The service
Messages on page
所要求的資料記錄並不存在於 MS DTC 記錄檔。
所请求的记录在 MS DTC 日志文件中不存在。
İstenen kayıt MS DTC günlük dosyasında bulunmuyor.
O registo pedido não existe no ficheiro de registo do MS DTC.
要求されたレコードは MS DTC ログ ファイルに存在しません。
Begärd post finns inte i MS DTC-loggfilen.
Żądany rekord nie istnieje w pliku dziennika usługi MS DTC.
Den forespurte posten finnes ikke i MS DTC-loggfilen.
A kért rekord nem létezik az MS DTC naplófájlban.
L'enregistrement demandé n'existe pas dans le fichier journal de MS DTC.
Нужная запись не существует в файле журнала MS DTC.
O registro solicitado não existe no arquivo de log do MS DTC.
El registro solicitado no existe en el archivo de registro de MS DTC.
Der angeforderte Datensatz ist in der MS DTC-Protokolldatei nicht vorhanden.
De gevraagde record bestaat niet in het logboekbestand van MS DTC.
Požadovaný záznam v souboru protokolu koordinátoru MS DTC neexistuje.
Pyydettyä tietuetta ei ole MS DTC -lokitiedostossa.
‏‏הרשומה המבוקשת אינה קיימת בקובץ יומן הרישום של MS DTC.
요청한 레코드가 MS DTC 로그 파일에 없습니다.
Η εγγραφή που ζητήθηκε δεν υπάρχει στο αρχείο καταγραφής MS DTC.
‏‏السجل المطلوب غير موجود في ملف سجل ‏‎‏‏MS DTC
Den anmodede post findes ikke i MS DTC-logfilen.
Il record richiesto non esiste nel file registro MS DTC.
超過非同步寫入記錄的數目上限。
已超过最大异步日志写入次数。
En fazla zaman uyumsuz günlük yazma sayısı aşıldı.
O número máximo de escritas de registo assíncronas foi excedido.
非同期ログ書き込みの最大数を超えました。
Maximalt antal asynkrona loggutskrifter har överskridits.
Przekroczono maksymalną liczbę asynchronicznych zapisów do dziennika.
Det maksimale antallet asynkrone loggføringer er overgått.
Az aszinkron naplóírások maximális számának túllépése.
La limite des écritures journal asynchrones a été dépassée.
Достигнуто предельное число асинхронных операций записи в журнал.
O número máximo de gravações de log assíncrono foi excedido.
Se superó el número máximo de escrituras asincrónicas en el registro.
Die Anzahl der asynchronen Protokollschreibvorgänge übersteigt das Limit.
Het maximumaantal asynchrone logboekschrijfbewerkingen is overschreden.
Byl překročen maximální počet asynchronních zápisů do protokolu.
Asynkronisten lokikirjausten enimmäismäärä on ylitetty.
‏‏היתה חריגה מן המספר המרבי של פעולות כתיבה אסינכרוניות של יומן רישום.
비동기 로그 쓰기의 최대 수를 초과했습니다.
Έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός ασύγχρονων εγγραφών στο αρχείο καταγραφής.
‏‏تم تجاوز الحد الأقصى لعدد مرات الكتابة إلى السجل .
Det maksimale antal asynkrone skrivninger til logfilen er overskredet.
Il numero massimo delle operazioni asincrone di scrittura nel registro è stato superato.
遇到未知的訊息類型。
遇到未知的消息类型。
Bilinmeyen ileti türüyle karşılaşıldı.
Foi encontrado um tipo de mensagem desconhecido.
不明なメッセージ タイプが見つかりました。
Okänd meddelandetyp påträffades.
Napotkano nieznany typ wiadomości.
Fant ukjent meldingstype.
Ismeretlen üzenettípus.
Type de message inconnu détecté.
Неизвестный тип сообщения.
Tipo de mensagem desconhecido encontrado.
Tipo de mensaje desconocido.
Es wurde eine Nachricht unbekannten Typs gefunden.
Onbekend berichttype aangetroffen.
Byl zjištěn neznámý typ zprávy.
Tuntematon sanomatyyppi.
‏‏סוג הודעה לא ידוע.
알 수 없는 메시지 유형이 있습니다.
Παρουσιάστηκε άγνωστος τύπος μηνύματος.
