The service
Messages on page
QC-lyssnaren mottog ett felaktigt formaterat meddelande.%1
佇列元件接聽程式接收到格式不正確的訊息。%1
队列组件侦听器接收到一个格式不正确的消息。%1
Sıraya Alınmış Bileşenler Dinleyicisi düzgün biçimlendirilmemiş bir ileti aldı.%1
A escuta de componentes em fila de espera recebeu uma mensagem com formato incorrecto.%1
キュー コンポーネント リスナが不適切な形式のメッセージを受け取りました。%1
Odbiornik usługi Składniki w kolejce odebrał niepoprawnie sformowany komunikat.%1
Lytteobjektet for komponenter i kø (QC) mottok en melding som ikke er formatert på riktig måte.%1
Az aszinkron komponensek figyelője helytelenül formázott üzenetet kapott.%1
L'Écouteur Queued Components a reçu un message mis en page de façon incorrecte.%1
Прослушиватель очередей компонентов получил неправильно отформатированное сообщение.%1
A Escuta de Componentes na Fila recebeu uma mensagem formatada incorretamente.%1
La escucha de componentes en cola recibió un mensaje con formato incorrecto.%1
Der Queued Components Listener hat eine nicht ordnungsgemäß formatierte Nachricht empfangen.%1
De QC-lezer heeft een bericht met een onjuiste indeling ontvangen.%1
Naslouchání komponent Queued Components přijalo nesprávně naformátovanou zprávu.%1
Queued Components Listener vastaanotti väärin muotoillun sanoman.%1
‏‏מאזין הרכיבים לפי תור קיבל הודעה שלא עוצבה כראוי.%1
대기 중인 구성 요소 수신기가 형식이 잘못 지정된 메시지를 받았습니다.%1
Η λειτουργία ακρόασης των Στοιχείων σε ουρά έλαβε ένα μήνυμα με ακατάλληλη μορφοποίηση.%1
‏‏استلم "موزع رسائل مكونات قائمة الانتظار" رسالة مهيأة بشكل غير صحيح.%1
Queued Components Listener har modtaget en forkert formateret meddelelse.%1
Il listener di Componenti in coda ha ricevuto un messaggio formattato in modo non corretto.%1
Ett oväntat fel returnerades av API-funktionen för MSMQ %1
訊息佇列 API 功能傳回意外錯誤。%1
消息队列 API 返回一个意外错误。%1
Message Queuing API'si tarafından beklenmeyen bir hata döndürüldü %1
Foi devolvido um erro inesperado pela API de colocação de mensagens em fila.%1
メッセージ キュー API によって予期しないエラーが返されました。%1
Interfejs API usługi MSMQ zwrócił nieoczekiwany błąd %1
En uventet feil ble returnert av API-funksjonen for Message Queuing %1
A Message Queuing API jelzett függvénye nem várt hibával tért vissza. %1
L'API Message Queuing a renvoyé une erreur inattendue. %1
Функция API очередей сообщений возвратила непредвиденную ошибку. %1
Um erro inesperado foi retornado pela API de Enfileiramento de Mensagens %1
La función API de Message Queue Server devolvió un error inesperado %1
Die Message Queuing-API hat einen unerwarteten Fehler zurückgegeben.%1
Er is een onverwachte fout geretourneerd door de Message Queuing API-functie %1
Rozhraní API řízení front zpráv vrátilo neočekávanou chybu %1
Message Queuing API palautti odottamattoman virheen %1
‏‏ה- API של 'קביעת תור הודעות' החזיר שגיאה לא צפויה ‏%1
메시지 큐 API가 예기치 않은 오류를 반환했습니다.%1
Επιστράφηκε ένα μη αναμενόμενο σφάλμα από το API της Υπηρεσίας Ουράς Μηνυμάτων %1
‏‏تم إرجاع خطأ غير متوقع بواسطة "API لوضع الرسائل في قائمة الانتظار" %1
Message Queuing API-funktionen har returneret en uventet fejl %1
Errore imprevisto restituito dall'API di Accodamento messaggi %1
Det gick inte att avgöra om ett meddelande på kö hade skickats av en tillförlitlig partner på grund av ett oväntat fel i en filförteckningskomponent för COM+. Avsändaren betraktas som inte tillförlitlig. Det filförtecknings-API som inte gick att anropa och motsvarande felkod visas nedan.%1
因為在 COM+ 目錄元件的意外錯誤,伺服器無法判定佇列訊息是否由信任夥伴傳送。假設傳送者為不信任的。失敗的目錄 API 及相對的錯誤碼顯示如下。 %1
由于 COM+ 编录组件发生意外错误,服务器无法确定队列消息是否由受信任伙伴发送。发送者被假设为不受信任。发生错误的编录 API 及其相应的错误代码如下所示。%1
Sunucu, COM+ katalog bileşenindeki beklenmeyen bir başarısızlık nedeniyle sıraya alınmış iletinin güvenilir bir ortaktan gönderilip gönderilmediğini belirleyemedi. Gönderen güvenilmez olarak kabul edildi. Başarısız olan API ve ilgili hata kodları aşağıda gösterilmiştir.%1
O servidor não conseguiu determinar se uma mensagem foi enviada por um parceiro fidedigno devido a uma falha inesperada num componente de catálogo do COM+. Foi assumido que o remetente não é fidedigno. A API de catálogo que falhou e o código de erro correspondente estão mostrados em baixo.%1
COM+ カタログのコンポーネントにおける予期しないエラーにより、サーバーはキューのメッセージが信頼できるパートナーによって送信されたものかどうか判断できませんでした。送信元は信頼できないものとみなします。失敗したカタログ API と対応するエラー コードは以下のとおりです。%1
