je obsahují, uzavřete pomocí dvojitých uvozovek ("").
예기치 않은 토큰 '%1' (%3!d! 열). 힌트: %2은(는) 특수 문자입니다. 이 문자를 포함하는 값을 둘러싸려면 큰따옴표 ""를 사용하십시오.
Token imprevisto '%1' (Colonna %3!d!). Suggerimento: %2 sono caratteri speciali. Utilizzare le virgolette doppie "" per racchiudere i valori contenenti tali caratteri.
'%1' 之後要有選項名稱 (%2!d! 欄)。
在“%1”(列 %2!d!)之后需要选项名称。
'%1' ardından (%2!d! sütunu) seçenek adı girilmesi beklenir.
Nome de opção esperado a seguir a '%1' (Coluna %2!d!).
'%1' (列 %2!d!) の後に必要なオプション名
Alternativnamn förväntas efter %1 (kolumn %2!d!).
Po %1 oczekiwana jest nazwa opcji (kolumna %2!d!).
Hiányzó kapcsolónév a(z) %1 elem után (%2!d!. oszlop).
Nom d’option attendu après « %1 » (colonne %2!d!).
Отсутствует имя параметра после "%1" (столбец %2!d!).
Nome de opção esperado após '%1' (Coluna %2!d!).
Se espera el nombre de opción después de '%1' (Columna %2!d!).
Optionsname erwartet nach "%1" (Spalte %2!d!).
Optienaam verwacht na %1 (kolom %2!d!).
Za položkou %1 je očekáván název možnosti (sloupec %2!d!).
'%1' 다음에 옵션 이름이 필요합니다(%2!d! 열).
Dopo '%1' è previsto il nome dell'opzione (Colonna %2!d!).
'%1' 之後要有數值 (%2!d! 欄)。
在“%1”(列 %2!d!)之后需要值。
'%1' ardından (%2!d! sütunu) değer girilmesi beklenir.
Valor esperado a seguir a '%1' (Coluna %2!d!).
'%1' (列 %2!d!) の後に必要な値
Ett värde förväntas efter %1 (kolumn %2!d!).
Po %1 oczekiwana jest wartość (kolumna %2!d!).
Hiányzó érték a(z) %1 elem után (%2!d!. oszlop).
Valeur attendue après « %1 » (colonne %2!d!).
Отсутствует значение после "%1" (столбец %2!d!).
Valor esperado após '%1' (Coluna %2!d!).
Se espera un valor después de '%1' (Columna %2!d!).
Wert erwartet nach "%1" (Spalte %2!d!).
Waarde verwacht na %1 (kolom %2!d!).
Za položkou %1 je očekávána hodnota (sloupec %2!d!).
'%1' 다음에 값이 필요합니다(%2!d! 열).
Dopo '%1' è previsto un valore (Colonna %2!d!).
指定不完整的值: '%1'。
指定的不完整值为:“%1”。
Eksik değer belirtildi: '%1'.
Valor incompleto especificado: '%1'.
指定した値 '%1' は不完全です。
Ett ofullständigt värde angavs: %1.
Określono niepełną wartość: „%1”.
Hiányos a megadott érték (%1).
Valeur incomplète spécifiée : « %1 ».
Указано неполное значение: '%1'.
Valor especificado incompleto: '%1'.
Se especificó un valor incompleto: '%1'.
Unvollständiger Wert angegeben: "%1".
Er is een onvolledige waarde opgegeven: %1.
Byla zadána neúplná hodnota: %1.
지정한 값이 완전하지 않습니다. '%1'.
È stato specificato un valore incompleto: '%1'.
'%1' 選項不需要指定任何參數。
“%1”选项不需要指定任何参数。
'%1' seçeneği parametre belirtilmesini gerektirmez.
A opção '%1' não requer a especificação de parâmetros.
'%1' オプションにはパラメータを何も指定する必要がありません。
Alternativet %1 kräver inte att någon parameter anges.
Opcja „%1” nie wymaga określania żadnych parametrów.
A(z) %1 kapcsolóhoz nem kell paramétert megadni.
L’option « %1 » ne nécessite la spécification d’aucun paramètre.
Для параметра "%1" не требуется указывать никакие аргументы.
A opção '%1' não exige a especificação de parâmetros.
La opción '%1' no requiere que se especifique ningún parámetro.
Die Option "%1" erfordert keine Parameter.
Voor de optie %1 zijn geen parameters vereist.
Možnost %1 nevyžaduje zadání žádných parametrů.
'%1' 옵션에는 어떤 매개 변수도 지정할 필요가 없습니다.
L'opzione '%1' non richiede parametri.
'%1' 選項不需要指定任何數值。
“%1”选项不需要指定任何值。
'%1' seçeneği değer belirtilmesini gerektirmez.
A opção '%1' não requer a especificação de valores.
'%1' オプションには値を何も指定する必要がありません。
Alternativet %1 kräver inte att något värde anges.
Opcja „%1” nie wymaga określania żadnych wartości.
A(z) %1 kapcsolóhoz nem kell értéket megadni.
L’option « %1 » ne nécessite la spécification d’aucune valeur.
Для параметра "%1" не требуется указывать никакие значения.
A opção '%1' não exige a especificação de valores.
La opción '%1' no requiere que se especifique ningún valor.
Die Option "%1" erfordert keine Werte.
Voor de optie %1 zijn geen waarden vereist.
Možnost %1 nevyžaduje zadání žádných hodnot.
'%1' 옵션에는 어떤 값도 지정할 필요가 없습니다.
L'opzione '%1' non richiede valori.
'%1' 選項只能指定一個數值。
“%1”选项仅需要指定一个值。
'%1' seçeneği tam olarak bir değer belirtilmesini gerektirir.
A opção '%1' requer exactamente um valor especificado.
'%1' オプションには値を 1 つだけ指定しなければなりません。
Alternativet %1 kräver att exakt ett värde anges.
Opcja „%1” wymaga określenia dokładnie jednej wartości.
A(z) %1 kapcsolóhoz pontosan egy értéket kell megadni.
L’option « %1 » nécessite la spécification d’exactement une valeur.
Необходимо указать только одно значение для параметра "%1".
A opção '%1' exige a especificação de exatamente um valor.
La opción '%1' requiere que se especifique sólo un valor.
Die Option "%1" erfordert genau einen Wert.
Voor de optie %1 is één waarde vereist.
Možnost %1 vyžaduje zadání právě jedné hodnoty.
'%1' 옵션에는 정확히 값을 하나만 지정해야 합니다.
L'opzione '%1' richiede che venga specificato esattamente un valore.
See catalog page for all messages.