‏‏تمت مصادفة نوع رسائل غير معروف
Ukendt meddelelsestype.
Tipo di messaggio sconosciuto.
訊息長度不正確。
消息长度不正确。
İleti uzunluğu yanlış.
O comprimento da mensagem está incorrecto.
メッセージの長さが間違っています。
Meddelandelängden är felaktigt.
Nieprawidłowa długość wiadomości.
Feil meldingslengde.
Az üzenet hossza helytelen.
Longueur de message incorrecte.
Неправильная длина сообщения.
Comprimento de mensagem incorreto.
Longitud de mensaje incorrecta.
Die Länge der Nachricht ist ungültig.
Berichtlengte onjuist.
Chybná délka zprávy
Sanoman pituus on väärä.
‏‏אורך ההודעה שגוי.
메시지 길이가 틀립니다.
Το μήκος του μηνύματος είναι εσφαλμένο.
‏‏طول غير صحيح للرسالة.
Meddelelsen har forkert længde.
Lunghezza del messaggio errata.
不正確的訊息值。
不正确的消息值。
Hatalı ileti değeri.
Valor de mensagem incorrecto.
無効なメッセージの値です。
Felaktigt meddelandevärde.
Niewłaściwa wartość wiadomości.
Ugyldig meldingsverdi.
Téves üzenetérték.
Valeur de message erronée.
Неправильное значение сообщения.
Valor de mensagem incorreto.
Valor de mensaje incorrecto.
Der Wert der Nachricht ist ungültig.
Ongeldige waarde bericht.
Chybná hodnota zprávy.
Sanoman arvo ei kelpaa.
‏‏ערך הודעה שגוי.
잘못된 메시지 값입니다.
Εσφαλμένη τιμή μηνύματος.
‏‏قيمة غير صحيحة للرسالة.
Meddelelsen har ugyldig værdi.
Valore del messaggio non valido.
不正確的訊息值。
不正确的消息值。
Hatalı ileti değeri.
Valor de mensagem incorrecto.
無効なメッセージの値です。
Felaktigt meddelandevärde.
Niewłaściwa wartość wiadomości.
Ugyldig meldingsverdi.
Téves üzenetérték.
Valeur de message erronée.
Неправильное значение сообщения.
Valor de mensagem incorreto.
Valor de mensaje incorrecto.
Der Wert der Nachricht ist ungültig.
Ongeldige waarde bericht.
Chybná hodnota zprávy.
Sanoman arvo ei kelpaa.
‏‏ערך הודעה שגוי.
잘못된 메시지 값입니다.
Εσφαλμένη τιμή μηνύματος.
‏‏قيمة غير صحيحة للرسالة.
Meddelelsen har ugyldig værdi.
Valore del messaggio non valido.
為 MS DTC 交易識別碼 "%3" 傳遞認可時,由 LU 交易 "%2" 的 LU 夥伴 "%1" 接收到 Heuristic 中止 (RESET) 或 Heuristic 混合 COMPARE STATES。
传递 MS DTC 事务 ID "%3" 的“提交数”时,从 LU 伙伴 "%1" 收到 LU 事务"%2" 的启发式中止(RESET)或启发式混合 COMPARE STATE。
MS DTC İşlem Kimliği "%3" için Kaydedildi gönderilirken, LU İşlemi "%2" için, "%1" LU Ortağından, buluşsal durdurma (RESET) veya buluşsal karışık COMPARE STATES alındı.
Foi recebida uma interrupção heurística (RESET) ou COMPARE STATES mistos heurísticos a partir do LU associado "%1" para a transacção de LU "%2" ao entregar o 'Consolidado para ID de transacção' de MS DTC "%3".
MS DTC トランザクション Id "%3" をコミット中に、LU トランザクション "%2" に対する LU パートナー "%1" から Heuristic aborting (RESET)、または Heuristic mixed COMPARE STATES を受信しました。
Heuristiskt avbrott (RESET) eller heuristiskt blandade COMPARE-tillstånd togs emot från LU-partner "%1" för LU-transaktion "%2" vid skickande av Genomförda för MS DTC-transaktions-ID %3.
Od partnera LU %1 otrzymano heurystyczne przerwanie (RESET) lub heurystyczną kombinację COMPARE STATES dla transakcji LU %2 podczas dostarczania transakcji przekazanych dla usługi MS DTC identyfikatora transakcji %3.