Z powodu nieoczekiwanego błędu w składniku wykazu modelu COM+ serwer nie mógł określić, czy wiadomość w kolejce została przesłana przez zaufanego partnera. Nadawca będzie traktowany jako niezaufany. Interfejs API wykazu, w którym wystąpił błąd, oraz odpowiadający mu kod błędu pokazano poniżej.%1
Serveren kan ikke bestemme om en melding i kø ble sendt av en pålitelig partner på grunn av en uventet feil i en COM+-katalogkomponent. Avsenderen antas å ikke være pålitelig. Den mislykkede katalog-APIen og den tilhørende feilkoden vises nedenfor.%1
A kiszolgáló az egyik COM+ katalóguskomponens váratlan hibája miatt nem tudta megállapítani, hogy az aszinkron üzenet megbízható partnertől érkezett-e. A feladó nem megbízhatóként lesz kezelve. A katalógus hibás API-ját és a megfelelő hibakódot lásd alább.%1
Le serveur n'a pas pu déterminer si un message en file d'attente avait été envoyé par un partenaire approuvé en raison d'une défaillance inattendue du composant de catalogue COM+. L'expéditeur est considéré comme n'étant pas approuvé. L'API du catalogue qui a échoué et le code d'erreur correspondant sont indiqués ci-dessous.%1
Сервер не смог определить, было ли сообщение из очереди отправлено доверенным партнером, из-за непредвиденной ошибки компонента каталога COM+. Отправитель не считается доверенным партнером. Выполненная с ошибкой функция и соответствующий код ошибки приведены ниже.%1
O servidor não pôde determinar se uma mensagem na fila foi enviada por um parceiro confiável devido a uma falha inesperada em um componente de catálogo COM+. Supõe-se que o remetente não é confiável. A API de catálogo que falhou e o erro correspondente serão mostrados abaixo.%1
Debido a un error inesperado en un componente del catálogo COM+, el servidor no pudo determinar si un mensaje en cola fue enviado por un asociado de confianza. Se considerará que el remitente no es de confianza. La API de catálogo que produjo el error, así como el código de error correspondiente, se muestran debajo.%1
Der Server konnte aufgrund eines unerwarteten Fehlers in einer COM+-Katalogkomponente nicht ermitteln, ob eine eingereihte Nachricht von einem vertrauenswürdigen Partner gesendet wurde. Es wird angenommen, dass dem Sender nicht vertraut wird. Die fehlgeschlagene Katalog-API und der zugehörige Fehlercode werden unten angezeigt. %1
De server kan niet vaststellen of een in de wachtrij geplaatst bericht door een vertrouwde partner is verzonden, vanwege een onverwachte fout in een catalogusonderdeel van COM+. Er wordt aangenomen dat de afzender niet wordt vertrouwd. De API van de mislukte catalogus en de overeenkomstige foutcode worden hieronder weergegeven.%1
Z důvodu neočekávané chyby katalogové komponenty COM+ server nezjistil, zda byla zpráva ve frontě odeslána důvěryhodným partnerem. Odesílatel je považován za nedůvěryhodného. Níže je uvedeno katalogové rozhraní API, ve kterém se vyskytla chyba, a odpovídající kód chyby.%1
Palvelin ei voi määrittää, lähettikö luotettu osapuoli sanoman jonoon, koska COM+-luettelokomponentissa tapahtui odottamaton virhe. Lähettäjään ei luoteta. Virheellinen API ja vastaava virhekoodi on alla%1
‏‏לשרת לא היתה אפשרות לקבוע אם הודעה בתור נשלחה על-ידי שותף מהימן עקב כשל לא צפוי ברכיב קטלוג של COM+‎. ההשערה היא שהשולח אינו מהימן. ה- API הנכשל של הקטלוג וקוד השגיאה המקביל מופיעים למטה.%1
COM+ 카탈로그 구성 요소의 예기치 않은 오류 때문에 대기 중인 메시지를 트러스트된 파트너가 보낸 것인지 확인할 수 없습니다. 보낸 사람이 트러스트되지 않았다고 가정합니다. 실패한 카탈로그 API 및 해당 오류 코드는 다음과 같습니다.%1
Δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί από το διακομιστή αν ένα μήνυμα σε ουρά αποστάλθηκε από αξιόπιστο συνεργάτη, λόγω μη αναμενόμενου σφάλματος σε ένα στοιχείο καταλόγου COM+. Ο αποστολέας δεν θα θεωρηθεί αξιόπιστος. Το API καταλόγου στο οποίο παρουσιάστηκε το σφάλμα και ο αντίστοιχος κωδικός σφάλματος φαίνονται παρακάτω. %1
‏‏تعذر على الخادم تحديد ما إذا كان تم إرسال رسالة موضوعة بقائمة انتظار من قِبل طرف موثوق به أم لا نظرًا لحدوث فشل غير متوقع في مكون كتالوج COM+‎. سيفترض أن المرسل غير موثوقًا به. تم سرد API الذي حدث عليه الفشل ورمز الخطأ المطابق أدناه. %1
Serveren kunne ikke fastslå, om en meddelelse i køen blev afsendt af en pålidelig partner, da der opstod en uventet fejl i en COM+-katalogkomponent. Afsenderen forudsættes upålidelig. Det katalog-API, der udløste fejlen, og den tilhørende fejlkode, vises nedenfor.%1
