The service
Messages on page
現在時間是:
当前时间:
Şu an saat:
A hora actual é:
現在の時刻:
Aktuell tid:
Bieżąca godzina:
Gjeldende klokkeslett er:
A pontos idő:
L'heure actuelle est :
Текущее время:
Hora atual:
La hora actual es:
Aktuelle Zeit:
Huidige tijd:
Aktuální čas:
Nykyinen aika:
현재 시간:
Τρέχουσα ώρα:
Klokkeslættet er angivet til:
Ora corrente:
%1 的目錄
%1 的目录
%1 dizini
Directório de %1
%1 のディレクトリ
Innehåll i katalogen %1
Katalog: %1
Innhold i %1
%1 tartalma:
Répertoire de %1
Содержимое папки %1
Pasta de %1
Directorio de %1
Verzeichnis von %1
Map van %1
Výpis adresáře %1
Kansio %1
%1 디렉터리
Κατάλογος του %1
Indhold af %1
Directory di %1
系統環境空間不足。
系统环境空间不足。
Sistemde çevre alanı kalmadı.
O sistema esgotou o espaço de ambiente.
環境領域が不足しています。
Operativsystemets miljöutrymme är slut.
Brak zasobów środowiska.
Ikke nok plass i systemet til miljøet.
Elfogyott a környezeti változók számára fenntartott hely.
L'espace d'environnement du système est insuffisant.
Недостаточно памяти для переменных среды.
O sistema está sem espaço de ambiente disponível.
El sistema se ha quedado sin espacio de entorno.
Nicht genügend Speicherplatz im Umgebungsbereich.
Het systeem heeft geen omgevingsruimte meer.
Nedostatek místa v tabulce systémových proměnných
Järjestelmästä loppui ympäristötila.
시스템의 환경 공간이 부족합니다.
Ο χώρος περιβάλλοντος συστήματος εξαντλήθηκε.
Der er ikke plads til flere miljøvariable.
Spazio di ambiente esaurito.
系統無法執行指定的程式。
系统无法执行指定的程序。
Sistem belirtilen programı çalıştıramıyor.
O sistema não pode executar o programa especificado.
指定されたプログラムは実行できません。
Det går inte att köra det angivna programmet.
System nie może wykonać określonego programu.
Systemet kan ikke kjøre angitt program.
A rendszer nem tudja végrehajtani a megadott programot.
Le système ne peut exécuter le programme spécifié.
Не удается выполнить указанную программу.
O sistema não pode executar o programa especificado.
El sistema no puede ejecutar el programa especificado.
Das angegebene Programm kann nicht ausgeführt werden.
Kan het opgegeven programma niet uitvoeren.
Systém nemůže spustit určený program.
Määritettyä ohjelmaa ei voi suorittaa.
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση από το σύστημα του καθορισμένου προγράμματος.
시스템이 지정된 프로그램을 실행할 수 없습니다.
Systemet kan ikke udføre det angivne program.
Impossibile eseguire il programma specificato.
輸入資料太長。
输入行太长。
Girdi satırı çok uzun.
A linha de entrada é demasiado longa.
入力行が長すぎます。
Raden med indata är för lång.
Wiersz wprowadzania jest za długi.
Inndatalinjen er for lang.
A beírt sor túl hosszú.
La ligne entrée est trop longue.
Слишком длинная входная строка.
A linha de entrada é muito longa.
La línea escrita es demasiado larga.
Die eingegebene Zeile ist zu lang.
De invoerregel is te lang.
Vstupní řádek je příliš dlouhý.
Syöterivi on liian pitkä.
입력 줄이 너무 깁니다.
Η εισερχόμενη σειρά είναι πολύ μεγάλη.
Linjen med input er for lang.
Linea in ingresso troppo lunga.
目的檔內容 遺失。
目标文件的内容已丢失。
Hedf dosyasının içeriği kaybedildi.
O conteúdo do ficheiro de destino foi perdido.
受け側ファイルの内容は 失われました。
Målfilens innehåll förlorades.
Mistet innholdet i målfilen.
A célfájl tartalma elveszett.
Le contenu du fichier cible a été perdu.
Содержимое конечного файла утрачено.
O conteúdo do arquivo de destino foi perdido.
Se ha perdido el contenido del archivo de destino.
Der Inhalt der Zieldatei ging verloren.
De inhoud van het doelbestand is verloren gegaan.
Obsah cílového souboru se ztratil.
Kohdetiedoston sisältökatosi.
대상 파일의 내용이 손실되었습니다.
Zawartość pliku docelowego została utracona.
Τα περιεχόμενα του αρχείου προορισμού χάθηκαν.
Indholdet af destinationsfilen er gået tabt.
Il contenuto del file di destinazione è stato perso.
請插入包含批次檔的磁片, 然後按任意鍵。
请插入包含批处理文件的软盘, 然后按任意键。
Komut dosyasını içeren disketi yerleştirip hazır olduğunda herhangi bir tuşa basın.
Insira a disquete que contém o ficheiro batch e prima qualquer tecla quando estiver pronto.
バッチ ファイルを含むディスクを挿入し、 準備ができたら何かキーを押してください。
Sätt in disketten som innehåller kommandofilen och tryck sedan på en tangent.