Heuristisk avbrudd (RESET) eller heuristisk blandet COMPARE STATES mottatt fra LU-partner %1 for LU-transaksjon %2 ved levering av Skrevet for MS DTC-transaksjons-ID %3.
Heurisztikus megszakítás (RESET) vagy heurisztikus vegyes COMPARE STATES utasítás érkezett a(z) "%1" LU partnertől a(z) "%2" LU tranzakcióra vonatkozóan, amikor a végrehajtva üzenetet továbbította az MS DTC %3 azonosítójú tranzakciójával kapcsolatban.
Annulation heuristique (RESET) ou heuristique mixte COMPARE STATES reçue d'un partenaire LU "%1" pour la transaction LU "%2" lors de la remise d'une validation pour une transaction %3 de MS DTC.
Эвристическое прерывание (RESET) или смешанное состояние COMPARE STATES получено от участника LU "%1" для транзакции LU "%2" при доставке сообщения о завершении для транзакции MS DTC "%3".
Anulação de heurística (RESET) ou heurística mista COMPARE STATES recebida do Parceiro LU "%1" para Transação LU "%2" ao fornecer Id "%3" Confirmada para Transação de MS DTC.
Anulación heurística (RESET) o comparación heurística mixta de estados (COMPARE STATES) recibida del asociado LU "%1" para la transacción LU "%2" al entregar la confirmación del Id. de la transacción de MS DTC "%3".
Ein heuristischer Abbruch (RESET) oder ein heuristisch gemischtes COMPARE STATES wurde erhalten vom LU-Partner "%1" für die LU-Transaktion "%2" beim Melden eines ausgeführten Commits für die MS DTC-Transaktion mit der ID "%3".
Heuristisch afbrekende (RESET) of heuristisch gemengde COMPARE STATES ontvangen van LU-partner %1 voor LU-transactie %2 bij het bezorgen van Doorgevoerd voor MS DTC-transactie-id %3.
Od partnera logické jednotky (LU) %1 pro transakci logické jednotky %2 bylo přijato heuristické přerušení (RESET) nebo heuristické smíšené POROVNÁNÍ STAVŮ při doručování potvrzení pro transakci s ID %3 nástroje MS DTC.
Heuristinen keskeytys (RESET) tai heuristinen sekoitettu COMPARE STATES vastaanotettiin LU-kumppanilta %1 LU-tapahtumaa %2 varten, kun toimitettiin MS DTC -lähetystä, tapahtumatunnus: %3.
‏‏ביטול היריסטי (RESET) או COMPARE STATES היריסטי מעורב התקבלו משותף LU ‏''%1'' עבור טרנזקציית LU ‏''%2'' בעת שליחת Committed עבור מזהה הטרנזקציות של MS DTC ‏''%3''.
MS DTC 트랜잭션 ID %3의 커밋된 내용을 전달하는 동안 LU 트랜잭션 "%2"의 LU 파트너 "%1"에서 추론적 중단(RESET) 또는 추론적 혼합 COMPARE STATES를 받았습니다.
Έγινε λήψη ευρετικής απόρριψης (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ) ή ευρετικής μεικτής ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ από τη λειτουργία LU Partner "%1" για τη συναλλαγή LU "%2" κατά την παράδοση ολοκληρωμένων του αναγνωριστικού συναλλαγής MS DTC "%3".
‏‏تم تلقي الموجّه الذي تم إيقافه قبل الاكتمال (إعادة تعيينه) أو الموجّه المتداخل COMPARE STATES من 'شريك LU' "%1" لمعاملة LU' "%2" عند إجراء 'التنفيذ' لمعرّف معاملة MS DTC "%3".
Heuristisk afbrydelse (RESET) eller heuristisk blandede COMPARE STATES modtaget fra LU-deltager "%1" til LU-transaktion "%2", under levering af bekræftelse til MS DTC-transaktions-id %3.
Ricevuti abbandono euristico (RESET) o stati di confronto (COMPARE STATES) euristici di vario tipo dal partner LU "%1" per la transazione LU "%2" durante il commit di un inoltro relativo alla transazione con ID "%3" di MS DTC.