Il server non è in grado di determinare se un messaggio in coda è stato inviato da un partner trusted a causa di un errore imprevisto in un componente del catalogo COM+. Il mittente verrà considerato non trusted. L'API del catalogo che ha generato l'errore e il codice di errore corrispondente sono indicati di seguito.%1
Ett oväntat fel returnerades av den angivna API-funktionen för MSMQ. Det gick inte att hämta den associerade felmeddelandetexten. Returvärden från API-funktionen för MSMQ definieras i filen för plattforms-SDK: MQ.H.%1
特定的訊息佇列 API 功能傳回意外錯誤。無法擷取相關的錯誤訊息。訊息佇列 API 功能傳回值定義在 Platform SDK 檔案 MQ.H。%1
指定的消息队列 API 返回一个意外错误。无法检索相关的错误消息文本。在 Platform SDK 文件 MQ.H 中定义了消息队列 API 的返回值。%1
Belirtilen Message Queuing API'si tarafından beklenmeyen bir hata döndürüldü. İlgili hata iletisi metni alınamıyor. Message Queuing API'si tarafından döndürülen değerler, Platform SDK dosyası MQ.H. içinde tanımlanmıştır %1
Foi devolvido um erro inesperado pela API de colocação de mensagens em fila indicada. Não é possível obter o texto da mensagem de erro associada. Os valores devolvidos pela API de colocação de mensagens em fila estão definidos no ficheiro de plataforma SDK MQ.H.%1
メッセージ キュー API によって予期しないエラーが返されました。関連するエラー メッセージ テキストを取得できません。メッセージ キュー API は、プラットフォーム SDK ファイル MQ.H.%1 に定義されている値を返しました。
Interfejs API usługi MSMQ zwrócił nieoczekiwany błąd. Nie można pobrać tekstu komunikatu skojarzonego w tym błędem. Wartości zwracane przez interfejs API usługi MSMQ są zdefiniowane w pliku zestawu Platform SDK o nazwie MQ.H.%1
En uventet feil ble returnert av den angitte API-funksjonen for Message Queuing. Kan ikke hente den tilhørende feilmeldingen. Returverdier for API-funksjonen for Message Queuing er definert i Platform SDK-filen MQ.H.%1
A Message Queuing API jelzett függvénye váratlan hibával tért vissza. A vonatkozó hibaüzenet-szöveg beolvasása nem sikerült. A Message Queuing API függvény visszatérési értékei a Platform SDK MQ.H fájljában vannak definiálva.%1
L'API Message Queuing indiquée a renvoyé une erreur inattendue. Impossible d'extraire le texte du message associé. Les valeurs renvoyées par l'API Message Queuing sont définies dans le fichier SDK Platform MQ.H.%1
Указанная ниже функция API очередей сообщений возвратила непредвиденную ошибку. Не удалось получить текст сообщения об ошибке. Значения возврата функций API очередей сообщений определены в файле MQ.H продукта Platform SDK.%1
Um erro inesperado foi retornado pela API de Enfileiramento de Mensagens indicada. Não é possível recuperar o texto da mensagem de erro associada. Os valores de retorno da API de Enfileiramento de Mensagens são definidos no arquivo da Plataforma SDK MQ.H.%1
La función API de Message Queue Server indicada devolvió un error inesperado. No se pudo recuperar el texto del mensaje de error asociado. La función API de Message Queue Server devuelve valores definidos en el archivo MQ.H del SDK de la plataforma.%1
Die unten angegebene Message Queuing-API hat einen unerwarteten Fehler zurückgegeben. Der zugeordnete Fehlermeldungstext konnte nicht abgerufen werden. Die Rückgabewerte der Message Queuing-API sind in der Plattform-SDK-Datei "MQ.H" definiert.%1
Er is een onverwachte fout geretourneerd door de aangegeven Message Queuing API-functie. Kan de tekst van het bijgevoegde foutbericht niet ophalen. De retourwaarden van Message Queuing API-functies worden gedefinieerd in Platform SDK-bestand MQ.H.%1
Uvedené rozhraní API řízení front zpráv vrátilo neočekávanou chybu. Text přidružené chybové zprávy nelze načíst. Hodnoty vrácené rozhraním API řízení front zpráv jsou definovány v oddíle Platform SDK file MQ.H.%1
Message Queuing API palautti odottamattoman virheen. Sanoman tekstiä ei voi noutaa. Message Queuing API:n palautusarvot on määritetty Platform SDK -tiedostossa MQ.H.%1
‏‏ה- API של 'קביעת תור הודעות' שצוין החזיר שגיאה לא צפויה. אין אפשרות לאחזר את טקסט הודעת השגיאה המשויך. ערכי החזרה של ה- API של 'קביעת תור הודעות' מוגדרים בקובץ MQ.H של Platform SDK.‏%1
지정한 메시지 큐 API에서 오류를 반환했습니다. 관련된 오류 메시지 텍스트를 검색할 수 없습니다. 메시지 큐 API 반환 값은 플랫폼 SDK 파일 MQ.H에 정의되어 있습니다.%1
Ένα μη αναμενόμενο σφάλμα επιστράφηκε από το API της Υπηρεσίας Ουράς Μηνυμάτων που υποδεικνύεται. Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση του κειμένου του συσχετισμένου μηνύματος σφάλματος. Οι επιστρεφόμενες τιμές του API της Υπηρεσίας Ουράς Μηνυμάτων προσδιορίζονται στο αρχείο MQ.H της πλατφόρμας SDK.%1