Włóż dyskietkę z plikiem wsadowym i naciśnij dowolny klawisz, gdy gotowe.
Sett inn disketten som inneholder den satsvise filen, og trykk en tast.
Helyezze be a kötegfájlt tartalmazó lemezt, és ha készen áll, nyomjon meg egy billentyűt.
Insérez la disquette qui contient le fichier de commandes puis appuyez sur une touche lorsque vous êtes prêt.
Вставьте дискету, содержащую пакетный файл, а затем нажмите любую клавишу.
Insira o disquete contendo o arquivo em lotes e pressione qualquer tecla quando estiver pronto.
Inserte el disco que contiene el archivo por lotes y presione cualquier tecla cuando esté listo.
Legen Sie die Diskette mit der Batchdatei ein, und drücken Sie eine Taste.
Plaats de diskette met het batchbestand in het station en druk op een toets.
Vložte disketu s dávkovým souborem a stiskněte libovolnou klávesu.
Aseta komentojonotiedoston sisältävä levyke asemaan ja paina mitä tahansa näppäintä.
배치 파일이 들어 있는 디스켓을 넣은 후, 아무 키나 누르십시오.
Τοποθετήστε τη δισκέτα που περιέχει το αρχείο δέσμης ενεργειών και πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο όταν είστε έτοιμοι.
Indsæt disketten, som indeholder batchfilen, og tryk på en vilkårlig tast, når du er klar.
Inserire il dischetto che contiene il file batch e premere un qualunque tasto.
輸入新日期: (mm-dd-yy)
输入新日期: (mm-dd-yy)
Yeni tarihi girin: (gg-aa-yy)
Introduza a nova data: (mm-dd-aa)
新しい日付を入力してください: (月-日-年)
Ange nytt datum: (åå-mm-dd)
Wprowadź nową datę: (mm-dd-rr)
Skriv inn ny dato: (dd.mm.åå)
Írja be az új dátumot: (éé.hh.nn)
Entrez la nouvelle date : (mm-jj-aa)
Введите новую дату (мм-дд-гг):
Digite a nova data: (dd-mm-aa)
Escriba una nueva fecha: (mm-dd-aa)
Geben Sie das neue Datum ein: (MM-TT-JJ)
Voer de nieuwe datum in: (dd-mm-jj)
Zadejte nové datum: (dd-mm-rr)
Anna uusi päivämäärä: (pp.kk.vv)
새로운 날짜를 입력하십시오: (월-일-년)
Εισαγάγετε νέα ημερομηνία : (ηη-μμ-εε)
Skriv den nye dato: (mm-dd-åå)
Immettere nuova data : (gg/mm/aa)
輸入新時間:
输入新时间:
Introduza uma nova hora:
Yeni saati girin:
新しい時刻を入力してください:
Ange ny tid:
Wprowadź nową godzinę:
Skriv inn nytt klokkeslett:
Írja be az új időt:
Entrez la nouvelle heure :
Введите новое время:
Digite a nova hora:
Escriba una nueva hora:
Geben Sie die neue Zeit ein:
Voer de nieuwe tijd in:
Zadejte nový čas:
Anna uusi aika:
새로운 시간을 입력하십시오:
Εισαγάγετε νέα ώρα:
Skriv det nye klokkeslæt:
Immettere nuova ora:
將控制代碼重新導向 %1 時 無法複製這個控制代碼。
重定向句柄 %1 时, 无法复制此句柄。
%1 işleyicisinin yeniden yönlendirilmesi sırasında işleyici çoğaltılamadı.
O identificador não pôde ser duplicado durante o redireccionamento do identificador %1.
ハンドル %1 のリダイレクト中に ハンドルを複製できませんでした。
Det gick inte att duplicera referensen (handle) under en omdirigeringsåtgärd för referensen %1.
Powielenie dojścia nie było możliwe podczas przekierowania dojścia %1.
Referansen kunne ikke dupliseres mens referansen %1 ble omadressert.
A leírót nem lehetett megkettőzni a következő leíró átirányítása során: %1.
Le handle n'a pas pu être dupliquélors de la redirection du handle %1.
Дублирование дескриптора невозможно во время перенаправления дескриптора %1.
Não foi possível duplicar o identificador durante o redirecionamento do identificador %1.
No se pudo duplicar el identificador durante la redirección del identificador %1.
Das Handle konnte nicht dupliziert werden, während Handle %1 umgeleitet wurde.
Kan ingang niet dupliceren tijdens omleiding van ingang %1.
Popisovač nelze zkopírovat při přesměrování popisovače %1.
Kahvaa ei voitu kopioida kahvan %1 uudelleenohjauksen aikana.
핸들 %1을(를) 리디렉션하는 동안 핸들을 복제하지 못했습니다.
Δεν ήταν δυνατή η αντιγραφή του δείκτη χειρισμού κατά την ανακατεύθυνση του δείκτη %1.
Handlen kunne ikke duplikeres under omdirigering af handle %1.
Impossibile duplicare l'handle durante il reindirizzamento dell'handle %1.
See catalog page for all messages.