為 MS DTC 交易識別碼 "%3" 傳遞中止 (RESET) 時,由 LU 交易 "%2" 的 LU 夥伴 "%1" 接收到 Heuristic 認可或 Heuristic 混合 COMPARE STATES。
传递 MS DTC 事务 ID "%3" 的“中止数”(RESET)时,从 LU 伙伴 "%1" 收到 LU 事务 "%2" 的启发式提交或启发式混合 COMPARE STATE。
MS DTC İşlem Kimliği "%3" için Durduruluyor (RESET)gönderilirken, LU İşlemi "%2" için, "%1" LU Ortağından, buluşsal kaydedildi veya buluşsal karışık COMPARE STATES alındı.
Foi recebida uma consolidação heurística ou COMPARE STATES mistos heurísticos a partir do LU associado "%1" para a transacção de LU "%2" ao entregar Interrupção (RESET) para o ID de transacção de MS DTC "%3".
MS DTC トランザクション Id "%3" を中断 (RESET) 中に、LU トランザクション "%2" に対する LU パートナー "%1" から Heuristic committed、または Heuristic mixed COMPARE STATES を受信しました。
Heuristiskt genomförda eller heuristiskt blandade COMPARE-tillstånd togs emot från LU-partner "%1" för LU-transaktion "%2" vid skickande av Utförda för MS DTC-transaktions-ID %3.
Od partnera LU %1 otrzymano heurystyczne przekazanie lub heurystyczną kombinację COMPARE STATES dla transakcji %2 podczas dostarczania polecenia przerwania (RESET) dla identyfikatora transakcji usługi MS DTC %3.
Heuristisk skrevet eller heuristisk blandet COMPARE STATES mottatt fra LU-partner %1 for LU-transaksjon %2 ved levering av Avbrudd (RESET) for MS DTC-transaksjons-ID %3.
Heurisztikus végrehajtott vagy heurisztikus vegyes COMPARE STATES utasítás érkezett a(z) "%1" LU partnertől a(z) "%2" LU tranzakcióra vonatkozóan, amikor a Megszakítás (RESET) üzenetet továbbította az MS DTC %3 azonosítójú tranzakciójával kapcsolatban.
Heuristique validée ou heuristique mixte COMPARE STATES reçue d'un partenaire LU "%1" pour la transaction LU "%2" lors de la remise d'une annulation (RESET) pour la transaction %3 de MS DTC.
Эвристическое завершенное или смешанное состояние COMPARE STATES получено от участника LU "%1" для транзакции LU "%2" при доставке сообщения о прерывании (RESET) для транзакции MS DTC "%3".
Heurística confirmada ou mista COMPARE STATES recebida do Parceiro LU "%1" para Transação LU "%2" ao fornecer Anulação (RESET) de Id "%3" para Transação de MS DTC.
Confirmación heurística o comparación heurística mixta de estados (COMPARE STATES) recibida del asociado LU "%1" para la transacción LU "%2" al entregar la anulación (RESET) del Id. de la transacción de MS DTC "%3".
Ein heuristischer Commit oder ein heuristisch gemischtes COMPARE STATES wurde erhalten vom LU-Partner "%1" für die LU-Transaktion "%2" beim Melden eines Abbruchvorgangs (RESET) für die MS DTC-Transaktion mit der ID "%3".
Heuristisch doorgevoerde of heuristisch gemengde COMPARE STATES ontvangen van LU-partner %1 voor LU-transactie %2 bij het bezorgen van Afgebroken (RESET) voor MS DTC-transactie-id %3.
Od partnera logické jednotky %1 pro transakci logické jednotky %2 bylo přijato heuristické potvrzené nebo heuristické smíšené POROVNÁNÍ STAVŮ při doručování přerušení (RESET) pro transakci s ID %3 nástroje MS DTC.
Heuristinen keskeytys (RESET) tai heuristinen sekoitettu COMPARE STATES vastaanotettiin LU-kumppanilta %1 LU-tapahtumaa %2 varten, kun toimitettiin MS DTC -keskeytystä (RESET), tapahtumatunnus %3.
‏‏ביצוע היריסטי או COMPARE STATES היריסטי מעורב התקבלו משותף LU‏ ''%1'' עבור טרנזקציית LU ‏''%2'' בעת שליחת Aborting ‏(RESET) עבור מזהה הטרנזקציות של MS DTC‏ ''%3''.
MS DTC 트랜잭션 ID %3의 중단된 내용을(RESET) 전달하는 동안 LU 트랜잭션 "%2"의 LU 파트너 "%1"에서 추론적 커밋 또는 추론적 혼합 COMPARE STATES를 받았습니다.