‏‏تم إرجاع خطأ غير متوقع بواسطة "API لوضع الرسائل في قائمة الانتظار" المشار إليه. يتعذر استرداد نص رسالة الخطأ المقترن. تم تعريف القيم التي يتم إرجاعها بواسطة "API لوضع الرسائل في قائمة الانتظار" في النظام الأساسي SDK، الملف MQ.H.%1
En uventet fejl blev returneret af den markerede Message Queuing API-funktion. Den tilknyttede fejlmeddelelse kunne ikke hentes. Returværdier for Message Queuing API-funktionen er defineret i Platform-SDK-filen MQ.H.%1
Errore imprevisto restituito dall'API di Accodamento messaggi indicata. Impossibile recuperare il testo del messaggio di errore associato. I valori restituiti dall'API di Accodamento messaggi sono definiti nel file MQ.H di Platform SDK.%1
Egenskapen Synkronisering krävs för egenskapen Transaktion. Det gick inte att aktivera objektet: %1
交易內容需要同步處理內容。物件的啟動失敗: %1
事务属性需要同步属性。对象无法激活: %1
Eşitleme özelliği, İşlem özelliği için gereklidir. Nesne için etkinleştirme başarısız oldu : %1
A propriedade 'Synchronization' é necessária para a propriedade 'Transaction'. A activação falhou para o objecto: %1
トランザクションのプロパティには同期プロパティが必要です。オブジェクトのアクティブ化に失敗: %1
Dla właściwości transakcji jest wymagana właściwość synchronizacji. Nie powiodło się uaktywnianie następującego obiektu: %1
Synkroniseringsegenskapen kreves for transaksjonsegenskapen. Aktivering mislyktes for objektet: %1
A Synchronization tulajdonságra szükség van a Transaction tulajdonsághoz. Nem sikerült az aktiválás a következő objektum esetében: %1
La propriété Synchronization est obligatoire pour la propriété Transaction. L'activation a échoué pour l'objet : %1
Для свойства Transaction необходимо свойство Synchronization. Активизация не выполнена для объекта: %1
A propriedade de Sincronização é necessária para a propriedade de Transação. Falha na ativação do objeto: %1
La propiedad de sincronización es necesaria para la propiedad de transacción. No se pudo activar el objeto: %1
Die Synchronisierungseigenschaft ist für die Transaktionseigenschaft erforderlich. Fehler bei der Aktivierung für das Objekt: %1
De synchronisatie-eigenschap is vereist voor de transactie-eigenschap. Activering mislukt voor object: %1
Pro vlastnost Transakce je vyžadována vlastnost Synchronizace. Aktivace se nezdařila pro objekt: %1
Tapahtumaominaisuus edellyttää synkronointiominaisuutta. Objektin aktivoiminen epäonnistui: %1
‏‏המאפיין סינכרון דרוש עבור המאפיין טרנזקציה. נכשלה ההפעלה עבור האובייקט: %1
동기화 속성은 트랜잭션 속성에 필요합니다. 다음 개체를 활성화하지 못했습니다. %1
Η ιδιότητα συγχρονισμού απαιτείται για την ιδιότητα συναλλαγής. Η ενεργοποίηση απέτυχε για το αντικείμενο: %1
‏‏خاصية "المزامنة" مطلوبة للخاصية "معاملة". فشل التنشيط للكائن: %1
Egenskaben Synkronisering er påkrævet til egenskaben Transaktion. Aktivering mislykkedes for objektet: %1
La proprietà Synchronization è obbligatoria per la proprietà Transaction. Impossibile attivare l'oggetto: %1
Egenskapen Synkronisering krävs för egenskapen JIT. Det gick inte att aktivera objektet: %1
JIT 內容需要同步處理內容。物件的啟動失敗: %1
JIT 属性需要同步属性。对象无法激活: %1
Eşitleme özelliği, JIT özelliği için gereklidir. Nesne için etkinleştirme başarısız oldu : %1
A propriedade 'Synchronization' é necessária para a propriedade 'JIT'. A activação falhou para o objecto: %1
JIT のプロパティには同期プロパティが必要です。以下のオブジェクトのアクティブ化に失敗: %1
Synkroniseringsegenskapen kreves for JIT-egenskapen. Aktivering mislyktes for objektet: %1
A Synchronization tulajdonságra szükség van a JIT tulajdonsághoz. Nem sikerült az aktiválás a következő objektum esetében: %1
La propriété Synchronization est obligatoire pour la propriété JIT. L'activation a échoué pour l'objet : %1
Для свойства JIT необходимо свойство Synchronization. Активизация не выполнена для объекта: %1
A propriedade de Sincronização é necessária para a propriedade JIT. Falha na ativação do objeto: %1
La propiedad de sincronización es necesaria para la propiedad JIT. No se pudo activar el objeto: %1
Die Synchronisierungseigenschaft ist für die Just-In-Time-Eigenschaft erforderlich. Fehler bei der Aktivierung für das Objekt: %1
De synchronisatie-eigenschap is vereist voor de JIT-eigenschap. Activering mislukt voor object: %1
Pro vlastnost JIT je vyžadována vlastnost Synchronizace. Aktivace se nezdařila pro objekt: %1