Έγινε λήψη ευρετικής ολοκλήρωσης ή ευρετικής μεικτής ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ από τη λειτουργία LU Partner "%1" για τη συναλλαγή LU "%2" κατά την παράδοση ματαιωμένων (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ) του αναγνωριστικού συναλλαγής MS DTC "%3".
‏‏تم تلقي الموجّه الذي تم تنفيذه أو الموجّه المتداخل COMPARE STATES من 'شريك LU' "%1" لمعاملة LU' "%2" عند إجراء 'الإيقاف قبل الاكتمال' (إعادة التعيين) لمعرّف معاملة MS DTC "%3".
Heuristisk bekræftede eller heuristisk blandede COMPARE STATES modtaget fra LU-deltager "%1" til LU-transaktion "%2",under levering af afbrydelse (NULSTIL) til MS DTC-transaktions-id %3.
Ricevuti commit euristico o stati di confronto (COMPARE STATES) euristici di vario tipo dal partner LU "%1" per la transazione LU "%2" durante l'abbandono (RESET) di un inoltro relativo alla transazione con ID "%3" di MS DTC.
當 MS DTC 啟動時,MS DTC 判定已設定叢集服務但尚未執行。MS DTC 將繼續啟動但是將不會進行容錯移轉。再則,若叢集服務已啟動,請關閉此 MS DTC 例項,就如其將無法使用。錯誤內容: %1
启动 MS DTC 时,MS DTC 检测到群集服务已进行配置但未运行。MS DTC 将继续启动,但不会进行故障转移。此外,如果已启动群集服务,请关闭此 MS DTC 实例,因为它将变为不可用。错误说明: %1
MS DTC, küme hizmetinin yapılandırılmış olmasına karşın, MS DTC başlatıldığında çalışmadığını algıladı. MS DTC başlatmayı sürdürecek, ancak başarısızlık durumunda geçiş yapmayacak. Buna ek olarak küme hizmeti başlatıldığında, kullanılamaz hale geleceğinden MS DTC'nin bu örneğini kapatın. Hata Özellikleri: %1
O MS DTC detectou que o serviço de cluster está configurado mas não estava em execução quando o MS DTC foi iniciado. O MS DTC irá continuar a inicialização, mas não irá ter uma falha geral. Se, eventualmente, o serviço de cluster for iniciado, encerre esta ocorrência do MS DTC porque não poderá ser utilizada. Detalhes do erro: %1
MS DTC は、クラスタ サービスが構成されているものの、MS DTC が開始されたときに実行されていなかったと判断しました。MS DTC はスタートアップを続行しますが、フェールオーバーは行いません。クラスタ サービスが開始されている場合は、MS DTC のこのインスタンスは使用不可能になるので、シャットダウンしてください。エラー固有情報: %1
Klustertjänsten är konfigurerad men den kördes inte när MS DTC startades. MS DTC fortsätter att startas men gör inte FailOver. Stäng av den här instansen av MS DTC om klustertjänsten har startats eftersom den inte kan användas. Felinformation: %1
Usługa MS DTC wykryła, że usługa klastrowania jest zainstalowana, ale nie była uruchomiona w momencie uruchomienia usługi MS DTC. Usługa MS DTC będzie działać dalej, ale nie przełączy się w tryb pracy awaryjnej. Jeżeli uruchomiona jest usługa klastrowania, zamknij to wystąpienie usługi MS DTC, ponieważ stanie się ono bezużyteczne. Szczegóły dotyczące błędu: %1
Klyngetjenesten er konfigurert, men kjørte ikke da MS DTC startet. MS DTC forsøker å starte på nytt, men lykkes ikke i å veksle til annen tjeneste. Hvis klyngetjenesten er startet, må du lukke denne forekomsten av MS DTC ettersom den ikke vil fungere lenger. Feilinformasjon: %1
Az MS DTC észlelte, hogy a fürtszolgáltatás megfelelően van konfigurálva, de nem lépett működésbe az MS DTC indításakor. Az MS DTC tovább működik, de nem kerül sor átkapcsolásra. Továbbá ha a fürtszolgáltatás elindul, le kell állítani az MS DTC ezen példányát, mert használhatatlanná válik. Hibaadatok: %1
MS DTC a déterminé que le service de cluster est configuré mais qu'il n'était pas en cours d'exécution lorsque MS DTC a été démarré. MS DTC va continuer le démarrage, mais il ne basculera pas. De plus, si le service de cluster est démarré, fermez cette instance de MS DTC car elle sera inutilisable. Erreur : %1
Служба MS DTC обнаружила, что служба кластеров настроена, но не выполнялась во время запуска MS DTC. Запуск MS DTC будет продолжен, но безотказная работа не гарантируется. Кроме того, если служба кластеров будет запущена, обязательно завершите работу этого экземпляра MS DTC, так как его нельзя будет использовать. Сведения об ошибке: %1
O MS DTC determinou que o serviço de cluster está configurado, mas não estava em execução quando o MS DTC foi iniciado. A inicialização do MS DTC continuará, mas ele não realizará failover. Além disso, se o serviço de cluster foi iniciado, desligue esta instância do MS DTC porque ele pode ficar inutilizável. Especificações do Erro: %1
MS DTC determinó que el servicio de clúster está configurado pero no estaba en ejecución al iniciar MS DTC. MS DTC se iniciará, pero no se realizará la conmutación por error. Además, deberá cerrar esta instancia de MS DTC si el servicio de clúster está iniciado, ya que no podrá usarla. Detalles del error: %1
MS DTC hat erkannt, dass der Clusterdienst zwar konfiguriert ist, aber beim Start von MS DTC nicht ausgeführt wurde. MS DTC wird zwar gestartet, Failover kann jedoch nicht ausgeführt werden. Wenn der Clusterdienst gestartet wird, sollten Sie diese Instanz von MS DTC herunterfahren, da sie dann nicht mehr verwendet werden kann. Fehler: %1
Er is vastgesteld dat de cluster-service wel is geconfigureerd maar niet actief is op het moment dat MS DTC is gestart. MS DTC wordt wel opgestart, maar er vindt geen foutherstel plaats. Bovendien wordt MS DTC onbruikbaar en moet u dit exemplaar sluiten als de cluster-service wordt gestart. Foutbeschrijving: %1
Nástroj MS DTC zjistil, že clusterová služba je nakonfigurována, ale při spuštění nástroje DTC nebyla spuštěna. Spouštění nástroje MS DTC bude pokračovat, nebude však fungovat zabezpečení před selháním. Pokud je spouštěna clusterová sužba, ukončete tuto instanci nástroje MS DTC, protože nebude použitelná. Podrobnosti chyby: %1
MS DTC on havainnut, että klusteripalvelu on asennettu, mutta että se ei ole ollut toiminnassa, kun MS DTC on käynnistetty. MS DTC jatkaa käynnistystä, mutta ei anna virhettä. Jos klusteripalvelu on käynnistetty, sulje tämä MS DTC -esiintymä, sillä sitä ei voi käyttää. Virheen tiedot: %1
‏‏שירות MS DTC קבע שתצורת שירות האשכולות נקבעה אך הוא לא פעל כאשר MS DTC הופעל. MS DTC ימשיך לאתחול אך לא יעבור לגיבוי בעת כשל. בנוסף, אם שירות האשכולות מופעל, נא צא ממופע זה של MS DTC מפני שלא תהיה אפשרות להשתמש בו. פרטי שגיאה: %1
클러스터 서비스를 구성했지만 MS DTC를 시작할 때 실행되지 않습니다. MS DTC를 시작하지만 장애 조치(failover)는 없을 것입니다. 또한 클러스터 서비스를 시작하면 MS DTC를 사용할 수 없게 되므로 MS DTC의 이 인스턴스를 종료하십시오. 오류 설명: %1
Προσδιορίστηκε από το MS DTC ότι η υπηρεσία συμπλέγματος ήταν ρυθμισμένη, αλλά δεν εκτελούνταν κατά την εκκίνηση του MS DTC. Η εκκίνηση του MS DTC θα συνεχιστεί, αλλά δεν θα γίνει ανακατεύθυνση. Επιπλέον, αν η υπηρεσία συμπλέγματος ξεκινήσει, τερματίστε τη λειτουργία αυτής της παρουσίας του MS DTC, επειδή δεν θα είναι πλέον δυνατή η χρήση του. Λεπτομέρειες σφάλματος: %1