JIT-ominaisuus edellyttää synkronointiominaisuutta. Objektin aktivoiminen epäonnistui: %1
‏‏המאפיין סינכרון דרוש עבור המאפיין JIT. נכשלה ההפעלה עבור האובייקט: %1
동기화 속성은 JIT 속성에 필요합니다. 다음 개체를 활성화하지 못했습니다. %1
Dla właściwości JIT jest wymagana właściwość synchronizacji. Nie powiodło się uaktywnianie następującego obiektu: %1
Η ιδιότητα συγχρονισμού απαιτείται για την ιδιότητα JIT. Η ενεργοποίηση απέτυχε για το αντικείμενο: %1
‏‏خاصية "المزامنة" مطلوبة للخاصية "JIT". فشل التنشيط للكائن: %1
Egenskaben Synkronisering er påkrævet til egenskaben JIT. Aktivering mislykkedes for objektet: %1
La proprietà Synchronization è obbligatoria per la proprietà JIT. Impossibile attivare l'oggetto: %1
Följande komponent har konfigurerats för konstruktion och antingen misslyckades metoden IObjectConstruct::Construct(), eller också stöder inte komponenten IObjectConstruct. Det gick inte att aktivera objektet: %1
下列元件是為 Construction 設定,且可能是 IObjectConstruct::Construct() 方法失敗或該元件不支援 IObjectConstruct。 啟動物件失敗: %1
下列组件被配置为结构, IObjectConstruct::Construct() 方法失败, 或组件不支持 IObjectConstruct。对象的激活失败: %1
Aşağıdaki bileşen Yapım için yapılandırılmıştır, IObjectConstruct::Construct() yöntemi başarısız olmuş olabilir veya bileşen IObjectConstruct'ı desteklemiyor olabilir. Nesne için etkinleştirme başarısız oldu: %1
O componente seguinte está configurado para 'Construção' e o método IObjectConstruct::Construct() falhou ou o componente não suporta IObjectConstruct. A activação falhou para o objecto: %1
以下のコンポーネントが構築のために構成されていますが、IObjectConstruct::Construct() メソッドに失敗したか、またはコンポーネントが IObjectConstruct をサポートしていません。以下のオブジェクトのアクティブ化に失敗: %1
Następujący składnik został skonfigurowany do utworzenia, ale wywołanie metody IObjectConstruct::Construct() nie powiodło się lub składnik nie obsługuje klasy IObjectConstruct. Nie powiodło się uaktywnianie następującego obiektu: %1
Komponenten nedenfor er konfigurert for konstruksjon, og metoden IObjectConstruct::Construct() mislyktes eller komponenten støtter ikke IObjectConstruct. Aktivering mislyktes for objektet: %1
A következő komponens a Construction objektumhoz van konfigurálva, és vagy nem sikerült az IObjectConstruct::Construct() metódus végrehajtása, vagy a komponens nem támogatja az IObjectConstruct metódust. Nem sikerült az aktiválás a következő objektum esetében: %1
Le composant suivant est configuré pour Construction, et soit la méthode IObjectConstruct::Construct() a échoué, soit le composant ne prend pas en charge IObjectConstruct. L'activation a échoué pour l'objet : %1
Следующий компонент настроен для создания (Construction), но либо произошла ошибка в методе IObjectConstruct::Construct(), либо компонент не поддерживает IObjectConstruct. Активизация не выполнена для объекта: %1
El siguiente componente está configurado para construcción y el método IObjectConstruct::Construct() ha tenido errores o el componente no admite IObjectConstruct. No se pudo activar el objeto : %1
Die folgende Komponente ist für die Konstruktion konfiguriert, und die IObjectConstruct::Construct()-Methode schlug fehl, oder die Komponente unterstützt "IObjectConstruct" nicht. Fehler bei der Aktivierung für das Objekt: %1
Het volgende onderdeel is geconfigureerd voor constructie, en de methode IObjectConstruct::Construct() is mislukt, of het onderdeel ondersteuntIObjectConstruct niet. Activering mislukt voor object: %1
Pro vlastnost Construction je konfigurována následující komponenta. V metodě IObjectConstruct::Construct() se vyskytla chyba, nebo tato komponenta metodu IObjectConstruct nepodporuje. Aktivace se nezdařila u objektu: %1
Seuraava komponentti on määritetty Construction-komponentiksi ja IObjectConstruct::Construct()-menetelmää ei voi suorittaa tai komponentti ei tue IObjectConstruct-komentoa. Objektin aktivoiminen epäonnistui: %1
‏‏תצורת הרכיב הבא נקבעה עבור Construction, וייתכן שפעולת השירות IObjectConstruct::Construct()‎ נכשלה, או שהרכיב אינו תומך ב- IObjectConstruct. נכשלה ההפעלה עבור האובייקט: %1
다음 구성 요소가 생성 작업에 대해 구성되어 있는데 IObjectConstruct::Construct() 메서드가 실패했거나 구성 요소가 IObjectConstruct를 지원하지 않습니다. 다음 개체를 활성화하지 못했습니다. %1
Το ακόλουθο στοιχείο έχει ρυθμιστεί για κατασκευή, και είτε απέτυχε η μέθοδος IObjectConstruct::Construct() είτε το στοιχείο δεν υποστηρίζει το IObjectConstruct. Η ενεργοποίηση απέτυχε για το αντικείμενο: %1
O seguinte componente foi configurado para Construção e o método IObjectConstruct::Construct() falhou ou o componente não oferece suporte a IObjectConstruct. Falha na ativação do objeto: %1
‏‏تم تكوين المكون التالي لـ "الإنشاء"، كما حدث فشل للأسلوب IObjectConstruct::Construct()، أو أن الكائن لا يعتمد IObjectConstruct. فشل التنشيط للكائن: %1
Følgende komponenter er konfigureret til oprettelse, og enten mislykkedes metoden IObjectConstruct::Construct(),eller komponenten understøtter ikke IObjectConstruct. Aktivering mislykkedes for objektet: %1
Il seguente componente è configurato per la costruzione e il metodo IObjectConstruct::Construct() non è riuscito oppure il componente non supporta IObjectConstruct. Impossibile attivare l'oggetto: %1
Ett tillstånd har uppstått som indikerar att det här COM+-tillägget är instabilt eller inte fungerar korrekt. Kontrollfel: %1
發生條件,指出這個 COM+ 應用程式正處於不穩定的狀態或沒有正確的運作。宣告失敗: %1
出现某种状态,表示此 COM+ 应用程序处于不稳定状态或运行不正常。声明失败: %1
Bu COM+ uygulamasının kararsız bir durumda olduğunu ya da doğru çalışmadığını belirten bir koşul oluştu. Onaylama Başarısızlığı: %1
Ocorreu uma condição que indica que esta aplicação COM+ não está estável ou não está a funcionar correctamente. Falha de declaração: %1
この状態が発生するのは、COM+ アプリケーションが不安定な状態にあるか、または正しく動作していないことを示しています。アサーション エラー : %1
Wystąpiła sytuacja wskazująca, że ta aplikacja modelu COM+ jest w niestabilnym stanie lub działa nieprawidłowo. Błąd potwierdzenia: %1
Det oppstod en situasjon som indikerer at denne COM+-programmet er ustabil eller ikke fungerer på riktig måte. Deklarasjonsfeil: %1
A beállt állapot azt jelzi, hogy ez a COM+ alkalmazás instabillá vált vagy nem megfelelően működik. ASSERT feltétel nem teljesült: %1
Un problème s'est produit indiquant que cette application COM+ est dans un état instable ou ne fonctionne pas correctement. Échec d'assertion : %1
Возникшая ошибка указывает, что приложение COM+ находится в нестабильном состоянии или работает неправильно. Ошибка: %1
Ocorreu uma condição que indica que este aplicativo COM+ encontra-se em um estado instável ou não está funcionando corretamente. Falha de Declaração: %1
Una condición indica que esta aplicación COM+ se encuentra en un estado inestable o no está funcionando correctamente. Error de aserción: %1
Ein aufgetretener Zustand zeigt an, dass die COM+-Anwendung einen instabilen Status hat oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Assertionsfehler: %1
Er is een toestand opgetreden die erop wijst dat deze COM+-toepassing zich in een instabiele staat bevindt of niet juist functioneert. Bevestigingsfout: %1
Došlo k situaci, která naznačuje, že aplikace modelu COM+ je v nestabilním stavu nebo nefunguje správně. Chyba při vyhodnocení: %1
Tapahtui virhe, joka osoittaa, että COM+-sovellus ei ole vakaassa tilassa tai sovellus ei toimi oikein. Vahvistusvirhe: %1
‏‏התעורר מצב המציין שיישום COM+‎ זה נמצא במצב לא יציב או שהוא אינו מתפקד כיאות. כשלון קביעה: %1
이 COM+ 응용 프로그램이 불안정한 상태이거나 올바르게 작동하지 않고 있음을 표시하는 상태가 발생했습니다. 어설션 오류: %1
Παρουσιάστηκε μια συνθήκη που υποδηλώνει ότι η κατάσταση αυτής της εφαρμογής COM+ είναι ασταθής ή δεν λειτουργεί σωστά. Αποτυχία διεκδίκησης: %1
‏‏وقع حادث يشير إما إلى أن حالة تطبيق COM+‎ غير مستقرة أو أنه لا يعمل بشكل سليم. فشل من نوع Assertion: %1
Der opstod en tilstand, der antyder, at dette COM+-program er ustabilt eller ikke fungerer korrekt. Programfejl: %1
Si è verificata una condizione che indica un'instabilità o il non corretto funzionamento di questa applicazione COM+. Errore di asserzione: %1
Utdataargument stöds inte av metoder på kö. Dataavsnittet innehåller följande IID och metodnummer: %1
佇列方法不支援輸出引數。資料區段包含 IID 及方法編號。%1
队列方法不支持输出参数。数据部分包含 IID 和方法号。%1
Çıkış bağımsız değişkenleri, sıraya alma yöntemleri tarafından desteklenmez. Veri bölümü, IID ve yöntem numarasını bulundurur.%1
Os argumentos de saída não são suportados pelos métodos em fila de espera. A secção de dados contém a IID e o número do método.%1
Output 引数は、キュー メソッドでサポートされていません。データ セクションに IID とメソッド番号が含まれています。%1
Argumenty wyjściowe nie są obsługiwane przez metody w kolejce. Sekcja danych zawiera identyfikator IID i numer metody.%1
Utdataargumenter støttes ikke av metodene i kø. Datadelen inneholder IID og metodenummer.%1
Az aszinkron metódusok nem támogatják a kimenő argumentumokat. Az IID és a metódus azonosítószáma az adatszakaszban található.%1