‏‏توصل MS DTC إلى أن خدمة الكتلة تم تكوينها ولكنها لم تعمل حين تم بدء تشغيله. ‏سيتابع MS DTC بدء التشغيل، لكنه لن يتعرض للفشل. بالإضافة إلى ذلك، حين يتم بدء خدمة نظام المجموعة، فالرجاء إيقاف تشغيل هذا المثال من MS DTC لأنه سيصبح غير قابل للاستخدام. تفاصيل الخطأ: %1
MS DTC har registreret, at klyngetjenesten er konfigureret, men at den ikke kørte på det tidspunkt, hvor MS DTC blev startet. MS DTC vil fortsætte, men failover er deaktiveret. Hvis klyngetjenesten er blevet startet, skal du lukke denne forekomst af MS DTC, fordi den alligevel ikke kan bruges. Fejldetaljer: %1
MS DTC ha determinato che il servizio cluster era configurato ma non in esecuzione all'avvio di MS DTC. La procedura di avvio di MS DTC continuerà ma non sarà disponibile il failover. Inoltre, se il servizio cluster è avviato, chiudere l'istanza corrente di MS DTC perché diventerà inutilizzabile. Informazioni specifiche sull'errore: %1
在此叢集節點上,MS DTC 服務在叢集服務之前啟動了。此服務將會立即停止。如果 MSDTC 已被設定在叢集上執行,MS DTC 資源會在叢集服務啟動時變成連線。錯誤內容: %1
在此群集节点上的群集服务启动之前,MS DTC 服务已启动。此服务将被停止。如果已将 MSDTC 配置为在群集上运行,则在群集服务启动时,群集服务将使 MS DTC 资源变为联机。错误说明: %1
MS DTC hizmeti, bu küme düğümündeki küme hizmetinden önce başlatıldı. Bu hizmet şimdi durdurulacak. MSDTC bir küme üzerinde çalışacak biçimde yapılandırılmışsa, MS DTC kaynağı, başlatıldığında küme hizmeti tarafından çevrimiçi hale getirilir. Hata Özellikleri: %1
O serviço MS DTC foi iniciado antes do serviço de cluster neste nó de cluster. Este serviço será parado. Se o MSDTC foi configurado para ser executado num cluster, o recurso MS DTC é colocado online quando o serviço de cluster é iniciado. Detalhes do erro: %1
このクラスタ ノードにあるクラスタ サービスよりも前に MS DTC サービスを開始しました。このサービスは、現在停止しています。MSDTC をクラスタ上で実行するように構成している場合、MS DTC リソースは、クラスタ サービスを開始したときにそのサービスによってオンラインになります。エラー固有情報 : %1
MS DTC-tjänsten startades före klustertjänsten på den här klusternoden. Tjänsten kommer att stoppas. Om MSDTC har konfigurerats för körning i ett kluster, försätts MS DTC-resursen i onlineläge av klustertjänsten när den startas. Felinformation: %1
Usługa MS DTC została uruchomiona przed uruchomieniem usługi klastrowania na tym węźle klastra. Ta usługa nie zostanie zatrzymana. Jeśli usługa MSDTC została skonfigurowana do działania na klastrze, zasób usługi MS DTC zostanie przełączony w tryb online przez usługę klastrowania podczas jej uruchamiania. Szczegóły dotyczące błędu: %1
MS DTC-tjenesten ble startet før klyngetjenesten på denne klyngenoden. Tjenesten stoppes. Hvis MSDTC er konfigurert for å kjøre på en klynge, kobles MS DTC-ressursen til av klyngetjenesten når den starter opp. Feilinformasjon: %1
Ezen a csomóponton az MS DTC szolgáltatás indítása megelőzte a fürtszolgáltatásét. Az MS DTC leáll. Ha az MS DTC úgy van beállítva, hogy fürtön fusson, akkor azt a fürtszolgáltatás indítja el, amikor elindul. Hibaadatok: %1
Le service MS DTC a été démarré avant le service de cluster sur ce nœud du cluster. Ce service va être arrêté. Si MSDTC a été configuré pour être exécuté sur un cluster, la ressource MS DTC sera mise en ligne par le service de cluster au démarrage. Détails de l'erreur : %1
Служба MS DTC была запущена до службы кластеров на данном кластерном узле. Сейчас служба будет остановлена. Если служба MSDTC настроена на работу в кластере, ресурс MS DTC станет доступен после запуска службы кластеров. Сведения об ошибке: %1