Les arguments de sortie ne sont pas pris en charge par les méthodes en file d'attente. La section de données contient l'IID et le numéro de la méthode.%1
Выходные аргументы не поддерживаются методами очередей. IID и код метода указаны в разделе данных.%1
Os métodos na fila não oferecem suporte para argumentos de saída. A seção de dados contém o número de IID e método.%1
Los métodos puestos en cola no admiten argumentos de salida. La sección de datos contiene el IID y el número de método.%1
Ausgabeargumente werden von Methoden mit Queuing nicht unterstützt. Der Datenabschnitt enthält die IID und die Methodennummer. %1
Uitvoerargumenten worden niet ondersteund door methoden in de wachtrij. De gegevenssectie bevat de IID en het methodenummer. %1
Výstupní argumenty nejsou metodami fronty podporovány. Datová část obsahuje identifikátor IID a číslo metody.%1
Jonomenetelmät eivät tue tulosteargumentteja. Dataosa sisältää IID:n ja menetelmätunnuksen.%1
‏‏ארגומנטים של פלט אינם נתמכים על-ידי פעולות שירות לפי תור. מקטע הנתונים מכיל את המספר של ה- IID ופעולת השירות.%1
대기 중인 메서드가 출력 인수를 지원하지 않습니다. 데이터 섹션에 IID와 메서드 번호가 포함되어 있습니다.%1
Τα ορίσματα αποτελέσματος δεν υποστηρίζονται από μεθόδους σε ουρά. Η ενότητα δεδομένων περιέχει το IID και τον αριθμό μεθόδου.%1
‏‏وسيطات الإخراج غير معتمدة من قبل الأساليب الموضوعة في قائمة الانتظار. يحتوي مقطع البيانات على رقم الأسلوب و IID.%1
Outputargumenterne understøttes ikke af metoderne i køen. Dataafsnittet indeholder IID og metodenummer.%1
Argomenti di output non supportati dai metodi in coda. Nella sezione dei dati sono indicati il valore IID e il numero del metodo.%1
En COM+-tjänst (som t ex QC eller CRM) misslyckades med en ApplicationLaunch-händelse. Försök att inaktivera CRM och/eller QC för tillämpningen om det här problemet består. Kontrollera att MSMQ har installerats om du använder QC. Tjänstens GUID och HRESULT är: %1
COM+ 服務 (例如佇列元件或 CRM) 無法執行 ApplicationLaunch 事件。如果問題持續,請在您的應用程式停用 CRM 和/或 QC。如果您正在使用 QC,請確認已安裝訊息佇列。服務 GUID 和 HRESULT 為: %1
COM+ 服务(如队列组件或补偿资源管理器)导致 ApplicationLaunch 事件失败。如果此问题持续存在,请在应用程序上尝试禁用 CRM 和/或 QC。如果正在使用 QC,请确认已安装消息队列。服务的 GUID 和 HRESULT 是: %1
Bir COM+ hizmeti (Sıraya Alınmış Bileşenler ya da Karşılayan Kaynak Yöneticisi gibi), ApplicationLaunch olayında başarısız oldu. Bu sorun devam ederse, uygulamanızdaki CRM ve/veya QC'yi devre dışı bırakmayı deneyin. QC kullanıyorsanız, Message Queuing uygulamasının yüklü olduğundan emin olun. Hizmet GUID'si ve HRESULT: %1
Um serviço COM+ (tal como os componentes em fila de espera ou o gestor de recursos de compensação) falhou o evento ApplicationLaunch. Se este problema continuar, tente desactivar o CRM e/ou o QC na aplicação. Se estiver a utilizar o QC, certifique-se de que a funcionalidade de colocação de mensagens em fila está instalada. O GUID e o HRESULT do serviço são: %1
COM+ サービス (キュー コンポーネントやコンペンセート リソース マネージャなど) は ApplicationLaunch イベントに失敗しました。問題が解決しない場合は、アプリケーション上の CRM および QC を無効にしてください。QC を使用している場合は、メッセージ キューがインストールされているか確認してください。サービス GUID と HRESULT は次のとおりです : %1
Usługa modelu COM+ (taka jak Składniki w kolejce lub Menedżer kompensowania zasobów) nie może obsłużyć zdarzenia ApplicationLaunch. Jeśli ten problem będzie się powtarzał, spróbuj wyłączyć Menedżera kompensowania zasobów i/lub usługę Składniki w kolejce w swojej aplikacji. Jeśli używasz usługi Składniki w kolejce, upewnij się, że jest zainstalowana usługa MSMQ. Identyfikator GUID usługi i wynik HRESULT są następujące: %1
En COM+-tjeneste (for eksempel komponenter i kø (QC) eller kompenserende ressursbehandling) forårsaket at en ApplicationLaunch-hendelse mislyktes. Hvis problemet vedvarer, kan du prøve å deaktivere CRM og/eller QC i programmet. Hvis du bruker QC, kontrollerer du at Message Queuing er installert. GUID og HRESULT for tjenesten er: %1
Egy COM+ szolgáltatás (például a QC vagy a CRM) nem tudott végrehajtani egy ApplicationLaunch műveletet. Ha a probléma nem szűnik meg, próbálkozzon a CRM és/vagy a QC letiltásával az alkalmazásban. A QC használata esetén ellenőrizze, hogy telepítve van-e a Message Queuing. A szolgáltatáshoz tartozó GUID és HRESULT értékek: %1
Un service COM+ (tel que Queued Components ou Compensating Resource Manager) n'a pas pu exécuter un événement ApplicationLaunch. Si le problème persiste, essayez de désactiver le composant CRM et/ou le composant QC de votre application. Si vous utilisez le composant QC, assurez-vous que Message Queuing est installé. Le GUID du service et HRESULT sont : %1
Произошла ошибка события ApplicationLaunch службы COM+ (очереди компонентов или компенсирующий диспетчер ресурсов CRM). Попробуйте выключить диспетчер CRM и/или очереди компонентов в приложении. Для использования очередей компонентов необходимо установить очереди сообщений. GUID службы и HRESULT: %1
Falha de um serviço COM+ (como Componentes na Fila ou Compensating Resource Manager) em um evento ApplicationLaunch. Se este problema continuar, tente desabilitar o CRM e/ou QC no aplicativo. Se você estiver usando o QC, verifique se o Enfileiramento de Mensagens está instalado. O GUID de serviço e o HRESULT são: %1
Un servicio COM+ (como componentes en cola o administrador de compensación de recursos) produjo un error en el evento ApplicationLaunch. Si el problema continúa, pruebe a deshabilitar CRM o QC en la aplicación. Si usa QC, asegúrese de que Message Queue Server está instalado. El GUID y HRESULT del servicio son: %1
Fehler bei einem ApplicationLaunch-Ereignis eines COM+-Dienstes (wie Queued Components (QC) oder des kompensierenden Ressourcen-Managers (CRM)). Falls dieses Problem wiederholt auftritt, deaktivieren Sie CRM und/oder QC für die Anwendung. Falls Sie QC verwenden, stellen Sie sicher, dass Message Queuing installiert ist. Die Dienst-GUID und HRESULT lauten: %1
Er is een fout opgetreden in een COM+-service (zoals Queued Components of Compensating Resource Manager) bij een ApplicationLaunch-gebeurtenis. Als dit probleem aanhoudt, kunt u proberen CRM en/of QC uit te schakelen voor de toepassing. Als u QC gebruikt, moet u controleren of Message Queuing is geïnstalleerd. GUID en HRESULT van de service zijn: %1
Ve službě modelu COM+ (například komponenty Queued Components nebo nástroj Compensating Resource Manager) došlo k chybě při události ApplicationLaunch. Jestliže tyto potíže trvají, zkuste v aplikaci zakázat použití nástroje CRM nebo komponent QC. Pokud používáte komponenty QC, je nutné, aby byla nainstalována služba Řízení front zpráv. Identifikátor GUID služby a hodnota HRESULT: %1
COM+-palvelu (esimerkiksi QC tai CRM) epäonnistui ApplicationLaunch-tapahtumassa. Jos tämä ongelma ei häviä, poista CRM ja/tai QC käytöstä. Jos käytät QC:tä, varmista, että Message Queuing on asennettu. Palvelun GUID ja HRESULT: %1
‏‏שירות COM+‎ (כגון 'רכיבים לפי תור' או 'מנהל משאב קיזוז') הכשיל אירוע של ApplicationLaunch. אם בעיה זו נמשכת, נסה להפוך את CRM ו/או את QC ביישום שלך ללא זמינים. אם אתה משתמש ב- QC, ודא ש'קביעת תור הודעות' מותקן. ה- GUID וה- HRESULT של השירות הם: %1
대기 중인 구성 요소 또는 리소스 보상 관리자 같은 COM+ 서비스가 ApplicationLaunch 이벤트 수행에 실패했습니다. 이 문제가 계속되면 응용 프로그램의 CRM 및/또는 QC를 사용할 수 없도록 하십시오. QC를 사용 중이면 메시지 큐를 설치했는지 확인하십시오. 서비스 GUID 및 HRESULT는 다음과 같습니다. %1
Μια υπηρεσία COM+ (όπως τα "Στοιχεία σε ουρά" ή η "Διαχείριση Αντιστάθμισης Πόρων") απέτυχε σε ένα συμβάν ApplicationLaunch. Αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, προσπαθήστε να απενεργοποιήσετε το CRM ή/και QC στην εφαρμογή σας. Αν χρησιμοποιείτε QC, βεβαιωθείτε ότι είναι εγκαταστημένη η Υπηρεσία Ουράς Μηνυμάτων. Το GUID της υπηρεσίας και το HRESULT είναι: %1
‏‏تسببت إحدى خدمات COM+ (مثل "مكونات قائمة الانتظار" أو "تعويض إدارة الموارد") في تعرض حدث ApplicationLaunch للفشل. عند استمرار هذه المشكلة، حاول تعطيل CRM و/أو QC على التطبيق. وإذا كنت تستخدم QC، تأكد من تثبيت "وضع الرسائل في قائمة الانتظار". المعرّف العمومي الفريد للخدمة (GUID) وHRESULT هما: %1
En COM+-tjeneste, f.eks. QC (Queued Components) eller CRM (Compensating Resource Manager), kunne ikke udføre en ApplicationLaunch-hændelse. Hvis problemet fortsætter, kan du forsøge at deaktivere CRM og/eller QC for programmet. Hvis du bruger QC, skal du kontrollere, at Message Queuing er installeret. GUID og HRESULT for tjenesten er: %1
Un servizio COM+ (ad esempio Componenti in coda o Gestore risorse di compensazione) non ha gestito correttamente un evento ApplicationLaunch. Se il problema si ripresenta, provare a disabilitare CRM e/o QC per l'applicazione. Se si sta utilizzando QC, verificare che il servizio Accodamento messaggi sia installato. I valori GUID e HRESULT del servizio sono: %1
See catalog page for all messages.