O serviço MS DTC foi iniciado antes do serviço de cluster neste nó do cluster. Este serviço será interrompido agora. Se o MS DTC tiver sido configurado para ser executado em um cluster, o recurso MS DTC ficará online pelo serviço de cluster quando ele for iniciado. Especificações do Erro: %1
Se inició el servicio MS DTC antes del servicio de clúster en este nodo de clústeres. Se detendrá el servicio. Si se configuró MS DTC para ejecutarse en un clúster, el servicio de clúster pondrá en conexión el recurso MS DTC al iniciarse. Detalles del error: %1
Der MS DTC-Dienst wurde auf diesem Clusterknoten vor dem Clusterdienst gestartet. Der Dienst wird jetzt beendet. Wenn MSDTC für die Ausführung in einem Cluster konfiguriert wurde, wird die MS DTC-Ressource beim Starten des Clusterdienstes automatisch online geschaltet. Fehler: %1
De MS DTC-service is gestart vóór de clusterservice op dit clusterknooppunt. Deze service wordt nu beëindigd. Als MSDTC is geconfigureerd om op een cluster te worden uitgevoerd, wordt de MS DTC-bron door de clusterservice online gebracht wanneer deze wordt gestart. Foutdetails: %1
Služba MS DTC byla spuštěna dříve než clusterová služba v tomto uzlu clusteru. Tato služba bude nyní zastavena. Pokud byla služba MS DTC nakonfigurována tak, aby byla spuštěna v clusteru, prostředek MS DTC bude uveden do stavu online clusterovou službou, jakmile bude spuštěna. Podrobnosti chyby: %1
MS DTC -palvelu käynnistettiin ennen tämän solmun klusteripalvelun käynnistämistä. Palvelu pysäytetään. Jos MSDTC on määritetty toimimaan klusterissa, klusteripalvelu tuo MS DTC -resurssin online-tilaan käynnistyessään. Virheen tiedot: %1
‏‏שירות MS DTC הופעל לפני שירות האשכולות בצומת אשכול זה. שירות זה יופסק עתה. אם תצורת MSDTC נקבעה להפעלה באשכול, משאב ה- MS DTC יהפוך למקוון באמצעות שירות האשכולות עם הפעלתו. פרטי שגיאה: %1
이 클러스터 노드의 클러스터 서비스가 실행되기 전에 MS DTC 서비스를 시작했습니다. 지금 이 서비스가 중지됩니다. MSDTC를 클러스터에서 실행하도록 구성한 경우 MSDTC가 시작되면 클러스터 서비스에서 MS DTC 리소스를 온라인 상태로 만듭니다. 오류 설명: %1
Η υπηρεσία MS DTC ξεκίνησε πριν από την υπηρεσία συμπλέγματος σε αυτόν τον κόμβο συμπλέγματος. Η υπηρεσία θα διακοπεί. Αν το MSDTC έχει ρυθμιστεί για λειτουργία σε σύμπλεγμα, ο πόρος MS DTC θα τεθεί εντός σύνδεσης από την υπηρεσία συμπλέγματος, όταν ξεκινήσει. Λεπτομέρειες σφάλματος: %1
‏‏تم بدء خدمة MS DTC قبل خدمة الكتلة على عقدة نظام المجموعة هذه. سيتم الآن إيقاف الخدمة. إذا كان قد تم تكوين MSDTC للعمل على إحدى نظم المجموعة، فإن مورد MS DTC سيتم الاتصال به عبر إنترنت بواسطة خدمة نظام المجموعة حين تبدأ. تفاصيل الخطأ: %1
Tjenesten MS DTC blev startet før klyngetjenesten på denne klyngenode. Denne tjeneste bliver nu stoppet. Hvis MS DTC er konfigureret til at køre på en klynge, bliver ressourcen MS DTC bragt online af klyngetjenesten, når den starter. Fejldetaljer: %1
Il servizio MS DTC è stato avviato prima del servizio cluster in questo nodo del cluster. Il servizio verrà arrestato. Se MSDTC è stato configurato per l'esecuzione in un cluster, la risorsa MS DTC verrà portata in linea dal servizio cluster all'avvio. Informazioni specifiche sull'errore: %1
See catalog page for all messages.